lïietture $riitëetjeCTmtmitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het Havenbestand België met Nauwer contact tusschen Italië en Albanië Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevesligd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per weck0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4>50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zcncbq-sblad 7'/i ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 WOENSDAG 5 APRIL 1939 20e Jaargang Utortentieprijjen: Van I tot 5 regels t.U'/i Elke regel meer(X22'/a Ingezonden Mededeelinget» van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 burtao wordt berekend 0.10 NO. 6669 Nadere bijzonderheden over de surtaxes en de Rijnvaartpremies Nederlandsche en Belgische meeningen over de accoorden Uit verschillende nadere berichten om- Jrent de eergisteren te Brussel geteekende overeenkomsten inzake de surtaxes, de Rijn vaartpremies en de tarieven, wordt duide lijk, dat het accoord met Frankrijk, t.a.v. de surtaxes d'origine et d'entrepct, over een periode van vijf jaren geleidelijk zal wor den toegepast en is aangegaan voor den tijd van 10 jaren. De geleidelijke toepassing zal in vijf pe rioden haar beslag krijgen. Met ingang van 1 Mei zal ontheffing worden verleend voor het Nederlandsche koloniale verkeer met den Elzas. Een jaar later zal ze worden verleend voor de kustvaart, dw.z. tusschen een Fransche haven en den Elzas via een Ne derlandsche haven. Over twee en een half jaar wordt de regeling uitgebreid tot het verkeer tusschen tien Elzas en c!e Fransche koloniën. Na vier jaren zullen de Europeesch e g 0 e d e r en er onder vallen. En na vijf jaar vangt de periode aan dat alle overige waren onder de rege ling ziullen vallen. De Rijnvoartpremies. Belgie niet meer dan 20 pet. van het Rijnverkeer. Ook over denl status quo betreffende de Rijnvaartpremies zijn nog enkele nadere bijzonderheden bekend geworden. De „Tel." verneemt hierover, dat bepaald is, dat Bel gië op geenerlei manier zal bedroeven met zijn premiestelsel meer dian de huidige ÏO pCt. van het Rijnverkeer te bemachtigen. Dat wil zeggen, dat, als deze 20 pCt. over schreden zouden worden, België de premies zal verlagen totdat het verkeer weer tot 20 pCt gedaald zal zijn. Het overleg over de tarieven Zooals reeds gemeld, hangt datgene wat op de haventarieven betrekking heeft nog geheel in de lucht. Er zal een gemengde com missie komen cum de mogelijkheden van gemeen overleg inzake de vaststelling van de tarieven te hestudeeren. Het is in de eerste plaats Rotterdam, dat hierbij groot belang heeft, omdat deze ha venstad op het Duitsche achterland is aan gewezen en do laatste jaren bijzonder kwetsbaar is geworden door de afleiding van het verkeer door middel van nieuwe, kunstmatige waterwegen en stelselmatige bevoordeeling door Duitschland van de eigen havens van dat land. Behalve de Rotterdamsche haven is natuurlijk ook dc P.ijn- en binnenscheepvaart bij deze tarie- ven-kwestie heel sterk betrokken. Dit over leg op zichzelf, dat ten doel heeft te komen tot opheffing van den tarievenoorlog tus schen de betrokken Noordzeehavens, is dus stellig toe te juichen, doch voorloopig zal er vermoedelijk nog wel geen invloed van te verwachten zijn, want de kwestie is zeer ingewikkeld cn ook zal in groote mate re kening moeten worden gehouden met ka naalplannen, die in Duitschland nog niet tot voltooiing gekomen zijn. Aangifte voor radio-ontvang toestellen is verplicht