Jlimuie Crihsrlji(iïvurunt Mussolini spreekt op gematigden toon Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken «EAGER« GIN ÜUjonmmtntspriji: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'h cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 NO. 6661 MAANDAG 27 MAART 1939 19e Jaargang gtfoertentitpripen: Van 1 tot 5 regelsIJ71/» Elke regel meer022'/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend4 0.10 Betrekkingen van macht 'l Bij gelegenheid van de jubileum-demon stratie in het Forum Mussolini te Rome van de zoogenaamde squadristi, d.w.z. van de leden van het oude kader der fascisti sche partij, heeft de Duce de groote politie ke rede gehouden, waarop de wereld met spanning heeft gewacht, omdat deze oud socialist, later aanvoerder van voormalige anti-roode-terreur-groepen thans een der toonaangevende figuren is der groote poli tiek. In overeenstemming met tijd en audi torium is zijn woord forsch van toon jveest, dus in harmonie met het eenigszins eenzijdige ideaal van mannelijkheid, het welk in de autoritaire landen gehul digd wordt, en dat zich o.a. uit in het over vloedig gebruik van militaire uniformen en van hooge kaplaarzen. Het woord van den leider was boven dien meermalen scherp en bijtend sarcas tisch en erop berekend een schallende echo van instemming te vinden onder d: samengepakte duizenden. Wanneer we de ze dingen hier signaleeren, dan doen wij zulks alleen, opdat men ze niet verkeerd zou begrijpen en uitleggen. Men zou het geval kunnen karakteriseeren als een vrij rustige en sobere fascistische stellingname na de gebeurtenissen in Spanje en in Midden-Europa; wat de Duce zijn hoorders bood was echter allereerst niet uitslui tend bedoeld voor binnenlandsch ge bruik en derhalve, naar Europeeschen maatstaf bezien, wat erg opvallend kleur rijk verpakt. Spreker gaf daarmede slechts te verstaan, den zuidelijken smaak van zijn hoorders uitstekend te kennen. Wat Europa en de wereld bij dit alles het meeste interesseert is niet zijn verwij zing naar de verschillende fascistische „verworvenheden", waarover men buiten grenzen van een staat andere meeningen dan daarbinnen pleegt te hebben, doch de nieuwe relatie-bepaling tot Frankrijk. Wat deze aangaat heeft de Duce zich met vrij groote reserve, en met diplomatieke woor denkeuze, uitgelaten. Hij ving aan met constateeren, dat sinds zijn te Genua ge houden rede de voornaamste barrière tus- schen Parijs en Rome, namelijk de aange legenheid van Spanje, practisch gesproken uit den weg was geruimd. Het verloop van den burgeroorlog aldaar heeft immers aan de rechtsche wapenen de zege bezorgd. Daardoor is weggevallen wat men in Italië en Duitschland beschouwde als een voor post van het communistische Rusland, een tVoorpost, welke door Fransche sympa thieën noodeloos lang zou zijn onder steund. Nu de rechtsche victorie een vol dongen feit is, zoo wilde de Duce zeggen, behoeft deze aangelegenheid niet langer een aanleiding tot concurrentie en verbit tering tusschen Franschen en Italianen te vormen. Er resten nu slechts de proble men, welke beide volken zelf rechtstreeks aangaan, en die over hun toekomstige goede nabuurschap moeten beslissen. Zij betreffen enkel de aangelegenheden, waar beide rijken elkander raken, resp. trachten terzijde te dringen. Ter kenschetsing van wat hij bedoelde stipte de spreker slechts drie namen aan: Tunis, Dzjiboeti en het Suezkanaal. Volgens Italiaansche zienswijze is de vraag naar