Jltruuir |Ci?iïtódjt (ümiraut Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken RYNBENDE RIDDERORDEN ^IRIVSA D. KAT* KUNST IN KERAMIEK Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. No. 6684 Sureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 DINSDAG 25 APRIL 1939 20e Jaargang Aöbertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer022'li Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regelsf 220 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0,10 AL IS DIT De vakpers van het openbaar onderwijs Is verheugd over het feit, dat de voornaam ste vrijzinnige partijen vóór de verkiezingen Ibun groote sympathie hebben uitgesproken ivoor het openbaar onderwijs en tot de er kenning zijn gekomen, dat met name de cóncezitratiewet ten zeerste heeft teleurge steld. De vrijzinnig-democraten gaan daarbij het {verst en zijn van oordeel, dat de Lager On- 'derwijswet 1920 herzien moet worden; maar oók de liberalen en sociaal-democraten heb ben schoone beloften gedaan en zullen de jLctie voor het openbaar onderwijs krachtig Steunen. De redactie van „Het Schoolblad" hoopt [van harte, dat deze drie partijen ten slotte Jot de conclusie zullen komen: j De bepalingen van de concentratiewet voor het openbaar onderwijs moeten ten spoedigste uit de Lageronderwijswet ver- dwijnen. Steun voor de verlaging van de leer- J lingenschaal. Het eerste verlangen zou misschien iets Jen voordeele van de openbare school kun pen uitwerken; maar de tweede eisoh heeft niets met de onderscheiding tusschen Openbaar en bizonder onderwijs te maken. [Waarom spreekt men er hier dan over? Intusschen merkt dit blad ten aanzien Van een mooi verkiezingspamflet van de liberale partij terecht op: „Al is dit een ver- Je iezingsgeschriftBlijkbaar weet de redactie bij ervaring, dat er partijen zijn, die bij de stembus zeer royaal met schoone beloften zijn, doch ze daarna spoedig ver geten. Gelukkig zijn er ook partijen, die geen beloften rondstrooien, doch wier vertegen- iwoordigers hun plicht betrachten. En, geluk kig blijkt ook, dat het Nederlandsche volk 'dit meer en me'er toont in te zien. Maar voor vrijzinnige en soms ook an dere groepen is de reserve nog steeds van pas: „Al is dit een verkiezingsgeschrift DE ENGELSCH-ROEMEENSCHE BESPREKINGEN Noenmaal ter eere van Gafenco Ter eere van den Roemeenschen minister an Buitenlandsche Zaken, Gafenco, die momenteel voor het voeren van besprekin gen te Londen vertoeft, is gisteren door Halifax een noenmaal gegeven, waaraan o.a. aanzaten Tilea, de Roemeensohe gezant te Londen, Chamberlain, Simon, Inskip, Churchill, Eden, Attlee, Hudson, Buttler en VansittarL Tijdens het noenmaal zat de Roemeensche minister naast Chamberlain. Na afloop van het maal werd Gafenco oorgesteld aan Churchill, Eden en Attlee, met wie hij zich een minuut of vijf persoon lijk onderhield. t verluidt, dat tot nu toe nog niet ge sproken is over economische kwesties, hoe wel zij in een later stadium der besprekin gen zeer zeker aan de orde zullen komen. Wel is er een algemeene beraadslaging ge weest over den Europeeschen toestand, in net bijzonder met betrekking tot de positie van de Balkanstaten en de relaties tusschen Groot Brittannië, Frankrijk en Roemenië. t verluidt, dat Gafenco ook in staat is geweest Halifax zijn indrukken te geven van zijn besprekingen met Beck en over - ijn contact met Berlijn. Gistermiddag werden de gedachtenwisse- lingen gedurende een uur voortgezet in de werkkamer van Chamberlain in het lager huis. Aan deze bespreking met Gafenco heeft ook Halifax deelgenomen. CHRISTELIJKE VRIJHEID De medische pending wil ongetwijfeld hulpmiddel zijn bij de verkondiging van