lliruuu* Cciïtsdje (üouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Nederlandsch Belgisch Havenbestand FIRMA D. KATZ RYNBENDE VOLENDAM - HOTEL v. DIEPEN abonntmcntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor hef Buitenland bij wekelijkScBe zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/»ct v NO. 6668 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 4 APRIL 1939 20e Jaargang SHrtjerttntiepritftn: Van 1 tot 5 regels f I.T7'/, Elke regel meer 0227» Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0 .t. 0.45 Voor het bevragen aan 'l bureaD wordt berekend (110 ONBEGRIJPELIJK ADVIES In een artikel, dat volgens de redactie zelf, „de aandacht vraagt deelt „Nat Her stel" nogmaals mee. dat het „als beweging geen deel meer neemt aan de verkiezingen" Echter, de redactie is pienter genoeg om de lezers er ap te wijzen, dat wie zich van stemmen onthoudt toch invloed op het stemmenresultaat uitoefent; meestal precies in de richting, welke men juist niet iwenscht. Doch, wat moet de „Nationaal-Herster"-de kiezer dan doen? Wel, het advies luidt: Stemt alleen op hen, die de democratie en de vrijheid afleiden uit het Godsgeloof of, wat de gemeenten betreft, op een groep die zich ten doel stelt, de partijpolitiek uit de gemeenteraden te weren. Dit is o.i. een onbegrijpelijk advies, tenzij er achter zit, wat wij lichtelijk meenen tc mogen vermoeden. Wat moet de lezer van het blad met dit advies doen? Het valt vrij duidelijk in tweeën uiteen. Het eerste deel heeft blijk baar betrekking op de Statenverkiezing, het tweede noemt nadrukkelijk de raadsverkie zingen. Het advies zegt: stemt in het eerste geval op een der rechtsche partijen. Vergeleken met vier jaar geleden is dat o.i. vooruit gang. Toen steunde Nat. Herstel de N.S.B., die door dit advies dan nog in slechter con ditie komt, dan waarin ze reeds verlceart, gelijk ook in België bleek. Als vergoeding voor deze hulp kreeg Nat. Herstel in 1935 bij de raadsverkiezingen de stemmen van de N.S.B. en veroverde deze partij heel wat raadszetels. Zal men hier van thans vrijwillig afstand doen? Ook in gemeenten waar men de schaal naar rechts of naar links kan doen overslaan? Wij zijn daar'nog niet zoo zeker van, al neemt Nat. Herstel „als beweging" geen deel aan de verkiezingen. En nu letten we op het tweede deel van het advies. „Stemt", zoo staat daar, „wat de gemeente betreft, op een groep, die zich ten doel stelt, de partij politiek uit de gemeenteraden te weren". Volgen? de redevoeringen, welke wij van Nat.-Herstellers in gemeenteraden gehoord hebben, doen alle andere partijen daar aanpartijpolitiek. Waarom deze factor bij de Statenverkiezing uitgeschakeld wordt, is, als meer onbegrijpelijk, maar dat blijvo rusten. Voor de raden staat het nu zóó: wèl stem men, maar niet op één der andere partijen. De eenige conclusie kan dan slechts zijn: Kom voor de raadsverkiezingen zooveel mo gelijk met een eigen lijst uit; stel de zetels die Nat. Herstel veroverde, veilig! Wel een vreemd advies voor een be we ging, die alleen de volksziel bewerken wil; maar ja, de macht is nu eenmaal be geerlijk. Vergissen we ons in deze veron derstelling, dan wordt het advies nóg onbe grijpelijker voor ons. Doch waarom spreekt men in raadselen? Het orakel van Delphi was even dui delijk. GEWIJZIGD BESTEK Het bestek, dat bij de verkiezings-propa- ganda gevolgd wordt, is In de laatste jareu wel sterk gewijzigd. De ouderen onder onze lezers herinne ren zich nog wel iets van de provinciale yerkiezings-campagne in 1901, toen o. a Zuid-Holland en daarmee de Eerste Kamer óm ging. Van de zijde der toen nog machti ge yrijzinnige partijen werd het de rech terzijde hoogst kwalijk genomen, dat zij de algeaneene landspolitiek in debat bracht. Dat geschiedde zóó ten onrechte dat men geen woorden wist te vinden om deze poli tieke verdorvenheid te striemen. Sombere voorspellingen gingen