Jlirumt geiiadfe Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken RYNBENDE FIRMA D. KATZ gfoonntmentsprijö^ Per kwartaal In Leiden en In plaaTSen waar een agenlschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 poilokosleo Per week .-«r. 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksctie y- zending„«Kwr* 4.50 Bij dagelijksche zending.-.vW«550 Alles bij vooruitbetaling fcc5Se nummers 5 ct. met Zondagsblad 77* Ö- No. 6673 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 WOENSDAG 12 APRIL 1939 20e Jaargang &trtJtrtmti'£prii?tn: Van I tot 5 regels f.171/» Elke regel meer .4~. 022'I» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels250 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 böTÖO wordt berekend (MO HET ROODE PAASCHFEEST (Wij denken er niet aan kleine critiek te öefenen op de demonstratie van eeniheid, ernst en strijdvaardigheid, waarmee de S.D.A.P. de Paaschdagen gevuld heefL Wij 'dingen ook niets af op de beteekenis van (haar grootsche betoogingen in de zaal en op 'de 6traat; al mogen wij niet nalaten er de aandacht op te vestigen, dat zij opnieuw getoond heeft klasse-opstandigheid in de plaats van d e Opstanding, waarvan Paschen ons spreekt, te willen stellen. Wij kunnen het ook best hebben, dat zij te veel schuld op de schouders der Regee ring tast, te weinig waardeering heeft voor wat deze doet en eigen lof al te royaal rondbazuint: het partijapparaat der S.D.A.P is daarop nu eenmaal van meetaf ingesteld geweest: zonder bluf, geen bloei! Te ver, veel te ver ging echter de voorzit ter, toen hij onder daverend applaus van de bijeengekomenen het dubbelzinnige woord 6prak: Nog is er een stemming van: Na ons de zondvloed. Welnu, de zondvloed is opge komen, hij staat hier! (Daverend ap plaus). De sociaal-democratie is bereid in taaie volharding het volk te bevrijden. (Applaus). Zóó geeft de eigen pers der S.D.A.P. de woorden weer; maar wat beteekenen ze? .Valt uit het „daverend applaus" niet op te maken, dat de massa zich zelf beschouwde als de zondvloèd, die komen moest? Maar dan deed de hierop volgende beeldspraak toch wel gevaarlijk veel denken aan de af gezworen oude theoriën uit de ruige periode yan het socialisme, toen men ook tabula rasa, schoon schip, wilde maken, om zonder band aan de historie een nieuwe maat schappij te kunnen stichten. Erger dan deze kromme beeldspraak is echter het verwijt aan anderen, terwijl men eerst aan zich zelf had behooren te denken. Wie heeft sterker en volhardender gepredikt „après nous le déluge" (na ons de narig heden) dan de S.D.A.P. in heel haar be staan? Wie heeft moedwillig en welbewust leger en vloot afgebroken en ondermijnd? Wie heeft altijd een financieele politiek voorgestaan, welke tot fatale gevolgen moe6t leiden? Wie heeft het stellen van onvervul- bare wenschen welbewust als propaganda materiaal aangegrepen? Wie stemde uil poli tieke overwegingen menige regeeringsmaat- regel af, omdat de partij er geen garen mee zou spinnen? Ga op deze wijze maar door met het stel len van vragen: telkens zal het antwoord moeten luiden: de S.D.AP.! Niemand min der dan zij heeft het recht, dit verwijt te laten hooren. De betere mensch, op wien zij hoopt, en die tot zelfonderzoek en zelfbe schuldiging bereid moet zijn, is in haar kring blijkbaar nog niet geboren. Integendeel, heel de ongeloofstheorie van 'de S.D.A.P. werd gelegd in deze belijdenis: „Wij weten 't zeker, een nieuwe dag en een betere mensoh zal komen". Ziedaar de zelf genoegzaamheid en een zelfverheerlijking, welke telkens op teleurstelling uitloopt, om dat men het van den mensch verwacht Ook wij weten 't zeker, dat een nieuwe