Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ZES VERKEERSTUNNELS TE ROTTERDAM Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling LoSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/> Cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6663 WOENSDAG 29 MAART 1939 19e Jaargang atrtj£rttntieprn?rn: Van I tot 5 regels U7 Elke regel meer v 022'h Ingezonden Mededeeüngtö van 1-5 regels 230 Elke regel meer 0.45 ,Voor bet bevragen aan 1 bureao v' wordt berekend .«.•••••4* Q.I0 ONGEZOCHT BEWIJS Men zal zich herinneren, dat „Kerk en ,Vrede" zich ten zeerste beklaagd heeft over haar plaatsing op de lijst der- verboden ver enigingen. Haar voormannen voerden aan en werden daarbij door velen gesteund, dat deze organisatie wel anti-militaristisch is, doch dat de leden op elk ander terrein gaarne en trouw de Overheid willen Üienen. De Regeering voerde hiertegen aan, dat de landsverdediging dermate vastgestrengeld zit in alle overheidsdiensten, dat een anti- militairist bij alle departementen voor ge ^vetensconflicten geplaatst kan worden. Deze stelling nu zagen we volkomen be vestigd in het correspondentie-orgaan van 'de „Vriendenkring in Nederland", een natio nale tak van de Quakersorganisatie, welke yooral in de laatste jaren hier te lande steunpunten heeft gekregen, hoewel het vroeger bijna uitsluitend een Angelsaksi sche beweging was. Het lijkt er op, dat de Vriendenkring, de Jongste tak van dit soort, door de Engelsche Quakers als de Hollandsche „afdeeling" er kend wordt, in tegenstelling met die der 'Oud-Woodbrookers (Barchembeweging) en die te Bilthoven. De opgang, welke deze beweging in ons land maakt, moet ongetwijfeld gezocht wor den in het verlangen der menschheid naar meer vastheid en verdieping van het gees telijk leven en waar men niet onvoorwaar delijk voor het Woord van God wil buigen, zoekt men het in het sterk geloof in het „Innerlijke Licht" en in de leiding, welke dat Licht steeds geeft, wanneer de mensch het slechts ernstig zoekt. Frappant; is daarbij wel de erkenning, vele problemen op dit oogenblik niet aan te lcunnen en de universeele lijn in het leven tevergeefs te zoeken. Zoo lazen wij de klaóht, dat men Quakers aantreft, die tegelijkertijd liberaal, sociaal-democraat of zelfs natio- naal-socialist zajn; waaruit de zeer logische conclusie getrokken wordt, dat blijkbaar het aangehangen levensbeginsel niet op elk terrein van beslissende beteekenis blijkt te zijn. Dat het geloovig aanvaarden van Gods iWoord wèl richtinggevend is op maatschap pelijk en staatkundig terrein, is blijkbaar bij de leiders niet opgekomen. Men schijnt flat als sectarisme te beschouwen. Hoe het zij, met het probleem der dienst weigering weet men tegenwoordig evenmin raad als bv. de vereeniging „Kerk en Vrede". Men moet zich daarop „bezinnen". Want wel staat men sterk in de overtuiging, dat 'de waarschuwing van Jezus „Wie 't zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan", niet alleen voor den enkelen mensch, maar ook voor de overheid geldt; doch men weet niet meer hoe men dan nog zajn wolk zal kun nen dienen. Men zou in Engeland bv. gaar ne aan de uitnoodiging van Chamberlain gehoor geven, maar, zoo luidt de klacht: alles is thans gericht op de landsverdedi ging en daaraan kunnen wij ons niet geven. Deze erkenning, welke we niet verder be spreken, bewijst o.i. ten duidelijkste, dat onze Regeering terecht besloot „Kerk en Vrede" op de lijst der verboden vereenigin- gen van rijkspersoneel te plaatsen. DE FINANTIEELE VOORSTELLEN DER REGEERING Het Christelijk Werkgevers verbond geeft zijn oordeel Grondverschuiving te Ouderkerk a.d. IJssel Een arbeider levend begraven OUDERKERK AAN DEN IJSSEL, 29 Maart Gisteravond omstreeks half zes is bij de Iverbe teriogswerken ten behoeve nan den Holl. IJsel op de grens van Ouderkerk a. d. I Jssel en Gouderak, een ongeduk gebeurd, 'dat een van de vier werklieden, welke bezig waren met het graven