IHcuurf jCrihsrlft (tfnurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken MET OPEN DEUREN Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per weekq.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling tOSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. No. 6676 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 ZATERDAG 15 APRIL 1939 20e Jaargang 9bbertcntitprij?tn: Van 1 tot 3 regels1.17'/» Elke regel meer 0.227] gezonden Mededeelingen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan *1 bureau wordt berekend 0.10 Langzaam aan versterven ook de na klanken van een Paschen, dat wij wel onder zeer bijzondere omstandigheden hebben gevierd. In de natuur was het licht en vroolijkheid; het Paaschfeest zelf pre dikte ons vrede met God: maar van Gods vrede was in het internationale leven geen sprake, integendeel, de spanning groeide tot crisis. En toch Paschen? Ja, waarom niet? !Was het op 't eerste Paaschfeest anders? Laten wij ons er toch goed van doordrin gen, dat het eerste, het eenige Paschen niet gevierd werd met uiterlijk feestver- toon; de vijanden van het Kruis loochen den de Opstanding of namen er geen notitie van; de discipelen konden het niet gelooven vóór de Heiland hun Zijn han den en voeten getoond had. Neen. het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat: de eerste, de kleine gemeente van Jezus Christus was bijeen, terwijl de deuren gesloten waren om de vreeze der Joden. Die vrees was te verklaren, maar niet goed te keuren en het eerste, wat de op gestane Koning deed, was, Zijn gezanten, Zijn dienaars, uit te zenden naar alle kanten, om het Evangelie te verkondigen, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen en om heel de wereld op te eischen voor den Koning. Daarom, de cfeuren open, de wereld in, want ook in de benauwing der tijden moet het Evan gelie des Koninkrijks gepredikt worden aan alle creaturen. Om de vreeze der Joden behoeven wij de deuren niet te sluiten. Integendeel, dit .volk der verstrooiing zoekt heel de wereld af om de geopende deur te vinden bij Christenen, die hen beschouwen als „be minden om der vaderen wil". Echter, in meer dan één land is het wél gevaarlijk om de deuren van het gezins- en gods dienstig leven wijd open te zetten. Wie dat doet en ook voor het publieke leven de tucht van het Evangelie predikt, raakt aan de hoogheid van het staatsbestel en wordt als staatsgevaarlijk onschadelijk gemaakt. Niet alzoo echter ten onzent. In volle vrijheid kan het Woord Gods van de kansels bediend worden; geen stroobreed wordt ons in den weg gelegd, om ons volk vóór te houden, wat dit Woord van ons, van allen eischt ten aanzien van het leven in staat en maatschappij. Zeker, ook in ons land gaan stemmen op, die aan Kerk en school en organisatie zooveel vrijheid van beweging willen ver gunnen als strookt met de belangen van den staat; maar deze beweging heeft hier juist het tegendeel uitgewerkt van wat men beoogde. In „Eenheid door Democratie" vinden wij ons niet thuis, maar de stampvolle zalen, welke deze organisatie trekt, spre ken toch een duidelijke taal. Neen, ii ons land behoeven wij niet met gesloten deuren te vergaderen; nu niet en nooit, zoolang Nederland zich zelf blijft Het is echter mogelijk, dat deze of gene het toch maar het beste vindt om geestelijk gesproken binnenshuis te blijven. De internationale spanning is immers zoo groot, dat we geen aandacht kunnen schenken aan het klein gedoe op allerlei gebied. En sommigen achten het misschien dus wel onvroom, dat we in deze dagen nog belangstelling vragen voor de Statenstembus, welke a.s. Woensdag open staat. Nu ontkennen wij