(tournat Voortdurend diplomatiek overleg Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Consult over den toestand in Midden-Europa FIRMA D. KATZ RYNBENDE gUjomumtutsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per weeko.l£ Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 f Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 NO. 6656 DINSDAG 21 MAART 1939 19e Jaargang Sbbertcntitpripcn: Van 1 tot 5 regelst.171/* Elke regel meer f 0.227a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Het democratisch overleg Het moet de aandacht trekken dat het officieele bezoek, hetwelk Lebrun, de presi dent der Fransche republiek, heden aan Groot-Brittannië gaat brengen, door den ernst der internationale omstandigheden niet tot uitstel is gebracht, maar dat men zich te Londen, ondanks alles, gereed maakt, om zijn Fransche gasten op royale wijze te ontvangen. Gelijk men weet is Labruns Engelsche reis een contra-beleefd heid, aangezien Koning George VI in Juli j.l. de Fransche hoofdstad door zijn aanwe zigheid wilde eeren. Welnu, gelijk destijds daarin een symbool mocht worden gezien yan de Fransch-Engelsche bereidheid, een yrede door bevrediging na te streven, zoo kan men thans deze in het oog loopende gelegenheid benutten, om de keerzijde van de medaille te laten zien. Deze toont, kort samengevat, den wil tot eendrachtige vei ligstelling van Europa door een recht, het- jwelk men met de wapens desnoods zal handhaven. Zoo wordt het duidelijk, dat men in stee van dit staatsbezoek uit te stel len, het zal benutten tot een grootsche demonstratie van eendrachtige vastbera denheid. De Britsche diplomatie houdt zich overi gens niet al te lang bezig met de vraag, of Duitschland wellicht thans zijn laatste troef heeft uitgespeeld; zij acht het van meer belang, te voorkomen, dat er nog een [volgend overrompelings-avontuur zal wor den gewaagd. Daar het in de lijn der rede ligt, dat het koninkrijk Roemenië daarvan het doelwit zou vormen, en overigens ook reeds geruchten omtrent een Duitsch eco nomisch ultimatum aan dit land aan de orde zou zijn geweest, trekt het diplomatiek overleg, hetwelk thans op ruime interna tionale schaal te Londen plaats heeft, als het ware een veiligheidscordon allereerst om dezen Balkanstaat samen. In dit overleg speelt Rusland, hetwelk uit zijn isolement weder naar voren is geraakt, een belangrijke rol. De Sovjet-Unie immers heeft een niet-aanvalsverdrag met Roeme nië en met Polen, en staat tevens in bonds- relatie met Frankrijk, volgens de clausule yan ouderlingen steun bij een niet-uitgelok- ten aanval. Rond deze kern is het niet zoo heel moeilijk, hen allen te groepeeren, die door de jongste verwikkelingen opni**w itot het levendige besef zijn gebracht, dat de [wereld waarin wij leven nog allerminst Veilig is, en dat het goed is, vrienden te hebben, waarop men in geval van nood zou kpnnen bouwen. Naar verluidt, zou Moskou ,wel gaarne zien, dat Londen het initiatief nam tot een zesmogendheden-conferentie, Waaraan behalve Engeland, Rusland cn Frankrijk ook Polen, Roemenië en Turkije zouden deelnemen. Engeland echter schijnt den voorkeur te geven aan een rustiger, minder in het oog vallende werkwijze, nl. die van overleg langs bestaande diploma tieke kanalen. Deze methode is mede daar om verkieslijker, daar zij achter de scher men haar uitwerking kan hebben, en niet zoo tijdroovend behoeft te wezen als een centrale ontmoeting van diplomaten, waar toe in den regel heel wat baanbrekend werk van te voren moet worden in orde gebracht. Chamberlain en Halifax leggen momen teel een genegenheid aan den dag, deze de mocratische samenwerking zooveel moge lijk te bespoedigen. Zij hebben daartoe twee motieven. Allereerst zijn er teekenen, die er op wijzen dat Mussolini niet al te zeer met Hitiers jongste geste is ingenomen, en dat hij daarom wellicht bereid zou wezen, zich toegankelijk voor overleg te toonen, in het bijzonder, zoo dit