Jliruiiie £Viïtsrljr (ümtrnnt Wat zal Hitler in den Rijksdag zéggen? Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ook RYNBENDE FIRMA D. KATZ Sfoonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar eert agenlschap geVesligd is 2J35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.,8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bjj dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a et Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 35936 NO. 6678 DINSDAG 18 APRIL 1939 20e Jaargang Hrtjertentitprifeen: Van I tot 3 regels M7"A Elke regel meer 0-22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2-30 Elke regel meer0-45 Voor het bevragen aan 1 bureao wordt berekend (XIO Christenplicht DE JONGEN VAN SUKKOTH Morgen trouw aan de stemming deel nemen is nationale plicht, zooals we gisteren zagen; het is ook en niet min der Christenplicht. Het verkiezings- werk moet ook een zaak des gebeds zijn. Wjj verstaan het, dat sommigen bij deze uitspraak even de schouders opha len. Verkiezingslectuur is vaak bitter, schamper en zelfs hatelijk. Al te vaak wordt het voorgesteld, alsof de tegen partij uit demagogen en even onbe trouwbare als onbekwame politici be staat, terwijl de eigen vertegenwoordi gers schier onfeilbare en in elk geval belangelooze behartigers van het alge meen welzijn zijn. Dit strookt natuur lijk niet met de werkelijkheid en daar om moeten ernstige menschen soms nïets van de politiek met wat er nood wendig aan vast schijnt te zitten, heb ben. Hoezeer wij echter toegeven, dat de yerkiezingsactie menigmaal met unfai re middelen en methoden gevoerd wordt, moeten wij politieke onthouding toch in strijd met Christenplicht noe men. En bestrijding van de daden en beginselen van politieke tegenstanders kan evenzeer roeping en gehoorzaam heid aan Gods geboden zijn. Wij mogen ook geenszins uit het oog verliezen, dat de propaganda voor het eigen beginsel 'juist in verkiezingsdagen onwillekeurig een meer negatief karakter verkrijgt dan anders. Immers, juist nu is het noodig om geestverwanten te waarschu wen tegen afglijden. Op dit oogenblik is dat gevaar groo- ter dan ooit. Het valt niet te ontken nen, dat er in onze dagen een ongekend vragen is naar God en Zijn zegen. Een demonstratie als op Paaschmorgen op den Dam te Amsterdam gehouden werd, bewijst dat. Wij mogen ons hier over verheugen en handelen naar het voorbeeld van Paulus om op den Areo pagus den aan velen onbekenden God te verkondigen. Immers, er zijn geopende harten maar er dreigt ook gevaar voor ver vloeiing, voor oppervlakkig Christen dom. Het maanwoord der Koningin is meermalen misbruikt om kort ge zegd een Christendom boven ge loofsverdeeldheid, een ontzield Evange lie te prediken; dat alleen maar dienst mag doen als troostrijke bemoediging voor een ontrust hart, doch als i des levens niet wordt begeerd, maar Verworpen. Wanneer wij niet waakzaam zijn, dan keert de oude dwaling terug: het Christendom een zaak des harten, maar geen levensnorm. Politieke actie valt dan buiten de geloofsovertuiging; de persoonlijke belijdenis heeft geen zeg gingskracht voor het politieke leven. Laten we ons toch niet vergissen. In dien in onze kerken niet gebeden mag of kan worden voor het resultaat der stemming; indien wjj Gods zegen niet durven afvragen over onze actie; 'dan is het niet in orde; dan verstaan we de groote beteekenis niet van het voorrecht, dat God ons schonk, om in het bestuur van gewest en gemeente onze beginselen, gegrond op Gods Woord, tot gelding te kunnen brengen. De plichten, welke God ons oplegt, gelden niet alleen voor het persoonlijke, maar ook voor het publieke leven. En daarom kan er van overbrugging der antithese geen sprake zijn. We kunnen alle respect hebben voor politieke te genstanders, maar we blijven de vijand van hun beginselen. Daarom moet strijd voortduren tegen elke vrijzinnige partij van liberalisme en