$lieum jCrihsrijc (üourant Duitsch-Roemeensche overeenstemming Gezamenlijke exploitatie van Roemeensche bodemschatten abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per weekQ.I8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bi] dagelijksche zending550 1^4 Alles bij vooruitbetaling tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j et Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken NO. 6659 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 24 MAART 1939 19e Jaargang at>bertcntieprij?en: Van I tot 5 regels t.171/* Elke regel meer 0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 DUITSCHLANDS ROEMEENSCHE PENETRATIE Het Duitsche streven naar machtsuitbrei- Hing op geografisch, militair en economisch gebied gaat voort, het eene succes na het andere te boeken, zonder dat de mogend heden, welke aan de overzijde van de poli tieke schejdingslinie staan, tot op heden er in zijn geslaagd, daar iets van substantie tegenover te stellen. Toen Bohemen, Mora- yië en in vele opzichten eveneens Slowakije groot-Duitsche wingewesten werden, werd wel te Londen een aanvankelijk zeer krach tig streven openbaar, om nu eindelijk een grens te markeeren, waarover de Duitsche expansie zich niet zou mogen uitstrekken, zonder dat zulks tot een gewapenden weer stand zou leiden. Doch dit initiatief van Chamberlain en Halifax vond in Rusland en Polen niet de ondersteuning zonder reserves, waarop men in Downingstreet ge hoopt had. De beide continentstaten ston den erop, andere dan zuiver ideëele waar borgen van Londen en Parijs te ontvangen, want zoowel in Warschau als Moskou was het besef levendig, dat men zich door aan een non-agressie-declaratie deel te nemen, aan ontzaglijke gevaren, resp. van Duit- schen en Japanschen kant, zou bloot stellen. Tijdens de periode van malaise, welke de voorbereidende besprekingen gingen vertoo- nen, en welke men nog immer niet te boven is, hing intusschen het lot van Polen, doch inzonderheid van Roemenië, als aan pen zijden draad. Laatstgenoemd land bracht zelfs, onder voorwendsel, dat Hon garije bewapende, een zeer sterke leger macht op de been, teneinde althans voor- loopig tegen den Duitschen „Drang nach Osten" beveiligd te zijn. Ongetwijfeld hoop te men te Boekarest, dat Londen en Parijs het nog tijdig te hulp zouden komen. Had men niet nog voor zeer korten tijd te Lon den in een parlementszitting verklaard, dat men de economische onafhankelijkheid van Roemenië krachtig zou schragen, door den uitvoer van dit land daadwerkelijk te steu nen? Men tast waarschijnlijk niet ver mis, 'dat het deze en soortgelijke overwegingen zijn geweest, welke de Roemeensch-Duitsche handelsbesprekingen in een stagneerenden zin beïnvloedden, zelfs in zulk een mate, dat er een oogenblik ernstig sprake van was, ze eenigen tijd op te schorten, opdat de leider der Duitsche economische missie, .Wohltat, naar Berlijn zou kunnen terug keren, voor het verkrijgen van nieuwe in structies. Wohltat heeft echter deze reis niet meer behoeven te ondernemen, omdat het Roemeensche verzet vrij plotseling is ineengezakt Waarom? Koning Carol is een scherp politiek waarnemer, en zal uit de rapporten van zijn ambassadeurs met dui delijkheid hebben geconstateerd, dat van 'den kant der Westersche democratieën bin nen afzienbaren tijd geen heul te wachten Was. Voor hem zal van evenveel waarde zijn, dat waarschijnlijk thans Hongarije Wel teruggehouden zal worden ernstige, met de wapenen gesteunde, aanspraken op Zevenburgen te laten gelden. Het verdrag, dat thans te Boekarest met rde Duitsche missie gesloten is, toont zeer .vele overeenkomsten niet hetgeen daarover reeds van tijd tot tijd in de telegrammen 'der wereldpersbureaux doorsijpelde, en dat als een Duitsch economisch ultimatum werd aangeduid. Volgens dit ultimatum zou de Roemeensche staat dienen te bevorderen, 'dat de land- en boschbouw zeer krachtig tot ontwikkeling moesten worden gebracht, omdat het Derde Rijk allereerst in de pro ducten daarvan als invoerartikelen groot belang stelde. De Roemeensche industrieele ontwikkeling daarentegen zou onder Duit sche medezeggenschap dienen te