Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken TROUW EN STANDVASTIG Ik had hem bijna! Hitiers rede te Wilhelmshaven abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 No. 6667 MAANDAG 3 APRIL 1939 19e Jaargang atJbertentieprtjjen: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 022'/» Ingezonden Mededeeljngen van 1-5 regels 230 Elke regel meer 0.45 ,Voor het bevragen aan 'i bureau wordt berekendƒ0.10 Wat wij, eerst op 19 April bij de Sta- ïenstembus, daarna in Juni, wanneer de Gemeenteraden vernieuwd zullen worden, van onze medechristenen vragen, dat is vóór en boven alles: trouw en standvas tigheid. „Van medechristenen moogt gij niet Spreken", zoo hooren we ons van alle kan ten tegenwoordig toeroepen. „Dat is nog de oude antithese-kwaal, waaraan ge lijdt. Nederland is een Christelijk land en daar om doet ge vele ernstige, religieuze men- schen pijn. als ge spreekt van een Chris telijk volksdeel. Immers, dit leidt er ook toe, om de meening ingang te doen vin den, dat ons volk uit eenige aparte volks- deelen bestaat, los naast elkaar voortle vende. De leuze moet weer worden: heel het volk!" Ziedaar in korte omschrijving de cri- Jiek, zoowel van sommige orthodoxe als yan vrijzinnige christenen, welke tegen woordig rijkelijk wordt uitgegoten over hen, die vasthouden aan „Christelijke or ganisaties" op elk terrein, aan principieele scheidingslijnen tusschen de verschillende politieke partijen en bijv. bezwaar hebben om toe te treden tot eengcoepeering als „Eenheid door Democratie". Welnu, we kunnen er niet in berusten, 'dat men met name de Anti-revolutionairen beschuldigt van te zoeken naar een isole ment, waardoor zij onaandoenlijk tegen over de volksgemeenschap zouden staan. Dit verwijt is altijd onbillijk geweest en het is het nog. Reeds daarom, omdat noch Kuyper, noch één van zijn leerlingen, spre kend over medechristenen, daarmee be doelde, dat het overig deel van het Ne- 'derlandsche volk uit heidenen zou bestaan. Zelfs toen Dr. Kuyper de antithese op het scherpst stelde, sprak hij niet van paganisten, maar van „paganistische fac toren in het volksleven". Zóó ook wij, als wij spreken van „mede christenen", - dan bezigen we dit woord vooral in zijn politieke beteekenis, öf, iets breeder genomen, maken we onderscheid tusschen hen. die in het openbare leven absolute onderwerping aan Gods souve- reiniteit vorderen en de anderen, die deze positieve belijdenis niet. althans niet ten volle en in alle consekwenties aanvaarden. De persoonlijke verhouding van den indi- vidueelen mensch tegenover God blijft hierbij buiten elke beoordeeling. Op een „Blijde-Werelddag" verdedigde onlangs een der socialistische sprekers de stelling: „de verstandsmensch heeft afge daan; de vijandschap en haat van de so cialisten tegen godsdienst en Kerk zijn geweken". We nemen het gaarne aan, al is spotternij nog geen contrabande in de socialistische pers doch daarmee heeft het socialisme zijn ongeloovig karak ter nog niet verloren. Dat er dwalende Christenen zijn, die op „de groote ont moeting" hopen, bewijst nog niet, dat er samenstemming tusschen het Schriftuurlijk Christendom en het socialisme verwacht kan worden. Want daarop komt het aan: hoe is de band aan Gods Woord? Welnu, wat zien we tegenwoordig om ons heen? Dat voort durend gemorreld wordt aan wat onder ons volkomen zekerheid heeft gekregen; een zekerheid, welke niet rust op ons zelf en ons denkvermogen, maar op de klare uitspraken der Schrift. Bij de toepassing daarvan kunnen we ons vergissen en fou ten maken; en daarom leert niemand on zer, dat een politiek program onaantast baar en onfeilbaar is; maar de basis, waar op het rust, moet het wel zijn en daarom kan hiervoor alleen Gods Woord dienen. Wat daarmee in strijd mocht blijken te zijn, laten we onmiddellijk los. Zelfs al zou het „tumult" veroorzaken; wat som migen zóó erg vinden, dat ze ter wille van de traditie vasthouden aan gebruiken en ceremoniën, welke h.i. met de Schrift in de hand niet te verdedigen zijn. Dan zeg gen we