Jlieuiuc jCcitisdjr (Courant DUITSCHE TROEPEN BINNEN PRAAG Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken DE HONGAARSCHE TROEPEN IN KARPATHO-OEKRAINE Duitsche troepen vlak bij Praag Duitschers rukken Bohemen en Moravië binnen De tijd gaat voort De tijd is er nog De tijd moet benut illbonntnttntspnjs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.I8 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i cl No. 6651 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 15 MAART 1939 19e Jaargang attertmtieprijjen: Van 1 tot 3 regels1.17'/» Elke regel meer022'li Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 DE TIJD GAAT VOORT Na 3e strubbelingen tusschen de landelijke Slowaaksche regeering te Bra tislava en de centrale Tsjecho-Slowaaksche regeering te Praag hebben de dingen in Midden-Europa een catastrofale ontwikke ling genomen, welke als eerste consekwen- tie heeft te zien gegeven het uiteenvallen ,van de Tsjecho-Slowaaksche republiek. Ge lijk bekend bestonden er tusschen Praag en Bratislava aan den eenen kant, en tusschen Praag en Chust, de landelijke hoofdstad yan de Karpatho-Oekraine aan den anderen kant, reeds langen tijd ingrijpende ver schillen over de mate van autonomie, welke aan de samenstellende deelen van de repu bliek zouden worden verleend. Sinds de overeenkomst van München zijn deze pro blemen nimmer geheel en al van de baan geweest, doch in de laatste weken werd de drang naar een oplossing van de zijde van Slowaken en Oekrainers zoo groot, dat in de hoofdstad der republiek voor een tot het bittere einde toe doorzetten der separatis tische actie moest worden gevreesd. Praag trachtte aan dez,e extreme Slowaaksche Roeteensche nationalisten nog den weg af te snijden, door in de beide betreffende lan delijke regeeringen van hoogerhand veran deringen aan te brengen. In Chust aan vaardde men zulks onder protest, Bratis lava echter nam het niet Welke rol de verschillende Duitsche taal eilanden bij deze binnenlandsche troebelen hebben gespeeld, is thans nog niet duide lijk. Dat de Duitsche minderheid in Slo wakije aan den kant der separatisten stond, bleek echter zonneklaar, en werd nog be vestigd door het feit dat de Weensche zen der ter beschikking van paar Oostenrijk Uitgeweken Slowaaksche leiders werd ge steld. Wij mogen hieruit opmaken, dat zoo er wederom in Tsjecho-Slowakije sprake kon zijn van het lastig vallen van Duitsche bedrijven en Duitsch-sprekende bevolkings- deelen, een zekere mate van provocatie daaraan derhalve vermoedelijk wel niet vreemd zal zijn geweest In gebieden met zoo gemengde bevolking als de onderhavige is er trouwens niet veel voor noodig, het .vuur van haat en naijver hoog te doen p- De Duitsche sympathie en steun voor Slowakije als onafhankelijk Middien-Euro- peesch gebied impliceert echter nog iets anders, n.L de bereidheid van Berlijn, om het territoir van de Roetenen, de zgn. Kar patho-Oekraine, aan de Hongaren en Polen over te laten. Immers, men kon zich in de Duitsche hoofdstad moeilijk ontveinzen, dat zoo Slowakije als midden-moot aan de .Tsjecho-Slowaaksche republiek ontviel, het daardoor in geografisch isolement geraken de Roethenië niet zelfstandig op de been zou kunnen blijven. De Karpatho-Oekraine is daartoe te arm aan hulpmiddelen, te schraal bevolkt, en bovendien te achterlijk in zijn ontwikkeling. Het zou de zuigkracht van Hongarije, dat zich door een gemeen schappelijke grens bij Polen wenscht aan te sluiten, niet kunnen weerstaan. Wie Slo wakije uit deze landentrits wegnam be werkstelligde daardoor welbewust de alge- heele ineenstorting van den staat van Ma- sarijk en Benesj. De veronderstelling is daarom gewettigd, dat door deze concessie aan de Hongaarsch-Poolsche verlangens het Derde Rijk geen ander doel nastreeft, dan zich een nauwer samengaan met deze beide mogendheden te verzekeren, een ver steviging dius en verlenging van de RomeBerlijn, welke ook in Italië gaarne zou worden giezien. De keerzijde van deze medaille is voor de Tsjechen wel heel