geraken, ten bate van den Duitschen uitvoer, welke Op deze manier de geïmporteerde agrarische aankoopen met gesloten beurs zou kunnen financieren. Welnu, reeds een vluchtige lezing van wat er thans omtrent de over eenkomst van Boekarest is bekend gewor den, laat zien. dat deze met den inhoud Van dit ultimatum sterke overeenstemming [Vertoont. De Roemeensche industrie zal in de toe- Komst .voor een groot deel aan de Duitsche Worden gekoppeld, door een fusie van de Wederzijdsche belangen. Zulks beteekent, 'dat de Roemeensche bodemschatten, waar onder de olie zulk een voorname plaats in- heemt, in hoofdzaak door Duitsch-Roe- ïnieensche belangengemeenschappen zullen Worden geëxploiteerd. Het Derde Rijk heeft bij deze exploitatie derhalve het dubbele ■Voordeel van den afzet van de benoodigde machinerieën, en van een gecontroleerde productie, welke voor het leeuwendeel haar Weg naar Duitsche markten zal moeten ■Vinden. De neutrale zones in het land, die ten behoeve van handel en verkeer zullen Worden ingesteld, zullen den voorsprong, Welken Berlijn hier boven derde staten heelt Verkregen, natuurlijk nog in ruime mate (vergrooten. Dat Roemenië bij zulk een in- tensiveering van zijn exploitatie ook zelf Kal welvaren, mag gerust worden aange komen, doch tevens staat wol yast, dat Bevordering van Roemeenschen Land- en Boschbouw beoogd Een industrieele fusie Na vrij langdurige en in vriend- schappelijken geest gevoerde onderhan delingen, zoo meldt het D.N.B. uit Boe karest, werd hier Donderdag een Duitsch-Roemeensche overeenkomst on derteekend, welke den grondslag vormt voor een verdere uitbreiding van de wederzjj dsche handelsbetrekkingen. In een hierover uitgegeven commu niqué wordt o.a. gezegd, dat de Duit sche en de Roemeensche regeering het erover eens zijn, dat de productie van Roemenië nog verstrekkende mogelijk heden tot ontwikkeling behelst. De Roemeensche productie kan door een doeltreffende organisatie worden opge voerd, waardoor zij in de aan Roemenië grenzende gebieden en in Groot- Dui1;schland een ruimer afzetgebied kan vinden. In de nieuwe overeenkomst heeft Duitschland zich bereid verklaard zijn ervaring op het gebied van den land- en boschbouw ter beschikking te stellen en de industrieele installaties te leveren. Naar in het verdrag voorts staat, hebben Duitschland en Roemenië het verdrag gesloten met het doel de oeco- nomische betrekkingen tusschen beide landen uit te breiden en in weder zij dsch belang op breeden grondslag en volgens vaste plannen op economisch gebied samen te werken. Het verdrag bepaalt, dat als aanvulling op het bestaande Duitsch-Roemeensche handelsverdrag een economisch plan, dat zich over verscheiden jaren zal uitstrekken zal worden opgesteld. Dit economische plan zal de Duitsche invoerbehoeften moe ten bevredigen en rekening moeten houden zoowel met de binnenlandsche behoeften van Roemenië als met het noodzakelijke handelsverkeer tusschen Roemenië en de overige landen. Dit economische plan dient zich in de eerste plaats te richten naar de ont wikkeling en de oriënteering an de Roemeensche landbouw productie. Hierbij zal o.a. voorzien orden in het verbouwen van nieuwe landbouwproducten en in de verhooging van de productie van artikelen welke reeds verbouwd worden, met name van veevoe der, oliezaden en vezelplanten. Ook zal aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van den Roemeenschen boschbouw. Het plan voorziet in de leve ring van machines en installaties voor den Roemeenschen mijnbouw. Duitsch-Roemeen sche maatschappijen zullen worden opge richt ter exploitatie van het koperzwavel- kies in de Dobroedsja, van het chroomerts in de Banaat en het mangaanerts in de streek van Vatra Dornei-Brostem. Voorts zullen de bauxietvoorraden geëxploiteerd worden en zal een aluminiumindustrio worden opgericht. Een Duitsch-Roe meensche maatschappij zal de minerale oliebronnen exploi ts lands economische onafhankelijkheid een zeer aanzienlijke deuk gekregen heeft. Te vens zal ook de oriëntatie der buitenland- sche politiek daarvan de zuiging ondergaan, Frankrijk en Engeland zien zich in den Balkan op deze manier een