geenszins, dat de politieke activiteit moet lijden onder de nervositeit, waarin de wereldtoestand ons brengt. En het kost menigeen moeite om de raadgeving van den Minister-President op te volgen en voorzoover wij daar toe gelegenheid hebben rustig ons dagelijksch werk te doen. Maar dat is heel wat anders dan de meening te ver dedigen, dat wie op Christus' weder komst wacht en de teekenen der tijden in dat licht beziet, zich in vrome, doch wer- kelooze meditatie zou mogen verliezen. Wie zóó redeneert of althans in deze richting wijst, die vergeet, dat het bij de verkiezingen niet gaat om een polderweg of een sluiskolk, zelfs niet om een ge- meentebegrooting of belastingen, maar dat er nu en steeds geestelijke beginselen aan de orde zijn; al spreekt dat ons niet altijd even duidelijk toe. Het duidelijkst blijkt dat bij de Staten verkiezing uit het feit, dat alle oppositie partijen ze beschouwen als een waarde meter voor het beleid van het Christelijk kabinet, dat in deze bewogen tijden de teugels van het bewind zoo stevig ir handen houdt, niet vragend naar kiezers gunst of goedkoop succes. Dit alleen reeds is voldoende motief om alle zeilen bij te zetten, opdat het ant woord op de critiek geen twijfel overlaat. Doch onmiddellijk voegt zich daarbij het praktische argument, dat een terug dringen der rechtsche groepen recht streeks van beteekenis is voor het optre den en aanbli'ven van een Christelijk ministerie. Ging via de Provinciale Staten ïn eenige étappes de Eerste Kamer om. dan ware voortzetting van het tegenwoor dig bewind in de toekomst onmogelijk. Er is echter meer. Het is nu toch wel duidelijk, dat de koers, welke met name de anti-revolutionaire partij voor het be stuur van land, gewest en gemeente aan- veiligheid waarborgt. Het heeft vaak moeite gekost om tegenstand te breken en gevaarlijke experimenten te voorkomen, doch telkens toonde de praktijk in het buitenland, dat het regeerbeleid ten on zent, gezien de omstandigheden, te loven Dit geldt ook voor de Provinciale Sta ten. In de provincies, waar anti-revolutio naire Gedeputeerden invloed op het dage lijksch bestuur konden oefenen, mag men van een krachtig, voortvarend, maar ook voorzichtig beleid spreken. In de andere gewesten, waar deze groep minderheid is, ging van haar een zegenrijke stimulans uit op het provinciaal bewind. Arm aan beloften, rijk in activiteit; dat was en blijft de leus. Zij geldt ook voor deze verkiezing. An dere partijen strooien milde beloften uit onder de kiezersmassa. Wij geven geen andere dan deze, dat wij trouw aan ons beginsel de belangen van gewest en be volking naar de mate onzer krachten zul len dienen. Want ook hier heeft de Chris tus ons een taak gegeven. Achter een ge sloten deur kunnen wij Zijn Naam niet belijden voor de menschen. Daarom: wijd de deuren open, het publieke levenserf op en aan de wereld verkondigd, dat de weg alleen veilig is, wanneer het licht der Openbaring er over schijnt. *m* DE GAAF DER POEZIE „Gevoel, verbeelding, heldenmoedzie daar de gaaf der poëzie"; zoo leerde ons de dichter Da Costa. Hoe diep was de redactie van het „Liberale Weekblad" hiervan over tuigd, toen zij politieke poëzie fabriceerde en de volgende limerick publiceerde: „Een heertje uit Bommelerwietsie, Zong vroeger een vroolijk lietsie. Hij stemde Colijn, Nu is 't uit met zijn gijn, Want nu zit hij met coalitieI" Hoe verheven klinkt dit verkiezingslied! Wat een uitbeelding, wat een pronkstuk van schoone letteren en zoetvloeiend Ne- derlandsch! Gevoel en verbeelding wed ijveren met elkaar; alleen de heldenmoed komt eenigszins in het gedrang. Maar wie is dat „heertje uit Bommeler