glituwt geiïtsrljr (tfouratit Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Jaarvergadering „Oranje-Garde" abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -F portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 f Alles bij vooruitbetaling fcoSSC nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 N°. 6674 DONDERDAG 13 APRIL 1939 20e Jaargang abbertcntitprtj?cn: Van 1 tot 5 regels t.171/» Elke regel meer0-22V» Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Denk om de Statenstembus Veel minder nog dan tot de bewoners van het (platteland spreekt het werk der Pro vinciale Staten tot de menschen in de stad. Ze weten misschien, dat de goedkeuring van sommige raadsbesluiten en van de ge- meentebegrooting iets met Gedeputeerde Staten te maken heeft, maar overigens be-- perkt de kennismaking zich hoofdzakelijk tot het contact, dat door het belastingbiljet tot stand wordt gebracht. En als dan voorts de gewone man zich bewust is, dat de Pro vinciale Staten op gezette tijden dienst doen als kiescollege voor de Eerste Kamer, dan is het summum van kennis veelal bereikt. Buiten de groote steden staat het iets an ders. Daar stuit men op polderreglementen, veren, wegen, en bruggen, enz., waarmee do provincie te maken heeft De aanraking met het provinciaal gouvernement is er dus wat intensiever. Toch spreekt het werk der Staten-Provin ciaal stedelingen en provincialen in het al gemeen niet bijzonder krachtig toe. Het is te hegrijpen. Zeker, de Staten vertegenwoordigen de geheele provincie en hun behoort, met be irekking tot de regeling en het bestuur van de provinciale huishouding, alle bevoegd heid. De Provinciale Wet voegt daar echter aan toer „alle bevoegdheid, welke niet aan Gedeputeerde Staten is opgedragen". Deze vormen immers het Dagelijksch Bestuur der provincie. De Staten kunnen reglementen en veror deningen maken en goedkeuren; een eigen begrooting vaststellen, behoudens sancties van de Kroon; inlichtingen vragen, met andere provincies samenwerken en adres sen richten aan de Hooge Overheid. Als ooi lege kunnen ze echter bezwaarlijk als uit voerende macht optreden in het dagelijks besturen der provincie. Vandaar in art 94 der Prov. Wet de mogelijkheid tot over dracht van bevoegdheden. Die overdracht komt tot stand door het voorschrift in art. 45, dat de Staten uit hun midden een college van Gedeputeerde Sta ten benoemen. Het zijn deze zes gedeputeerden in Drente-Yier.—bij. wie, ook al vergaderen de Staten zelf, het zwaartepunt van het be stuur en het hanteeren der provinciale be voegdheden ligt. Die zijn niet gering en van groote betee- kenis. Immers, daaronder valt het toezicht bp de gemeentebesturen. Dat is zeer om vangrijk en raakt allerlei gewichtige zaken van gemeentebeleid. Besluiten daarover kunnen worden goedgekeurd, geschorst of vernietigd. Hun is ook de beslissing in aller lei geschillen opgedragen; terwijl ze voorts betrokken zijn bij de uitvoering van een groot aantal wetten. Gedeputeerde Staten, die door de Provin ciale Staten voor allerlei ter verantwoor ding geroepen kunnen worden, zijn mede de adviseurs van de departementen van al gemeen bestuur. Wie dit alles overziet, begrijpt dat de ver kiezingen vajn 19 April a.s. heel wat belang rijker zijn dan men bij oppervlakkige be schouwing misschien zou meenen. Ook hier komen beginselen in het geding, welke voor de richting van het algemeen bestuursbe leid in de provincie beslissend zijn. Daarom draagt ook deze stembusstrijd een princi pieel karakter, evengoed als die voor de Tweede Kamer. Dat de samenstelling der Staten voor de machtsverhouding in d3 Eerste Kamer van beslissende beteekenis is, verlieze voorts niemand ook maar één mo ment uit het oog. Men houde er ook straks rekening mee. VRIJMOEDIG VERMAAN In het