JHetntr* ^Tritiscljr (ücruraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Een veeljarig bestand Roosevelts nieuwe Vredes-initiatief Verlenging van den dienstplicht abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in pTaaTSefi waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per posl 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscftB zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse mimmers 5 ct. met Zondagsblad 77e cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 MAANDAG 17 APRIL 1939 20e Jaargang Sörtjertentiepnj^n: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 032'/* Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels .«•»»»«•-< 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'l bureao wordt berekend 0.10 NO. 6677 Roosevelts telegrammen aan de leiders Her Duit9Che en Italiaansche politiek, waar in hij hun voorslagen doet, welke aan de huidige periode van oorlogsdreiging een einde moeten maken, door haar te vervan gen door een tienjarig vredesbestand, zijn in warm-voelende, echt mensehelijke bewoor dingen gesteld, en zullen uit dien hoofde niet nalaten, overal ter wereld, waar zij be kend werden, een diepen indruk teweeg te brengen. Wie zou de gedachte niet van harte toejuichen, dat de dictators, door het uitzicht op vermindering van lasten ver lokt, zouden toestemmen in het nalaten van een verdere bedreigingspolitiek, waardoor er in een nieuw tijdperk van ongestoorden Vrede, gelegenheid zou zijn voor het voeren van rustige besprekingen. Aan niets immers heeft in onze dagen de wereld zoozeer be hoefte, als aan ontspanning, aan het ver laten van de defensieve stellingen, van de fabrieken en de werven, waarin men aan oorlogsmateriaal arbeidt, en evenzeer aan het opruimen van de kunstmatige barrières, welke volk van volk scheiden, en het han delsverkeer goeddeels belemmeren. Uit dezen gezichtshoek bezien, en daargelaten in hoeverre het voorstel van den president der Vereiendgde Staten van echten werkelijk heidszin getuigt, kan men het telegram uit Washington met blijdschap begroeten, om dat het den geest van verbroedering tegen over dien van dreiging en agressie stelt. Er zijn, helaas, ook aan deze zaak niet louter ideëele, doch ook wel degelijk zeer practische kanten. Zoo wordt de mogelijk heid verondersteld, dat men in centraal- Europa niet alleen bereid, doch ook inner lijk in staat zou zijn tot een totale koers verandering, welke niets meer dan een revolutie, doch ditmaal in den geest en in de harten der groote leiders zou beteekenen. De zeer sterke mate van waarschijnlijkheid, dat Rome en Berlijn, in min of meer los verband miet Tokio, niet slechts herstel voor staan van wat zij als ondergaan onrecht, of als een soort van nationale onterving be schouwen, doch dat hun wijder oogmerk is te streven naar een gemeenschappelijke, nieuwe wereld-hegemonie, wordt door den president der Vereenigde Staten oogen- schijnlijk geïgnoreerd. Toch stoot mien hier op een tendenz, welke in de laatste jaren in de as- en driehoekspolitiek meer en meer vorm heeft genomen, en die men niet straf feloos over het hoofd kan zien, tenzij dan dat men met het plaatsen van zulk een vredes-aanhod ook nog andere, wij zouden haast zeggen nog wat reëelere motieven laat mede gelden. Het is bijvoorbeeld thans genoegzaam be kend dat het streven van den president der Vereenigde Staten er bij den voortduur op is gericht, zijn volle tot het inzicht te brengen dat de tijd der politieke en econo mische isolementen voorbij is, en dat zoowel de historie der Vereenigde Staten als ook hun toekomst hen aanwijst als belangen- en hondgenooten der groote democratische mo gendheden van West-Europa. Amerika moet algemeen tot het inzicht worden gebracht, 'dat het wel groot en machtig, doch ook een wereld-d eel is, en dat het zich niet straf feloos verder afzijdig houden kan. Welnu, dit