Jlieame £riïtsrijr <£wmnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken 19e Jaargana ALLEEN INTERESSANT? Verkapte inflatie in Duitschland BLOEMENTENTOONSTELLING TE DEN HAAG aftonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -F portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met ZondarsWH 7 "2 ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 NO. 6660 ZATERDAG 25 MAART 1939 atibertentieprihen: Van 1 tot 5 regels I.171/» Elke regel meer 0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels2J0 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 /"^OK ons blad gaf de vorige week een uittreksel van het onderhoud, dat een redacteur van ..De Stuwdam" mocht hebben met Prof. Dr. Karl B a r t h, die het voornemen heeft in ons land lezingen te houdenook over politiek. Deze laatste toevoeging geeft ons, als Christe lijk dagblad, dat Christelijke politiek voor staat en verdedigt, voldoende recht en reden om over deze theologische figuur en over de richting, welke naar dezen prof. genoemd is, eenige opmerkingen te maken. Het is immers onbetwistbaar, dat Prof. Barth in ons land vele volgelingen heeft, die niet zonder weifeling, maar toch dui delijk aanwijsbaar zich op verschillende terreinen van levensactie willen gedragen naar de consekwenties van zijn stellingen. Deze nu zijn meermalen interessant. Het interview bewijst dit reeds. Interes sant is b.v. zijn suggestie om een predikant een jaar op proef te laten werken en dan, bij gebleken geschiktheid, een „vaste aan stelling" te geven. Dat zoo'n voorslag in Nederland eenige instemming zal vinden, meenen wij te mogen betwijfelen. Interes sant was ook zijn opmerking, dat men toch eigenlijk niet van Calvinisme of Luthera nisme mag spreken. De Apostel waar schuwde er immers reeds tegen. Maar is het dan niet eigenaardig, dat niet weini gen, zelfs in ons land, zich gaarne naar Barth noemen, althans zijn denkrichting met groote ingenomenheid propageeren, al weten zij er praktisch dan ook geen weg mee („Tijdseinen": het isolement van „het Christelijk volksdeel"). Wij hopen gelegenheid te vinden dit laatste in een bespreking van deze bro chure nader aan te toonen; voor 't oogen- blik moeten we volstaan met uit dit en soortgelijke geschriften, welke vaak niet zonder politieke bedoelingen geschreven blijken te zijn, de conclusie te trekken, dat er bij velen een hang is naar het Barthi- anisme, doch dat men tegen de conse kwenties van deze levens- en wereldbe schouwing opziet. Zoo spreekt men gaarne van „de groote ontmoeting" tusschen Christendom en socialisme. Geheel in den geest van den geëerden meester, die immers geloovig Christen èn sociaal-democraat is; of moe ten we misschien zeggen: Christen en socialist? Doch is het dan wel juist te spreken van een „ontmoeting"? Deze veronderstelt im mers, dat twee beginselen elkaar een eindweegs tegemoet treden: en mag men dit van het Christendom eischen? Het „socialisme" is voor ons slechts te aanvaarden, wanneer het zich geheel en ten volle onderwerpt aan Christus. Maar de sociaal-democratie in Nederland leert juist, dat zij geheel los staat van het Christendom, dat wel beteekenis kan heb ben (het is volstrekt niet noodig) voor het persoonlijk leven, doch niet voor de be- .weging. Kan zóó de „groote ontmoeting" tot Stand komen? Hoe denken Prof. Barth en zijn Nederlandsche volgelingen daarover? „Overal waar Jezus Christus in het geding is, moet de Kerk haar getuigenis doen hooren"; aldus de prof. in 'n rede te Bazel. Maar „komt Jezus Christus dan alleen in het geding" als het over het persoon lijk