Op nalatigheid staat es maanden hechtenis 's-GRAVENHAGE, 5 April. Ver moedelijk zou men merkwaardige cij fers te zien krijgen, als alle bezitters van radio-ontvangtoestellen die daar van nog geen aangifte hebben gedaan, plotseling tot aangifte overgingen. Toch is deze aangifte verplicht (binnen dagen nog wel) kan men op de postkantoren „gratis" aangifteformu lieren krijgen en staat op nalatigheid in dezen zelfs hechtenis van ten hoog ste zes maanden. Aangifte is een kleine moeite, waar door men zich groote kosten en moei iijkheden kan besparen. Als de controle ambtenaar komt is het te laat Beoordeelingen Dat men de overeenkomst te Rotterdam in het algemeen met eenige reserve tege moet treedt, is wel gebleken uit het zwijgen het bureau van de Kamer van Koophandel in de gisteren gehouden vergadering. Van een geestdriftige om- vangst is geen sprake. Zeer terecht trou wens. Men wil den tijd nemen om er eeus over te denken alvorens zich uit te spre ken. Bovendien is de definitieve tekst van het accoord nog niet bekend, zoodat het ook wel wat onvoorzichtig zou zijn zich erover uit te laten. De heer D. G. van Beun in gen heeft in een interview alleen als zijn oordeel uit gesproken, dat de Nederlandsche Regee ring inzake de Rijnvaar!premies en de sur taxes zich wel zeer welwillend heeft ge toond ten opzichte van België Hij heeft hiermede ongetwijfeld een mee ning uitgedrukt, die, bij do huidige ken nis van zaken, in ruimen kring weer klank vindt in ons land en zeer zeker te Rotterdam, de naastbatrokken havenstad. Belgische stem Deze Nederlandsche gereserveerdheid klopt heel weinig met de felle manier waarop de Belgische „Standaard" op het be richt omtrent het havenbestand reageert. Deze vaart n.l. uit.tegen de Belgische di plomaten, die met ledige handen thuis zou den zijn gekomen. „Wij krijgen niets schrijft het Belgische blad tenzij men voor iets wi! aanzien beloften van een con ferentie en een schoonklinkende frase. Nederland heeft in overeenstemming met Frankrijk ons op zeer beleefde wijze eén opzer troeven uit het spel gehaald. Ons ver wijt treft Nederland niet, noch de Neder landsche diplomaten, die het spel uitge oefend hebben en eens te meer bewezen heb ben, dat zij het kennen. Het treft ook de Fransche diplomatie niet en wij begrijpen best, dat zij, wanneer men geld noodig heeft en Nederland daartoe aanspreekt, een accoord sluit, dat haar niets kost, terwijl wij het zijn die goedwillig als brave jongens de rekening vereffenen. De belangen van Eelgië worden werkelijk goed gediend." Het stemt tot voldoening, dat men in verantwoordelijke kringen hier iets milder over denkt en, b.v. vooropstelt, dat uit de overeenkomst inzake de Rijnpremies blijkt, dat Nederland thans erkent, dat Antwerpen recht heeft op een deel van het Rijnver keer en ook er op attendeert, dat de over eenkomst bezien moet worden als onder deel van de practische toenadering tusscheD de beide land-en. Inderdaad is dit een zeer belangrijk ge zichtspunt. PERSOON EN BEGINSEL In een liberale verkiezingsvergadering te Rotterdam heeft één der sprekers, prof. mr. C W. d e V r i e s enkele opmerkingen ge maakt, waarvan wij met genoegen kennis namen. Volgens het persverslag zei deze redenaar: De liberalen moeten echter trachten ook andere partijen goed te begrijpen. Het i3 onjuist de anti-revolutionaire partij te noemen een „kerkelijke" partij. Dit is on juist uitgedrukt De kerkelijke geschillen en de verschillende religieuze stroomin gen komen