met Prof. Barth in een zijner le zingen te Bazel: „Overal waar Jezus Christus in het geding is, moet de Kerk haar getuigenis doen hooren. Dan mag ze niet slapen, meditceren, reciteeren of discussieeren. maar dan moet haar ja ja, en haar neen neen zijn". In naam van haar Koning vordert de Kerk van allen onderwerping aan Gods gebod, waar en in welke verhouding ook. En daarom is het, zacht gezegd, toch wel heel zonderling, dat de geloovige deze ab solute gehoorzaamheid voor zich persoon lijk aanvaarden zou, maar een organisatie, die zich bindt aan het Woord, slechts „interessant" zou vinden. Wat is de consekwentie van een derge lijke leer? Men kan het in brochures en dagbladen lezen: „een Christelijke school, eigenlijk liever niet. maar ze is nu een maal historisch gegroeid; christelijke orga nisaties op politiek en sociaal terrein, och, ze zijn er nu eenmaal, doch ze moeten overbodig worden". En zoo gaat het maar verder. Men verzet oude palen niet. omdat men niet weet. waar ze moeten staan, doch men rukt ze wel los, zoodat er tegen leunen gevaarlijk wordt. Wij echter houden ons liever aan het woord van Dr. Colijn in 1922 gesproken: „De antithese in ons volksleven is en blijft een ernstige, een bijna tragische realiteit; het zou de zuiverheid van het politieke leven geenszins ten goede komen deze realiteit weg te doezelen. Tegenover de souvereiniteit van den mensch blijven wij stellen de volstrekte souvereiniteit Gods". Deze scheidslijn is principieeler en daarom te verkiezen boven die van „Eenheid door Democratie", welke het „democratische volksdeel" tegenover de „fascistische en communistische volksdee- len" plaats. Al willen wij in trouw aan het beginsel en standvastig in de belijde nis gaarne de „democratie" steunen en zoowel fascisme als communisme, die ove rigens principieel hetzelfde beoogen, be strijden met de wapenen van Gods Woord. Wielrijder op slag gedood Door auto overreden RIDDERKERK, 3 April Hedenmorgen om streeks half acht is op den Rijksweg Rot terdamDordrecht ter hoogte van den La- genoijk te Ridderkerk een ernstig ongeluk gebeurd. De 59-jarige schipper A. Krijgs man uit Bleskensgraaf wilde per fiets nog juist voor een uit de richting Dordrecht komende personenauto den Rijksweg over steken. De man werd door de auto ge grepen en meegesleurd en op slag gedood. Dé 18-jarige zoon van K. welke achter zijn vader reed zag het ongeluk vlak voor zich gebeuren. De auto kantelde en kwam onge veer dertig meter verder op het rijwielpad terecht. De bestuurder kreeg lichte verwon dingen. De auto werd beschadigd. Het stoffelijk overschot van den schipper is naar het lijkenhuisje te Ridderkerk over gebracht. Deze uitroep heeft tallooze malen geklonken in deze laatste premieweekZoo hard er voor gewerkt, zoo vaak aangedrongen, zoo vaak reeds toegezegd, hij zou het doen maar niet voor dien fatalen datum van 1 April. Bijna den abonné en bijna den lepel Het is wel erg teleurstellend als het zoo moet gaan. Hoe dikwijls hebben we dat nu al niet gevoeld. Een harde w.erker, die we zoo graag wilden beloonen, moet de premie derven omdat het nu juist precies 1 April is geweest. Dat is te betreuren. O neen, we weten dat het de activiteit niet verslappen zal. Bij de Christelijke dagbladen werken we niet in de eerste plaats om die premie. Het ideaal ligt veel hooger. Het gaat om het geestelijk beginsel dat we in onze gezinnen dragen. Waardeering willen we echter gaarne zoo graag toonen en daarom we geven nog een kans en we verlengen den termijn om een zilveren lepel, prachtig zwaar geslagen, te bemachtigen met nog 14 dagen. Denk er om tot 15 April. Geen dag langer geven we voor aanbrengers van een jaar abonné, aan hen die zelf abonné zijn, den zilveren lepel cadeau. De termijn van gratis lezen is voorbij, den premie-termijn ver- 'lengen we tot 15 April. Ge hadt hem bijna Welnu, grijp hem dan heelemaal De uitslag der Belgische verkiezingen In zijn rede te Wilhelmshaven heeft Hitier Zaterdag geen sensationeele aankondigingen gedaan. Over het Engelsch-Duitsche