jHctuwt geiïtsrljr (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken GEEN MARTELAAR, MAAR MIDDELAAR „St. Raphael'' LOENEN VELUWE SbomumentsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.I8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending 4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/* ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 DONDERDAG 6 APRIL 1939 20e Jaargang SBrtjertcntieprü?en Van I tol 3 regelst UIV> Elke regel meer 0J2'/i Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2*30 Elke regel meer 0-45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0-10 NO. 6670 Goede Vrijdag is de dag der massa psychologie; d.w.z. van bewerking en overreding der volksmenigte door demagogen en volksmisleiders. Het is opmerkelijk, hoe nadrukkelijk de Evan gelisten er op wijzen, dat de oversten ,van het volk de massa ophitsten tegen Jezus en zoodoende zelfs den jodenhater Pilatus wisten te bewegen den Heiland over te geven om gekruisigd te worden. En zulks ondanks het feit, dat de wreede Romein niet alleen „geen schuld in dezen Mensch vond", maar het zelfs noodzakelijk achtte ceremonieel zijn handen in onschuld te wasschen. Zóó beleed het ongeloof de onschuld van den Man van smarten; en het on geloof van onze dagen, humaner dan de oversten en graag religieus getint, uit evenals de vrouwen van Jerusa lem zijn diepe bewogenheid in sen- timenteele poëzie: „Er is in donkerte een flauw afschijnen van een gezicht mat-zijen, zacht-zjjen, en daarin vochtige oogen zoet kwijnen in een gezicht matzijen zacht zij en." Het Kruis van Golgotha wekt altijd reactie; het stond ook niet voor niets op een verhevenheid in de nabijheid van de stad, welke op dit hooge feest volgepropt was met menschen uit alle oorden der wereld. Maar deze reactie, die tot medelijden met een beklagenswaardigen martelaar leidt, is door den Kruiseling, die noch tans heel de situatie koninklijk be- heerschte, zoo radicaal mogelijk afge wezen. Tot de wereld, die teemerige verzen maakt, zegt Hij hetzelfde als tot de vrouwen: „Weent niet over Mij, maar over uzelf en over uw kinderen". Waarom? Omdat de dagen komen, waarin de betoovering der .massa psychologie verscheurd zal worden door het oordeel der gerechtigheid en dan zal de tijd voor boetedoening voor bij zijn. Op Goeden Vrijdag was dat nog niet het geval. De lijdende Borg kon toen omdat Hij geen martelaar was nog bidden om vergeving voor de onweten den; voor de massa, die wel schuldig stond, maar toch niet ten volle besefte, hoe hier de Christus, de eenige Zalig maker, gekruisigd werd. Van den hoo- gepriester, den verrader en de oversten kon dat niet gezegd wordenzij hadden Hem moedwillig gelasterd en verwor pen. Over hen kon daarom de Heiland Gods lankmoedigheid, opdat zij tot be keering zouden kunnen komen, niet in roepen; wel over de misleide schare. God vergeet niet; maar Hij wil wel vergeven. Toen de Heere Jezus de vrouwen aansprak en haar wees op de sombere toekomst harer kinderen doelde Hij kennelijk op de meermalen voorspelde verwoesting van Jerusalem. En Zijn bede om uitstel der executie sloot daar bij in de eerste plaats aan. Wij echter, die door Goddelijke open baring geleerd hebben het Kruis van Golgotha en het wereldgericht in één lijn te zien, wij doen het woord van Jezus geen geweld aan als wij het gel dig verklaren voor alle eeuwen, niet in de laatste plaats voor onze dagen. Het is weer de tijd der massapsychologie. Het zal moeilijk uit te maken zijn of de volksmassa's in Jezus' dagen gemak kelijker te vangen waren door dema gogen dan nuwel staat vast, dat