JUetmitf (Êouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Wordt in Engeland dienstplicht voorbereid? GEEN OORLOG. Particuliere Luchtafweer FIRMA D. KATZ RYNBENDE iSbonncmcntspnjS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 NO. 6662 DINSDAG 28 MAART 1939 19e Jaargang gfotKrtentieprijjtn: Van 1 tot 5 regels f K171/* Elke regel meer f &22'i» Ingezonden Mededeelinget» van 1—5 regels Z30 Elke regel meer .v«0.45 x. Voor het bevragen aan 1 bureao wordt berekend 0.10 DE WOLF IN SCHAAPSVACHT Sinds eenige maanden verschijnt een ge stencild blaadje, getiteld „Evangelie en Volk". De „opstelraad" wordt mede ge vormd door mannen als Ds Ekering en Dr Boissevain. Dat zegt reeds wat ten aanzien (van de richting. De inhoud zegt meer pd wordt steeds duidelijker. De wolf heeft nog wel een schaapsvacht om, dcch de muil wordt wijder opengesperd dan eerst het ge- yal was. Het blaadje acht het zijn taak te zijn „om Strijd te voeren tegen onze allerhuichelach- tigste en allerburgerlijkste alledaagsche he- dendaagsche Christelijkheid" (voor zoo'n opstapeling heeft men wel een „opstelraad" noodig) en dit brengt blijkbaar met zich mee. dat het de positie van Kerk en Chris tendom in Duitschland „een gouden toe* stand" noemt. Nu met „goud" schijnt de Duitsche regea- ring, die overigens diep in de finaucieele zorgien zit, tegenover de kerken erg royaal te zijn. Het blaadje vertelt n.l.,. dat de staatsbijdrage aan de beide groote kerkge meenschappen van 1933 tot 1938 geleidelijk Steeg van 130 tot 500 millioen mark; onge acht de andere inkomsten van landelijke en gemeentelijke regeeringen en de op brengst uit een grondbezit van 10 milliard. Geloove wie het wil; het valt. ons zeer moeilijk. Vooral als we in hetzelfde blaadje lezen, dat „de uitwendige toestand van de kerk en van de Christelijke Vereenigingen in vergelijking met vroeger veel ongunsti ger is geworden"; maar „men moet zich yan hatelijke en tendentieuze overdrijvin gen onthouden"; en vooral „het nationaal- socialisme en zijn vertegenwoordigers met hun leer der Scheppingsorde Gods in bloed, bodem, volk, ras, met hun vereering van de natuurlijke kracht van den mensch", hier van niet de schuld geven. Vele Christenen zoeken we blijven ci- ïeeren de schuld niet bij zichzelf, maar spreken al te gemakkelijk, „lichtvaardig en Oppervlakkig" „van vijandschap tegen kerk en Christendom of zelfs tegen Christus" en van het opdringen van het nieuw heiden dom". Neen, „eerst moeten eens de vele beroeps- vertegenwoordigers van kerk en Christen dom met een. groote en grondige revisie bij zich zelf beginnen en zich zelf vernieuwen1* Het is genoeg, dunikt ons. We dachten 'even aan Ds Niemöller en andere opgeslo- tenen in een concentratiekamp, omdat zij niets deden, dan het volle, rijke Evangelie verkondigen. We dachten aan het artikel in „Eltheto", dat zegt: Baiil en Moloch, de hoofdgoden van het heidendom keeren thans terug in het nieu we heidendom van het nat socialisme en treden op als Gods wederpartijders. En we waarschuwen ons volk voor vrome blaadjes, die op bedekte wijze het natio- naal-socialisme prediken. De wolf in schaapsvacht is gevaarlijker dan de brieschende leeuwl BENEDEN PEIL! Er schijnen dan toch verkiezingen op komst te zijn. Er worden n.l. circulaires Verspreid en vergaderingen gehouden. Ook in Dordrecht was dat het geval. En 'daar traden twee sprekers op. De eene zou Spreken over het onderwerp „De splijtzwam Woekert voort"; en hij werd aangekondigd als lid der Tweede Kamer, „die aldoor den strijd