Jlieaurr %t\Asdjr (Jouraiit Valt Tsjechoslowakije uiteen? Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Tiso gisteren door Hitier ontvangen Verkeerde wisselstand veroorzaakt treinbotsing V «te 'J 1 r RYNBENDE abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Lose nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 5S936 DINSDAG 14 MAART 1939 19e Jaargang atfotrtcntieprtjjtn: Van I tot 5 regels t.l7'/i Elke regel meer 0327a Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels -« 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0,10 No. 6650 Heden komt de Slowaaksche landdag bij een Reconstructie der Praagsche regeering verwacht Mgr. Tiso, de voormalige minister president van Slowakije, heeft gisteren, vergezeld van oud-minister Durcans- k y, op uitnoodiging van Adolf Hitler een bezoek aan de Rijkskanselarij te Berlijn gebracht. Tiso werd officieel door ide op den „Ehrenhof" opgestelde lijf wacht van Hitler met tromgeroffel be groet, ofschoon Tiso eigenlijk op het oogenblik geen openbaar ambt in Slo wakije bekleedt. De besprekingen tusschen Hitier en mgr. Tiso begonnen om 6.30 uur en duimden ongeveer 40 minuten. Tiso ver trok in een gesloten auto van cc rijkskan selarij. Wederom stond de lijfwacht aan getreden en werden de trommels geroerd- Na zijn onderhoud met Hitier heeft mgr. Tiso een telefonische bespreking gevoerd met den Slowaakschen minister president Sidor in Pressburg. Deze verklaarde zich op Tiso's ver- Zoek bereid, heden den Slowaakschen landdag bijeen te roepen. Naar „Un. Press" verneemt, zou in 'deze bijeenkomst worden bekend ge maakt, dat de regeering te Praag den eisch van de Duitsche regeering, om een onafhankelijk Slowakije te stichten, zou hebben aanvaard. De Tsjechische regeering zou ook het ontslag hebben goed gevonden van de kabinetsleden Elias en Sirovy, die aan Berlijn onwelgevallig zijn. Mogelijk zal ook de Karpatho-Oekraïne Onafhankelijk worden gemaakt. Naar Havas met alle reserve mede deelt, zouden belangrijke Duitsche troe penbewegingen in de nabijheid van de Duitsch-Tsjechische grens plaats vinden. Men spreekt van 200.000 man. Een legergroep zou te Dresden zijn ge concentreerd, een tweede te Leipzig en te Chemnitz en een derde te Weenen. De Slowaaksche landdag, welke vandaag hijeen zal komen, was reeds lang van te voren tegen heden bijeengeroepen, doch Ideze zitting was door Sidor den nieuwen minister-president, tot 28 Maart a.s. uitge steld. Dit uitstel werd door de Duitsche pers sdherp gecritiseerd als een maatregel, om do wettelijke vertegenwoordiging van het Slowaaksche volk machteloos te maken Naar verluidt zal de oud-premier Tiso vandaag persoonlijk in de landdag-zitting aanwezig zijn, en zal er een verklaring over de situatie worden voorgelezen. Naar verluidt zou te Praag een Duitsche pota zijn overhandigd, welke twee eische-n bevat, namelijk de verdeeling van Tsjecho Slowakije in drie zelfstandige staten resp. Voor de Tsjechen, de Slowakzen en de Kar- patho-Oekrainiers en ten tweede een wijzi ging in de Tsjechische regeering, waaruit de generaals Elias en Sirovy zouden ten verdwijnen, In goed-ingelichte kringen te Praag houdt inen rekening niet de mogelijkheid, dat de regeering aldaar spoedig zal aftreden. De toon der Duitsche pers is, op comman do van hooger hand, weer zeer fel en de bladen staan vol sensationeele berichten, waaruit moet blijken, dat de toestand in Tsjecho Slowakije, en speciaal in de Slo waaksche hoofdstad van uur tot v~ gender wordt Anti-Duitsche incidenten? Duitsche persberichten meldden, dat te Iglau aan de Tsjecho-Slowaaksch-Duitsohe grens Tsjechische gendarmes met gevelde bajonetten op Duitsche