aanzienlijk steunpunt ontvallen, en het Derde Rijk zal zich sterker dan ooit gevoelen, nu bet weet dat in tijden van oorlogsnood ook zijn voed sel- en olievoorziening, welke voor zijn ge motoriseerde strijdkrachten van zoo vitaal belang moet worden geacht, verzekerd is. De vraag moet worden gesteld, welke te genzet Groot-Brittannië tegen ditalles zal kunnen ondernemen. Duitschland heeft het momenteel zeker de loef afgestoken, doch daarbij mag nimmer worden vergeten, dat Londen ook nu nog de geldmarkt beheersclit, en dat het daarin een kracht bezit, waar tegen geen andere mogendheid, en zeker geen midden-Europeesche, op den duur is opgewassen. Wat Italië aanbelangt, dit zal wel weder om een verheugd gelaat moeten toonen. daarachter zoo goed en kwaad als zulks wil zijn ware gevoelens, welke niet zeer opge dekt kunnen zijn, Je verbergen. teeren en een program opstel len voor het boren en distribu- eeeren der oliën. Voorts voorziet het economische plan in een fusie op industrieel gebied. Vrije zones zullen tot stand komen waarin industrie- en handelsondernemingen zullen worden op gericht. In deze vrije zones zullen tevens pakhuizen en inrichtingen voor het over laden ten behoeve van de Duitsche scheep vaart gebouwd worden. Het economische plan behelst bovendien het leveren van oorlogsmateriaal en uitrus tingsstukken voor het Roemeensche leger, de marine, de luchtmacht en de bewape ningsindustrie, alsmede de oprichting van openbare bedrijven. Met de uitvoering van het verdrag wor den de krachtens het handelsverdrag van 23 Maart 1935 ingestelde regeeringscommis- sies belast. Het verdrag treedt een maand na de uitwisseling der ratificatieoorkonden, hetgeen zoo spoedig mogelijk te Berlijn zal plaats hebben, in werking. Het verdrag i; geldig tot 31 Maart 1944. Wordt het niet een jaar voor dit tijdstip opgezegd, dan geldt het als voor onbepaalden tijd verlengd. Het is dan, met inachtneming van een termijn van 1 jaar, tot het einde van telkens een kwartaal, opzegbaar. Officieele Roemeensche verklaring In verhand met de onderteekening van 't Roemecnsch-Duitsche handelsaccoord heelt Roemeensche minister van Buitenland- sche Zaken, G a f e n c u, de volgende ver klaring afgelegd: 1. Door de onderteekening van dit econo mische accoord met Duitschland bewijst Roemenië eens te meer zijn geest van be grip en zijn wil tot versterking van den vrede. De Europeesche vrede is thans meer dan ooit afhankelijk van een verstandige, rechtvaardige oplossing der economische problemen, die de levensbehoeften van de groote en kleine Europeesche volken tegen over elkander plaatsen. In overeenstemming met het principe, dat de Roemeensche regeeering verscheiden malen met alle ge- wenschte duidelijkheid heeft uitgesproken, is Roemenië bereid volledig zijn plicht van Europeesche solidariteit te verrichten op economisch gebied tusschen de staten. De moeilijke beproevingen, die wij met zooveel andere landen in dezen laatsten tijd beleefd hebben, hebben ons niet ter neer geslagen In ons vertrouwen in de vervulling van een 'epplichting jegens ons zelf en jegens andere Europeesche staten. 2. De economische onderhandelingen met Duitschland, die tot resultaat hebben gehad afsluiting van het accoord van heden, waren reeds vastgelegd in het begin van December j.l., toen de laatste economische overeenkomst met Duitschland werd aange gaan. De onderhandelingen begonnen op 22 Februari en werden gedurende een maand voortgezet in een geest van wederzijdsch begrip tot de totstandkoming van de for mule van heden. 3. Door dit accoord wordt gestreefd naar bepaling In groote lijnen van de economi sche samenwerking voor de elkander aan vullende economische belangen van Duitsch- lana en Roemenië,, die bijzonder belangrijk Het accoord houdt, zooals dat duidelijk is verklaard in het eerste artikel, rekening met de behoeften van den Duitschen invoer, de mogelijkheid van ontwikkeling der Roe meensche economie en de noodzakelijkheid voor Roemenië om zijn economische betrek kingen met alle andere landen te behouden en te ontwikkelen. Onder deze omstandigheden is het dus natuurlijk hieraan toe te voegen, dat Roe menië in overeenstemming ^net zijn wil om door ontwikkeling der productie en der goederenruil de vreedzame betrekkingen te Vraagt Uw leverancier „St. Raphael" QUINQUINA 0e fijnste apéritit. DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Holl. Ontbijt vanaf J 4.