|liruu"r £riïtsdjr Courant Het Fransche staatsbezoek aan Londen Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het Memelgebied bij het Duitsche Rijk Rome blijft olidair met Berlijn Overweldigend gejuich der volksmenigte Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f- portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijkscfie zending 4.50 Bij dagelijksche zending. 530 Alles bij vooruitbetaling toSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. N°. 6657 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 22 MAART 1939 19e Jaargang 3ifoerttntieprij)tn Van 1 tot 5 regelsf 1.17'/» Elke regel meer 022'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan t bureau wordt berekend 0.10 Een verklaring der Lithausche regeering Lithauen zal Memel-haven blijven benutten In den nacht van Dinsdag op Woens dag heeft de regeering van Lithauen de .volgende verklaring gepubliceerd: Nadat de minister van buitenland sche zaken, Urbsys, op 2i Maart te Kaunas was teruggekeerd, heeft hij in den ministerraad, welke van 14 tot 19 uur vergaderde, verslag uitgebracht van het resultaat van 'de besprekingen, welke hij te Ber lijn heeft gevoerd met den Duit sche minister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop. Hieruit bleek, dat de Duitsche mi nister van buitenlandsche zaken uit naam van de Duitsche regee ring aan de regeering van Lithauen yoorgesteld heeft, het Memelge bied aan Duitschland terug te ge- yen. Hij noemde dit de eenig doel treffende oplossing, welke den yrede kon dienen en voegde hier aan toe, dat indien dit teruggeven tot stand kwam langs den weg van yrije overeenstemming, Duitsch land op zeer groote schaal reke ning zal houden met de economi sche belangen van Lithauen in de haven van Memel. Minister Von Ribbentrop merkte verder op, dat deze regeling ook in overeenstem ming is met den duidelijk kenbaar ge- maakten wensch van de bevolking van Memel. Ook wees hij erop, dat deze op lossing zeer dienstig zou zijn voor de goede betrekkingen tusschen beide landen in de toekomst, en herinnerde hij aan den bekenden eisch van de geheele Memel- Duitsche bevolking tot het rijk terug te keeren. De stemming in het Memelgebied is 'dusdanig, dat de regeling van het vraag stuk op den door Duitschland voorgestel- den grondslag dringend noodzakelijk is, teneinde botsingen te voorkomen. Nadat de minister zijri verslag had b\- èlndigd, heeft de ministerraad den toe stand breedvoerig besproken, en besloten, het Duitsche verzoek in te willigen. Vandaag zal een Lithausche delegatie haar Berlijn vertrekken om de overdracht van het gebied te regelen. Da Joden vluchten Toen gisteravond geruchten begonnen de ronde te doen, dat de Litausche regeering besloten had de Duitsche eischen te aan vaarden en het Memelgebied vrijwel on middellijk uit te leveren, maakte zich van de aldaar wonende Litauers en Joden een paniekstemming meester. Het spoorweg station raakte verstopt met vluchtelingen, die trachtten plaats in de treinen te vin den. Alle beschikbare auto's werden aan de yluchtelingen verhuurd; bijna alle Joden .vertrokken. Op het spoorwegstation werden lange rijen wagens geladen met militaire uitrus tingsstukken; vermoedelijk zullen de Litau sche troepen weldra het gebied geheel ont ruimen. Volgens kringen te Warschau zal Duitsch land verder trachten algeheele con trole te vestigen over Lithauen zelf, als over Letland en Estland. In Memel doen hardnekkige geruchten de ronde, volgens welke Duitschland een reeks eischen van verre strekking voorbereidt, <fie binnenkort aan de Litausche regeering zullen worden voorgelegd Groote vreugde onder Duitsche bevolking MEMEL 22 Maart. Toen hedenochtend te ach uu- end werd-, d-at tusschen Duiitsoh- land en L' hauen een overeenkomst bereikt was over het teruggeven van het Memelge bied aan Duitschland, ontstond een groote vreugde onder de bevolking, de sirenes de schepen in de haven loeiden en overal werden de klokken geluid. Overal werden de hakenikruis-vlagigen ge- hesehen en een groote mensehenmenigte trok door de .Reeds om regen uur werd op de markt een •BBtóS ag^S^eHbetlpogmg gehouden. Overdracht reeds geschied