van een put, het leven heeft gekost. Waarschijnlijk tengevol ge van den waterdruk had een grondver schuiving plaats. Drie van de vier in den put staande arbeiders wisten bijtijds uit den kuil te springen, maar aan den ongeveer 50-jarigen Klaas Anker, uit Stolwijk, geluk te dit niet. Direct toog men met man en macht aan het werk om den ongelukkige te bevrijden, wat na eenigen tijd ook gelukte. Inmiddels was Dr. Werkman uit Gouderak gearriveerd en verschillende leden van de Gouderaksche E.H.B.O., die van een znur- 6tof-apparaajt gebruik maakten. Helaas mochten alle aangewende pogingen om de levensgeesten weder op te wekken, niet meer baten. Dr. Werkman kon slechte den dood door verstikking constateeren. De ongelukkige laat een vrouw en vier kinderen acihter. Het lijk is per personen auto met brancard van den garagehouder J. Bouter naar Stolwijk overgebracht. Brand te Ammerzoden Mandenpakhuis in de asch gelegd AMMERZODEN. 29 Maart. Gisterenavond, omstreeks half tien, is door nog niet bekende oorzaak brand ontstaan in het pakhuis van den mandenfabrikant J. van Doormalen te Ammerzoden. Het vuur werd eerst ontdekt toen de vlam men uit het gebouw sloegen. In een Mini mum van tijd stond het pakhuis in lichter laaie. De brandweer kon niet verhinderen, dat het pakhuis mot dien grond gelijk werd gemaakt. Een vonkenregen daalde neer op een drietal huizen aan de Hoogesteeg, die Slechts met moeite behouden konden wor den. In het pakhuis bevond zich een partij van Bchtd'iizond groote manden, alsmede een voorraad teenhout. Dit alles is eveneens een prooi der vlammen geworden. De eigenaar "svas laag verzekerd. UTRECHT, 29 Maart. Heden kwam in het Jaarheursrestaurant alhier het Christelijk Werkgeversverbond in buitengewone alge meen? leienvergadering bijeen ter bespre king van het rapport dat door een ingestel de belastingcommissie inzake de financieele voorstellen der regeering neergelegd in de millioenen-nota 1939 is uitgebracht. conclusies waarin de be schouwingen van dit rapport zijn samengevat heb ben we indertijd reeds medege- De vergadering stond onder lei ding van den Verbondsvoorzit ter den heer A. Borst Pz., die in zijn openings rede mededeeling deed over hei ontstaan van de belastingcommis- A. Borst Pzn sie en de tot standkoming van het rapport Wanneer men ons vraagt, merkte Spr. op, of we met de publieke behande ling van deze vraagstukken gaan be wandelen den weg der practische politiek het terrein gaan betreden van de (poli tieke organisatie, en ons gezag en onze invloed als groote Centrale Werkgevers organisatie pogen aan te wenden om de Overheid, de volksvertegenwoordiging en de publieke opinie te beïnvloeden, antwoorden wij daarop, dat het laatste inderdaad ons doel is. en dat overigens het antwoord, dat op deze vragen to geven is, geheel wordt beheerscht door het antwoord op een andere vraag, n.l. waar men op een gegeven moment het zwaartepunt zoekt, op politiek of op maatschappelijk terrein. De Staatkunde der laatste jaren over de geheele wereld is geheel doorvlochten met maatschappelijke vraagstukken. De millioènennota 1939 en de belastings- voorstellen der regeering staan in zóó nauw verband met het bedrijfsleven, dat zwijgen onzerzijds zou beteekenen gemis aan verant woordelijkheid bij de leiders van dat be drijfsleven. Onze arbeid bedoelt immers be vordering van de welvaart van heel ons volk. Ons Christelijk werkgeversverbond, dat zich plaatst op den grondslag van dsn Bijbel is juist daarom niet partijdig, maar echt nationaal. Wij aanvaarden zol der reserve de medeverantwoo delijkheid voor een gezonden s cialen economischen en fina cieelen opbouw van den Neder landse hen Staat. Wij doen dat on partijdig, en goed geformeerd en gedocumen teerd. Wij willen geen bepaalde groeps- of vakbelangen verdedigen, doch als nationaal Christelijke organisatie door dien organisa tie-arbeid God dienen en onzen naaste. Wij zijn er van overtuigd, dat