het Evangelie. Wie de vruchten van het Chris tendom genoten heeft, is meer ontvankelijk ;v,oor de prediking, dan wie nimmer iets on- 'dervc*nd van de Christelijke barmhartigheid, idoch misschien wel het tegendeel daarvan. Maar dit wil niet zeggen, dat er in de zen- jdingshospi talen zoo iets als geestelijke idwang zou bestaan. Daar is geen sprake van, zegt „De Banier" bns Christelijk weekblad voor Ned. Indië en pis kenmerkend en sympathiek voorbeeld [van echt Christelijke vrijheid wijst het blad op de opening van een zendingshospitaal {van de Ned. Zendingsvereeniging te Tjiba- 'dak bij Soekaboemi. Ter gelegenheid van Ideze gebeurtenis voerde o.m. het woord de Regent van Soekaboemi, die het bestuur ce N.Z.V. namens de bevolking bedankt ivoor de 1 a n g g a r, een bidhuisje voor Isla- mietische patiënten, dat. op de binnenplaats iVan het nieuwe ziekenhuis is gebouwd. Een novum is dat niet zegt ,,De Banier". In het zendingshospitaal te Tjideres bevindt Zich een dergelijke inrichting. Hier komt, schrijft het blad, eerbied voor anderer over tuiging aan den dag en waar dient die eer bied meer uit te komen dan in een inrich ting, die de liefde van Christus met-ter daad tot uitdrukking wil brengen? „Een Christen, aldus Dr. Kraemer in zijn jongste brochure over den Islam, dient zich niet te gedragen alsof 'hij de waarheid bezit en over die waarheid zegeviert, maar wel zoo, dat een ieder aan hem zien kan, dat hij van de waarheid, van de waarheid, bezeten is. Maar dat is alleen aan Gods genade danken." Zoo worden die langgars in sommige dingshospitalen tot een symptoom van de prediking, die datzelfde hospitaal bedoelt te brengen. De nieuwe voorzitter van den Volksraad Nummer drie van de aanbeveling Mr J. A. Jonkman, die bij K. B. tot voorzitter van den Volksraad is benoemd, is op 13 September 1891 te Utrecht geboren, alwaar hij ook in de rechten studeerde. Te Leiden deed hij vervolgens het aanvullings- ?n Indisch recht, en was hij een der oprichters van het Ind. verbond van stu deerenden. Duitsche Rijksdag komt Vrijdagmiddag bijeen BERLIJN. 25 April. Het presidium van den Rijksdag deelt mede, dat de Rijksdag Vrijdagmiddag om 12 uur (11.20 Ned. tijd) bijeen zal komen om de ver klaring van Hitier aan te hooren. Arrestaties in Memeiland De Poolsche bladen vernemen uit Kau- is, dat niettegenstaande de Duitsche tegenspraak, groote opwinding heerscht in het gebied Pogeggen in het Memelland. De gestapo heeft Jallooze arrestaties verricht. Het stoffelijk overschot van de boeren, die tijdens de jongste incidenten werden ge dood, is niet aan de familie teruggegeven. Men wil doen gelooven, dat zij naar Litauen zijn gevlucht. Generaal Snijders in een ziekenhuis J. A. Dominicus plotseling overleden WAGENINGEN, 25 April. Gistermiddag is te Wageningen waar hij tijdelijk vertoefde, op zestigjarigen leeftijd plotseling overleden de heer J. A. D o m i n i c u s, wethouder van Wemeldinge en lid der Prov. Staten van Zeeland. De heer Dominicus was hoofdbe stuurslid van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond en- lid van de Vereenigi Tg van Kerkvoogdijen. Onze correspondent te Goes schrijft ons. De heer J. A. Dominicus is plotseling overleden. Deze droeve mare, die gistermid dag plotseling door Zeeland ging, bracht in breeden kring ont roering. 