jHeuure ^riïtsrljr (tfmtranl Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken OPDAT HIJ OVERWONNE! Weer een kleine natie het slachtoffer Italië overweldigt Albanië «EAGER? GIS Sbonnementsprijiï: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» ct. Bureau: Br 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 NO. 6671 ZATERDAG 8 APRIL 1939 20e Jaargang Sttfotrtentieprijjem Van 1 tot 5 regels t.171/» Elke regel meer022'h Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Zelfs op dit Paschen, in deze angstige tijden, nu de wereld elk oogenblik in vuur en vlam kan slaan, piogen, ja moeten wij van vrede en overwinning spreken en zin gen. Tweeërlei voorwaarde moet daarbij echter vervuld worden: ten eerste dat wij alle oppervlakkigheid, ook vrome, mijden en ten tweede, dat wij het zien als een stuk van ons geloof. „Dat is óns Paschen"; zoo kon men nog in het begin dezer eeuw in de sociaal democratische pers lezen, wanneer men in de ontluikende natuur het beeld zag van de „zegenrijke opstandigheid" van het proletariaat, welke aan de verdrukte klasse gewisselijk de overwinning zou brengen. Zóó iets schrijft men nu niet meer, want men is eenige keeren tot be zinning gekomen en thans verklaren som migen van hen in vollen ernst: de mensch- heid is tot het inzicht gekomen, dat zonde en vergeving reëele begrippen zijn, welke niet buiten ons maatschappelijk leven en Streven omgaan. Dat is zeer stellig geestelijke winst, welke ons echter voor de vraag moet stel len of ook wij afgerekend hebben ach neen, daartoe komen wij niet of al thans dagelijks meer afrekenen met onze vrome oppervlakkigheid. Hoe gaarne nemen immers ook wij genoegen met een Paaschevangelie, dat ons bemoedigt met de belofte: Christus is herrezen en met oqs, arme zondaren, komt het nu wel te recht. Deze vrome meditatie moge geestelijk genot voor ons zijn, ze geeft geen ge loofskracht in het opkomen voor de eere Gods op elke plaats, waar wij staan; zij verliest de lijn uit het oog van het Kruis naar het eindgericht der wereld. Zóó krij gen wij slechts antwoord op de vraag: „wat heeft Paschen ons te gevën"; ter wijl ver daarboven uit gaat de vraag, welke beteekenis het heeft voor de komst van het Godsrijk, voor de definitieve triumf van den Middelaar. Na het feit van Jezus' verrijzenis uit de grafspelonk van Arimathea zijn er slechts twee dingen, waaraan heel het wereldge beuren dienstbaar gemaakt wordt: de Evangelieprediking en het laatste oordeel. Ware het niet zoo, of lieten wij dit ge loofsstuk los, dan zouden we in deze da gen geen raad weten met ons Paasch feest. Hoeveel jaren of eeuwen ons nog scheiden van de wederkomst van Christus, weten wij niet. Daarover berekeningen te maken is ijdel èn zondig. De Openba ring van Johannes dient niet, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar dat wij thans leven in de periode, ons ge schilderd in het zesde hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, wie zijn oogen niet sluit voor het wee van onze dagen, moet dat zien. Daar is het bloed-roode paard en zijn berijder, aan wien een groot zwaard werd gegeven om oorlog te voeren, opdat de menschen elkander zouden dooden. Daar is het -zwarte paard van den hon ger en de sociale ellende, des te nijpen der .omdat de tarwe voor den arme en de gerst voor den allerarmste schier onbe taalbaar zijn, terwijl de rijken der wereld noch aan verzachtende olie, noch aan Wijn, die vroolijk maakt, gebrek hebben. Daar is het vale paard en zijn berijder heet de dood; het zwaard en de honger kunnen hem zelfs niet verzadigen; de pestilentie, die in de donkerheid wandelt en de booze beesten der wildernis,- zoowel als de verdervende bacteriën zullen zijn oogst volmaken. Is dit niet het