thans geheele volken onder betoovering en tirannieke heerschappij van geestelijke misleiding zijn gekomen en dat het nü schier onmogelijk schijnt geworden om er zich aan te onttrekken. Zelfs het rammelen aan de ketenen der geeste lijke, politieke en economische slavernij kan het concentratiekamp of de poort naar Siberië ontsluiten. Wij zeggen met den grooten profes sor uit Bazel niet, dat het tegenstaan .van het communisme thans onschuldig kinderspel is, vergeleken met de be strijding van het nationaal-socialisme, omdat het eerste thans niet aan de orde zou zijn; maar wij gaan accoord met zijn verklaring, dat het protest der Kerk zich tegen deze „religie" moet richten. Immers, deze verklaart open lijk, dat zij de Christelijke Kerk wel langzaam, maar daarom niet minder zeker tracht uit te roeien en zij toont daarenboven door haar anti-semitisme nog scherper haar onchristelijk karak ter. Want zij verwerpt daarmee niet alleen den Koning der Joden, maar zij loochent ook dat God „uit eenen bloede" het gansche geslacht der menschen ge maakt heeft en dat geen ras zuiver is .voor Hem. Niemand meene echter, dat alleen in het land der concentratie-kampen de massa opgezet wordt tegen het Kruis; overal in de wereld gaan de '..n^rsten des volks" rond om te waarschuwen tegen een „bloedtheologie", welke den vrijen mensch, die zijn lot in eigen hand kan nemen, verlaagt tot een arm zondaar. Hoevelen er zijn, die bij deze mislei dende propaganda van een nieuwe reli gie wèl weten wat zij doen, staat niet aan menschen ter beoordeeling. Maar dat men in een werelddeel, waarin sinds eeuwen het Evangelie gepredikt is, beter kan weten, dat is buiten twijfel. Het nationaal-socialisme is thans stellig het knapst in de beoefening der massapsychologie; maar de misleiding zit niet aan een bepaald stelsel vastzij wordt alom bedreven waar men Chris tus hoogstens als martelaar eert, doch Hem als redder der wereld, der geheele wereld in alle openbaringsvormen en van het geheele menschelijke leven ver werpt. Aan de Kerk van Christus en de or ganisaties, die zich richten naar het Woord en het Kruis, de taak om Hem te prediken als den eenigen Verlosser, buiten wien er geen dageraad zal zijn op geen enkel levensgebied. „Lof zij het Lam, Gods Metgezel, Uit Davids zaad, d' Immanuel! God, in het vleesch verschenen! In Hem aanbidde 't gansch heelal Jehova, den Drieëenen". GEESTELIJKE EN MOREELE HERBEWAPENING De studentenwereld richt zich tot H. M. de Koningin UTRECHT, 6 April. Gevolg gevend aan den oproep van H. M. de Koningin in het bijzonder tot de Nederlandsche jongeren betreffende de geestelijke en moreele herbewapening heeft de Nederlandsche Studentenwereld zich met het volgende manifest tot H. M .de Koningin gericht: Aan Hare Majesteit de Koningin. Geven eerbiedig te kennen: De Nederlandsche Studenten aan de Ne derlandsche Universiteiten en Hooge- scholen; dat zij, gevolg gevend aan Uwer Ma jesteis oproep, gericht tot het Nederland sche volk, in het bijzonder tot de Neder landsche jongeren, op 31 Augustus 1938 en laatstelijk op 27 Jan. 1939, betreffende de geestelijke en moreele herbewapening, met tercijdestelling van alle, ook in de stu dentenwereld bestaande verschillen, in het belang van 't Nederlandsche vaderland, op initiatief van de Koninklijke Utrechtsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel, aan hun eensgezindheid wenschen uiting te geven door Uwe Majesteit de verzekering aan te bieden van hun offervaardige aanhanke lijkheid en trouw; Weshalve zij getuigen van hun stand- viastigen wil om in het belang van 's Rijks onafhankelijkheid