Ilieitwre geii&clft Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het Duitsche Protectoraat De Rijksmiddelen in Februari PALACE HOTEL Abonnementsprijs: Per kwarfaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling toSSB nummers 5 cf. met Zondagsblad 7Cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6653 VRIJDAG 17 MAART 1939 19e Jaargang <3Mjertentieprij?tn: Van 1 tot 5 regels I.171/» Elke regel meer022'li Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 T Met dezelfde overrompelende voortva rendheid, waarmede de Duitsche machts- 'politiek een einde heeft gemaakt aan den t. '[Tsjecho-Slowaakschen staat, is te Praag het 'Secreet gepubliceerd, hetwelk aan de Tsje- i 'ichische woongebieden Bohemen en Moravië i '.een nieuwen status moet verleenen. Men 'jvil in Duitsche regeeringskringen over de- 'ze aangelegenheden, waarvan men moet 'beseffen, dat zij in het buitenland een diep 'ontstellenden en ook verbitterenden in- '[Vloed nv>eten nalaten, blijkbaar geen gras laten grfceien. Eer regeeringen en openbare 'yaeening de ruïne kunnen overzien, welke jdoor de stootbeweging der Duitsche expan- >ie in Midden-Europa is ontstaan, moet de 'Suggestie worden gegeven, dat er reeds nu 'jeen fundament is gelegd voor nieuwen op bouw, waarin Duitschers en Tsjechen naar 'evenredigheid zullen deelen. De artikelen, 'Jnzake het protectoraat, waarin als het 'Svare de omtrekken worden geschetst, waar binnen het nieuwe, afhankelijke Tsjechische Staatsbestel zich zal moeten bewegen, ver- jtoonen een elasticiteit, welke overduidelijk [haar provisorisch kar alkter aangeeft. On danks de vaagheid der conceptie blijft .échter één ding zóó duidelijk overheer- Schen, dat men zich voor de Tsjechische '[toekomst als vanzelf geen illusies schept. [Dat eene ding is de harde werkelijkheid, 'jÖat vreemden Qp den nationalen bodem der [Tsjechen de lakens uitdeelen. De moderne 'diplomatie heeft bij een vorig verrassings- 'pioment, men zal zich zulks wel herinne ren, de term „symbolische bezetting" ge schapen; de Tsjechen zullen zich geen 'joogenblik behoeven te ontveinzen, dat hun geval van overrompeling alles wat naar dit soort van „symboliek" zweemt ten ieenenmale mist. Wat er ook op geduldig papier verder door minister Friok aan (Wetgevende en detailleerende maatregelen jnoge worden uitgestippeld, de hakenkruis- jvlag en de Duitsche garnizoenen blijven. [Dat is zonder omwegen nummer één. Deze bittere pil krijgt natuurlijk wel eenig ver guldsel. Er zal ook in de toekomst een [Tsjechisch staatshoofd zijn, evenals een [Tsjechisch gezant te Berlijn, doch zij zullen practisch' niet anders paraisseeren dan als [Vertegenwoordigers en woordvoerders van jeen ingelijfde, ras-vreemde minderheid, Welke niet eens haar aaneengesloten karak- [ter zal mogen behouden. Immers, wat tot dusverre Duitsche enclaves waren in een érkend Tsjechisch woongebied worden nu Steden en dorpen met bewoners, die het '[volledige Duitsche Rijksburgerschap bezit- [ten. Tusschen hen en het overige Duitsche Rijk in wordt de positie der Tsjechen in feite nauwlijks een andere dan die van nog roin of meer compacte minoriteiten. De Tollen worden tusschen Duitschers en Tsje chen in de districten Bohemen en Moravie [dus volledig omgekeerd. Men kan 't nieuwe statuut, waarin men 0en naam van protectoraat heeft verleend dari wellicht ook het beste karakteriseeren als het terugbrengen der volstrekte natio nal e souvereiniteit tot het veel beperktere begrip van