niet tot uiting in de, daarvan geheel afgescheiden, politieke anti-revolu tionaire partij. Dit moet erkend worden: maar dan moet de liberaal ook niet voor anti-religieus worden voorgehouden aan ons kiezersvolk. Dit oordeel getuigt althans van beterend inzicht ten aanzien van de staatkundige po sitie der anti-revolutionaire partij, waar over nog steeds bij velen zóóveel misver stand heerscht, dat men het haast aan kwaadwilligheid zou toeschrijven. Het is erheugend, dat een gezaghebbend liberaal met deze onware traditie breekt en ronduit verklaart: de anti-revolutionaire partij slaat organisatorisch vrij tegenover elke kerk. Echter, aan deze erkenning is een verzoek verbonden. Stel, zoo luidt de uitnoodiging, welke waarschijnlijk ook voor ons bestemd is, den liberaal dan ook niet voor aan het kiezersvolk als anti-religieus. Wij zouden willen vragen: wanneer is dat geschied en wie heeft dat gedaan? Wij hebben ons steeds benaarstigd om ons daar van te onthouden. Natuurlijk kunnen we degelijks constateeren, dat vele liberalen ongodsdienstig zijn en zich ronduit als on- geloovig en zelfs als anti-religieus voordoen; maar van d e liberalen spreken wij zoo nim mer. Wij mogen over vele mienschen, wier woorden wij hooren en wier daden wij zien, een oordeel hebben; hartenkenners worden wij nooit; een definitief oordeel over den naaste komt ons niet toe. Dr Kuyper heeft het liberalisme feller be streden dan iemand, doch van meetaf heeft hij ons voorgehouden om te onderscheiden tusschen persoon en beginsel. Wat dit in houdt, kunnen we kostelijk toelichten met de redevoering, welke we hier bespreken. Wie prof. de Vries eenigszins van nabij kent en b.v. in een of andere commissie met hem samenwerkte, die weet, dat alle hoo- vaardjj of standshoogheid hem vreemd is. Maar als diezelfde eenvoudige mensch op treedt als spreker ln een liberale verkie zingsvergadering, dan luidt zijn ondenverp: .Nationaal, dus liberaal". Ware het anders- De kabelverbinding Den Haag-Rotterdam Het rapport verschenen 's-Gravenhage, 5 April 1939 Thiams is verschenen het Rapport van die Commissie vam Onderzoek inzake de over schrijding vam het crediiet voor de kabel ver- bmdiiinig met Rotterdam, met een bedrag rond f 950.000. Deze Commissie, tot welker instelling in de Raadsvergadering vam 24 October j.l. werd besloten, bestond uit de heeren: Mr. J. B. Kan, Md van den Raad' van State, voorzitter; prof. dr. ir. C. Feldmann, oud-hoog leeraar te Delft en ir. J. Blackstone, oud-dar ec teur vam Burgerlijke Openbare Werken in NecL-Inddë. Als secretaris werd aan deze coma toegevoegd de hooM-ingenieur-adviseur der Gemeente ir. J. F. van Hoytema. De aan de Commissie ter beantwoording voorgelegde vraag werd in de opdracht var B. en W. als volgit omschreven: In hoeverre is de overschrijding van he' voor de kabelverbinding Den HaagRotter dam toegestane crediiet een gevolg van fouten of verzuimen bij de voorbereiding of de uit voering van het werk begaan en wie(n) treft daarbij schuld? Bovendien zou aldus de voordracht de Commissie een onderzoek hebben in te stellen naar aanleiding van bijzondere vra gen welke gemeenteraadsleden „met betrek king tot deze zaak" aan haar mochten voor leggen. De commissie heeft de zaak zeer uitvoerig nagegaan en rapporteert, dat de directeur van het G E B. zich het in hem gestelde vertrouwen ook in deze aange legenheid waardig heeft betoond, dat het van B. en W. overmoed zou geweest hun zienswijze tegenover die den directeur te