met eenige Fransche wel willendheid ten opzichte van de koloniale vraagstukken gepaard zou gaan. Merk waardig in dit verband moet worden ge acht, dat men nergens heeft kunnen lezen, dat de Duce zijn as-genoot met zijn stap in Midden-Europa zou hebben geluk ge- Wens cht, gelijk zulks bekend is van Franco en eveneens van Japan. Voor Italië thans wel eens een moment van bezinning kunnen zijn gekomen Een tweede motief, om het internationaal bverleg te bespoedigen vindt men in de mo gelijkheid, dat Hitier een coup tegen Roe menië zou willen ondernemen, teneinde be slag op de rijke graan- en olie-voorraden Van dit land te leggen. De Hongaren den daarbij in de voorhoede moeten g aangelokt door het denkbeeld, Zevenburgen terug te gewinnen, en inderdaad moeten 'deze reeds een vrij groote legermacht on der de wapenen hebben. Het moment ls derhalve thans niet alleen zeer gunstig, maar het zou bovendien wel eens spoedig ongebruikt voorbij kunnen zijn. Er is één factor, welke er ongemeen toe kan bijdragen, de concentratie van de mo gendheden, die Duitschland een halt toe roepen, effect te doen sorteeren, en dat is Engelands bereidheid, niet om enkel als adviseur op te treden, doch zelf daarbij, te- tarnen met Frankrijk, de volle leiding op tich te neïnen, Deze besliste houding zal de Sovjet-Rusland doet conferentievoorstellen Engeland wil onder- handsche bespre kingen LONDEN, 21 Maart. (Reuter). De diplomatieke redacteur van Reuter meent te weten, dat Maisky, de Russische am bassadeur te Londen, de Britsche regee ring heeft voorgesteld, dat een conferen tie met andere belanghebbende mogend heden, waarbij wellicht Griekenland en Turkije worden gerekend, zou worden gehouden ter bestudeering van den toe stand, ontstaan door de inlijving van Tsjecho-Slowakije en de bedreiging van Roemenië. Halifax zou, naar verluidt, den Russi- schen ambassadeui hebben medegedeeld, dat de Britsche regeering binnenkort zelf zekere voorsfellen zou doen. Uit Moskou wordt gemeld, dat Frank rijk en Engeland een voorstel tot een bespreking van den midden-Europeeschen toestand aan de Sovjet-regeering hebben gedaan, welk voorstel gunstig ontvangen is. De Sovjet-regeering zou voorgesteld hebben onmiddellijk een conferentie te doen bijeenkomen van Engeland, Frank rijk, U.S.S.R., Roemenië, Polen en Tur kije. Bulgarije en Zuid-Slavië worden in dit voorstel niet genoemd. Tengevolge van de bedreigingen tegen Roemenië zou er een nauwere samenwer king zijn ontstaan tusschen Engeland en Sovjet Rusland. De berichten, dat Halifax Maisky gisteren een bondgenootschap heeft voorgesteld zijn echter onjuist Wel ls er veel reden om aan te nemen, dat een nauwe samenwerking tusschen de verschillende democratische Staten aan ver dere agressieve daden een halt moet toe roepen. Besprekingen te Londen Lord Halifax, de minister van buitenland sche zaken, heeft gisteren een onderhoud van een half uur met den koning gehad. Om twaalf uur gisterenmiddag zijn de lei ders van de Labour-oppositie en van de libe ralen in Downingstraat ontvangen, vermoe delijk om door Chamberlain op de hoogte te worden gesteld over de laatste gebeur tenissen. Omstreeks elf uur kwam de Britsche am bassadeur te Berlijn, Henderson, op het Foreign Office. Hij bleef hier ongeveer een uur. De Roemeensche gezant te Londen, Tilea, kwam op het Foreign Office, juist nadat Henderson dit had verlaten en ook de Pool- sche ambassadeur, Ratzynski, heeft een be zoek gebracht aan het Foreign Office. Naar verluidt, houden detze bezoeken ver band met de plannen om een conferentie der democratische staten bijeen te roeipen. Italië's houding ROME, 20 Maart (Stefani). De middag bladen drukken op de voorpagina berichten af van hun correspondenten te Londen. Berlijn en Parijs, waarin zij wijzen op bet streven van Groot-Brittannië, dat geholpen wordt door Frankrijk, Duitschland te om singelen, o.m. door middel van een demo cratisch eenheidsfront waarvan ook