Jiirauir griïtsrtjr (tEtrurant m B,r°M Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken TfOLIN Mvahf TEOFLUX cadoioJc TEOCQTE muuhoehf Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Bujlenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 72 cl. WERKLOOSHEID EN DIENSTPLICHT De regeering overweegt een uitnemende re- geling om nl. de beveiliging des lands op zeer praktische wijze aan de bestrijding der werkloosheid ten goede te doen komen. Met instemming van alle oprechte Neder landers heeft de regeering uitgebreide mili taire maatregelen genomen ten behoeve van 's lands veiligheid. Maar dat deze een ontwrichtende werking uitoefenen op het maatschappelijk leven is buiten kijf. Men denke aan bedrijfsleiders een moeilijk te vervangen personen, die zon der vooraf iets te kunnen regelen, hun zaak moesten achterlaten. Men denke ook aan gevallen als deze, dat een dienstplichtig steuntrekker juist werk gevonden had tegen behoorlijk loon en dat nu het gezin weer van een kostwinnersvergoeding, weinig of niet hooger dan het steunbedrag moet rond komen. Als het land in nood is, moet iedereen zich daarin sohikken en de opgeroepenen verdie nen hulde en dank; maar zoodra de mannen opgeroepen werden, hebben wij er op gewe zen, dat persoonlijke offers, die zij bren gen, zooveel mogelijk door het geheele volk gedragen behooren te worden. De vervanging van dienstplichtigen, die in him gezin of zaak moeilijk gemist kun nen worden, door werkloozen, die zich aan melden, kan vele bezwaren opheffen. De desorganiseerende invloed op het maatschap pelijk leven kan daardoor voor geen gering deel worden gekeerd, terwijl er tevens finan- cieele .voordeelen aan verbonden zijn. Wij houden ons overtuigd, dat vele werk loozen, die voor opkomst onder de wapenen geschikt zijn, zich gaarne vrijwillig zullen aanbieden, wanneer hun gezinnen behoor lijk verzorgd worden; terwijl het voor ande ren, wier arbeid thans stilstaat of die moei lijk vervangen kunnen worden, een uit komst zal zijn, als zij met groot verlof kun nen gaan. Natuurlijk zitten er nog wel andere kan ten aan deze regeling, bv. die van het le vensrisico; maar dit is onafscheidelijk aan elke vervanging verbonden. Het eenige, wat men daartegenover kan stellen al is het geen afdoend equivalent is, dat er van gedwongen opkomst geen sprake mag zijn en dat de kostwinnersvergoeding min stens gelijkwaardig zij aan de steun ver leening. Dit alles betreft echter de praktische uit voering; in principe is de regeling alleszins aanbevelenswaardig; en wij zijn blij, dat de Regeering spoed betracht. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) NO. 6683 MAANDAG 24 APRIL 1939 Postbox 20 Postgiro 58936 20e Jaargang Attertentieprtben: Van 1 tot 5 regels1.171/» Elke regel meer0.22' Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2^0 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 0NN00DIGE TERECHTWIJZING Wij meenen in onze beschouwingen over het stembusresultaat zoo eerlijk en openhar tig mogelijk te zijn geweest Dat de Anti-rev. partij, vergeleken met 1937, een stuk terugliep, hebben wij niet verbloemd, maar erkend; sterker neg, wij hebben het voorspeld, wat uit propagandis tisoh oogpunt nooit verstandig lijkt En nu komt de liberale „Zutf. Crt" ons zoo waar vertellen, dat de Anti-rev. partij blijkbaar sedert 1937 boven haar stand ge leefd heeft en het blad vraagt, of „zij door deze uitkomst tot het ware begrip van haar politieke be teekenis zal komen?" „Kennende haar aard", schijnt het blad er ernstig aan te twijfelen. Het. ig geweldig frappant! Want het eer ste woord, dat Dr Colijn in 1937 na de ver- kiezingen sprak en dat de anti-rev. bladen schreven, was dit: „wij leven nu boven on zen stand; 17 zetels is er 4 te veel". Het is thans letterlijk uitgekomen. Het bewuste blad en de liberale pers in 't algemeen moesten eens een andere vraag stellen. Zij hebben nl. te uit en te -na be weerd', dat Dr Colijn de 4 zetels meer gekre gen heeft ten koste van de