stellen, dat het beleid van B. en W. in zake de wijze van mededeeliing van de overschrijding volkomen verdedigbaar is. dat wethouder Feber de hem toevertrouw de mededeeling over de overschrildfrng van f 950 900 ruim zes maanden voor de raads leden dtie er het naast bij betrokken v (de commissie van bijstand voor de lichtfa brieken) heeft verzwegen. om men zou er vrede mee kunnen hebben; r deze formulepring getuigt van libe ralen eigendunk. Dat is de macht van het eigengereide, hoovaardige liberale beginsel. Zóó is er ook een innerlijke tegenspraak tusschen den religieuzen liberaal en het ja, laten wij het maar zoo kras mogelijk zeggen anti-godsdienstige liberale begin- eel; waarvan Mr de Vries zelf sprak, toen hij aan het citaat, dat wij aanhaalden, liet voorafgaan: De liberale partij erkent niet, dat de Heilige Schrift normen bevat voor het staatkundig leven, maar dit strekt niet ten nadeele van geloof of belijdenis. Daar wordt niet gezegd, dat de Heilige Schrift geen codex van staatkundige formu les is; dèt geven wij grif toe! Neen, het is de ontkenning, dat Gods gebod ook voor het staatkundig leVen geldt. En deze negeering is niet alleen anti-reli- rieus, maar goddeloos; want Gods Woord is in dit opzicht niet voor tweeërlei uitlegging vatbaar. Provinciale Statenverkiezing Nummering I-Jst Gelderland De candidatenlijsten in de provincie Gel derland zijn als volgt genummerd l. R.-K. Staatspartij. 2. S.D.A.P., 3. C-H. Unie, 4. A.-R Partij, 5. N.S.B., 6. Liberale Staats partij. 7. Chr. Dem. Unie, 8. Vrijz. Dem. Bond, 9. Staatk. Geref. Partij, 10 Communistische Partij, 11. Rev. Soc. Arb. Partij, 12. Lijst Bouman. Nummering A.-R. Candidatenlijsten Nu in alle provincies de nummering der lijsten heeft plaats gehad, geven we hier de nummers der A.-R. lijsten in alle provincies. In Zuid-Holland en Utreoht: lijst 3. In Gelderland en Noord-Brabant: lijst L In Zeeland, Drente, Friesland en Gronin gen: lijst 2. In Noord-Holland: lijst 6. In Overijssel: lijst 8. In Limburg: lijst 5. De bloesemende Betuwe Met Paschen nog weinig te zien HU1SSEN, 5 April. De V.V.V. „Over- Betuwe" te Huissen (Gld.) schrijft: In het landelijke Bemmel, tusschen Arnhem en Nijmegen, bloeiden dezer dagen de eerste krozenbloesems, waarmede echter nog niet gezegd is, dat de bloesemtijd er is. Eén leeuwerik maakt nog geen lente en zoo wil de bloei der zeer vroege krozen nog niet zeggen, dat binnen enkele dagen de heele Over-Betuwe in bloei staat Wel zal dc bloesem binnen enkele weken op handen zijn, als het zachte weer aanhoudt, maar het is duidelijk, dat met de nog niets te zien is. BLIKSEMINSLAG IN KERK TE BERKEL EN RODENRIJS BERKEL (Z.-H.), 5 April. Gistermiddag is gedurende een kort, maar hevig onweer de bliksem ingeslagen in le Ned. Hervormde keric te Berkel en Rodenrijs. Het haantj van den toren kwam met een hevigen slag op den grond terecht, zonder verder schade aan te richten. In een nabijgelegen school werden alle lampen vernield. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. 