't Was haast piet om te gelooven Hij had zich naar Wageningen begeven en daar overviel hem de dood. Opeens was aan dit werkzaam en veelzijdige leven een einde gemaakt. De A.R. Partij tal van kerkelijke Christelijke organisa ties verliezen in hem veel, want aan deze gaf hij zich met volle toewijding. Hij was een stille werker, die zijn kracht niet zocht in veelheid van woorden, maar die zich in alle zaken, die aan hem werden voorgelegd, geheel inwerkte en wiens opmerkingen en adviezen van nauwkeurige studie blijk gaven. Groot is dan ook het verlies, vooral voor de provincie Zeeland. De heer Dominicus was o.a. wethouder an Wemeldinge, bestuurslid der Ghr. Schoolvereen. in zijn woonplaats, bestuurs lid van de Vereen., waarvan de stichting Vrederust uitgaat, voorzitter van de Cen trale Goes en van het Prov. Comité van A. R. Kiesvereenigingen, secretaris van de afd. Zeeland van den Chr. Boeren- en Tuindersbond en H. B.-lid van dezen Bond, H. B;-lid van de vereen, van Ned. Herv. Kerkvoogdijen in Nederland, enz. Een lijst, die zeker niet volledig is. Zoo heeft de heer Dominicus gearbeid voor de Ned. Herv. Kerk, voor de A. R. Partij, voor het Chr. Onderwijs voor de Chr. or ganisaties op maatschappelijk gebied on on het terrein der Chr. barmhartigheids- beoefening. Zijn nagedachtenis zal in breeden kring in eere blijven. Dezer dag ^eneraal C J. Snijders lp het ziek- i ie Hilversum opgenomen tot het onder; u van een operatie. Hoewel er geen renen i.: veer ongerustheid, aldus de „Tel." vormt de nooge leeftijd van den patiënt toch een factor, die de geneesheeren rHPt zorg vervult: Hij werd in 1919 uitgezonden en ter be schikking gesteld van den president van den landraad te mr Cornel is. Het volgend jaar ging hij in dezelfde functie naar Me- dan, werd buitengewoon landraadsvoor zitter te Tebingtinggi, daarna te Medan, vervolgens tot cub. officier van justitie te Semarang te worden benoemd. Na zijn verlof werd hij, in 1927, ter beschikking gesteld van den directeur van Onderwijs en Eeredienst, en tot lid van den Volksraad benoemd. In 1931 volgde zijn benoeming officier van justitie te Makassar, in welke functie hy een onderzoek heeft ge leid in de zaak, welke beschouwd werd als proefgeval inzake een eventueele nieuwe berechting van de zaak Margadant welke, naar men weet, met een fiasco is geëindigd; de beschuldigden werden vrijge sproken. Toen de zaak in openbare behan deling kwam, was mr. Jonkman weer naar Semarang vertrokken, als officier van jus titie, doch voor behandeling van deze zaak is hij van Augustus tot November 1938 als buitengewoon officier van justitie te Ma kassar gedetacheerd geweest. De meerderheid van den Volksraad, wel ke de aanbeveling voor de benoeming op maakte, is door deze beslissing der regee ring in haar wenschen tegemoet gekomen. Immers, Mr. Jonkman komt op deze aan beveling voor als derde candidaat. Het Bat Nwsbl. van 3 Febr. schreef, dat toen er Inheemsche candidaten op de eerste en tweede, plaats waren gekomen, er van In heemsche zijde geen bezwaar tegen was als derde voor de aanbeveling een Europeaan te kiezen. Men herinnert zich dat Mr. Jonkman ook de vorige maal op de aanbeveling voor kwam, toen een voorzitter van den Volks raad moest worden benoemd. Zijn naam werd ook genoemd toen het ambt van geeringsgemachtigde voor Algemeene Za ken vaceerde, en later wist men te vertel- dat zijn aanstelling tot directeur var Aneta zoo goed als zeker was. In al deze gevallen werd aan andere candidaten voor keur gegeven. DE WENSCHEN VAN HET RIJKS WATERSTAATSPERSONEEL Vergadering van den Alg. Ned. Chr. Ambtenarenbond ZUTFEN, 25 April. Dezer dagen hield de Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond alhier onder voorzitterschap van den heer W. Braak- hekke een congres van het Rijkswater- staaftpersoneel. Namens het hoofdbestuur waren aanwezig de heeren J. Goote. M. J. van Steenes en H. W. Rietberg. Na de ge bruikelijke opening refereerde de heer J Goote over het onderwerp .Welke wen schen leven er bij het