Jliruiur 2t>iit5djr (thnimttt m'/pa Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken HET LEVENSBEGINSEL BESLIST De gebeurtenissen in Slowakije «EAGER^ GIN Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl No. 6648 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 ZATERDAG 11 MAART 1939 19e Jaargang abbertcntieprij?tn: Van 1 tot 5 regels M7'/» Elke regel meer f 032'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels ,.v, 230 Elke regel meer 0,45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend Q,io De krant van Maandag Het komt er bij Uw propaganda-actie maar op aan, of ge het juiste object kunt vinden, dat hem pakt, dien ge met Uw woord wilt bereiken. Denk dan eens aan onze krant van 's Maandags. Geen dag in de week is er, die de tegenstelling tusschen onze bladen en de neutrale krant sterker doet zien, dan juist die van Maandag. Als de neutrale krant haar kolommen vult met sport van den Zondag, dan weten we ineens wat „neutraliteitons te zeggen heeft. Dat moet spreken, tot allen die haar steunen met een abonnement. Daarom: met de krant van Maandag op stap Denk erom: Wie abonnee is en een jaarabonnee aanbrengt, krijgt den prachtigen zilveren lepel. Zooals wij onlangs schreven trokken in het gedachtenrijke boek, dat het partijbe stuur der S.D.A.P. aan den leider Ir. J. kW. Albarda, na een kwarteeuw parle mentaire werkzaamheid, opdroeg, drie bijzonderheden onze aandacht. In de eerste plaats het persoonlijk ge deelte, de waardeering voor den jubilaris; vervolgens de betrekkelijke objectiviteit waarmee bijv. confessioneele school en vakbeweging beoordeeld worden; en ten slotte de al of niet openlijk toegegeven waarheid, dat over alle vraagstukken van menschelijke activiteit het levensbeginsel beslist. Over dat laatste een enkel woord. Dat een mensch niet leeft en niet leven lean bij het stoffelijke, maar dat de geest het materieele beheerscht, blijkt reeds uit de verschillende onderwerpen, welke in dit sociaal-democratische geschrift behan deld worden. Immers, men beziet vanuit het standpunt der socialistische levens- en wereldbeschouwing zoowel de politie ke als de sociale activiteit der laatste kwarteeuw, zoowel de groeiende volkscul tuur als de roode pers (al wordt over de radio gezwegen); de jongeren danken den leider evengoed voor wat hij voor hün beweging deed als de vakvereeni- gingsleiders en de vertegenwoordigers in publieke colleges. Deze feiten bewijzen zonder meer de onhoudbaarheid van de stelling, welke bij tijd en wijle nog wel eens door sociaal democraten verdedigd wordt, dat het er niet op aan komt wat men gelooft en dat er voor Christenen en ongeloovigen ge lijkelijk plaats is in de rijen der S.D.A.P. Daar gaat het nu net mee als met de „neutraliteit" der vakbeweging waarmee men in vroeger jaren zoo graag scherm de. Nu kan men ronduit lezen, dat reeds in 1894 „de vakbeweging in sterke mate onder socialistische invloed stond en dat de gevolgen der twisten zich dus ook daar deden gevoelen. Wie dat erkent, moet immers ook toegeven, dat de con fessioneele vakbeweging recht van bestaan heeft, zelfs al is de tijd niet verre xneer, dat de klassenstrijd ook in socialistische kringen heeft afgedaan. Met het materialisme, vroeger verheer lijkt als de bron en oorzaak van alle men schelijke actie, is het al niet beter gesteld. De wijsgeer Heymans leerde, „dat aan de stoffelijke werkelijkheid een psychische de ziel betreffende) ten grondslag ligt", en „hiermee heeft hij op zijn wijze een einde gemaakt aan het materialisme en de oogen geopend voor geestelijke diep ten der werkelijkheid". Het is schoon gezegd en het is verblij dend, dat men tot dit inzicht kwam; maar deze waarheid was al eeuwen bekend voor de wijsgeer haar ontdekte: Gods Woord heeft ons nimmer in het onzekere gelaten over de verhouding van geest en Stof, van levensbeginsel en levensactie. Het is echter duidelijk, dat een sociaal