beeld van onze dagen? Gewis, en wij moeten nog verder gaan. Wij strijden tegen ziekte en verderf. Wij bidden tegen de aanmatiging van de ge weldhebbers dezer wereld en nochtans gelooven wij, dat God achter al deze din gen staat; dat Hij ze wil en dat het de uitvoering is van wat geschreven was op de rol des boeks, verzegeld met zeven zegelen, totdat het Lam, dat geslacht was, doch nü staande voor den troon, waar dig geacht werd om het boek te openen. Maar, hoe kunnen we dan in 1939 Paaschfeest vieren? Dit zou stellig onmo gelijk zijn, als we het van de menschen en de zedelijke verbetering door het hu manisme verwachtten. Het wereldleven is echter geen doel op zich zelf. Het gaat om het Godsrijk, om de volkomen triumf van Koning Jezus, van Wien het ook geldt, evenals van den berijder van het witte paard: overwinnende, opdat Hij over- wonne! Daarom zendt God zijn oordeelen, op dat de menschen tot boete en bekeering zouden komen. De berijders van de drie paarden, het roode, het zwarte en het vale, zijn dienstbaar aan Hem, die op het witte paard zit en die reeds de overwin- ningskroon draagt. Met een vrome meditatie komen we er stellig op dit Paaschfeest niet en bevor deren we evenmin de zegepraal van het Godsrijk op aard. Onze roeping is te be lijden, te strijden en te lijden als het moet om te weerstaan alle macht der lfettgen, die het leven in staat en maat schappij voor zich opeischt en die Gods Kerk terugdringt om te zijn als „een hutje in den komkommerhof". Wij zouden verstijven van schrik en amechtig achterwaarts wijken, als we let ten op de grootmachten, gewapend met zwaard, honger en pestilentie; indien het Paaschfeest ons niet predikte, dat de verrezen Heiland, in Wien wij méér dan overwinnaars zijn, overwinnende voor gaat, opdat Hij overwonne. Waarom wij ook bidden: „Gord uw zwaard aan de heup, o Held! uw majesteit en uw heer lijkheid. En rijd voorspoediglijk op het woord der waarheid; uw rechterhand zal U vreeselijke dingen leeren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, j treffen in het hart van des Konings ijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk a altoos!" De invasie van Tsjechen te Oldenzaal Dankbaarheid van vluchtelingen OLDENZAAL, 8 April. De dankbaarheid voor de liefdevolle hulp aan de Tsjechische vluchtelingen op het station te Oldenzaal verleend, uit zich thans in vele telegram men en brieven, welke burgemeester G. H. P. Bloemen, van alle zijden ontvangt. In een schrijven uit Vlissingen, door 20 Tsjechische vluchtelingen onderteekend, wordt gezegd, dat zij nooit en nimmer de vriendschappelijke opname en hartelijkheid die hun is ten deel gevallen, zullen verge ten. Uit Haarlem ontving de heer Bloemen een soortgelijk schrijven. Een Joodsche han delaar uit Amsterdam zond den burgemees ter een gulden. Hij schreef o.a.: „een klei ne gift voor de armen uwer gemeente, van een kleinen koopman die op deze manier zijn bewondering en achting uitdrukt voor hetgeen voor de vluchtelingen is gedaan"'. Het comité van bijzondere nooden te Am sterdam zond eveneens een dankbetuiging. en^tto&erne^cljiltaryen&Paaftrés £*$cl;entuejp? let: uw JHoftetdiara- Op den dag, waarop de Christenheid her denkt, dat de Heiland der wereld werd aan het kruis geslagen, opdat Hij ons met God verzoenen zou, heeft een van de Christelijke naties van Europa, onder welke zelfs Apos telen hebben gearbeid, zioh aan een kleinen nabuur, dien zij 'haar broeder had moeten achten, vergrepen, en hem gruwelijk geweld aangeaaan. Albanië, dat nog nauwelijks feodale tijden achter zich heeft gelaten, waarin het onder het harde juk van den Turk moest bukken, is door Italië, dat over een geperfectionneerde oorlogsindustrie kan beschikken, en zulks ook met