souvereiniteit in eigen kring. In stads- en provinciaal bestuur zullen er [voortaan, bij de gratie der Rijksregeëring, hog Tsjechen zijn, doch voor de buitenwe reld nog enkel Duitschers. Ook de aan staande uitreiking van nieuwe paspoorten [wijst duidelijk in dezelfde richting. Wat de pers, het onderwijs en de lagere bestuurs organen aangaat, deze zullen de eigen taal yan het 'volk mogen blijven hanteeren, doch natuurlijk eveneens onder de „protectie" ,van het Duitsch. Zien wij het goed, zoo is derhalve een oud Europeescli cultuurvolk, hetwelk mannen van een vermaardheid als [Amos Comenius voortbracht, terug gestoo- fen in een staatkundige positie, welke men [tot op heden slechts aan half-ontwikkelde natuurvolken kon toekennen. De wereld pers heeft zulks vol bitterheid gesigna leerd, getuige slechts de uitlating van een Fransch dagblad, hetwelk constateerde, dat „dynamisme" voortaan niet anders dan >>roof" beteekent De Duitsche expansie-politiek heeft met dit alles onomwonden een nieuwe richting ingeslagen. Tot dusverre bepaalde zij zich lot, het terug-verwerven van verloren ge gaan territoir, waarin het Duitsche element .een zeer overwegende meerderheid vormde. Wisseling van het Indisch legercommando BUITENZORG, 17 Maart, (Aneta). Bij Kon. Eesl; is aan den commandant van het Kon. lNed.-Indisch leger, Luitenant-generaal M. [Boerstra met ingang van 26 Juli eer- Wol ontslag verleend, met dank voor de vele ien gewichtige diensten aan den lande be lwezen. Benoemd is tot leger-commandant en 'luitenant-generaal de generaal-majoor der Infanterie G. J. Berenschot, tot dusver [chef van den generalen staf. Luitenant-generaal Boerstra fs bevor derd tot groot-officier in de orde yan Öfanje-NassaTij met- de' zwaarder^ Thans legt men zich toe op iets geheel anders, nl. het winnen van z.g.n. levens ruimte. Zou zulks buiten de grenzen van Europa, in de keerkringen plaats vinden, dan zou men eenvoudig van het in beslag nemen van koloniaal terrein gewagen. Nu echter lijkt men terug te glijden tot de. tijden, toen de befaamde Duitsche Orde in Oost-Europa „koloniseerde". Er is in dit alles veel, dat nadenkend moet stemmen. Meer en meer ontwaken de groote democratieën tot het inzicht, dat zij tegenover een macht staan, die geen vrede wil door recht, doch vrede volgens rechts normen, welke slechts zeer beperkte, zui ver nationalistische erkenning kunnen vin den. Zoo schijnt het met den dag moeilij ker, waar niet slechts geografische, doch evenzeer moreele grenzen hun algemeene geldigheid blijken te verliezen, in de toe komst nog bases voor goede verstandhou ding tusschen natie en natie te vinden. Wij beleven in onze dagen een herwaar- ding van normen, welke tot een nieuw, mo dern Babel schijnt te moeten leiden. Hacha spreekt tot het Tsjechische volk „Tot mijn droefheid zie ik, dat mijn vrees niet ongerechtvaardigd was" President Hacha heeft gisteravond door middel van de radio een oproep gericht tot het Tsjechische volk. Hij zeide o.a.: f „Tot mijn droefheid zie ik, dat mijn vrees met ongerechtvaardigd was. De gebeurtenis sen hebben bewezen, dat hetgeen wij dach ten dat een oplossing was, sleohts een korte episode was in onze geschiedenis. Wij laten aan het nageslacht over de verantwoordelijk heid vast te stellen. Ik voel dat het onze plicht is, het heden moedig te aanvaarden, doch ook met ver stand alles te doen, teneinde datgene, wat ons yan ons erfdeel is overgebleven, mis schien iïj'ker na te laten aan de geslachten, ie na