leven gaat? Het nationaal-socialisme wil het zóó wel voorstellen om Ds Nie- möller van den kansel te kunnen weren: jn wezen is het druk bezig het Christelijk geloof ook uit de harten der menschen uit te roeien. Dat moet het nationaal-socialisme, waartegen Prof. Barth ook te Bazel oppo neerde, wel doen, omdat een geloof zon der de werken dood is en het geloof des harten zich ook in het praktisch leven lqat kennen. Het religieus-socialistisch tijdschrift „Tijd en Taak" geeft dit toe, als het met instemming citeert: „De heele moderne situatie stelt ons Christenen voor den eisch dat wij met deze werkelijkheid Chris tus de eenig rechtmatige Heer van de wereld en van elk menschenleven vol komen ernst moeten maken en er uit gaan leven, als het onwrikbare uitgangspunt van ons leven". Uitgangspunt van heel het leven en dan toch zonder invloed op allerlei levenster rein? Het is en blijft ons een raadsel. Maar dit leert Barth niet, noch zijn volgelingen: zal men ons tegenwerpen. Geenszins, antwoorden wij. Wij hebben het echter over de consekwenties, waartoe men, zij het tegen wil en dank, moet ko men en welke men toch niet aandurft. Want wie de lijnen doortrekt, veroordeelt ten principale alle afzonderlijke Christe lijke organisaties en wil zelfs met Barth niet weten van Christelijke politiek. Immers, zoo betoogt men, dit leidt tot schotjesgeest, tot uiteenrukking van ons nationale leven, tot ongeoorloofde afschei ding; tot een isolement der afzondering. Wat men wil is dit. dat de Christenen in allerlei organisaties zich als Christenen zullen laten gelden en voorts de gelijken zijn van hen. die met Gods Woord niet rekenen. In de wijze, waarop prof. Barth volgens het interview over Christelijke voetbal- vereenigingen oordeelde, komt dit duide lijk uit. Christelijke voetbal? „Het is mij een raadsel. Wat is het Christelijke daar van?" „Men speelt niet op Zondag". „Ah juistinteressant is dat!" Is dat alleen maar interessant, zouden wij willen vragen. Laat ons dan eens op de consekwenties letten. Grif geven we ieder toe, dat het voetbalspel op zich zelf een „neutrale" sport kan zijn. We hak ken dus alvast alle dwaze en zondige uit wassen af. Maar is de omgang van onze kinderen met andere kringen, waar vloe ken gewoonte kan zijn, zonder eenig ge vaar? En is het niet-spelen op Zondag al leen maar interessant? Prof. Barth voegde er ter verklaring aan toe. dat deze afzondering alleen nega tieve waarde had. óf. zoo vervolgde hij, „ik begrijp het niet goed". Wat te aan vaarden valt, nu hij zelfs (men zie het ver slag dezer dagen door ons opgenomen) ook den kinderdoop feitelijk bestrijdt. Met alle respect voor de geleerdheid van den professor, achten wij dit laatste niet onmo gelijk. Vooral niet, als we bedenken, dat hij Christelijk politiek waarbij 't begin sel toch veel meer invloed moet oefenen dan bij het voetbalspel afwijst met de redeneering: „Kerk en Staat mag men wel niet scheiden, maar deze beide ordenin gen vallen ook niet samen". Waarlijk, wie zóó redeneert, moet van anti-revolutionaire politiek niet veel be grijpen. Want deze partij heeft nimmer geleerd, dat „deze beide ordeningen zou den samenvallen"; maar zij houdt het nog altijd met Talma voorwaar geen „neo- calvinistisch" theoloog wiens levens devies was: niet Christen èn democraat, maar democraat, ómdat ik Christen ben. Belastingbons als nieuw betaalmiddel „Principiëel" geen uitgifte van Rijksleeningen meer Is Funk een financiëel genie als Schacht? Toen het nationaal-socialisme in 1933 in Duitschland aan het bewind kwam, werd onmiddellijk een aanvang