'licums* £riitsdje (latmmt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ernstige electriciteitsstoring te Rotterdam PALACE HOTEL i Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfte zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 cl. met Zondagsblad 7'/a d. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 VRIJDAG 31 MAART 1939 19e Jaargang atibertcntieprijjtn: Van 1 tot 5 regels t.171/» Elke regel meer &22'/j Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels ...»••-•.« 2JO Elke regel meer r.i0.45 Voor het bevragen aan 1 bureao wordt berekend0,10 NO. 6665 OOK TEGEN DE N.S.B. Telkens weer vestigen lezers onze aan- 'dacht op een allergevaarlijkst blaadje, waar yan thans een achttal nummers verschenen is en getiteld „Volk in Nood". Vol veront waardiging streept men dan enkele passa ges aan en vraagt van ons een protest, voor al tegen het misbruik, dat van Gods Woord gemaakt wordt We deelen die verontwaardiging volko men en het kan noodig zijn hiervan een en kele maal getuigenis af te leggen Twee dingen verge te men echter niet Ten eerste is het misbruik zóó grof, dat wie, al is 'het slechts matigen eerbied heeft yoor de Schrift zich vol afschuw van dit profancerend misbruik afwendt. En in de tweede plaats bedenke men, dat onze strijd hij de stembus óók gaat tegen de N.S.B., doch al beweert zij dit honderd maal niet tegen deze partij alleen. Wat het eerste betreft; in het Maartnum mer komt een z.g. meditatie voor over Psalm 2 3; „Laat ons hun banden ver scheuren en hun touwen van ons werpen" De schrijver ontziet zich niet bij de lezers oen rechtstreeksche toepassing van Gods bedreigingen te suggereeren tegen Neder land en zijn regeering. En dan met zinnen als deze'- „Arm volk, dat ten prooi wordt gelaten aan machten uit den afgrond, mach ten van Godhaterij en zedenverwoesting". Dit te signaleeren is voldoende critiek. Het is zelfs overbodig te vragen naar de zeden verheffende kracht van het nationaal- socialisme in en buiten ons land. Maar het 5s schandelijk misbruik van de Schrift om buiten alle verband om teksten aan elkaar te rijgen en daarmee andere partijen on ooren te slaan. Het woord, dat hiervoor past, zullen we in de (pen houden. Wat het tweede aangaat, zien we eener- zijds niet over het hoofd, dat ons volk zich eer afwendt van, dan toenadering betoont tot de N.S.B.; anderzijds echter neemt zij een plaats in naast alle partijen, die niet onvoorwaardelijk buigen voor de Openba ring Gods, terwijl ze bovendien een ideolo gie nastreeft, die uitloopt op onderdrukking ,van elk Schriftuurlijk geloof. We kunnen 'dus niet over haar zwijgen, en moeten elke gemeenschap met deze partjj afsnijden en afwijzen. De N.S.B. wil geen partij genoemd wor den, al schrijft zij leden in en tracht zij be gunstigers te wem/en, die naamloos met fi- nancieele bijdragen steunen. Het gaat haar, zoo heet het. om heel het volk en dus wit zij geen partij rijn< Dit woordenspel verandert aan de werke Tijkheid niets. Het gaat ons ook om héél het volk en wij zullen op Kuypers voorbeeld niet rusten „voor heel dat volk zich weer yoor God buigt". Maar wij weten zeer goed, dat dit een ideaal is en blijft en dus moeten .wij spreken van het „Christelijk volksdeel". Zoo Is er ook een nationaal-socialistisch yolksdeel, onchristelijk en onnationaal in principe en levensopcnbaring; al noemt rij in haar pamfletten dit honderdmaal „las ter"; aan dikke woorden heeft men daar geen gebrek. De kiezers zullen Christendom en vaderland waarlijk dienen, wanneer zij zorgen, dat de N.S.B. nog meer ineenschrom pelt tot een „volksd e e 11 j e"! EEN GOEDE RAAD Zooals alle partijen, die van de negatie leven en daarvan stembusheil verwachten, is ook de N.S.B. sterk en overvloedig in cri tiek om het heel zacht to zeggen. Blad zijde na bladzijde van haar verkiezingslec- tuur handelt over de verdorvenheid der an dere partijen, die alles opofferen aan het „stelsel", daarvoor „en voor niets anders" paar de stembus gaan. Bedoeld is hier het stelsel der „democra tie", Doch men mag vragen, wat de N.S.B. 