jongste Zaterdagavond-hoofdartikel van de roode pers wordt terecht opgemerkt, dat alleen de vraag in discussie is, „welke weg de grootste zekerheid biedt om aan de oorlogsdreiging te ontkomen". Wij onder schrijven dat volkomen. Kon redelijkerwijze verwacht worden, dat eenzijdige ontwape ning de oorlogskans verminderde, dan zou den wij in die richting streven. Nu echter Schrift en historie ons beide leeren, dat het tegendeel het geval is, steunen wij de Re geering, die aan de beveiliging des lands zooveel ten koste legt als ons volk in rede lijkheid kan dragen. Ook de S.D.A.P. sohijnt daartoe zij het op haar manier bereid te zijn. Maar het is wel een zeer vrijmoedig vermaan, als haar pers aan deze verklaring toevoegt: „Toch moet de opmerking worden gemaakt, dat deze dingen te zeer het leven des volks raken om op zulk een wijze in de verkie- zingspolitiek te worden betrokken". De woorden „op zulk een wijze" slaan op critiek over de wijze, waarop sociaal-demo craten telkens weer aandringen op het drei gen met wapengeweld tegen de totalitaire staten. Wij laten dat nu echter rusten. Het frap pante in deze zaak is, dat men van die zijde het thans afkeurt om deze dingen in de verkiezingspolitiek te betrekken. Meent de sohrijver van dit vermaan nu werkelijk, dat we alles vergeten zijn, wat de S.D.A.P. bij vroegere gelegenheden heeft durven be- ètaan cxm een reohtsche regeering een neder laag toe te brengen? Tuiten dan onze ooren Heden Chamberlains verklaring in het Lagerhuis Gebedsuur in de Westminster Abdij Vandaag zal Chamberlain in het Engelsche lagerhuis het woord voeren over de buitenlandsche politiek. Verwacht wordt, dat zijn rede beperkt zal blijven tot de Albaneesche situatie en de positie in de Middellandsche Zee in het algemeen. Het optreden van Italië in Albanië heeft de clausules van het Britsch-Italiaansche accoord aan de orde gesteld, waarin Italië erklaarde, dat het geen wijziging wcnsch- te in &en status quo in de Middellandsche Zee. Men kan daarom verwachten, dat de premier de aandacht, van het lagerhuis op dit gedeelte van het accoord zal vestigen en duidelijk zal maken, welke de houding der regeering en haar opvattingen zijn ten aanzien van de handhaving van den status quo in de Middellandsche Zee in de toe komst. Een tweede factor in de Middellandsche Zee, die, naar men gelooft, door Chamber lain behandeld zal worden, is de terugtrek king van de Italiaansche vrijwilligers uit Spanje. In dit verband is kortelings zeer veel aandacht gewijd aan de belofte van Mussolini, dat hij zijn troepen zou terug trekken uit Spanje, zoodra de burgeroorlog geëindigd was. Zoowel in Downingstreet 10 als in het Foreign Office is gisteren een stroom van bezoekers geweest, Churchill, Atlee, Halifax, Cadogan, Hore Belisha, Chatfield en andere afgevaardigden, ministers en hooggeplaatste ambtenaren confereerden met Chamberlain. In het Foreign Office werden ontvangen de Fransche, Poolsche en Turksche ambas sadeurs, benevens de Hongaarsche en Grieksche gezanten. De hooge commissarissen der dominions confereerden met Inskip in het departe ment voor de dominions. Ook de Amerikaansche zaakgelastigde heeft een bezoek gebracht aan het Foreign Office. Een valsch gerucht Reuter meldt, dat te Londen officieel het bestaan van een persoonlijk schrijven van Mussolini aan Chamberlain, waaromtrent in de pers berichten waren verschenen, Een kwart eeuw kinderbescherming Onderwijs en bescherming van zwakzinnigen besproken AMSTERDAM, 13 April. Op het voortgezet congres „Een kwart eeuw kinderbescher ming" heeft Dr. I. C. van Hou te. inspec teur van het buitengewoon lager onderwijs, de ochtendzitting een inleiding gehouden er het onderwerp: „Zorg voor zwakzin nigen is kinderbescherming". De tegenwoordige gedachte omtrent