cynische koel bloedigheid heeft gedaan, op een manier, welke elk weldenkend mens oh moest be schamen, in één etmaal tijds onder den voet geloopen en verpletterd. In wat voor wereld leven wij toch, twintig eeuwen nadat de ster rees boven Bethlehem, dat wij deze dingen moeten aanzien, waartegen overal het men schenhart in verzet komt, zonder dat het mogelijk lijkt, ze uit een samenleving, welke naar vrede en rechtvaardigheid snakt, te verbannen! Hoe doelloos ook lijkt dit alles, dit dringen der staatkundige machten, om elkander terzijae te schuiven en een over- heerschende plaats onder de zon in te nemen zonder dat men één oogenblik zioh ervan rekenschap schijnt te geven, dat hierin geen bestendigheid is, omdat slechts gerechtig heid een volk verhoogt, maar zonde de schandvlek is van een natie. Er blijft, ook, na de gepleegde barbaarsch- heden in het gebied der Adriatische Zee, waar bombardementen schoon gelegen ste den vernielden en weerlooze bevolkingen overleverden aan ongekende verschrikkin gen, over de I tal i aansch- Al ban eesch e ge schillen een waas hangen van geheimzinnig heid, hetwelk nog niet wil wijken. Tus- schen Rome en Tirana immens bestond, nu reeds jaren achtereen, een bijzonder nauwe relatie. Het hoog geëvolueerde Italië had zich. op weloverwogen staatkundige gron den, vérstrekkend ingelaten met het aan den overwal van de Straat van Otranto ge legen Albanië, om dit op te heffen uit zijn economische en cultureele achterlijkheid, en het te maken tot een betrouwbaren buur waarop het zou kunnen steunen bij de ontwikkeling van zijn strategische po sitie. Tusschen beide landen waren verdra gen gesloten, waarin de onafhankelijkheid der Albaneesche natie en haar status quo waren gegarandeerd, doch tevens clausules waren opgenomen, waarin Italië's defensieve stellingen ten zuiden van de voor dit land uiterst belangrijke Adriatische Zee werden gewaarborgd. Albanië, dat zich van de gelijkheid van zijn kracht ten opzichte van zijn sterken buurman bewust was, toonde uit dien hoofde tegenover de Italiaansche aspiraties een groote mate van inschikke lijkheid, grooter wellicht dan men van zeer vrijheidlievend volk zou hebben ver- wacht. Waarover liepen dan de geschilion, waaromtrent men gedurende de laatste da gen steeds meer verontrustende vaagheden vernam, en van welken aard was het ulti matum, hetwelk door Rome zoo plotseling aan Tirana gesteld, en door de regeering van koning Zogoe verworpen werd? De wereld tast omtrent deze dingen nog volledig in het duister. Men kan niet anders doen dan vermoedens uitsproken, en dan deze geheele aangelegenheid trachten te be trekken in het harde spel der machtsverhou dingen, waarin de dictatoriale staten zulk een niets en niemand ontziende rol spelen. Door de steeds veroer om zich heengrijpen de geweldsactie van de spil Rome-Berlijn heeft Groot-Brittannië zich gegoopt gezien tot een tegen-initiatief, waarvan de eerste étappe door een militair verbond met Po len werd gekenmerkt. Londen echter ziet verder dan tot Polen alleen en heeft coalitie- voornemens, welke zich eveneens tot den Balkan uitstrekken. Welnu, dit overwegende, >n het nut inziende van op dit schiereiland, gezamenlijk met Duitsohland, vasten voet te hebben, schijnt Italië uit een voorwendsel motief te hebben gemaakt, om tusschen de Balkanstaten een wig te drijven, einde bij voorbaat aan de Engelsch-Fran- sche diplomatie den pas af te snijden. De Balkan beteekent in het Duitsch-Italiaan- sche overleg, een rijke voorraadschuur vqn granen, oliën en delfstoffen, een opslag plaats, waaruit men putten kan zoo in da gen van internationaal wapengeweld de zeemogendheden opnieuw het middel van een hongerblokkade zouden willen toepas- u Italië overweldigt