heeft aangebonden met minister Ge seling inzake Oss". De andere spreker had een positiever on derwerp gekozen; hij was dan ook geen Ka merlid, doch „de schrijver van een op last Van den Minister van Justitie in beslag ge nomen brochure", welke waar genoemd .Werd. Wij hooren het de lezers al zeggen: „dat was natuurlijk een vergadering van de N.S.B. of van een of ander fascistisch groepje". Lezers! gij hebt het mis. Vöor ons ligt het Strooibiljet, waarmee de Dordtenaars wer den uitgenoódigd de vergadering bij te wo- hen, en daar leest men, zwart op geel, dat Chamberlain overlegt met oppositieleiders Het Duitsch-Roemeensche handelsverdrag De laatste dagen hebben de leiders der liberale en labour-oppositie herhaalde ma len bezoeken aan Downingstreet gebracht, alwaar zij met minister-president Cham berlain confereerden. Ofschoon over den aard van deze besprekingen geen woord wordt losgelaten, blijven de geruchten aan houden over pogingen tot samenwerking van alle partijen, om te komen tot een effec tiever systeem van nationale verdediging. Men wijst erop, dat die samenwerking niet noodzakelijkerwijze de toetreding zou bedui den van de oppositie tot een onder presidium van Chamberlain gereorganiseerd kabinet. Doch, eenige maanden geleden, heeft Cham berlain voor het Lagerhuis beloofd, niet tot dienstplicht in vredestiid te zullen overgaan, zonder met het parlemant overleg te hebben gepleegd en nu meent men ir. parlementaire kringen, dat de regeering wel eens met plan nen zou kunnen rondloopen, het parlement te verzoeken, de regeering van die belofte te ontslaan. De meerderheidspartijen en de partijen der oppositie, met welker leiders de regeeringen t'.ans besprekingen voert, zul len dan haar verantwoordelijkheden te ara gen hebbe.1. Het is bekend, dat in het parlement de meeningen over de manier waarop Brittan- nie's defensief systeem moet worden ver sterkt, nog -1 verdeeld zijn. In conservatieve kringen wijst men er herhaaldelijk op, dat die versterking niet noodzakelijk den lienst- plicht insluit, althans niet wat men op het continent onder dienstplicht verstaat. De lobby correspond ent van Reuter meldt in dit .verhand: Aan Frankrijk is geen toe zegging gedaan betreffende dienstplicht -n vredestijd en in het kaibinet komt in deze kwestie, welke niet als urgent wordt be schouwd .geen verschil van meening tot uiting. Eerst zal bet vrijwillige nationale register herzien worden. Er zijn intusscnen aanwijzingen, dat hieruit nieuwe ontwikke lingen zullen voortvloeien en dat een veel omvattend plan inzake verplichte lichame lijke opvoeding van de jeugd tot de moge lijkheden behoort, Engelsch bezoek aan Maginot-linie Generaal Gort, dhef van den Britschen generalen staf. zal enkele dagen in Frank rijk doorbrengen en bij die gelegenheid troe- penmanoeuA res bijwonen en een bezoek brengen aan de versterkingswerken van de Maginot-linie. Generaal Gort Is hiertoe persoonlijk door Gamelin, den dhef van den Fransehen generalen staf, uitgenoodigd, toen hij de vorige maand op de terugreis uit Egypte te Parijs vertoefde. Gort zal worden vergezeld door een aantal hooge Britsche officieren. Chamberlain over Roemenië In het Lagerhuis heeft Chamberlain verklaard, dat de Roemeensche regeering aan de Britsche heeft meegedeeld, dat het Duitsch-Roemeensche handelsverdrag geen politieke clausules 'bevat, en dat het land door het sluiten van het accoord niet zijn economische onafhankelijkheid had prijsge geven. De uitbreiding van den Britsch-Roemeen- schen handel en de