JHronn» geittsdjr (üe uran 1 Calme redevoering van den Duce ^auLru,^ I.G.B. Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cf. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 VRIJDAG 21 APRIL 1939 20e Jaargang aiibertentifprij?cn: Van 1 tot 5 regelsf.171/» l Elke regel meerCX221/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 No. 6681 Al voorbijgaande De filmster Charles Chaplin is Zon- Sfog j.L 50 jaar oud geworden. Was het U ontgaan? We duiden het U niet euvel. Wie het niet ontgaan was, was het deftige libe rale blad de „Nieuwe Rotterdamsche Cou rant', dat in een geïllustreerd artikel de be- teekenis van den filmheld aangeeft, als volgt de beschouwing aangaande Chaplin besluitende: „Zijn werk is niet: knappe of minder knappe films te hebben gemaakt. Het is: uit den lach een verdedigingswapen te hebben gesmeed voor de kleinen en zwak ken op deze hardhandige wereld. Dat geeft hem voor altijd recht op onze dankbaar heid". „Voor altijd" dus! Wellicht wordt hierbij ietwat overdreven met het tijdsprobleem als mede met de dankbaarheid omgesprongen. Maar dat de dankbaarheid voor de liberale pers toch vrij omvangrijk is, moge hieruit blijken, dat Chaplin het niet slechts bij een hooggestemde lofuiting als slot van een biografisch artikel behoefde te stellen. Zulks kan men zien, als men in het liberale or gaan een kolom verder leest. Dan kan men opmerken, hoe zelfs demeditatie is op gedragen aan Charley Ghaplin, van wen geroemd wordt, dat hij is „onze" Charley. De liberale pers, die op haar wijze gaarne „elok wat wils" wenscht te geven, pleegt ons, bij voorkeur op den Zondagmorgen, te vergasten op een beschouwing, meestal „naar aanleiding van" een tekst. In de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" zijn deze meditaties ondergebracht onder het zinvolle kopje „In het Voorbijgaan". Van bescheiden heid getuigt dit hoofd. Al te lang mag men op des lezers tijd geen beslag leggen. „In het Voorbijgaan" wil men hem iets meegeven. Slechts is het jammer, dat dit kopje juist aan deze rubriek is toegekend Hoe het zij, Zondagmorgen was Chaplin de held, ook van de meditatie. De lof is niet gering: „Hij is misschien wel de meest populaire aardbewoner van thans. Hij '9 nagebootst en heeft school gemaakt". We geven toe. dit is nog geen bewijs van groot heid. Maar treffend is het vervolg: „Hij wekt herinneringen bij welhaast ieder en nu hij vanochtend vijftig jaar i3 geworden, zal deze zelfde heele wereld" even te voren was namelijk verklapt, dat Chaplin zich een „naam" heeft weten te maken over heel de wereld „aan zijn bed staan". Hier is de schrijver van de meditatie wel wat te speculatief. We kunnen hem namelijk mee- deelen, dat we Zondagmorgen op het appèl ontbroken hebben, toen gansch de wereld zich om de legerstede van Chaplin schaar de. Trouwens, dat zijn verslag reeds in het Zondagochtendblad was opgenomen, wjjst er reeds op, dat het hier was wat in kringen van journalisten een „voorverslag" heet, en deze voorverslagen zijn altijd een beetje gevaarlijtk. Doch hot mooiste komt nog, De Chaplin, die Zondagmorgen, op bed, de geluikwen- schen van „heel de wereld" uitgezonderd natuurlijk enkele „spelbrekers" aan vaardde, werd „ook voor de groote massa nog iets anders dan de meesterlijke acro baat of d« geniale clown". Hij wekte „in die massa, overal waar maar mensehen woon den, iets kostelijks en groots in hun ziel dat wat Jezus vervulde toen hij die scharen zag: Ontferming. En het Hart van heel een wereld, getroffen in dat edel gevoel, ging uit, regelrecht en laaiend, naar dat man netje met de prachtige oogen vol ziel, naar dien koninklijken duider, dien onoogelijke, die schuil ging in „ombres et douleurs" en toch glansde, naar dien niet-mam-van-de- wereld: juist omdat hij niet van de wereld was maar iets beters, schooners en blij- venders" Het treurigste is wel, dat deze laakbare vergelijking ttisschen Jezus en den filmman „gedekt" moet worden door