zwak zinnigenzorg ze,rt spr. wijkt af van die in 1914 in dezen zin. dat de schoolzorg thans wordt gezien als een onderdeel van een ge heel van sociaal hygiënische bemoeiingen Deze betreffen het zoo spoedig mogelijk vaststellen van de afwijking en den aard hiervan en het te bestonder tijd plaatsen op een buitengewone school. Daarmede wordt de zorg niet afgesloten. De eenmaal uitge stoken hand ter bescherming van den zwak zinnige mag nimmer meer worden rerugge- Het is verheugend te constateeren, dat aan de uitvoering van deze gedachte thans hard wordt gearbeid. Frater E g b e rt u s, hoofd van een R.-K. school te Didam, hield vervolgens een refe>- raat over het onderwijs aan zwakzinnigen. Het zwakzinnige kind zoo zette «pr. uit een dreigt voor zichzelf en voor de maat' schappij ten onder te gaan, als het niet een ;an zijn defecten toestand aangepaste op* 'oeding krijgt. Over beide referaten volgde een gedach ten wisseling. In de Middagzitting heeft Prof. Mr. W. A. Bonger een referaat gehouden over de maatschappelijke oorzaken van de jeugd criminaliteit. De laatste referent op dezen dag, Drs. J. Koekebakker, ambtenaar voor de Kin derwetten, 'besprak het onderwerp „Kinder; bescherming in de practijk". De preventieve kinderbescherming zal, naar spr.'s meening, meer dan tot nu toe het geval is, indirect in contact moeten staan met instanties op het gebied van de alge- meene jeugdzorg. Oprichting van speciaie scholen voor „moeilijke, kinderen" (z.g. psy chopath enschol en) ontlast het lager onder ijs van de meest storende elementen. Ook op deze referaten volgde een geani meerde gedachtenwisseling. Een gebedssamenkomst In de Westminster Abdij zal tijdens de bijeenkomst van het Engelsche parlement een gebedssamenkomst worden gehouden, waarin zal worden gevraagd om het be houd van den vrede. Wordt Churchill minister LONDEN, 13 April. (Havas). De politieke redacteur van de Daily Herald bericht, dat men thans als vaststaand beschouwt, dat de regeering binnenkort het besluit bekend zal maken een ministe rie voor de voorraden in te stellen. Dit ministerie zou kunnen worden aangebo den aan Churchill. Verder stelt men voor, dat een controle op de voorraden kan worden uitgeoefend door een com missie, bestaande uit drie oud-ministers van de munitie-voorraden, n.l. Ohurchill, Lloyd George en Lord Addison. Aan de grens neergeschoten SLENAKEN, 13 April. Vannacht omstreeks één uur probeerde een onbekend persoon langs de bij H 0 o g c r u t s aanwezige grens- versperring per fiets Nederland binnen te dringen. Aan het herhaald verzoek van de militaire grenswacht om af te stappen, gaf de man geen gehoor, zoodat de wacht schot op hem loste. De man was vrijwel onmiddellijk dood. Naar verluidt was de getroffene niet la het bezit van een nationalitcitsbewijs. JONGETJE VAN VRACHTAUTO GEVALLEN EN GEDOOD WOUDRICHEM, 13 April. Vanmorgen is te O u d e n d ij k onder de gemeente Wou- drichem de 9-jarige W. Schouten uit Veen, van een vrachtauto geladen met melkbus sen gevallen en op slag gedood. De jongen die tusschen de bussen zat wilde, toen hij dacht dat een der bussen van den wagen viel, deze grijpen met het noodlottig gevolg dat hij zelf van de auto sloeg. Hij kwam met zijn hoofd onder een der wielen met het vermelde gevolg. niet meer van de verkiezingsleuzen, welke zuivere landsverdediging vaak met al te beperkte geldmiddelen als oorlogstoerus ting en militairisme voorstelden? Op schandelijke wijze heeft de S.D.A.P. telkens weer haar verkiezingspropaganda geschoeid op de leuze en leugen der een zijdige ontwapening. En thans pretendeert zij als zedemeester te mogen optreden tegen over hen, die hun onverantwoordelijke inter nationale politiek durven critiseeren. Deze aanmatiging gaat ons te ver. Ze heeft met smaad steeds