glitum £eiïtsrt)i' Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken TROUW NOCH WAARHEID 19 Maart nog maar één maand voor politieke voorlichting Reacties op de Duitsche machtspolitiek Chateau Pauiet Sbonncmcntspnjö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. m,et Zondagsblad 7'/2 cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 'NO. 6654 ZATERDAG 18 MAART 1939 19e Jaargang ■atrtjertentiepnjjen: Van 1 tot 5 regels 1.171/* Elke regel meer0.22'/a Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0,10 De ongemeen ernstige omstandigheden, iwaarin Europa en de overige wereld zich momenteel bevinden, vonden gisteravond hun weerspiegeling in een rede, welke de Britsche premier voor een comité van con servatieven te Birmingham heeft uitge sproken. Chamberlain bevond er zich in zijn vaderstad, derhalve in een milieu dat wellicht beter dan welk ander ook in het Vereenigde Koninkrijk in staat is, zijn woorden op hun diepe waarachtigheid te toetsen, omdat het hem er vanouds heeft werkzaam gezien als een man, wiens fa milienaam hem hooge verplichtingen van soberheid en zelfrespect oplegde. Tegen dezen voor ieder kenbaren achtergrond van zijn persoonlijk verleden heeft hij een moeilijk getuigenis moeten afleggen, na melijk, dat de door hem uitgestippelde politiek, welke tot een Berchtesgaden, een München, en tenslotte tot de arbitrage van Weenen leidde, zijns ondanks bitter heeft gefaald. Hij verontschuldigde dit alles niet, om dat hij daartoe ook geen reden aanwijs baar achtte, want alles wat hij aan con- tactname met Midden-Europa ondernam werd aangevat in een geest van oprecht vertrouwen, en het standpunt van dezen Britschen staatsleider is immer geweest, dat men slechts zóó mocht rekenen op een gelijkwaardige houding van de tegen partij. Het is volgens de methoden van den bona-fiden zakenman, dat hij zich op het terrein van de wereldpolitiek heeft begeven, niet echter met het oogmerk, om daardoor louter voor het Britsche gemee- nebest van volkeren, doch voor de ge- heele menschelijke samenleving een tijd perk van betere verhoudingen, van meer dere welvaart en mindere toekomstlasten in te luiden. In dezen geest werden de be sprekingen met het Duitsche staatshoofd gevoerd, in dezen geest ook werden diens verzekeringen, dat hij geen verdere terri toriale eischen in Europa meer had, aan vaard en gehonoreerd. Tenslotte werd dien overeenkomstig Adolf Hitlers hand- teekening onder een document, dat de nieuwe grenzen van Tsjechoslowakije vast stelde en door geen ander middel dan een eventueele arbitrage voor herziening vat baar verklaarde, loyaal geaccepteerd. Er waren, vóór en sinds deze gebeurtenis, in Engeland en elders ter wereld, stemmen opgegaan, die getuigden, dat de Duitsche bewindvoerders reeds bij veelvuldige her haling ervan blijk hadden gegeven, van andere mentaliteit te zijn, dan Van hen werd verwacht, en dat men derhalve met hen tot geen enkel vergelijk mocht komen, dan dat nog op andere manier dan door een eenvoudig schriftelijk fiat gegaran deerd. Chamberlain daarentegen was in Sep tember van meening, dat men nog ditmaal, desnoods voor het laatst, met hen als mensch tot mensch zou moeten spreken. Hij had daarbij een machtig argument achter de hand, namelijk de geweldige drang der omstandigheden, en het uiterst alternatief van een algemeenen oorlog, waarvoor men nu eenmaal was geplaatst. Hij heeft thans moeten erkennen, dat hij bij dit alles ongelijk heeft gehad, een on gelijk van zulk een verre strekking als een mensch van ernstige levensovertuiging gelijk hij niet had kunnen vermoeden. Op smartelijke