bedroevend. Zij moeten zich laten welgevallen, dat Duitsche troe pen hun grondgebied, laten wij hopen tijde lijk, in bezit nemen, teneinde „do orde te herstellen". Zonder omwegen wordt hier mee aan den dag gelegd, dat het Derde Rijk Zich voorstelt, in de toekomst in de zuiver Tsjechische landen Bohemen en Moravië de lakens uit te deelen al zal zulks geschiede.) onder het mom van een blijvende Tsjechi sche .zelfstandigheid". Aan gewettigde na tionale aspiraties wordt hiermede practisch voorgoed een einde gemaakt Zij, die in de jaren vóór en tijdens den wereldoorlog alles offerden voor 'n nationale Tsjechische her rijzenis, waren zich ervan bewust dat zij een worsteling hadden ondernomen, welke een hachelijk kleine kans bood op succes. Maar uitzicht bestond er dan toch in ieder geval nog. Doch elke hoop op volledige nationale zelfbeschikking voor dit kleine, doch cultureel zeer hoogstaande Tsjechische .volk lijkt nu voorgoed afgesneden. Dat de Duitsche troepen vandaag bezit namen van Praag heeft in dit opzicht een onheilspel lend symbolische beteekenis! Duitschland Volgt zijn „Drang nach Osten" en laat zich daarbij door geen enkele gevoeligheid weer houden. De vraag moet worden gesteld, of thans de laatste grensherzieningen hun be slag hebben gekregen; economisch is de be Weging naar Duitsche suprematie in deze yichting zeker nog niet ten einde. Duitschers bezetten Bohemen en Moravië Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Slowakije heeft de minister-president van de Karpatho-Oekraine, W o 1 o s j i n, gisteren te Chust een onafhankelijke Karpatho-Oekraïnsche regeering gevormd- Intusschen echter liep tusschen Boedapest en Praag een ultimatum betreffende de in de Karpatho-Oekraine wonende Hongaarsche be volkingsgroepen, waarin o.a. werd geëischt, dat de Hongaarsche verdedigingsorganisaties zich vrijelijk zouden mogen bewapenen. Toen Praag, nog mede namens de regeering te Chust, dezen laat- sten eisch had afgewezen, is het geheele Karpatho-Oekrainsche ka binet naar Roemenië gevlucht. Terwijl de Tsjechische troepen met de ontruiming van het Karpatho-Oekrainsche grondgebied begonnen, hebben de Hongaarsche troepen zich van het grensgebied meester gemaakt. Naar verluidt trekken zij snel op, en moet worden ver wacht, dat zij nog heden de Poolsch-Oekrainsche grens zullen be reiken, waardoor dus de geheele Karpatho-Oekraine in Hongaarsch bezit zal zijn. In Polen, waar men zich steeds een voorstander van zulk een Hongaarsche actie heeft betoond, legt men groote voldoe ning erover aan den dag, dat het verlangen naar een gemeenschappe lijke Poolsch-Hongaarsche grens thans in vervulling zal kunnen gaan. Hongarije schijnt aan Roemenië ervan kennis te hebben gegeven, dat het zich niet zal verzetten tegen een Roemeensche inbezitname van die Oekraïnsche districten, waar een Roemeensche minderheid woont. Inderdaad schijnen de Roemeensche troepen intusschen reeds meer dan twintig dorpen in het oostelijk deel van Karpatho-Oekraine te hebben bezet. Berichten, dat ook de Poolsche troepen Karpatho-Oekraine zouden zijn binnengetrokken, worden te Warschau ten stelligste ontkend. Naar vernomen wordt zijn de telefoonverbindingen tusschen Praag en de Karpatho-Oekraine verbroken. Te Praag is een officieele ver klaring gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat de constitutioneele banden tusschen Praag en Chust hebben opgehouden te bestaan, en dat Praag niet langer verplicht is, de grenzen van de Karpatho- Oekraine te verdedigen. Hacha en Chvalkovski, die te Berlijn met Hitier hebben on derhandeld, hebben het lot van Bohemen en Moravië in handen van den Führer gelegd. Deze heeft daarop bevolen, dat de Duitsche troepen deze gebieden tot herstel der orde zullen bezetten. Duitsche voorposten zijn inmiddels reeds in Praag binnengetrokken. De afscheiding van de Karpatho-Oekraine en van Slowakije van de Tsjecho-Slowaaksche republiek beteekent practisch het uiteenval len van den door Masarijk en Benesj geschapen staat. De Karpatho-Oekraine, ook