communisme; hoe voortreffelijk de dragers dier be ginselen ook mogen zijn. De vertegenwoordigers der anti-rev. partij zijn noch onfeilbaar, noch vol maakt; maar hun beginsel is gaaf, hun blazoen is onbesmet, hun streven moet provincie en inwoner ten goede komen. Daarom kunt gij aan hun lijst met volle gerustheid uw stem geven. Morgen staat de stembus open. Uw Christenplicht besture uw hand en uw beslissing worde door God gezegend. En Gideon, zoo lezen we in Richteren 8, „ving een jongen van de lieden te Sukkoth en ondervraagde hem: die schreef hem op de oversten van Sukkoth, en hun oudsten, zeven en zeventig mannen". Wat een prestatie! Een jongen, een knecht of boerenarbeider wellicht, was zóó in de gemeentelijke politiek thuis, dat hij de zeven en zeventig namen der oudsten op een briefje kon geven. Leeft gij ook zoo mee' Wie van onze lezers en dat zijn toch niet de meest ach terlijken op politiek gebiedl is in staat al de namen der raadsleden in zijn gemeen te op te schrijven, al zijn 't er maar'n kleine twintig; en wie kent de namen van de Sta tenleden zijner provincie? Men examineere zich zelf eens; wij zijn er zeker van, dat er weinigen zullen slagen. Toegegeven, vroeger, toen 't lijstenstelsel nog niet bestond, was er meer namenken nis. De persoon kwam meer naar voren. Thans stemmen we vaak op een man, van iens bestaan we gisteren nog niets wisten dien we nooit gozier of gehoord hebben Of de oude tijden in dit opzicht beter waren dan deze, we zullen er maar niet naar vra gen. In elk geval is thans de beslissing aan het beginsel en dat is geen verlies. Doch hoe het zij, zonder eenige namenkennis komen we er ook thans niet. Want op het stembiljet zijn niet de namen der partijen, maar slechs de lijstnummers en de namen der candidaten aangegeven. Wie dus van huis gaat of zijn huisgenoo- ten naar de stembus laat gaan, zonder te weten, welk lijstnummer zijn partij heeft, die begaat in het stemhokje een blunder! Dat is eohter ten eenenmale overbodig, want de partijen laten ons niet in het on zekere. Er is overvloedig voorlichting en niemand behoeft in twijfel te verkeeren; zelfs al staat hij in politieke paraatheid ver bij den jongen van Sukkoth ten achter. Elders in ons blad vond men eenige koe ren de lijstnummers van de anti-revolutio naire partij. Die zijn niet overal gelijk en nergens hebben ze nummer één. Want het gaat tegenwoordig zóó, dat de grootste par tijen voorop gaan, terwijl evengroote par tijen om het nummer moeten loten. Maar moeilijkheden behoeft dat niet op te leve ren. Politieke vrienden geven u het lijst nummer desnoods gaarne op een briefje. En daarmee gewapend kunt ge morgen uw plicht naar behooren vervullen. Maar, ONGELDIGE STEMMEN De stemdwang heeft tot gevolg, dat som mige stembiljetten met opzet ongeldig wor den gemaakt. Maar in de meeste gevallen is de ongeldigheid toch het gevolg van on kunde. De techniek van het stemmen is zóó ■oudig dat menigeen iets meer wil doen en dan zijn stembiljet verknoei! Veel voorkomende fouten zijn deze, dal men boven de lijst van zijn partij ecu roode stip zet; dat men meer dan één open hokje rood maakt; of dat men een stip ach- den naam van zijn candidaat plaatst Er zijn nog meer afwijkingen natuurlijk!, maar in onze praktijk vielen de bovenge noemde ons het meest op. Daarom doordringe iedereen er zich van, dat stemman een zeer eenvoudig karweitje is. Men maakt siechts éénstemhokje, en dan natuurlijk het goede, rood. Daarmee is alles gezegd. Het kan niet eenvoudiger. Hoewel het geenszins noodzakelijk is, ver dient het in het algemeen toch aanbeveling, om het bovenste hokje van de lijst zijner keuze rood te maken. Voorkeurstemmen voor 'n bepaalden candidaat gaan niet ver loren, maar sorteeren als regel toch niet het bedoelde effect. Bijna steeds beslist de volgorde op de lijst. En het is het gemak kelijkst om het hokje voor den naam van den eersten candidaat rood te