Rijkswaterstaatsper- soneel?" Spr. wijst er op, dat deze organi satie reeds, meer dan 20 jaren „watersta ters'' telt. Bovendien is in de centrale com- e voor georganiseerd overleg steeds mede beraadslaagd over de belangen van het- waterstaatspersoneel. Door den groei werd een eigen vakgroep noodzakelijk geacht. De wenschen, die het personeel heeft zijn onderscheiden: a. in algemeene; b. in bij zondere. De algemeene zijn uit te breiden tot alle burgerlijke rijksambtenaren, zelfs tot het personeel van de lagere organen (salariee- ring, pensioen, wachtgeld). Een kwetsbaar punt is de standplaats aftrek, met name de salarieering in de 4e klas-gemeenten. Deze herclassificatie bracht zoowel bij de organisaties als belanghebben den de noodige actie. De breede zoom van arbeidscontractanten an evenmin onze instemming hebber; meerdere aanstellingen zijn wenschelijk. De bijzondere wenschen laten zich onder- verdeelen: a. omtrent de titulatuur; b. de dienst- en rusttijden; c. de dienstkleeding: d. de rondvraag;,»e. andere deelen der ar beidsvoorwaarden. In het algemeen heeft onze organisatie voor het waterstaatspersoneel heel wat te doen. Onwaar is het, dat slechts een c gorale organisatie het best deze belangen i kunnen behartigen. Steeds meer komt er de rechtspositie van het overheidsperso neel uniformiteit, breekt men met divergee- rende regelingen. De groei van het waterstaatspersoneel in onze organisatie geeft blijk van vertrouwen geeft hope, dat steeds meer christen ambtenaren kiezen zullen voor de eigen organisatie, i.e. de Alg. Ned. Chr. Ambte naarsbond Op dit referaat ontstond een drukke discussie, waaraan negen personen deelna men. De voorzitter dankt den heer Goote hartelijk voor het geleverde werk en voor de aangename discussie. Namens het hoofdbestuur sprak nog le heer Van Steenes en deelde mede, dat de groep de volle belangstelling en mede werking had. Wettelijke regeling van het accountantswezen Wederom een milicien doodelijk getroffen Waarschijnlijk door kogel uit eigen revolver SUSTEREN (L.), 25 April. Gistermiddag is in deze gemeente de negentienjarige mi licien Kerkhof uit Oss, die tot de grensbe wakingstroepen behoort, door een kogel doodelijk getroffen. Hij had kort tevoren met eenige andere militairen op wacht ge staan en begaf zich alleen naar een groep kameraden, die in de -nabijheid aan het werk waren. Op een gegeven oogenb'ik hoorden de wachtdoende soldaten een schot. Bij onderzoek vonden zij K. dood op den weg liggen. Hij was door een kogel in het hoofd getroffen. De toedracht van het on geluk is niet bekend, doch men denkt, dat de revolver per ongeluk is afgegaan. De militaire politie heeft het stoffelijk overschot naar de woonplaats van het slachtoffer ver voerd. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot vaststelling van rege len betreffende het accountantswezen. Aan de memorie van toelichting is het volgende ontleend: Het wetsontwerp omvat in groote trekken de instelling van een openbaar accountanrs- register, waarin in het algemeen slechts worden ingeschreven zij. die voldoen aan bij de wet gestelde eischen van bekwaam heid en betrouwbaarheid voor de uitoefening van het accountantsberoep en zich onder werpen aan bij de wet gestelde regelen var toezicht en tucht. Zij, aie ingeschreven zij.r in het accountantsregister. verkrijgen door de inschrijving de -uitsluitende bevoegdheid tot het voeren van den titel van „register accountant"; de uitoefening van het accoun tantsberoep en he,t gebruik van den titel van „accountant" blijven derhalve zond» eenige beperking toegelaten. Het register wordt gehouden met medewerking van speciaal met het oog op deze wet