inzicht kan worden bevorderd zoo men de agressiviteit van de staten die de indi- vidueele en staatkundige vrijheid bedrei gen op een openlijke, öndubbelzinnige ma nier in het licht stelt. Een eventueele af wijzing van vredesbestand en tcepaderings- besprekingen van de zijde der autoritaire mogendheden kan zulk een moment vormen in de innerlijke ontwikkelingsgeschiedenis van het Amerikaansche volk, dat zoo zijn kopschuwheid voor het bezien en aanvat ten der algemeene wereldproblemen zou kunnen verliezen. Het noordelijke Amerikaansche halfrond heeft verder steeds meer toenadering tot het zuidelijke gezocht, en deze voor een aanzienlijk deel ook reeds kunnen verwe zenlijken. Roosevelts jongste initiatief is ook thans in Zuid-Amerika zeer gunstig ontvangen; de adhaesie van een groot aan tal der Zuid-Amerikaansche staten is daar van het eerste gunstige resultaat De posi tie van Washington, als vereenigingspunt .voor de algemeene Amerikaansche solidari- teitsgedachte, heeft er weder mede gewon- Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, is nog niet bekend, hoe Berlijn en Rome officieel op de Amerikaansche uitnoodiging zullen reageeren; Londen, Parijs en Moskou hebben al aanstonds hun instemming be tuigd. De Duitsche pers laat zich intus- schen zeer fel over Roosevelt als pacifica tor uit en het is waarschijnlijk dat Italië, hetwelk meer reserve aan den dag legt ten slotte ook in deze aangelegenheid den Duit- schen koers zal volgen. Of men het zal aan durven, met een botte weigering te volstaan zal nog moeten worden afgewacht. Men zou een odium van onverzoenlijkheid op zich laden, dat een geduchten terugslag I zou kunnen hebben, allereerst en aller meest in internationale kringen, doch ze ker ook, zij het in mindere mate, in de be- zonnener kringen van eigen volken. NEDERLAND EN ROOSEVELTS TELEGRAM Voorloopig een afwachtende houding Het nieuws omtrent Roosevelts voor stel is in den Haag met evenveel verras sing ontvangen ala overal elders. Over leg over deze poging tot interventie heeft niet plaats gehad. De Amerikaansche president is er eigener beweging mee gekomen. Alvorens zich er over te kunnen uit laten, zal door de Regeering de officieele tekst van het telegram worden afge wacht; thans wordt nog slechts beschikt over hetgeen de telegrammen brachten. Bestudeering van den inhoud van het voorstel ligt dan voor de hand. Neder land heeft bij voorbaat sympathie voor elke gefundeerde poging om den vrede in de wereld te verzekeren en een eind te maken aan de voortdurende onrust, welke volken en landen teistert. Onze zelfstandigheidspolitiek schrijft ons den weg ook in dezen voor. Ter bevoegder plaatse was men overi gens op dit oogenblik niet bereid om zich over deze kwestie nader uit te laten. Het ligt trouwens ook niet op onzen weg om zulks op het eerste gezicht van het con- ferentievoorstel reeds te doen. Anderen, die ook nog studeeren op de kwestie, hebben het recht voor te gaan, een recht, dat hun, voor zooveel ons land betreft, ook ten volle zal worden gelaten. Gemobiliseerde militairen Kunnen a.s. Woensdag niet stemmen Zooals wij Zaterdag reeds te kennen ga ven, ziet de Minister van Binnenlandsche Zaken geen kans om de gemobiliseerde mi litairen a.s. Woensdag aan de stemming 1e doen deelnemen. De moeilijkheden zijn on overkomelijk, want Voor elke afdoende re geling, ook die, waarmee wetswijziging ge paard zou gaan, ontbreekt den tijd. De grensbeveiliging laat niet toe geheele groepen in de gelegenheid te stellen zich naar hun woonplaats te begeven om aan de stemming deel te nemen. Dit kan al leen geschieden door hen, die dicht bij hun woonplaats verblijven. Die krijgen natuur lijk eenige uren verlof. De anderen moeten zich maar in hun lot schikken. Dit per soonlijke offer is niet het zwaarste, dat zij voor het vaderland moeten brengen. HOE DURFT MEN? De eenige partij in