pensioentrekkers zijn losgetrokken. Dezen demonstreerden, omdat zij reeds sedert twee maanden geen uitbetaling van hun pensioen hadden ge kregen. Het gevolg van deze charge was, dat vele personen gewond werden. Deson danks duren de demonstraties nog voort. Uit Giessheubel, i-n de nabijheid van Iglau komen berichten binnen dat Tsjechische gendarmes op een groep Duitschers gescho ten hebben, waarbij eveneens verscheiden personen gewond zouden zijn. Verder geven de Duitsche bladen ver halen over ongeregeldheden, waarbij de Tsjechen kokend water uit de ramen op dc hoofden van Duitschers gieten, de Duit schers neerelaan, de Duitschers in het ge laat slaan, op de Duitsche vlag schieten en dergelijke. Naar Havas meldt, wordt de Duitsche perscampagne te Praag met groote aan dacht en ongerustheid gevolgd. In bevoegde kringen verklaart men, dat de openbare meening in Tsjecho Slowakije kan worden vertroebeld door de berichten in de Duitsche bladen, die thans vrijelijk kunnen worden ingevoerd en dat deze verzonnen berichten een sfeer van vijandigheid tusschen Slaven en Duitschers in Tsjecho Slowakije zouden kunnen scheppen. Van de Duitsche legatie te Praag zijn gisteren heel den dag te Berlijn rapporten ontvangen, welke op het ministerie van buiten lanasche zaken worden bestudeerd. Uiteengezet wordt, dat de Duitsche belang stelling in den toestand voornamelijk op drie punten is geconcentreerd: 1. Volgens ontvangen berichten worden Duitschers mishandeld en gearresteerd. 2. Duitschlan-d heeft een groote belang stelling voor ongeregeldheden of troebelen, die zich direct over zijn grenzen voordoen. 3. Duitschland kent zeer bijzonder belang >e aan ae handhaving van den geest scheidsrechterlijke uitspraak van Weenen en de overeen/komst van Muenohen. Dit laatste punt, aldus Reuter, raakt tuurlijk ook Italië. De telegraaflijnen van de as Rame-Berlijn waren den geheelen dag druk bezet voor de uitwisseling van inlich tingen en opvattingen. Vrijheidsbetooging te Bratislava Volgens het D.N.B. is gisteren op het Schouwburgplein te Bratislava een Slo waaksche vrijheidsbetooging door de Tsje chische politie met traangasbommen en ge velde bajonetten uiteengejaagd. De propa- a-leider van Tiso, Mach, die vanaf het balkon A-oor een hotel het woord' voerde, zou door de Tsjechen gearresteerd zijn. Men hoorde voortdurend schieten en schreeuwen. drei- Een oproep van Mor gas Murgas, de commandant der Hlinka- garde, die door minister-president Sidor is ontslagen, en zich thans te Weenen ophoudt, heeft aldaar voor de microfoon een Slowaak sche rede tot zijn aanhangers gehouden, waarin hij o.a. verklaarde: „Sidor is op het oogenblik minister-president bij de genade van Praag. Zondag heb ik tot hem gezegd: „Wat je doet is slecht en een nationaal ongeluk!" Sidor onderhandelt thans met de Tsjechi sche generaals. Ik ben een door Tsjechische politieagenten vervolgde gardist, die trouw gebleven is aan het groote bevel van Hlinka van 13 Maart 1938 te Sillein: „Praag, vaar wel". De volgende dagen zullen bewijzen, wie 't goede en juiste voor de Slowaaksche en christelijke zaak heeft gedaan de tegen woordige minister-president Karol Sidor of de gardist Karol Murgas. Gardisten, het uur is gekomen en dus roep ik u, Slowaken, op de wacht te trekken". Een Slowaaksch vrijkorps Volgens een bericht uit gewoonlijk trouwbare bron recruteert Durcansky Weenen een vrijkorps van in Duitschland wonende Slowaken. Reeds is een eerste re giment gevormd. Het bestaat uit Slowaken, die niet lang geleden in Duitsche arbeids kampen gewerkt hebben. Verder wordt ver nomen, dat de vroegere afgevaardigde, May, die wordt beschouwd als een der radicaalste leiders