dag en een betere mensch zullen komen. Want daarvan predikte ons nog pas het Paaschfeest, dat de S.D.A.P. weer negeerde. Doch die nieuwe schepping en die vernieuw de mensch komen er niet door kracht noch door geweld, hetzij van wapenen of demon stratie, maar door de overwinning van den Mensch, die Gods Zoon is en door Zijn Woord do wereld regeert Een warmte-record Gistermiddag konden we reeds een warmte-record boeken te Amsterdam steeg het kwik tot 20 graden Celsius. Slechts een keer sinds 1907 het jaar waar in de waarnemingen aanvingen werd een hoogere temperatuur geregistreerd. Dat was op 3 April 1926. toen het 21 graden C. .was. ,Twee en dertig koeien verbrand AVEP.EEST. 12 April. Doordat kinde ren een Paaschvuur hadden gemaakt, ont stond gisteren een hevige brand te Oud- Avereest. De vonken van het vuur kwamen op een hooimijt terecht- welke weldra in brand stond. Van daar sloegen de vlammen over naar de boerderij van den landbouwer L Leegsma, welke boerderij evenals de inijt, een volkomen prooi der vlammen is geworden Van het vee kwamen 32 koeien in het vuur om. Eenig huisraad en de land bouwwerktuigen konden worden gei'ed. Door gebrek aan blnschwater kon de Boerderij in vlammen opgegaan te Oss OSS- 12 April. Gisteravond om zeven linr bemerkten de kinderen van den land bouwer Gielas aan de Hutstraat, die alleen thuis waren, dat in het achterhuis van de boerderij brand was uitgebroken. Onmiddel lijk waarschuwden zij de buren, waarop deze een deel van het vee uit de stallen wisten te redden. Inmiddels breidde het vuur zich snel uit. De gealarmeerde plaatselijke brandweer, slaagde er niet in de boerderij te behouden. Deze werd geheel een prooi der vlammen. Eenisre varkens, en een aantal kippen, die niet tijdig in veiligheid konden worden ge bracht, verbrandden Ook de inboedel en De internationale spanning Veelzeggende troepen- en vloot- verplaatsingen in Middell. Zee-gebied De Poolsch-Duitsche besprekingen zouden worden hervat Het gevoel van onzekerheid, tenge volge van de jongste gebeurtenissen in het gebied der Adriatische Zee, blijft aanhouden, en vindt zijn weerspiegeling, eenerzijds in het drukke diplomatieke en politieke verkeer in de Europeesche hoofdsteden, anderzijds in de verschil lende geruchten, welke daaromtrent de ronde doen. Zoo trekt het momenteel de aandacht, dat Italië reeds een aanzienlijk deel van zijn troepen onder de wapens heeft, symptoom dat men aldaar op nieuwe gebeurlijkheden wenscht voorbe reid te zijn, terwijl de Engelsche vloot voor de Egyptische kust wordt verwacht, en een deel der Fransche vloot de haven van Toulouse zal verlaten. Verder meldt een Times-correspondent uit Spanje, dat im de nabijheid van de Pyreneeën abnor maal sterke garnizoenen worden samen getrokken, welk feit, in verband gebracht met de nog durende aanwezigheid van de Italianen in dit land, in de Zuid-Fransche stad Bayonne met een gevoel van onbe hagen wordt overwogen. In Londen gaat men voort met het voorbereiden van de anti-agressie-coali tie, waarin men allereerst Griekenland en Turkije wenscht te betrekken. Vermoed wordt, dat men daaromtrent Donderdag een verklaring van Chamberlain in het Britsche Lagerhuis zal mogen verwach ten. Deze verklaring wordt met zekere spanning tegemoet gezien, omdat van haar toon en inhoud zeer veel zal kunnen afhangen. Blijft zij in algemeene termen gesteld, dan zal vermoedelijk. Italië daar op-niet rechtstreeks reageeren; wordt zij echter een onomwonden garantie der Grieksche onafhankelijkheid, dan is het vermoeden gegrond dat Mussolini door een tegenzet zal antwoorden. In dit ver band denkt men aan de positie van het Grieksche