geacht MEMEL, 22 Maart (Reuter). Men acht de overdracht van het Memelgebied aan Duitschland sedert hedenochtend acht uur officieel geschied. Overal zijn de hakenkruis vlaggen uitgestoken ter eere van de Duit- sohe troepen, welke naar men verwacht omstreeks twaalf uur zullen binnenrukken. De Lithausche troepen hebben in den af- geloopen nacht het gebied verlate" De Lithausche delegatie naar Berlijn KAUNAS, 22 Mrt. (Reuter). Naar verluidt zal de Lithausche delegatie, welke vandaag naar Berlijn zal gaan om te spreken over de garantie voor de grenzen van Lithauen, onder leiding staan van den vroegeren minister van 'buitenlandsche zaken, Lozoraitis. Vreugdebetoon te Berlijn BERLIJN, 22 Maart (Reuter). Het bericht over de aansluiting van Memel bij Duitsch land heeft te Berlijn de bevolking verrast, aangezien men niet was voorbereid door een campagne .van voorbereidende maatrege len. De bevolking stak onmiddellijk de vlag gen, welke eerst gisteren waren ingehaald 1 de viering van de inlijving van Bohe- en en Moravië, weer uit. In officieele Duitsche kringen verwacht men geen verzet in het buitenland tegen de aanhechting van Memel, aangezien Lithauen vrijwillig heeft toegestemd. Men verwacht dat H i 11 e r met de Duit sche troepen het Memelgebied zal binnen rukken, waar hij zeker enthousiast zal wor den ontvangen. Ook verwacht men, dat de vloot aan de feesten zal deelnemen, aange zien dit de eerste keer is, dat een gebied dat aan de zee grenst is ingelijfd. Britsch-Duitsch industrieel accoord De Reichsgruppe Industrie en de Federa tion of British industries, zijn bij de te Ber- Lijn gevoerde besprekingen tot overeenstem ming gekomen over de prijzen en andere handelsfactoren. In een gisteravond gepubliceerde gemeen schappelijke verklaring, wordt gezegd, dat de tot stand gekomen accoorden een hoogst belangrijke schrede voorwaarts beteekenen op den weg naar een meer geordend wereld stelsel voor den handel, en dat de toetre ding van andere landen tot zulke accoorden zou worden toegejuicht. Controle der noninterventie- commissie ter zee gestaakt DEN HAAG.. 22 Maart Naar wij van (particuliere zijde vernemen, zou het hoofd kwartier te Londen commissie voor de controle ter zee gisteren zijn medewerkers hebben aangezegd Üat de controle is gestaakt. Het dreigend conflict in de Metaalindustrie Voorstel van den Rijksbemiddelaar ROTTERDAM, 22 Maart De Rijksbe middelaar Prof. Mr. A. C. Josephus J i t- ta heeft, na de gisterochtend met belde partijen gevoerde besprekingen over het dreigend conflict in de metaalindustrie 1e Rotterdam te hebben overwogen, het vol gende voorstel aan partijen doen toekomen* 1. Over de loonen van de volwassen ar beiders zullen partijen over zes maanden eens met elkander overleg pleg-m. Mocht deze bespreking niet tot overeen stemming leiden, dan zal de R'jksbemiddc- laar partijen tot een conferentie, onder zijn leiding oproepen. 2. De werkgevers zullen de loonen van de jeugdige arbeiders, nadat de toegezegde verhoogingen zullen zijn aangebracht, vast leggen in een algemeene regeling, welke desnoods voor elke werf verschillend kan zijn. Wanneer beide partijen hem bericht heb ben, dat zij met het bovenstaande accoord gaan, zal Prof. Jitta die binnen een week het antwoord van partijen hoopt te ontvan gen deze tot een nieuwe bespreking op roepen om de overige geschilpunten aan de orde te stellen. Geen vluchtelingenkamp te Elspeet ELSPEET, 22 Maart Van officieele zijde wordt ons medegedeeld, dat de re geering thans geheel afziet van het stichten van een centraal vluchtelingen kamp te Elspeet, dit in verband met de vele protesten, o.a. van de geheele Elspeetsdlie bevolking, die tegen dit plan zijn gerezen. LANDBOUW CRISIS ORGANISATIE De secretaris van de districten 2 H en 15 H de noninterventie- der Landbouw-Crisis-Organisatie. voor Zuid- Holland deelt aan de Reorganiseerden mede. dat hij vanaf 24 Maart a.s. niet meer zitting houdt in café „Noordzee", maar in het café van den heer P. J. Brenner, Beestenmarkt 34 I (Parkeerterrein) te Leiden. b. Zuidema. Een dagorder van den Grooten Fascistischen Raad Gisteravond heeft de Groote Fascisti sche Raad te