maken. Dan is men zeker van zijn zaak. Deze methode is ook daarom aan te be velen, omdat bij versahillende partijen nog al eens gelijknamige candidaten voorkomen. Ook ditmaal is het hier en daar het geval, al zagen we geen voorbeeld, dat de lijsttrek kers eenzelfden naam dragen. Gelukkig maar, d&t zou verwarring kunnen stidhten. Wel viel het ons op, dat twee naamgenoo- ten uit dezelfde plaats voorkomen op ver schillende lijsten: in het eene geval als lijst trekker. in het andere bijna onderaan. Het is dus wel zaak nauwkeurig op het lijstnummer te letten en dan, bij voorkeur, het hokje vóór den eersten naam rood te maken. Wie zich vergist, vrage een nieuw stembiljet; doch het is beter zich, zoo noo dig, eerst thuis of door eien geestverwant te laten voorlichten. Denk om lijstnummer en naaml streef er naar om er in de toekomst iets meer van te weten. Politieke onkunde geen eer, maar duidt op plichtsverzuim. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen Vermoed wordt, dat Hitier de deur voor onderhandelingen in zijn Rijksdag- rede zal openhouden. De Belgische socialisten treden uit het nieuw-gevormde kabinet. Korte verklaring van Chamberlain in zake Turkije verwacht. Duitsche industrieën hebben een han delsovereenkomst met de nationale Chi* neesche regeering gesloten. De Nederlandsche radio-zenders gaan van de lange golf af en krijgen de golf* lengten van 413 en 356 meter. De stand der Rijksmiddelen wees in Maart een opbrengst aan van f 36.325.998 tegen f 37.315.087 in Maart 1938. Een Duitsch-Chineesche handelsovereenkomst Volgens Havas hebben de Duitsche industrieën een handelsovereenkomst ge sloten met de nationale Chineesche re geering te Tsjoenking. Deze overeen komst voorziet in een goederenruil ter waarde van 10 millioen joean per maand. Duitschland zal industrieele eindproduc ten leveren in ruil voor uit China te be trekken ertsen. TURKIJE EN HET ANTI-AGRESSIE-FRONT Korte verklaring van Chamberlain Volgens Reuter zou Chamber lain hedenmiddag in het lagerhuis een korte verklaring afleggen over den in ternationalen toestand. Men verwachtte, dat hij een mededeeling zou doen over de toetreding van Turkije tot het anti- agressie-front. MEVR. A. E. J. DE VRIES-BRUINS Woensdag 19 April, viert Mevr. A. E. J. de Vr ie s-B r u i n s. lid van de Tweede Kamer, van de Prov. Staten van Zuid- Holland, van den Gemeenteraad van Oravenhage, in welke college's ze zitting heeft voor de S.DjAP., haar 65-sten verjaar- Hij zou niet afkee- rig zijn van onder handelingen Roosevelt niet de rechte bemiddelaar geacht Speel niet met jonge eendjes AMSTERDAM, 18 April. Het bestuur der Sophia-Vpreeniging tot Bescherming van Dieren te Amsterdam, vestigt de aandacht op het groote gevaar van besmetting met pa R b door jonge eendjes. dam Mppft ich d^ze ziekte ge- op ar.i b i een kind, dat bleek besmet te zin door een jong eendje, waarmede het „speelde" Vooral omdat op gezette tijden deze jonge diertjes die als woerdjes vrij wel geen waarde hebben voor enkele centen per stuk in massa aan het publiek plegen te worden verkocht, als „aardigheid" voor kinderen, zij men ten deze gewaar schuwd. Op 28 April a.s. zal Adolf Hitler in een daartoe speciaal bijeengeroepen Rijk: dagzitting een rede houden, welke om streeks drie uur zal duren en een ant woord op Roosevelts telegram zal be vatten. Algemeen gelooft men dat dit be sluit is genomen in overeenstemming met de Italiaansche regeering. Ook gelooft men, dat Mussolini ernaar heeft ge streefd, niet de ongerustheid te vergroo- ten, welke de openbare meening in het buitenland aan den dag heeft gelegd na de eerste reacties der Duitsche pers. Naar verluidt zou Hitier weigeren, Roosevelt als bemiddelaar tusschen Duitschland en de andere naties te er kennen, omdat hij de houding van Roo sevelt en diens ministers als onvriende lijk tegenover Duitschland beschouwt Niettegenstaande dit alles wordt uit