— Rustige sfeer in het centrum van de stad leder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telefoon 7941 (2 iijnan) Het geheele jaar geopend dienen tusschen alle staten, bereid is de mogelijkheid te bestudeeren van afsluiting van andere gelijke economische accoorden. 4. Door het accoord, dat gesloten is tus schen de gedelegeerden van den Roemeen schen koning en de gedelegeerden van den Führer-rijkskanselier, wordt de nadruk ge legd op de vreedzame doelstellingen van beide staten. Deze categorische verklaring kan slechts bijdragen tot opheldering en versterking van den toestand in het Donau- gebied Wij zetten deze vreedzame doelstel ling voort, die wij op zoo energieke wijze op ons hebben genomen, met alle trouw en met denzelfden onwrikbaren wil, waarmede wij onder alle omstandigheden bereid waren onze grenzen te verdedigen en de volstrek te onafhankelijkheid van onzen staat te ver zekeren. Wij zijn er van overtuigd, dat wij door een dergelijke houding evenzeer den wensch naar vrede van al onze naburen en onze vrienden, nabij en ver, dienen, als het ideaal van nationale onafhankelijkheid.dat bij alle Europeesche volken even mach tig is. Balans 1939 van onze weerkracht VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Te Utrecht heeft de Bond van Chr. Detailhandelaren in textiel- en modearti-e kelen de eerste algemeene vergadering gehouden. De Eerste Kamer heeft de begrooting ting van Waterstaat goedgekeurd. Het werk van de Centrale voor Werk- loozenzorg in het kamp „Elfbergen" Luitenant-generaal b.a. jhr. W. R o 11 heeft te Eindhoven een belangwekkende rede gehouden over den hu'digen stand van de defensie hier te lande en in Indië Tusschen Duitschland en Roemenië is een verstrekkend economisch accoord tof stand gekomen. Verklaring van den Hongaarschen min nister Csaky over de verhouding tot Roe-s Hongaarsche troepen-actie op SIch waaksch grondgebied. Hitier spreekt in de stad Memel. De tekst van het Duitsch-Slowaaksche verdrag gepubliceerd. Jhr W. Röell over den huldigen stand van onze defensie Contingentsverhooging in Nederland gewenscht Verzwaring van de bewapening in Indië EINDHOVEN, 24 Maart. In de heden ge- houden algemeene vergadering van de Maat schappij voor Nijverheid en Haaidel te Eind hoven, heeft luitenant-generaal b. d. Tor. W. Röell een rede gehouden over de ba- 1939 van onze weerkracht", aan welke rede het volgende is ontleend: Spr. wees er op, dat het begrip weei- kracht in zich sluit de militaire en aritieme weermacht en daarnaast, als volkomen gelijkwaardig, de economi sche weermacht De oorlog heeft geen front meer, hij gaat zonder genade over het geheele land en hij wordt door allen, die valide zijn, gestreden Dit is een waarheid, die een ieder in Ne derland goed moet weten. In een uitvoerig en gedocumenteerd be toog wees spr. vervolgens op het feit, dat ons vaderland met zijn overzeesche bezittingen een begeerenswaard bezit is, dat bij onvol doende verdediging en zeker als defensie vademecum een gevaar voor den wereld vrede is. Daarom is steeds van zooveel be lang de zorg v-or een behoorlijk afweermid del. In dit verband verheugde het spr., dat de regeering en zeer groot aantal betonop stellingen voor de grenstroepen doet aanleg gen. zooals rpr. in een vroegere rede ge vraagd heeft. Het veldleger zal sterker moe ten worden. Een minimum van zes leger korpsen met twee lichte divisiën, waarvan één gemotoriseerd en één bereden .is onaf wijsbaar noodig. Er moeten dus twee divisie- groepen bijkomen. Voorts behandelde spr. het vraagstuk van de versterking van de Indische vloot, dat wel zeer urgent genoemd kan worden. On het oogenblik is naar sprekers meening de verdediging van dit uitgestrekte gebiedsdeel ten eenenmale onvoldoende. Na gewezen te hebben op de noodzakelijk heid van instelling van een algemeenen dit is imperialen raad voor de nationale