ons zullen komen. Ten aanzien van het buitenland zal Duitschland ons vertegenwoordigen en be schermen op grondslag man onze gemeen schappelijke belangen. Wat betreft onze binnenlandsche veiligheid, deze zullen wij door eigen organisaties verzekeren. Ons economisch leven zal zich ontwikke len in overeenstemming met Duitschland". DUITSCHLAND EN ITALIE'S „NATUURLIJKE ASPIRATIES" Spoedig redevoeringen van Hitier en Mussolini te verwachten Naar „Un. Press" uit Rome meldt heeft Mussolini gisteren in den Ita- liaanschen ministerraad verklaard, dat de Hongaarsche en Duitsche bezetting van Tsjeoho-Slowaikije is uitgevoerd met de voorkennis en de goedkeuring van Italië. Mussolini herinnerde er aan, dat Italië het eerst de Hongaarsche wenschen in zake een gemeenschappelijke grens met Polen heeft goedgekeurd. De houding van Hongarije en Polen heeft de verwachtingen van hemzelf en van Hitler in vervulling doen gaan. In sommige Italiaansche kringen gaat men zóó ver, te beweren, dat de Poolsche houding een bevestiging is van Gayda's jongste onthulling in de Giomale d'Italia, dat „het bezoek van Ciano aan War schau een driemogen dheden-verdxag tot resultaat heeft gehad, volgens hetwelk Polen, Duitschland en Italië gezamenlijk koloniën zullen eischen". De snelheid, waarmede Duitschland de be zetting van Bohemen en van Praag in het bijzonder heeft uitgevoerd, werd door Mus solini in den Ministerraad vermeld als een aanwijzing, hoezeer de Italiaansche helft van de as kan rekenen op de militaire effi ciency van de Duitsche helft Sommige politieke kringen zeggen, dat Rome zich ervan verzekerd heeft, dat Duitschland Italië hulp zal bieden ter ver wezenlijking van zijn aansipraken tegenover Frankrijk. Als tegenprestatie zou Rome zich teruggetrokken hebben bij de huidige ge beurtenissen in Centraal-Europa* Fascistische kringen hebben aan de Uni ted Press verklaard, dat Mussolini het op prijs zou stelien, als Hitler in zijn binnen kort te houden radio-rede melding zou wil len maken van Italië's „natuurlijke aspira ties". In dit verband beweert men ook, dat Mus solini zijn eerstvolgende belangrijke mede- deeling zal doen op 26 Maart bij de 20ste herdenking van de vorming der eerste fas cistische strijdtroepen. Qp dien datum zal Mussolini een boodschap tot het <volk rich ten, en, naar men gelooft, zal hij daarin de Italiaansche eischen tegenover Frankrijk 'rmtl-eere: EDEN EN CHURCHILL IN 'T ENGELSCHE KABINET? Geruchten over hervorming der Britsche regeering Een correspondent van Reuter bericht, dat gisteravond in Engelsche parlements- kringen werd gesproken over een poging van Lord Halifax tot hervorming van de regeering, welke gesteund zou worden door een groot aantal conservatieve leden. HeL doel van deze wijziging zou zijn een kabinet op wijder grondslag, met mede werking van Eden en Churchill. Hieruit blijkt het verlangen van de parlements leden, zich te verzetten tegen de Duitsche politiek, Ook wordt gesproken over de moge lijkheid van het invoeren van ver plichten militairen dienst. Minister Chamberlain is diep getroffen door de ontwikkeling van den toestand. De houding van Roemenie Roemeensche troepen zullen Sub- Karpathische Oekraine binnenrukken BOEKAREST, 17 Maart. (Havas). De Roemeensche autoriteiten hebben be sloten de door Roemeenen bewoonde dorpen van de sub-Karpathische Oekraïne te bezetten. De Roemeensche troepen zullen zonder verwijl de grens over schrijden. De dorpen, welke bezet zullen worden zijn: Biserica