's-GRAVENHAGE, 5 April. Aan de N.V. Kbn. Rotterdamsche Beton- en Aanneming- Maatschappij v./h. van Waning en Co. te Rotterdam, is door het Ministerie van Fi nanciën, afdeeling Rijksgebouwendienst, opgedragen de uitvoering van de gewapend betonwerken met bijkomende werkzaamhe den ten behoeve van een kantoorgebouw voor den belastingdienst te Tilburg voor f 92.944. Men spreekt van troepen- verschepingen Nieuwe versterking van Libye en Dodecanesos? Te Parijs worden voortdurend verwar de berichten ontvangen, zoo meldt Ha vas, omtrent de betrekkingen tusschen Albanië en Italië. De Italiaansche auto riteiten zouden aan de Albaneesche re geering te Tirana hebben medegedeeld, dat binnenkort op grond van het Ita liaansch-Albaneesche verdrag van 1927, op grond waarvan Italië, wanneer Alba nië van buitenaf bedreigd worlt, dit land militaire medewerking kan verlee nen, te Valona aan de Albaneesche kust Italiaansche troepen zullen worden ont scheept. Dit zou tegen 5 of 6 April ge schieden. De Albaneesche regeering zou van het voornemen hebben doen blijken, zich tA gen iedere ontschepingfspoging te ver zetten. Tusschen Rome en Tirana zouden on derhandelingen worden gevoerd om tol een compromis te komen. De nieuwe Al'baansche gezant te Rome. generaal Sereggi, die aldaar sin»'- eenige dagen vertoeft, is per vliegtuig naar Tirana vertrokken, in gezelschap van een zijner medewerkers. Voorts wordt opgemerkt, dat noch van Italiaansche, noch van Engelsche zijde iets wordt medegedeeld over het doel van het bezoek dat Lord Perth, de Britsche ambassadeur, gisteren aan graaf Ciano gebracht heeft en dat, naar men veronderstelt, verband houdt, al thans deels, met de geruchten in kwestie In een te Tirana gepubliceerde semi- officieele verklaring wordt gezegd, dat de in het buitenland looponde gerurb ten, volgens welke binnenkort een pro tectoraat over Albanië zou worden in gesteld, als ongegrond kunnen worden beschouwd, daar Albanië nooit een schending van zijn onafhankelijkheid of integriteit zou dulden. Een Italiaansch protectoraat? LONDEN. 4 April (A.N.P.). De Romein- sche correspondent van de „Tlmcs" maakt melding van berichten over troepenconcen traties te Bari en Brindisi en voegt hieraan toe. dat er nog meer aanwijzingen zijn, dat Italië plannen koestert met betrekking tot Albanië. Het is. aldus de correspondent, mogelijk, dat niet anders beoogd wordt, dan een wij ziging in de betrekkingen tusschen Italië en Albanië, de instelling van een soort protec toraat, dat Italië meer zeggenschap zou geven en dit land in staat zou stellen, de Alba neesche rijkdommen vollediger tot ontwik keling te brengen. Van het geld, dat tot dus- in dit land is gestoken, hebben Italië min als Albanië veel voordeel getrok ken. De economische positie is den laatsten tijd voortdurend slechter geworden en men gelooft, dat onder het volk groote ontevre denheid heerscht. Italië zou tot de conclusie gekomen kunnen zijn. dat het 't beste zijn, dit land feitelijk in bezit te nemen. Dc laatste vijftien jaren, aldus de correspon dent van het Londensche Mad. schijnt dit zijn einddoel te zijn geweest. De voornaamste adjudant van konini Zogoe. generaal Sereggi, die als zeer pro-Italiaansch bekend staat, is kort eelecipn tot gezant te Rome benoemd, en sedert zijn aankomst heerscht op dc Albaneesche legatie groote bedrijvigheid. De koning heeft er wellicht in toegestemd, in zijn eigen belang een protectoraat te aanvaarden. In rlat ge zouden de Italiaansche troepen wellicht al leen in gereedheid worden gehouden, om ir het uiterste geval te worden gebruikt en lig het wellicht in de bedoeling, ze tot dit doei te concentreeron op het eiland Saseno. de Italiaansche vlootbasis ter hoogte van Va lona. Militaire toebereidselen in Italië Italië heeft een begin gemaakt met een aantal geheimzinnige manoeuvres van de zee-, land- en luchtmacht. De berichten over samentrekking van troe pen te Bari en Brindisi werden gevolg