weerkracht voor Harer Majesteits geheele Koninkrijk, kwam spr. tot de balans 1939 en tevens tot ziju conclusies. Conclusies Spr. geeft dan de creditzijde met de vol gende posten. a. Een zeer groote nationaal-geestelijke kapitaalsverhooging. zoowel door alge meene verlevendiging van het nationaal bewustzijn en van den wil om zich te ver dedigen en daarnaast, door den ommekeer althans een belangrijke schrede daar heen. getypeerd door hun woord: liever ondergaan dan slaaf van de massa der groepen, die tot voor kort geen waarde aan de heiligste nationale goederen meer hech- b. Het zich meer en meer baanbrekend inzicht, dat er nergens zooveel georgani seerde en goedkoone gelegenheid is als in de weermacht om naar het plan Walrave Boissevain door een langdurigen, b.v. tweejaarschen eersten oefentijd van alle 50.000 tot 60.000 valide jongelieden, waarin de militaire opleiding wordt afgewisseld met vakopleiding, niet alleen de broodnoo- dige weermachtsversterking en parate man kracht te bereiken, maar deze te verbinden met de „seelische" weerkracht door de ge legenheid te scheppen, de vermindering van de jeugdwerkloosheid krachtig te die nen en het ontstellend ambachtspauperis- me grootendeels op te heffen, een en ander door bekostiging met een gedeelte der vrij komende steungelden. c De in het bestaande weermachtsraam reeds te boeken materieele en personeele versterking, te land door betere oefening en encadreering, gepaard aan uitbreiding van organisatie en bewapening en ter zee door den aanbouw van 2 vervangende kruisers en de toevoeging vin licht materieel en luchtstrijdkrachten aan de vloot. d. Een voorloopige organisatie van -1e grensbeveiliging en de hoogst waardevolle beslissing, alle grens- en kustgebieden te voorzien van de noodige betonopstellingen. e De groote aandrang in Nederland en de .bijkans hartstochtelijke roep uit Neder- landsch-Indië om, gelet op de oorlogsdrei ging in den Pacific zwaarder verdediging ter zee (slagschepen en steunpunten), zoo mede de mededeeling der regeering, dat zij, in afwachting van haar beslissing in dezen ontwerpen doet vervaardigen van slagschepen voor de verdediging van Ne- derlandsch-Indië. Op de debetzijde staan de volgende posten. Verhooging van het contingent a De aan de wereld en dus ook aan het vreedzaam Nederland opgelegde ontzetten de these van den oorlog zonder front en zonder genade van een heel volk tegen een heel volk. b De moderne leer van het strategisch oorlogsvoorspel. c De grillige horizontale vorm van Nederland eischt voldoende kracht van het veldleger om te opereeren ten Noorden en ten Zuiden der Oost-West- loopende rivieren. Daarvoor zijn noo dig minstens 6 divisiegroepen en 2 'ichte divisiën. de laatste gemotori- eerd en bereden, naar gelang van het terrein, organisatie en versterking van de grensbewaking tot een vijfde en zesde divisiegroep is hiertoe het aan gewezen middel. d. De marktkracht van het huidige con tingent is daartoe te gering. Alle 50 A 60.000 valide en bruikbare jonge mannen dienen elk jaar een plaats in de weermacht te krijgen, ook om door een te verdubbelen eersten oefentijd een zoo groot mogelijk aan tal nau werklo ishe.d te onttrekken en nun in het leger tevens ambacht?» en vakonder wijs in hun eersten oefentijd te doen geven. e. Voor de luchtstrijdkrachten en hun be drijf zijn eenvoudige bomvrije hangars noodig. f. Dc maritieme verdediging van Neder- landsch Indië. nog steeds gegrond zijnde op de grondslagen van het voltooide en reeds iets uitgebreide plan van Minister Deckers, heeft door de sedert geheel ge wijzigde politiek-strategische omstandig heden in Azië en de gevaren van Aziati sche rijken van den Pacific en den Indi- schen Oceaan, hare actueele basis verlo ren. Onverminderd de groote beteekenis van de aanvullingen en verbeteringen van het bestaande, is in het Pacific-kader de beveiliging van den Archipel slechts defi nitief en integraal harmonisch en afdoende wanneer achter het moderne lichte materi aal zeer spoedig over een viertal pantser schepen met zwaar geschut en naast de te voltooien basis Soerabaja over een tweetal steunpunten, eveneens met zwaar geschut, beschikt wordt. De werkloosheid steeds dalende DEN HAAG, 24 Maart De directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsver zekering en Arbeidsbemiddeling deelt mede dat blijkens door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte voorloopige g< gevens in de week van 6 tot en met 11 Maart 1939 bij gesubsidieerde vereenigingen met werkloozenkas waren aangesloten f77.538 personen (waaronder 75.702 landar beiders). Van de 501.836 verzekerden, buiten de landarbeiders, was het werkloosheidspi centage 22,8 (in de vorige verslagweek. 