wietsie"? Wij meenen zijn herkomst te kennen. Het is de liberale scribent, die in 1937 de auteur was van liberale verkie zingsbiljetten en daarvoor als thema en motto koos: „Zet liberalen naast Colijn". En met dit advies voor oogen kwam hij zelf en vele van zijn me de-Bom mei aars en Bommclemieten er toe om maar direct op Colijn te stemmen. Dat dit een „gijn" was, kunnen wij van liberale heertjes niet gelooven. Zóó kort zichtig zijn ze niet. En wij protcstccren er tegen, dat een liberaal weekblad zijn geest verwanten zóó smadelijk bejegent. Zij heb ben zich niet vergist. Zij zitten thans niet met de „coalitie"; zij hebben meegewerkt aan de vorming van een kabinet, dat weet, wat het wil. Op elk terrein. Met of zonder politieke poëzie zal ieder er goed aan doen dit beleid te bestendigen door het juiste gebruik van zijn stembiljet te maken. en}tto&erne$)cl)il&erij en& Paarfos 6«tl;entue£^? telnww cPIlofhtdiata Roosevelt over Amerika's vredeswil „Ook wij hebben belang bij de wereldgebeurtenissen" President Roosevelt heeft voor den raad van bestuur van de Pan-Ameri- kaansche Unie te Washington een rede gehouden, waarin hij o.a. zeide, dat er niets i6, hetwelk de oude wereld nood zakelijkerwijze tot een nieuwe ramp zou moeten leiden. Ook stelde hij de vraag, wat de beide Amerika's behoudt voor de „tragische verwikkelingen, die de oude wereld thans maken tot een nieuwe kampplaats voor worstelingen". Het antwoord, zeide hij, is spoedig ge vonden. Het is de pan-Amerikaansche groep, die in openibare conferenties met openlijk overleg werkt. Het is noodzakelijk voor den vrede, dat ook elders in de wereld op die ma nier overleg wordt geploegd en dat men dit overleg niet uitstelt totdat de in oor logen opgestapelde ruïnen de volken sa- mendwingen tot heropbouw van hun verwoeste landen. De menschen, zoo vervolgde Roosevelt, zijn niet de gevangenen van het noodlot, doen van hun eigen geest. Nog slechts cnkpie dagen geleden noemde het hoofd van een groote natie zijn land de gevangene van de Middellandsche Zee. Even later karakteriseerde een ander staatshoofd, toen hij vernam, dat een buur land op zich genomen had. de onafhankelijk heid van een andere-n buur te verdedigen, deze overeenkomst als een bedreiging en omsingeling. Toch bestaan er geen dingen als omsingeling, bedreigiing of gevangenzet ting van een vreedzame natie door andere vreedzame naties. De Amerikaansche vrede, dien wij heden vieren, draagt niet liet kenmerk van zwak heid. Wij zijn bereid hem met al onze kracht te handhaven en te verdedigen en kracht tegenover kracht te stellen, als een poging mocht worden gedaan, onize inslellingen om ver te werpen of de onafhankelijkheid van eenig lid van de groep te beknotten. Mocht economische druk de aanvalsmetho- de zijn, dan verklaar ik plechtig, dat mijn eigen land ook economischen steun zal ver- leenen, zoodat geen Amerikaansche natie eenig deel van haar souvereine vrijheid haar economische welvaart te handhaven, behoeft prijs te geven. De Amerikaansche familie van naties heeft het recht, zich tot de rest dor wereld te richten. Wij hebben verder strekkende be langen dan alleen de verdediging van ons door de zee omspoelde werelddeel. Wij weten, dat de. ontwikkeling der volgende generatie ook de oceanen, die ons van de oude wereld scheiden, zal vernauwen. De volgende gene ratie zal moeten streven naar methoden, waarbij de nieuwe wereld met de oude kan samenleven. De zuiverste verdediging van den vrede in ons werelddeel, zoo besloot Roosevelt, moet altijd gelegen zijn in de hoop, dat onze zusternaties aan de overzijde der zeeën de boeien, die haar tot eeuwigdurende