dor Sudëlen-Duitschers, en thans een hooge functie bij de Duitsche S.S. bekleedt, in het Duitsche hoofdkwartier te Bratislave is aangekomen. Ook te Bern is bericht ontvangen, dat thans in Weenen een „Slowaaksch legioen" wordt georganiseerd onder leiding van den gewezen Tsjecho-Slowaakschen minister Durcansky. Het betreft 5000 arbeiders, die na München naar Duitschland werden ge zonden, om er werk te zoeken. Zij zijn te Weenen aangekomen, waar zij worden geor ganiseerd naar het voorbeeld van het Sude- ten-Duitsche legioeh, dat indertijd door Hen- lein op de been werd gebracht aan den voor avond der gebeurtenissen in September j.L Twee stoomtreinen te Vinkeveen op elkaar gereden Vijftien reizigers werden licht gewond Materieele schade is vrij groot VINKEVEEN, 14 Maart. Nabij het station alhier zijn gisteravond tegen zeven uur door een verkeerden wisselstand twee stoomtreinen op el' kaar gereden, tengevolge waarvan vijftien reizigers lichte onbeteeke- nende verwondingen opliepen. De eene trein was om 18.11 uur van het station Amsterdam-Haar lemmermeer vertrokken en naderde op hetzelfde tijdstip het station Vin keveen als de andere trein, welke om 18.50 Nieuwersluis had verlaten. Tengevolge van de botsing kwa men de beide locomotieven tot ont sporing. De treinenloop ondervond door de botsing groote vertraging. Het ongeluk heeft zich voorgedaan op het station. Hier stond trein 3731 uit Uithoorn reeds, toen die uit Nieuwersluis naderde. machinist van den stilstaanden trein zag den trein 3732 den wissel verkeerd op rijden en trachtte door langgerekte fluitsig nalen de aandacht van rijn collega te trek ken. Deze slaagde er evenwel niet meer in zijn trein tot stilstand te brengen en met een geweldigen slag had de botsing plaats. Van beide treinen bleken de passa giers verwondingen te hebben qpgeloo- pen, welke gelukkig slechts van lichten aard waren. In den stilstaanden trein bevonden zioh sleohts vijf passagiers doch in den andere zaten omstreeks twintig personen. In totaal werden vijf tien reizigers aan ledematen of gelaat licht gekwetst Zij werden door de plaat selijke geneesheeren Pierrot en B ij- 1 e v e 1 d verbonden en konden vervol gens met een autóbus naar hun wonin gen te Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen worden vervoerd. De machinist van trein 3731 werd niet gewond, doordat hij zich aan den rij- wand van de locomotief vasthield. De stoker sprong tijdig van de machine. Gezien het feit, dat de trein uit Nieuwer sluis op het station Vinkeveen moest stop pen, had deze slechts een matigen gang, an ders waren de gevolgen zeker ernstiger ge weest Treinen ernstig beschadigd Door da botsing zijn enkele wagens uit de rails geloopen, terwijl de beide treinen ern stig werden beschadigd. Een der houten voertuigen was voor het grootste deel ver splinterd. Kort na het ongeluk verschenen hulpploe gen der spoorwegen uit Nieuwersluis en Uithoorn op de plaats van het ongeluk, ten einde onmiddellijk maatregelen te nemen om het treinverkeer, dat over beide sporen versperd was, voortgang te doen vinden. Te negen uur was men met het opruiming"- werk zoodanig gevorderd, dat 't hoofdspoor vrij was. Goederentrein 5397, die om 19.52 uur naar Utrecht moest vertrekken, en die uit 42 wa gens, waarvan 16 met levende varkens, be stond, werd te Uithoorn even opgehouden. om het personenverkeer voortgang te doen vinden. Hiertoe werd trein 3735, die om 21.02 uit Amsterdam te Uithoorn aankomt, als trein 3736 in plaats van de te Vinke veen verongelukte naar Amsterdam te ruggezonden om 21.17. De reizigers voor de zen trein waren per bus uit Nieuwersluis, Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht aangevoerd Nadat deze trein was vertrokken, ging de goederentrein door naar Utrecht, via Vinke- De burgemeester en de rijkspolitie waren op de plaats van het ongeluk aanwezig. Belgisch vliegtuig verongelukt Drie dooden BRUSSEL, 14 Maart. (Belga). Van ochtend te kwart voor vijf is het Belgi sche vliegtuig, dat den nachtpostdienst tusschen Londen en Brussel verzekert, bij het vliegveld Haren verongelukt. De drie leden van de bemanning werden uit het toestel geslingerd en zijn om het leven gekomen. Men veronderstelt dat het ongeluk te wijten is aan de slechte weers omstandigheden welke heerschten op het oogenblik, dat de piloot wilde dalen. Het toestel is verbrand; die post geheel ver- De vlootdemonstratie te Rotterdam Nadere bijzonderheden Thans staat vast, dat de Marine-autori teiten goedkeuring hebben gehecht aan het te Rotterdam bij het Comité ter Bevor dering van Nationale Belangen opgekomen denkbeeld om op Zaterdag 29 April op de Rivier een groote vlootdemonstratie te hou- De bedoeling is aan de Rotterdamsche be volking een denkbeeld te geven van de Ne derlandsche vloot De demonstratie zal zioh afspelen tusschen het Prinsenhoofd e Heuvel. Nader wordt gemeld, dat aan de organi satie ook zal worden deelgenomen door het Nationaal Jongeren verbond en dat het eska der zal bestaan uit den kruiser Sumatra, het pantserschip Gelderland, den flottielje leider Tromp, eenige torpedobooten, vier mijnenvegers, twee mijnenleggers en een formatie marine-vliegtuigen. Er zal o.m. een demonstratie met zoeklichten en verder een parade en een taptoe gehouden worden. Op 2 Mei zullen de schepen weer naar ze trekken. DE TERUGREIS VAN H. M. DE KONINGIN Zij zal Woensdagochtend te Den Haag arriveeren 's GRAVENHAGE. 14 Maart. Naar wij vernemen zal H.M. de Koningin Dinsdagavond uit S p i e s z naar Nederland vertrekken. Zij zal Woensdagochtend te 's Graven- h a g e aankomen. Schippersjongen verdronken ROTTERDAM, 14 Maart. Gdsbermididag is een sdhLppersjonigen, werkzaam oip het nienschiip vain zajin vocter, over boord gesl-agen en verdronken. Omstreeks bailtf vïjtf voer het motorvrachit- schip „Oojo" op de Nieuwe Maas ter hoogte van de IJsseühaven. De 16-jarige M. A, Sbravens was op het voorschip aan stutuihoordfzijde bezig de dek last vast te sjorren. Op een gegeven oogen blik gleed de jongen uiit, verloor het even wicht en sloeg over boord. Hij verdween direct in de diepte en verdronk jammerlijk. Ofschoon de vader het schip direct bij draaide en een boot van de Rivierpolitie zeer spoedig met dreggen aanving, mocht men er, roede door den opkomenden vloed en het diepe water, tot dusver niet in slagen het lichaam van den jongen te vinden. Nachtwaker aangereden en gedood In een put geslingerd ROTTERDAM, 14 Maart. De 51-jarige Ch. Reedijk, wonende in de Prins Alexan der straat had vannacht dienst te verrichten als nachtwaker bij het G.E.B. Hy was belast met de bewaking van een karwei aan de Aelbrechtskade, waar het G.E.B. momenteel kabels legt. Op een ronde, die hij omstreeks 1 uur maakte, is R. aangereden door een auto uit Den Haag. Dientengevolge werd hy in een daar gegraven puit geslingerd en op slag gedood. Het Haagsohe G.E.B. wilde koelkasten verkoopen De Raad voelde er evenwel niets voor In den Haagschen Gemeenteraad is gister middag een voorstel van wethouder F e b e r behandeld, dat beoogde door het G.E.B electrisohe koelkasten te doen verkoopen. De Raad voelde er echter totaal niets voor. De Roomsch-Katholieke wethouder werd van alle kanten fel gecritiseerd en het voorstal werd op overtuigende wijze verworpen. Zoo is voorkomen, dat het G.EB. een terrein betrad, waarop het principieel niet hoort te komen. 