'dan najaagt. Het zal moeilijk te bewijzen zijn, dat de ■groepen der rechterzijde voor het „stelsel der democratie" in het vuur gaan; anti-re- yolutionairen b.v. hebben van de dagen van .Groen van Prinsterer af, steeds de vraag gesteld: „welke democratie bedoelt gij? Als een stelsel zagen zij het dus niet De N.S.B. daarentegen zoekt haar kracht ge heel en ten volle in het systeem van de dic tatuur. de radicale vernietiging van alle yrijheid op elk gebied. Op haar is dus ten volle van toepassing wat zij zegt tot de kiezers die haar banier 'niet volgen: „als de verkiezingen voorbij zijn, zult ge pas merken, waaraan ge uw item gegeven hebt". Immers, wat de N.S.B. zou brengen, indien zij ooit in ons land de meerderheid verwierf, zou pas blijken, als het te laat is om het juk weer af te werpen Daarom vermanen we de lezers en zij miogen het hun medekiezers doen om het advies te volgen, dat in het overigens van .profanie en demagogie druipend hoofdarti kel in „Volk in nood" gegeven wordt: „Als -ge precies wilt weten, hoe gij behoort te .stemmen, dan moet ge eens een verkiezings pamflet van een der vorige verkiezingen .voor den dag halen, nogeens overlezen, wat u beloofd is en dan nagaan wat van al die beloften vervuld is". Inderdaad; van het vele. dat „Museert, die winnen zou" beloofde, is schijn nocfi Scha duw te ontdekkenoc.ijn daarentegen, die niets beloofd heeft, dan dat hij en zijn par- De ernstige Duitsch- Poolsche spanningen Garandeert Londen Polens onafhankelijkheid Volgens de „Star" heeft gisteren te Londen een kabinetszitting plaats gehad, naar aanleiding van de door Duitschland gevoerde perscampagne tegen Polen. De ministers zouden hebben beraadslaagd over de maatregelen, die Engeland zou moeten treffen in geval van plotselinge noodzakelijkheid. Ten aanzien van de genomen besluiten is geen verklaring in het parlement te verwachten, daar eerst Frankrijk moet worden ingelicht. „Un Press" intusschen beweert, dat de kabinetsraad zou hebben besloten, aan Polen een unilaterale Britsche garantie voor zijn onschendbaarheid aan te bie- Volgens de berichten zou de voorge stelde garantie, die een aanvulling is van het Fransch-Poolsche verdrag geen be trekking hebben op Danzig. In herinnering wordt gebracht, dat de Poolsche minister van buitenlandsche zaken, Beek, Maandagavond in Londen zal aankomen voor het voeren van bespre kingen met Chamberlain, Halifax en an deren. Het schijnt, dat de berichten over een oortgaande Duitsche troepenconcentratie nabij de Poolsche grens, die Londen Woensdagavond laat bereikten, deze beslis sing van het kabinet verhaast hebben. Duitsche „gruwelsprookjes" Het officieele orgaan van de nationaal- socialistische partij te Danzig, de „Danzi- ger Vorposten", richt in een hoofdartikel een waarschuwing tot Polen: „Het groote Duitsche rijk", aldus de „V< posten" kan niet steeds blijven zwijgen, als Warschau voortgaat te dulden, dat zich anti-Duitsche relletjes voordoen, alsof er geen Duitsch rijk bestond, dat waarde hecht aan zijn eer. De houding van Warschau ten aanzien in zekere politieke opvattingen van wes telijke mogendheden doet veronderstellen, dat ook de Poolsche regeering bereid is, de overeenkomst van 1934 te erkennen, als grondslag voor de betrekkingen met Duitschland. Maar als Polen inderdaad niet wenscht grondige wijziging te Brengen in zijn politiek jegens Duitschland, dan moet een einde komen aan de anti-Duit- sche strekking van officieele redevoerin gen en aan de oorlogs-psychose, welke door zekere oproepen in Polen wordt opge wekt". Naar het Deutsche Nieuwsbureau uit Kattowitz meldt, „komen ook in Oostelijk Opper-Silezië steeds meer uitspattingen voor van leden van chauvinistische Pool sche bonden tegen de Duitsche minderheid. Zoo hebben Dinsdagavond te Rybnik leden van Poolsche bonden jacht gemaakt op jeugdige voetgangers, die witte kniekousen droegen, hetgeen door de Polen algemeen als bewijs van het lidmaatschap van Duit sche organisaties wordt opgevat. Daarna