oorlog voering dwingen, zullen verbreken. Ook wij hebben belang bij de wereldgebeurtenissen. Onze vredeswil zal meetellen hij het bepalen ■van de opvolging der wereldgebeurtenissen. iDit is de levende boodschap die de nieuwe iworeld aan de oude kan zenden. ZAL OOK TURKIJE GARANTIES VERSTREKKEN? De versterking van het anti- agressie-front Men verwacht dat Chamberlain bin nen de eerstvolgende diagen een verkla ring zal afleggen betreffende de positie van Turkije. Men acht het waarsohynlijk, dat Turkije zich zal aansluiten bij de Britsche en Fransche waarborgen, die verstrekt zijn aan Roemenië en Grieken land. De onderhandelingen tusschen Londen en Ankara hebben thans grootendeels op deze laatste kwestie betrekking. Aan de kwestie van het oplossen der moeilijkheden, die tot dusverre een hin derpaal vormden voor Bulgarije, om zich aan te sluiten bij de andere Balkanlan- den, wordt thans ook zeer groote aan dacht gewijd. Tevens hecht men belang aan het langdu rige onderhoud, dat de Russische ambassa deur, Malsky, gehad heeft met Halifax. Naar verluidt was het onderhoud op verzoek van Maisky tot stand gekomen. Er konden geen inlichtingen worden ver kregen omtrent deze gedachtenwisseling, maar hét is bekend, dat voortdurend te Lon den aandacht wordt geschonken aan de wijze, waarop het mogelijk zou kunnen zijn, om Sovjet-Rusland deel te doen nemen aan den bouw van een anti-agressie-systeem. Naar verluidt, worden te dien einde ook besprekingen gevoerd tusschen Litwinof en den Briischen ambassadeur te Moskou. EEN ONTPLOFFING TE LIVERPOOL LIVERPOOL, 15 April. (Reuter). Een ont ploffing, waardoor vannacht een telefooncel werd vernield, was de tweede binnen vier dagen. De ontploffing werd op een afstand van acht kilometer nog gehoord en binnen een straal van vijfhonderd meter werden talrijke ruiten vernield. Door den schok werden menschen uit hun bed geslingerd een vrouw moest door de schrik overmees terd, naar het ziekenhuis worden gébracht. JUBILEUM IN DE JOURNALISTIEK De heer Q. A. de Ridder, chef-redac teur en secretaris van de hoofdredactie ,De Nederlander" was gister 25 jaar aan dat blad verbonden. Bij die gelegenheid zijn hem velen komen gelukwenschen; o.a nister Slotemaker de Bruine, mr J. J. R. Schmal, en de heer H. W. Tilanus. In in tieme samenkomst van directie, commissa rissen en personeel is hij vervolgens gehul digd, waarbij verschillende toespraken wer den gehouden en enkele geschenken wer den aangeboden MILITAIRE AUTO IN BOTSING APELDOORN, 15 April. Vanochtend om 5 uur is op het kruispunt JachtlaanSoe- renscheweg alhier, ter hoogte van Hotel Nieland, een verkeersongeluk gebeurd. Een militaire auto, bestuurd door den dienst plichtige K. uit Apeldoorn, naderde met groote snelheid het kruispunt, terwijl op hetzelfde oogenblik van rechts een auto met aanhangwagen, bestuurd door M. uil Rijssen naderde. Een botsing was onver mijdelijk. De militaire auto sloeg om, waar door K. ernstig werd gewond. ITet slacht offer werd overgebracht naar het Juliana- ziekenhuis; zijn linkerann moest geampu teerd worden. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Verplichte uitzending van arbeiders naar Duitschland Critiek in de gemeenteraad van Odoorn ODOORN, 15 April. In den gemeenteraad an Odoorn werd in de jongste vergadering felle critiek geoefend op het feit, dat in de huidige omstandigheden een aantal veen arbeiders gedwongen werd om in Duitschland te gaan werken. Terwijl de grenzen verstrekt worden wegens oorlogs gevaar achtten verschillende sprekers het olkomen begrijpelijk als arbeiders be waar maakten om buiten de grenzen te worden gezonden. Ook die leden, naar