de bespre kingen van vandaag, aan de hand van het rapport slechts zullen raken één zijde van het groots vraagstuk, hoe de welvaartsont wikkeling van ons vaderland kan worden bevorderd, nl. den financieel-technischen kant Wel zal er rekening mede moeten worden gehouden, dat het vraagstuk van de finan ciën een onderdeel is, zij het een belangrijk onderdeel, van het geheele economische vraagstuk, en mogelijk is te scheiden van andere daarmede samenhangende vraag stukken. Onze bespreking vandaag zal zich dus min of meer beperken tot de financieel- technische vraagstukken, al stem ik aan stonds toe, dat deze weer niet zijn los te denken van het standpunt, dat mien in neemt ten opzichte van het geheele complex van vraagstukken op economisch en sociaal terrein, waarom ook deze noodwending in discussie komen. Leuzen bezitten wij in overvloed, daaraan sstaat" geen behoefte. Critiek is gemakke lijk en tracht meestal eigen onmacht t» dek ken. Alleen opbouwende arbeid is noodig. Opbouwende arbeid, waardoor ons be drijfsleven en ons geheele volk worden ge diend. Opbouwende arbeid, die bij de oplossing van de groote vraagstukken, waarvoor onze Regeering is geplaatst, Ihaar sterkt en den weg wijst door de stem uit de praktijk, door bewust-verantwoordelijke menschen ge sproken. Opbouwende arbeid in bet dienen van den naaste. Dan zijn wij niet in naam. maar inder daad Christelijke werkgevers. Dan arbeiden wij op recht Christelijke wijze aan de nationale zaak en dan kan in moeilijke tijden ais wij thans beleven, ons besef van mede-verantwoordelijkheid onze mede-volksgenoot?n schragen en opwekken tot het verrichten van onzen gezamenliiken Christelijk-nationalen arbeid op economisch terrein. Zóó versterken wij mede onze geestelijke bewapening Na dit openingswoord sprak de heer C. Visser, accountant te 's-Gravenhage, voorzitter der Belasting-Commissie uit het Verbond, over De millioenennota 1939 De millioenennota-1939 is ongetwijfeld een belangrijk staatsstuk, zoo ving spr. zijn rede aan, waarvoor we veel waardecring moeten hebben, doch waarbij men ook een gevoel van teleurstel line niet kan onderdrukken. Wekt het geen teleurstelling, vraagt spr., als de millioenennota wel de nood zakelijkheid van bezuiniging betoogt, doch zelfs geen enkel bezuinigingsvoor stel bevat; dat de te nemen bezuini gingsmaatregelen worden verschoven naar 1940 en volgende jaren; dat ook voor deze jaren nog slechts een bezuini ging, ter compensatie van het normale accres, tot absolute eisch wordt gesteld; dat in verband hiermede dekking van het tekort 1939 uitsluitend gezocht wordt in belastingverhooging; dat de voorstellen der Regeering een verhoog den belastingdruk beteekenen van f90 millioen, welke op alle klassen der maatschappij zal drukken, doch wel inzonderheid op het bedrijfsleven, ter wijl de belastingvermindering ad 40 millioen in hoofdzaak bepaalde groepen der bevolking ten goede komt Spr. vraagt eerst de aandacht voor <lf ongunstigen toestand van 's Rijks finan- tiën. De millioenennota sluit met een reëel tekort van 61 millioen gulden, In het adres der 9 vooraanstaande Nederlanders wordt dit tekort berekend op 198 millioen. Onze commissie komt op een bedrag van 96 millioen gulden. Sommigen zien in een vlotte leeningspoli- tiek de uitkomst Doch wij vragen ons af, of dit nog gepermitteerd is. Onze nationale schuld bedraagt 6% mil liard, dat is ruim 43 pet. van ons nationaal vermogen. Veel buitenlanders hebben aan deelen in Nederlandsche ondernemingen. Bij verdere stijging der Staatsschuld is het gevaar groot dat steeds meer Nederlandsch bezit direct of indirect naar buitenlandsche portefeuilles verhuist Er moet naar dekking van het begrootingstekort gestreefd worden. Maar langs welken weg? Waar de tegenwoordige heffingen reeds zoo zwaar op het volk drukken rijst de vraag of de belastingsschroef nog verder geerine betreft, merkt spr. op, dat er aan be'astingstelsel gebreken