vriendschap of animositeit tusschen Parijs en Rome terug te brengen tot de kwestie, of Frankrijk de rekening Wil aanvaarden, welke Italië thans nog, na twintig jaren, opnieuw wenscht in te die nen inzake zijn deelname aan den wereld oorlog. Italië heeft sinds de dagen van Ver sailles een gevoel van rancune tegenover zijn oude oorlogsgenooten overgehouden; men heeft het land niet de koloniale be vrediging geschonken, welke men voor zijn inspanning in het vooruitzicht had gesteld. Mussolini gaf zich niet de moeite, in dit verband verder te specialiseeren; hij wees slechts erop, dat de relaties tusschen sta ten niet bestaan uit nauwe of minder nauwe bloedverwantschap, doch uit „be trekkingen van kracht". Met andere woor den, hij wenschte aan te geven, dat Rome niets „eischt" of verzoekt-, doch alleen wijst op het feit, dat men slechts op zijn vriend schap kan rekenen, zoo men het in zijn huidige machtspositie erkent, en in ver band daarmede, het de plaats in de wereld wil toekennen, waarop het meent, aan spraak te kunnen doen gelden. De Duce heeft met geen enkel woord wil len reppen over Savoye, Corsica en Nice. Zulks toont aan, dat de „volksdemonstra ties", waarbij deze namen als leuzen wer den uitgeroepen, louter bluf of gangmakerij zijn geweest. Italië beperkt zijn aanspraken tot zuiver koloniale aangelegenheden, en Wel tot nieuwe regeling van de positie der Italianen in Tunis, en tot regularisatie van den toestand, gelijk die door de verovering Van Abessinië is ontstaan. Welnu, Abes- sinië zal door het fascisme eerst goed als Winstgewest, als deel van het imperium, in de hand kunnen worden genomen, zoo zijn verbindingen met het nieuwe moeder land op tweeërlei wijze worden vereenvou digd. Daartoe behoort allereerst wijziging van de spoorwegaangelegenheid Addis— AbebaDzjiboeti. Deze lijn moet zuiver Italiaansch worden, zoowel wat het beheer aangaat als het standpunt in zee, alwaar de Fransche koloniale haven voor een Ita liaansche vrije zóne, dus voor een van rechten-vrije overslag moet zorg dragen. Doch de regeling van het transport naar zee dient te worden gecompleteerd door een verdergaande vergemakkelijking van verscheping, nl. door het Suezkanaal naar de Middellandsche Zee, de Italiaansche „levensruimte". Deze eis'ch houdt in krijging van verruimde Italiaanschen vloed in 't Kanaalbeheer, 'n kwestie, w bij ook Egypte en Engeland zeer nauw zijn geïnteresseerd. Parijs en Londen weten thans, wat Italië wil; zij zullen vermoedelijk niet al te lang talmen, door middel van de gebruikelijke diplomatieke kanalen, deze kwesties nader onder het oog te zien, Er bestaat daarom reden te verwachten, dat ook deze geschil punten terzijde zullen worden geruimd, zonder dat daaruit een nieuwe gevaren- periode voor den wereldvrede zou behoe ven voort te spruiten.' DE REMMEN LOS De nieuwe voorzitter van de Liberale Staatspartij heeft de remmen losgegooid. In wilder jacht dan één der politieke par tijen heeft ondernomen, gaat het op de binnenkort te openen stembus aan. De haast is alleszins te verklaren en ook nood zakelijk. Nog Slechts drie weken en het pleit der Provinciale Staten is beslist De liberalen willen van de partij zijn en de nieuwe voorzitter, die het natuurlijk beter moet doen dan zijn verdrongen, be- leidlooze voorganger, geeft deswege vol gas. Het is prijzenswaard. Maar het is te betreuren, dat hij een motor inspande met een knalpot, welke het politieke stadion met kwalijk-riekende gassen