Rome onder voorzitterschap van den Duce de vierde zitting gehouden var het zeventiende jaar der fascistische jaartelling Na de besprekingen nam de raad de volgende dagorde aan: De Groote Fascistische Raad verklaart ten aanzien van de drei gende vorming van een democra tisch eenheidsfront, hetwelk ver bonden met het bolsjewisme tegen de autoritaire staten is gericht, dat zulk een front geen vrede, doch oorlog brengt. Hetgeen in Centraal Europa is geschied is in de eerste plaats een gevolg van het verdrag van Versailles. Vooral op dit oogenblik bevestigt de raad zijn volledige aanhankelijkheid aan de politiek van de as Rome' Berlijn A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen De Eerste Kamer heeft gister een korte vergadering gehouden. De Rijksbemiddelaar heeft voorstellen gedaan inzake het dreigend conflict in de metaalindustrie. Gister is de heer Fernhout geïnstalleerd als burgemeester van Bussum. Het Memelgebied is door een komst tusschen Berlijn en Kaunas bij Duitschland ingelijfd. De ontvangst van president Lebrun tc Londen. Londen bereidt vier-mogendheden-ver* klaring tegen nieuwe agressie voor. Nieuw Japansch offensief in Midden- China. De groote fascistische raad te Rome verklaart zich solidair met Berlijn. Officieele Berichten RIJKSGEBOUWENDIENST Aan P. A. Merks, bouwk, den Rijksgebouwendienst 1 ontslag uit 's R«ks dienst v VERZEKERINGSKAMER oemd Is tot adj.-com btl de Verzekeringska Koning George en president Lebrun wisselen toasten De president der Fransche republiek en mevrouw Lebrun zijn buitengewoon har telijk door de Londensche bevolking ont vangen, die uiting gaf aan de innige gevoe lens van vriendschap, welke de beide na ties verbinden. Het gejuich der menigte zóó overweldigend, dat het muziek corps, dat de Marseillaise speelde, er door werd overstemd. De hartelijkheid van de verwelkoming te Londen heeft president en mevrouw Lebrun 'ten zeerste getroffen en glimlachend namen zij de hulde in ont vangst. Er waren geen voorbereidingen ge troffen voor hun verschijnen op het balkon Buckingham Palace, doch daar de me. nigte aan één stuk bleef juichen en zij her haaldelijk om den president en de konink lijke familie riep, verschenen de president en zijn echtgenoote, de koning, de koningin en de beide princessen op het balkon. Zij werden stormachtig toegejuicht. Naar koningin Mary Een uur na hun aankomst te Londen hebben de heer en mevrouw Lebrun zich auto naar Marlborough House, do resi dentie van koningin Mary, begeven. Met moeite kon de auto door de drukte heenkomen. Duizenden juichten den presi dent toe. Zij riepen: „Leve Frankrijk!" De president dankte groetend. Banket -n Buckingham Palace In de groote balzaal van Buckingham Palace hebben de koning en de koningin gisteravond een officieel banket aangeboden aan president Lebrun en zijn echtge noote. Er zaten 195 gasten aan, onder o.m. Koningin Mary en bijna alle andere leden der Koninklijke familie. Voorts waren KRACHTIGE WIND EN BUIEN Voor het geheele land: zwaar bewolkt met opklaringen, plaatselijk enkele lichte buien, matige, tijdelijk krachtige meest westelijke wind, weinig erandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 747,2. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 3.2 C FIETSERS LICHT OP: Mrt. Van 's av. 6,46 1 tot 's morg. 637 u VERITEX VOLKSGASMASKERS VERITEX N.V. phinceSS ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN H.J.VAN BLADEL, Waalwijk andere leden van het kabinet, vele ambas sadeurs en de aartsbisschop van Canter bury. De spijzen werden opgediend op de benoemde gouden schalen en ook de overige tafelstukken en het porcelein waren van onschatbare waarde. De Koning was gekleed in admiraalsuni form. Hij sprak een toast uit op de gezond heid van den Franschen president, waarna hij herinnerde aan de hartelijkheid, waar mede 't Fransche volk hem en de Koningin had ontvangen. Na vervolgens verklaard te hebben, dat het niet noodig was den presi dent de verzekering te geven van de warme gevoelens, waarmede hij in Londen werd verwelkomd, evenals in de verste hoeken van 't koninkrijk, vervolgde koning George, dat dikwijls in plechtige en