goediingelidhte bronnen vernomen, dat Hitier bereid zou zijn tenminste wat eenige deelen van Roosevelts boodschap betreft deze „als voorstellen van het Amerikaansche volk om tot basis van be sprekingen te dienen" te beschouwen. Hij zou niet de deur willen sluiten voor besprekingen in een meer of minder verre toekomst. Deze zouden Duitschland ge legenheid kunnen geven, de regeling aan de orde te stellen van vraagstukken, die het na aan het hart liggen: dat van de koloniën en dat van de grondstoffen- voorziening, gezwegen nog van het vraagstuk der vergrooting van den Durt- schen uitvoer Hitier zou nogmaals herinneren aan de voorstellen, welke hij gedaan heeft inzake de beperking der wapening en de ont wikkeling van de internationale oecono- mische betrekkingen. Drt zijn alle slechts veronderstellingen, behoorende tot die welke in buitenland- sche diplomatieke kringen te Berlijn het meest geloof vinden. De Rijksdag is op 30 Januari jJ. het laatst bijeen geweest. De Amerikaansche minister van buiten- landsche zaken Cordell Huil heeft een •erklarirug afgelegd, waarin hij zegt, dat de openbare meening der wereld zich krachtig aaneensluit achter den oproep van Roosevelt tot Mussolini en Hitier. De Amerikaansche regeering is zeer dank baar voor de reactie in Europa en het Wes telijk halfrond. Men gevoelt blijkbaar, aldus Huil, dat op het juiste oogenblik een prac- tische bijdrage is geleverd tot de zaak van den vrede en dat de publieke opinie, de sterkste der vredeskrachten, door de goheele wereld krachtiger georganiseerd wordt. De minister zeide, dat hij Roosevelts op roep met den Britschcn ambassadeur had besproken in een onderhoud, dat 20 minu ten had geduurd. Hij had uit Rome en Berlijn geen aanwij zingen ontvangen over den aard van het antwoord der Italiaansche en Duitsche re geeringen. Op de vraag, of hij den oproep goed achtte, zelfs als die zou worden afgewezen, ant woordde Huil: „De oproep blijft bestaan, tot iemand iets beters en iets, dat tastbaar is, aanbiedt". Hij zcóde niet te gelooven. dat dit zou gebeuren. De mecning der Italiaansche pers „Regime Fastica" noemt de „.propaganda- actie van Roosevelt" een „Encycliek van Wilson II". Het blad schrijft: „Dit document deva lueert zich zelf door Je wijze van zijn ver spreiding en den toon. vvaorin het gesteld is Niemand, doch Duitschland en Italië in de laatste plaats, wenscht een oorlog. In de actie van Roosevelt schuilt de typische An gelsaksische huichelarij, want een oorlog dreigt de wereld slechts omdat e- si zijn. die weigeren terug te geven, hetgeen zij ten onrechte inhouden, of datgene uit te leveren, waartoe zij zich verplicht hadden Gedurende den niet korten tijd van 16 jaar van zijn ontwapening is niet een enkele der gerechtvaardigde en verstandige eischen van Duitschland ingewilligd. Men heeft het veel eer, juist omdat het zonder wapens was, met verachting en hoogmoed geantwoord en daarom is midden in vredestijd de ongehoor de inval in het Roergemide door het „demo cratische" Frankrijk mogelijk gemaakt Net to is het met Italië gesteld. Het blad eischt dan, dat Roosevelt liever >or de vervulling der door Frankrijk tegen- rer Italië afgelegde, doch nimmer nageko men koloniale beloften moet zorgen en be- erken, dat Duitschland de dit land wegens de nietnakoming der „heilige punten van Wilson ontnomen koloniën worden terug gegeven. Een eigenaardig geheugenverlies heeft zich meester gemaakt van den grooten demo craat Roosevelt, wanneer hij spreekt over bespreking der practisehe middelen ten gunste van den wereldhandel. Hij moet zich herinneren, dat het juist de Vereen. Staten zijn geweest, die als eerste mogendheid de hoogste belemmeringen hebben in den weg gelegd aan het internationale ruilverkeer. Italië en Duitschland zullen gemeenschappe lijk een waardig antwoord geven or het zonderlinge document. Een „afleidings-manoeuvre" De „Giornale 'd' Italia" schrijft: „De