I door berichten, volgens welke Italiaansche vliegtuigeskaders 's nachts met onbekende bestemming de luchthavens hebben verlaten Volgens zekere geruchten, die evenwel door Tirana worden tegengesproken, zou een aantal van de«zp vliegtuigen in Albanië ze- iand zijn. Ook wordt gemeld dat er infanterie ver voerd wordt naar de Dodecanesos. in het bizonder naar Rhodos. waar Goebbels eenige dagen geleden is aangekomen. Deze eilan dengroep is geducht versterkt en uitgerust met nieuwe artillerie. Scholier overvalt een chauffeur Hij had een revolver met scherpe patronen bij zich DE BILT, 5 April. Maandagavond om streeks tien uur is op den Amersfoortschen chauffeur van G. te De Bilt een overval ge pleegd De dader, een 17-jarige scholier uit Amersfoort, is 's nachts te Maurik aange houden en naar de Bilt overgebracht. De jongeman had Maandagavond met een ongeveer dertigjarige venter te Amersfoort een auto met chauffeur gehuurd. Zij gaven den bestuurder opdracht naar het zieken huis „De Lichtenberg" te rijden. Bij het zie kenliuis gekomen, stopte de scholier uit. Na eenige minuten kwam hij terug en gal last naar den Doornschen weg te rijden, waar het tweetal zekeren P. zeide te willen bezoeken. Op den Doornschen weg gaf ae jongeman den chauffeur order via Zeist en de Bilt naar Utrecht te rijden. Dicht bij de Bilt riep hij plotseling uitï „Hier is het" eo toen de chauffeur uit den wagen wilde stappen gaf de jongen hem eensklaps met hard voorwerp eenige slagen op het hoofd. Van G. riep luidkeels om hulp en on middellijk schoten omwonenden toe. Het slachtoffer begaf zich nuet den venter, die hem zoogenaamd te hulp wilde komen, naar het politiebureau, wnar de venter in arrpst werd gesteld. De chauffeur kon, na verbonden te zijn. naar zijn woning te Amersfoort terugkeeren. De dader, die inmiddels met de auto was doorgereden, werd op aanwijzing van de politie te De Bilt bij het veer te Maurik aangehouden. Hij was in het bezit van een revolver met twaalf scherpe patronen. Uit gewoonlijk zeer betrouwbare bron wordt voorts vernomen, dat nieuwe troepen transporten van Napels naar Lybië vertrok ken zijn. Deze schepen zouden ook Spaan sche havens aandoen. Al deze militaire maatregelen worden vol .■ens verklaringen van gezaghebbende Ita liaansche kringen uitgevoerd in volledig overleg met Duitschland. Naar verluidt zouden 30.000 man naai Bari en Brindisi gezonden zijn, waaronder bersaglieri, die bekend staan als de beste Italiaansche infanteristen. Defensieve besprekingen? De te Bari verschijnende Gazetta del Mez- zogiorno meldt: „Het radiostation te Bari heeft gisteren het volgende bericht uitgezonden: De in het buitenland verspreide beriohten over len toestand en de betrekkingen tusschen Italië cn Albanië zijn tendentieus en ongegrond. Op uitdrukkelijk verlangen van den koning van Albanië worden besprekingen gevoerd over versterking van het defensieve verbond tusschen beide landen. Men kent de sympa thie. die Italië heeft voor het Albaneesche volk en waarvan het Albaneesche volk her haaldelijk de tastbare bewijzen gezien heeft. Het ligt niet in de bedoeling der Italiaansche regeering een aanslag te doen op de onaf hankelijkheid en de onschendbaarheid van Albanië. Opmerkelijk is het, dat de Rometnscne bladen en de voornaamste provinciale kran ten van dit bericht nog geen melding ge maakt hobben. ondanks het hardnekkig karakter der geruchten over een aanstaande landing van Italiaansche troepen aan de Albaneesche kust. Te Londen wordt verklaard, dat de Brit sche regeering moeilijk kan aannemen, dat de Italiaansche regeering stappen zou ondei- nemen, welke de onafhankelijkheid of bewe gingsvrijheid van Albanië zouden kunnen belemmeren. Bovendien wordt er op gewe zen, dat alles wat aldus de onafhankelijk heid van Albanië zou benadeclen, een schen ding zou beteekenen van het Britsch-Itali- aansch accoord, dat voorziet in handhaving van den status quo in de landen in het Middellandsche Zee-gebied. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS flit Nummer bestaat uit DRIE bladen Minister Colijn antwoord op de vraag waarom Nederland niet bij de Paus kroning tegenwoordig was. Prins Bernhard leidde een persconfe- rentie over de Nederlandsche padvinderij* De voorzitter van den Bond Westland spreekt over de vooruitzichten van den tuinbouw. De vijftien jaar oude zaak Broersma— ir Wentholt voor de rechtbank .Vormt Italië plannen tegen Albanië's onafhankelijkheid? Staking in de Belgische kolenmijnen. Moord op den Engelschen consul td Mosoel. TOENEMENDE BEWOLKING Verwachting: Voor het geheele land: aanvankelijk zwakke verander lijke wind, later zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen, aanvankelijk opklarend, later weer toenemende be wolking met eenige kans op regen, wei nig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen haüf-twaaM: 7485. ERMOMETERSTAND Stand vanmorgen haif-twaalf: 11.6 C. VER1TEX VOLKSGASMASKERS Co«pi««t f. S.50 os VERITEX N.V. DOET GE LIEVER? Daar wonen Is lass huur be- «l«w een huurhuis en Uw le' talen? of Goedkoop none en toch In J0 jaar hi scheel af betalen? »*e hypotheek-rente alen of het rente-be- ig sebrnlken om Uw uld af te lossen? RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaff 1.75 LUNCH I.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf (L50 Koffie 0.15. (Reel) Politieman aangevallen Doe. LEIDSCHENDAM. 5 ApriL Gister.» uirMag is de Tedingerstraat in rep en roer gebracht docr een gevecht tusschen een zenuwpatiëft en den Rijkspolitieman ToL In deze straat woont, ten touiae van zijn moeder, de 32-jarige S„ die zoowel geestelijk ails Lichamelijk naet g-eheefl normaal is. Deze main kwam gvrulmen *ijd ten h-uize van den sigarenwinkelier S. van D. aan den Vlaetweg. Toen deze relatie verbroken wend, begon een 6-jarig dochtertje van van D. met nog andere kinderen S. op verschillende manie ren te plagen. Nadat zii dat ook giftenen weer hadden gedaan, ging S. zich beklagen bi) van D. over diens dochtertje, waaruit een woordenwisse ling ontstond. Toevalligerwijs passeerde juist de Rijks veldwachter T. die S. sommeerde om naar huis te gaan. Tnplaots daaraan te voldoen keerde S. zich tegen den politieman s1©-* hem een bloedneus en bracht ve-scbillende ver-wond*neen aan diens handen en gezicht toe. S beweert echter dot Mi aan het bevel van de politie wilde \-oldoen en ziin rijwiel greep, waarop de politieman hem teven de straat wierp. Daarna is hij den pr*:tieman eerst te M*f re-man. De moeder van S. die daarna ter plaatse kwam. kreeg daarna ook nog woorden '"et den Dolitierrv welke woorden van cenden w«n en w—r, Mqr orevc<f-veriy>M '->1 tn- middels hod S die rteh rr^t het opkun noen van b-testes. rMi noor zijn werk ln V~ b~~~v-nn vanwaar de ce- moenteoolrt-e hem bet gpm-en» ute alhier heef* ri-r—oeb-acht. Daar het hier een zenuwpatiënt betreft heeft men hem niet ingesleten, doch na ',-er- hoar •weer huiswaarts laten gaaix

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1