Nederland, die de militaire maatregelen der regeering becriti- seert, is... helaas, natuurlijk de N.S.B. De leider ontziet zich niet in zijn blad te schrijven: „te verwachten valt dat binnen enkele dagen de geheele „Eenlheid door Democra tie" met een geweldig misbaar, met veel dierbare woorden onder het plengen van vele tranen ons volk zal bezweren, dat alleen verpolitiekte e»n aohterGOchtige dwazen in de genomen maatregelen een verkiezingsmanoeuvre kunnen zien Dat is hun taak. De geschiedenis zal later leeren, welke meening de juiste was." Bij deze verdachtmaking handelt de schrij ver zooals anonieme lasteraars doen, die ons en soms ook lezers een plezier meenen te bezorgen met de toezending van ongetee- kende hatelijkheden. Want de auteur van het citaat zegt niet, dat de militaire maatregelen slechts een verkiezingsmanoeuvre zijn; hij heeft het „booze tongen" hooren beweren en sluit zich nu listig bij die „booze tongen" aan. Ja, het kon de zijne wel zijn. Ons volk neme er nota van, dat hier bij vernieuwing een poging wordt gedaan om onze zelfstandigheid in gevaar te brengen. Hoe hopeloos arm aan argumenten moet een partij zijn, die de overheid, welke waak zaam is in 's lands welzijn, van politieke huichelarij besohuldigt. Het make ons de6 te meer getrouwl ONTHOUDT DEZE WAARHEID Toen Prof. Mr A. C. Joseph us Jitta nog hoofdredacteur van „De Groene Amster dammer" was, schreef deze daarin een hoofdartikel over: De beteekenis van het Calvinisme voor den Nederlandschen Staat. De schrijver, zelf geen Calvinist en dus een onverdacht getuige, vat den inhoud van zijn artikel als volgt samen: „Het beste deel van onze nationale tra ditie, onze vrijheid en onze democratie, vindt zijn oorsprong in het Calvinisme. De invloed van de Calvinistische staatsleer valt duidelijk te bespeuren, zoowel in het Nedèrlanóscbe socialisme, als in de denk beelden der Nederlandsohe Katholieken." De anti-rev. partij beijvert zich om dit beste deel van onze nationale tradities, onze vrijheid en onze democratie te bewaren en te versterken. Deze waarheid moge de kie zers a.s. Woensdag duidelijk voor den geest Vele staten betuigen hun bijval aan Washington Maar wat zullen Duitsch- land en Italië antwoorden Het telegram, hetwelk de president der Vereenigde Staten aan Hitler en Mussolini heeft gericht, en waarvan men den tekst op pagina twee kan aantreffen, heeft tot voornaamste strekking, de huidige sfeer militaire voorbereidingen, van onrust en van oorlogsverwachtingen terzijde te ruimen, door de verzekering van den kant der autoritaire staten, dat zij gedurende een periode van tien jaren den vrede in Europa zullen garandeeren. Zou op zulk een ma nier een tijdperk van kalmatic inge luid, dan zou zulks moeten worden benut voor het houden van besprekingen, tus- sehen alle betrokken mogendheden over het beperken van de bewapeningen en over 't wegnemen van de huidige handels belemmeringen, opdat allen op gelijke voor waarden grondstoffen kunnen aanschaffen, en het wereldverkeer zich zal kunnen her stellen. Dit nieuwe initiatief van Roosevelt, dat Zaterdag zoo plotseling is los gekomen, heeft in de leidinggevende hoofdsteden groot opzien gebaard. Het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken ie Washington werd reeds den dag daarop overstroomd van telegrammen uit alle dee- len der Vereenigde Staten, en ook van el ders, waarin men den president met dit veelomvattende plan succes toewenschte. Gelijk zulks in de rede ligt hebben Parijs, Londen en ook Moskou vrijwel onmiddellijk aan Washington hun instemming betuigd; ook een groot aantal der Zuid-Amerikaan sche staten is Roosevelt bijgevallen. Wat Berlijn betreft, dit heeft officieel zijn stand punt nog niet bepaald, evenmin als zulks met Rome het geval is, doch karakteristiek is de wijze, waarop de Duitsche en Italia'an- sche pers op de Amerikaansche voorstellen