democraat, die zóó ver gekomen is, ook yerder moet gaan en dus kan men lezen j(blz. 240): „Het blijft één der allerge wichtigste vraagstukken, juist in een periode, die roept om ordening en samen binding, welke levensbeschouwing in deze sector van ons moderne cultuur-le ven zal gaan domineeren; dat het laatste woord zou kunnen zijn de Aufklarungs- gedachte, dat ieder op eigen manier heeft zalig te worden, lijkt mij moeilijk aan vaardbaar". En deze schrijver schijnt het dan ook vrijwel eens te zijn met Kierke gaard, die de stelling poneerde: „het Christendom is wezenlijk iets anders dan een stuk cultuur, dat tot ons komt, het is de boodschap van de volstrekte eischen Gods, van het volstrekte recht, dat God op ons leven heeft" Wie hiermee zijn instemming betuigt, ïnoet ook waardeering hebben voor de 'Calvinistische wetenschap, waarin voor opstaat „de erkenning van Gods souve- feiniteit, het aanvaarden van een wereld plan, een in de schepping gelegen orde, die moet worden blootgelegd met behulp der Openbaring, de belijdenis van de zondeval, die dwars door de heele na tuurlijke orde heengaat, die door het ver lossingswerk van Christus geheel wordt hersteld. Dit uitgangspunt beheerscht héél de Calvinistische wetenschap: na tuurlijk de maatschappij- en staatsleer, want de menschbeschouwing, maar ook geschiedenis-filosofie en kosmologie". Het is wel eigenaardig, dat dit op de eene bladzijde geschreven wordt, doch dat men enkele pagina's verder in het zelfde boek leest over „de donkere droo- men, de angst en de overgave aan de fataliteit, het geheim der Calvinistische zielen". Wij laten dat echter voor wat het is, doch stellen nadrukkelijk vast hoe zeer in deze schriftuur der sociaal-demo craten erkend en beleden wordt, dat de levensbeschouwing een stempel drukt en moet drukken op alle menschelijke acti viteit en dat men daarom zich zelf mis leidt, wanneer men meent, dat men Gods Woord op zij kan schuiven bij de oplos sing van politieke en maatschappelijke vragen. De schrijvers in dit boek mogen vast houden aan de meening, dat socialisme en orthodox Christendom wél kunnen samengaan; zij mogen er zich over ver wonderen, dat de „godsdienstig-gefun- deerde maatschappij-beschouwing der re ligieus-socialisten in de denkbeelden van andere geledingen van de sociaal-demo cratie vrijwel onbekend zijn gebleven" en dat niet Dr. Banning maar de econoom Hendrik de Man de Marxistische zeker heid in Nederland verjoeg; in al deze be tuigingen klinkt het heimwee en de te leurstelling door over de erkende waar heid, dat de sociaal-democratie geen vaste basis voor haar maatschappij-be schouwing heeft. „Twee beschouwingen staan tegenover elkaar": „het Beginsel program dat in 1937 tot stand kwam, was niet, gelijk de vorige, het resultaat van een onbetwijfelde en onaangevochten opvatting van de maatschappij". „Er is geen algemeen aanvaard grondbeginsel, geen overeenstemming over, geen zeker vertrouwen in de ontwikkelingsgang der maatschappij". Ziedaar de geestelijke armoede ronduit erkend en een onuitgesproken verlangen naar een godsdienstige levensovertuiging, welke zekerheid aan het leven schenkt. Wie dit boek der S.D.A.P. met oor deel des onderscheids weet te lezen, zal er door versterkt worden in zijn overtui ging, dat ook in vragen van maatschappij en politiek het levensbeginsel beslist en dat het geestelijke verarming en vervlak king beteekent, wanneer ook in Christe lijke kringen stemmen opgaan, welke een overbrugging van de antithese tusschen Openbaring en rede in het vooruitzicht stellen. Binnenlandsche brief kaarten weer 3 cent Nieuwsbladtarief, aanteekenrecht en busrecht tevens verlaagd Telefoontarieven dit jaar niet meer verlaagd 's-GRAVENHAGE, 11 Maart. In 1937 is, door invoering van het stuiversport, weder het vooroorlogsche tarief bereikt voor een binnenlandschen brief- Sedert dien is het Staatsbedrijf der P.T.T. er op bedacht gebleven den terugkeer ook van andere postale tarieven tot dit tariefpeil te bevorderen. De algemeene bedrijfstoe- stand maakt het mogelijk hiertoe thans over te gaan in verband waarmede tot wijziging van de navolgende tarieven is besloten, zulks met ingang van 1 April 1939. 