begaven de Poolsche betoogers zich naar een koffiehuis, waar zij de aan wezige Duitschers lastig vielen". Een Duitscher, die zich ondanks de Pool sche dreigementen van de Duitsche taal bleef bedienen, werd met stoelen neerge- ranseld, aldus het D.N.B., dat ook nog van andere incidenten te Ryknik melding maakt. Italië wordt ongerust De Italianen zijn, naar Reuter uit Rome meldt, op het oogenblik meer in beroering gebracht door de betrekkingen tusschen Duitschland en Polen dan door de rede van Daladier. Zij die niet ten volle fascist zijn en niet geheel voor de as Rome Berlijn voelen, meenen, dat het grootste ge vaar voor Europa uit Polen zal voort komen. Als Duitschland een agressieven wrok koestert wegens een weigering van War schau, met zijn voorstellen rekening te houden, en de zaak doorzet, zal, zoo verkla ren vele Italianen, de as de spanning niet kunnen weerstaan. Nieuwe bomaanslagen in Engeland LONDEN, 31 Maart (Reuter). In den afge- loopen nacht zijn te Liverpool. Birmingham en Coventry bomaanslagen gepleegd. Te Li verpool is een eigen g emaakte bom ontploft, welke was bevestigd aan het traliewerk van een winkelruit in het winkelcentrum der stad. Drie andere bommen rijn in deze stad gevonden. Eén ontplofte, nadat een politie man het projectiel had verwijderd en ter wijl de politie bezig was een andere bom onschadelijk te maken, ontplofte een derde in dezelfde straat, waardoor een winkelruit werd vernield. ONDERGRONDSCHE TREIN BOTSING TE NEW YORK Ongeveer honderd gewonden NEW YORK, 31 Maart. (Beuter). Kort na middernacht zijn in een der buitenwijken van New York twee ondergrondsohe treinen tegen elkaar gebotst. Ongeveer 100 personen werden gewond, waarvan elf ernstig. Koningin Wilhelmina naar België Het programma yan het bezoek BRUSSEL, 30 Maart. Hier volgt het programma van het bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina aan België, zooals dit tot nu toe is vastgesteld: i i n s d a g 23 Mei: De Koningin komt 23 Mei voor Haar officieel be zoek te Brussel aan. Zij zal in den loop van den middag door Koning Leopold aan het Noorderstation ont vangen worden, doch het juiste urn- is nog niet vastgesteld. Des avonds zal in de salons van het Paleis te Brussel een groot gala diner worden gegeven. Woensdag 24 Mei: Den vol genden dag zal H. M. Zich in den ochtend naar het stadhuis begeven, waar Zij door Burgemeester Max en de leden van het College van Schepe nen zal worden ontvangen. Des middags zal Zij een garden partij bijwonen, die in de serres van het Slot te Laeken wordt, gegeven, en in den avond zal Zij zich naar een gala-voorstelling in het Theatre la Monnaie begeven. Donderdag 25 Mei zal Koningin naar Luik vertrekken, waar Zij de Internationale Water tentoonstelling zal bezoeken. Zij zal in den loop van den middag naar Brus sel terugkeeren en aanzitten aan een diner, dat in de salons van het Neder- landsche gezantschap wordt gegeven. V r ij d a g 26 Mei: In den ochtend van Vrijdag 26 Mei zal de Koningin weder naar Den Haag vertrekken. Het conflict in de Metaalindustrie Scheidslieden benoemd 's-GRAVENHAGE, 31 Maart De Minister raad heeft, gevolg gevend aan den wensch der partijen, dat hij de scheidslieden ter be slechting van bovenvermeld geschil zou aan wijzen, daartoe benoemd de heeren H. P. J. Bloemers, mr T. J. Verschuur, mr dr S. de Vries Czn, resp. rijksbemid delaar in het le, 4e en 2e district De rijks- bemiddelaar in het 3e district, prof. mr A. C. Josephus Jitta was op grond van artikel 29 van de Arbeidsgeschillenwet 1923 niet bevoegd als scheidsman op te treden, omdat ten overstaan van hem de acte van compromis, waarin de scheidsrechtelijke uitspraak werd aanvaard, opgemaakt is. Heethoofdig tramconducteur Kleine oorzaken, groote gevolgen AMSTERDAM, 31 Maart. De rechtbank veroordeelde een tramconducteur, die eenige weken geleden zijn vrouw een pantoffel naar het hoofd wierp, waarna zij korten tijd later overleed tot zeven weken gevangenis straf, met aftrek van het geheele voorarrest, dat reeds zeven