naet deze Veroordeeling geoaard. Bij de provinciale stembus moest men op niets anders letter, dan op het eigen provinciaal gebied- water- schapsbelangen, polders en wegen, veren en bruggen. Wie dit vergat en de deskundige Statenleden, die hoe kon het anders'7 voor 't meerendeel liberaal waren, hun congé gaf en verving door ..verpolitiekte clericalen" die moest maar verwachten, dat binnen weinige jaren het gras tusschen de straatsteenen van de Rotterdamsche Boompjes zou groeien, De meerderheid der kiezers heeft het er op gewaagd en de ervaring bewee6, dat zij daar goed aan deden. Echter daarop wijzen we thans niet. We vestigen er de aandacht op, dat de wijze ad viseurs van toen thans zich niets meer van deze welgemeende raadgevingen herinne ren en hun eigen lessen van toen ten eenen- male verloochenen. De groote leiders in de kleine liberale partij zijn reeds eenige keeren in propa- gandavergaderingen opgetreden. Waarover spraken zij? Eenig en alleen en uitsluitend over delandspolitiek, over het Kabi- net-Colijn, over de affaire van Oss, over pro tectie en .vrijhandel. Geen woord meer over polder- en verkeersbelangen. Geen woord zelfs over de financieele en economische politiek der Provinciale Staten zelf. Speelt hun ondeskundigheid ten deze de allesbeheerschende rol? Zijn ze niet meer thuis in deze dingen? Het is mogelijk. Maar er zullen nog wel meer factoren in het spel zijn. De vrijzinnigen van alle gadlhe. d"« «nV De Marine bestelt 31 torpedo vliegtuigen Groote opdracht voor Fokker Toestellen geheel en gedeeltelijk van metaal 's-GRAVENHAGE, 4 April. De Koninklijke Marine heeft dezer da gen aan de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker opdracht gegeven voor de levering van 31 torpedowatervliegtuigen van het type Fokker T. 8 W., bestemd voor den dienst der Koninklijke Marine. Zooals bekend is, hebben de Fok kerfabrieken in opdracht van de Marine een serie van vijf toestellen van dit type in aanbouw. Het eerste van deze serie bevindt zich te Schel- lingwoude, waar de proefvluchten een gunstig verloop hebben. Van deze nieuwe serie zfullen 19 vliegtui gen met houten vleugels worden afgeleverd en de 12 resteerende toestellen in geheel metalen constructie worden uitgevoerd Hiermede doet de bouw in serie van geheel metalen vliegtuigen van Nederlandsch ont werp hier te lande zijn intrede. Zooals be kend is bevindt zich bij Fokker bovendien een geheel metalen twee-motorig bombarde mentsvliegtuig in bouw, het prototype Fok ker T 9, in opdracht van en bestemd voor de luchtvaartafdeeling van het Kon. Ned. Indische Leger. Dit vliegtuig nadert zijn voltooiing. Bijzonderheden over bet toestel Het type T 8 W is een tweemotorig vrij- dragende middendekker op drijvers, een tonpedovliegtuig, dat in plaats van torpe do's ook bommen kan meevoeren, en dat tevens dienst kan doen als lange afstands verkenner. Het bijzondere van deze machi ne is, dat de torpedo's geheel in den romp kunnen worden opgeborgen en dat de berg- xmimte kan worden gesloten met twee lui ken, die hydraulisch kunnen worden be diend. Het toestel is uitgerust m.et een krachtige afweerbewapening die in alle richtingen bruikbaar is en kan bemand worden met drie of vier personen. Het kan gebruikt worden met twee lucht- gekoelde stermotoren met een capaciteit van 400 tot 700 P.K. elk, van welke sterk te de prestaties afhankelijk zijn. Door vier mannen met een boksbeugel bewerkt Zij zouden den verkeerde voor hebben gehad BAARN, 4 April. Een inwoner van Hil versum, zefkere J. Smit, die gisternacht per fiets van Baarn naar zijn woonplaats te rugkeerde, is op den provincialen weg Baarn-Hilversum bij het landgoed „Hooge Vuursche" door vier onbekend gebleven mannen van zijn rijwiel geslingerd en met een boksbeugel bewusteloos geslagen, waar bij hij verschillende verwondingen aan het gelaat opliep. O.a, werd zijn kin verbrijzeld. Het slachtoffer bleef