vervult In het korte extract, dat wij van de rede van prof. Telders gaven, hebben de lezers gezien, dat de liberalen het thans eens in de felheid der oppositie willen zoe ken. De voorzitter geeft daarmee zijn sanc tie aan de onwaardige strijdmethode, wel ke reeds gedurende eenige maanden ge bruikelijk is. De partij is tot het oude, naar sommigen dachten, afgedankte anti-cleri- calisme en conservatisme teruggekeerd. Men mag dit betreuren met het oog op de nationale eenheid; het geeft wel meer klaarheid in de politiek. De critiek, welke men nu uitstort over de daden van het Kabinet-Colijn, bewijst duidelijk, hoe men zich een regeering „op breede basis" had gedacht Het is niet erg, dat men dr Colijn thans voor een partijman scheldt die, nu ja, bij de stembus van 1937 een minder fraaie rol speelde; maar het is wel erg, dat men blijkbaar, gedacht heeft hem president te kunnen maken van een ministerie, in naam nationaal, in wezen liberaal. Welk beleid zoo'n kabinet had moeten voeren, blijkt het beste uit wat de voorzit ter der Liberale Staatspartij thans afkeurt Het zou moeten zijn: vóór vrijhandel, al bloedt ook het bedrijfsleven dood; vóór ouderdomspensioen en tegen kinderbijslag, al zou dit de ontwrichting van heel de Christelijk-sociale wetgeving beteekenen; een zoodanige werkloosheidsbestrijding, dat de bedrijven weer kunnen concurred ren, ook al zouden de loonen dalen tot be neden het noodzakelijke minimum voor levensonderhoud; een onderwijspolitiek, om niet meer te noemen, welke de open bare school zooveel mogelijk beschermt tegen onaangename gevolgen van een logi sche toepassing der .gerechtvaardigde ge lijkstelling". Ietwat onliberaal doet de passage aan, welke vordert „om alle onnationale uitin gen met de grootst mogelijke kracht te on derdrukken en aan Nederlanders, die door woorden of daden twijfel wekken ten aan zien van ons zelfstandig volksbestaan, on verwijld het zwijgen op te leggen". Het ligt echter volkomen in de lijn van het oude liberalisme, dat in de geheele rede geen enkel woord, geen aanwijzing zelfs voorkomt, over de Christelijke grond slagen van ons volksleven; zelfs de in de laatste jaren gebruikelijke tirade over „zegen van Boven" of erkenning van een „Hoogere Macht" ontbreekt. Wel wordt smadelijk gewag gemaakt, van één of meer kerkelijke groepen, die zichzelf van m etiket „positief-christelijk" voorzien De remmen zijn losgegooid; de liberale trein is op gang gekomen. Hoe? In anti-clericale en onsociale rich ting; d.w.z.: achteruit óf op dood spoor. POOLSCH-NEDERLANDSCHE HANDELSBESPREKINGEN 's GRAVENHAGE, 27 Maart De regee- ringspersdienst meldt: Daar óe besprekin gen te 's-Gravenhage tusschen een Neder- landsche en een Poolsohc delegatie inzake het wederzijdsche handelsverkeer nog niet ten einde zijn gekomen, is voorloopig beslo ten, dat de bestaande regelingen, welke na 31 Maart a.s. zouden vervallen, over en weer nog gedurende een maano na dien datum zullen worden toegepast „Tunis, Dzjiboeti, Suezkanaal" „De betrekkingen tusschen staten zijn krachtsverhoudingen" Bij gelegenheid van de viering van het twintig-jarig bestaan der fascis tische strijdorganisaties heeft Musso lini in het stampvolle Forum Musso lini te Rome een rede gehouden voor de veteranen der beweging, waarin hij o.a. zeide: U in de oogen ziende, herbeleef ik de dagen, die wij samen doorleefd hebben, dagen, die soms dramatisch, maar al tijd onvergetelijk waren. Onder de zwarte vaan, die wij in 1919 