en diep verontrustende manier hebben de jongste gebeurtenissen in Cen- traal-Europa hem op een vergissing ge wezen, welke slechts op één enkele wijze kan worden hersteld, namelijk door alle krachten in de wereld, welke van goeden wille zijn, in een houding van gezamen lijke bereidheid tot afweer van nieuwe vei ligheid - en vrijheidsbedreiging samen te vatten Met een sober gebaar heeft de spreker deze gedachte geaccentueerd, door zijn toehoorders in den geest te wijzen op Frankrijk, hetwelk met Groot-Brittannië door het gemeenschappelijk lot gebonden is; op de Vereenigde Staten, welke zich meer en meer eensgeestes en één van wil met de beide groote westersche democra tieën toonen; ook op die staten in het oos telijk deel van Europa, welke zich het eerst belaagd moeten gevoelen, en uit dien hoofde naar het westen om steun en bij stand uitzien. Nu er op een vrede door ge rechtigheid en 'n algemeene overeenstem ming op de basis van het eens gegeven woord niet langer uitzicht mogelijk blijkt, rest er wel niet anders dan zijn deur te grendelen, gelijk elk verstandig huisvader pleegt te doen, zoo hij weet dat er in den nacht onheilen kunnen dreigen. Eens te meer zijn dus in de volkeren- samenleving de dingen zeer scherp tegen over elkander gesteld. Engeland heeft zijn houding van welwillende vriendschapsbe reidheid noodgedwongen herzien; er rest niet anders dan een betrouwen op wapens en geestkracht. Bij menschen. zoo klinkt de grondtoon van Chamberlains dispuut, is noch trouw noch waarheid meer! Het is hetzelfde motief, dat den geloovigen Christen uit zoo menigen Psalm van den ouden dag van overlang vertrouwd is. Wat wij in de rede van den Britschen premier niet mochten beluisteren, doch ons in deze uren evenzeer te binnen komt, willen wij hier in de woorden van een anderen Psalmist herhalen: ,,Gij evenwel, Gij blijft dezelfde, o Heer; Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn Koning, Die uitkomst gaaft Met dit getuigenis wachten wij rustig af, wat de toekomst over Europa en over Nederland moge brengen. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Uitgegleden en op het dek gevallen Schippersknecht doodelijk verongelukt HEEMSTEDE, 18 Maart. Gistermiddag was men aan de haven voor de firma Roest veevoerhandelaar alhier aan het graan los sen uit het motorschip „Onderneming 4", schipper J, Kreuk, van den vrachtbootdienst Hillegom-Rotterdam. Tijdens de werkzaam^ heden kwam de 34-jarige schippersknecht J. M. uit Gouda, die een handlier bediende op het door sneeuw glad geworden ijzeren dek te vallen, waarbij hij met het hoofd in aanraking kwam met een ijzeren voorwerp. Vermoedelijk heeft hij hierbij een nekwcr- vel gebroken met het gevolg, dat de dood onmiddellijk intrad. Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen achter. UITBREIDING HOFNAR-SIGAREN FABRIEKEN De bekende Hofnar Sigarenfabrieken te Valkenswaard ondergaan momenteel een belangrijke uitbreiding. Een complex van 2600 M2. vergroot, de totale fabrieksop- pervlakte tot ruim 9000 M.2 De in aanbouw zijnde nieuwe faibrieksruimten zullen nieuwe werkgelegenheid geven aan pl.m. 300 arbei ders, waardoor het aantal arbeiders in dit sigarenbedrijf stijgt tot pl.m. 1600. Men hoopt de nieuwe fabrieksgedeelten begin Augustus in bedrijf te stellen. <9u&e cnDftlo&erne^ctjil&cry en^D. Paatfies 6«ti;emue£$? tel:u$ra «Pilotktüara, Vrachtauto door trein gegrepen Twee dooden op onbewaakten overweg te Beilen BEILEN, 18 Maart. Gistermid dag om hiailif zes is te W ij s t e r, ge meente Beilen, op den onbewaakten overweg van de spoorlijn Meppel Groningen een ledige