hen beleedigd, die haar hielden, dat de eenige vraag deze was: „welke weg de grootste zekerheid biedt oim aan de oorlogsdreiging te ontkomen". Het past de S.D.A.P. allerminst te zede- meesteren over nobelheid in de verkiezings politiek- Het anker, waaraan het sdhip van Staat veilig ligt, heeft zij niet aan boord. De nieuwe Burgemeester van Rozenburg Gelijk gemeld, is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozenburg Jhr. L. G. Just la Paisiè commies eerste klasse ter secre tarie te 's-Gra- verezande. Twee gevaarlijke jongedames Getracht een automobilist te overweldigen Zij beroofden hem van zijn horloge REEUWIJK, 12 April. Dinsdagavond kwam de heer S., alhier, met zijn auto over den nieuwen rijksweg van Rotterdam naar Reeu- wijk. Nabij Moordrecht werd hij aangehou den door een tweetal jongedames, die daar op den weg liepen en hem verzochten te mogen meerijden naar Bodegraven, hetgeen door den heer S. werd toegestaan. Onderweg nabij het viaduct over den Nieuwdorpenveg, alhier, werd hij door één der jongedames belemmerd in het besturen van zijn auto, doordat zij het stuur trachtte te grijpen en aan de instrumenten zat. Mjede door haar uitlatingen op zedelijk gebied begreep de heer S. weldra wat voor dames hij in zijn auto had en hij achtte het daarom raadzaam te stoppen en de dames uit zijn auto te' ver wijderen. Dit lieten zij zich echter niet wel gevallen en het gevolg was dat hierbij een worsteling ontstond tusschen de jongedames en den heer S. Zij vroegen hem ook nog om geld. Toen het tenslotte gelukt was de dames uit de auto te krijgen, greep één hunner den automobilist bij zijn jas en beroofde hem van zijn horloge, waarmede zij zich uit de voeten maakten. Onmiddellijk begaf de heer S. zich naar de politie alhier; de beide ge meenteveldwachters begonnen met den heer Z.K.H. Prins Bernhardt bracht giste ren een bezoek aan het vliegveld Waalhaven, waar verschillende ma chines voor den hoogen bezoeker wer den gedemonstreerd. S. in zijn auto een achtervolging. Het bleek hun dat de dames weer met een vrachtauto mee terug gereden waren in de richting Rotterdam. Na een kwartier ontdekte men haar op den weg nabij Nieuwerkerk a. d. IJssei. De beide veldwachters sprongen uit de auto en grepen de beide dames. Het hor loge van den heer S. werd nog op hen be vonden. Nadat zij waren overgebracht naar Reeuwijk en voor den burgemeester geleid, zijn zij Woensdagmorgen overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam. Zij bleken afkomstig te zijn uit Rotterdam eD geen onbekenden van de politie aldaar. GENEESHEER-DIRECTEUR BENOEMD Door het bestuur der Vereeniging tot Chr. Liefdadigheid te Wagenborgen (Gr.) werd als geneesheer-directeur van de Gestichten, uitgaande van bovengenoemde Vereeniging. benoemd de heer J. de Kuipen arts te Hilversum. De nieuwe directeur werd ge boren in 1902, hij studeerde aan de Rijks universiteit te Utrecht en deed aldaar zijn artsexamen in 1928. Hij vestigde zich daarna te Utrecht cn had daar al spoedig een groote praktijk. Ter voortzetting zijner studie, ver liet hij Utrecht en vestigde zich later in zijn tegenwoordige, woonplaats. NA AANRIJDING OVERLEDEN DRIEBERGEN, 13 April. Vanmorgen is te zijnen huize de bejaarde heer Jansen, die gistermorgen door een slagersjongen op de Traav werd aangereden en daardoor 'n her senbloeding kreeg, overleden. SCHOENEN Het betere merk! Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De vergadering van de Vereeniging van Geref. Predikanten te Urecht. De Schoolraad heeft te Utrecht de 50ste algemeene vergadering gehouden. De algemeene vergadering van de Chr. Hist Unie. De Oranje Garde heeft gister een lan delijke bijeenkomst te Hilversum gehou den. Bij Delft heeft een treinontsporing plaats gehad waarbij veel materieele scha de is veroorzaakt. Victor Emmanuel zal koning worden van Albanië. Spanje zal vermoedelijk uit den volken bond treden. Duitsche vluchtelingen uit Polen in de vrije stad Danzig. Heden zal Chamberlain een verklaring in het Lagerhuis afleggen. Waarom de organisa tie niet vooruit gaat Reorganisatie - commissie benoemd Te Hilversum is gisteren de jaarlijk- sche landelijke bijeenkomst van de „Oranje-Garde" gehouden, de bekende Christelijke Jeugdorganisatie, die onder de jeugd de liefde voor Oranje en va derland verlevendigt. Na een openingswoord van den heer F. J. B r u y e 1, voorzitter van de aid. Hilversum, heeft de waarnemende voorzitter van de Oranje-Garde, de heer M. H. L. West stra t e. van Rotterdam, de vergadering verwelkomd in een rede, die tot onderwerp had „Na vUf jaar" In dit openingswoord herdacht de voor zitter den overleden leider en oprichter van de Oranje-Garde, den heer van Schup- p e n, die de organisatie heeft geleid en wiens nagedachtenis in gezegende herinne ring blijft. Spr. memoreerde ook het heen gaan van eenige op jeugdigen leeftijd weg genomen leden, en dankte verder den heer G. van Oei voor zijn arbeid als secretaris. Na vijf jaren, waarin de Oranje-Garde veel werk heeft verricht, is er geen vooruit gang. veeleer achteruitgang in het ledental. De voornaamste oorzaak zag spr. in de critiek van de Geref. Jeugdbonden. Over de wijze van die critiek en haar karak ter wilde spr. geen woord zeggen, om dat, zei hij, elk woord hier te veel zou zijn. Dat die critiek invloed had, ging spr. voort, zoeke men niet in de kracht der aangevoerde argumenten, maar in het feit dat de critici mannen van naam zijn in hun kring en men de door hen geuite beschuldigingen op hun gezag, heeft aangenomen. Op die critiek heb ben meerderen de Oranje-Garde ver laten zonder echter lid te worden der bedoelde jeugdorganisaties. Verder wees spr. er op. dat het gebrek aan voldoende geldmiddelen belemmerend werkt op den gang van zaken. Ondanks dit alles telt de Oranje-Garde na slechts vijf jaren arbeid circa 2000 leden. Met moed gaan wij vooruit, besloot spr., onder het kompas van Schrift en historie. Ontvangst ten raadhuize Na dit openingswoord werden de werk zaamheden onderbroken voor een bezoek aan het raadhuis, waar het gemeentebestuur de Oranje-Garde officieel heeft ontvangen. Burgemeester Lambooy, die met de wethouders Kuyper en Bakker en den gemeentesecretaris. Dr. Pekelharing, het Gemeentebestuur vertegenwoordigde, heeft de bezoekers der vergadering hartelijk verwelkomd, zijn groote sympathie uitspre kend voor het nationale doel der organisa tie, welke zich richt op vorstenhuis en va derland en bereid is zoo noodig hiervoor offers te brengen, in welk verband de bur gemeester memoreerde, dat velen, die zich voorgesteld hadden deze ontvangst bij te wonen, door militairen dienstplicht verhin derd waren. De heer Weststrate beantwoordde den burgemeester, waarna de aanwezigen het raadhuis bezichtigden. Huishoudelijke zaken In de middagvergadering bracht de secre taris, de heer G. van Oei. van Delft, het jaarverslag uit. Hieraan ontleenen wij. dat 19 vendels hebben medegewerkt aan de uit breiding van het ledental en voor de verster king der financiën. Tegelijkertijd is vanwege den Oranje-Garde-Raad in geschrifte het doel van de organisatie uiteengezet, mede tegenover hen die de organisatie meenen te moeten ondermijnen. Het ledental bleef on geveer stationair. Een bureau, beheerd door den secretaris, werd gesticht, waar alle uit gaven van de Oranje-Garde te verkrijgen Met een opwekking om onder Gods zegen voort te varen, besloot spr. zijn verslag, het welk door de vr-raderin-g werd soedgekeurd. Het financieel verslag over het tweede halfjaar van 1938 van den penningmeester, den heer Kalmijn, van