eenigen tijd bewuste loos liggen, doch heeft, nadat hij was bij gekomen, kans gezien zijn woning te berei ken. Het schijnt, dat de onverlaten het niet op den heer S. hadden gemunt en hem met een ander hebben verwisseld. „revolutionaire" en z.g. nationale socialis ten zullen er wel van doordrongen zijn, dat critiek op het beleid van rechtsche sta tenfracties en leden van Gedep Staten hun geen winst kan bezorgen. Het eenige middel om vooruit of er weer bovenop te komen is laatdunkende, ongefundeerde en op zijn minst overdreven critiek op de landsregee- ring. DMrom, en daarom alleen zeilt men thans op een gewijzigd bestek, daarom werd het verkiezingsroer bij de propaganda fi naal omgegooid. Gelukkig, dat we ook ten dezen aanzien biet den vijand kunnen spreken in de poort. Het Centraal Station te Utrecht, dat onlangs door een zwaren brand ge teisterd werd, wordt thans van een nieuwe overkapping voorzien. Het vliegvelden- vraagstuk Staatscommissie is thans benoemd Mr Dr Kooien is voorzitter DEN HAAG, 4 April. De regeeringspers- dienst meldt: Gezien de groote verscheidenheid van in zichten ten aanzien van de wensohelijke luchthavenpolitiek voor het groote interna tionale luchtverkeer, waarvan is gebleken bij het aangekondigd voornemen der r« ring om concentratie van dit verkeer op één luchtvaartterrein te bevorderen, en ge let op de wenschelijkheid om, alvorens de finitieve stappen te doen, met betrekking tot de ontwikkeling van de luchthavens in het midden-westelijk deel des lands, te be schikken over een zoo veelzijdig mogelijk inzicht in de verschillende onderdeelen het vraagstuk en in de factoren, welike voor de goede oplossing daarvan van belang zijn, heeft de minister van Waterstaat goedgevon den: a. een commissie in te stellen met de op dracht der regeering van advies te dienen nopens de vraag, welke maatregelen wen- schelijk te achten zijn ter bevordering van een uit een oogpunt van algemeen belan. zoo gunstig mogelijke oplossing van het luchthaven-vraagstuk voor het groote Inter nationale luchtverkeer. b. In die commissie te benoemen als lid en voorzitter: Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien lid van den Raad van State; als leden: P. W. Best, gen.-majoor, commandant der luchtverdediging; L. Boogerd, directeur der gemeente handelsinrichtingen van Amster dam; Dr. Ir. M. H. Domme, directeur-gene raal der posterijen, telegrafie en telefonie; H. Ch. E. van Ede van der Pais, directem van den luchtvaartdienst; Mr. H. W. J. Mulder, raadsadviseur, hoofd v. d. afdeeling binnenlandsch bestuur van 't departement van binnenlandsohe zaken; A-. Plesman, di recteur der N. V. Koninklijke Luchtvart- Maatschappij voor Nederland en Koloniën; J. C. Roelofsen, hoofdinspecteur bij de ge nerale thesaurie van het departement van financiën; Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeeck, commissaris der Koningin in de provincie Limburg; Prof. Ir I. P. de Vooys, voorzdtler van den economisohen raad; Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk, commissaris der Koningin in de provincie Drente; Prof. Mr. F. de Vries, voorzitter van de Centrale Commissie voor advies en bijstand voor 't verkcersfonds; Dr. Ir. L. R. Wentholt, hoofd ingenieur-directeur van den Rijkswater staat, hoofd van den centralen dienst van de wegen en de bruggen; Ir. W. G. Witte veen, directeu» van den gemeentelijken technischen dienst van Rotterdam. c. Aan de commissie als secretaris toe \r voegen: Jhr. O. A. E. E. L. Wittert Hoogland, hoofd van de afdeeling lucht vaartterreinen en luchtvaartpersoneel van de luchtvaartdienst en als plaatsvervangend secretaris Mr. H. J. Spanjaard, ambtenaar bij den luchtvaartdienst. „De Hofstadbloem" Groote belangstelling 's-GRAVENZANDE. 