gemaakt met een krachtige bestrijding van de werkloosheid door middel van werkverschaffing. Voor de financiering van de verschillende projecten werden de „Arbeitsbeschaffungswechsel" (Werkverschaffingswissels) uitgegeven. La ter moest ook het weerbaar-maken van het rijk worden gefinancierd en hiervoor kwa men de zgn. „Sonderweohsel" (bijzondere wissels) aan de beurt. In het jaar 1933 werd dit systeem gelikwideerd, aangezien een verdere uitbreiding van het crediet door de Rijksbank ongewenscht leek. Het Duitsche financieringssysteem gedu rende de eerste vijf jaren van het bewind is ook wel genoemd het „^inancieele wonder". In het buitenland heeft men steeds gemeend, dat op een goeden dag dit systeem ineen zou storten. Dooh de ingenieuse Schacht had goed gezien. Met krachtige hand hield hij de teugels in handen. Voortgekomen uit de school der klassieke economie, slaagde hij er in het Derde Rijk door de moeilijke pe riode heen te helpen. De munt was veilig gesteld en de laatste „Sonderwechsel" ver dwenen eind September uit de circulatie. Na het staken van de emissie der „Sonder wechsel" hoopte men de loopende uitgaven van het Rijk te kunnen dekken uit de op brengsten van belastingen en Rijksleeningen. Spoedig bleek, dat dit niet meer dan een vrome wensch was geweest, zoodat een nieuws soort financiering moest worden in gevoerd: de zgn. „Lieferungsschatzanweisun- gen" of „Liefersohatze" zooals zij verkort worden genoemd, verschenen ten tooneele. Generaal-majoor H. ter Poorten (met tasch). hoofd der lilde af deeling van het Departement van Oorlog en in specteur van het wapen der artillerie in Ned.-Indië, wiens benoeming tot chef van den Generalen Staf van het Kon. Ned. Indische Leger te ver wachten is, arriveerde gisteren met de „Nandoe" op Schiphol. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Deze „Liefersohatze'' vormden een systeem voor-financiering op korten termijn doch waren van geheel anderen aard dan de „Sonderwechsel" In het kart was de bedoeling van deze nieuwe financiering spaargelden en geld- oversohotten van het credietbedrijf „opzui gen" zonder de Rijksbank hiermee direct te belasten. Men kan wel aannemen, dat dit nieuwe systeem geen bevredigende resul taten heeft opgeleverd, want de „Liefer sohatze" zullen van 1 Mei as. af niet meer worden uitgegeven. De behoeften van het Ryk zyn trouwens de laatste jaren al te- omvangrijk geweest. Men lette maar eêns op de volgende cijfers: In 1935 werd aan nieuwe leeningen geplaatst een bedrag van 1.6 milliard, in 1936 van 2.6 milliard, in 1937 ruim drie milliard en in 1938 acht milliard! En men mag velig aannemen, dat in het loopende jaar de behoeften van het Derde Rijk er niet minder op geworden zyn dan in 1938. Natuurlijk is van niet te onderschatten beteekenis dat de Rijksinkomsten gedurende 1938 sterk zy-n gestegen, doch de geweldige taken waarvoor men zich na de „veroverin gen" van den laatsten tijd ziet gesteld, ma ken het nu eenmaal onmogelijk de uitga ven bij de inkomsten aan te passen. Sinds langen tijd is het een bekend feit, dat de moeilijkheden in het Derde Rijk groeiende zijn. De vervanging van de orthodoxe Schacht door Funk deed reeds weinig goeds voor de toekomst verwachten. Het was dui delijk, dat het Derde Rijk naar radicale mid delen zou gaan uitzien om de moeilijkheden te overwinnen. Het nieuwe financieringsplan, men elders in dit blad uitvoerige bijzonder heden aantreft, stelt in dit opzicht de pes simisten in het gelijk. Feitelijk komt het immers neer op een verkapte inflatie. De nieuwe belastingbons zullen immers zoowel