te doen, hetgeen Uwe Majesteit van hen zal verlangen, en om mede te dragen aan de lasten, welke Uwe Majesteit zich genoopt zal zien aan het Nederlandsche volk op te leggen; welke gezindheid zij zullen manifesteeren door Juin tbesle krachten, naast het vele, dat reeds is verricht ingevolge Uwer Majesteits oproep, te wijden aan de verwezenlijking der nationale bezinning en samenwerking. Toegevoegd is een lijst van alle Studenten vereenigingen aan de verschillende Univer siteiten en Hoogescholen, dit dit adres onder teekenden. In een bijvoegsel wordt een nadere uiteen zetting gegeven ivan de bedoeling van dit manifest. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT, 6 April. De inspecteur van het vervoer G. P. Wouters, te Maastricht, is be noemd tot afdeelingschef le klasse te Utrecht Met de verzending der eerste 60.000 op roepingen voor de op 19 April a.s. te houden verkiezingen der Provinciale Sta ten is gisteren op het hoofdpostkantoor te Amsterdam een aanvang gemaakt. ZIE MIJ IN LIEFDE AAN En de Heere zich omkeerende, zag Petrus aan. Luk. 22 61a. Mijn Heiland, laat uw blik, in eindeloos erbarmen Mij treffen in het*hart. Zie mij in liefde aan Ofschoon ik, bij het zien van uw gebonden armen, 't Vijandig kruisverhoor niet kon, niet dorst doorstaan. Niet driemaal heb ik U verloochend in mijn leven, Maar elke dag ontkend dat ik U kennen zou, U, die voor mij uw bloed, uw leven hebt gegeven. Wek, door uw blik, in mij waarachtig, diep berouw. Gij weet, Gij weet het, Heer, dat ik U niet kan missen. Bestraf mij, louter mij en zuiver mijn gemoed. Ik weet dat Gij ook mij de tranen af zult wisschen Want door uw bittre dood hebt Gij mijn schuld geboet. (Nadruk verboden) LEO LENS ARBEIDSVOORWAARDEN IN ROTTERDAM EN TWENTE Misstanden in de textiel-industrie Indien er geen verbetering komt, ontstaat op den duur een groot conflict Men schTijflt ons van de zijde der Texltiel- arbeidens-organisaties: Het scheen onvermijdelijk, dat in de Rot- terdamsche metaalindustrie een nogal ern stig conflict zou losbarstten. Velen zullen daarom met voldoening hebben vernomen, dat men uiteindelijk tót een oplóssing van de moeilijkheden gekomen is. Behalve 'en belangrijke verbetering der •arbeidsvoorwaarden, werd hier bereikt, dat inplaafts van de bestaande regelloosheid, be paalde toezeggingen tot wegneming daarvan «werden gedaan. Tevens dat besprekingen eullen worden gevoerd, om dat alles in een collectieve overeenkomst vast te leggen. Wat dolt alles met Twente heeft uit te staan? In de Twentsche textielindustrie heerschen misstanden die minstens even erg zijn als die in het Rotterdamsche Metaalbedrijf ble ken te bestaan. Ten opzichte bv. van de doonen is de toestand in Twente nog veel slechter. Voor wat de regelloosheid betreft, blijken de werkgevers in de Twentsche textielnijverheid tot nu toe nog steeds niet bereid te zijn daaraan een einde te maken. Indien dit zoo blijflt moet dit in Twente, tvroeg of laat, weer op een conflict uitloopen In de pers heeft men kunnen lezen, dat men in Rotterdam halsstarrig weigert in het bedrijf tot een regeling te komen. Ook in Twente wenschen de werkgevers dat niet. Ze zijn tegen een collectieve arbeids overeenkomst, ze zijn tegen minimumloonen of wetke andere garantie dan ook, nl. dat een ijverig en bekwaam arbeider na volle week hard werken ook verzekerd is van een redelijk loon. Een vastgesteld uur loon waarop een arbeider minimaal op een bepaalden leeftijd aanspraak kan maken be staat ook in Twente niet en ook hier is dus practisoh de loonbetaling geheel willekeurig In Twente heeft dit nog erger