Albanië, omdat in dit landje de levens zijner onderdanen ge- zouden hebben geloopen, ziedaar wat zegt; het maakt van dit gebied een pied k terre op het vasteland tegenover zich, een toegangsdeur tot begeerde hulpbronnen, ziedaar wat men in werkelijkheid bedoelt Er wordt hier, uit machtshonger, op brute manier moord en roof gepleegd, onder het masker van een zich menschlievend mommend cynisme. De daad gaat gepaard met contractbreuk zoowel ten opzichte van ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ.MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Albanië als van Engeland, met welk land men juist een jaar geleden zich plechtig ver bond, in de verhoudingen rond de Middel landsche Zee geen wijzigingen aan te bren gen. Bij dit alles zwijgen, tot op heden, zoo wel Londen als Parijs, wellicht omdat de tijd voor een krachtig antwoord voor hen •nog niet naar kan worden geacht De we reld intusschen verontrust zich, in het besef, dat het geweld, ook thans nog. de overhand heeft Zorgelijk worden de vooruitzichten tegen het oogenblik, dat van verder aarze len en zwijgen niet meer sprake kan zijn. Er is er slechts Eén, die weet, wat dan uit dit alles kan groeien AFSCHUWELIJK ZEDEN MISDRIJF IN HET MASTBOSCH Een vijfjarig meisje meegelokt Poging tot wurging van het kind GINNEKEN. 8 April. Gistermid- dag ging het vijfjarig dochtertje van een tandarts, wonende aan de Ba ronielaan te Breda, na den koffie maaltijd met haar zevenjarig broertje in het nabijgelegen Mastbosch spelen. Hier is zij meegelokt door een kerel. De jongen liep naar huis en vertelde zijn moeder wat er ge beurd was. Deze ging er per fiets onmiddellijk op uit en ontmoette drie grootere meisjes, die het kind in een kreupelboschje meer dood dan levend hadden gevonden. Er was een ernstig zedenmisdrijf op het kind gepleegd, waarna een poging tot wurging was gedaan. De toestand van het kind is hoogst zorgwekkend. De dader is nog niet gevonden. In verband met dit misdrijf verzoekt de burgemeester van Ginneken de drie onbe kend gebleven jongedames, die het slacht offertje hebben gevonden en op wier nade ring de pleger van het misdrijf vermoedelijk de vlucht heeft genomen, zich onverwijld met hem in verbinding te stellen tot het ge ven van inlichtingen. De drie jongedames zijn vermoedelijk kampeersters, die uit Dor drecht afkomstig zijn en zich gedurende dc Paaschdagen in de omgeving van Breda op houden. De kuststeden onbarmhartig ge bombardeerd Tirana reeds door Italianen bezet In den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn de Italiaansche troe pen, welke te Bari en Brindisi waren geconcentreerd, naar Albanië overgebracht. Vrijdagmorgen verschenen 170 Laliaansche oorlogs- en transportschepen voor de Albaneesche kust. Vierhonderd Italiaan sche vliegtuigen begonnen over het land te kruisen; over de hoofd stad Tirana werden biljetten uitgeworpen met den raad geen weer stand te bieden. Verschillende kuststeden, waaronder Valona en Durazzo, werden gebombardeerd. Naar verluidt werd in Durazzo een Italiaansche lan dingspoging aanvankelijk afgeslagen. Naar Stefani uit Rome meldt, zijn thans de Albaneesche haven steden Santi Quaranta, Valona, Durazzo en San Giovanni di Medua door de. Italiaansche troepen bezet. Te Durazzo is een escadrille ver kenningsvliegtuigen geland. In het Noorden hebben de Italianen voorts Alessio bezet en in het Zuiden Delvine. Zij hebben inmiddels hun opmarsch voortgezet. Volgens te Durazzo ontvangen berichten zou de Albaneesche re geering Tirana hebben verlaten en een toevlucht gezocht hebben te Elbassani. In de hoofdstad heerscht een ware chaos. In vrijheid ge stelde gevangenen hebben gewapende afdeelingen gevormd en het zijn vooral deze afdeelingen, die