toepasselijke woorden een dronk was uitgebracht op de Franseh-Britsche betrekkingen, doch nooit, zoo zeide hij, met grootere oprechtheid dan lk vandaag voel. noch bij een gelegenheid, die betekenisvoller is dan deze. Dertig jaar geleden hebben uw land en 't mijne tezamen ontdekt, dat. aangezien dp geographie hen tot buren had gemaakt, het de wil der Voorzienigheid was, dat zij goede vrienden zouden zijn. Vereenigd als zij zijn in hun toewijding aan de rechtsregels, z jn onze volken zich eveneens bewust van Je gelijkheid hunner belangen, die het welzijn van elk hunner tot een gemeenschappelijke zorg van beide maken. Onze staatslieden in .volstrekt wederzijdsch vertrouwen met elkaar overleg plegen, en ik ben er vast van overtuigd, dat de samen- erking onzer beide regeeringen de zaak van den vrede groote diensten heeft bewezen en nog zal bewijzen. Zij streven er met alle kracht naar, een oplossing in wederzijdsch overleg te bevor deren van de vele en ernstige problemen, vaarvoor de wereld zich heden ten dage gesteld ziet, doch zij zouden niet medewer ken aan jx>gingen tot regeling, welke in breuk maken op de beginselen, die een leid draad behooren tc zijn voor de betrekkingen tusschen de staten. Wij zijn ons ten volle bewust van de moeilijkheden, die voor ons liggen, doch ik ben ervan overtuigd, dat wij beid<?n niet ge loof en hoop de toekomst mogen tegemoet zien, in het bewustzijn van onze kracht en van die onsterfelijke geestelijke kwalitePep, die onze volken onderscheiden en die zich vooral in de ure des gevaars openharen. Dc konine besloot, met zijn glas op te hef fen op de gezondheid en bet geluk van pre sident en mevrouw Lebrun en op de groot heid en den voorspoed van het glorierijke Fransche volk. President Lebrun antwoordt In zijn antwoord zeide president Lebrun dat de vriendschap tusschen de beide lan den. die geworteld is in bet volksbewustzijn, ,hun heden ten dago een yan .de. natuurlijke Op grootsche wijze is gisteren presi dent Lebrun bij zijn bezoek aan Engeland door Koning George VI te Londen ontvangen. De indrukwekken de stoet op weg naar Buckingham Palace. en noodzakelijke voorwaarden van hun be staan schijnt te zijn. Dezelfde opvattingen van eer en rechtvaardigheid, van menscne- lijke waardigheid, van eerbied voor verdra gen en voor het gegeven woord, dezelfde- verknochtheid aan de vrijheid van gedach te, van woord en geschrift in het kort. de vrijheid van het beslaan, dezelfde angstval ligheid, om zich niet in de zaken van andere staten te mengen en dezelfde liefde voorden vrede dit zijn in het kort deze beginselen Ik hen er zeker van. aldus Lebrun, dat het gezamenlijke streven der Britsche m Fransche staatslieden ertoe zcl bijdragen, dat de wereld de onrustige periode, welke zij doormaakt, te boven komt. De president d.mkle het koningspaar voor zijn gastvrijheid en bracht een di^nk uit l eere van de Koninklijke familie. Ik drink, zeide hii. op den voorspoed vf het Vereende Koninkrijk en ik geef uiting aan de beste wenschen van Frankrijk hfit gemcenebest der Britsche naties. RESTAU RANYj DIKKER THIJS AMSTERDAM DINER vanal 1.75 LUNCH f 1-25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 oor: Speciale Plats du Jour vanat t 0 50 Kot fit 1 0.15 (HecL) Nederlandsche jongens in Duitschland gevangen genomen Nog steeds niets van hen gehoord BOSKOOP, 22 Maart. Van een viertal Ne derlandsche jongens, die in Duitschland. we gens het zingen van een socialistisch lied in hechtenis waren genomen, waaronder zich ook een zoon van de familie Klootwijk van hier bevond, hebben de ouders nog niets vernomen. Op brieven om inlichtingen volgt geen antwoord, terwijl ook onbekend is in welke plaats in Duitschland dc iong>:,s gevangen worden gehouden. De Minister van Justitie heeft thans up verzoek der ouders de zaak tor hand gó- noroen. LEGAAT VOOR VOGELBESCHERMING AMSTERDAM. 22 Maart. Wijlen ntej. J. E. de Lange te Deventer heeft, uit sMupathie met het streven der Ned. Vereen. t«it bescher ming van vogels. Heerengrncht 510 te Am sterdam, aan deze vereeniging een legaat yermaakt ten bedrage van f 2000.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1