Ame rikaansche boodschap beteekent een nieuw hoofdstuk van de politiek tot omsingeling an Duitschland en Italië. Met het oog op dit feit moet het volgende worden vastge steld: Italië kan Roosevelt geen enkel mo reel of politiek recht toekennen voor een terventie in de Europeesche geschillen. Roosevelt probeert heel openlijk door een afleidings-manoeuvre zijn natie im een don ker avontuur te storten om zijn mislukkin gen op 'bdnnenlandsch politiek gebied te be mantelen. Het is tot de oorlogscoalitie *der groote mogendheden toegetreden. Wat men in zijn boodschap niet vindt, is oprlijke wil den vre de en de orde op de wereld te dienen. Engeland bereid tot onderhandelen De „Times" schrijf! dat het beshiit tot bijeenroeping van den Rijksdag een einde maakt aan een korte periode van twijfel en verwarring. Volgens geloofwaardige berich ten zal Hitier eenige tegenvoorstellen doen. Indien dat zoo is, laat die dan gehoord wor den! De Britsche regeering en het Britsche volk zijn steeds bereid geweest over iedere kwestie te spreken en te onderhandelen, mits een en ander ten doel had een vaste basis te bereiken, waarop buurlanden in verzeker de samenwerking en gagarandeerden vrede konden leven. Een toestand, waarbij een gewapende we reld op het doodo punt is gekomen, kan niets regelen en kan niet tot in het oneindige voortduren. Het einde zal wellicht dc ii storting zijn van die regeeringen, die hel minst in staat zijn den tnenemenden druk van de wapeningsuitgaven te dragen. Om daaraan te ontkomen, hestnan er twee gen: de een is oorlog en de ander een regeling, bereikt door onderhandelingen op •gelijken voet tusschen volken, die alle even duidelijk beseffen, wat een oorlog voor hen zou beteekenen. In dezen toestand en gezien het boven allps belangrijke feit. dat een over eenkomst vrede beteekent. verzekerd door de gnrnnt'cs van een algeme^ne ontwapening is de Britsche regeering. evenals de Ameri kaansche. meer dan bereid om onderhande lingon tot het herstel van een waren vrede tc verwelkomen, en wat haar betref! ook daaraan deel to nemen. NEDERLAND KRIJGT DE GOLVEN VAN 413 EN 356 M. Resultaten van de Radio-conferentie te Montreux 's-GRAVENHAGE, 18 April. Zaterdag j.l. is na een conferentie, die iplm. 7 weken in- spannenden arbeid heeft gevergd, te M o n- u x tot stand gekomen de „convention Europeenne de radiodiffusion" en het daar- verbonden „plan de Montreux" ter toe kenning aan de Europeesche Staten var. frequenties voor hun radio-omroepstations. De Nederlandsche delegatie heeft op de conferentie de gedragslijn gevolgd, die voor den aanvang daarvan met instemming van allo instanties, die bij den omroep in Ne derland betrokken zijn, door de Nederland sche regeering was vastgesteld. Deze ge dragslijn heeft er toe geleid, dat Nederland zich verwon en heeft do vrije, d.w.z niet ge dupliceerde golven van 413 en 356 m., waar mode een voor de behoeften van den Neder- lan-Jsrhen omroep voldoening schenkend resultaat is verkregen. Dit beteekent, dat de golf van Jaarsveld practisch onveranderd blijft en de golf van Hilversum ruim 150 kc/s of 17 kanelen is verbeterd. Het plan van Montreux wordt op 4 Maart 1940 van krach! De nieuwe Japansche gezant. Z. Exc. Ishüi heeft gisteren op Huis ten Bosch te Den Haag aan H. M. de Koningin zijn geloofsbrie ven overhandigd. De gezant bij het verlaten van het Japansche gezant schapsgebouw. GEDEELTELIJK BEWOLKT Weerverwachting voor de kust strook: afnemende noordelijke tot ooste lijke wind, geen regen van beteekenis, gedeeltelijk bewolkt, zelfde temperatuur als vandaag. Voor het binnenland: afnemende noordelijke tot oostelijke wind, overwe gend droog, heldere nacht met nacht- vors! overdag gedeeltelijk bewolkt* zelfde temperatuur als vandaag. Stormwaarschuwingsdienste hedenmorgen te 11.20 werd geseind aan alle posten: „Atten- tiesein neer". BAROMETERSTAND Stand vanmorgen halftrwaalf: 771.