ni gevormde vereeniging. van welke de in het register ingeschreven accountants rechtswege lid worden en welke vereeniging nevens de instellingen van hooger onder wijs, die op dat gobied werkzaam zijn, de opleiding en de examens voor het accoun tantsberoep zal verzorgen. BOUW VAN EEN SCHUILKELDER TE GRpNINGEN GRONINGEN, 25 April. De directeur van het Provinciaal Electricitcitsbedrijf te Gro ningen heeft aanbesteed het bouwen van 'n schuilkelder, garage en bergruimte op het terrein van het Prov. Elcctriciteits-bedrijf. Het laagst werd ingeschreven door de Gebr. J. H. en S. Benes te Musselkanaal voor 63.S75 gulden. NATIONALE VROUWENRAAD VAN NEDERLAND Veertigste Alg. vergadering te Arnhem ARNHEM, 25 April. Vandaag en morgen houdt de Nationale Vrouwenraad van Neder land hier ter stede zijn veer'igste algemeene vergadering. Bij den aanvang van de eerste zitting heeft de presidente, Mej. Joh. Westerman, enkele treffende woorden gewi'd aan de na gedachtenis van de onlangs overleden Lady r d e e n. die zoo zeide zij sa haar echtgenoot haar leven heeft gewijd aan het welzijn van anderen en die 36 jaar lang leiding heeft gegeven aan den Interna tionalen Vrouwenraad. De vergadering hoorde deze woorden staande aan. Zij werden gevolgd door oogenblik van eerbiedige stilte. Voortgaande heette de presidente allen hartelijk welkom, waarna zii opmerkte, dat, hoe verder men naar het oosten van het land gaat, hoe meer men wordt herinnerd aan de dreiging, die de wereld beva-nven houdt en ook ons land zou kunnen treffen. Laat ons hopen zoo sprak zij dat het groote onheil, dat oorlog heet. niet over de wereld kome en de manren en vrouwen prijzen, die alles doen om het af te wenden. Herinnerende aan den oproep tot moreele en geestelijke herbewapening, zeide de pre sidente. dat zij voor zich. hoezeer instemmen de met de slotwoorden van het manifest der Koningin, het woord „herbewapening" niet gelukkig gekozen virdt. De heele wereld is zich aan het herbewapenen in letterlijken zin en sor. is bang. dat de ernstige beteeke- nis der woorden in het ged-an? zal komen. Bovendien wordt die moreele en geestelijke herbewapening overal anders begrepen en opgevat. Daarom vroeg spr. zich af. of een „Bond van Allen" werkelijk eenheid brengen kan. er overigens op wijzende dat men steeds moet vertrouwen, dat zij. die onderling van meening verschillen, in de anderen de goede bedoeling trachten te waardeeren en niet onbegrijpend tegenover elkaar staan. Moge deze vergadering zoo besloot spr. van dien <*coden geest getuigen. Het jaarverslag In het jaarverslag over het binnenland van de secretaresse, mej. A. C. Schippers, dat in deze vergadering werd uitgebracht, wordt opgemerkt, dat het scheepje van den Vrou wenraad rustig zijn weg ging temidden van reactie en wanbegrip Een uitvoerig overzicht wordt gegeven van de in het afgeloopen jaar verrichte werkzaamheden, waarhij o.m. mel ding wordt gemaakt van het advies, door commissie uit den Hoogen Raad van Artaeid aan den minister voor Sociale Zaken uitge bracht en waarbij is geadviseerd het ,.be rucht" voorontwerp van wet betreffende den arbeid van de gehuwde vrouw niet in Kamer te brengen. GASMASKERS RIJ DE SPOORWEGEN Naar wij vernemen zal de directie der Ned. Spoorwegen gasmaskers verstrekken enkele categorieën van personen, die daarvoor in aanmerking komen. Het overige personeel en de leden van het inwonend g»- zin zullen in de gelegenheid worden gesteld gasmaskers tegen den kostenden prijs te verkrijgen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Mummer bestaat uit DRIE bladei Ingediend is een wetsontwerp tot vast stelling van regelen betreffende het ac