gevol gen omdat in deze industrie uurloonen practisch onbekend zijn en alles uitslui tend en alleen accoordloon is, zoodat naast die willekeurige loonbepaling een Twentsche textielarbeider zelf nog de volle risico draagt van slechte grond stoffen, minder goeden bedrijfsgang, het stop-staan van één of meer weefstoelen of spindels, minder leunende prijzen, die de werkgever in den onderlingen con currentiestrijd heeft bedongen enz. enz. Het komt dan ook voor, dat door genoem de omstandigheden het loon van den tex- tielarbeid zoodanig daalt, dat het lager is dan dat van den arbeider, die steun ont vangt. Van eenige rechtspositie is in Twente geen sprake en de werkgevers wenschen niet mede te werken tot een regeling van doonen en andere arbeidsvoorwaarden door imiddel van een oollectieve arbeidsovereen komst. Als dat zoo voortgaat staan we ir Twente na korten of langeren tijd weer (voor een conflict van grooten omvang en vafn langen duur, zooals er al meer van dien aard hebben plaats gevonden. Mogen ook de Twentsche werkgevers alsnog tot het inzicht komen, dat, wat de arbeiders al jaar en dag verlangen, billijk zoodat z" zich tot behoorlijk overleg met de arbeidersorganisaties bereid verklaren en optreden van anderen aard niet noodig zal (blijken. BUITENLEVEN Wilt ge een practisch maandblad voor zelftuinieren, dat duidelijk en vlot geschre ven i6, dat fraai geïllustreerd en geheel in gesteld is op de vele moeiten die leeken vaak met hun tuin hebben, dan moet ge geregeld Herwigs maandblad „Buitenleven" lezen. De prettige radiocauseur, heeft er ook slag van door middel van de pers tuinlief- hebbers aan zich te verplichten. DE ALPHA WEER VLOT STOCKHOLM. 6 April. Het Nederlandschf kustvaartuig „Alpha", dat Dinsdag bij Ud- devalia aan den grond geloopen was, is gisteren op eigen krachten weer vlot geko- 1. Het is naar Ulebergshamn gevaren, nabij Uddevalla, teneinde daar de schade te doen opnemen. Vraagt Uw leverancier QUINQUINA üe fijnste apéritit. DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Hol! Ontbijt vanaf f 4.— Rustige sfeer In het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele 'jaar geopend Nederlandsche Chr. Drogistenbond Jaarvergadering te Utrecht Onder leiding van den Bondsvoorzitter, den heer J. Bronkhorst, van Rotterdam, kwam de Neck Chr. Drogistenbond dezer dagen te Utrecht in Jaarvergadering bijeen. Na een hartelijk woord van welkom aan leden, donateurs en bezoekers hield de voorzitter zijn openingsrede. Hij schetste de moeilijkheden, die in het Drogisbbedrijf nog vele zij sprak den wensch uit, dat er spoedig betere tijden mochten aanbreken en wekte op text trouw aan het beginsel en een drachtig samenwerken aan het doel, dat wij ons gesteld hebben. Het jaarverslag van den secretaris ge waagde ook ditmaal van een gestadigen groei van den Bond, waardoor het ledental ook in het afgel-oopen jaar weer was toegenomen. Rotterdam en Utrecht waren ddt jaar tot oprichting van een af deeling gekomen, zoo- dat de Bond thans drie afdeeLingen heeft. Het jaarverslag van den penningmeester, den heer J. Cozijnsen, te Barneveld kon de goed keuring der vergadering wegdragen en, onder dank voor de vele werkzaamheden, werd hem décharge verleend voor het gehouden beheer. Het besluit der Federatie, op geen an wijze korting te verleenen dan door middel van de bekende cassa-bonnen, kon de alge- meene goedkeuring niet wegdragen. Op over leg inzake deze kwestie werd aangedrongen. Omtrent het voorstel van de afd. Den Haag, dat de Ned. Chr. Drogistenbond een plaats in het hoofdbestuur van den Ohr Middenstandsbond zal