bevordering van de eco nomische betrekkingen tusschen de beide landen is een zaak, aldus Chamberlain, wel ke de Britsche regeering van het grootste belang acht. „In dit verband behoef ik slechts te her inneren aan het onlangs door de Britsche regeering genomen besluit, een handelsmis sie te zenden. De Roemeensche regeering hoopt nog steeds, dat de missie zal komen en dat is natuurlijk ook onze bedoeling". Ten aanzien van 't Duitsch-Roemeensche handelsaccoord zeide Chamlberlain nog, dat de Roemeensche regeering heeft verklaard, de Tweede spreker tot onderwerp had: „Juist nu liberaal!" Het was, of gij het gelooven wilt of niet, een vergadering van de Liberale Staats partij, die het niet beneden zijn stand achtte op dergelijke minderwaardige manier recla me te maken. Geen wonder, dat vele libera len afzakken naar de N.S.B. Ze leven al be neden liberaal peil. willen we. Nu de oorlogsdreiging eiken dag op ons aan komt, voelen we dat tot in de diepste vezelen van onze ziel. Geen oorlog. Maar wel den strijd Strijden doen we iederen dag. VOOR het behoud van ons leven, ons bestaan, onze kracht, onze zelfstandigheid, onze vrijheid. TEGEN verkeerde invloeden van buiten, het kwaad dat ons van alle zijden aanvalt. In dien strijd nemen wij allen onze plaats in. Laat dan het Christelijk Dagblad daarbij aanvoerder en gids zijn. n groote trekken het resultaat ervan is, dat Roemenië thans in Duitschland een al- zetgebied heeft voor productei, waarvoor'net geen andere markten kon vinden en in ruil •an Duitschland steun krijgt ln den vorm •an machinerieën, technisch advies bij ex ploitatie van zijn hulpbronnen. Oa. zal Duitschland wapens aan Roemenië leveren. Het accoord. zoo verklaarde Chamberlain ten slotte, heeft het karakter van een veel omvattend program en de juiste uitwerking n in de practijk zal afhangen van de wijze, waarop de bepalingen worden uitge voerd. Onder deze omstandigheden moeten wij de ontwikkeling afwachten, alvorens een definitieve conclusie te trekken. Chamberlain kon niet zeggen, wanneer de Britsche handelsmissie naar Boekarest zou gaan, doch hij geloofde, dat dit spoedig zou Jean de Koven wel degelijk dood PARIJS, 27 Maart. Omtrent het bericht als zou de Amerikaansche danseres Jean de Koven, die door W e i d m a n n ver moord is, nog in leven zijn, heeft de advo caat der civiele partij, D e 1 a u n e y, ver klaard, dat onlangs een brief ontvangen is van de in New-York wonende tante van het slachtoffer, waarin werd meegedeeld, ■lat een vriendin van haar nicht Jean de Koven eenige dagen voor haar verdwijning in Parijs heeft gezien. Voorts wordt hier- gezegd, dat geen twijfel aan den moord op het meisje mogelijk is en dat haar klee- ren formeel door haar familie herkend zijn. De advocaat heeft geen verzoek om verlen ging of uitstel van het proces ontvangen. Gayda eischt: „Rechten voor ieder volk Italië's levensproblemen In de „Giornala d'Italia" schrijft Gayda, dat Europa na de aanduidingen, die Mus solini gegeven heeft omtrent de Italiaan- sche eischen ten aanzien van Frankrijk, welke samengevat zijn in de drie proble men: Tunis, Djiboeti en Suez, zich ervan heeft kunnen overtuigen, dat Italië in zijn geschil met Frankrijk, dat alleen door de houding van Parijs is geschapen, niet aan problemen denkt, die de territoriale orde in Europa omver kunnen werpen. Italië beperkt zich tot de koloniale gebieden, in overeenstemming met de accoorden van 1915 en de nieuwe behoeften, welke door de sedert dien voorgevallen historische ge beurtenissen