eiland Korfoe, waarop Italië reeds zeer lang het oog houdt, omdat Korfoe bij den ingang der Adriatische Zee een begeerenswaardige strategische stelling beteekent. Van zekere zijde hoopt men op spoedige terugtrekking van de Italiaansche troepen uit Spanje: men zou daarin een gebaar van tegemoetko ming ten opzichte van Engeland, en een mogelijkheid van ontspanning der Britsch- Italiaansche verhouding kunnen zien. Naar verluidt zouden de Duitsch- Poolsche besprekingen ook weder op gang zijn gebracht. Zij zouden handelen over de positie van Danzig en over het Duit- sche verlangen, een exterritoriale verbin ding met Oost-Pruisen, dwars door den Poolschen Corridor, tot stand te brengen, in ruil waarvoor aan Warschau nieuwe toezeggingen voor de veiligheid van de Poolsche westgrens kunnen worden ver strekt. Koningin Geraldine lijdt aan koorts ATHENE, 12 April. (Reuter) De gezond heidstoestand van Koningin Geraldine baart ernstig zorg, zij is lijdende aan kraamibedkoorts. Gisteren zijn Koning Zog en zijn zes zusters niet van haar bed ge weken in het hotel te Larissa, waar de Al- baansche Koninklijke familie haar intrek heeft genomen. Voor opkomst zich gereed houden De Regeeringspersdienet meldt: Zooals minister Colijn gisterochtend in zijn radiorede heeft opgemerkt, is het een eisch van voorzichtig beleid om bijtijds de voorwaarden te scheppen, die het ongestoord verloop van een mobilisa tie, indien deze te eeniger tijd onver hoopt noodzakelijk mocht blijken, waar borgen. Tot deze voorwaarden behoorde de op roeping van de grensbataljons. Een andere voorwaarde is het bij voor baat doen waarschuwen, zich voor op komst gereed te houden van eenig met groot verlof zijnd pereoneel, dat is aan gewezen om voorbereidingen te treffen in verband met te vormen oorlogsonder- deelen. Dit is thans geschied. Inkwartierings machtiging 's-GRAVENHAGE, 11 April. Bij K. B. van 10 April j.l. is op grond van de wet van 14 Sept. 1866 betrekkelijk de inkwartieringen enz. de opperbevelhebber van land- en zee macht gemachtigd voor zoover betreft de landstreek, waar zich afdeelingen van zee- en landmacht bevinden behoudens echter voor die afdeelingen, welke organiek be stemd zijn voor de bezetting van liniën, stel lingen en sterkten om op zoodanige wijze in de behoeften van inkwartiering, onder houd, transporten en leverantiën van aller lei aard (ook aan paarden, rund- en ander vee) te voorzien of door zijn ondergeschik ten te doen voorzien, als hem. op zijn ver antwoordelijkheid, het meest geraden voor komt, hetzij door het benoodigde, na een voorafgaande vordering van zijnentwege, te doen verstrekken, of in dringende omstandig heden, zonder voorafgaande vordering door zijn ondergeschikten in gebruik of in eigen dom te doen nemen, hetzij door goedkeuring van hetgeen te dien opzichte, zonder zijn last, in het belang van den krijgsdienst is verricht. Gelijke machtiging wordt verleend aan den commandant eener linie, vesting of sterkte, doch alleen voor zoover betreft het terrein in het gebied van de linie, stelling of sterkte, waarover de staat van oorlog of van beleg zich zal uitstrekken. De rede van Dr Colijn Belangstelling in het buitenland In Engeland heeft de rede, die onze minister-president gisteren voor de radio hield, groote belangstelling gewekt. De groote bladen hadden de rede op de eerste pagina afgedrukt en plaatsten waar- deerende artikelen over den inhoud. Onder streept werd met name de uitspraak, dat er niet de minste reden voor ongerustheid bestaat. Ook in België trok Colijns woord zeer de aandacht. De bladen in Brussel gaven de rede in extenso weer. De Nederlamdsche maatregelen