hebben, wordt beslo ten. hierover met den Chr. Middenstandsbond in overleg te treden. De aftredende bestuurs leden, de heeren P. J. Gastelaars Sr. te Dieren en A. de Jager te Utrecht werden bij acclamatie herkozen en namen hun be noeming aan. De heer Bakker van Groningen sprak ails afgevaardigde van den Ned. Chr. Mid denstandsbond de vergadering toe. bracht de geliukwenschen van het Hoofdbestuur over en op het noodzakeTiik verband tusschen stands- en vekonram;s?tie en hooote dat dr band tot in lerr*te van datgen zou bestend bliiven. Na 'afdoening van huisihoudeliilke zaken ei hesorekvnrr 0ver eventueele aansluiting bii de Romp°-5f!rb,;Tii® wrrd de rondvraag gehou den. Nadat door den voorzitter nog een wekkend woord werd eerroken werd deze «rv-d bezochte vergadering met dankge ^ed aeetoten. Wegens Goede Vrijdag zal morgen geen nummer van ons blad ver schijnen. Onze kantoren zullen geopend zijn tot 1 uur. Bonds-Hotel „De Vrijenberg" Tel. 261 Ideale ligging in de bosschcn. bij heek en waterval. Paschen: Zaterdag vóór diner tot Dinsdag né ontbijt 10.—. Gelijkvloers met aparte serre 12.50. Langer 34.— per dag. Str. w. en k. w. op alle kamers. HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Röge"). Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo". BERGEN (N.H.) Pension „Holland". TeL 2508. Alle moderne comfort. Paaschweekend f 12.incl. aparte zitk. Penslonpr. vanaf f 4.incl. aparte zitk. Familie bij overeenkomst. Vraagt prospectus. BEEK bij Nijmegen Hotel „de Oorsprong" Bondshotel A.N.W.B. Halte tram, Bergbaan, Nijmegen, Berg en Dal. Paaschweekend 910 gulden. Tel. Berg en Dal 438. Aanbevelend, W. LAMERS. OOSTERBEEK Hotel „Dreyeroord". Tel. 5046. Prettig fam. hotel. Centr. verw. K. en w. sir. w. op alle kamers, gr. tuin. Bekende keuken. Paaschw end f 12.en i 14.p. p. Dagpr. 14.en f 4.50 p p. AVENARIUS Het Wapen van Ruurlo. Telefoon 3. Onmiddel lijk bi] de bosschen. K. en w. str. water. Centr verwarming. Tennisbaan, garage. I/QORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen Door alle studenten-organisaties is een manifest aan H.M. de Koningin gericht inzake moreele en geestelijke herbewape ning. De minister heeft geweigerd de C.A.O. voor het Chemigrafisch bedrijf verbindend te verklaren. De Christelijke drogisten vergaderden te Utrecht. De slechte toestand in het textielbedrijf, Mysterieuse verdwijning in Utrecht. Albert Lebrun herkozen als president der Fransche republiek Britsch-Poolsch bondgenootschap vriji wel een voldongen feit. GEEN REGEN Verwachting: zwakke tot matige noordelijke tot oostelijke wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt. Geen regen van beteekenis. Iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 754.4. "PERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 5.6 C. 7 April. Zon op 5,25 uur, onder 6.42 uur 7 April. Maan op nm, 11.01 u. ond. vm. 6.56 tf 8 April. Zon op 5,22 uur, onder 7.39 uur 8 April. Maan op nm. 11,57 u. ond. vm. 7,39 Q "inT^.RS LICHT OP: 7 April. Van 'sav. 7,12 u. tot 's morg. 4,52 u 8 April. Van 's av. 7,09 u. tot 's morg. 4.5U u Man te Utrecht vermist Twee geheimzinnige telefoontjes Mysterieuse verdwijning Een geheimzinnige en spoorlooze ver dwijning houdt op dit oogenblik de Utrechtsche recherche weer bezig. Een inwoner van Utrecht is uit zyn pension vertrokken en daar tot op heden nog niet weergekeerd. De omstandigheden, waaronder het vertrek plaats vond, zijn zeer mysterieus, zoodat de politie heeft moeten overgaan tot de verspreiding van zijn signalement met verzoek om op sporing. Op Donderdag 30 Maart jl. woonde P. E. Iseger ,een werkloos