Alba met 3200 inwoners, Apsa de Jos met 8300 inwoners, Apsa de Mijloc met 6000 inwoners en Slatino Ocna met 3000 inwoners, alsmede enkele gehuchten. Dit besluit van de Roemeensche regee ring schijnt genomen te zijn nadat zij in lichtingen had ontvangen uit de sub-Kar- pathische Oekraïne, dat groote wanorde heerschte in het land en dat benden ter roristen het leven der Roemeensche be woners in gevaar brachten. Dreigt Duitschland Zuid-Afrika JOHANNESBURG, 17 Maart. (Reuter). Het blad „Raajd Daily Mail'* bericht dat a'e Duitsche gezant in Zuid-Afrika een in krachtige bewoordingen gesteld protestsohrij ven heeft gezonden aan de regeering van Zuid-Afrika, om namens zijn regeering te protesteeren tegen de weigering van het immigratie-bureau grooter faciliteiten te verleenen aan de Duitsche immigratie in Zuidwest-Afrika. Naar verluidt zou de brief een nauwkeu rig omschreven bedreiging inhouden voor het geval de huidige politiek zou worden voortgeizet. JAPANSCHE TROEPEN NAAR DE RUSSISCHE GRENS Aanzienlijke uitbreiding der garnizoenen Volgens te Sjanghai ontvangen berich ten, uit buitenlandsch militaire bron, welke over het algemeen betrouwbaar wordt geacht zijn in de afgeloopen week groote aantallen Japansche troepen, die onlangs uit Japan in Mantsjoekwo en Korea waren aangekomen, naar de grensstreken der Sow jet-Unie verplaatst. Een der berichten spreekt van 40.000 man. Vernomen wordt, dat de Koreaansche haven Rasjin plotseling voor alle scheep vaart werd gesloten, behalve voor Ja pansche militaire transporten. De dienst op den Zuid-Mantsjoerij- schen spoorweg tusschen Charbin en Mandsjoeli is, naar verklaard wordt, door de troepenbewegingen volkomen ontwricht. Voorts wordt vernomen, dat verschei dene divisies Japansche troepen, ter sterkte van 40.000 man, in de afgeloopen week aan land zijn gezet op het eiland Sjaihhali aan de JapanschRussische grens. De Londensche Palestina- conferentie mislukt Press Association verneemt, dat de Jood- sche commissie voor de conferentie inzake Palestina, besloten heeft, de voorstellen, ver vat in het nieuwe plan der regeering, on- aanbaardbaar te beschouwen als basis voor een verdere bespreking of overeenkomst. De conferentie-commissie heeft de Jood sche delegatie van haar besluit in kennis ge steld, en voorts besloten zichzelf te ont binden. Gisteravond zijn de Joodsch-Palestijnsone gedelegeerden huistoe gegaan. Opbrengst 1.45 millioen hooger dan vorig jaar De raming niet gehaald Omzetbelasting lager dan de vorige maand De Rijksmiddelen hebben in Februari opgebracht f34.83 millioen tegen 1333S millioen in Februari 1938 en f36.81 mil lioen als 1/12 der raming. In de eerste twee maanden van het jaar bedroegen de totale ontvangsten f 73.23 millioen (v.j. f 66.72 millioen) bij f 73.62 millioen als 2/12 der raming. Men zal zich herinneren, dat de Januari- opbrengst van de Rijksmiddelen uitzonder lijk hoog. was, in verband met het gunstig verloop van de omzetbelasting, die f4y2 millioen meer opbracht dan de maand daarvoor. Dit vond zijn oorzaak in belang rijke wijzigingen in het betalingssysteem. Thans is de opbrengst van de omzetbelas ting niet zoo gunstig. Februari leverde een bedrag op van f 5.565.451 tegen f 6.176.272 in dezelfde maand van het vorig jaar. De op brengst over de eerste twee maanden van 1939 bedraagt f 15.3 millioen (v.j. f10.5 mil lioen), terwijl geraamd was f 13.6 milliocu, zoodat eenige reserve voor mogelijke tegen slagen nog wel aanwezig is. De dividend- en