ontstaan zijn. Na de mogelijkheid onder het oog ge zien te hebben, dat Engeland in werkelijk heid de matiging in de eischen van Italië erkent, zooals zekere commentaren zouden doen vermoeden, zegt Gayda verder, dat de eerste Fransche reacties op de rede van Mussolini dezelfde strijdlustige onver draagzaamheid toonen, welke sedert Dec. aan den dag is gelegd en tusschen de bei de landen reeds een diepe kloof heeft ge schapen. Het breeder worden van deze kloof kan op het oogenblik slechts gepaard gaan met groeiende moeilijkheden voor Europa, tenzij realistischer overwegingen, gepaard gaande met meer begrip, zich doen gelden. In elk geval is het zeker, dat zoolang de rechten der Italianen niet bevredigd zijn, Italië niet zal deelnemen aan eenige inter nationale handeling of internationaal sy steem ter verdediging van den vrede, om dat een vrede, welke op die wijze verkre gen wordt, geen stand kan houden en niet eerlijk is. De beste vredesformule van thans is: Ruimte voor ieder volk; de legitieme rech- rechten van iedree natie moeten erkend worden; dat geldt voor allen en binnen dit kader is het, dat Italië zijrf aanspraken jegens Frankrijk formuleert Vernieuwing kademuur te Arnhem Een uitgave van 173.000 In verband met de instorting van een ge deelte van de Rijnkade, over een lengte van ongeveer 20 meter tussdhen de veer- stoep bij het Roermondsplein en het land- hoofd van de voormalige schipbrug, is door den dienst van Gemeentewerken een onder zoek ingesteld naar den toestand \an het overige deel van de kade, namelijk vanaf den Kanonnen berg, het punt waar een vijf tiental jaren geleden de vernieuwing van de kade is beëindigd, tot aan den mond van de Oude Haven. Dit onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de vernieuwing van dit gedeelte, ter lengte van 260 M., dringend noodzakelijk is. Aangezien zoowel de veerstoep als de voor malige brugwacht overfaodig zijn geworden, kan de muur trans over zijn volle lertgtc ononderbroken worden doorgetrokken. Deze vernieuwing vraagt een uitgave van f 173,000, waarin een post van ongeveer f 40.000 aan arbeidsloon. B. en W. stellen den Raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Ernstig auto-ongeluk te Venray Vier gewonden VENRAY, 27 Maart Op den Provincialen weg VenrayHorst is hedennamiddag om half zes een personenauto, bestuurd door den landbouwer C. Stappers bij het uitwij ken voor een fietsend meisje tegen een boom gereden. Behalve de heer Stappers waren nog in den wagen gezeten diens echtgenoote, een dame t-n een kind Allen liepen verwondingen op en zijn naar het St. Elisabeth-Ziekenhuis te Venray overgebracht Mevrouw Stappers is er het ernstigst aan toe. Voor haar leven wordt gevreesd. Madrid geeft zich over LONDEN, 28 Maart (Reuter) Naar gemeld wordt, heeft Madrid zich overgegeven aan de troepen van Franco. „Het Mobilisatiekruis Herdenking Mobilisatie 1914 De algemeene vergadering van den Nat o- nalen Bond ..Het Mobilisatiekruis' zal dit jaar te Rotterdam worden gehou den op 31 Juli en 1 Augustus. Daar het dit jaar een kwart eeuw geleden is. dat de Mobilisatie in 1914 werd gelast, zal dit feit op grootsche wijze worden herdacht. Op Maandag 31 Juli. zullen om te be ginnen 9chi etweds'ri iden worden ge'ouden. bi de Groote Schouwburg wordt aan der avond van dien dag een herdenk4 nas-amen- komst gehouden. Dinsdag 1 Augustus wordt de ailge- Meene vergadering gehouden. 