juichen ze toe als bewijs dat ons land naar alle zijden zijn onafhanke lijkheid wil handhaven. Te Rijswijk heeft gisteren de teraardebestelling plaats gehad van wijlen Jhr Mr L. E. M. von Fisenne. lid der Gedep. Staten van Zuid- Holland en curator der Rijksuniversiteit te Leiden Dienstplicht verlengd tot 18 maanden? In gezaghebbende kringen wordt dit waarschijn lijk geacht In zijn radiorede heeft minister Co lijn gisteren medegedeeld, dat zoo spoedig mogelijk permanente voor zieningen getroffen zullen worden, om onze grenzen voortdurend te be veiligen, zulks in verband met het feit dat de tegenwoordige toestand onvoldoende geacht moet worden. Welke deze voorzieningen zullen zijn, wordt van officieele zijde nog niet meegedeeld, doch het laat zich wel begrijpen, dat men niet zoo heel veel keus heeft Er zijn twee zeer voor de hand liggende mogelijkhs- den. In de eerste plaats, dat men den tijd van eerste oefening der dienst plichtigen langer maakt en in de tweede plaats, dat men 't contingent wederom uitbreidt Dit laatste nu is niet zeer waarschijnlijk, aangezien daarvoor uitgebreide voorzieningen wat betreft materieel en huisves ting getroffen fcouden moeten wor den welke uiteraard zeer kostbaar zijn Daarom ligt het 't meest voor de hand dat de eerste oefeningstijd verlengd zal worden en in gezaghebbende krin gen in Den Haag wordt dit ook alge meen aangenomen. Verschillende in siders die we hierover spraken, waren deze- meening toegedaan. Zeer waarschijnlijk zal de eerste oe fening in de toekomst waarschijn lijk zelfs in een zeer nabije toekomst achttien maanden bedragen, zoo hebben sommigen ons verzekerd. Op die manier zou men de dienst plichtigen na een eersten opleidings- tijd van zes maanden een jaar dienst kunnen laten doen in de grensgebie den, aie daarvoor reeds nu in gereed heid gebracht worden. Nadere bijzonderheden kon men ons ter bevoegder plaatse niet verstrek ken, zulks in verband met het feit, dat voor deze maatregelen een wij ziging van de dienstplichtwet noodig zal zijn, die vanzelfsprekend door het parlement goedgekeurd zal moeten worden. Uit deferentie voor de Ka merleden wilde men daarom niet nader in bijzonderheden treden. De nieuwe burgemeester van Rozenburg Jhr. L. G. Just de la Paisières Gelijk wij in een deel van onze editie van gisteren nog konden melden, is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozenbui-g Jhr. L. G. Just de la Paisières, com mies eerste klasse ter secretarie te 's-Gra- venzande. Jhr. Just de la Paisières is op 28 Juni .J03 geboren te 's-Gravenhage. Na de H.B.S. door- loopen te hebben, werd hij volontair ter secretarie te Voorschoten, vervolgens amb tenaar ter secretarie te Kuinxe en Blanken ham, waarop hij benoemd werd tot commies redacteur te Vlaardingci'-Ambacht Sinds 1 October van het vorige jaar is de nieuw benoemde burgemeester werkzaam r's com mies 1ste klasse te 's-Gravenzande. Jhr. Just de la Paisières is ï-eserve-kapl tein der artillerie, terwijl hij voorts lid is van de afdeeling 's-Gravenzande van den B. V. L. In Vlaardinger-Ambacht was hij lid van de Plaatselijke Commissie van den B.V.L. De nieuwe burgemeester behoort tot de Chj.