wel Roethenië genoemd, zal zeer vermoe delijk permanent aan Hongarije komen, gelijk als in de dagen der zgn. dubbelmonarchie, met uitzondering van de Roemeensche minder - heidsgebieden, waaromtrent een Roemeensch-Hongaarsche overeen komst schijnt te zijn getroffen. Wat Slowakije betreft, dit zal onder sterken Duitschen invloed ge raken. Reeds thans wordt het ontvlucht door treinen-vol Joden, die niet meer dan 500 kronen mogen meenemen. BERLIJN, 15 Maart (Havas) Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de hoofd macht der Duitsche troepen zich nog slechts op enkele kilometers afstand van Praag bevindt. Reeds hebben de voorposten verschillende openbare gebouwen in Praag bezet, o.a. het minis terie van P.T.T. Incidenten deden zich niet voor. Koolhoven bouwt een Oceaanvliegboot ROTTERDAM, 15 Maart. Naar wij van betrouwbare zijde vernemen wordt in di N.V. Koolhoven vliegtuigenfabriek te Rot terdam sinds enkele maanden gewerkt aan een reusachtig watervliegtuig, dat bestemd voor het transatlantisch verkeer. Deze vliegboot, welke in haar uiterlijk veel il doen denken aan de Amerikaansche Clipperbooten, zal 60 a 70 passagiers kunnen vervoeren, benevens een bemanning van 12 personen. Het wordt een machine met een draagvermogen van 100 ton, uitgerust met acht motoren en vier schroeven. Iedere schroef krijgt twee aandrijfmotoren. Voor den bouw van het vliegtuig zal men waar schijnlijk 1% a 2 jaar noodig hebben. Met deze vliegboot zal men in 20 uren van Europa naar Amerika kunnen vliegen, Duitsche troepen naar de Oekraïne BRATISLAVA, 15 Maart (Havas) Hongaarsche troepen gaan voort met de be zetting van de Sub-Karpathische Oekraine. Op het oogenblik bevinden zij zich in de Latorica-vallei. In antwoord op het telegram, dat de mi nister-president van de Sub-Karpathische Oekraine, Mgr Wolosjin, gister aan Hitier heeft gezonden, zijn Duitsche troepen naar de Sub-Karpathische Oekraine gezonden. De minister-president van Slowakije Mgr Tiso heeft aan de Slowaaksche autoriteiten opdracht gegeven den doortocht van Duitsche troepen te vergemakkelijken. Vanochtend is een regiment gemotori seerde Duitsche infanterie Zlina in het Noorden van Slowakije gepasseerd, op weg naar Neutieschen-Presov, het grens station van Slowakije op den weg naar de Subkarpatische Oekraïne. Mobilisatie in Slowakije De Slowaaksche minister-président Tiso heeft de mobilisatie gelast van vijf lich tingen van de reserve der Hlinka-garde, ter verzekering van de veiligheid der Slowaak sche grenzen. Deze maatregel was noodig, aangezien de Hongaarsche troepen, die de Subkarpatai- sche Oekraine bezetten, de grens van Slo wakije bij Sobrance hebben overschreden. Mobilisatie in de Subkarpathische Oekraino Te Berlijn wordt van welingelichte zijde te Chust vernomen, dat het niet juist dat Hongaarsche troepen het plaatsje Sva- lava hebben bezet De ICarpathische Oekraine beschouwt zich als een zelfstandige staat en heeft Duitsch land verzocht onmiddellijk in te grijpen om zijn onafhankelijkheid te doen eerbiedigen, Een Oekrainsch leger is gevormd uit de Oekrainsche soldaten van het Tsjechische leger, tezamen met de Oekrainsche militairs organisatie Sitch. De gevechten tusschen de Oekrainers de Hongaarsche invallers duren voort In Oekrainsche kringen te Berlijn geeft men te kennen, dat men vertrouwt op de hulp yan Ruitschland, Een proclamatie van den Führer BERLIJN, 15 Maart (D.N.B.) Adolf Hitler heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd Aan het Duitsche volk. Nadat eerst voor eenige maanden Duitschland gedwongen is geweest, zijn in aaneengesloten nederzettingen wo nende volksgenooten in bescherming te nemen tegen de niet te dragen terreur van het regiem in Tsj echo-Slowaky e hebben zich in de laatste weken weder om dergelijke verschijnselen voorge daan. Dit moest in een gebied, waar zooveel nationaliteiten naast elkander leven, tot ondragelijke toestanden lei den. Als reactie op deze nieuwe aanvallen op de vrijheid en het leven van volks groepen, hebben