tantièmebelas ting bleef in Februari 8 ton onder de raming. Toch was de opbrengst lang met slecht: fl.4 millioen ('v.j. fl millioen). We zullen af moeten wachten, wat de zomer maanden op dit gebied brengen. De invoerrechten blijven een stij gende tendens toonen. In Februari werd ontvangen f8.4 millioen (v.j. f6.6 millioen). Over twee maanden werd de raming van f 16 millioen met 3 ton overschreden. Vorig jaar was de ontvangst in deze periode f T3.6 millioen De accijnzen geven over Februari een nogal teleurstellend verloop te zien. Alleen het gedistilleerd en het bier konden de opbrengst van Febr. 1938 overschrijden, 's Rijks schatkist ontving resp. f2.3 mil lioen (v.j. f2.1 millioen) en f59S.000 (v.j. f498.000). De onberekenbare suikeraccijns blijft met f4 millioen ditmaal 3y2 ton bij vorig jaar ten achter, doch de raming werd ge haald, ook over twee maanden. Dat geldt ook voor de t a b a k sa c c ij n s, welke f2.8 millioen opleverde v.j. f3 millioen). De accijnzen op zout, geslacht en w ij n worden resD. verantwoord met f122.903 f v.j. f 300.424), f552.120. (f587.741) en f32 821 (f91.178). De zegelrechten hebben in de afge- loopen maand ruim fl millioen meer opge leverd dan vorig jaar. Zij stegen in op brengst van f 1.9 millioen tot f2.9 millioen De heide eerste maanden van 1939 gev«n samen zelfs een zeer fraai beeld te zien met een totaal-ontvangst van f5.4 millioen (v.j, f4.2 millioen) bij ©en raming van f3.8 mil lioen. Infusschen valt deze „douceur" even weg wanneer men de teleurstellende cijfers be schouwt van de successierechten we ke in Februari f3.6 millioen (v.j. f4.5 millioen) opleverden De heide eerste maan den gaven in totaal f6.9 millioen (v.j. f8.4 millioen) bij een raming van f 8 mil lioen. De registratierechten loopenterug t.o.v. vorig jaar. Tot dusver wisten zij ech ter de raming nog te halen. Februari gaf 11.3 millioen (v.j. f1.1 millioen). Tenslotte dient vermeld, dat de opbrengst r?'2en f70000 bedro<« ibl80>2). De beide eerste maanden geven zoowel t.o.v, vorig jaar als t.o.v. de raming een flink avans te zien. De kohierbelastinaen Op u!t Februari J.l. was voor de direc te belastingen op het kohier pebracht in totaal f 44.966.105 (v.j. f41.375.787). Dit hoostere bedrast is bijna jteheel te danken aan de inkomstenbelasting welke met eer. totaal van f50.133.65I het kohierbedrag va ult. Februari 1938 met f4.751 988 heeft over schreden. Het tweede middel, dat hooger In kohier is gebracht, is de belasting'van fx? °.d e h a n d en wel met f 459.818. wat de overige belastingen betreft, bleef ae g rondbe lasting in vergelijking met het vorig jaar f 1.256.952 ten achter, (e vermogensbelasting met f30.630 en f 253.605 digingS"b6laSting met ECONOMISCHE VOORDEELEN VOOR DUITSCHLAND Door de veranderingen in Midden-Europa Van tijdelijken aard Nu Tsj echo-Slowakij e door DuitecMand is ingepalmd, doet zidh de waag voor of Duitschland door deze nieuwe annexatie er economisch op vooruit zal gaan. Men mag veilig aannemen, dat de controle over Tsje- cho-Slowakije de spanning in het Duitsche economische leven voorloopig aanzienlijk zal verlichten. Een bijzonder correspondent van de „Fin. News" meent, dat Dui'tsohüiand1 nu de beschikking zal krijgen over goud- en devie zenvoorraden en andere realiseerbare activa tot een totaal bedreig van ca. 60 millioen. Het deficit van de Duitsche deviezenbalams wordt in de laatste maanden op ca. 5 millioen per maand geraamd, zoodat Duitsch land voor een periode