20 tot en met 25 Februari 1939. was dit per centage 24,6). Van de 577.538 verzekerden, met inhegrip van de landarbeiders, was het werkloos heidspercentage 215 (vorige verslagweek 23.8). In de overeenkomstige verslagweek van Maart was bet werklooshei dspercentige voor alle verzekerden in de laatste jaren als volgt (tusschen haakjes zijn vermeld de percentages, indien de landarbeiders bui ten beschouwing worden gelaten): 1932 - 26,5 (255): 1933 -- 30.3 (30.7); 1931 25.4 (27,0); 1935 - 30.6 (33.0); li 32,0 34,1); 1937 - 29.6 30,6); 1938 - 25,8 (27.1): 1939 - 215 (22,8). Men zou tot 1931 terug moeten gaan on, in dezen tijd van het jaar een lager werk loosheidspercentage aan te treffen dan hel thans bereikte. BEWOLKTE LUCHTEN Voor het geheele land: zwakke tot matige wind uit uiteenloopende rich tingen, meest zwaar bewolkt, geen neer slag van beteekenis, weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 74'.1 Gaat Madrid zich overgeven? Nog heden zou de witte vlag worden geheschen Morgen de intocht van Franco's troepen verwacht MJLAAN, 24 Maart (D.N.B.). Naar de „Cor- riere Delia Sera" uit Burgos meldt, zouden aldaar gistermiddag leden van den Verdedi- gingsraad van Madrid zijn aangekomen om te onderhandelen over een overgave van Madrid aan Franco. De onderhandelingen zouden gehouden worden in het gebouw van het vliegveld van Bnrgos. De leden van den Verdedigingsraad zouden de overgave van Madrid, de ontwapening van het .epubli- keinsche leger en de erkenning van Franco als het staatshoofd van Spanje hebben aan geboden. Voor eenige republikelnsche extre misten zouden zij verlof tot uitwijking naar het buitenland hebben verzocht De onderhandelingen, zoo vernoemt het blad verder, worden van republikeinscho zijde geleid door den commissaris van Bin nenlandsche Zaken van den Verdedigings raad, G a r i 11 o, en door den v roe geren gou verneur van Carthagena, Ortega. De be sprekingen zouden ertoe geleid hebben, dat nog heden aan het front van Madrid do witte vlaggen geheschen zullen worden. De intocht van de nationalistische troepen in Madrid zou zijn vastgesteld op Zaterdag 25 Maart De republikeinsche gedelegeerden zouden zich verder verplicht hebben alle toe bereidselen tot het in de lucht laten springen van gebouwen enz. te staken. Wat het overige republikeinsche gebied betreft Valencia, Murcia en Carthagena hiervoor zouden de gedelegeerden geen ver plichtingen aanvaard hebben. SCHACHT TERUGGEROEPEN? LONDEN, 24 Maart. (Reuter). De „Daily Mail" bericht, dat aan dr. Schacht ver zocht zou zijn tijdelijk zijn post aan de Rijks bank te hernemen. Volgens de „News Chronicle" rou dr. Schacht belast wonden met het toezkh* op de assimilatie van het Tsjechische financieel e systeem in het Duitsche systeem. Het ontwerp kinderbijslag verzekering Bezwaren van hel Chr. Werkgeversverbond Het Chr. Werkgeversverbond heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden be treffende het wetsontwerp houdende wette- liike regelen inzake kinoerbijslaeverzeke- ring. Het bestuur van dit verbond had lie ver gezien, dat een dergelijke reveling uit het bedrijf zelf was opgekomen. Hef moment van invoering Is on het ooconhük niet kun stig. Bezwaar wordt gemaakt te<ren het feit, dat de premie niet verhaald kan worden op de arheidem. Voorts wordt het onlulst ee- arht. dat geen loonerens Is o~»ennm(>n in het ontwerp en dat de hijslng zal worden toegekeno van het derde kind af Tenslotto worden enkele bezwaren ontwikkeld tegen de voorgestelde wijze van uitvoering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1