den prachtigen tekst uit Mattheus: „En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming over hen bewogen". Het is blijkbaar niet vol doende, zoo menschen als Vestdijk, in de liberale pers hooggeroemd, zich aaji de ge wijde onderwerpen vergrijpen. Ook de ^meditaties" gaan niet langer vrij uit En diep te beklagen zijn zij, die het met de „ont ferming". door Cbaplin gewekt, en met dier gelijke meditaties stellen moeten. In de hal van het stadhuis van Campo- doglio heeft Mussolini voor de commis sie tot organisatie van de wereldtentoon stelling, welke aldaar in 19-12 zal worden gehouden, een rede gehouden, welke als een antwoord aan Roosevelt kan wor den beschouwd. Hij zeidc o.a.: „-Wij wen- schen met rust gelaten te worden, om in vrede te werken Onze leus is: vrede met rechtvaardigheid. Met het aanvaarden van de uitnoodiging, deel te nemen aan de ten toonstelling van 1942 hebben vele landen nd, gelijke vredelievende denkbeelden te hebben als wijzelf. Een verschrikkelijke geografische pyramide is opgebouwd door menschen, die niet het minste begrip heb ben van de Europeesche zaken". Prov. Staten Zuid Holland De leden der Pronvinciale Staten van Z.- Holland zijn in buitengewone zitting bij eengeroepen op Dinsdag, 25 April a.s.. Aan de orde wordt gesteld de verkiezing van 'n lid van het college van Gedep. Staten ter .voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer Jhr. Mr. L. E. M. von Fisenne. Hulde aan Minister Slotemaker de Bruine In verband met het feit, dat Prof. Dr. Slotemaker de Bruïne op 6 Mei a.s., den 75-jarigen leeftijd hoopt te berei ken, heeft het Hoofdbestuur van de Nat. Chr. Geh. Onth. Ver., waarvan hij voorzit ter is, het initiatief genomen tot een een voudige hulde. „Onze leus is: vrede met rechtvaardigheid" zekeren zin onrechtvaardig, om te trachten de as-mogendheden op de beklaag denbank te plaatsen". De duce sprak zijn redevoering op een zeer kalmen, doch vastberaden toon uit en deze wordt dan ook geïnterpreteerd als de uiting van Italië's wensch naar vrede. Op het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken verklaarde men, dat de rede, waarin Mussolini de voorstel- an Roosevelt verwierp, toch wel licht nog ruimte laat voor samenwerking. Indien Roosevelt nieuwe voorstellen zou doen voor regeling van de moeilijkheden door middel van een conferentie, zou hij daarvoor een grondslag kunnen vinden in het feit, dat er eenige aanwijzingen zijn oor de vreedzame bedoelingen van den Men heeft in het bijzonder opgemerkt, dat Mussolini het denkbeeld van een con ferentie niét geheel en al heeft verworpen, hoewel hij de waarde van uitgebreide con ferenties verkleinde. Roosevelt heeft niet gedacht aan een reldconferentie over alle drie mogelijke onderwerpen: ontwapening, economische politieke vraagstukken. De grootste conferentie zou zich met de economische vraagstukken moeten bezig houden, de ontwapeningsbesprekingen zouden beperkt worden tot de gewapende landen, terwijl een politieke conferentie slechts bedoeld zou zijn voor de Europeesche landen, die daarbij onmiddellijk betrokken zijn. Ambtenaren van het departement ver wachten, dat het antwoord van Hitier zal verwijzen naar de antwoorden, die dan waarschijnlijk van de Balkanstaten ont vangen zullen zijn op de vraag, die, zegt men, Hitier hun gesteld heeft n.l. of zij zich door Duitschland bedreigd voelen. Doelende op de voorstellen van RooseveTt tot een internationale conferentie zeido Mussolini, dat, hoe meer menschen deel nemen aan een conferentie, des te minder kans op succes bestaat Mussolini veroordeelde de „hysterie", die „zekere landen aan de andere zijde van de Alpen" beheerscht. Refereerend aan de boodschap van Roo sevelt merkte de duce op: „Het is absurd, om de as-mogendheden op de beklaagden bank te plaatsen. \VJj antwoorden op deze boodschap door te zeggen, dat Italië Duitschland voor den vrede werken". Mussolini wees er op dat de ceremonie te Campodoglio een