credietpapier als betalingsmiddel zijn en be- teekenen een indirecte uitbreiding van de circulatie, zonder dat daar een behoorlijke dekking tegenover staat. In normale om standigheden behoort volgens de klassieke methoden het déficit op de Staatsbegrooting te worden gedekt door hoogere belastingen of uitgifte van Ryksleeningen. Op het eerste heeft Schacht geruimen tijd aangedrongen, doch hy verloor den stryd. Thans ziet ir .n er ook „principieel" van af in de financieele 'behoeften van het Rijk door het uitgeven van rentedragende leeningen te voorzien. Men wilde het een, noch het ander, en dus vond men slechts dezen uitweg: het in omloop brengen van een nieuw betaalmid del in den vorm van twee soorten belasting bons. Met een schoon en naam noemt men deze methode, die een „wettelijke" basis krijgt: „Wet op de financiering van de na tionale politieke taken van het Ryk". Men zal dienen af te wachten, hoe deze nieuwe financieringsmethode zich zal ont wikkelen. Merkwaardig is wel, dat in de af- geloopen dagen van spanning de koers van de Duitsche Rijkamark op de wisselmarkten een reactie heeft te zien gegeven en dat dit betaalmiddel voortdurend zeer zwak in de markt lag. Heeft men reeds intuïtief aan gevoeld de speculatie heeft een fijne neusl dat de vooruitzichten van het Derde Rijk er in financieel opzicht aller minst fraai voorstaan? Hoe dit ook zy, voorloopig hebben de be windslieden in Duitschland weer eenigen armslag gekregen. Dit geldt wel in bijzon dere mate voor de belastingbons no. 2, welke eerst over drie jaar naar het Rijk zullen terugvloeien. Wellicht is men in deze periode dan wed zoo vertrouwd geraakt met het nieuwe „betaalmiddel", dat het als van zelfsprekend in de circulatie zal blijven. Op den eens ingeslagen weg kan nu eenmaal moeilijk worden teruggekomen. Het staat bovendien nog te bezien, of de heer Funk een even groot financieel genie zal blijken te zijn als Dr Schacht, die voor de radicale elementen het veld heeft moeten ruimen. De tunnel onder het IJ zal f 17,6 millioen kosten Blijkens het verslag van het Werkfonds over de periode 1 April 1938 tot 1 Januari 1939 heeft de Regeering zich in principe be reid verklaard te bevorderen dat een cre diet van f 17,600.000 Lz.L beschikbaar zal worden gesteld, onder nader overeen te komen voorwaarden. Als een van deze voorwaarden kan worden genoemd, dat de tunnel-exploi tatie sluitend zal moeten zijn. In ver band hiermede zal een tunnelfonds moe ten worden gesticht met een commissie van toezicht, bestaande uit twee ver tcgenwoordigers van het rijk en twee van de g «neente. Prins Bernhard te Middelburg MIDDELBURG, 25 Maart. Gisterenavond heeft Prins Bernhard, voordat hij zich aan tafel begaf, het gemeentebestuur van Mid delburg ontvangen. Behalve de waarnemend burgemeester, wethouder J Ondcrwijk, wet houder M. H. Boasson en de gemeente-secre taris Mr. M. W. G. van der Veur, werd ook de garnizoenscommandant, luitenant-kolonel Berghuis, aan den Prins voorgesteld. Aan het diner, dat ten huize van den Commissaris der Koningin werd gebruist, zaten verschillende autoriteiten uit Zeeland Te tien uur werd op de Markt een groote fakkeloptocht geformeerd, welke zich naar de abdij begaf, om op het Binnenplein de var- schillende vereenigingen en organisaties bij het défilé voor den Prins bij te lichten. Actie tegen het Centraal Bureau van Veilingen Men wil een „Frultraad" oprichten Op initiatief van het bestuur van de vei- lingsvereeniging Zuid-Beveland te Goes zijn te 's Hertogenbosch afgevaardigden van na genoeg alle fruitveilingen in Nederland bij een geweest