Sovjet- Rusland deel zou uitmaken. De bladen maken melding van het door Londen en Moskou voorgestelde bondgenoot schap en de door de Rr an sche regeering met het oog op een oorlog genomen maat regelen. Gayda spreekt in de „Giornale dTtalla" over een nieuwe golf van beleedigingen in de Fransche bladen. Hij wijst er op, dat Italië geen program heeft om zich met hel oog op een oorlog te haasten, doch dat het een conflict niet vreest Veeleer wordt ïr, met ongeduld op gewacht, de kampioenen in Frankrijk te ontmoeten. zwakke broeders, die aarzelen, licht kunnen overreden. Lebruns bezoek aan Londen, wel verre van inopportuun te zijn, kan zoo worden tot een demonstratie van resoluut heid en kracht, die niet zal nalaten, in ie kampen van voor- en tegenstanders haar uitwerking te hebben. diplomatieke overleg te Londen, gedurende het week einde begonnen, onmiddellijk nadat Chamberlains rede te Birmingham de groote wending in de Britsche buitenlandsche politiek had inge luid, is ook gisteren onverminderd voortgezet. Sterk trok daarbij de aandacht, dat het Foreign Office thans weder veel belangstelling voor de houding van de Sovjet- Unie aan den dag legt, welk land tijdens de Britsche toenaderingspo gingen tot Duitschland in geïsoleer de positie was geraakt. Naar verluidt behoort het thans tot de oogmerken van de Britsch- Fransche diplomatie een nauw overleg tot stand te brengen tus schen Engeland, Frankrijk, Rus land, Polen, Roemenië, en de lan den van de Balkan-Entente. Rus land zou de voorkeur geven aan een zes-landen-conferentie, waar aan behalve de bovengenoemde sta ten ook Turkije zou moeten deel nemen; Chamberlain en Halifax echter geven de voorkeur aan een minder op den voorgrond tredende, doch even effectieve methode nl. van onderhandsche besprekingen. Ofschoon de geruchten van een Duitsche pressie op Roemenië zoo wel door Berlijn als door Boeka rest officieel zijn tegengesproken, en men derhalve niet met een toe stand van een reeds loopend „eco nomisch" ultimatum behoeft reke ning te houden, moet een der mo tieven, waarom men in Londen thans zooveel voortvarendheid in het tot stand brengen van een breede democratische samenwer king aan den dag legt. gezocht worden in de mogelijkheid, dat Ber lijn ook op Roemenië een overrom pelingsmethode zou willen toepas sen. Dit land ligt immers in Duitschlands economische op- marschzone, daar het o.a. door zijn graan- en olierijkdommen voor het Derde Rijk uiterst belangwek kend is. De Hongaarsche bezetting van Roethenië (Karpatho-Oekraine) heeft den Roemenen aanleiding er toe gegeven, hun grensgarnizoenen te versterken. Ook de Hongaren zijn tot 't onder de wapens brengen van aanzienlijke contingenten over gegaan, hoewel niet te controlee ren valt, hoever deze maatregelen precies strekken. De spanning door deze Roemeensch-Hongaarsche grens versterking en. welke tegen elkander gericht lijken, is in deze streken geweldig toegenomen. Ook hierachter vermoedt men de moge lijkheid van Duitschen invloed; on bevestigde geruchten vermelden bo vendien de aanwezigheid van Duit sche strijdkrachten op Hongaarsch grondgebied. De Roemeensch-Hongaarsche be wapeningen, gevoegd bij de onze kerheid omtrent de volgende stap pen der Duitsche machtspolitiek zijn de voornaamste factoren welke het tempo van het Britsche interna tionale overleg bepalen. Men spreekt ervan dat een Duitsche pressie op Roemenië door de met Groot-Brittannië samengaande mo gendheden niet zou kunnen worden geduld, en dat men aan het Derde Rijk alsdan een krachtig gewapend halt zou willen toeroepen. De eerste raadpleging van de mo gendheden in Midden- en Oost- Europa, omtrent de houding welke deze in zulk een geval zouden aan nemen, heeft geen eenparig ant woord tengevolge gehad. Begrij pelijkerwijs bestaat in deze centra aarzeling om zich tot een avontuur te binden, waarvan de uitslag niet van tevoren zou verzekerd zijn. De volgende Britsche stap moet der halve