heschen, verzamelden zich de „squadri", die uit de veteranen der loopgraven en uit de jeugd geformeerd waren, om gezamen lijk verderfelijke theorieën te bestrij den en het volk te bevrijden van den heilloozen invloed, dien het jaar 1789 op de wereld heeft uitgeoefend. Het was onder dit vaandel, dat duizenden van onze kameraden als helden vielen in den strijd in de straten en op de pleinen van Italië en in het Afrikaan- sche en Spaansche land. De nagedach tenis van deze kameraden zal altijd in onze harten blijven leven. Het is mogelijk, dat er hier of daar iemand is, die deze harde jaren, die ach ter ons liggen, vergeten heeft, maar de squadristi hebben ze niet vergeten en zul len ze ook niet vergeten. De squadristi staan klaar het geweer te nemen en op de auto's te springen, zooals zij dat ten tijde onzer strafexpedities deden. Het zou ae moei'e waard zijn, zich te her inneren, hoevele inalen de demoplutocrati- sche machten aan haar verdwaasde schaapskudden, die langzamerhand een beetje uit elkaar beginnen te raken, de op handen zijnde zekere ineenstorting van het fascistische Italië aangekondigd hebben, omdat het bloed verloren had in Afrika en meer nog in Spanje en omdat het dringend behoefte had aan een leening. die natuur lijk alleen maar door Engeland gefour neerd kon worden. Wat wij gedaan hebben is belangrijk, maar belangrijker voor ons is, wat wij nog zullen doen. En wij zullen het doen, want mijn wil kent geen hinderpalen en uw geestdrift en offervaardigheid zijn intact. Gij zijt de lijfwacht van de fascistische re volutie en van het regime. „De pogingen om de as te splijten zijn kinderlijk!" Wij laten ons niet overstuur maken door wat thans oorlogs-psychose heet en wat een mengsel is van hysterie en vrees. Onze koers is afgebakend en onze beginselen zijn duidelijk. Om te beginnen moet gezegd worden, dat hoewel de beroepspacifisten bijzonder verfoeilijke individuen zijn enhoewel wij een eeuwigen vrede als een ramp voor de beschaving der mensch- heid beschouwen, het toch ons oordeel is, dat een lange periode van vrede voor de verdere ont wikkeling der beschaving nood- ake 1 ijk is. Maar hoewel wij nog onlangs gepolst werden, zullen wij geen enkel initiatief nemen vóór onze heilige rechten erkend zijn. Ten tweede: de periode van de „extra- toeren", zoo zij al ooit bestaan heeft, is de finitief afgesloten. Het i: voldoende ons er aan te herinneren, om ons te kwetsen. De pogingen om ons te schokken en de as Rome-Berlijn te splijten, zijn kinderlijk, (kreten in de menigte: Hitler, Hitier). Maar aangezien elke daad ook opper vlakkige gevoelens uitlokt, die soms wel eens de rede overstemmen, moet ik hier op de meest uitdrukkelijke wijze verklaren, dat wat zich in Centraal-Europa heeft af gespeeld, zich noodzakelijkerwijze moest afspelen. Ik roeg er aan toe, dat, indien men het probleem op het moreele plan plaatst, niemand, ik herhaal niemand, het recht heeft den eersten steen te werpen, zooals de oude en moderne geschiedenis vaa Europa ruimschopts aantoont. Het is duidelijk, dat, indien een volk, dat over een groot menschenmateriaal be schikte en over geweldige wapenarsenalen, niet in staat was ook maar een gebaar te maken, het blijkbaar rijp, zeer rijp was voor het lot, dat het ondergaan heeft. Ten slotte verklaar ik, dat indien de be oogde vorming eener coalitie tegen de auto ritaire regimes mocht plaats vinden, deze regimes den handschoen zullen opnemen en in alle deelen der wereld