vrachtauto, welke in de omgeving zand gelost had, gegrepen door 'n trein, welke op weg was naar Groningen. De wagen werd geheel vernield en de beide personen die in de cabine za ten werden op slag gedood. Hun identiteit is nog niet bekend. Het ongeluk zou te wijten zijn aan het onvoldoende uitzicht op de spoor baan. De trein, waarmee arbeiders van de ont ginning der Haagsche vuilafvoermaatschap pij naar huis terugkeerden zette na eenige vertraging de reis voort. De burgemeester van Beilen, Mr. Dr. H. J. Wyteana, en de rijkspolitie waren spoedig aanwezig voor het instellen van een onderzoek. Overweg met slecht uitzicht Nader vernemen wij: De mannen hadden met de vierwielige open vrachtauto een lading scherp zand weg gebracht, waarbij zij eenigen tijd tevoren denzelfden overweg waren gepasseerd. Zij •kwamen nu terug over den zandweg, welke vrijwel evenwijdig met de spoorbaan loopt en ongeveer veertig meter van den overweg op den straatweg uitkomt. De trein reed hun dus achterop. Op het puint, waar de zandweg den straat weg bereikt, is, achter het stationnetje langs, tie spoorweg in de richting Hoogeveen zicht baar. De chauffeur van een auto heeft dan echter al zijn aandacht noodig bij zy'n stuur en bij het verkeer op den weg, welken hij moet opdraaien. Zoodra de auto de bocht heeft gemaakt, belemmert eerst een wacht post en daarna het voormalige stationnetje geheel het uitzicht.... eerst als de auto de spoorbaan heeft bereikt, is deze te overzien. Op dit oogenblik was gisteravond echter Ihet personen treint je, dat de werkloozen uit Groningen van hun werk in de ontginning van de V.A.M. te Drijber naar huis brengt, ook den overweg genaderd. De trein noch de vrachtauto, die juist op den straatweg was gekomen, hadden, vol gens ooggetuigen een groote snelheid. Niet temin had met een geweldigen klap de botsing plaats en waren de gevolgen ont zettend. Stukken van de vrachtauto en totaal versplinterde planken lagen over een af stand van honderd meter aan weerszijden van de spoorbaan verspreid. De chauffeur in een stuk van de cabine, vond men op het rechterperron van het stationnetje, een as met twee wielen lag enkele meters verder aan den linkerkant.Op zestig meter van den overweg trof men tusschen de sporen het lijk van het tweede slachtoffer. Van de auto werd de rest nog 150 meter mee gesleurd. De mannen moeten beiden op slag dood zijn geweest. wijst de kalender morgen aan, dat is precies één maand vóór 19 April, den dag, waarop de Verkiezingen voor de Prov. Staten worden gehouden. Voor de werkers van onze krant en voor de werkers in de Kiesvereenigen beteekent dat, dat er overblijft voor voorlichting van de kiezers. In dien tijd is het Christelijk Dagblad, dat ook politieke voorlichting geeft, van het grootste belang. Wéér een argument om ons blad aan te bevelen als de gezinskrant, die volledige voorlichting geeft. Geen halfheid wijst ons den weg in den doolhof van meeningen, die zich staat kundig naar voren dringen. Het dagblad met kleur is en blijft het middel VIJFDE NATIONALE COLLECTE VOOR DE CENTRALE" Dr. Colijn, Dr. de Vluqt en Jhr. van Karnebeek voor de radio Zooals langzamerhand reeds bekend zal zijn, hoopt de Centrale voor Werk- loozenzorg, gestichtop initiatief van den Raad van Nederi. Kerken voor prao- tisch Christendom, haar nationale col lecte, ditmaal de vijfde, te houden in de week van 813 Mei a.s. Aan de voorbereiding voor deze inzame ling wordt thans met kracht gearbeid. In lichtingen zijn te bekomen aan het secreta riaat: Stadhouderslaan 43-45, Utrecht. Tele foon 14115 en 12443. Verschillende maatregel n zijn reeds geno