liberalen. Heeft deze partij die 4 zetels nu terug gekregen? Laat ons zien. De percentages voor de liberalen waren in 1935, 1937 en 1939 resp. 6,12, 3.95 en 6.23. Voor 1933 waren er 8 leden in de Tweede Kamer, in 1933 werd het 7, volgens 1935 zou het 6 geworden zijn; in 1937 daalde het aan tal tot 4 en volgens de laatste stemming zouden er weer 6 liberalen in de Kamer komen. De liberalen kunnen dus niet zeg gen: „wij hebben Colijn rijk gemaakt". Ze leverden hoogstens 2 zetels. Wij vragen: blijkt uit de overwinningslie deren, welke de liberale pers aanhief, dat deze partij „tot het ware besef van haar po litieke beteekenis is gekomen"? Mogen wij de Zutfensche verder citeeren, dan zouden we zeggen: „Kennende haar aard, wagen wij daaraan te twijfelen". WAT HANDHAVEi. BETEEKENT Wij beantwoordden de vraag ontkennend, t>f de uitslag van deze verkiezing een veroor- Ideeling was van het tegenwoordige regee ringsbeleid. Want, zoo was onze redeneering, El leed, vergeleken bij 1937, de anti-rev. partij een gevoelig, maar „normaal" verlies, de totaliteit der drip groepen waarop het kabipet steunt, kon zich behoorlijk hand haven. -In 8*"' f.'. rtal gingen deze drie partijen te samen zelfs vergeleken met 1937 DE DUITSCHE VRAGENLIJST INZAKE DE VEILIGHEID Een manoeuvre, zegt Washington Havas meldt, dat de vragenlijst, weïke Duitschland heeft overhandigd aan de na- buurstaten, waarin gevraagd wordt of zij zich door Duitschland bedreigd voelen, in Amerikaansohe dfficieele kringen beschouwd wordt als een manoeuvre. Men> beschouwt de ondervraagde landen al6 menschen, die bedreigd worden met een revolver en wie men vraagt of zij zioh in gevaar voelen. Bij voorbaat toont men zich oerhalve reeds ge reserveerd over de antwoorden. Ook verschillende Scandinavische landen hebben tihans geantwoord op de vragen van Duitschland. in verband met Roosevelt's boodschap. Te Stockholm heeft de Duitsche ge zant den Zweedschen minister van Buitcn- landsche Zaken, Sandler, mondeling de vraag gesteld of Zweden zich bedreigd acht te. Sandler heeft hierop mondeling ontken nend geantwoord; een communiqué zal niet worden gepubliceerd. Ook in Denemarken is geen commu niqué gepubliceerd, doch „Politiken", 't or gaan van den Deenschen minister v. Buiton- landsche Zaken, heeft vastgesteld, naar aanleiding van Roosevelts telegram, oat Denemarken zich niet door Duitschland be dreigd acht. De F i n s c h e regeering heeft, naar Havas verneemt, op de Duitsche vragen geant woord, dat Finland zich niet bedreigd acht en vóór de publicatie niet op de hoogte was van Roosevelts boodschap. Uit Belgrado seint Havas, dat tot Joego-Slavië de vragen eveneens mondeling zijn gesteld, zonder dat eigenlijk een diplo matieke démarche ie gedaan. Sedert ver scheiden jaren en vooral sedert den An- sonluss, welke van Duitschland een buur staat heeft gemaakt, streeft Joego-Slavië naar goede betrekkingen met Duitschland, ten einde elk conflict te vermijden. De Duitsche leiders hebben herhaaldelijk Joego Slavië formeel e verzekeringen gegeven zake de integriteit en de onafhankelijkheid. Litauen heeft, naar verluidt, geant woord, dat het niet bevreesd is voor een aanval door Duitschland en geen enkel land om steun voor zijn verdediging heeft ge vraagd. De Litausche regeering heeft speciaal ver wezen naar het accoord in zaïke den afstand van Memel, waarbij Duitschland zich ver plicht nooit geweld tegen Litauen te onder nemen of te steunen, eeniigszins vooruit, terwijl zoowel de sociaal democraten als de communisten eenige dui zenden stemmen verloren. En dat waren toch bij uitstek oppositie-partijen, die den wkwi in de zeilen hadden en volgens eigen woorden het kabinet-Colijn tot rede zouden brengen. Er is niets van gekomen. Nu meent de roode pers, dat zij ons ge heugen even moet opfrisschen. Omdat wij er niet op wezen, brengt zij in herinnering, „dat het gezamenlijk stempercentage der geeringspartijen sinds 1937 iets gedaald is, nl. vaai 52.70 tot 52.35. Volkomen