weken bedraagt, zoodat de verdachte onmiddellijk in vrijheid werd ge steld. De officier van Justitie had ten laste ge legd: mishandeling den dood tengevolge hebbende. Bij de sectie van het lijk was o.a. komen vast te staan, dat de vrouw een zeer dunne schedel had. REEDERIJ BENADEELD AMSTERDAM, 31 Maart. Het gerechtshof veroordeelde een schipper die vroeger in dienst was van de reederij Bergmann, tol een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maan den met aftrek van de voorloopige hech tenis. De man had door een drukker te Amster dam gi'oote hoeveelheden abonnementen en lcnipkaarten na laten maken. Hij had deze valsche kaartjes via andere leden van het personeel, conducteurs en schippers, aan het publiek, dat vam de „heen en weer"- bootjes gebruik maakt, verkocht. De rechtbank had den schipper tot iy2 jaar gevangenisstraf veroordeeld en de procureur-generaal had bevestiging van het vonnis gevorderd. DE INGANGSCONTROLE BIJ DE SPOORWEGEN Wordt met 15 Mei afgeschaft Naar wij vernemen heeft de Directie der Nederlandsche Spoorwegen besloten om ingaande 15 Mei a.s. op alle stations in Nederland de ingangscontrole af te schaften. Naar men weet is deze maatregel op het Centraal Station te Utrecht eenige tijd ge leden bij wijze van proef ingevoerd. Uit het feit, dat dit thans op alle stations wordt doorgevoerd, mag men besluiten dat de proef heeft voldaan. De nieuwe Engelbrecht van Nassau- kazerne te Roosendaal is gisteren in tegenwoordigheid van talrijke auto riteiten officieel geopend. Tijdens de rede van den commandant van het Veldleger, generaal baron J. J. G. van Voorst tot Voorst. LEGER DES HEILS KOCHT „DE NYE WEHME" ZEIST. 30 Maart. De fraaie villa „De Nye Wehme" aan den Utrechisrfien weg te Zeist, waar van 1927 af de Zendongs-studieraad, onder leiding van Ds. Boissevain, is gehuis vest, werd aangekocht door het Leger des Heils, dat de \-illa met grootten tuin bestemde tot nieuw onderdak voor het tehuis voor ver waarloosde en voogdijkinderen, thans onder gebracht te Maarssen. tij en anderen, die met hem wilden samen werken, het goede voor land en volk zullen zoeken; hij heeft zijn belofte gehouden De Anti-revolutionaire partij zal dit met liem blijven doen, bewust van eigen kleine kracht, maar ook van de levenwekkende kracht van haar beginsel. Trompenberg's Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele aar geopend Tramverkeer volledig gedesorganiseerd Stagnatie in tal van bedrijven ROTTERDAM, 31 Maart Hedenmorgen is de electriciteitsvoorziening in Rotterdam volgens onze voorloopige inlichtingen het geheele net gestoord geweest. Om twee minuten over tien staakten in tal bedrijven de machines den arbeid. De elec- trische klokken bleven stilstaan, en de elec- trische trams liepen niet meer. Onmiddellijk het optreden van de storing werd de Telefooncentrale aan de Botersloot zoodanig bestormd met telefoon-aanvragen, dat over belasting dreigde en een gedeelte van de stad, wat het telefonisch verkeer betreft, volledig werd uitgeschakeld. Hierdoor werd de verwarring uiteraard nog vergroot, door. dat men op geen enkele manier te weten kon komen wat er aan de hand was. Reeds spoedig kwam vast te staan dat de oorzaak van de storing was gelegen in de electriciteitscentrale aan de Galilcistraat, waar men onmiddellijk met man en macht aan het werk is getogen om de storing of» te heffen. Men is daarin vrij spoedig ge- jd door het inschakelen van de reserves het bedrijf. Het gelukte n.l. niet de oor zaak van de eigenlijke storing op te helderen Geleidelijk aan begonnen in de stad wijk voor wijk de trams weer te rijden. De sto ring heeft het langst geduurd in de binnen stad, waar men bijna 'n uur van electrischen stroom verstoken is geweest. Overigens is de duur van de storing voor tal van bedrijven geheel verschillend geweest. Wij hoorden van gevallen waar de storing een kwartier duurde, maar ook van andere, waar men veel langer gehandicapt is geweest Ook het spoorwegverkeer heeft hinder van de storing ondervonden. Verschillende