's M'ddan vindt dan op „Woude-tein" een wapenschouw plaats. Met een maaltijd wordt deze dag be- Voor hen, dlie daartoe nog in de gelegen heid zijn wordt op Woensdag 2 Augus tus een tocht naar Waalhaven gemaakt. Ook zal een Herdenkingsboek worden uitgegeven. De verkiezing der Prov. Staten Lijstennummering In de provincie Utrecht zijn de candi- datenlijsten voor de a.s. Statenverkiezingen als volgt genummerd: 1. R.-K. Staatspartij. 2. S.D.A.P., 3. A.-R. P a r t ij. 4 N.S.B., 5. Liberale Staatspartij, 6 Vrijzinnig-Democratische Bond. 7. Chr. Pem. Unie, 8. C.P.N., 9. Chr. Hist. Unie, 10. R.S.A.P, 11 Staatk. Geref. Partij. BEGRAFENIS JAN VAN DER STEEN VOORBURG. 28 Maart De teraardebestel ling van het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. van der Steen, in leven tweede voorzitter van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, zal plaats hebben op a.s. Donderdag ,des namid dags twee uur op de OostePbegraafplaats te Voorburg. MAN DOOR TREIN GEDOOD Op den spoorwegovergang aan den Munt- Weg te N ij m e g e n, werd gisteren hei stof felijk overschot gevonden van den 62-jarigen J. B. uit Neerbosch. De man is vermoedelijk door een trein verrast en overreden. Het lijk is naar de al- gemeene begraafplaats te Nijmegen overge bracht DE KOEKOEK GEHOORD Maandagmiddag ca. half zes hoorde een onzer lezers te Ridderkerk voor het eerst de koekoek. Daar dit het eerste bericht is en 't nog ta melijk vroeg in 't jaar is plaatsen we het Het drama te Koedijk Verdachte vrijgesproken ALKMAAR, 28 Maart. De Alkmaar- sche rechtbank heeft vanmorgen uitspraak gedaan in de zaak tegen een 30-jarigen arbeider uit Bergen, tegen wien de Officier van Justitie twee weken geleden wegens poging tot moord op zijn vrouw en moord op drie van zijn kinderen Ie- venslange gevangenisstraf heeft geëscht. De rechtbank sprak ver dachte vrijen gelastte de opheffing van de voorloopige hechtenis en zijn on middellijke invrijheidstelling. De rechtbank achtte het wettig en over tuigend bewijs niet geleverd. Wel achtte de rechtbank bewezen de verklaring van ge tuige Dekker, dat verdachte het voornemen heeft gehad zijn vrouw en kinderen van het leven te berooven. Doch de rechtbank be twijfelde. of verdachte dit opzettelijk heeft gehad ten tijde van het ten laste gelegde dit op grond van de verklaringen van eetuieen-deskundigen. die ruimte lieten voor de vaststelling, dat aan een ongeval kan worden gedacht CHR. KLEINHANDELAREN IN AARDAPPELEN ENZ. De Chr. Bond van Kleinhandelaren in Aardappelen. Groenten en Fruit in Neder land komt Woensdag 29 Maart te Utrecht in Hotel Noord Brabant in Jaarvergadering bij een. Aanvang 10 uur v.m. HANDELAREN IN TREKPAARDEN UTRECHT, 28 Maart. Dezer dagen werd te Utrecht opgericht een vereeniging ter behar tiging van de belangen van den handel in binnen- en buitenland van trekpaarden (koudbloedipaarden). Tot voorzitter werd gekozen de 'neer W. d e Kroes te Oversc-hie, tot vice-voorzitter de heer G. B. Maathuis te Almelo en tot secretaris de heer P. Schuld te Barneveld. AANBESTEDING DEN HAAG, 28 Maart. De directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoor ziening te De 1 Haag heeft voor de N.V. Waterleiding-Mij. Oost-Brabant te zijnen bureele aanbesteed het leggen van het hoofdbuizennet met bijkomende werken voor de drinkwatervoorziening van de ge meenten -Gemert, Boekei en Schijndel. Laag ste inschrijving was van N.V. Visser en Smit's Aanneming-Mij. te Papendrecht voor f 71.000. Te Wijtgaard is de 43-jarige melkrijder H. Ypema, aangereden door een auto, waarvan de bestuurder door de lichten van een te genligger was verblind, zoodat hij den man