kleven. Men betaalt pas als h«-t inkomen waarvoor be taald moet worden reeds verteerd is.. Her ziening is noodig. Doch nieuwe belastingen invoeren moet op bezwaren stuiten. rentebelasting i« niet onbillijk te achten, mits niet leidend tot dubbele heffing; de huurbelasting heteekent een nieuwe druk voor huizen-exploitanten, i moeilijk aanvaardbaar; de 1 oon be ting oromoveert den werkgever tot onbezoldigd ontvanger; de algemeene lnstbelasting zal moeilijk gemist kunnéh worden. Maar van de extra-winstbelas ting is volgens spr. niets goeds te zeggen. Er is geen enkel motief, dat voor invoering zal pleiten. Indien het onmogelijk mocht blijken door bezuiniging reeds spoedig tot een sluitende staatsbegrooting te komen, dan zou onze Commissie aan een tijdelij ke proportioneele heffing naar het be lastbaar inkomen, berekend overeen komstig de bepalingen van de Wet op de Inkomstenbelasting, met enkele ge wenschte correcties ter opheffing van verschillende bezwaren, verre den voor keur geven boven de belastingen, door de Regeering voorgesteld. Een zoodanige proportioneele heffing voorkomt immers nieuwe kosten en beslom meringen voor het bedrijfsleven en zal daarbij millioenen perceptiekosten besparen Deze proportioneele heffing bedoelen wij dan als compensatie van de voorgestelde belast i n gvermi ndering. Verzwaring van den belastingdruk toch zou, onder de tegenwoordige omstandighe den, voor ons volk, in al zijn geledingen niet minder beteekenen. dan een econo mische ramp. Chamberlain over de anti-agressie verklaring Er wordt nog steeds over orden. De millioenen-nota geef echter een ver zwaring aan van 50 millioen. Dat beteekent een koopkracht vermindering van even zoo groot bedrag. Wat niet te laag aangeslagen mag worden. Zonder belastingverhooging zal dekking van het begrotingstekort slechts te vinden zijn door bezuiniging. De staatsuitgaven liepen van 197 millioen in 1910 op tot 742 millioen in 1ÏK19. Hierop moet bezuinigd worden. Spr. wilde hierbij een weg wijzen. Vermin dering van Overheidsuitgaven, wat bij reox-- ganisatie een besparing van 22 millioen ge ven kan. Dit zal wel moeilijkheden geven. Spr. staat hierna stil bij de werkloos heid. Hoewel het cijfer daalde, blijft het percentage nog veel te hoog. Door inspan ning van alle krachten dient onze produc- tie-ca.paciteit weer ten volle benut te wor den. Spr. meent dat er geen bezwaar zou moeten bestaan om nieuwe ondernemingen, die inderdaad medewerken tot bestrijding der werkloosheid gedurende een aantal ja ren vrijstelling van belasting te verleenen. Wat de belastingplannen der re- Z.K.H, Prins Bernhacd nam Dinsdag deel aan de cross-countrywelke de Kon. Militaire Sportvereen. op het landgoed Duinrellte Wassenaar had georganiseerd. Zware binnenbrand in de Residentie Schade op 20.000 geschat DEN HAAG. 29 Maart. Omstreeks kwart vóór vier gistermiddag is brand ontstaan in een loods van 1000 M2 oppervlakte op het Calandplein, waarin gevestigd is de firma Jac. van der Veen, die electrische artikelen maakt. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een vonk, welke op een ballonnetje van celluloid is gevallen. Het vuur breidde zich snel uit. De brand weer werd gealarmeerd en verscheen met twee spuiten spoedig ter plaatse. In een half uur was het voornaamste blusschings- werk geschied. Korten tijd later was de nablussching achter den rug. De loods heeft geruimen tijd leeg ge staan. Zij was vroeger de fabriek van Koolhoven, die zooals men weet thans op Waalhaven is gevestigd. De firma Jac. van der Veen was er sinds eenige eken in getrokken. Een groot aantal bal lonnetjes, die op oranjefeestdagen voor il luminatie dienen, was er opgeslagen. Ook lagen er onderdeden van marktkramen. Men was gistermiddag bezig met in elkaar zetten van een installatie, waaraan zeilen, voor deze marktkramen dienst doen, bevestigd zouden kunnen worden. Tijdens dit werk zou de vonk ontstaan zijn, waar door een van de ballonnen vlam vatte met het verwoestende gevolg van een flinken binnenbrand. De eigenaar schatte de schade op het eerste gezicht op ten minste f 20.000. Het geval-De Raad BATAVIA. 