tot den tegen aanval zulle® overgaan. De verhouding tot Frankrijk In mijn rede te Genua sprak ik van een barricade, die Italië van Frankrijk scheid de. n.l. den strijd om Spanje. Men kan zeggen, dat deze barricade thans zoo onge veer is afgebroken. Over eenige dagen of wellicht uren zal de schitterende infante rie van Wet nationalistische Spanje er den genadestoot aan toebrengen. Dan zal dat Madrid, hetwelk volgens d linkschen den dood van het fascisme zon beteekenen. in tegendeel blijken het graf van het commu nisme te zijn. Wij vragen niet het oordeel der wereld, maar wij wenschen, dat de wereld weet waar zij zich aan te houden heeft. Welnu, in de Italiaansche nota van 17 December 1938, gericht tot Frankrijk, waren de pro blemen van kolonialen aard duidelijk ge steld. Deze problemen hebben een naam: zij heeten Tunis, Dzjiboeti, Suezka naal. Het i'aat de Fransche regee- rir.c, volkomen vrij zich zelfs aan de simpele discussie dezer problemen te onttrekken, zooals zij tot nu toe steeds met „nooit" geantwoord heeft een „nooit", dat wellicht te vaak herhaald werd en dat wellicht al te categorisch was. Maar zij moet zich niet beklagen indien de kloof, die op het oogenblik de twee landen scheidt, dan zoo diep zal worden dat het zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, zal zijn haar te dichten. Hoe ook de ontwikkeling der gebeurte nissen moge zijn, wij wenschen dat men niet langer spreekt van banden van broe derschap, van zusters, van neven of van andere bastaardverwanten. De betrekkin gen tusschen staten zijn krachtsverhoudin gen; dat zijn de elementen die hun politiek bepalen. Geografisch, historisch, politiek en mili tair is de Middellandsche Zee de levens ruimte van Italië, en wanneer wij Middel landsche Zee zeggen, dan sluit dit natuur lijk de golf in die de Adriatische Zee heet en waar de Italiaansche belangen over- heerschend zijn, maar niet exclusief jegens de Slaven. Dat is dan ook de reden, dat daar sinds twee jaar vrede heerscht Als laatste en fundamenteele punt: wij moeten ons wapenen. Het wachtwoord is: vermeerdert kanonnen, schepen en vlieg tuigen. tot eiken prijs, ook al moesten wij alles opruimen wat burgerlijk leven hee*. Wanneer men sterk is, boezemt men zijn vrienden vriendschap in en zijn vijanden vrees. Uit de feiten der geschiedenis rijst over eeuwen en generaties één kreet op: wee den wapenloozen. DE VERKIEZINGEN DER PROVINCIALE STATEN De nummering der lijsten In Zuid-Holland: DEN HAAG, 27 Maart Vanmorgen te half tien heeft op het Stadhuis te Den Haag het Centraal Stembureau vergaderd voor de nummering van de lijsten die in verband met de Staten-verkiezingen in Z u i d-H o 1- I a nd zijn ingediend. Toegekend werden de volgende nummers: 1. S.D.A.P., 2 R. K.; 3. An tire v.; 4. Chr. Hist.; 5. N.S.B.; 6. Liberalen; 7. Comm.; 8. Vrijz Dem.; 9. R.S.A.P.; 10. C.D. U.; 11. S.G.P.; 12 Bolsjewiki-Leninisten; 13. H.G.S.; 14 Chr. Nat Actie en 15 Lijst Gij- sen (alleen Rotterdam). In Friesland LEEUWARDEN, 27 Maart In de provin cie Friesland zijn de candidatenlijsten voor de Provinciale Staten als volgt ge nummerd: 1. S.D.A.P., 2. Anti-Rev. Partij, 3. Chr.-Hist. Unie, 4. Vrijz.-Dem. Bond, 5. Chr. Dem. Unie, 6. R. K. Staatspartij, 7. Lib. Staatspartij, S. Comm. Partij, 9. Staatk. Geref. Partij. 