wier oordeel in andere omstandigheden het oefe nen van druk op weigerachtigen niet kan «•orden afgekeurd, deelden thans de be- Ook het niet in de gelegenheid stellen der in Duitschland werkenden om aan de kiezing deel te nemen, maakte onder werp van bespreking uit De voorzitter deelde mee, dat het uitzen den naar Duitschland kan worden opgevat en geruststelling, omdat de regeering bij wezenlijk gevaar ontheffing van de ver plichting zou verlcenen. Wat het deelne- aan de verkiezing betreft, dit kan al leen als men zelf de reiskosten enz. ervoor De raad nam niettemin een motie aan, waarin bij de regeering wordt aangedron gen op wijziging van haar standpunt Tweede Chr. Internaat voor opleiding van dienstmeisjes GRONINGEN, 15 April. In het begin van de maand Mei zal door den minister van Sociale Zaken te Groningen officieel worden geopend het door de Centrale voor werkloo- zenzorg ingerichte tweede internaat voor opleiding van dienstmeisjes, dat is gehuis- est in het gebouw aan de Groote Markt te Groningen. A.s. Maandag zal het internaat aiet- officieel reeds in gebruik worden genomen en het is voor de organisatoren zeker een voldoening dat zij nu reeds zooveel belang stelling van de zijde der meisjes mochten ontvangen, dat de eerste cursus van 42 leer lingen, evenals de tweede, reeds is voltee- De bedoeling is, naar men weet, de meis jes kennis en vaardigheid bij te brengen om de huishouding een werkkring te vinden. Zij worden in twee groepen verdeeld, van welke de een naar de Christelijke Industrie Huidhoudschool gaat om de noodige theo retische kennis op te doen, terwijl de andere gedeeltelijk in het internaat blijft om daar huishoudelijkcn arbeid te doen, dan wel zich bekwaamt in een aantal Groningsche ge zinnen. De groepen wisselen natuurlijk, waardoor Hen de benoodipde theoretische en practi- sche scholing krijgen. Daarna moeten zij 6 maanden in een betrekking ..proef dienen" en als het oordeel dan gunstig kan luiden, rorden zij „gediplomeerd" en mogen dan in een volledige betrekking naar eigen keuze. De opleiding is kosteloos, terwijl de meis jes zelfs een weekgeld ontvangen, waarvan een gedeelte wordt, ingehouden voor den na afloop mee te neimen uitzet. BONDSDAG VAN DE NED. HERV. JONGEL. VER. OP G. G. Naar wij vernemen zal de jaarlyïksche bondsdag van den Bond van Ned. Herv. Jon- gelingsvereeni gingen op Geref. grondslag met Hemelvaartsdag as. te Rotterdam onder leiding van ds. R. Bartlema. Ned. Herv. pre dikant te Zeist, worden gehouden. ZONSVERDUISTERING OP 19 APRIL Wat misschien te zien zal zijn Indien de omstandigheden gunstig zijn, zal in Nederland op 19 April a.s. het zeer zelden zichtbare verschijnsel van een zons verduistering te zien zijn. Zonsverduiste ringen komen vaak genoeg voor, maar ze zijn zelden te zien. De oorzaak daarvan wordt verklaard door het ontstaan. Bij een zonsverduistering wordt de aarde door de maanschaduw geraakt, doch, dat geldt dan slechts voor een klein deel van de aardoppervlakte, aangezien deze maai schaduw maar smal is. Deze schadu, wordt veroorzaakt doordat de maan voc de zon komt te staan en het licht daar van gedeeltelijk tegenhoudt. Indien men zich nu op een gunstige plaats op de aarde bevindt, ziet men een algeheele zonsverduistering. Woensdag is van zoon volledige ver duistering in Nederland geen sprake. Zoodanige eclips zal in deze eeuw in ons land niet meer voorkomen. De gedeeltelijke verduistering begint om 17.48 uur. Dan verschijnt aan de rechter zijde van de zon een donkere vlek. De. vlek wordt grooter tot 18.37. wanneer twee vijfde van de zon verduisterd zal zijn, Daarna wordt de vlek weer kleiner tot ze om 