29 Maart. (Aneta). Het hoofd bestuur van de Christelijke Staatspartij kwam gisteren in vergadering bijeen ter be spreking van het lidmaatschap van den Volksraad van den heer De Raad, die des tijds aan geheugenverlies leed. Er is thans correspondentie met den heer De Raad gaande. Het hoofdbestuur blijft het stand punt innemen, dat geen mededeelingen wor den gedaan alvorens de beslissing is geno- In antwoord op een vraag van het Labour-lid Greenwood heeft Chamber- a i n in het Lagerhuis een verklaring af gelegd, waarin hij zeide: regeering zet actief de raadplegingen met andere regeeringen voort ten opzichte van de problemen, die het gevolg zijn van de recente gebeurtenissen. Zoolang deze be raadslagingen voortduren zal het Lager- huis begrijpen, dat het van essentieel be lang is. dat haar vertrouwelijk karakter moet worden geëerbiedigd. Het Huis zal niet verwachten, dat ik verklaringen af leg, die niet volledig kunnen zijn voor wij beschikken over de 'definitieve opvattingen der andere betrokken regeeringen. Op de vraag, of de aan sommige mogendheden voorgelegde verklaring raadpleging ten doel had, dan wel of zij ook militaire verplichtingen met zich medebracht, zeide Chamberlain: Uit de vroegere verklaringen zal men begrepen hebben, dat wat de regee ring voor den geest staat, een heel eind verder gaat dan raadplegingen. Chamberlain voegde hieraan toe, dat hij op dit oogenblik geen verdere bijzonder heden wenschte te geven. Den anderen regeeringen is duidelijk ge maakt, wat de Britsche regeering bereid is te doen. De regeering is zich volkomen be wust van het dringende dezer aangelegen* heid en van de wenschelijkheid om zoo spoedig mogelijk tot een conclusie te ko men. Er is echter meer dan een regeering bij betrokken en de beslissing is niet alleen een Engelsche beslissing. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSUR ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden (Reel) VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit DRIE bladert De Bond van Besturen van Chr. Mulo* scholen heeft te Utrecht de algemeene vergadering gehouden. Het Chr. Werkgeversverbond heeft te Utrecht een buitengewone vergadering gehouden. Madrid thans geheel door nationalisti sche troepen bezet. De Poolsch-Duitsche spanningen en het standpunt van Berlijn. Het Britsche non-agressie-overleg duurt volgens Chamberlain nog voort. Ontploffing in Belgische munitiefabriek' maakt zeer veel slachtoffers. ONTPLOFFING IN BELGISCHE MUNITIEFABRIEK Groot aantal dooden en gewonden In een munitiefabriek te Herstal heeft zich door onbekende oorzaak eon ontploffing voor gedaan, waarbij acht personen werden ge dood. Twaalf personen werden zwaar en een twintigtal licht gewond. Een begin van brand kon spoedig door de fabrieksbrandweer gebluscht worden; een der fabrieksgebouwen werd echter geheel vernield. De explosie deed zich omstreeks kwart over drie'voor in een gebouw, dat op betrek kelijk grooten afstand van de andere fa briekspanden wa« gelegen. In dit gebouw werden z.g. traceerende, of lichtgevende pa tronen gemaakt, bij welke fabricage grond stoffen worden gebruikt, die een hoogst voor zichtige behandeling vergen. 39 vrouwen en een chemicus waren daar aan het werk. De ze laatste, alsmede zeven vrouwen, werden dood van onder het puin gehaald. De lijken waren zoo vreeselijk verminkt, dat men de identiteit slechts met moeite kon vaststellen. Van de 32 gewonden verkeeren er 12 in le vensgevaar. Allen zijn eerst naar de kliniek van de wapenfabrieken en vervolgens naar een ziekenhuis te Luik vervoerd. Het parket uit Luik begaf zich onmiddel lijk naar de plaats van het ongeluk, maai heeft de juiste oorzaak nog niet kunnen i vaststellen. BEWOLKTE LUCHTEN Verwachting: voor het geheele land: iets zachter overdag. Geen regen van beteekenis, meest zwaar bewolkt* Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 757,5 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 5.8 C. VER1TEX ij VOLKSGASMASKERS RUkjkrer OIO Complw< f. 3.50 - O-B. VERITEX N.V. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf1.75 LUNCH 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf 0.50 Koffie 0.15. (RecL). DOODEUJK VERKEERSONGELUK BAARN, 29 Maart. Gisteravond is nabij het paleis Soestdijk de wielrijder Berveling uit Baarn, die den weg wilde oversteken* door een personenauto uit Zeist aangereden. Hij liep een hersenschudding en verwon* dingen aan zijn gelaat en lichaam op. Per Soester ziekenauto werd het slachtoffer naap het ziekenhuis te Baam overgebracht, waar hij vanochtend is overleden. Een belangrijk ingenieurswerk bij den Beukelsdijk 178 palen worden in het emplace ment ingeheid, terwijl per dag 250 treinen passeeren ROTTERDAM, 29 Maart. Eergisteren is een begin gemaakt met het in den grooten verbindingsweg Zuid-NederlandRotterdam Den Haag e.v. hoogstbelangrijke tunnel- werk bij den Beukelsdijk. De enkele verkeerstunnel, die daar sinds 1914 ligt en in dien tijd de langgewenschte oplossing heeft gebracht van het overweg- vraagstuk, dat de stadsontwikkeling ten Noorden van den spoorweg tegenhield, is natuurlijk geheel onvoldoende geworden nu de doorgaande verkeersweg door Blydorp heen door dien tunnel en vervolgens via Henegouwerlaan en 's-Gravendijkwal aan sluiting zal hebben op de Maastunnel. Het plan voor de afdoende ondertunneling van het spoorwegemplacement bestaat in een zestal naast elkander liggende tunnelkokers: twee voor snelverkeer, twee voor langzaam verkeer en fietsers en twee voor voetgangers De bestaande tunnel zal één van de snel- verkeersninnels worden, doch het rijvlak daarvan moet hiertoe op lager niveau wor den gebiaaht. De uitvoering van dit werk zal op vele moeilijkheden stuiten. Alvorens men met den bouw beginnen kan, moeten 178 zware, 21 meter lange, betonpalen tusschen de sporen ingeheid worden. Men zal daarbij veel hin der ondervinden van de hoogspanningsdra den boven de hoofdsporen en van het intense spoorwegverkeer, dat des nachts misschien nog intenser is dan overdag: niet minder dan 250 treinen passeeren hier per etmaal. Men heeft daartoe een werkrooster opge steld ,dat voor ophjjschen en inheien van een paal ongeveer twee uren tijd geeft; is men er dan nog niet mede gereed, dan moet de paal worden afgekapt en zal men een nieuwe moeten nemen. Doch de voorberc ende werkzaamheden omvatten nog meer: het emplacement moet teT plaatse een halven meter worden op gehoogd en voor alle sporen zullen hulp bruggen moeten worden geslagen ten getale van 63. Deze bruggen zullen komen te rus- Een doorsnede van het 53 m. breede tunnelcomplexdat onder de spoorbaan bden Bzukelsdijk wordt gebouwd. De derde tunnelbuis van rechts is de be staande tunnel, die verbreed en verdiept wordt. De middelste twee tunnels zullen voor het snelverkeer dienen, daarnaast aan weerszijden een tunnel voor lang zaam verkeer met verhoogd fietspad Links en rechts een voetgangerstunnel ten op de 178 palen, waarvan de meeste later zullen dienen als fundeering van de tunnels en daartoe moeten worden afgekapt. Behalve deze 178 palen zijn nog ongeveer 750 palen noodig voor het groote werk Er zullen verscheidene maanden noodig zijn voor het omhoog brengen van het emplace ment en het slaan van de hulpbruggen Het geheele complex zal een breedte krij gen van 53 meter; de 1100 ijzeren ba'ken, die voor het bovendek gebruikt zullen wor den. wegen te zamen 1 140 000 kg de 12 000 m3 gewapend beton die gestort zullen wor den. wegen 1 760 000 kg. Tengevolge van de bovengenoemde moei lijkheden. die veroorzaakt worden door het drukke weg- en spoorwegverkeer zal het geheel wel ongeveer twee jaren vorderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1