om te spreken over den huldi gen gang van zaken met betrekking tot het feit, dat de voorzitter van het Centraal Bu reau van Veilingen ook regeeringscommis- saris is. Eerst had een vergadering plaats van niet bij het C. B. aangeslotenen, die verklaarden onder geen beding in de gegeven omstandig heden contact met het CB. te willen hebben. Ze hadden grieven tegen het beleid van den voorzitter regeeringscommissaris en beweer den dat voor het Westland alles voor de fluitteelt letterlijk niets gedaan wordt. Ook werd medegedeeld dat de Pomologt- sche Vereeniging geen vrede had met aen gang van zaken Men wilde een zg. „Fruitraad" oprichten •aartoe de Pom. Vereen, het initiatief wilde nemen. Algemeen besloot men tot een „Frult raad te zullen toetreden. Ook op de middagvergadering toen de geor ganiscerden bijeenkwamen werden vele klachten vernomen. Men wilde nog een ging wagen het C. B. te verbeteren. Men besloot den heer Val6tar waarborgen te vragen, dat voortaan de belangen van fruitkweekers bij hem veilig geacht zouden kunnen worden, anders achtte men de eenige oplossing afscheiding van het Cen traal Bureau. Men wilde zich niet langer met een kluitje in het riet laten sturen. Een commissie werd benoemd om op korten ter mijn zich met den heer Valstar te verstaan. In deze commissie zijn opgenomen afgevaar digden van veilingen in Zeeland, Gelderland en Limburg. Het brandde hem op de lippen MOERCAPELLE, 25 Maart. In den herfst van 1934 brandden alhier drie korenhoopen af en in den zomer van 1935 een huis. Hoe wel aan kwaadwilligheid werd gedacht, is er verder nooit een nadere opheldering over gekomen. Thans heeft een zekere W. V. een vrijwil lige bekentenis afgelegd de branden te heb ben gesticht H. L. werd tevens in hechte nis genomen wegens medeplichtigheid. De beide mannen zijn naar het Huis van Be- waring te Rotterdam overgebracht. Émk (30 MAART-10 APRIL) Belooft heel mooi te worden Groote oppervlakte kunstzinnig benut N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBAN! VOOR NEDERLAND gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 3V2 Pandbrieven a 100% (Koers van omwisseling lOffl/j (Reel.) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Een uiteenzetting van werknemerszijde over het dreigende conflict in de Metaal- industrie. De komende groote bloemententoon stelling op Houtrust te Den Haag. Finantieel Weekoverzicht. Duitschjand gaat belastingbons uitgeven in plaats van rentegevende leeningen. De vredesbesprekingen in Spanje Maarschalk Pétain overhandigt te Bur gos zijn geloofsbrieven. President Lebrun te Parijs terugge keerd. ZWAAR BEWOLKTE LUCHTEN Voor hetgeheele land: matige, tijdelijke krachtige wind uit oostelijke richtingen, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, geen neerslag van beteeke nis, weinig verandering in temperatuur* BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 754.6. TH ERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 3.0 C. 26 Mrt. Zon op 5.52 uur, onder 6,21 uur 26 Mrt. Maan op vm. 8,27 u. ond. nm. u 27 Mrt. Zon op 5,50 uur, onder 6,23 uur 27 Mrt. Maan op vm. 9,20 u. ond. vm. 0,35 U FIETSERS LICHT OP: 26 Mrt. Van 's av. 6,51 u. tot 's morg. 5,20 u 27 Mrt. Van 'sav. 6,53 u. tot 's morg. 5,17 u WOTFL TEL3I660 CAFÉ GAft RJJKS-mtFOON STPOOMEND EN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS MET ONTB'JT-f3-MET BADKAMER -f-4- De komende groote bloemententoonstelling in Houtrust te den Haag. de „Hofstadbloem" die van 30 Maart tot 10 April gehouden zal worden, belooft ietp heel moois te zullen bie den. Reeds sedert 13 Maart is men