eerste daad van mobi lisatie voorstelt, „maar van een vreedzame mobilisatie van arbeiders zonder wapenen. Hierdoor worden 15.000 arbeiders gemobili seerd. Indien wij de lont zouden willen aanste ken, indien wij agressieve plannen en be dreigingen koesterden, zouden wij ons niet wijden aan een werk van zulke giganteske afmetingen als het organiseeren van wereldtentoonstelling". Mussolini kwam daarna nogmaals terug op de boodschap van den president der Ver. Staten en herhaalde: „Het is zeer onjuist Vraagt Uw leverancier „St.Raphaël" QUINQUINA 0e fijnste apóritit. BRACKS DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers lad. Holl- Ontbijt vanaf/1— Rüsttge sfeer In het centrum van de stad leder taodern comfort Telefoon 406f>l Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Het g-ebee-le jet' geopend REGELING VOOR WERKENDE DIENSTPLICHTIGEN 's-GRAVENHAGE, 21 April. Namens den Minister van Defensie maakt de re- geeringspersdienst bekend dat, waar onder de huidige omstandigheden aan vermindering van de tegenwoordige sterkte der troepen behoorende tot de grens- en kustbeveiliging niet kan wor den gedacht, een regeling in voorberei ding is om aan hen, die in de burger maatschappij noode kunnen worden ge mist, groot verlof te verleenen en hen te doen vervangen door werklooze dienst plichtigen. Binnenkort zullen hieromtrent nadere mededeelingen worden gedaan. Militaire versperringen Oppassen is de boodschap •s-GRAVENHAGE, 21 April. Van militaire zijde wordt ons gemeld, dat in de grensge bieden bij verschillende hindernissen en versperringen geen waarschuwingsposten zijn geplaatst. Mitsuien wordt het publiek rijdende in die gebieden aangeraden de noo- voorzichtigheid in aaht te nemen. Geen aanbeveling gegeven Ds. J. J. Poot, Ned. Herv. Predikant te Bunschoten verzoekt ons te willen mede- deelen, dat geheel ten onrechte in „De Banier" van Dinsdag 18 April j-L ook zijn naam genoemd werd bij de Hervormde Pre dikanten die hun adhaesie betuigden aan een aanbeveling voor de Staatkundig Geref. lijst in de provincie Utrecht. De positie der G. D. U. In een verkiezingsnacht ziet men wel eens iets over het hoofd. Zoo sdhreven wij naar waarheid: de C.D.U. liep van 1937 tot heden met ongeveer 200 stemmen terug. Dat was juist: toen 85004, nu 84788 stem men. Maar wij verzuimden er de aandacht op te vestigen, dat de CJD.U. ditmaal in Brabant, Zeeland en Limburg, alsook in den Statenkring Eist, geen candid aten had gesteld. Een lezer uit Gouda maakt ons daarop opmerkzaam en wijst er tevens op, dat toen in deze provincies werden uitgebracht op de C.D.U. den Bosch 319, Tilburg 152, Middel burg 638 en Eist 124; samen 1611 stemmen, schrijft hijDat is onjuist: het moet 123. Met Maastricht er bij, dat de lezer later nog eens in rekening brengt, is het 1233 plus is 1611. Volgens de laatste cijfers is het 1610. De rekening wordt nu zóó: in 1937 in totaal 85004; thans 84788, waarbij de 1610 stemmen gevoegd kunnen worden om een juist beeld te krijgen; dan zou het thans zijn: 84788 1610 is 86398; een vooruitgang dus van 1394 stemmen. Zoo is de rekening zuiver, waarbij men echter moet bedenken, dat er thans 54725 meer stemmen werden uitgebracht dan in 1937 en dat, om op kracht te blijven, de C.D.U. dus in alle provincies met ongeveer 1100 stemmen had moeten klimmen, dus ongeveer 86100 stemmen had moeten be halen. Van werkelijke winst is er dus goed als geen sprake. Het spijt ons. dat de meeste menschen niet de minste scherts kunnen verdragen. Zoo neemt deze abonnee ons kwalijk, dat op de aardigheid wezen, dat een gekozen candidaat der CJXU. Oorlog heet. Is dat nu zóó erg?. Gereformeerde Bond Jaarvergadering te Utrecht Afscheid van den voorzitter In de gisteren te Utrecht gehouden jaar vergadering van den Gereformeerden Bond onder presidium van Ds. M. v. Grieken te Rotterdam zijn belangrijke besprekingen gevoerd naar aanleiding van het agenda punt: beleid hoofdbestuur. De middagverga