juist, natuurlijk. Maar wat wil ■en hiermee zeggen. Zit in die daling van een fractie van een procent soms de zweep, waarmee het regeeringsbeleid gegeeseld wordt? Dat kan de roode pens toch zelf niet mee nen. Wanneer regeeringspartijen vooral gezien de abnormale cijfers in 1937 bij kans hetzelfde percentage houden als twee jaar geleden en bovendien nog ongeveer 4 pet blijven boven 1935, dan durven wij ge rust zeggen, dat zij zich handhaafden. Merkwaardig: de S.D.AP. verloor zetels en toch sohreef de roode pers boven haar eerste overzicht: „Groot zetelverlies voor de N.S.B. De S.D.A.P. handhaaft haar positie". Was hier het woord „handhaven" wel op zijn plaats? Laat ons zien. Vergeleken met 1935 ging de S.D.A.P. iets vooruit; nl. van 21.09 tot 21.35 pet, bedui dend minder dan elk der drie regeeringspar tijen, die gezamenlijk 4 pet stegen. Vergele ken met 1937 liep de S.D.A.P. echter terug van 21.95 tot 21.35 pet, bijna dubbel zooveel als de drie regeeringspartijen. En dat tikt ons op de vingers, als wij van handhaven spreken, terwijl men zelf, doch met mineer recht, het woord ook bezigt De partij, die van 1937 af niets anders heeft ge daan, dan het regeeringsbeleid veroordeelen en kleineeren, gaat niet vooruit, maar moet verlies boeken. Het pleit voor de nuch terheid en beginselvastheid van het Neder- landsohe volk, zelfs in deze bange tijden. Het mag de S.D.A.P. bescheidenheid leeren en wij meenen, dat wij in de beschouwing, welke haar pers over het resultaat gaf, daar van toch wel de eerste symptomen hebben ontdekt. Al trekt men weer „met frissche krachten ten strijde". Een overwinningslied zong men niet. Hoe de distributie geregeld zal worden Centrale regeling voor heel het land Niet alleen huishoudelijke artikelen getroffen In de memorie van antwoord op de op merking uit de Tweede Kamer over-het ontwerp distributiewet 1939 heeft de regee ring uiteengezet, hoe zij zich een eventueel 1 te voeren stelsel van distributie denkt. De distributieregeling zal in algemeene trekken voor alle te distribueeren artikelen oor huishoudelijk gebruik gelijk zijn, doch uiteraard zullen de details voor verschil lende artikelen onderling kunnen verschil len. In het algemeen wordt uitgegaan van lavolgende richtlijnen: Indien eentekort aan een bepaald ar tikel dreigt te ontstaan, zullen de beschik bare hoeveelheden daarvan zooveel mogelijk gelijk over alle consumenten worden ver deeld, met inachtneming van bepaalde be hoeften en seizoensinvloeden. Daarbij zullen de bestaande organen van handel en verkeer zooveel mogelijk worden ingeschakeld. De distributiercgeling voorziet ter uitvoe ring van deze richtlijnen in de uitgifte aan alle consumenten, tot de burgerbevolking behoorende, van een op naam gestelde dis tributie-stamkaart, welke recht geeft op de erkrijging van de distributiebonboekjes, aarvan de inhoud bestaat uit genummerde bonnen. Op gezette tijden zal dan door da regeering bekend gemaakt worden, dat in bepaald tijdvak bij de winkeliers een zekere hoeveelheid van een aangewezen ar tikel gekocht zal kunnen worden tegen af gifte van een aan te wijzen bon uit het bon boekje. Ten einde te bewerkstelligen, dat de winkeliers tot den verkoop van het betrok ken artikel kunnen overgaan, zullen dezen eenigen tijd vóór eerder genoemde tijdstip pen in de gelegenheid gesteld worden be stellingen bij den groothandel te doen, welke bestellingen door den in iedere gemeente m te stellen distributiedienst zullen worden afgeteekend en beperkt tot den normalen omzet, of, indien tot rantsoeneering moet worden overgegaan, tot een bepaald percen tage van den normalen omzet van den win kelier. Zooals uit het vorenstaande blijkt, is de regeling der distributie, in tegenstelling met den opzet van 1916, voor het geheeli land centraal gedacht Hoezeer ook thans de gemeenten een uiterst belangrijke scha bel in de gedachte organisatie vormen, zoo s de haar toegedachte taak in hoofdzaak an administratieven aard. In een nota van wijzigingen heeft