vlootverdrag zeide hij o.m.: „Ik heb dit verdrag gesloten in den vurigen wensch naar vrede, maar deze moet tweezijdig zijn". Ten aanzien van Engeland liet de Führer zich eerder ridiculiseerend, dan schimpend uit. Spreker verklaarde: „Driehonderd jaar lang heeft Engeland ondeugd zaam gehandeld en thans in zijn ouden dag spreekt het over deugd. In het buitenland zijn wij misschien niet geliefd, maar wij worden gerespecteerd. Wie zich bereid verklaart, voor de groote mogendheden de kastanjes uit het vuur te halen, moet erop bedacht zijn, dat hij zich daarbij de vingers brandt. In- ieder geval is het Duitsphe Rijk niet bereid een intimidatie of ook slechts een omsingelingspolitiek op den duur te aanvaarden." De Belgische parlementsverkiezingen hebben een aanmerkelijke ver schuiving te zien gegeven. De Katholieken en de Liberalen hebben aanzienlijke successen kunnen verwerven. De socialisten liepen achter uit en zagen zich uit hun meerderheidspositie gedrongen. De grootste verliezer bleek de Rex-beweging te zijn, van welker macht zoo goed als niets is overgebleven. Men spreekt over de mogelijkheid van een Katholiek-Liberaal kabinet De inneming van Den Briel herdacht Toespraak van den burgemeester bij het monument BRIELLE, 3 April. Zaterdag heeft Den Briel opgewekt, feest gevierd ter herdenking van het feit dat op 1 April 1572 de watergeu zen de stad in naam van den Prins van Oranje bezetten. De feestdag begon al vroeg, want om half acht maakte een vendel schut ters, voorafgegaan door 6 tamboers, een rondgang door de stad. Na deze reveille heeft de stadsbeiaardier, de heer J. de Klerk, vaderlandsohe liederen op het carillon ge speeld. Het hoogtepunt van den ochtend was de herdenking op de fundamenten van de voormalige Noordpoort bij het monument, dat H.M. de Koningin op 1 April 1922 heeft onthuld op de plaats waar de Watergeuzen den lsten April 1572, des avonds omstreeks half negen deze poort rameiden. Een groote optocht, die voor het stadhuis op dc Markt gevormd was, is daar 's morgans om 10 uur heengetrokken. Bij hat monument aangeko men, waar reeds honderden Briellenaars (alle scholen hadden vrij) en velen uit <lo omliggende gemeenten verzameld waren, heeft de burgemeester als voorzitter van de 1 April-vereeniging een toespraak gehouden. Na woorden van welkom verklaarde de heer Collette het ontstaan der 1 April-vereeniging. in welker bestuur alle belangrijke staatkun dige stroomingen zijn vertegenwoordigd en die tot doel heeft elk jaar op feestelnke yijze de bezetting van Den Briel te herdenken. Jaarlijks zal op deze plek bij wijze van m- luiding van de feestelijkheden een plechtige kranslegging behooren plaats te vinden. Jaarlijks zullen wij ons op deze plaats de inneming van Den Briel in herinnering moeten brengen en een aandachtig oogen- hlik daaraan dienen te wijden, om daarna van ganscher harte feest te vieren, omdat wij golukkig zijn dat wij onze ona'hankeliik- heid als natie nog steeds heVH cn mogen oe- waren, omciat wij het voorrecht bezitten in dit vrije land te mogen leven". Nadat de burgemeester nog den wensen had uitgesproken dat eenmaal de weder opbouw van de Noord-poort tot stand moge komen, deelde hij mede, dat een telegram van trouw aan H. M. de Koningin was ver zonden. Op voorstel van den burgemeester hieven allen tensloote een driewerf hoera op H. M. de Koningin aan. Het muziekcorps zette t. n het Wilhelmus in en tijdens het spelen van het Volkslied legde de burgemeester de krans aan den voet van het monument en rerd de Geuzenvlag gehesehen. Na deze plechtigheid hebben de offrcieele genoodigden in de raadszaal ten Stadhuize ververschingen gebruikt. Inmiddels maak ten de vereenigingen een muzikalen rond gang door het feestelijk versierde Den Briel. Huis aan huis hingen de vlaggen uit. Overal waren slingers gespannen, bestaande uit kleurige wimpels en Oranje-lballonnctjes, die 's avonds verlicht waren. Op het bordes van het stadhuis heeft de burgemeester de vereenigingen gedankt voor haar aandeel in decze viering. Middags