den opmarsch van de Italianen trachten tegen te houden. Koningin Geraldine en haar pas geboren kind zijn naar verluidt naar Griekenland gevlucht. Een gevolmachtigde missie van koning Zogoe, bestaande uit den minister van economische zaken en een hooggeplaatst officier, vergezeld van den Italiaanschen militairen attaché, heeft een conferentie met den (taliaanschen commandant, generaal Guzzoni, aangevraagd, om hem eenige voorstellen van den koning over te brengen. Deze voorstel len zijn naar Rome doorgegeven. Volgens „Un. Press" zouden er aan Albaneeschen kant 140 dooden en honderden gewonden zijn; Italië zou vijf en twintig dooden en zestig gewonden hebben. Militaire verloven ingetrokken Mogelijkheid, dat groot-verlof gangers, ingedeeld bij grens- en kustbeveiliging worden opgeroepen Er is geen reden tot ongerust heidaldus de regeering 's-GRAVENHAGE, 8 April. De Regeeringspersdienst meldde gisteravond: De regeering heeft als voor zorgsmaatregel de militaire ver loven doen intrekken en de groot- verlofgangers, die zijn ingedeeld bij de kust- en grensbeveiliging, doen weten, dat de mogelijkheid bestaat, dat zij kunnen worden opgeroepen. Nadrukkelijk wordt er op ge wezen, dat deze eventueele op roeping dus uitsluitend het per soneel betreft, dat betrokken is bij de kust- en grensbeveiliging. Voorts bereikte ons gisteravond het volgende bericht: De gebeurtenissen in Albanië geven naar het oordeel der Neder- landsche regeering op het oogen blik geen reden tot ongerustheid. De Regeering heeft aanstonds maatregelen genomen tot verhoo ging van de paraatheid aan de grenzen, o.a. hierin bestaande, dat het verkeer over de wegen aan de grenzen gedeeltelijk is afge sloten. De Italiaansche troepen in Tirana ROME, 8 April. (Stefani). De Itali aansche troepen zijn hedenmorgen 9 uur Tirana, de hoofdstad van Albanië, bin nengetrokken. De Italianen blijven in Tunis De Fransche autoriteiten van Tunis loo- genstraffen formeel het bericht uit Duit- sche bron, dat 50.000 Italianen bij het con sulaat van Italië te Tunis verzocht hebben, te mogen repatrieeren. Maandag, Tweede Paaschdag, zal er geen nummer van ons blad verschijnen Oit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Italiaansche troepen hebben de Alba neesche kuststeden bezet en zijn den op marsch naar het binnenland begonnen. Naar verluidt is een Albaneesche de legatie onderweg om opnieuw met de Ita lianen te onderhandelen. Koningin Geraldine is met haar baby naar Griekenland gevlucht. Nog geen reacties van den kant der groote mogendheden. Ingediend is een wetsontwerp tot ver-* hooging van het crediet voor werkverrui ming met 30 millioen gulden. De vereeniging van Leeraren bij het Christelijk M. O. vergaderde te Leeu warden. DROOG WEER Verwachting: voor het geheele land. meest zwakke wind uit oostelijke later wellicht uit zuidelijke richtingen, helder tot licht of half bewolkt. Later toenemende bewolking, droog weer» koude nacht, iets warmer overdag. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.6 CHERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 9.6 C. 9 April. Zon op 5.20 uur, onder 6.45 uur 9 April. Maan op nra. u. ond. vm 8.29 u 10 April. Zon op 5.18 uur, onder 6.47 uur 10 April. Maan op vm. 0,45 u. ond vm. 9,22 u FIETSERS LICHT OP: 9 April. Van 'sav. 7,15 u. tot 'smorg. 