de re geering een aantal wijzigingen in haar ontwerp aangebracht. Voorgesteld wordt thans ojh. met zooveel woorden in het wetsontwerp vast te leggen, dat in den regel in eiken kring een distri butiedienst is, dat de burgemeester der be trokken gemeente daarvan het hoofd is doch dat deze een ander kan aanwijzen, die namens hem met de dagelijksche leiding an zaken is belast. Tevens stelt de regeering voor, in wetsontwerp voorzieningen op te nemen met betrekking tot de samenwerking van de burgemeesters, in geval twee of meer ge meenten tezamen één kring vormen (art 12). Met verscheidene leden is de regeering an oordeel, dat op grond van het wetsont werp ook een distributieregeling dient te worden getroffen van tal van goederen, welke noch voor huishoudelijk gebruik be stemd zijn, noch als grondstoffen of als halffabrikaten zijn te beschouwen. Daarom zijn bij nota van wijzigingen ook eenige systematische wijzigingen in het ontwerp aangebracht, waardoor aan de regeering voldoende bevoegdheden zullen toekomen, om ten aanzien van alle daarvoor in aan merking komende goederen een distributie regeling vast te stellen. De bevoegdheid van een ieder, die distri butiegoederen voorhanden heeft, gegevens te vorderen, onverschillig of die goederen il dan niet voor huishoudelijk gebruik be- itemd zijn, acht de regeering onmisbaar. De nota van wijzigingen opent daartoe de mogelijkheid. In de omgeving van Laren werd door de Kon. Ned. Jachtvereeniging en de Noord-Hollandsche Jachtvereeniging Zaterdag een jachtrit georganiseerd. De deelnemers onderweg. LANDBOUW-CRISISMAAT- REGELEN AAN DE BEDRIJVEN Waarborgen voor redelijke belooning zijn noodig Oordeel van het Kon. Ned. Landbouwcomité In de gehouden maandelijksche vergade ring van het Kon. Ned. Landbouw-Comité zijn o.m. besproken de plannen der regee ring om de bedrijfsgenooten meer in te scha kelen bij de uitvoering der landbouw-crisis maatregelen. Hierover is uitvoerig van ge dachten gewisseld. Opgemerkt werd, dat in de pachtwet de regeering een norm heeft gesteld voor de verdienste van den pachter. Voorts wordt door middel van de arbitrage in loongeschil- len het. loon der landarbeiders van overheids wege gesanctioneerd. Daarentegen geldt voor den landbouw -nog steeds, dat het bedrijf „in «tand moet worden gehouden", doordat sleohts de „onmisbare productiekosten wor den vergoed". Van een redelijke verdienste voor den land bouwer, alsmede van een billijke vergoeding voor zijn risico en kapitaal is veelal geen sprake. Ook ontbreekt hem meestal de moge lijkheid iets voor zijn ouden dag terzijde te leggen of voor de toekomst zijner kinderen te zorgen. Alvorens van een overname der landbouw crisismaatregelen in den door de regeering gewenschten zin sprake zal kunnen zijn. die nen waarborgen te worden gegeven omtrent een belooning voor den arbeid van den boer, welke in redelijke venhouding staat tot de verdienste in andere takken van be drijf genoten. Bovendien zal de boer de vrij heid moeten behoucen om ook in den ver volge over de wijze waarop hij zijn produc ten zal willen afzetten c.q. deze bij den con sument zal willen brengen naar eigen goed dunken te beslissen. Zulks moet zoowel ten aanzien van den afzet op de binnenlandsche alswel op de bui ten landsche markt gelden. Wat óe uitvoering der toekomstige land- bouwordeni-ngsmaatregelen aangaat, oordeel de men het niet juist daarmede de drie cen trale landbouworganisaties te belasten. Het verdient aanbeveling over te gaan tot de stichting van een nieuw orgaan in den vorm van een vereeniging, welke tusschen regee ring en 3 C. L. O. moet staan. Bedoeld gaan moet nationaa.1 en provinciaal worden bestuurd door besturen, waarin zitting zul len hebben gedelegeerden der regeering. door de drie centrale landbouworganisaties aangewezen personen, alsmede vertegen woordigers van bedrijfsgenooten, langs den weg van directe verkiezing aangewezen. Voorts zullen ook vertegenwoordigers van handel en industrie in het orgaan worden opgenomen. Besloten werd deze conclusie te bespreken met de confessioneele centrale landbouworganisaties en eventueel ook met specifieke organisaties. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Verschenen is de Memorie van Ant woord van de Tweede Kamer over het ontwerp Distributiewet. Het eeuwfeest der Luxemburgsche on afhankelijkheid. Ciano en Markowitsj hebben gisteren te Venetië politieke besprekingen ge voerd. De Duitsche vragenlijst inzake de veiligheid. Deensche gezant te Den Haag overleden DEN HAAG. 24 April. De buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van De nemarken te 's Gravenhage, Z. Exc. H a- ralddeScavenius, is Zaterdagavond hier ter stede overleden. Het stoffelijk over schot zal Dinsdagavond naar de R. K. Kerk den Bezuidenhoutschen weg worden overgebracht, waar Woensdag om half elf een plcahtige uitvaartdienst zal worden ge houden. Daarna zal het stoffelijk overschot naar Amsterdam worden vervoerd van waar het wordt ingescheept voor de reis naar Denemarken. Afscheid Tsjechische gezant H.M. de Koningin heeft Zaterdagavond ontvangen den heer Pacak, afgetreden ge zant van Tsjecho-Slowakije. Z.Exc. en mevrouw Pacak hebben daarna aan den disch van H.M. de Koningin aan- Nieuwe Havenwerken te IJsselmonde Aan de N.V. Boele's Scheepswerven en Ma chinefabriek te Bolnes is vergunning ver leend tot uitbreiding van haar scheepswerven enz. te IJselmonde. O.m. zal een tweetal ha vens worden gegraven met een diepte van geveer 2',2 tot 3 meter, terwijl de rivier voor de havens tot een diepte van 3 resp. 5 meter zal worden uitgebaggerd, onder N.A.P. Deze werken zullen worden uitgevoerd op de grens van IJsselmonde, waar thans riet en grienden zijn ter hoogte van pirn. S0 NJLP. Schildwacht door schot uit zijn eigen revolver gedood Noodlottig ongeluk te Doetinchem DOETINCHEM, 24 April. Zaterdagavond is bij een versperring onder de gemeente Z e 1 h e m een noodlottig ongeluk gebeurd. De 21-jarige dienstplichtige van V uit Hoogeveen, stond daar op wacht Door onbekende oorzaak is deze jongeman ge troffen door een schot uit de dienstrevolv die hij bij zich droeg. Hij werd in de borst getroffen en op slag gedood. Men vermoedt, dat toevallig een schot is afgegaan. IETS KOUDER Weerverwachting voor het ge- e e 1 e land: zwaar bewolkt met op klaringen en plaatselijke buien. Iets kouder, meest matige aan de kust tijdelijk krachtige zuidwestelijke tot noordwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 747.5 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 10.4 C. FIETSERS LICHT OP: 25 April. Van 'sav. 7,42 1 Kind in de steek gelaten Ouders, past op 1 A.R. Candidaten voor Raad van Den Haag Lijst thans officieel vastgesteld DEN HAAG, 24 April. De lijst der ax. candidaten voor de a-s. Raadsverkiezing is thans als volgt vastgesteld: 1. Jhr. Mr. J. M. M. v. Asch v. Wijck 2. Mr. Dr. S. de Vries Qzn. 3. H. Smitskamp 4. J. A. Knetsch 5. Dr. F. L. v. Muiswinkel 6. Mr. T. A. v. Dijken 7. G. H. J. Berckenkannp 8. P. J. de Mos 9. Mr. J. J. Hangelbroek 10. A. A. Klapwijk 11. K. Dijk 12. D. Hoekstra 13. J. H. Wernsen 14. M. A. Potter 15. Mr. H. H. Reyers. KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ OPGERICHT SOEST, 24 April. Te Soest is de eerste vergadering gehouden van het door een aantal oud-leden van de opgeheven Katho liek Democratisohe Partij opgerichte Katho liek Democratische Verbond. Besloten de nieuwe groopeering onder den naam „Katholieke Volkspartij" voort te zetten. Het hoofdbestuur werd als volgt samenge steld: L. C. van Rijn. voorzitter, mej. H. J. C. Grevelt. secretaresse, H. Bakker, pen ningmeester, G. Bokkers en H. Lamein, commissarissen. De uitvoer van vleesch Nog geen reden tot tevredenheid Met de op de gehouoen jaarvergadering van de vereeniging van Nederlandsohe ex porteure van vleesch en vleeschproducten behandelde jaarverslagen bleek dat er wel ige verbetering is gekomen in den, sinds 1937 aanzienlijk verminderden export van vleeschwaren en vleesch