reageeren. De Duitsche bladen vermelden het telegram van Roosevelt slechts, daaraan een scherp afwijzend commentaar te verbinden, zonder dat zij nochtans het publiek in de gelegenheid stellen, van het stuk zelf in extenso kennis te nemen. Wat de Italiaansche pers betreft, deze drukt het telegram geheel af, met vermelding van rle Duitsche commentaren, doch neemt overi gens een gereserveerde houding aan. Vermoedelijk zullen beide autoritaire lan den in hun antwoord de stelling innemen, dat Roosevelt zijn oproep tot het verkeerde adres heeft gericht, daar niet zij, doch de democratische staten, door hun afwijzing vaji hun „rechtmatig toekomende eischen'' den vrede bedreigen. Intusschen is nu reeds duidelijk, dat Roo sevelt zijn positie ongemeen heeft verste vigd, zoowel in de Vereenigde Staten als daarbuiten, en dat met name in Zuid-Ame rika zich een nog sterker toenadering tot het Noorden zal openbaren, terwijl een af wijzing van Diy'tschen en Italiaanschen kant deize volken duidelijk in de positie van den aanvaller zal plaatsen. Engeland en Frankrijk achter Roosevelt Gelegenheid, om een catastrofe te vermijden De Engelsche minister-president Chamberlain en de minister van buitenlandsche zaken Halifax heb ben de volgende verklaring verstrekt: „De Britsche regeering heeft met groote instemming kennis genomen van de boodschap, die Zaterdagavond aan den kanselier van het Duitsche rijk en aan het hoofd der Italiaansche regeering door den president van de Vereenigde Staten is gericht en die thans aan de pers is verstrekt." „De Britsche regeering onderschrijft volkomen de opvatting van den presi dent nopens de internationale situatie. Zij gelooft, dat het van staatsmans- beleid getuigend initiatief, waartoe president Roosevelt gekomen is, een wezenlijke gelegenheid biedt om de catastrophe te vermijden, die over Europa hangt en die naar haar over tuiging in elk land wordt gevreesd." „De antwoorden van Duitschland en Italië moeten thans worden afgewacht. Wat haar betreft, wenscht de Britsche regeering de krachtige hoop uit te spreken, dat deze antwoorden den weg zullen banen voor de rdere stappen, waarvan de president spreekt." De instemming te Parijs D a 1 a d i e r, de Fransche minister president, heeft aan Bullitt, den Amerikaanschen gezant te Parys, een mededeeling van de Fransche regee ring doen toekomen, waarin zonder voorbehoud, instemming met Roose velts voorstellen wordt betuigd. Hij, bevestigt de trouw van Frankrijk aan de denkbeelden van vrijheid, mensche lijke solidariteit en wereldvrede, met handhaving van de onafhankelijkheid van alle naties. Nog onlangs zijn deze ideeën door Daladier in zijn radiorede tot uitdrukking gebracht, alsook in de gemeenschappelijke Fransch-Britsche verklaring van 13 April, welke door de Fransche ambassadeurs aan de buiten landsche regeeringen is meegedeeld. Scherpe Duitsche afwijzing „Eerst ophitsen dan vredes apostel spelen „Een domme afleidings- manoeuvre" Ten aanzien van de boodschap van president Roosevelt schrijft de Deut- scher Dienst: „Eerst ophitsen en dan den vredes apostel spelen, dat is een politiek, die wij bij den president der Vereenigde Staten niet voor het eerst ontmoeten. De woordkeus van de nieuwe bood schap van den president is niet nieuw voor ons, zij komt ons integendeel be kend voor. Daar is „de verantwoordelijk heid voor de menschheid", daar is de beroemde „internationale conferentie- tafel", die den volke rechtvaardigheid en vrede brengen zal". Roosevelt speelt de rol van den nieu wen Wilson consekwent verder. Hij wil de wereld gelukkig maken, na haar vrees te hebben aangejaagd en tot oorlogspsy chose te hebben gebracht Met een domme afleidingsmanoeuvre, zoo gaat deze beschouwing verder, probeert Roosevelt de ophitsing en omsingeling? politiek van zich en de democratieën te camouf eeren en uit te wisschen. Daar wij evenwel reeds