zijn geweest, de kwestie minder academisch en meer prac- tisch aan de orde te stellen. Met andere woorden bij de tweede raad pleging heeft Londen duidelijk op den voorgrond gesteld, dat het zelf, in samenwerking met Frankrijk zijn volledige krachten bij een toe komstig conflict om Roemenië zou willen inzetten. Polen. Roemenië en de verschillende Balkan6taten zou den derhalve niet anders hebben te doen, dan zich om deze beide grootmachten te groepeeren. De huidige stand van zaken kan worden gekenschetst als een perio de van internationaal overleg, welke nog niet tot volkomen afslui ting is geraakt Belangwekkend is bij dit alles de houding, welke door Italië wordt aangenomen. Het heeft de aan dacht getrokken, dat Mussolini tot op heden heeft nagelaten den Fuh- rer met zijn successen in Tsje- choslowakije geluk te wenschen. Men meent hieruit te mogen aflei den, dat men in Rome met deze nieuwe Duitsche manoeuvre weinig is ingenomen. Waar de Duce bij de voorbereiding van München heeft verzekerd, dat Hitier geen oogmerken had tegen de Tsjechi sche onafhankelijkheid, zou het zeer begrijpelijk zijn, dat hij thans over de loochenstraffing van,zijn woorden misnoegd zou wezen. De Italiaansche pers tracht in haar be schouwingen over de Tsjechische gebeurtenissen naar een opmerke lijke objectiviteit De rustige stemming in Italië heeft geruchten in het leven geroepen, dat Laval momenteel doende zou wezen, tusschen Frankrijk en Italië te bemiddelen, teneinde de tus schen beide landen hangende ge schillen uit den weg te ruimen. Mocht zulk een poging inderdaad worden ondernomen, en succes hebben, dan zou daarmede de kans, dat nieuwe Duitsche agressie aanleiding tot een algemeenen oor log zou zijn, aanmerkelijk worden verminderd. Immers, zonder Italië's steun zou het Derde Rijk genoopt zijn, van verdere expansie langs zulk een weg af te zien. De Nederlandsche gezant te Brussel, ba- van Harinxma thoe Slooten heeft een bezoek gebracht aan de traditioneele ii ternationale jaarmarkt in de Belgische hoofdstad. De gezant op de Nederland sche afdeeling. §5, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Het Prinselijk gezin is vanmorgen in ons land teruggekeerd. Een verklaring van de specialisten iri verband met het conflict met de Zieken-* fondsen in Amsterdam. Noodlanding van een militair vliegtuig waarbij een sergeant-vlieger ernstig is ge-, wond. Te Tilburg heeft een brand gewoed in ;n dames-modemagazijn. Halifax in het hoogerhuis over Hitiers agressie in Midden-Europa. Drukke diplomatieke besprekingen te Londen. De „Bremen" en de „Europa" gaan op Zuid-Amerika varen President Lebrun naar Londei- President Lebrun naar Londen PARIJS, 21 Maart. Vanochtend te kwart over acht is president Lebrun met zijn echtgenoote uit Parijs vertrokken om een officieel bezoek te brengen aan Londen President Lebrun wordt vergezeld 'door minister Bonnet, secretaris-generaal M a- gre, generaal Rraconnier, den direc teur van het kabinet van den minister van buitenlandsche zaken Bressey, alsmede door kapitein ter zee Krantz en luite nant-kolonel T a s s i n van het militaire huis van Lebrun. Mevrouw Lebrun wordt vergezeld door mevrouw Braconnier en mevrouw Loze. Het gezelschap reist in een specialen trein. Besprekingen in den Franschen Ministerraad Verlenging van den werktijd i fabrieken tot 60 uur? In den Franschen ministerraad heeft Daladier gisteren den president een reeks wetsdecreten ter onderteekening voorgelegd, houdende maatregelen tot versterking van de middelen en de veiligheid van de lands verdediging. De Minister van Financiën zette uiteen, lat aan de verhooging van de kosten voor de iandsverdediging tegemoet zal worden ge komen door een bezuiniging uit 'n bestuure- hervorming door vermindering van de civiele uitgaven en door maatregelen tot vergroo- tine der productie. Na afloop van den Ministerraad heeft Da ladier o.a besprekingen gehad met gezag hebbers uit de Fransche