boekhouder, nog in zijn pension aan de Oudegracht 50bus. Hij werd dien dag opgebeld en ging zelf naar de telefoon, waar hij de boodschap aannam, dat hij zoo spoedig mogelijk naar een spoed vergadering moest komen van zijn Bond. waar hij tijdelijk op het bondskantoor was te werk geteld. man is op de fiets verdwenen en sedert dien niet teruggekeerd. Men heeft hem zien fietsen op den weg m Utrecht naar Vreeswijk in de richting in laatstgenoemde plaats, Later is hij ge- ;ignaleerd toen lJj in omgekeerde richting op dien weg fietste. Verder is men het spoor bijster geworden. Kwart over zeven dien dag werd opgebeld in het peni-ion aan de Oudegraoht. De doch ter des huizes voerde het telefoongesprek vernam dat Iseger niet thuis zou komen te eten. Verder commentaar werd bij deze boodschap door den onbekende niet gegeven. De familie, bij welke de vermiste inwoon de, heeft, toen de kostganger niet meer kwam opdagen, de politie in den arm geno men en deze heeft in verband met de vele duistere punten, welke in deze zaak zijn, de hulp der pers ingeroepen om het signale ment te verspreiden, dat hieronder volgit. P. E. Iseger is op 9 Februari 1889 geboren, lang 1.80 meter, donkere oogen, blond haar gekleed in blauw colbertcostuum, grijze ga bardine regenjas, beige hoed en zwarte schoenen ,wit overhemd, blauwe das. Hij had een heerenfiets bij zich. aan de bagage drager waarvan zich een tasch bevond. De commissaris van politie in de le af- deeling te Utrecht verzoekt hen. die inlich tingen kunnen geven omtrent den vermisten persoon, zich te willen aanmelden aan zijn bureau Catrijnekade te Utrecht. Verschillende opdrachten aan scheepswerven ROTTERDAM. 6 April. Door de Vereen (ie Tankreederij te Rotterdam is aan de N.V. Scheepswerf De N'euwe Maas" te VI aar dingen opsedrnc-n de bouw van eer motortanksrhip. 46.75 x 6.56 x 2.35 m. voor zion van een 200 pk. Rrons motor uit Ap- ningeonm Aan de N V. de Arnhen «ehe Stoom^e^i helling Mij. is door de Bataafsrhe Pet-o- 'eum Mij. te 's-Gravenhage. opgedragen hel bouwen van drie motorsleepbooten, 14.25 x dijnen, Tapijten. Divanklecden. Tafel- kfeeden. Meubelstoffen. Dames- cn Hoorenkle.-dms. enz. - 800 Werklieden PALTHE ALMELO Dr. H. NANNING'. IKINADRUPPELS Hei aangewezen middel b(|: BLOED AR MOEOE BLEEKZUCHT MALARIA - GEBREK AAN EETLUST «s. Men lette op den oaain ^Dr. H. Nanningbulten op de roode doos en op de flacon. Prijs f 1.30 Or. H. NANKING*! fUrm. dia. f.kriek, AV. OEN HAAG. Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de uitvoering van Effectenorders, het incas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beurstijd 31207 (Reel.) 4 x 1.70 m, voorzien van een 100 p.k. 2 cy linder tweetact Kromhout dieselmotor cn van een kortstraalbuis. Deze sleepbootcn die bestemd zijn voor Balikpapan, worden even als eeiï'.genoemd motortankschip cebouwcl volgens de plannen en onder toezicht van hei expertise en ingenieursbureau van Hel den, Schippers en Nobels, te Rotterdam Dit bureau heeft tevens aan de N.V. S.heeps- houwwerf „De Merwede" v.h. van Vliet en Co. te Neder-Hardinxveld, opgedragen om voor binnenlandsche rekening te bouwen 3 elevalorklephakken. 45 x 6.90 x 2.50 m. elk groot 250 m3. De heer De Raad geheel gezond In verband met het bericht, dat wij gepu- hliceerden, dat de heer de Raad, lid van den Volksraad in Indie, zou zijn opgenomen in een zenuwinrichting, kunnen wij tot onze verheuging mededcelen, dat dit bericht ge lukkig onjuist was. De heer De Raad heeft van zijn arte de verklaring ontvangen, dat hij geheel gezond ia.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1