1. Het tarief voor een briefkaart in het binnenlandsch verkeer wordt ge bracht van 4 op 3 cent, welk tarief tevens van toepassing wordt in het grensverkeer met België en Duitsch- land en in het verkeer met de over- zeesche gewesten per landmail c.q. zeepost. 2. Het nieuwsbladtarief bij abonnement in het binnenlandsche verkeer en dat met de overzeesohe gewesten bij verzending per zee post wordt: Voor een gewicht van niet meer dan 55 gram Yi cent; van 55 t/m 85 gram cent; van S5 t/m 115 gram 1 cent; van 115 t/m 150 gram 1$4 cent; van 150 tJ m ISO gram V/z cent; van ISO t/m 210 gram 1cent; van 210 t/m 250 gram 2 cent en verder voor elke 50 gram of restend gedeelte daarvan Vi cent meer. 3. Het aanteekenrecht wordt verlaagd van 15 tot 10 cent, alsook het vaste recht voor postpakketten met aangege\en waarde. 4. Het busrecht wordt verlaagd van f 3.75 tot f 2.50 per kalender-kwartaal voor de grootste kantoren en van f 2 tot f 150 voor de overige hoofdkantoren. 5. Het redht van afhalen van couranten en tijdschriften op de grootste kantoren wordt verlaagd van f 2.50 tot f 2 per kalender kwartaal. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAM 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN (Reel.) De voor deze tariefverlagingen noodige wij ziging van het postbesluit biedt tevens gele genheid daarin nog eenige veranderingen van ondergeschikten aard aan te brengen. Zoo zal daarin duidelijk tot uiting worden gebracht, dat bestelkaarten voor den boek handel voortaan ook gegevens mogen bevat ten omtrent den duur van een besteld abon nement op een nieuwsblad of tijdschrift en dat de kaarten houdende mededceiing van de gegevens omtrent het telefoonnummer, \velke door aangeslotenen op een telefoonnet voor inlichting van hun correspondenten kunnen worden verzonden en tovens dat in gedrukte stukken nu ook de telefoonnum mers kunnen worden gewijzigd, zonder dat deze daardoor hun karakter als zoodanig verliezen; ook vermelding van het kengetal en het telefoonnet van aansluiting is hierbij geoorloofd. In overlag met den Engels chen P.T.T.- dienst word* voorts het telegramtarief in het verkeer met Engeland met ingang vaa April as. verlaagd van ll'A cent tot 10 cent per woord, waarmede ook hier tot het tariefs- peii van 1914 is teruggekeerd. In overeen stemming hiermede, wordit het tarief voor pens- en 'briecftelegiraimmen van 6 tot 5 cent per woord teruggebracht (minimum 25 woorden). Ten slotte kan worden medegedeeld, dait de mogelijkheid van verlaging der interlocale telefoontarieven in onderzoek is. Wanneer daartoe zal worden overge gaan staat thans nog niet vast, in elk geval zal dit niet vóór het volgend jaar kunnen zijn. Colijn niet naar Amerika Naar wij uit betrouwbare bron ver nemen, staat het thans vast dat Dr Colijn niet naat Amerika zal gaan om aan wezig te zijn bij de opening van het Ne- derlandsche paviljoen op de Wereldten toonstelling te New York. De geruchten die hierover in het begin dezer week liepen, zijn dus ongegrond. Toplansky houdt kalmeerende radio-rede Hitier beraadt zich met zijn medewerkers Benzineschip in brand gevlogen Korte, doch gevaarlijke brand bij Kralingscheveer KRALINGSCHEVEER, 11 Maart. He- denmorgen omstreeks zeven uur is een korte, doch gevaarlijke brand uitgebroken aan boord van het benzineschip „Chur" van van Ommerens Scheepvaartbedrijf te Rotterdam. De brand ontstond tenge volge van een aanvaring en was juist daarom zoo gevaarlijk, aangezien er gevaar voor explosies bestond. De brand weer is er echter ingeslaagd erger te voorkomen en beeft de vlammen met twee stralen op de waterleiding gebluscht. In den vroegen morgen was het vandaag op de rivier