is een historisch spel opge- •d en daarna zijn de gecostumeerden in optocht door de straten getrokken. Tegen een trein opgeloopen Rangeerder ernstig gewond HILVERSUM, 3 April. Zaterdagavond is de 46-jarige rangeerder J. B. op 't stations- emplacement te Hilversum, toen hij zijn werk had verricht aan een naar Amers foort vertrekkenden trein, opgeloopen tegen een der rijtuigen van den trein, die uit Utrecht kwam en dien hij niet had opge merkt. Hij is met zware hoofdwonden, een gebroken schouderblad en ernstige inwen dige kneuzingen naar het Diaconessenhuis vervoerd. TENGEVOLGE VAN EEN TRAP VAN EEN PAARD OVERLEDEN RIJSBERGEN. (N.B.), 3 April. De zestien jarige landbouwerszoon J. K. kreeg Zater dag een trap van een paard tegen het onderlichaam. In den afgeloopen nacht is hij in het ziekenhuis te Breda aan de opge loopen kwetsuren overleden DE AFFAIRE-ARNOUD Een leemte in de wet, die verdwijnen moet De Vereeniging van NederlantLsche Kalk- zandsteenfabrikanten schrijft in de „Tel." over de kwestie Arnoud. Er wordt op gewe zen, dat, naar uit het verloop van deze kwestie blijkt, het in Nederland mogelijk is, ondanks het bestaan van de Arbeidswet, ge durende een periode van vijftien maanden dag in dag uit door een groot aantal arbei ders te doen werken in strijd met de Ar beidswet, dat zulks door de Overheid niet kan worden belet en dat de rechterlijke macht dengene, die het durft bestaan om den strijd met de Overheid aan te binden, straft met een geldboete van f 1.50. Waar de wet zoo met voeten getreden kan wor den, zonder noemenswaardige bestraffing, moet In die wet een leemte schuilen, zoo wordt gezegd. De schrijvers zeggen voorts: Ons inziens schuilt het grootste gevaar, van de door het geval-,.Arnoud" zoo duide lijk aan het licht gekomen leemte, hierin, dat het welhaast ongestraft blijven van een zoo langdurige en ernstige overtreding van een voor de gemeenschap zoo belangrijke wet den eerbied van die gemeenschap voor die wet in ernstige mate schaadt. Wij zijn van meening, dat in het door de „Arnoud" geschapen precedent een zoodanig gevaar voor het bedrijfsleven en de gehee1e ge meenschap gelegen is, dat daartegen voor zieningen behooren te worden getroffen. Chr. Middenstandsbond In verband met de toenemende wettelijke bemoeiingen met den middenstand heeft het bestuur van Christ. Midden standsbond, J. van Andel als directeur a: het bureau vi de organisatie verbonden. IV van Andel was tot voor zeer langs als advocaat gevestigd te Dor drecht en zal zich thans als zooda nig vestigen t« Den Haag. De heer J. Har- dembol blijft aan het bureau van den Bond ver bonden, speciaal belast roet de organisatie- belangen. GOEDE SLAG VAN DE AMSTERDAMSCHE POLITIE Clandestiene handel in goud en zilver ontdekt Inval in een restaurant AMSTERDAM, 3 April. Reeds langen tijd had de Amsterdamsc-he politie het vermoei den, dat in een café aan het Weesperplein een clandestiene handel in goud en zilver werd gedreven. Op geregelde tijden in het bijzonder op Zondagmorgen was het in dit café erg druk en er heerschte dan steeds een zeer geanimeerde stemming Dat de politie juist had gezien en dat er bij die levendige ge sprekken tusschen de bezoekers op Zondag morgen handel werd gedreven, welke het daglicht eigenlijk niet kon verdragen, bleek de politie gistermorgen, toen zij tezamen met eenige ambtenaren van de belasting een inval deed. De bezoekers hadden hier blijkbaar niet op gerekend en overigens wa ren de voorzorgsmaatregelen van de politie ook wel zoodanig, dat geen der handelaren de beenen kon nemen. In het café werden ongeveer 40 personen, welke zich met den handel in goud en zilver bezig hielden, aan getroffen. Een gedeelte van hen was in aet bezit van de voor den handel in goud en zilver wettelijk voorgeschreven registers, een ander gedeelte echter niet Deze groep totaal 15 personen werd meegenomen naar het politie-bureau a<on het Jonas Da niël Meijerplein, waar proces-verbaal werd opgemaakt wegers overtreding der waar- borgwet. Zij zijn daarna weer op vrije voe ten gesteld. Een hoeveelheid goud en zilver, dat op deze lieden werd bevonden, is in be slag gnomen. WERKGEVERSORGANISATIES TEGEN HET ONTWERP-KINDERBIJSLAG- VERZEKERING AMSTERDAM, 3 April. Een aantal vooraanstaande organisaties van onderne mers in verschillende bedrijfstakken, de Alg. Werkgevers-vereeniging, de Bond van Textielondernemingen in en buiten Twente, de Fabrikantenvereenigingen te Almelo en Enschedé, de Metaalbond, de Scheepvaart^ vereeniging Noord, de Scheepvaartvereen. Zuid, de Twentsch-Geldersche Fabrikanten- verecniging, de Bond van Nedexdandsche Brouwerijen, de Ned. Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland en de Vereeniging van Werkge vers in binnenbeurtvaaxden, Autobeurt- dienst bedrijf, hebben zich met een adres tot den Tweede Kamer gewend, waarin zij be zwaren ontwikkelen tegen het aanhangige wetsontwerp inzake kinderbijslagverzeke ring, speciaal in verband met de loonpoli tieke zijde van dit ontwerp. Prov. Statenverkiezingen Lijstvolgorde in Overijssel De nummering der candidatenlijsten voor de Prov. Statenverkiezing in de provincie Overijssel had het volgende resultaat: 1. R. K. Staatspartij. 2. S.D.A.P. 3. Chr. H i s t. U n i e. 4. N. S. B. 5. Vrijz. Dem. Bond. 6. Liberale Staatspartij. 7. Communistische Partij. 8. A n t i-R e v. Part ij. 9. Chr, Dem. Unie. 10. Staatk. Geref. partij. 11. Rev. Soc. Partij. Lijstnnmmering In Limburg In de provincie Limburg zal de num. mering der lijsten aldus zijn; 1. R. K. Staats partij. 2. N.S.B 3. S.D.A.P. 4 Groep L jeune. 5. An t i-R e v. Part ij. 6. Groep Bouwman. 7 Chr. Hist. Unie. 8. Groep Clevers. 9. Gecombineerde lijst van Vrije Democraten en liberalen. De aankondiging van het huwelijk van Prins Willem van Oranje met Charlotte van Bourbon door Marnix van St. Aldegonde. als onderdeel der feestelijkheden bij de 1 April-herden- king te Den Briel. Si gei rep Het betere fabrikaat VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Ph. J. Ham wint te Rotterdam het in-, temationaal tournooi dammen, Rai-< chenbach wordt nummer twee. Te Delft zijn drie goederenwagens uit de rails geloopen. Te Brielle is de 1 April-dag feestelijk gevierd. Te Rotterdam is de politie een reeks inbraken op het spoor gekomen. Hitiers rede te Wilhelmshaven. Verrassende uitslag der Belgische par-t lementsverkiezingen. Dr Martens vraagt ontslag als lid der Kon. Vlaamsche Academie. Accoord getroffen in Russisch-Japans visscherij-geschil. TOENEMENDE BEWOLKING Verwachting: Voor het geheele land: toenemende bewolking met eenige regen, later gedeeltelijk opklarend. Meest matige wind uit zuidelijke richtingen^ weinig verandering te temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf; 750.9. TRERMOMETERSTAND Stand vanmorgen ha&f-twaalf: 11.0 C. 4 April. Zon op 5,31 uur, onder 6.36 uur 4 April. Maan op nm. 7,27 u. ond. vm. 5.19 TL Volle Maan voorm. 4.38 uur tNu behoeft hq zijn „ovto" nog niet te loten verzekeren. Moor tater- oh hij een echte heeft don wet En hij wee» reeds woor. Hij'hoorde tal zoo dikwijls zeggen: GRONINGEN NV. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" DELFT. Fabriek en Kantoor: Delftweg 33 Telefoon 366. TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen Syth. en CelL Lakken Glan&lakken (Reel.) KWAUTEITS /iT-\ MASSA GIETWERK GIETWERK (Adv.) BEKEND DUITSCH PILOOT OMGEKOMEN De bekonde Duitsche piloot Freiherr von M o r o a u is dezer dagen bij een proef vlucht om het leven gekomen. Von Moreau heeft deel uitgemaakt van het Focke Wulf- Condor-vliegtuig. dat de eerste retourvlucht Berlijn-New-York maakte en was piloot van het vliegtuig, hetwelk de recordvlucht Ber lijnTokio volbracht ONDER VALLEND GESTEENTE BEDOLVEN EN GEDOOD KERKRADE, 3 April. De houwer A. Kockelkorn, wonende te Korkrade. is in den nacht van Zaterdag op Zondag in de mijn Julia onder afvallend gesteente bedol- en gedood. Het slachtoffer, dat ruim 40 jaar oud was. was gehuwd en vader van vier kinderen. Taconis - Leeuwarden iRccl)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1