met de voor bereidingen bezig en toen wij deze week een kijkje kwamen nemen naar de vorderingen viel het ons op hoe zich alles reeds aftee- kende en zóó afteekende. dat, al was het nog maar zand, dat de vloeren dekte we iets buitengewoons verwachten mogen. De zij wanden waren reeds geheel met boomen ge maskeerd Van de groote tribune, langs de zijde van dat geaeelte. dat voor kunstijsbaan had gediend, was niets meer te zien. Dat was een groot bosch geworden. De expositieruimte die 4000 M2 bedraagt (bij de vorige „Hofstadbloem" in 1937 was er èèn hal gebruikt met 2200 M2 nuttige ruimte) is verdeeld over 45 deelnemers. Wat wel wijst op een groote belangstelling van de Nederlandsche cultures. Aalsmeer zal op de ..Hofstadbloem" verte genwoordigd zijn door een drietal der be langrijkste Aalsmeersche kweekers, o.a. uit komende met een keurcollectie Begonia's, Primula's, Cyclamen, enz. en een fraaie en zeldzame collectie bosdragende gewassen. Het Westland komt uit door 'n collectieve- inzenaing van den Bond van Bloemenvei lingen to Naaldwijk, bestaande uit een om vangrijke groep Westlandsche snijbloemen en potplanten-cultures, waarbij de kwali teit der Amerikaansche anjers wel bijzon der de aandacht zal vragen. Boskoop komt niet alleen met zijn fraaie producten voor tuinaanleg, als bloeiende Azalea Mollis. Rho dodendrons, Coniferen, Japansche Azalea's, enz., doch ook met zijn snijbloemen, zooals grootbloemige Clematis, Rozen enz. Wij zul len er Rijnsburg zien met zijne veelzijdige producten van geforceerde afgesneden bol- bloemen en verder meerdere bekende firma's met in bloei gekweekte bolgewassen, vaste planten en rotsplanten. Bijzondere aandacht zullen ook vragen de inzendingen van bloeiende Hortensia's. Pri mula's. Gouden Regen. Seringen, Japansche Kersen en wel zeer in het hijzonder een tweetal groote groepen en uitgebreide col lectie Orchideeën en tropische gewassen. Een dezer belangrijke orchideeën-inzendin gen is afkomstig van den bekenden Haag- sohen orchideeënkweeker den heer Morgen stern. terwijl de tweede zeer uitgebreide col lectie wordt ingezonden door den grooten impotreur en bandelaar in dezp producten, den heer B. D. de Jong. Rijswijk Z.H. In het bijzonder moet nog genoemd wor den oe buitengewoon fraaie collectie Ama ryllis, die de hekendste kweeker op dit ge bie<d zal inzenden. De Haagsche bloemenwinkeliers vertegen '•nr.ligen de Bloemsierkunst. welke in pen speciale afdeeling werd ondergebracht Aan de keuring wordt behalve door Ne derlandsche juryleden deelgenomen door juryleden uit het buitenland. In deze In ternationale Jury zijn o.a. vertegenwoordigd de navolgende landen: België. Tsjecho-Slo- wakije, Denemarken, Danzig, Duitsohland, Engeland, Frankrijk. Italië. Luxemburg. Noorwegen, Polen. Portugal, Finland. Zwe den. Zwitserland en Yougo Slavië. Ook de kweekers uit Den Haag en Omge ving laten zich niet onbetuigd; zij komen uit met een collectieve groep hunner bo6te proQucten, terwijl daarnaast ook nog voor enkele individueele inzendingen door hen werd ingeschreven. Beeldhouwkunst en tuinkunst, deze geluk kige combinatie zal op talrijke plaatsen var. de tentoonstelling te bewonderen zijn. Door een tiental Haagsche Beeldhouwers worden werken op de „Hofstadbloem" ingezonden, welke door de zorg van den tuinarchitect der tentoonstelling, de heer G Ph. Haver man, met grooten kunstzin op die plaatsen worden opgesteld, waar het bijzondere ka rakter dier beeldhouwwerken het best tot uitdrukking komt In een afzonderlijke afdeeling exposeeren een aantal fabrikanten, handelaren, enz. wier bedrijf