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen halftwaalf: 8.0 c. 19 April. Zon op 4.58 uur, onder 7.02 uur 19 April. Maan op vm. 4,44 u. ond. nm. 7.06 u Nieuwe Maan nam. 4.55 uur FIETSERS LICHT OP: 19 Aril. Van 's av. 7.32 u. tot 's morg. 4.25 u Nogmaals de vrijstelling van port voor militairen 's-GRAVENHAGE, 18 April. In verband met de groote moeilijkheden, welke de post dienst van deze regeling tengevolge va onjuiste toepassing door het publiek onder vindt, wordt er nog eens nadrukkelijk dc aandacht pp gevestigd, dat de vrijstelling van port voor correspondentie voor en militairen beneden den rang van officier, alleen van toepassing is op briefkaar ten en op nieuwsbladen tot en met 100 gram en o.m niet geldt voor brieven en drukwerken (dus ook niet voor prent briefkaarten, teriiij deze als een briefkaait zijn beschreven). Bedoelde briefkaarten nieuwsbladen zijn voorts alleen dan port vrijgesteld, wanneer zij in het b i n- nenlandsch verkeer worden verzonden Vervroegde pensionneering in het grafisch bedrijf AMSTERDAM, 18 April. Vanaf 1 April j 1. was het in het typografisch bedrijf mogelijk, dat werknemers van 60 tot 65 jaar met ver vroegd pensioen zouden gaan, indien zij den vervangen door een werkJooze. Die vorm van werkloosheidsbestrijding, welke met medewerking van de regeering door het bedrijfsleven zelf is tot stand geko men, blijkt een succes. Tot dusver zijn reeds meer dan 200 gevallen van vervanging van oudere door jongere werknemers ingegaan en nog dagelijks melden zich nieuwe be langhebbenden aan. Spoorwegen en verkiezingen UTRECHT, 18 April. In verband met de a.s. verkiezingen voor de Prov. Staten en Gemeenteraden hebben de Spoorwegen be sloten een tegemoetkomende regeling houders van weekkaarten te treffen. Op die dagen zullen dc kaarten geldig zijn tot met den eersten trein (geen D-trein). welke na 10 uur 's morgens vertrekt van het sta tion. van hetwelk de weekkaart geldig ia Voor de terugreis zijn zij die dagen geldig in dc treinen (eveneens geen D-treinen), die 15 uur of later vertrekken van het station tot waar de weekkaart geldig is. DRIE HUIZEN AFGEBRAND In de binirtschn*» Portengen. gemeen tc Ru wiel. hij kelen, is een driet huizi-n in vl '.mm De brandweer kon tegen het door den feilen wind hevig aangewakkerde vuur niets uitrichten. De /bewoners hehben onderdak gevonden bij de buren. IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKI VRAAGT TARIEVEN I I Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHF. PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nur. (Redt NIEUWE KABINETS STRUBBELINGEN IN BELGIE Thans een katholiek-liberale regeering De Belgische kabinetsformateur Pier lot was er gisteren natiwlijks in geslaagd een nieuwe regeering te vormen, waaraan katholieken, liberalen en socialisten deel namen, of reeds is er weoerom een kink in de kabel gekomen. Het socialistische partij congres heeft namelijk 's middags zich zeer gebelgd getoond over het feit, dat de nieu we regeering was samengesteld, zonder dat het daarin was gekend, en heeft ae ver wachting uitgesproken, dat de roode ka merfractie haar derhalve niet zou steunen. Onmiddellijk na het congr^ begaven de socialistische ministers zich bij Mr Pierlot en verzochten hem den Koning te willen vragen hun ontslag te willen aanvaarden. Pierlot, die zeer ontstemd bleek te zijn. vertrok om zeven uur s avonds naar het koninklijk paleis te Laken. Men venvacht thans de instel ling van een liberaal-katholieke regee ring. 's GRAVENHAGE. 18 April. Men meldl ons van officieele zijde, dat Prinses Juliana en Prins Bernhard gistermiddag ten palcue Soestdijk het hoofdbestuur en non directeur van d ederlandschen Rioerrv-tpbnnd heb ben •ren. Bij die gelegenheid is ver toond u film. getiteld „Nederland en Oranje", welke film door bovengenoemd hoofdbestuur aan hat Prinselijk Paar werd aangeboden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1