men en voorts zal de N.C.R.V. op 8 Mei weer een specialen radio-avond organiseeren, waar een hoorspel, verband houdende met het werk, wordt opgevoerd en enkele korte toespraken gehouden zullen worden. De 'ster-president. Dr. H. C o 1 ij n, de Com- aris van de Koningin in de provincie Zuid-TIolland, Jhr. Mr. Dr .A. H. van Ka r- b e e lt. en de burgemeester van Amster dam, Dr. W. de V 1 ugt, zullen dien avond het woord voeren. Aan dezen zeer specialen avond gaan en kele korte radio-spreekbeurten op bepaalde avonden in de maand April vooraf. Sprekers zullen zijn Prof. Dr. C. G. W a g o n a a r, Leeuwarden; mevr. Ir .M. Waarden- b u r g-L i n d e y e r; de heer J. A. J Jan sen M a n e s c h ij n, burgemeester van Zwijndreeht en mej. B. v a n d e. n B e r g, uit Kampen (secretaresse van den Bond van M.V. op G.G. in Nederland). ZES TUNNELS IN ROTTER- DAMS BINNENSTAD Bouw zal over enkele dagen aanvangen ROTTERDAM, 18 Maart. Naar wij ver nemen zal over enkele dagen een begin worden gemaakt met de eerste werk zaamheden voor de zes tunnels, die naast elkaar komen te liggen in het verlengde van de Henegouwerlaan (Beukelsdïjk) en onder het emplc ement Rotterdam D.P. gebouwd moeten worden. Deze tunnels vormen een schakel van den grootèn verbindingsweg Zuid-Neder land—RotterdamDen Haag e.v., waar voor, zooals bekend, tevens in aanbouw zijn het viaduct te Dordrecht, de brug over het emplacement IJsselmonde en de Maastunnels. GEWEIFELD BIJ HET OVERSTEKEN AMSTERDAM, 18 Maart. Op de Rozen gracht is gistermiddag een ongeveer vijftig jarige. tot nog toe onbekende man, door auto aangereden toen hij weifelde bij het oversteken van den weg Hij werd tegen den grond geslingerd en zoodanig gewond, dat hij in hoogst ernstigen toestand door den G.G.D naar het Binnengasthuis moest worden vervoerd. Men vreest voor zijn leven. MOEILIJKHEDEN TUSSCHEN ZIEKENFONDSEN EN SPECIALISTEN Specialistische verzorging van 485.000 Amsterdammers staat op het spel Per 1 April zullen specialisten AMSTERDAM, 18 Maart. De moeilijk heden tusschen de Amsterdamsche zie kenfondsen en de specialisten zijn in een acuut stadium gekomen en naar het zich laat aanzien zullen de specialis ten, leden der Nederlandsche Maatschap pij tot bevordering der geneeskunst, per 1 April a.s. hun medewerking aan de ziekenfondsen beëindigen. Daar dit besluit alle te Amsterdam werkzame fondsen, tien in getal, betreft, zal op dien datum voor meer dan de helft der Amsterdamsche bevolking naar andere specialistische hulp moeten worden om gezien. Het meeningsverschil tusschen fondsbesturen en specialisten dat zich plotseling zoo uitermate verscherpt heeft betreft in hoofdzaak het hono rarium. Overleg heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid. Het mag waarschijnlijk worden geacht, dat de burgemeester van Amsterdam bereid zal worden gevonden tot het verleenen van de bemiddeling, die hem door de fondsbesturen is gevraagd De specialistische verzorging van niet minder dan 485.000 Amsterdammers staat hier im mers op het spel. In een te Birmingham gehouden rede heeft Neville Chamberlain de houding van Duitschland ten opzichte van Tsjecho-Slowakije ernstig gelaakt. Hij wees er o.a. op dat Adolf Hitler zoowel in gesprekken met hem persoonlijk, als in officieele redevoeringen tevoren had verklaard, na München geen verdere territoriale aanspraken in Europa te hebben, en dat hij geen Tsjechen onder Duitsch bewind verlangde. Zijn gegeven woord en zijn handteekening dienaangaande zijn door de jongste ge beurtenissen openlijk gelogenstraft. „Welk vertrouwen kunnen wij nog stellen in eenigerlei andere