zich deze van Praag losgemaakt. Hiermede heeft Tsjecho- Slowakije opgehouden te bestaan. Sedert Zondag hebben zich op vele plaatsen woeste uitspattingen voorge daan, waaraan wederom talrijke Duit schers ten offer vielen. Van uur tot uur neemt het geroep om hulp van de vervolgden toe. Uit de volkrijke Duitsche taaleilanden, welke door de grootmoedigheid van Duitsch land in de afgeloopen herfst bij Tsjecho-Slowakije zijn gebleven, komt wederom een stroom van vluchtelingen, die have en goed hebben achtergelaten, naar Duitschland. Een voortduren van dezen toestand moet leiden tot een ver storing van de laatste orde, welke nog in dit gebied, waarin Duitschland een levensbelang stelt en dat zelfs meer dan duizend jaar deel heeft uitgemaakt van het Duitsche rijk, heerscht. Teneinde nu definitief een einde te maken aan deze bedreiging van den vrede, en goede voorwaarden te schep pen voor de nieuwe orde in dit gebied, heb ik besloten vandaag Duitsche troe pen te laten binnenrukken in Bohemen en Moravië. Zij zullen de terroristische benden en de Tsjechische strijdkrach ten, welke hen beschermen, ontwapenen, het leven van alle bedreigden bescher men en de grondslagen leggen voor het invoeren van een doeltreffende rege ling, welke recht zal doen aan de ge schiedenis van duizend jaar en de prac- tische nooden van het Duitsche en Tsjechische volk. w.g. Adolf Hitler. Berlijn, 15 Maart 1939. „LOT VAN TSJECHISCHE VOLK IN HITLERS HANDEN" Na het onderhoud dat H i 11 e r, Hacha, Von Ribbentrop en T s j v a 1 k 0 v s k i in de Rijkskanse larij te Berlijn hebben gehad, is heden morgen omstreeks U uur aldaar de vol gende overeenkomst geteekend: „Op hun verzoek heeft de Führer in tegenwoordigheid van minister Von Ribbentrop, Hacha en Tsjvalkovski ontvangen. Tijdens de bijeenkomst ts openhartig de toestand besproken, welke is geschapen door de jongste gebeurtenissen m Tsjecho-Slowakije. Beide partijen hebben de overtuiging uitgesproken, dat het doel van alle pogingen moest zijn het verzekeren van orde, rust en vrede in dit deel van Centraal-Europa. Hacha heeft verklaard, dat hij, om dit doel te dienen en tot een definitieve pacificatie te komen, het lot van het Tsjechische volk en land in vol ver trouwen in de handen van den Führer legt De Führer heeft deze verklaring aan vaard en heeft het besluit te kennen gegeven, het Tsjechische volk onder de bescherming van het Duitsche rijk te nemen. De autonome ontwikkeling overeenkomstig het eigen karakter van het land, zal verzekerd worden" MIDDELBURGS BURGEMEESTER GING HEEN Afscheid van den heer M. Fernhout MIDDELBURG, 15 Maart. In de gisteravond gehouden vergadering van den gemeenteraad van Middelburg, heeft de heer M. Fernhout afscheid ge nomen als burgemeester van Middel burg, wegens zijn benoeming als zoo danig te Bussum. In zijn uitvoerige afscheidsrede wees de .ertrekkende burgemeester op hetgeen, on danks de moeilijke tijdsomstandigheden, onder zijn leiding tot stand mccht komen. Door de structuurcrisis was het niet mo gelijk de begrooting op eigen kracht sluitend te krijgen, ofschoon men vroeger niet een te royaal of overmoedig beleid gevoerd heeft. De hulp van het Rijk heeft het bereiken van het mogelijke geremd. De Raad heeft het B. en W. niet moeilijker gemaakt dan het noo dig was. Spr. uit z n erkentelijkheid voor den Commissaris der Koningin en de Ged. Staten voor de wijze van overleg onder de vigeur van het nieuw contact in den door geen van beide zijden begeerden vorm. Do houw van het P.Z.E.M.