dering was nog drukker bezocht dan de morgenvergadering. Ds. Jac. Vermaas te Huizen diende een voorstel in van den volgenden inhoud: „De Gereformeerde Bond onderzoeke door het Hoofdbestuur, of door een in te stellen Com missie, onverwijld en grondig de wensehen, klachten en grieven van Hervormd Gerefor meerden in en buiten den Bond, over Boiidsleiding met het doel te overleggen wat noodig mocht blijken om allen die naai Schrift en Belijdenis wensehen op te trek ken, te kunnen hereenigen en vereenigen in den Gereformeerden Bond". Dit voorstel was oorzaak van een leven- .ge discussie waarna het werd aangenomen. Het Hoofdbestuur zal onderzoeken, of >mmissie wenechelijk is. In het Hoofdbestuur werden na stemming herkozen: Ds. J. Goslinga te Utrecht, Prof. Dr. J. S e v e r ij n te Utrecht. Ds. J. J. •r te Ermelo, Ds. J. H. F. Ren te Amsterdam, en -verd gekozen Ds. Jac. as te Huizen. Belangrijke gift Ds. Goslinga bracht het financieel verslag uit waaruit bleek dat de kas van den Bond er goed voorstaat. Het verheugde spr. juist dezen middag te kunnen mededeelen dat zijn zoon Dr. Goslinga werkzaam, in de Me dische zending in Ned. Indië f 3500 heeft ontvangen voor Simavi. Bij de rondvraag heeft Ds. Van Amstel te Lage Vuursche het hoofdbestuur nog eens op de wenscheïijkheid van een dui delijk omlijnd" standpunt ten aanzien van de reorganisatieplannen der Herv. Kerk. De voorzitter zegde toe dat deze zaak verder behandeld zal worden. Afscheid van den voorzitter den heer Brinkers aan en dankte namens de er gader ing Ds. van Grieken voor zijn ar beid tot zegen van den Bond verricht. Spr. hoopte dat Ds. van Grieken op zijn besluit heen te gaan, terug zou komen, s. van Grieken heeft hierna een ont roerend afscheidswoord gesproken en erop gewezen dat hij reeds als jong predikant zijn beste krachten voor den Bond heeft gegeven. Spr. heeft zijn besluit dan ook niet con amore genomen, doch ziet momenteel geen andere weg. Wat de mensahen spr. hebben aangedaan, zal hij vergeten. Spr. heeft slechts het goede gezocht voor den Bond en voor de Hervorm de Kerk, en verwacht alles alleen van den Heere, die hem in die dertig jaar zoo rijk gezegend heeft. Het woord van den voorzitter maakte diepe indruk op de vergadering. Na van ont roering trillenden samenzang van Psakn 25 ven. 10 „.Hoed mijn ziel en red ze uit noo- den", werd deze vergadering gesloten met dankgebed door ds. Timmer. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste ie dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN dingen, voor zijn buitengewoon tactvolle leiding niet alleen in «leze vergadering, maar gedurende dertig jaar in den Bond bewezen. Spr. vond het buitengewoon jammer dat Ds. Grieken zijn functie wenscht neer te leggen vooral nu er leden zijn die meenen de bondsleiding te moeten becritiseeren. Ds. Re mme te Amsterdam sloot zich bij Nationaal Fonds voor bijzondere nooden Ontving groote gift 's-GRAVENHAGE. 21 April. Met zeer groote dankbaarheid maakt het Nationaal Fonds voor bijzondere nooden melding van een gift van 10.000, welke geschonken is door een Nederlandsche Industrieele Maat schappij. Men hoopt, dat dit voorbeeld na volging zal vinden. Het gironummer van het Nationaal Fonds is 272727. Twee Belgische visschersschepen opgebracht Vischten binnen territoriale wateren KATWIJK. 21 April. Gisteren consta teerde de politie van Katwijk aan Zee, dat twee Belgische kotters, de H 12 en de Z 6, de garndlenvisscherij uitoefenden binnen de territoriale wateren. Maandag jl. waren deze schepen reeds door de marine gewaarschuwd. De politie liet zidh nu per Katwijksche garnalenboot naar de Belgische schepen varen en bevond, dat deze op het verboden gebied aan het visschen waren. Beide schepen zyn opgebracht naar Sche- veningen, waar ze thans zijn vastgelegd. Van 22 tot 25 Aprli a.s. zal een groep Belgische scholieren een reis door ons land maken. Op den eersten dag wordt, na een kort beozek aan de havens van