4.48 u. 10 April. Van 's av. 7.17 u. tot 's morg. 4,45 u R1JKS-TCUTOOW STROOMEND WARM 6AU EN KOUD WATER OP A LLC KAMERS KAMERS MET OWTETJT-f3-MET BADKAMER - f 4- Ministers onderbreken Paaschuitstapje DEN HAAG, 8 April. Naar wij vernemen, zijn de ministers Col ij n en Van Dijk. die gezamenlijk een Paaschuistapje per auto in de Ardennen hoopten te maken en zich reeds onderweg bevonden, op het nemen van de berichten uit Albanië Den Haag teruggekeerd, waar zij gister avond zijn aangekomen. Door inbrekers overvallen en zwaar gewond VF.LSEN, 8 April. Vrijdagochtend om streeks half zeven is de heer G. Zwennes, employé bij de N. V. van Laers' Walsbedrij ven, op het oogenblik dat hij het kantoor gebouw. dal gevestigd is in het voormalig kasteel Rooswijk, betrad door een tweetal mannon aangevallen, waarvan de een hem de ke°l dichtkneep en de andere hem met een zwaar voorwerp op het hoofd sloeg, waardoor een bloedende wonde ontstond en de heer Z. het bewustzijn verloor Na eeni ge uren vond men het slachtoffer in dcer- niswekkenden toestand in een der beneden gangen. Men waarschuwde de politie, dte onmiddellijk verscheen en den heer Z. naar het St. Antoniusziekenhuis te IJmuiden Oost liet vervoeren. Eerst tegen den avond was de heer Z. zoover hersteld dat hij eenige inlichtingen omtrent het gebeurde kon verstrekken. Het slachtoffer was eerst drie dagen in dienst der firma. Auto tegen trein opgereden GOITDA. 8 April Oo den onbewaakten overweg der spoorlijn Gouda—Schoonhoven, nabij dp Stolwijkersluig is een personen auto tegen den trein opgereden, die om 9.15 o.m uit de richting Schoonhoven te Gouda aankomt. De auto werd bestuurd door den 30jargen J Stronland uit Rotter dam De chauffeur die met den toestand ter plaatse onheken* was. zas don trein te laa! Hu trachtte nog 't stuur om te gooien, doch slaagde er niet in een botsing te voorkomen Fen tweede inzittende, de beer G Hartveld eveneens uit Rotterd-im liep enkele lichte verwondingen op De auto werd zwaar br®chadigd en moest worden weggesleept. De trein, die onmiddellijk na de botsing stoptP. kon nn enkele minuten vertraging weer vertrekken. SPECIAL DRY Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburg (Red) ONGELUK OP DEN RIJKSWEG TE OVERSCHIE Inzittende van zijspan gedood Schuldige automobilisten doorgereden OVERSCHIE, 8 April. Hedennacht om streeks half twee reed op den Rijksweg al hier een gezelschap motorrijaers afkomstig uit Rotterdam, in de richting Den Haag. Het waren de 23 jarige monteur E. Ch. de Brouw met op de duo zijn 21 jarige echtgenoote. Er achter reed de motor met zijspan be stuurd door de 25-jarige koopman J. de Korte. In het zijspan was gezeten de 27- jarige Mej. \V. Courbois. Als derde in de rij volgde ce moto met zijspan bestuurd door den 27 jarigen koopman .T. M. Lane. Op de duo was gezeten zijn echtgenoote en in het zijspan de 39-jarige broodbakker W P. Ver meid. Bij den oprit van de viaduct werd het ge zelschap ingehaald door een personenauto uit Rotterdam, welke wilde passeeren. Het voertuig door Lane bestuurd kreeg een duw van de personenauto, waarooor de heer Vermeul uit het zijspan werd geslingerd en op het wegdek bleef liggen. Door den schok reed L. ook tegen de motor van de K. aan. Beide voertuigen sloegen om. maar met en kele lichte schaafwonden konden de berij ders weer overeind komen. De auto was inmiddels doorgereden. Fen tweede per«onen-autn. wplke ftn.irop uit Rotterdam naderde trachtte men met armzwaaien tot vtonpen te kriigen. wat ech ter niet gelukte De auto reed door en reed over den heer Vermeul heen en sleep te hem epn heel eind, met het gelaat over het wegdek mee. Tenslotte «topte de chauffeur om -»>on wat er aan de band wn* maar reed direct daarop weer door. gevolgd door den motor, bestuurd door De Brouw die het nummer traehttp op te nemen. Dr Roo-t Crolliers verleende dc eerste hulp en liet den zwaar gewonden Vermeul naar bef riekenhuis te Rotterdam vervoe ren.. waar dere vanmorgen om 9 uur aan de hekomen verwondingen is overleden. De versrhi'tende motorrijwielen werden zwaar beschadigd. (ijnl die ken ik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1