countantswezen. Verschenen is het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer over de Indische Begrooting. Een artikel over onze Landsverdedii ging- De ambassadeurs keeren terug te Ber lijn behalve de Amerikaansche. Chineezen melden successen op het Kiangsi-front. De Roemeensche minister Gafenco voert besprekingen te Londen. Engeland verwacht afkondiging van den militairen dienstplicht. In Bolivia is een dictatuur ingesteld. COLLEGE VAN VISSCHERIJEN Voor den ttld van v|jf Jaar is benoemd tot secretaris van het college voor de vlsscherijen mr J. v Andel G.zn te Den Haag. DEP. VAN FINANCIëN EU het Dep. van Financiën Is bevorderd tot hoofdcommies,.mej. B. van Dingstee, thans WEINIG VERANDERING Weerverwachting voor het ge- heele land: wisselende bewolking, geen regen van beteekenis, meest matige wind uit noordelij'ke richtingen, weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 749,8. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 6.6 C. 26 April. Zon op 4.43 uur, onder 7.14 uur 26 April. Maan op vm. 10,36 u. ond. vm.0,57 Eerste Kwartier nam. 6.45 uur FIETSERS LICHT OP: 26 April. Van 'sav. 7.44 n. tot 'sav. 4,11 V „BLAUFRIES 731 AMSTERDAM ROTTER DAN*. OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKl VRAAGT TARIEVEN I Gedep. Staten van Zuid-Holland hebben aanbesteed het maken van de verhardingen voor den rijweg en de rijwielpaden met bij komende werken voor den aanleg van den Provincialen weg no. 36 Papcndrecht Meerkerk, gedeelte DamschenwegSmou tjesvliet (K.M. 11.9—15.2). De laagste inschrijver was P. Stigter te Ammerstol voor f 85.880. Geoep. Staten van Zuid-Holland hebben aanbesteed het maken van dea onderbouw voor een nieuwe basculebrug met aanslui tende betonbruggen, opritten en toegangs wegen onder de gem. Katwijk. De laagste inschrijving was van G. van Dijk en Zn. te Hardinxveid voor f 139.500. ONDERSCHEIDINGEN Dordrecht Toegekend Is do nan do orde van Oranje- G j. Oudkerk te Doesburg. Idem aan M. Janssen te» Tegelen. Fa. VAN W I E L I K 9 NOORDEINDE DEN HAAG Telefoon 112246 (Reel.) Hr. Ms. onderzeeboot „O. 16". die bestemd is voor den dienst in Ned.-Indië. is gisteren naar de Oost vertrok ken. De „O. 16" ver laat de haven van Nieuwediep. (Reel) Snoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, IT ALIA AN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nnr. BETER AARDEWERK Dat Is BROUWER'S AARDEWERK N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDEIUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 Gedenksteen Lely wordt op 4 Mei onthuld Dr Colyn zal de plechtigheid verrichten AMSTERDAM, 25 April. Op 4 Mei a.s. te 3.15 uur n.m. zal te Amsterdam de gedenk steen worden onthuld gewijd aan de nage dachtenis van den waterbouwkundige en staatsman dr. C. Lely. Deze steen wordt geplaatst in het perceel Leidschegracht 39, waar Lely in 1854 werd geboren. Z. Exc. Dr. H. Col ijn zal de onthulling verrichten. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE De firma Ruys en Co. Hoofc-agente van de N.V. Rotterdamsche Lloyd meldt, dat do boottrein aansluiting gevend op het 2S dezer van Marseille vertrekkend ma „Inorapoera". den 27stcn dezer om 14.56 van Den Haag H.S., om 15.20 van Rotterdam D.Pen om 16.17 van Roosendaal zal vertrokken. PENSIOEN VOOR INHEEMSCH PERSONEEL MEDAN. 25 April. (Aneta). In verband met het G0-jarig bestaan van de Deli-plantersver- eeniging heeft deze instelling voor haar tn- heemsch pcrsoneol en ook voor het personeel van de instituten, welke onder haar leiding staan, zooals o.a. het Deli Proefstation, e*u regeling geschapen voor ouderdom* »n in validiteitspensioen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1