niet had gezien. Het slachtoffer is, nadat hem vergeefs hulp was verleend, kort daarop overleden. Voor Amsterdam zouden de kosten een millioen gulden bedragen Een plan om het geld bij elkaar te brengen AMSTERDAM, 28 Maart Zooals wij heb ben medegedeeld heeft zich te Amsterdam gevormd een Comité Luchtafweer Amster dam, hetwelk zich meer bijzonder ten doel stelt de plaatselijke industrie te beveiligen tegen eventueele aanvallen uit de lucht. Het initiatief hiertoe is uitgegaan van eenige industrieelen en reeders in Noord en in de haven, omdat men inzag, dat vooral het Noordelijk deel der stad met het oog op de groote industrieën enz., daar ge vestigd, in tijd van oorlog een bijzonder kwetsbaar punt is. Hoewel de bescherming van de geheele stad wordt beoogd, zal het resultaat van het streven van het Comité moeten zijn, dat de defensie-gordel rondom de stad door deze uiting van het particulier initiatief in net Noorden wordt afgesloten. De algemee- ne defensie van Overheidswege, gericht op het vrijwaren van onze onafhankelijkheid, concentreert zich voornamelijk op Ouder kerk a. d. Amstel, waar een kruitfabriek staat; op Schiphol, als de Amsterdamsche luchthaven en op de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Daarnaast moeten ook worden beveiligd de particuliere eigendommen door parti culiere bescherming en het spreekt zelf, dat zulks in bijzondere mate geldt van industrieën in Noord en naaste om geving. Het voorbeeld der Friesche Gedeputeerde Staten, die 60.000 ter beschikking wilden stellen voor aanschaffing van luchtafweer geschut ter bescherming van het provin ciaal electriciteitsbedrijf in Friesland, waarin 2 millioen kapitaal is geïnves teerd., heeft geleid tot stichting van ge noemd Amsterdamsch Comité. Men kwam al spoedig tot de conelusie, dat 1 millioen noodig is. Daarvoor zou men dan verkrij gen, dat aan de overzijde van het IJ vijf batterijen, elk van drie snelvuurkanonnen van 4 c.M., worden opgesteld. Voor eiken vuurmond rekent men op een munitie- voorraad van 400 schoten (120 per kanon per minuut), terwijl voor de geheele batte rij 26 manschappen noodig zijn, te reeru- teeren uit het personeel van een bedrijf. Bij elke batterij moet een complete vuur- Hoe komt het millioen bijeen? Hoe moet het geld voor het millioen bij elkaar komen, heeft het Comité zich afge vraagd. Men dacht aanvankelijk aan een regeling op de basis der brandverzekerings belasting, doch hieraan zijn bezwaren ver bonden. Daarom oordeelt het Comité het beter, dat 200 personen of firma's elk 5000 geven. Teneinde de gedachte aan den lucht afweer op deze wijze meer bekendheid te geven, heeft het Comité zich verzekerd van de medewerking \an organisaties als de Maatschappij van Nijverheid, de Industriee- le Club, het Grootwinkelbedrijf en de Ver. Ned. Fabrikaat Vanwege deze organisaties zullen een paar lunch-vergaderingen wor den gehouden, waar generaal Van Ermel Scherer een voordracht zal houden. Daar na wordt een groote vergadering van be langstellenden hij elkander geroepen, waar voor men den burgemeester het presidium denkt te kunnen opdragen. En in deze ver gadering wil het Comité dan met een eere-lijst, vermeldende de hoogste bijdra gen voor het doel, voor den dag komen. Medewerking der Regeering De regeering verleent aan deze wijze van luchtbescherming eventueel haar mede werking door in oorlogstijd het afweerge schut niet op te vorderen tenzij in een kri tieken toestand, van oorlogsgevaar; door den munitie-voorraad dan per kanon op te voeren tot 