19.24 aan de bovenzijde verdwenen zal zijn. Aangezien om 19.03 de zon on' dergaat. zal men dit laatste deel van het proces niet meer kunnen waarnemen. Of men het eerste deel zal zien. hangt natuur lijk af van de omstandigheden. Een beroet glaasje zal eventueel goede diensten kunnen bewijzen. MOMENTEEL GEEN DIENSTPLICHTIGEN MET GROOT VERLOF Geoefende troepen kunnen niet gemist worden EDIJ K. B- van 14 April is, op grond van de overweging, „dat de politieke spanning tusschen som mige staten in Europa het noodzake lijk maakt om maatregelen te treffen ter beveiliging van de landsgrenzen en om bovendien te beschikken over een grooter aantal geoefende troepen", bepaald, dat de voor eerste oefening in werkelijken dienst zijnde dienst plichtigen, die na heden in aanmer king zouden komen voor groot verlof, tot nader order in werkelijken dienst blijven- Dit geldt niet voor de groepen van dienstplichtigen, ten aanzien waar- i van de Minister van Defensie be paalt, dat de genoemde maatregel niet op haar zal worden toegepast. DE STEMBUS EN DE GEMOBILISEERDEN Naar wij vernemen overweegt de regee- Ting nog steeds de mogelijkheid om de ge mobiliseerde kiezers in staat te stellen aan de stemming van a.s. Woensdag deel te nemen. Tot heden schijnt de oplossing echter nog niet gevonden te zjjn, omdat men de bepalingen der Kieswet niet eenvoudig op zij kan schuiven; anders zou het gemakke lijk zjjn een regeling voor stemming bij vol macht te treffen. Tot heden hebben de ge meentebesturen nog geen instructies ont vangen. Ook schijnt het onmogelijk wanneer de kiezer niet bij de stembus komt, de stembus bij den kiezer te brengen. VRIJSTELLING VAN PORT VOOR MILITAIREN Geldt niet voor brieven! DEN HAAG, 15 April. Uitdrukkelijk wordt er nog eens de aandacht op geves tigd, dat de verleende vrijstelling van port aan militairen in werkelijken dienst be neden den rang van officier alleen geldt voor briefkaarten en co ranten. Er worden echter door den post dienst ook massa's voor de militairen be stemde brieven ontvangen, welke niet een postzegel zijn voorzien. Aangezien brieven niet onder de vrijstelling port vallen, kunnen brieven zonder post zegel voor de militairen alleen tegen beta ling van het dubbele port worden uitge reikt. Nog geen zakenverlof voor militairen DEN HAAG, 15 April. Aan het Depar tement van Defensie is een groot aantal, deels telegrafische, verzoeken ontvangen tot het bekomen van zakenverlof edg. ten behoeve van militairen, die, als gevolg van de onlangs genomen militaire maat regelen, in werkelijken dienst zijn geko men. Aangezien de defensiebelangcn voor alsnog niet toelaten dergelijk verlof te ver- lecnen, kan aan deze verzoeken thans niet worden voldaan. Echter ligt het in het voornemen om, wanneer de thans ingetreden toestand eenigszins zal zijn geconsolideerd, in zeer bijzondere gevallen welke op zichzelf zullen worden beoordeeld verlof te ver- Geen nieuwsgierigen bij militaire werkzaamheden Dienst der troepen zon er door verzwaard kunnen worden DEN HAAG, 15 April. Van Regeerings- wege wordt ons verzocht het publiek er op merkzaam op te maken, dat de uitvoering van militaire verdedigingsmaatregelen in vele gevallen wordt belemmerd door de aanwezigheid van nieuwsgierigen, die van te dichtbij de militaire werkzaamheden wil len gadeslaan. Mitsdien wordt het publiek verzocht zich van een dergelijke, voor den arbeid der mi litairen hinderlijke belangstelling te ont houden. waardoor het tevens mogelijk wordt te voorkomen, dat ongewenschte ele menten zich op de hoogte stellen van onze verdedigingsmaatregelen- Mocht het pu bliek aan bovenstaand verzoek onverhoopt geen