conserven, doch dat deze export nog lang niet zijn oude peil heeft bereikt Ondanks de hooge exportprijzen van versch schapen vleesch bleef het aanbod on voldoende waardoor o.m. het voor de Fran- sche regeering vastgestelde contingent voor een aanzienlijk deel onbenut moest blijven. Ook de export naar België kon slechts met moeite worden gaande gehouden. De lever botziekte onder de schapen, als gevolg van de langdurige natte weersgesteldheid, verde eenige moeilijkheden met de land bouworganisaties op. Ook van een herleving van den normalen export van versch rund- en kalfsvleesch was nog geen sprake, evenmin als versch varkensvleesch. Honderdjarige te Nuenen overleden Ten huize van haar dochter M. Sanders- de Greef te Nuenen is overleden mej. de Wed. Ardina de Greef. die op 2 Febr. j.l. haar honderdsten verjaardag herdacht. Mej. de Greef kwam Donderdagavond loon zij op een stoel wilde gaan zitten gelukkigerwijs te allen, met het noodlot tig gevolg, dat zij een heupfractuur be kwam. kinderen Zondagmiddag hebben de gemeenteveld wachters te IJsselmonde een ongewone zaak behandeld. Men kwam n.l. een kind brengen, dat alleen op den Varkenoordschenweg on der Rotterdam was aangetroffen, terwijl nie mand wist van waar het kind, een jongesje van ongeveer 2y2 jaar, woonde. Een groepje kinderen, wandelde Zondag middag op den Varkenoordschenweg, juist onder de rook van IJsselmonde en zagen daar een klein ventje loopen. geheel alleen Daar het kind slechts spreken Kon, hebben de kinderen het meegenomen naar IJsse,- mondes Tuindorp, omdat men dacht dat het daar thuishoorde. Doch ook op het Tuindorp wist men niet waar het woonde. Een in woonster van Tuindorp heeft het toen, ver gezeld van het wandelende kinderkoor, het Bureau van Politie te IJsselmonde gebracht, waar men zich direct met verschil lende bureaux van Politie te Rotterdam in verbinding stelde, om de ouders op te spo ren van het kind. De concierge van het Raadhuis te IJssel monde, waar het ventje zoo lang een onder dak had gevonden was met hem aan 't sp ken gegaan, zoo goed en zoo kwaad als het ging en hoorde het ventje op de vraag hij woonde zeggen „.Icpendaal". terwijl ook het woord „waterstokerij" over de lippen kwam. Toen besloot men met een taxi naar het Zuidelijk gedeelte van Rotterdam te gaan en daar een onderzoek in te stellen. Juist toen men vertrekken wilde, kwamen de ouders, geheel van streek, het kind halen Wat bleek nu? Men had het kind aan een paar mei) jes van 12 jaar toevertrouwd om te gaan wandelen, doch deze meisjes hadden het kind in den steek gelaten. Dat de ouders blij waren dat het kmd terecht was. spreekt vanzelf Intus«chen een waarschuwing voor vele oudere TiTMTTtWAARRERS ■wu.-.rdcr bjj d< - - UtrecM, ti H. Balfoort): H A. tot 'smorg. 4,13 i Nederlondiche automobilist*» verz*k*r*n tlcK h*t veiligst li» eigen IobA En oU U dóór Koe besta wflt hebban, don regt U oh GRONINGEN PBANDEN ROTTERDAM DEN HAAG. Tegenwoordigheid van geest Zich tijdens een val gegrepen 's-GRAVENHAGE, 22 April. De 40-jarigo II. L. K. was gistermiddag in de Obrec'it- tra at bezig het hekwerk van het balcon. van zijn eerste etage wat op te schilderen. Hij stond daartoe in de goot van het balcon, doch stapte op een gegeven oogenblik mis en tuimelde er af. Ofschoon hi) reeds met zijn beenen door het dakraam viel van een uitbouw van een belendend perceel, wist hij erger te voorkomen, door zich aan den bal- conrand vast te grijpen. Met enkele >nijwon den aan zijn voeten liep zoodoende het on geluk af. BELANGRIJK LEGAAT VOOR NATUURHISTORISCH MUSEUM Wijlen de heer F. E. Blaauw, de vroe gere bewoner van Gooilust te 's Graveland, heeft den Staat der Nederlanden een aan zienlijk bedrag vermaakt ten behoeve van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie tè Leiden. Daar er 'usschen de legatarissen eenige regelingen moesten worden getrof fen is eerst dezer dagen de definitieve aan vaarding van het legaat geschied.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1