-kantoor, de verandering van de Stationsbrug, de uitbrei dine van de Ambachtsschool, de toekomsti ge verbouwing van de H.B.S., de nieuwbouw vnn een abattoir en de straatvernieuwing op uitgebreide schaal geven of brengen arbeid aan velen. Voor de toekomst heeft spr. goede verwach tingen van het streekplan en de uitbreidings plannen, het inrichten van de ontbrekende veemarkt, van de geprojecteerde doelmatiger inrichting van het Stadhuis en van de reor ganisatie van sommige diensten. Spr. heeft als burgemeester er naar ge streefd zich te laten leiden door de begin selen die zijn persoonlijk leven beheerschen. Hij dankte de leden van den Raad en de wethouders voor hun steun en waardeering en richtte zich tot slot tot den secretaris, de hoofden van dienst, de ambtenaren en de burgerij met woorden van dank voor hun sympathie. Als voornaamste reden ven het vertrek noemde de burgemeester den gezondheids toestand van mevr. Fernhout Andere sprekers De oudste wethouder, de heer J. Ouden- d ij k, getuigde namens- de wethouders van zijn groote waardeering voor den burge meester en bood namens den Raad en secre taris <>en ets van het Stadhuis en een album aan. Vervolgens voerde de heer J. F. Heems kerk (a.r.) het woord als oudste Raadslid. Hij wees op de goede leiding van den burge meester en de prettige sfeer, die deze steeds in de raadsvergaderingen wist te scheppen. Voorts werden ook niet vergeten de moeilijk heden die er vaak waren, zooals de groote uitgaven voor de werkloosheidsbestrijding, waardoor verschillende plannen niet uitge voerd konden worden. Verder werd 't woord gevoerd door baron an der Feltz (c.h.).'die een persoonlijk woord snrak; den heer W. A. d e n H o 11 a Ti- de r namens de A.-R. fractie; mevr. Weil namens de V.-D. fractie en tenslotte door den eemeente-secretaris. Mr W. G. v Laatstgenoemde dankte den burge meester als dagelijksch medewerker voor de steeds ondervonden vriendschap en toegene genheid. Allen sprekers dankzeggende merkte burg. e r n h o u t op, dat hij opgevoed was in een krachtige, scherp omlijnde levensover tuiging, doch tevens geleerd had om buiten eigen kring te waardeeren al wat er te •aardeeren valt en er zich zoo mogelijk aan geven. Na de officieele zitting werd het woord gevoerd door Dr. S. S. S m e d i n g namens pers en door den heer ,T. W. van 't Ho ff. burgemeester van St. Laurens, na- ens de burgemeesters van het platteland. Vele autoriteiten en bestuursleden van vereenigingen of corporaties maakten daar na gebruik van de gelegenheid om afscheid te nemen van burgemeester en mevr. Fern hout Voorts kwamen nog de garnizoens commandant, vele hoofden van diensten en andere autoriteiten. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden (Red), Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De politieke verwikkelingen in Centraal Europa. Voor de Alkmaarsche rechtbank is de strafzaak behandeld van het drama te Koedijk. Tegen den arbeider B. is lei venslange gevangenisstraf geëischt. Gister is te Utrecht de veertigste Ne- derlandsche Jaarbeurs geopend. De Eerste Kamer heeft de begrooting van Sociale Zaken goedgekeurd. Gisteravond heeft een geweldige brand gewoed in het kasteel Bergh, waardoor veel kostbaar bezit is verloren gegaan. De heer M. Fernhout heeft gister af scheid genomer als burgemeester van Middelburg. De candidaatstelling voor de verkiezing van de Provinciale Staten. WEINIG REGEN Voor het geheele land: afwis selende bewolking zonder neerslag van beteekenis, krachtige tot matige noorde lijke wind, iets kouder des nachts, over dag weinig verandering in temperatuur. 16 Mrt. Zon op 6.16 uur, onder 6.03 uur. 16 Mrt. Maan op vm. 3.59 u. ond. nm. 1,34 u tot 'smorg. 6.45 Tl VERITEX VOLKSGASMASKERS Complen f. 3.50 «- O-8- VER1TEX N.V. N.V. „TWENTOL RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf 1-75 LÏTNCH f 1-25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 oor: Speciale Plats du Jour vanaf 1 0.50 Koffie 1 0.15. (Red) phirxeSS ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN H.J.VAN BLADEL, Waalwijk /andaag is de maand weer half voorbij en daarmede Is de tijd, dat wij de Krant gratis geven, weer halt verstreken. Toch houden we vol! De nummers tot 1 April behoeven niet te worden betaald. om te werken met ons blad. Het geeft veel voor weinig geld. Wie een jaarlezer aanbrengt ontvangt bovendien den prachtlgen zwaar zilveren lepel, als bewijs van onze waacdeering, toegezonden. Nu kan er nog gewerkt worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1