gevolg geven, dan zal het noodig zijn, extra-wachten en schildwachten uit te doen zetten, waardoor dus de dienst der troepen aanmerkelijk zal worden verzwaard. Vertrouwd wordt derhalve, dat ieder ten deze zijn medewerking zal verleenen. PRINSELIJK BEZOEK AAN HUIZE DOORN AMERSFOORT, 15 April. Met den D- trein uit Duitschland arriveerden vanoch tend om 8.28 te Amersfoort prins Louis Fer dinand van Pruisen, kleinzoon van den ez- keizer, en diens gemalin prinses Kyra, die met hun zoontje, prins Louis Ferdinand Fricdrich, Wilhelm Hubertus Michael Ky- rill eenige dagen hij den gewezen vorst op Huize Doorn zullen doorbrengen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE blade 1 en het ZONDAGSBLAD Een „boodschap" van Roosevelt aait de oude Wereld. De militaire parade te Madrid zou tot 15 Mei zijn uitgesteld. Men verwacht dat ook Turkije aau Griekenland en Bulgarije garanties zal verstrekken. De krachtsverhouding der vloten in de Middellandsche Zee. Voor militairen kan thans nog geen zakenverlof gegeven worden. De dienstplichtigen, die gister met groot verlof zouden gaan, moeten tot nader or- r in dienst blijven. De minister heeft geantwoord op do vragen van den heer Bongaerts betreffen-; de het aankoopen van vliegtuigen. De Hooge Raad van Arbeid heeft ont werpen van wet toegezonden gekregen betreffende het verrichten van arbeid door meisjes en jongens. Naar Saksen en het Sudetenland (II De negende Evangelische Zendings- week te Halle. Financieel Weekoverzicht. WEINIG OF GEEN REGEN Voor het geheele land: meest matige, tijdelijk wellicht toenemende zuid westelijke tot westelijke wind. Zwaar be wolkt tot betrokken. Weinig of geen regen. Weinig verandering in tempera tuur. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 760.5. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 11.2 C. 16 April. Zon op 5.04 uur, onder 6.57 uur 16 April. Maan op vm. 3,36 u. ond. nm. 3,39 Q 17 April. Zon op 5,02 uur, onder 6,59 uur 17 April. Maan op vm. 3,57 u., ond. nm. 4,46 tt FIETSERS LICHT OP: 16 April. Van 's av. 7,27 u. tot 's morg. 4,32 u 17 April. Van 's av. 7,29 u. tot 's morg. 4,30 u De nieuwe Zondagsschoolrooster van Uitg. bur. en Kerkbkh. Johs.Vlaanderen Oldenzeel, le Oosterp.str. 212, A'dam-O., Is tóch beter. (Adv.) PROF. DR A. NOORDTZIJ begint heden in ons Zondagsblad een zeer belangrijke artikelenreeks: a „Wandelingen door het Oude Testa- X ment". Om de veertien dagen hopen wij deze y> reeks te vervolgen, v* Verder bevat dit nummer van het Zondagsblad een schat van lectuur en mooie illustraties. 96 >000 OOOOOOCP Nat. Chr. Officieren Vereen. Het vierde weckend De Nat. Chr. Officieren Vereeniging zal ook dit jaar wederom op Woudschot en te Zeis', een weekend het vierde sedert haar bestaan houden en wel van Zaterdag 20 tot Maandag 22 Mei. Om 4 uur zal de heer L. F. Duymaer van Twist als voorzitter der vereeniging het weekend openen .waarn a Mr. Dr. J. S. Barbas. Kol. der Inf. te Ede, zal refereeren over: „Het probleem van den oorlog". Zondagmorgen 21 Mei zal prof. dr. J. Se- verijn, hoogleeraar te Utrecht en reserve- veldprediker, in de kapel een godsdienst oefening leiden, waarna ds. F. A. den Boeft, Geref. predikant te Kralingen en eveneens reserve-veldprediker 's avonds een principieel onderwerp inleiden zal. Maandagmorgen 22 Mei spreekt oud-burgemeester J W. Klein van den Haag. lid van het hoofdbestuur en res. luit.-kol. over: „Luchtbescherming". RJJKS-TEUFOON STDOOMENO WARM GAft EN KOUD WATER 00 ALLE KAMERS KAMERS «TONIBUT-f-3-MET BADKAMER - f4 Cognac Chateau Paulet Generaal Agent: ANDRE KcRbltNb. Tilburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1