36 JAAR TROUWE DIENST DEN HAAG, 14 Maart Gistermiddag is in a Alexanderkazerne aan de Van Alkema- delaan, voor het front van het 3e Reg. Hm zaren do gouden medaille wegens 36-jarigen trouwen dienst uitgereikt aan den opper wachtmeester-zadelmaker J. G. Poot De regimentscommandant, luit.-kol. J. J. van Diepenbrugge, heeft bij deze uitrei king een toespraak gehouden ter huldiging den jubilaris. Commissie zal een onderzoek instellen een te Eindhoven gehouden verga dering van den bedrijfsraad voor de sigaren- industrie is uitvoerig vam gedachten gewis- over het vraagstuk van vervroegde pen- sioraeermg in de sigarenindiuetrie. Dilt vraag stuk zal thans nader bestudeerd worden door commissie, bestaande uit de hoeren H. vam der Puft, J. Gemen, Th. Reerens en A_ StedinkuehLer, welke vam haar studie rap port aan den bedrijferaad aai uitbrengen. Het succes der Haagsche politie. Een uitgebreide collectie inbrekers- apparaten. waaronder een revolver, die in de woning van Nico de Gier in de Waterloostraat werd gevonden. Fokker wil metalen vliegtuigen bouwen Men geve de Nederlandsche industrie een kans Nieuwe fabriek op Schiphol zal dan noodig zijn De laatste dagen hebben vele berichten omtrent de productie van vliegtuigen in Nederland de ronde gedaan, die voor een klein deel juist waren, maar voor een veel grooter deel onjuist Die berichten hadden voornamelijk betrekking op het feit dat ver schillende opdrachten voor den bouw van vliegtuigen naar het buitenland dreigen te gaan met voorbijzien van de Nederland sche industrie. Van welingelichte zijde vernemen wij nu, dat het inderdaad juist is, dat de heer Fok ker met den heer Van Tijen van de Neder landsche Vliegtuigenfabriek, dezer dagen met de regeering geconfereerd heeft ov deze kwestie. Daarbij heeft men er op ge wezen, dat de Nederlandsche industrie ten onrechte gepasseerd wordt, zoodat men de regeering verzocht er aan mede te werken, dat de Hollandsche vliegtuigbouwers ten minste een kans krijgen om te bewijzen, dat goed in staat zijn metalen vliegtui gen te bouwen als anderen. Gevolg van een en ander schijnt wel te zijn. dat de regee ring nog niet onmiddellijk tot aankoop van een groot aantal vliegtuigen in het buiten land zal overgaan. De mogelijkheid bestaat dat eerst door een commissie onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is de Ne derlandsche industrie in te schakelen. Dat K.L.M. dit onderzoek zal afwachten, staat lang niet vast, hoewel natuurlijk de mogelijkheid niet uitgesloten is. De Nederlandsche vliegtuigenfabriek kan op het oogenblik wel metalen onderdeelen van vliegtuigen fabriceeren die zijn bij voorbeeld voor de moderne bommenwerpers noodig doch voor den bouw van metalen vliegtuigen is rij niet ingericht. On danks dat kan men deze vliegtuigen wel bouwen, indien er opdrachten voor komen, doch dan zal men een nieuwe fabriek moe ten inrichten, waar Douglas-machines in licentie vervaardigd zouden worden, ofwel eigen ontwerpen uitgevoerd zouden worden Dat die fabriek dan op Schiphol zal komen, is wel waarschijnlijk. Indien men groote verkeersvliegtuigen gaat bouwen, wordt het wel heel lastig, indien men de machines den overkant van het IJ naar de lucht haven moet transporteeren. Dat geeft voor een deel dubbel montagewerk, De nadruk dient er echter op gelegd te worden, dat nog niets met zekerheid gezegd kan worden. Men dient thans eerst af te wachten hoe de toestand rich ontwikkelt. Naar het zich laat aanzien, is de regee ring wel bereid rekening te houden met de belangen van de Nederlandsche vliegtuig industrie, hetgeen men ook mag verwachten. En daarom is er natuurlijk kans, dat er een wijziging komt