Rotterdam, Den Haag bezichtigd, waar de jeugd o.a plechtig in de Ridderzaal zal worden ont vangen door den directeur-generaal van het onderwijs, voorzitter van het bestuur der Nederlandsche stichting voor school reizen, Prof. van Poelje. Vervolgens zullen Amsterdam en omstre ken (o.a. Volendam en Marken) bezocht worden. Op den terugreis wordt een bezoek aan Haarlem en de bollenvelden gebracht. BOERDERIJBRAND MEPPEL, 21 Apr In den afgeloopen nacht heeft een felle brand gewoed in de boerderij van den heer Pinberg en bewoond door den landbouwer J. C. Rodermond. te Nijeveen bij Meppel. Het geheele aiditerhuis brandde 'n minimum van tijd af, waarbij al iet vee: acht koeien, een paard en eenige arkens omkwam. De geheele 1 andbouwinventaris ging verloren. Het voorhuis kon echter door de brandweer behouden blijven. De oorzaak van den brand is vermoedelijk kortsluiting. Verzekering dekt de schade. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De Plannen inzake de nieuwe Rotter damsche Diergaarde. De Regeering is voornemens bepaalde onder de wapenen zijnde dienstplichtigen te vervangen door werklooze dienstplich tigen. Ingediend is een wetsontwerp inzake een centraal vluchtelingenkamp De Geref. Bond heeft te Utrecht de jaarvergadering gehouden. Engeland krijgt een ministerie van be voorrading. Gematigde rede van Mussolini te Cam podoglio. Anti-Joodsche excessen in Slowakije. Zal Zuid-Slavië zich bij de as-mogend heden aansluiten? KANS OP REGEN Weerverwachting voor het geheele lend: zwaar bewolkt tot betrokken met eenigen regen, matige aan de kust tijde lijk krachtige wind nit westelijke richtin gen, iets koeler. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen halftwaalf 769.3 BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 14.0 C. 22 ApriL Zon op 4.51 uur, onder 7.07 uur 22 April. Maan op vra. 6,26 u. ond. nm. 10.28 tf Jon cn ï&qeA is nisi Votdowk GAZONMEST 9ol»n #n Branz«n Qomen D«wr«n K Ploo1\r*fl<*n Uz*rconshvcti»t De z.g. ..Regeerings- klok". bestemd voor 't Nederlandsche Pa viljoen op de Wereld tentoonstelling te New York. volgens ontwerp van Prof Rosse en waarvoor d( beeldhouwer Etiennc meer dan 50 beeldje vervaardigde, is ge monteerd en inmid dels naar Amerika verzonden. Ncderlandsch piloot ziet de Duitsche vloot Het eskader op weg naar Spanje Gezagvoerder Schot van de K.L.M., die gistermorgen met de .Kieviet" van Man chester terugkeerde, zag op circa 80 km. uit de Nederlandsche kust een gedeelte van de Duitsche vloot, dat op weg was naar Spanje. Het was prachtig weer en het richt was uitstekend, zoodat gezagvoerder Schot tot ver in den omrek kon zien. Hij onderscheid de voorop een torpedojager, die op korten afstand gevolgd werd door twee kruisers en vier torpedobootjagers. Ongeveer 50 km daarachter voer een tweede eskader, dat uit vijf eenheden be stond. Schot had echter geen tijd om van zijn koers af te wijken en dit eskader van naderbij gade te slaan. Toen hij zijn ervaringen op Schiphol ver telde, werd een plan gemaakt om even van Schiphol op te stijgen en boven dit deel van de Duitsche vloot te gaan vliegen. Alles voor de vlucht was al klaar gezag voerder Schot zou weer de Kieviet bestu ren, toen directeur Plesman, op grond van blijkbaar van hoogerhand gekregen inlich tingen, mededeelde, dat hij het beter achtte deze vlucht onder de gegeven omstandig heden niet te maken. AAN BRANDWONDEN OVERLEDEN LOSSER, 21 ApriL In het R.-K. Zieken huis alhier is overleden de ongehuwde M. Elshof, uit Overdinkel, die bij een rand op 11 dezer ernstige verwondingen opliep. TEGEN BOOM GEREDEN BLIJHAM, 21 April. In den afgeloopen nacht is alhier de motorrijder B. Vriezen met groote snelheid tegen een boom gere den en op slag gedood. De duopnssagier IL Eelsing, eveneens uit Blijham. werd ern stig gewond Hij is naar het R K Zieken huis te Winschoten overgehracht. Zijn toe- J stand is niet levensgevaarlijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1