verzekeringen van denzelfden kant?", zoo zeide de Britsche premier tenslotte. „Ik waag te voorspellen, dat Duitschland in de toekomst bitter zal betreuren, wat zijn regeering gedaan heeft". De Duitsche handelsmissie in Roemenië zou volgens de „Times' Boekarest hebben verzocht, de economische onafhankelijkheid des rijks prijs te geven, in ruil voor een Duitsche garantie der Roemeensche grenzen en van de politieke zelfstandigheid. Volgens Havas wordt dit echter op de meest krachtige wijze ontkend. Volgens de jongste berichten blijven de Karpatho-Oekraïners aan den Hongaarschen opmarsch in hun gebied hardnekkig gewapend verzet bicden. De Oekraïners achten zich door Duitschland, dat hun steUn zou hebben beloofd en niet verstrekt, in hun rug verraden. De Roemenen ontkennen, Oekraïnsche dorpen te hebben bezet. Wel heeft Boekarest, ter beveiliging van de Roemeensche belangen, dertig a veertig duizend man troepen naar de grensstreek gezonden. Er is sprake van te Berlijn, den Duitschen ambassadeur te Londen terug te roepen, zoo geen voldoening wordt gegeven inzake de belee- digende woorden, welke Duff Cooper zich in het parlement aangaande Adolf Hitler veroorloofd heeft. Roosevelt acht den tijd gekomen, om de Amerikaansche neutrali- teitswet te herzien, zulks met het oog op den ernst van de politieke verwikkelingen in Midden-Europa. N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBAN VOOR NEDERLAND gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/2 Pandbrieven a 100% (Koers van om wisse Lint? IOOV9 (Red.) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Chamberlain heeft gister over de inter-: nationale situatie gesproken. Vermoedelijk zal de Duitsche Rijksdag op 21 Maart gehouden worden. Ook de Arabieren hebben de Engeï- sche voorstellen inzake Palestina ver-» worpen. Duitschland zou diplomatieke stappen te Londen overwegen in verband met de uitlatingen van Duff Cooper in het La gerhuis. De commissie-Van Duim heeft in de Vereenigde Staten achttien bommenwer pers besteld. Een onbewaakte overweg te Beileu heeft twee dooden geëischt. De Eerste Kamer heeft de begrootingen van Waterstaat, het Verkeersfonds en het Mijnwezen verder behandeld. Verschenen is het jaarverslag van de Dok- en Werf Mij Wilton-Fijenoord. Finantieel Weekoverzicht Daladier heeft gister in de Fransche Kamer gezegd, dat Frankrijk één werk plaats moet worden. Een Duitsch „aanbod" aan Roemenië De diplomatieke correspondent van de „Times" bericht uit regeeringskringen te Boekarest te hebben vernomen, dat ie lei»1e« van de Duitsche economische missie, Wohl that, de Roemeensche regeering zou heb ben verzocht de economische onafhankelijk heid van het land prijs te geven aan Duitsch land, in ruil voor de garantie van de poli tieke onafhankelijkheid en de territoriale onaantastbaarheid. Havas bericht echter uit Boekarest, dat het bovenstaande bericht op de meest krachtige wijze ontkend wordt. De Roemeensche regeering zou het verzoek evenwel van de hand hebben gewezen en alle politieke leiders hebben te dien aanzien een „heilig verbond" gesloten. AAN GE GEVOLGEN OVERLEDEN DORDRECHT, 17 Maart. De 51-jarige S, Bakker, wonende Brouwersdijk 243 le Dor drecht, opzichter van de Gewestelijke Tarwe- erganisatie voor Noord- en Zuid-Holland, die op3 Maart aldaar op zijn motorrijwiel in bot sing kwam met een vrachtauto, waarbij hij een ernstige hoofdfractuur opliep, is „eden- morgen in het Gemeenteziekenhuis te Dor drecht aan de gevolgen daarvan overleden. GEEN AMBACHTSSCHOOLKAARTEN VAN DE SPOORWEGEN MEER UTRECHT, 1S Maart. Naar de Nederi. Spoorwegen ons mededeelen, komen