10. Troelstrabeweging, 11. R.S.A.P., 12. Nat. Soc. beweging. Lijst negen is niet ingediend in kieskring V: Franeekr. BACON NAAR ENGELAND Door de Engelsche regeering is vóór Paschen toegelaten een extra-invoercontin gent ibacon, dat verdeeld zal worden over verschijlende invoerllanden, uitgezonderd Denemarken en de Dominions. DEMPING ROTTERDAMSCHE SCHIE f 400000 uit het Werkfonds beschikbaar Het Werkfonds heeft, naar de „Voor waarts'' verneemt, 400.000 voor de dem ping van de Rotterdamsohe Schie beschik baar gesteld. Zooals bekend, is de demping van de Schie een onderdeed van het groote plan tot ver betering van de verkeersstraten in de bin nenstad en sluit deze demping zich direct aan bij de verandering van het Hofplein, die thans in vollen gang is. GEMEENTEONTVANGER VAN KOLLUMERLAND GESCHORST In een spoedvergadering van den gemeen teraad van Kollumerland is na het houden van een geheime zitting op voorstel van B en W. de heer J. L. als gemeente-ontvanger geschorst, omdat hij als verdacht van ge pleegde onregelmatigheden bij het beheer der Talma-rustoorden in politiebewaring ls gesteld. Een onderzoek in de boeken en de kas ran den ontvanger had tot resultaat, dat alles in de beste orde bevonden was. Maar de ten laste gelegde onregelmatig heden, zij het ook elders gepleegd, hebben 't vertrouwen dermate geschokt, dat tot schor sing van dezen ambtenaar, met ruim 40-jari gen dienst, moest voorgesteld worden. Het vluchtelingenkamp, dat op de Veluwe zou verrijzen, zal thans wor den ingericht in Westerbork bij Bei- len (Dr.). - Overzicht van de plaats, waar het kamp zal komen. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit DRIE bladen Met Duitschland is een nieuw handels verdrag afgesloten, dat geldt tot eind 1940 De tewaterlating van het nieuwe mo torschip „Beatrix" Mussolini houdt politieke rede te Rome, Wapenstilstand tusschen Slowaken en' Hongaren bereikt. Rechtsche troepen doorbreken het front bij Cordova. Polen blijft zorgen voor sterke grens-* bezetting. IETS ZACHTER Voor Groningen, Friesland, Drente en Noord Holland: nu en dan eenige lichte regen of motregen, betrokken tot zwaar bewolkt, iets zachter. Matige, tij delijk krachtige noordoostelijke tot oostelijke wind. Voor de overige provincies: nu en dan lichte regen of motregen, betrokken tot zwaar bewolkt, iets zachter. Zwakke tot ma* tige noordoostelijke tot oostelijke wind. Mrt. Zon op 5.47 uur, onder 634 uur I Mrt. Maan op vm. 10,21 u ond. vm. 1,30 a Eerste kwartier nam. 0.36 uur BLO BANDEN ROTTERDAM DEN HAAG TEL 28000 TEL. 770038 (Ree L) kV SPECIAL DRY Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburg (RrcL) BOEKHOUDING BALANS BELASTINGZAKEN JOH. A. RIENKS^a,~ C00LSINGEL 71 ROTTERDAM Telefoon 13634 (Reel.) De heer De Raad in zenuwinrichting De heer G. de Raad voorzitter van de Chr. Staatspartij en gekozen als lid van den Volksraao, die zooals men zal weten een tijdlang vermist werd on na veel omzwerven bij de familie terugkeerde, is naar we ver nemen in een zenuwinrichting, de Willem Arntzhoeve te De Dolder opgenomen, waar ook zijn zoon is. Jean de Koven niet dood NEW-YORK, 27 Maart (Havas). Bernard Dandier, de advocaat van Fannv de Ko ven en Ida Sackheim, heeft medegedeeld, dat hij den president van het gerecblshoT te Versailles een telegram heeft gezonJen, om hem mede te deelen, dat zijn cliënten reden hebben om aan te nemen, dal de danseres Jean de Koven, die door Weidmann vermoord zou zijn. nog in leven is. Zij heb ben derhalve verzocht het proces op te schorten tot zij getuigenis hebben kunnen afleggen Totok Tacoois - Leeuwarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1