eenmaal hebben beleefd, waartoe het vertrouwen in de boodschap van een Amerikaanschen president kan leiden, zal de wereld ons niet kwalijk kun nen nemen, wanneer wij zeer sceptisch staan tegenover degelijke politieke acties van de overzijde van den Oceaan. Tegenover het zakelijke van deze nieuw boodschap van Roosevelt het volgende: het Duitsche volk heeft moeten ondervinden, dat 't onderhandelen aan de internationale conferentietafel en het afwachten van ge rechtigheid ten aanzien van levensaanspra ken van groote naties, tot tragische toestan den kan leiden. Het is gebleken, dat de in wezen zoo verschillende problemen niet alleen van juridisch standpunt, uit kunnen worden besproken en afgehandeld. De we reld bestaat thans niet uit spitsvondig ver zonnen systemen, welke bepaald worden noor ideologische regceringen en geluk- brengers der menschheid, doch zij bestaat uit levenskrachtige en niet-levenskrachtige volken, die niet tot speelbal wallen worden van buitenlandsche belangen, doch hun lot zelf moeten bepalen. President Roosevelt heeft in zijn bood schap vooral één ding over het hoofd gezien en dat is het meest essentieele der tegen woordige problemen: de groote strijd van levensbeschouwingen met de internationale krachten van vernietiging, die de volken der aarde in een bloedige chaos willen storten en de kraohten der orde in de wereld be dreigen. Er kunnen geen duurzame geluk kige toestanden worden geschapen in het leven van de staten onderling, zoolang zich onder bescherming van den staat de mach- an vernietiging en onrust kunnen ver bergen en consolideeren. Er kan geen nieu we orde aan de conferentietafel worden ge schapen, zoolang het bolsjewisme als rechts- gelijke partner in het politieke spel in de wereld wordt beschouwd. Wij moeten het als een geraffineerde manoeuvre beschou wen, wanneer men van ons verlangt te zwe bij een niet door ons, doch door de an deren tot oorlog opgezweepte wereld van onvrede, op een oogenblik, dat de staats lieden der groote democratieën verklaren, dat zij geen ideologische tegenstellingen zien tuischen zich en het volksvernietigende bolsjewisme. Dit zou beteekenen, de deur te openen aan het bolsjewisme voor zijn mis dadige plannen en acties. De heer Roosevelt heeft zijn boodschap aan het verkeerde adres gericht. Het Duitsche volk is verstan diger en sterker geworden en daarom zal succes van Wilson niet herhaald worden. De „Völkischer Beobachter" noemt Roo sevelts telegram een ellendig propaganda- pamflet, dat wordt vergeleken met de wijze, waarop in 191S president Wilson het goed vertrouwende Duitsche volk de wapens uit de hand gedwongen heeft, alleen maar om dit volk aan de conferentietafel te Versail les te bedriegen Roosevelt is niet als Wilson een fantast, zoo zegt dit blad, maar een eerzuchtige partijpoliticus, die. ondanks het feit, dat hij Duitsche Rijksdag bijeen op 28 April In verband met het telegram van Roosevelt BERLIJN, 17 April. De Führer acht het verzoek van den Amerikaanschen President Roosevelt om in belangrijke kwesties zijn standpunt te bepalen, zóó belangrijk, dat hij besloten heeft, het antwoord aan den Amerikaanschen pre sident namens het Duitsche volk in den Rijksdag bekend te maken. Daarom heeft hij den Duitschen Rijksdag tegen 28 April bijeengeroepen om van deze verklaring kennis te nemen. Amerikaansche vloot naar de Stille Oceaan Het Amerikaansche departement vat marine heeft, zonder eenige verklaring, be vel gegeven aan de vloot der Vereenigde Staten naar den Stillen Oceaan terug te keeren. Deze maatregel zal vermoedelijk ten gevolge hebben, dat de vlootschouw, welke op 24 April aan de Atlantische kust zon worden gebonden, niet zal doorgaan. De order kwam als een volledige verrassing. Vlootkringen zeiden in hnn commentaar, dat deze stap beoogt het evenwicht te her stellen van de vlootstrijdkrachten. TE OLIM TEOFLUX