electrische treinen konden de reis niet voortzetten en bleven hulpeloos op het tra ject staan. Waar mogelijk heeft men ge tracht de „gestrande" treinen met stoom locomotieven weg te sloepen Groote stagnatie heeft men van de storing ondervonden in de haven waar het bedrijf vrijwel een vol uur heeft stilgestaan. De bruggen "Over de Koningshaven konden niet geopend worden. Omtrent de oorzaak van de storing valt nog niets te zeggen. Bij het G. E. B. werd elke inlichting geweigerd. Vast is echter reeds komen te staan, dat de storing niet is veroorzaakt door ernstige ongelukken, het geen bij alle ongerief tenslotte nog ee lukJrige omstandigheid was. Belasting-ontduiking Er goed afgekomen De Haagsche rechtbank veroordeelde den 54-jarigen .1. N. J. R., die gedurende de ja ren 1936, 1937 en 1938 een groot gedeelte van zijn vermogen en inkomen voor de belasting verzwegen heeft. tot. een geldboete van 500, subs. 1(H) dagen hechtenis en een voorwaar delijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van arie jaar. Het O. M. had drie maanden gevangenis straf onvoorwaardelijk geëischt MAALTIJD VAN „DE HOFSTADBLOEM" Ten besluite van den openingsdag „De Hofstad-bloem" is gis'era vond in resta-urant van Hou trust een feestmaaltijd aangeboden aan de internationale jury en aan de deelnemers van het Fleurop Congres. Het Haagsche Knapenkoor zorgde voor af wisseling. Door verschillende sprekers werd het woord gevoerd, onder meer door den voorzitter van de internationale jury, Jhr. G. F. van Tets van Goidschalxoord. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kte- zen daarom W. L. D. SCHOENEN VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit DRIE bladen Ernstige electriciteitsstoring in Rotter-* De ingangscontrole op de stations der Spoorwegen wordt per 15 Mei a.s. af ge-* schaft. f De vergadering van het Centraal Bu reau voor Veilingen. Een bezoek aan het kamp „Elfbergen" i Gaasterland. Rijksminister Frick over het vraagstuk der minderheden. De Slowaaksch-Hongaarsche bespre* kingen opnieuw gestaakt. Zal Engeland aan Polen een militaire garantie verstrekken? j Funk spreekt over de Duitsche finan* cieringspolitiek. In Zwitserland is een cocaïne-zwendel ontdekt, waarbij een 44-jarige Rotter* dammer de hoofdpersoon was. DROOG WEER Verwachting: voor het geheele land: droog weer. Iets kouder overdag* Tijdelijk wat toenemende bewolking," ochtendnevel. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 760.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 11.2 C, FIETSERS LICHT OP: 1 April. Van 'sav. 7,01 u. tot 'smorg. 5,06 U Hooge Raad Mr. G. van der Flier geïnstalleerd Bij den aanvang vam de zittiong van den Hoogen Raad is gisterochtend mr. G. van der Flier, die onlangs tot raadsheer in dit college is benoemd, ais zoodanig geïn stalleerd. De procureur-generaal, mr. W. J. Berger, heeft den nieuwen raadsheer namens het par ket gelukgewenscht en daarbij doen uitkomen, mr. van der Flder de plaats inneemt van mr. Kirberger, die wegens rijn hooge gaven van hoofd en hart een zeer bijzondere positie by dit college innam. Spreker herinnerde ver- aan de werkzaamheid van mr. van der Flier indertijd als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie te Suriname, welke ervaring er zeker toe zal bijdragen, dat de samenwer king mét het parket bij den Hoogen Raad aangenaam zal rijn. De president van den Hoogen Raad, mr. L. A. Visser, deed de geluflcwenschen van het college aan mr. Van der Flier vergezeld gaan van woorden van groote waardeering voor mr. Kirberger, die om particuliere redenen niet in het openbaar afscheid heeft genomen en wiens veelzijdige gaven hem bij den Hoogen Raad in buitengewone achting deden staan. Spr. richtte hierna woorden van har telijk welkom tot den nieuwen raadsheer, die zal zitting nemen in de kamer voor bur gerlijke zaken. JAARVERSLAG CHR. HANDELS REIZIGERS EN HANDELSAGENTEN In het jaarverslag van de Ned. Vereen, van Chr. Handelsreizigers en Handelsagen ten lezen wij het volgende: De N.C.H.V. heeft