2000 schoten; door alsdan klee ding, bewapening en bezoldiging voor haar rekening te nemen. Thans rekent de regeering er op, dat de werkgevers hun personeel in de gelegen heid stellen zicli bij de bedieningsman- schappen te voegen. Zij die dat doen be- hooren dan automatisch bij den Bijzonde ren Vrijwilligen Landstorm. Het moeten dus geen dienstplichtigen zijn. De regeering ziet verder toe op het plaat sen van de orders voor het geschut Alle onkosten, hieraan voor do bedrijven ver bonden, kunnen op bedrijfskosten worden geboekt, terwijl schenkingsrechten niet zijn verschuldigd. Men deelde ons nog mede. dat de gedach te van deze wijze van particulieren lucht afweer afkomstig is van de Vereeniging voor nationale veiligheid, wier overleden secretaris, wijlen kolonel Mathon, zich zeer voor deze aangelegenheid heeft geïnteres seerd. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen In het dreigend conflict in de metaal-* industrie is tusschen partijen overeenstemt ming bereikt. Bizonderheden omtrent het Neder- landsch-Duitsche handelsverdrag. De verdachte in het drama te Koedijk' is vrijgesproken. Chamberlain over het Duitsch-Roe- meensche handelsverdrag. Het Litausche kabinet is afgetreden. Felle anti-Britsche actie door de Ja-* panners in China. Naar verluidt heeft Madrid zich ovu-'n gegeven. BEWOLKTE LUCHTEN Verwachting: betrokken tot zwaar be wolkt, plaatselijk eenige regen, vooral in het noorden. Weinig verandering in tem peratuur. Zwakke tot matige verander lijke wind. BAROMETERSTAND j Stand vanmorgen half twaalf 751.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 4.0 C. FIETSERS LICHT OP: 29 Mrt. Van 'sav. 6.56 u. tot 'smorg. 6,13 u Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING j VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- j SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN- J SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel.) IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM' OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK l VRAAGT TARIEVEN I (RecL) KUNST IN KERAMIEK BETER AARDEWERK Dat is BROUWERS AARDEWERK Vr..9« voor bi) d. N.V. BROUWER'S AARDEWERK „vredelust" leiderdorp - telef. leiden 2204 DOOR PAARD EN WAGEN OVERREDEN Gisteren is op den Overtoom een voor dezen tijd merkwaardig ongeluk gebeurd. Een zestienjarige -dienstbode is geslipt bij het passeeren van een wagen, getrokken door een paard, en voor het paard komen te vallen. Het dier is voorzichtig over haar heen gestapt, doch de wagen kon zoo spoe dig niet tot stilstand worden gebracht. Het meisje word overreden en bekwam een dij- beenfractuur en ernstige inwendige kneu zingen. Zij is naar het Wilhelmina Gasthuis vervoerd MOORD OF ZELFMOORD? URMOND, 28 Maart In de Maas is gister middag het lijk ontdekt van een ongeveer 35-jarige vrouw. Het stoffelijk overschot werd gevonden tegen de draden van een omheining van een onder water staand wei land. Het lijk moet reeos een week in het water hebben gelegen. Aan het hoofd heeft men een snede geconstateerd, waardoor misdrijf niet uitgesloten wordt geacht. Het is evenwel ook mogelijk, dat het stoffelijk hulsel in aanraking is geweest met 'n hard voorwerp, dat de snede hepft doen ontstaan. Het lijk. dat aanvankelijk naar het ge meentehuis was overgebracht, is later naar het lijkenhuisje van het ziekenhuis te Sit- tard getransporteerd, ahvaar een gerechte lijk onderzoek zal geschieden. Men vermoedt, dat de vrouw een Belgi sche is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1