-Hist. Unie. Kurkenfabriek te Apeldoorn afgebrand Dertig man personeel zonder werk APELDOORN, 12 April. In den afge- loopen nacht is de groote kui-kenfabriek van de N.V. Asbest en Kurkwerk H Geerdink, gelegen aan het Apeldoornsch- Dierensche kanaal, alhier, tot den grond toe afgebrand. Omstx-eeks 1 uur ontdekte de nachtwaker van de fabriek op zijn ronde in de zagerij platcnperserij een begin van brand. Toen de Apeldoornsche brandweer met groot mate riaal ter plaatse verscheen, stond de fabriek reeds in lichter laaie. Met vijftien stralen werd het bluschwater op de vuurzee worpen Den geheelen nacht duurde het blussehingswerk en eerst vanochtend kon met het nablusschen van de smeulende voor raden kurk worden begonnen. Het gehoele fabriekscomplex met alle ma chinerieën is door het vuur verwoest. Dertig man personeel is door dezen brand zonder werk gekomen. De oorzaak van den brand moet worden gezocht in zelfontbranding van de kurk. JONGE JE VERDRONKEN GRONINGEN 12 April. Gistermiddag om drie uur is het tweejarig zoontje van de familie Hazenberg te Hoogkerk spelender wijs in °en sloot bij de ouderlijke woi geraakt en verdronken. Het lijkje is half uu' later, toen het kind vermist werd en men ging zoeken, door de ouders uit d' sloot opgehaald. Een kwart eeuw kinderbescherming Congres te Amsterdam Minister Slotemaker de Bruine houdt de openingsrede Te Amsterdam is gisteren in de aula der Stedelijke Universiteit het natio naal congres „Een kwarteeuw kinderbe scherming" geopend. Dit congres, dat vier dagen zal duren, is na een korte inleiding an den voorzitter, den heer S. N. Posthu- ïus, geopend door minister Slotemaker de Bruine. De regeering, aldus de minister in zijn openingsrede, stelt in den arbeid, die hier zal worden verricht veel belang gelijk blijkt uit de aanwezigheid van een regeerings- vertegenwoordiger in den raad van toezicht en uit de vertegenwoordiging van onder scheiden departementen. Deze belangstel ling is niet verrassend, nu het gaat om de bescherming van het kind, het kind als 'oodanig en het jeugdige geslacht van he den als het toekomstige geslacht van later jaren. Op dit congi-es wordt theoretische bezin ning gezocht en door bevoegde inleiders gegeven, hart en toewijding kunnen er naast het helder inzicht niet ontbreken, de practijk meldt zich hier en die practijk drijft tot het onderzoek, wie op het erf der kinderbescherming een taak heeft Prof. C a s i m i r heeft hierna een samen vattende inleiding tot de congresagenda ge geven, waarna de eerste zitting van het congres gesloten is. Als eei-ste inleider zou in de middagzit ting optreden, prof. dr. Ph. Kohnstamm met het onderwerp: paedagogie en psycho logie in dienst der kinderbescherming (theorie). Daar hij door ziekte verhinderd was, heeft prof. Casimir zijn taak overge nomen en een nadere toelichting gegeven op het betoog dat prof. Kohnstamm zich voorgesteld had te houden. Hetzelfde onderwerp heeft hierna prof. dr J. Waterink, gezien van den kant der prak tijk, behandeld. Inleiding prof. Waterink In zijn inleiding over kinderkennis in het belang van kinderbescherming waar- schuwt prof. dr. J. Waterink tegen een te tragisch de kleine verdrietelijkheden van het kinderleven opvatten, wat leidt tot een tekort aan weerstand tegen de moeilijk heden in het latere leven. Spr. denkt voor al aan de bescherming welke in dit opzicht het eenige kind behoeft. Rekening houden de hiermede kunnen wij de paedagogiek en de psychologie zien in verband met de algemeene opvoeding en met de taak der school. Reeds in de prille jeugd is kinderbescher ming door psychologisch inzicht mogelijk. De nieuwe toestand waarin het kind komt te staan wanneer ret naar school gaat, brengt allerlei gevaren welke de psycholo gie kan weren of bestrijden; men denke aan de speciale behandeling voor b.v. het buitengewoon begaafde, het licht neuropa- thische of het met een goed verstand bij be paalde afwijkingen toegeruste kind. In de puberteitsjaren kan juist psychologisch in zicht onjuist optreden tegen de algemeene moeilijkheden en de bijzondere bij bepaalde inviduën voorkomen, en den goeden weg