Utrecht, wees aan een eindcijfer van f 2663.93. met een nadee- lig saldo van f 138.77. De begrooting voor 1939 werd vastgesteld op een bedrag van f 2288.90. De garde-commandant, de heer West- rate, deelde een en ander mede omtrent de hulde, op Prinsjesdag aan Dr. Colijn ge bracht, terwijl spr. verder de lijnen uitstip pelde voor de toekomstige actie van de Oranje-Garde. De volgende landelijke bijeenkomst zal te Haarlem worden bijeengeroepen. Op voorstel van den Oranje-Garde-Raad werd den heer Weststrate met ingang van 1 Aug. ek. op de meest eervolle wijze ontslag als garde-commandant verleend. Van onderscheiden zijden in de vergadering was den heer Weststrate verzocht deze functie te blijven uitoefenen, doch de heer Weststrate deelde mede niet langer den tijd aor te kunnen vrijmaken, hoewel hij zich bereid verklaarde eerst zijn opvolger in te werken. Besloten werd een commissie te benoemen om de organisatie en werkwijze van de Oranje-Garde te bezien. Tot voorzitter werd gekozen de heer M. H. L. Weststrate. Rotterdam. Ds. W. W. M e ij n e n. Dordrecht en Mr. P. M. Vel d- k a m p. Hilversum, werden als lid van den Centralen Raad herkozen, terwijl als zoo danig gekozen werd de heer J. de Jong, Den Helder. Na het afdoen van de huishoudelijke zaken verkreeg de heer P. de Zeeuw J.Gzn., van Nijkerk, het woord, die een rede hield over het onderwerp Bij het meerendeel van ons volk, aldus spr., is de Oranje-liefde verankerd in de historie en niet een gril of het volgen van een mode. Het is intusschen noodig dat zich rekenschap geeft van het motief dei liefde voor Oranje. Vooreerst is er tusschen Oranje en ons volk een band van vier eeuwen; vervolgens is er onderlinge over eenstemming omtrent eenvoud, vrijheidszin, religieuze en democratische gezindheid, en ten slotte waren en zijn het de persoonlijke verdiensten der Oranjes, waardoor de band werd en wordt versterkt. Toch is er onder ons volk steeds een groep geweest, die beoogde den band Oranje te verbreken. Met waardeering maakte spr. hiertegenover gewag ran Groen van Prinsterers arbeid om dien band nauwer aan te halen. Het blijft noodig, besloot spr.. de wacht te betrekken rondom den troon der Oranjes en de OranjeGarde heeft hierin een eigen taak. De avondvergadering in ..De Karseboom' droeg een geanimeerd karakter. Onder de aanwezigen zagen wij burgemeester Lam booy. die door den voorzitter werd ver welkorrd. Korte toespraken werden gehou den door Mr. A. B. Roos jen. van Am sterdam. en Ds. R. E. van Arkel, van Utrecht. Medewerking verleenden trompet ters en tamboers van Hilversum, terwijl de samenkomst door zang van het Leidsche vendel en declamatie verder werd opgeluis terd. EENIGE REGEN Voor de kuststrook: zwaar bewolkt tot betrokken, eenige regen, over dag iets kouder, matige zuidwestelijke wind. Voor het binnenland: zwaar bewolkt tot betrokken. Eenige regen met kans op onweer, overdag kouder, zwakke tot matige zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.0. TEOLIN Moorf TEOFLUX coiiodoL T EOCOTE muuïwehf DE WARMSTE APRILDAG IN 12 JAAR Gisteren is te De Bilt een maximum-tem peratuur van 24,0 graden Celsius waarge nomen. Deze temperatuur is hooger dan tot nu toe, sedert het begin van dc waarne- ingen in 1897, zoo vroeg in het jaar is voorgekomen. SCHOONMAAKTIJD PALTHE-TIJD Grootste fabriek in Nederland voor chemisch reinigen en verven van Gordijnen. Tapijten, Divankleeden. Talelkleeden. Dames- en Heeren- kleedmg, enz. 800 Werklieden Specialiteiten in alle afdèelingen PALTHE ALMELO Dr. R NANN1NG'. IKINADRUPPELS Het aangewezen middel bq- I BLOED AR M0E0E BLEEKZUCHT I MAURI A GEBREK AAN EETLUST «u. e op den naam J)r. H. Nannlng" bulten e doos en op de flacon. Pril» f t J0 IC* nQmm 'TrTr-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1