3 April. Reeds heb ben ongeveer 20.000 bezoekers de bloemen tentoonstelling „De Hofstadbloem" in de Houtrusthallen bezocht. Het blijkt dat nog niet voldoende bekend is, dat men in de tram retourkaartjes kan koopen, die recht streeks toegang geven tot de tentoonstelling. Evenzoo verstrekken de Spoorwegen goed- koope dagretours, waarin het vervoer per •tram en de toegang tot de tentoonstelling begrepen zijn. Jongen doodgereden in Middenmeer MIDDENMEER, 4 April Gistermiddag om kwart voor zes is de veertienjarige J. Ver aart, die per rijwiel van zijn werk te Wie- ringerwerf naar huis ging, op tot nu toe on opgehelderde wijze aangereden door een hem tegemoetkomende vrachtauto van de landbouw en cultuurmaatschappij. De jongen was vriiwel op slag dood. Overeenkomst met Frankrijk en België Naar geleidelijke gelijkstelling wordt gestreefd Gisteren werd op de Fransche Ambassa de te Brussel door gevolmachtigden van de Nederlandsche, Belgische en Fransche Re geering een overeenkomst geteekend tot re geling van verschillende vraagstukken be treffende de Rijnvaart en meer in het bij zonder dat van het Rijnverkeer van en naar Straatsburg, waarvoor het douane-re gime (surtaxe d'origine et d'entrepot) gelei delijk gelijk zal worden, onverschillig of het verkeer van de Nederlandsche dan wel van de Belgische havens gebruik maakt In een gelijk streven naar wederzijdscho verstandhouding, dat door de Fransche re geering sleohts kon worden bevorderd, heb ben de Nederlandsche en Belgische Regee ringen een havenbestand gesloten op den grondslag van den status quo op het gebied de rijnvaartpremie. Zij hebben verder besloten tot instelling van een gemengde Ncderlandsch-Belgi9che commissie tot be studeering van de mogelijkheid om in ge meen overleg de haventarieven van Antwer pen, Gent Rotterdam en Amsterdam vast te stellen. Bij het sluiten van deze overeenkomst hebben de drie regeeringen zich laten lei den door hun wensch de gemeenschap in zake de rijnvaart op de basis van volledig') gelijkheid van rechten te handhaven. Het bericht van den Regeeringspersdienst betreffende le. de Nederlandsch-Belgisch- Fransche overeenkomst tot geleidelijke ge lijkstelling van de Nederlandsche met de Beligschc havens wat het douane-regime m het Rijnverkeer van en naar Straatsburg betreft en 2e het Nederlandsch-Belgisch ha- onbestand (dat hierboven is afgedrukt), wekt hoopvolle verwachtingen. Het algemeen streven, dat er uit spreekt: opheffing van den moordenden concurren tiestrijd tusschen de Noordzeehavens van de beide landen, geeft al reden tot voidoening. Hiermee is nog niet gezegd, dat wij met de geteekende overeenkomsten in handen, al volkomen gerust kunnen zijn. Er is ech ter een belangrijke vooruitgang in de goe de richting te constateeren. Het voor Rotterdam tegenover Antwerpen nadeelige verschil van de verhooging der Fransche invoerrechten voor goederen, die ria niet-Fransche havens in Europa worden geïmporteerd, zal nu geleidelijk verdwijnen Rotterdam zal in dezen dus, na ver loop van eenigen (hoeveel?) tijd, evenals Antwerpen, behandeld worden alsof het een Fransche haven was. Hiermede zal dus een concurrentiefactcr, die ten voordeele van Antwerpen kwam. vervallen. Voor het geheele havenverkeer van Rot terdam beteekent dit inmiddels niet zoo veel als het „bestand" dat met België is ge sloten. De Belgische Rijnvaartpremic waartoe is overgegaan na de verwerping, door ons Parlement, van het Antwerpen- Rijnkanaal, zal gestabiliseerd worden. Dit beteekent vooral een concessie van de zijde van de Nederlandsche Regeering, al is er anderzijds natuurlijk een toezegging België om niet verder te gaan met deze kunstmatige bevoordeeling van de Rijn vaart AntwerpenDordrecht enz., die zonderheid in Rotterdam altijd als iets un faire gevoeld is. Het derde punt van het Regeeringscom- muniqué betreft de instelling van een ge mengde Nederlandsch-Belgische commissie te bestudeering van de mogelijkheid om de haventarieven gemeenschappelijk vast te stellen. „Bestudeering van de mogelijkheid" is een