in de politiek, die den laat- sten tijd ten aanzien van vliegtuigaankoo- pen gevolgd wordt Indien de Nederlandsche industrie daarbij wel vaart, zal dat vanzelf sprekend zeer toe te juichen zijn. We zien met belangstellng het verdere verloop in deze kwestie tegemoet VRACHTAUTO ONDER ZAND BEDOLVEN De chauffeur op slag gedood RH EDEN, 14 Maart. Gister is te Rheden nabij V e 1 p, een tragisch ongeluk gebeurd. De dertigjarige chauffeur Hunnekink, af komstig uit Den Bosch, die zich sedert kort alhier had gevestigd, stelde voor het eerst rijn vrachtvervoerbedrijf in werking. Hij moest met zijn vrachtauto zand halen van den Valkenberg te Rheden. te dien einde had hij rijn auto achterwaarts tegen den berg gereden. Toen eenige oogonblik- ken later ook andere personen daar kwa men om zand te halen, zagen rij tot hun grooten schrik, dat een gedeelte van den berg was ingestort, waardoor meer dan 50 kubieke meter zand op de auto terecht gekomen. Het vermoeden, dat de chauffeur onder het zand bedolven was, bleek juist te zijn. Toen men de auto had uitgegraven vond men het lijk van H. De man, die een ingedrukte borstkas had, moet op slag rijn gedood. Hij was ongehuwd. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Ned. Herv. Stichting voor Zenuw en Geesteszieken zal een groote, nieuwe inrichting bouwen in de gemeente Leid-t schendam. Verkeerde wisselstand heeft een trein botsing veroorzaakt te Vinkeveen: twee treinen reden op elkaar in; vijftien reizi-. gers werden licht gewond. Zaterdag a.s. bestaat het Homoeopa- thisch Ziekenhuis te Oudenrijn bij Utrecht 25 jaar. Fokker wil in ons land metalen vliegt tuigen bouwen. De gewezen Slowaaksche premier Tiso. is gisteren door Hitier te Berlijn ontvang gen. Verwacht wordt dat Tsjechoslowa-. kije in drie deelen zal moeten uiteenvallen. Felle rede van Ley over het koloniale vraagstuk. De Chineesche opmarsch in Sjansi heeft m aanvankelijk succes. Goering onderbreekt zijn vacantie. REGEN, MET KANS OP HAGEL Voor h et geheeleland: meest matige, tijdelijk krachtige, noordelijke tot westelijke wind, zwaar bewolkt tot be trokken, regenbuien, met kans op hagel vooral in het noorden, iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 768.9. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.0 C. 15 Mrt. Zon op 6.18 15 Mrt. Maan op vm. FIETSERS LICHT OP: 15 Mrt. Van 'sav. 6,32 u. tot 'smorg. 5,46 u FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Te!. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 90 uur* IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM- OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor; VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK 1 VRAAGT TARIEVEN I (Re Cl) KUNST IN KERAMIEK voqr h«t bouwwark, dan tuin an h.t binnenhui,. Det moet zijn BETER AARDEWERK Oat is BROUWERS-AARDEWERK betere winkelzeken, «oor bouw. en tulneerdewerk bij N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 Tien jaren Nederlandsche Jeugdherberg Centrale Blijk van waardeering voor het bestuur Begin April 1939 zal het tien jaar geleden zijn, dat de Ned. Jeugdherberg Centrale officieel haar werkzaamheden aanving. Et heeft rich in verband daarmee een comité uit de Nederlandsohe trekkere gevormd, dat zich ten doel heeft gesteld, aan het be stuur van de Ned. Jeugdherberg Centrale en aan alle Ned. Jeugdherbergen een blijk van waardeering aan te bieden. Ied-er. die met dit doel sympathiseert en aan de verwezenlijking van ddt plan wil medewerken, wordt uitgenoodigd hiervoor een bijdrage te storten op de giro-rekening van d»n penningmeester van het „Comité 10 jaar N.J,H.C.", No 100900.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1