met in gang van 1 Augustus 1939 de z.g. AmhachU- schoolkaarten te vervallen. SNEEUW, REGEN, WIND Voor het geheele land: aan vankelijk betrokken met sneeuw, over gaande in regen, later gedeeltelijk opkla rend. Matige, tijdelijk krachtige, weste lijke tot noordelijke wind. Iets zachter, BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 768.4 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 0.2 C. FIETSERS LICHT OP: 19 Mrt. Van 'sav. 6,39 u. tot 20 Mrt. Van 'sav. 6,41 u. tot De nieuwe Zondagsschoolrooster van Uitg. bur. en Kerkbkh. Jolis.Vlaanderen Oldenzee), le Oosterp.str. 212, A'dam-O.. is tóch beter. (Adv.) CAFt RIJKS-TELEFOON STPOOMEND WARM ■BAk en koud water op ALLE kamers KAMERS MET 0NTBUT-f-3-MET BADKAMER -f-4- Bond van Chr. Bakkerspatroons In een daartoe gehouden vergadering op Donderdag 16 Maart te Z i e r 1 k z e e, werd er van bovengenoemden Bond een afdeebng Schouwen-Duiveland opgericht. Het Dage- lijksch bestuur werd als volgt samengesteld Joh. van Schaik, Zierikzee, Voorzitter; W J. Boot, Brouwershaven, Secretaris en A. de Koning, Bruinisse Penningmeester. NATIONALE MARSCHEN ROND DEN HAAG '-GRAVENHAGE, 18 Maart. Do ^art van de 5e Nationale Marschen rond Den Haag Tweeden Paaschdag, door de Haagsche af- deeling van „De Princevlag" uitgeschreven, zal plaats vinden in het paviljoen van het Wandelhoofd VVilhelmina (de pior). Ten einde bij het wachten de declnemers(sters) tegen eventueel ongunstig weer te beschut ten, is voor hen dien dag het geheele Pier paviljoen afgehuurd en vinden de afmel ding en prijsuitreiking daar ook plaats. Jn verband met de vele aanvragen is een hulpsecretariaat voor deze marschen inge richt aan het kantoor Z.-O. Buitensingel 20. 's-Gravenhage, telefoon 772012. he'v eik \anaf heden den geheelen dag geopend is. NED. HERV. J.V. OP G.G. De Provinciale afdeeling „Gelderland" van den Bond van Ned. Herv. Jongelingsvereeru- gingen op G.G. hoopt Woensdag 22 Maart a.s. haar in het Vereenigiagsgebouw aan de Kerkstraat te Bennekom haar Jaarvergade ring te houden. De agenda vermeldt o.m. een referaat van ds. J. J. Timmer te Ermelo ..De geschiedenis van het leerstuk der Prae- destina<tie" en een van den heer J. de Rek te Lunteren over „Mgrnix, martelaar voor Kerk en Volik". Cognac I Agent: ANDRE KERS It Doodelijke jachtongevallen in Drente ASSEN, 18 Maart. De Rechtbank te Assen hehandelde gisteren een tweetal gelijksoor tige doodelijke jachtongevallen. Op 23 Juli was M. S. uit Wasperveen, gem. Havel te, op jacht met een dubbelloops jachtgeweer, tezamen met W. B. en J. B., die een eindje voor S. uitliepen. Toen laatstgenoemde over een afrastering stapte, ging plotseling zjn geweer af, waarbij J. B ernstig in zijn dij been werd getroffen. Later is hij aan de ge volgen overleden. Volgens den deskundige C. J. van I edden Hulsebosch uit Amsterdam moest de x>r- zaak van het ongeluk worden ?e orht in 't feit dat de pal, waarachter dp hn«n van net geweer werd vastgehouden, gehppl nfgesl®- ten was, zoodat het geweer hep| makkelijk afging De officier van Justitie elsrhte f 100 boete subs. 50 dagen hechtenis. Het andere doodelijke ongeluk geschiedde op 4 Augustus in het jachtveld onder Kla- zienavoen. B. B. uit Klaziennvrert maakte in het jachtveld een oraafie met 4 K. en diens dochter Toen B zich voorover hukte, om K op een koppel wilde ponder» fp wiimn ging het geweer van B. piot«e'W nr 1 lot schot trof K. in de borst. Aan de gevolgen is hij overleden, Ook tegen B. eischte de offieipr f 100 boete, subs, vijftig dagen hech tenis. Uitspraak over 14 dagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1