aanduiding, die zeer veel ruimte laat Er is van „wensohelijkheid" in deze rich ting reeds geruimen tijd sprake, want het is bekend genoeg, dat juist Rotterdam zich voor de handhaving van het tegenwoordig tariefpeil, om met de Noord-Duitsche ha vens te kunnen wedijveren, zware offers moet getroosten. Er zal-dan ook nog wel wat water door de Maas stroomen alvorens de in te 6tellen gemengde commissie met bevredigende denkbeelden kan komen. Op dit gebied lig gen gevaarlijke voetangels* VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Koninklijke Marine heeft Fokker opdracht gegeven tot den bouw van 31 torpedowatervliegtuigen. Te Ressen-Bemmel zijn goederenwa gons ontspoord, waardoor stagnatie in het spoorwegverkeer ontstond. Benoemd is een commissie om het lucht- havenvraagstuk te bestudeeren. De vierdaagsche zal dit jaar van 25— 28 Juli plaats vinden. Het Engelsche lagerhuis keurt een-« drachtig Chamberlains nieuwe buiteni landsche politiek goed. De Poolsche minister van buitenland- sche zaken Beek te Londen. Koning van Irak omgekomen bij auto- ongeluk. Met Frankrijk en België is een regeling getroffen betreffende de Rijnvaart. NU EN DAN REGEN Verwachting: Voor het geheele land: Zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaringen. Nu en dan regen. Matige, tijdelijk krachtige zuid westelijke wind, weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 742,3. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 12,6 C. April. Zon op 5.29 uur, onder 6.38 uur 7 April. Maan op nm. 8.43 u.. ond vm. 5,48 tf De Vierdaagsche in 1939 Van 2528 Juli te Nijmegen Groote gebeurtenissen werpen hun scha duwen ver vooruit Als er één groote ge beurtenis op het gebied van de wandelsport is, dan is dat toch wel de Vierdaagsche en zoo kon het gebeuren, dat reeds nu het pro gramma voor de Internationale Vierdaag sche Afstandsmarschen op ons bureau be landde. Die marsch zullen dit jaar plaats vinden van 25—28 Juli te Nijmegen. Meer hoeven we er voorloopig niet van te vertel len. De rest is immers bekend genoegl Zij, die plannen hebben om mee te loopen kunnen het programma, dat keurig is uit gevoerd en alle gegevens bevat, aanvragen bij het secretariaat van den Ned. Bond voor Lich. Oefening, Valkenboschplein 18, Den Haag. Kosten zijn daar niet aan verbon den, dus men vrage vrij. De inschrijvingen en dat is ook van groot belang sluiten onherroepelijk op 1 Juli KONING GHAZI OM HET LEVEN GEKOMEN BAGDAD, 4 April. (Havas). Koning Ghazi van Irak is om streeks middernacht tengevolge van een auto-ongeval om het leven ge komen. Het auto-omgeval waarbij koning Ghazi I van I-natte om het leven is gékomen, heeft zioh als volgt voorgedaan: De koning reed zelf en keerde naar zijn paleis teror toen hij te hall twaalf in den avond in volle vaart tegen een paal van het electrische net op reed. De koning verloor onmiddellijk het be wustzijn en overleed te veertig minuten na middernacht tengevolge van een schedel fractuur en een hersenschudding. De acte van overlijden is geteekend door vijf geneesheeren. De kroonprins van Irak, Emir Faysal. is eerst vier jaar oud. KIND DOOR AUTO OVERREDEN EN GEDOOD HELDER, 4 April. Gisteravond te ongeveer zes uur had te Everlo, gem. Helder, een ongeluk met doodelijken afloop plaats. Bij het oversteken van den provincialen weg werd het vierjarig zoonjte van de familie Hendriks door een uit de richting Noord- Brabant komende auto gegrepen en ernstig gewond. Het kind is hedennacht aan de bekomen verwondingen overleden. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE De boottrein aansluiting gevend op hot 7 dezer van Marseille vertrekkend ms ,,Dempo' zal den öde^jdezer om 15.56 van Den Haag H. S., om |620 van Rotterdam D. P. en om 17.17 van Roosendaal vertrek ken. Nachtelijke trein-, ontsporing te Ressen-Bemmel Vier goederenwagens liepen uit de rails en vernielden deze Vele treinvertragingen het gevolg (Van onzen specialen verslaggever.) NIJMEGEN, 4 ApriL Hedennacht om streeks half twaalf zijn op het emplace ment van het station R ess enBe mm el door tot nu toe onopgehelderde oorzaak vier goederenwagens ontspoord. Het onge val geschied do juist op het punt, waar de spoorlijn links afbuigt in de richting van KesterenAmersfoort en rechts naar Arn hem. De wagons werden uit de rails ge slingerd en vernielden een groot gedeelte van den spoorweg, alsmede een wissel, die juist op dat punt gelegen was. Tengevolge Jaarvan werd het spoorwegverkeer in een richting totaal verstoord. In allerijl werden maatregelen getroffen, om de kwade gevolgen van het ongeval zoo veel mogelijk te beperken. Het vernielde deelte van de rails werd met spoed uitgebro ken en met man en macht werd gewerkt om een nieuwe rails in te leggen. Het ver deer van den spoorweg werd door het ge beuren in vrij ernstige mate gestremd. Het verkeer had over één rails in belde rich tingen plaats zoowel naar Amersfoort er Utrecht als in de richting Groningen. De treinen kwamen daardoor ruim twintig minuten te laat op de stations aan. Eenige boemeltreinen werden geheel uit den dienst genomen. De sneltreinen stopten te Eist, op enkele andere kleine stations. De materieele schade is vrij groot. Per soonlijke ongevallen kwamen niet voor. Waar deze spoorlijn een onderdeel vormt van den hoofdverk^ersweg Noord—Zuid, was, het ongerief, dat door dit ongeval veroor zaakt werd, vrij groot. Gedwongen landing van een zweefvlieger Toestel licht beschadigd ABBENES, 4 April. Van het vliegveld IJpenburg is de heer Tepe gistermiddag op gestegen met een Grunau-babv om tc trach ten met dit zweeftoestel naar den Hel te vliegen. Aanvankelijk was het weer z gunstig voor deze zweefvlucht maar in late middaguur werd de heer Tepe bij brek aan thermische luchtstroomingon ge dwongen een landing te maken Het toestel kwam terecht op den akker van den land bouwer Kroon aan den Hoofdweg te AbL.c nes. waarbij het zeer licht beschadigd w De zweefvlieger stapte ongedeerd uit uei toestel. Hij stelde zich mot het vliegveld Y.penburg in verbinding, vanwaar de haal auto is vertrokken om hot tontel 1 Ypenburg terug te brengen. Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur* (Reel). IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES' AMSTERDAM ROTTER DAN»- OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK* VRAAGT TARIEVEN I Schitterend gelegen aan de haven, m. grootd serre aan de zee. Telefoon 208. Alle modern comfort Kamers met str. water en bad. Logies met ontbijt 2.—. Diner 1.50. Lunch 1.50. Plat du jour 0.90. Gezel schappen spec. cond. Gelegenheid tot dince- ren voor 200 personen. Prima keuken, (Reel.) Doodelijke val Ernstig havenongeluk te Rotterdam ROTTERDAM, 4 April. Gisteravond om streeks 10 uur is op het terrein van da Rotterdamsche Droogdokmaatschappij ta Rotterdam een ernstig ongeluk gebeurd, dat den 18jarigen nageljongen P. Boon, ge» v/oond hebbende Gaasbeekstraat aldaar, het leven heeft gekost B. was aan het werk op het s.s. „Park- laan". Tengevolge van de duisternis stap» te hij in een openliggend luik en viel in de bunkerruimte. De jongeman viel 5 me ter omlaag en kwam zoo ongelukkig terecht, dat hij den nek brak en op slag dood was- Het lijk is door de rivierpolitic naar het bureau overgebracht ARNHEM, 4 April. De rechtbank tc Artf hem heeft uitspraak gedaan in de taak te gen de 22 jarige C A. te Groosbeek, die uit het gemeentehuis, waar zij als veldwachters dochter goed den weg wist. een pasformu- Her heeft weggenomen en het van de ver* pischtc stempels heeft voorzien, een en an der ten behoeve van een zekeren II. E. uit Essen, den verloofde van haar zuster, dio niet met een eigen pas naar Duitschland wilde gaan. Het meisje werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Eisch waa vier maanden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1