autoêak. TEOCOTE mmthoehf VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Er zal een wetsontwerp ingediend wor* den, waarbij de regeering de bevoegd heid krijgt dienstplicht voorloopig te verlengen met een bepaalde, roor haar te bepalen tijd. De onder de wapenen zijnde dienst plichtigen zullen niet kunnen stemmen. De indruk van Roosevelts initiatief in is land. Te Leiden is een vrouw door gasver- stikking om het leven gekomen. Door het ontploffen van mijnen zijn te Venray een man en een paard gedood. Telegrafische boodschap van Roose velt aan Hitler en Mussolini, met voorstel tot een langjarig vredesbestand. ontwa pening en economische besprekingen. Rede van graaf Ciaho over het ge-« beurde in Albanië en de Italiaansch-» Britsche overeenkomst. De onderhandelingen over een En-< gelsch-Russisch defensief verbond. NOG WAT KOUDER Weer verwachting voor de kust strook: nog wat kouder, regen of ha gelbuien, krachtige tot stormachtige westelijke tot noordelijke wind. Voor het binnenland: nog wat kouder, regen of hagelbuien en tijdelijke opklaringen, matige tot krachtige, tijde lijke stormachtige, westelijke tot noorde lijke wind. Wetsontwerp, houdende een voor- loopige regeling, te wachten Drie lichtingen bij de grensbataljons DEN HAAG, 17 April. Naar wij ver nemen is binnenkort de indiening te ver wachten van een wetsontwerp, waarbij aan de regeering de bevoegdheid wordt gegeven de dienstplicht naar behoefte met een bepaalden tijd te verlengen, en wel zóó lang als zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, noodig oordeelt. Hier is dus sprake van een voorloopige regeling, die door de omstandigheden noodzakelijk geworden is. Wanneer de toestand wat meer geconsolideerd is, zal waarschijnlijk een wetsontwerp worden ingediend, waarbij de dienstplicht defini tief verlengd wordt. Zooals wij reeds eerder mededeelden, wordt de tijd van eerste oefeninq dan naar alle waarschijn lijkheid anderhalf jaar. Het ligt in de bedoeling, zoo vernamen wij verder in parlementaire kringen, Je grensverdediging zoodanig te versterken, dat permanent drie lichtingen bij de grens bataljons onder de wapenen zijn. Maakt men den tijd van eerste oefening anderhalf jaar, dan is dit gemakkelijk te verwezen lijken. Voorloopig zal men echter een andere regeling moeten treffen en vandaar het hierboven genoemde wetsontwerp, dat het treffen van een tijdelijke regeling mogelijk wil maken. Indien men de lichting die de ze week met groot verlof gegaan zou zijn, een half jaar langer onder de wapenen houdt heeft men al twee lichtingen. Om tot het genoemde getal van drie te komen, zou men dus nog verdere maatregelen moeten nemen. In dit verband wordt er over gesproken, het gedeelte van de lich ting 1938 dat in Januari met groot verlof gegaan is, opnieuw voor een half jaar on der de wapenen te roepen. Dan zou men drie geoefende lichtingen hebben, terwijl men de herhalingslichtingcn. waarbij voor een deel oudere menschen betrokken zijn, dan naar huis zou kunnen sturen. Pijp TaUk Taconis - Leeuwarden N.V. BETONBOUW v.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantooi HOOGKERE (Gron.j Telefoon 1766 Bijkantooi DEVENTER, Telet 3865 Uitvoering van Beton-, Utillteits-, Burger en Waterbouwwerken. Groote voor raden Betonartlkelen, ook met asphalt geïmpregneerd of gepenetreerd tegen agressieve Invloeden BETON EMAILLE en ARTILUX MATERIAAL voor mnurbepleistering en gevclstnkken. Lezers van dit blad, laat het U niet weer houden, ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door bet geheele land. (Reel) Waarom staat China niet op de lijst Do Chineesche ambassadeur te Washing- n". i°e?'in !ieeft op het m'ni3terie vu Buitenlandsche Zaken geïnformeerd, waar om China niet is opgenomen in de lijst van landen, welker integriteit Roosevelt heeft voorgesteld te garand cc ren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1