met den tuinbouw verband houdt Het geheel wordt in een fraaie, de na tuur zeer dicht benaderende landschapsstijl aangelegd Daarvoor was o.a noodig 1600 m3 zand, een wagonlading turfstrooisel, enz. Het heuvellandschap wisselt af met bosoh en vlakke gazons, dan weer overgaande in een grootsche rotspartij met een 7 M. broede waterval, die uit deze rotspartij ontspruit en weer uitvloeit in een breed bassin, dat weer overgaat in een vijver met springende fonteinen. Een verhoogd rustiek terras en gemakkelijke zitbanken bieden 'n verrassend schoon uitzicht over de geheele bloemen- en kleurenweelde. Ook in de overige gedeel ten van de tentoonstelling wordt gezorgd voor een ruim aantal zitbanken geplaatst op de meest interessante plekjes. De „Hofstadbloem" heeft ook in het bui tenland reeds sterk de aandacht getrokken. Vele excursies worden naar „De Hofstad bloem" ondernomen. Zoo van pen reisgezel schap van 400 Zwitsers, ook excursies uit België. Denemarken. Zweden en Luxemburg zijn reeds aangekondigd. Wij twijfelen niet of van Donderdag 30 Maart tot en met Maandag 10 April 1939 zullen duizenden „De Hofstaohloem" bezoe ken en bewonderen. Het zal de moeite waard zijn. De zaak Talma-rustoorden De oud-voorzitter gearresteerd Volgens mededeeling van ds „Leeuw. Crt" is dezer dagen de heer J. L. te Kollum, oud voorzitter van de Chr. vereen, tot verzorging van ouden van dagen, die vijf Talma-rustoor den exploiteert, door de marechaussee ge- arres eerd, op vermoeden van onregelmatig heden in het beheer der rustoorden. Deze onregelmatigheden moeten gepleegd zijn vóór 1937, dus vóór het tegenwoordig bestuur in functie trad. Zooals men zich zal herinneren is er in het bestuur en in de vereeniging oneenigheid onts aan over het beheer der financiën en is de in 1937 gekozen pennir^meester Mr. v. d. Bosch te Apeldoorn ontslagen. Deze heeft er toen reeds op gewezen, dat de heer J. L. wel voorzitter was, doch in wezen het beheer voerde en dat onder diens beheer reeds de tekorten ontstonden. Door hem is toen reeds (eind Februari) een klacht tegen den oud- voorzitter J. L. ingediend bij de politie, aan wie hy de boeken en bescheiden ter hand stelde, zoo men zich herinneren zal. Volgens de Leeuw. Crt. was het reeds zes jaren geleden een publiek geheim, dat de gang van zaken bij deze vereeniging veel te wenschen overliet en dat er dingen geschied waren welke het daglicht schuwden. Een gevolg daarvan is geweest, dat in het najaar vam 1937 eerst de Denniiwrmeester. en in het voorjaar van 1938 de voorzitter. J. L„ genood zaakt werden ontslag te nemen. Het beleid van het deigeliikseh bestuur moet van dien aard zijn geweest, dat de vereeniging wns komen te verkeeren in den toestond van te hebben opgehouden te betalen, doch dat door allerlei handige manipulaties van den voor zitter niet-ingewiiden te'kens weer bereid ge vonden konden worden hun gelden in goed vertrouwen aan deze vereenirirg af te staan. In 1933 reeds stelde de justitie een onder zoek in. dat geen result^t 00leverde evenrr.in als het onderzoek dat ™<*t vorige jaar ge schiedde. Het onlang? gerezen geschil, ten gevolge waarvan de pennrn«meester. mr v d. Bosch, uit het bestuur trad. was oorzaak, dat de justitie voor de derde maal deze onregel matigheden in onderzoek nam. KRUISER., SUMATRA" TE NIEUWEDIEP Hr Ms kruiser ..Sumatra" die 11 Januari jl„ onder commando van den kapitein ter zee H. C. Brouwer, voor een reis naar do Middellandschc Zee vertrok, is vanmorgen om kwart voor tien in de haven van Nieu- wediep teruggekeerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1