koloniën. Volgens inlichtingen, na afloop van den Ministerraad verkregen, zou het decreet, dat morgen in het Staatsblad zal verschijnen en dat betrekking heeft op de regeling van den arbeidstijd in de fabrieken, die voor de landsverdediging werken, de mogelijkheid open laten, den werktijd in deze fabrieken, dio tot nu toe beperkt was tot 45 uur per week, al naar gelang van de behoeften der pro ductie te brengen op 60 uur per week. Fransch-Duitsche handels besprekingen opgeschort PARIJS, 21 Maart. (Reuter). Het Agence Economique bericht, dat de Fransch-Dult- eche economische besprekingen zijn opge schort. De ambtenaren van het Ministerie van Handel, die met den directeur van de mercieele besprekingen, A1 p h a n d, samen werkten, zijn naar Parijs teruggekeerd. ZEVENJARIG KNAAPJE GEDOOD HAARLEM ,21 Maart. Gisteravond is op den rijksstraatweg een zevenjarig jongetji door een vrachtauto aangereden. Het kind, dat oogenschijnlijk geen letsel opliep, werd door een voorbijganger naar de ouderlijke woning overgebracht De vrachtauto reed door. Later op den avond werd de knaap onwel en de ontboden huisdokter achtte on middellijke overbrenging naar de Maria- stichting noodzakelijk. Daar is de jongen 's avonds laat overleden. In verband met deze aanrijding en de noodlottige afloop verzoekt de commissa ris van politie te Haarlem den chauffeur de vrachtauto, welke vermoedelijk met kalk of meel was geladen, zich op het hoofd bureau te melden voor het verstrekken inlichtingen. HARDE WIND Voor het geheele land: zwaar bewolkt tot betrokken met nu en dan regen, krachtige, tijdelijke stormachtige, meest westelijke wind, weinig verande ring in temperatuur. Stormwaarschuwingsdienst: hedenmorgen te 11.10 werd geseind: wordt verwacht flin!; hoog water op de Zeeuwsche stroomen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 755.2 TB EP. O METERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 6.0 C. FIETSERS LICHT OP: 22 Mrt. Van 'sav. 6,44 u. tot 'smorg. 5,29 U Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- I SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur* IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTCROAd» OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK 1 VRAAGT TARIEVEN I (Reel) Bij het monument ran wijlen H.M. Koningin Emma te Den Haag is gis teren door „de Princevlag" een krans gelegd ter herdenking haar sterf dag. Loodsdienst gestaakt en schepen losgewaaid ROTTERDAM, 21 Maart Voor de zoo- veelste maal in de laatste weken moest gisterenavond te 10.50 uur de loods dienst te Hoek van Holland wegens het ruwe weer worden gestaakt Heden middag was er nog geen sprake van dat de beloodsing weer kon worden hervat Slechts enkele kleine schepen durfden het aan zonder loods naar binnen te komen. Ook ln de Rotterdamsche haven bracht de Noonvester het water in be roering en werd een vijftal schepen van hun trossen losgeslagen. In de Rijnhaven geraakte het Eng. s.s. Benlrimond op drift, waarbij de kop van paal 8 werd afgetrokken en een lichter werd geraakt. In den ochtend werd het schip aan paal 6 weer vastgemaakt. In do Waalhaven werden het Nod. s.s. Ootmar- sum van paal 7, het Fransche s.s. Carrier van paal 10. het Duitsche s.s. Gerrit Fritzen van paal 51 en het Fransrhe s.s. P.L.M. 25 van paal 76 losgeslagen, doch kondon met sleepboothulp weer vastgemaakt worden Ernstig verkeersongeluk door den storm LUNTEREN, 21 Maart. Op den Rijksweg ScherpenzeelRenswouoe is vanmorgen om half twaalf een auto door een heivgen ruk wind van den weg geraakt en tegen een boom gebotst, tengevolge waarvan de be stuurder, de vijftigjarige heer J. A. van da Hoeff uit Scheveningen. zware verwondin gen opliep. De auto werd geheel vernield. Een juist passeerendo geneesheer ver leende de eerste hulp n constaterde bij het slachtoffer een bloedende hoofdwonde, een hersenschudding en ernstige inwendige kneuzingen. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1