wijzen. Als het particuliere initiatief blijkt tekort te schieten, ligt er voor de overheid een taak opdat voldaan worde aan de eischen van de ontwikkeling der kinder studie. Een uitvoerige gedachtenwisseling is op deze refei-aten gevolgd. Na afloop van de middagzitting zijn de deelnemers op het stadhuis door het ge meentebestuur ontvangen en toegesproken door den wethouder van onderwijs, drs. E. Boekman. De vergadering van heden Vanmorgen om negen uur is het congres voortgezet. Ir. de vergadering van heden is gerefereerd door Dr. N. Knapper over de bescherming van het leven en de gezond heid van de zuigeling en de kleuter als onderdeel van de geheele kinderbescher ming. mej. J. J. E. Schaap. Inspectrice V.O. over „Goed kleuteronderwijs". Dr. J. H. T u n 11 e r over .,Het geneeskundig schooltoezicht en zijn hiaten" en Prof. Dr. G. C. Heringa over: „De beteekenis der schooltandheelkunde en haar organisatie'. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ÉN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Ter jaarvergadering van de Chr. His- torische Unie heeft Jhr Mr D. J. de Geer een rede gehouden. De jaarvergadering van de Chr. Ver-t eeniging voor Paedagogiek. De schoolraad heeft de vijftigste algen meene vergadering te Utrecht gehouden* De jaarvergadering van de Vereeni- ging van Geref. Predikanten te Utrecht. De jaarvergadering van de Unie ,,Een' School met den Bijbel". De Bond voor Geref. Jeugdorganisatie heeft heden de algemeene vergadering ge houden. Te Amsterdam is een Congres „Een kwarteeuw kinderbescherming" geopend. Hongarije en Peru treden uit den vol- kenbond. Herziening der Britsche Palestina- politiek? Politieke besprekingen te Londen en1 Parijs. Inbraak bij reisbureau Lissone te Amsterdam Voor ruim 11.000 gulden buitgemaakt AMSTERDAM, 12 April. Tijdens de Paaschdagen heeft de inbrekersbende, die reeds enkele malen in de binnenstad van haar groote activiteit heeft blijk gegeven- wederom een belangrijke inbraak gepleegd in het kantoor van het Reisbureau Lissone, gevestigd in de Leidsehestraat nr. 5. Zij zijn waarschijnlijk in den nacht van Eerster, op Tweeden Paaschdag binnenge drongen Twee brandkasten zijn door de nachtelijke bezoekers met e>en cirkelfrais aan de achterzijde opengeboord. In totaal hebhen zij een bedrag van ruim 11.000 gulden buitgemaakt. De inbrekers hebben zich in laten sluiten in e.>n belendend perceel en via een brand deur, waarvan zij een ruitje hebben inge drukt zijn zij in het kantoorgebouw van Lissone gekomen Zij konden rustig werken, aangezien in het gebouw niemand woonde en er ook geen nachtelijke controle bin nenshuis is. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM '»I\ER vanaf 1.75 vr-H 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: >peciaie Plats du Jour vanaf0.50 Koffie 0.15. IETS MINDER WARM Weerverwachting: Voor het ge heele land: iets minder warm over dag, gedeeltelijk bewolkt, droog behou dens kans op onweer vooral in het oosten*, zwakke tot matige zuidelijke tot zuidwes telijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.0 CHERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.0 C. FIETSERS LICHT OP: 13 April. Van 'sav. 7,22 u. tot 'smorg. 4,39 U VERITEX VOLKSGASMASKERS RUtakeur 0*4 Complwt f 3.50 03. VERITEX N.V. VIS KAN MAAR DE BESTE ZIJN N.V. „TWENTOL" - DEVENTER (Reel) IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" «STERDAM ROTTERDAM OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK! VRAAGT TARIEVEN I (Reel.) Spoorstraat 33 37, Dieren. Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nur. (Reel) 1 (Reel)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1