opnieuw een goed jaar achter zich. Het ledental ls niet onaanzienlijk geste gen. Van 1 Januari tot 31 December konden vijf en tachtig beroepsgenooten wor den ingeschreven. In 1938 moesten acht en dertig leden worden afgeschreven. Op 1 Ja nuari 1939 bedroeg het aantal leden 313. Op 1 Januari 1938 telde de verceniging elf afdeelingen en twee correspondentschappen Apeldoorn werd van correspondentschap af- deeling, zoodat er twaalf afdeelingen zijn. Verheugend is, dat het percentage werk- loozen onder de leden, al jaren lang. zeer aanzienlijk beneden het gemiddelde percen tage blijft Door allerlei omstandigheden :s het in totaal uit de werkloozenkas uitge keerde bedrag lager dan het vorig inar. hoe wel het aantal collega's dat uitkeering kreeg, iets hooger ligt. Od 1 Januari 193Ü was het vermogen van de werkloozer.kas de 13.000 gepasseerd. De vereeniging begon het jaar 1938 met tien werklooze leden, waarvan drie nog kastrekkers waren. Een en twintig collega's kwamen In den loop van dat jaar zonder werk, waarvan er op 1 December 1938 nog acht geen betrekking hadden weten te hemachtig-n Het jaar 1938 word met elf werklooze collega's beëindigd. De penningmeester, de heer A. P. van Pelt. vermeldt in zijn jaarverslag, dat het afgeloopen vereenigingsjaar niet ongunstig is ITPWPPAt h/-W»lvol Jit c-l-i.i» 1- Méér tomaten en minder druiven Verschuiving der Westlandsche cultures Het Westland, de streek van druiven en tomaten, blijkt in rijn cultures toch wel te wisselen. Nadat eenige jaren de druiven- strootn telkens breeder werd, zoodat maat- regelen beraamd werden om hieraan paal en perk te stellen, damt thans deze overvloed af en verplaatst deze zich naar de tomaten. Geen wonder, dat de mestvaalt telkenjare rooder gekleurd wordt door de groote hoeveelheden an dit product, die onverkocht blijven. In het afgeloopen jaar begon dit reeds in Augustus en ook de stooktomaten hadden het er slecht af gebracht. Hoewel de export van dit product met 18 steeg, was de prijs toch belangrijk lager dan vorig jaar. De Westlandsche tomaten-productie was echter heel wat gestegen. Terwijl in 1937. totaal 25.009.525 kilo tomaten werd aange- oerd aan de veilingen bedroeg deze in het afgeloopen jaar 30.432.507 kilo. Daarentegen liep de aanvoer van dt drui ven terug van 16.879.639 kilo tot 15.989.471 kilo. Toch was de opbrengst van dit pro duct het afgeloopen jaar belangrijk beter dan in het voorgaande, er was zelfs een meer opbrengst van 5 cent per kilo. De gunstige omstandigheid voor de drui- ven was echter gelegen in de zoo goed als algeheele afwezigheid van zacht fruit, waar van de oogst door nachtvorsten vrijwel ver» nietigd was. Overigens kan de Inperking van de drui ven Invloed een resultaat zijn van de actie welke reeds eenige jaren is gevoerd, om de d rui venboom en minder zwaar te belasten, waardoor een beter product kan worden verkregen: een resultaat dat in beter op« brengst compensatie vinden moet. Duitsch zweefvliegtuig boven Arnhem Geslaagde noodlanding Gietermiddag omstreeks 4 uur zweefde een Duitech zweefvliegtuig boven Arn- h e m. Op een hoogte van enkele honderden meters beschreef het toestel enkele cirkels hoven de stad rrm even later buiten de be bouwde kom in een weiland van het Am* hemsehe Broek een noodlanding te maken, welke goed afliep. Het toestel droeg als kenteeken D—10—895 en werd bestuurd door den student W. Ha- nisoh uit Munster. Deze verklaarde gistermiddag omstreeks 2 uur op het vliegveld te Munster te zijn opgestgen, waar het toestel door een motor vliegtuig tot een hoogte van 300 meter werd opgetrokken. Door den straffen Oostenwind was het toestel in de richting van de grens gedreven, waar de bestuurder den koers was kwijt geraakt. Bij Arnhem heloot hij te dalen. Het toestel heeft bij ie landing geen schade bekomen en mk de bestuurder bleef ongedeerd. Na een onderzoek door de burger- en militaire politie is het toestel vrijgegeven. Het werd gedemonteerd .*n naar Munster vervoerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1