van ca. 12 maanden in het tekort van zijn deviezenbalams zou kunnen voorzien. Eveneens zal Duitschland voordeel kunnen trekken uit het feit, dat het in staat is beslag te leggen op de Tsjechische arbeidsreserves, welke nog aanzienlijk zullen toenemen door de demobilisatie van een groot aantal troe pen. Tenslotte zal DuitscMands militaire kracht aanzienlijk sterker worden door de toevoeging van groote hoeveelheden prima oorlogsmateriaal, varieeremd van vliegtuigen tot alle soorten artillerie, toebehoorend aan het Tsjechische leger. Nog grooter zullen voor Duitschland de voordeelen zijn uit het bezit van een van de grootste en meest effi ciënte bewapeningsindustrieën ter wereld. De nadeelen De medaille heeft echter ook haar keer zijde. Er is ook een aantal factoren, die op den langen duur Duïtsohlamds economi sche structuur verzwakken zullen. Tsjecho- Slowakije is een sterk geïndustrialiseerd land en hoewel het zichzelf van levensmiddelen kan voorzien en een houtoverschot heeft, bezit het nauwelijks een eigen binnenland sche grondstofbron. Tsj eaho - Slowakij e is daarom afhankelijk van. een vrij grooten invoer, welks hooge peil gehandhaafd kon worden door uitvoer op groote schaal. Een ding is wel zeker, dat een door Duitschland gecontroleerd Tsjecho-Slo- wakije een groot deel van zijn uitvoerhandel zal verliezen. Met andere woorden. Tsjecho- Slowafcije zal, voor zoover het de Duitsche deviezenpositie betreft, meer en meer tot een last worden. Daarnaast zal men er rekening mee dienen te houden, dat de weerslag van Duitschlands optreden in de democratische landen zeer ongunstig is, zoodat een nieuwe slag zal wor den toegebracht aan de Duitsche export. De goudvoorraad in Londen In sommige Londensche bankkringen gaf men gisteren te kennen, dat de goudvoorraad van de Tsj echo - Slowaaksche Nationale Bank, welke voorraad thans in Londen wordt be waard, niet aan Duitschland mag worden uit geleverd'. Men herinnerde aan het feit, dat toen Duitschland een jaar geleden Oostenrijk inlijfde, de Engelsche autoriteiten aan de Duitsche regeering al het goud en sterling- tegoed van de Oostenrijksche Nationale Bank dat toen bij de Engelsche bank was onderge bracht hebben overgedragen. In het huidige geval echter, zoo redeneert men, zouden de Britsche autoriteiten gemachtigd kunnen worden het bezit van de Tsjecbo-Slowaaksche. Nationale Bank te bewaren, totdat Tsjecho- Slowakije zijn vrijheid zal hébben herkregen. Het achterhouden van dit bezit te Londen -au eveneens een garantie kunnen vormen tegen een in gebreke blijven van DuitscMand wat. betreft t handhaven van den dienst op de Tsjechische buitenlandsche leeningen. Vermeld dient te worden, dat de noteering van de 8 pOt. pondenleeniiing Tsjecho-Slowa- kije gedaald is beneden 31 tegen een koers 39 enkele dagen geleden. De Tsjechische rbiljetten sijn in het buitenland vrijwel onverkoopbaar geworden. Een verklaring van Simon In het Lagerhuis heeft minister Simon op een vraag, of onmiddellijk stappen zullen worden gedaan, teneinde te voorkomen dat de groote goudreserve, welke in Londen wordt bewaard voor rekening van de Nation. Bank van Tsjecho-Slowakije, aan de Duitsche autoriteiten wordt overhandigd, verklaard, dat een dergelijk verzoek om eenig deel der goud reserve te tramsfereeren, tot nu toe nog Met is gedaan. Aan de Bank van Engeland is echter ge vraagd, geen goud of saldi naar Tsjecho-Slo- wafldje te transfereeren, alvorens overleg te plegen met de regeering. Mr Dr R. KOPPE f Men schrijft ons: Anti-revolutionair Groningen is gister getroffen door een ernstig verlies door het plotseling verscheiden van Mr Dr R. K o p p e, te Gorningen, het a.r. lid van het college van Ged. Staten in die provincie. Midden in de verkiezingscampagne, waarin hij als lijstaanvoerder zulk een voorname plaats innam, is hij door God weggenomen. Als in één oogenblik. A.R. partij innemen. Een ander zal no. 1 zijn, een ander zal zijn plaats moeten innemen in het Col lege van Gedepu teerden en in zoo menigen kring waar in de ontslapene zich bewoog. God nam hem weg. Hem past onze dank voor hetgeen Hij in Mr Koppe schonk. En dat was zeer, zeer veel. Want Mr Koppe was een harde werker. Bijkans 20 jaar was hij lid van Ged, Staten, nadat hij een vier tal jaren de a.r. partij in den Groningsóhen gemeenteraad had vertegenwoordigd. Vele jaren was de heer Koppe de leider van de a.r. politiek in de stad Groningen. Als voorzitter der a.r kiesvereeniging Nederland en Oranje was hij de rechte man op de rechte plaats. Het provinciaal comité van ar. kiesvereeniging diende hij als tweede voorzitter, terwijl hij tevens zitting had in het Centraal Comité der A.R. partij. Mr Koppe was voorts lid van het cura torium van het Willem Lodewijk Gymna sium, voorzitter van het bestuur van de Kweekschool met den Bijbel te Groningen, directeur van de Groningpche Hypotheek bank en voorzitter van het bestuur van de Boazbank te Groningen. De regeering erkende de verdiensten van Mr Koppe door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Wisseling van het Indisch leger-* commando. j Overleden is Mr Dr R. Koppe, lid vaiï Gedep. Staten in Groningen. De Holland-Amerika-Lijn bestelt twee nieuwe schepen De Eerste Kamer heeft de wijziging van het Reglement van Orde goedgekeurd en daarna de begrooting van Economische Zaken verder behandeld en aangenomen. De opbrengst van de Rijksmiddelen oveS Februari. Minister Romme heeft gesproken over een plan om de werkloozen in de gelegen-* heid te stellen niet meer te stempelen, maar dit anders te regelen. Vrijwel geheel Roethenië thans door dei Hongaren bezet. Zullen de Fransche en Britsche gezant ten te Berlijn worden terug geroepen? Naar verluidt is er sprake van Eden en' Churchill in het Britsche kabinet op te; nemen. Shakespeare over de geweldige uitbrew ding der Engelsche vloot. NEERSLAG EN WIND Voor het geheele land: tempe ratuur om het vriespunt, meest zwaar be wolkt, geen neerslag van beteekenis^, krachtige tot matige noordoostelijke wind* BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.3 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 2.6 C. FIETSERS LICHT OP: 18 Mrt. Van 'sav. 6.37 u. tot 'smorg. 5.39 U KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN HOLLAND-AMERIKA-LIJN BESTELT TWEE SCHEPEN Bij Wilton-Fijenoord te Schiedam ROTTERDAM, 17 Maart. Naar wij ver nemen heeft de Holland-Amerika Lijn bij de N.V. Wilton-Fijenoord te Schiedam een order geplaatst voor den bouw van een tweetal dubbelschroefmotorschepen voor haar Noord Pacific-kustdienst. De schepen zullen van het „Noordam'.'-type zijn en 12.000 ton meten. De koelruimte bedraagt 216.000 kubieke voet. De schepen zullen plaats bieden aan honderd passagiers. De dienstsnelheid be draagt zestien mijl. De oplevering zal in de tweede helft van 1940 moeten geschieden. Trompenberg's Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele |atr geopend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1