nog ad mistig. Dientengevolge ontstond tusschen het motorvrach'tschip „Oder" van de Vola Transport Mij en ander schip een onibeteekenend aanvaririkje, ter hoogte van den strekdam bij KraiinigBohe- v£ Terwijl de beide schippers de schade aan het regelen waren, kwam het benzine- schip „Chur", dat 243 M.3 benzine aan boord had, stroomopwaarts gevaren met aan boordzij de het motorvrachtschip Jaoamina Cornelia. De zon probeerde door den nevel heen te breken, doch dat maakte het varen op het water nog gevaarlijker omdat men telkens in mistbanken terecht kwam. Plotseling ge raakte de schipper van de Chur, de heer J. Kruizer, met zijn vaartuig weer in zulk een mistbank en door het slechte zicht voer hij tegen de „Odier" op. Vervolgens liep het schip naar bakboordzijde uit en stootte met groote kracht tegen de Jacomina Cornelia, die z1 gehavend wend, flink water maakte en spoedig dreigde te zinken. In allerijl werd een pompboot gewaarschuwd van van der Graaf en Koelman, welke in geslaagd is het schip drijvend te houden. Inmiddels had ook de „Chur" een flink gat in den romp gekregen en de benzine stroomde naar buiten. Deze geraakte door de wrijving van de botsing en die warmte-antwikkeling in brand, zoodat de schipper het raadzaam achtte naar den kamt van Kraliingisoheveer te varen om daar assistente van de brandweer in te roepen. Het schip nam ligplaats bij den steiger van Fop Smit aan den Schaardijk waar inmiddels de eerste slangenwagens van de Rotterd-amsche Vrijwillige brandweer reeds waren gearriveerd'. Onder leiding van den ondenbrandmeester L. Bol van Kralingsche veer begon slangenwagen 1 met 2 stralen water te geven, en gelukkig is men er in geslaagd hef vuur spoedig te bedwingen. Dat het gevaar voor een ontploffing niet denk beeldig was, moge blijken uit het feit dat het dek van het schip reeds kokend heet was. Het afzetten, door de centrale Tsjecho- slowaaksche regeering te Praag, van de autonome Slowaaksche regeering, welke te Bratislava zetelt, zou zijn geschied om dat de regeering-T i s o separatistische tendenzen aan den dag zou hebben gelegd. De Slowaaksche vice-premier S i d o r, die gisteren uit Praag naar Bratislava vertrok, is bij zijn aankomst aldaar aan het station gearresteerd en per militaire auto naar de gevangenis gebracht. Geruchten, dat in Slowakije een alge meene staking zou zijn uitgebroken, wor den in Tsjechische officieele kringen ont kend. T i s o en zijn collega's uit het afge zette kabinet hebben huis-arrest. Te Bra tislava mag geen enkele krant verschijnen, en is zelfs het luisteren naar buitenland- sche radiostations verboden. De Duitsche minderheid in Slowakije, De onderzeeërs O 13 en O 14 zijn gisteren in de Amsterdamsche haven aangekomen, waar zij ligplaats namen aan den steiger van Van Es en Van Ommeren aan de De Ruyterkade welke geleid wordt door zekeren Karma- sin, zou neiging vertoonen, de Slowaak sche extremisten aan te moedigen. Beraad te Berlijn Naar Reuter verneemt, zou in do Rijks kanselarij te Berlijn door H i 11 e r een nach telijke conferentie van zijn naaste medewer kers zijn bijeengeroepen, teneinde de nieuwe Tsjechoslowaaksche crisis onder het oog te zien. De toestand in Bratislava In Bratislava (Presburg), de Slowaaksche hoofdstad, zou volgens „Un. Press" gister middag de rust zijn weergekeerd, nadat po- litietroepein de demonstreerende Hlinka-gar- disten hadden uiteengedreven, waarbij aan weerszijden eenige slachtoffers zijn gevallen. De minister van financiën uit het kabinet- Tiso, Toplansky, aan wien geen ontslag werd opgelegd, heeft per radio bekend ge maakt dat hij de leiding van de Slowaak sche regeering op zich heeft genomen, tot dat S i v a k, de plaatsvervangende minister president, die momenteel te Rome vertoeft, zou zijn teruggekeerd. Hij maande de be volking aan tot kalmte en discipline en deelde voorts mede, oat de Tsjechische troe pen, die gezonden waren tot herstel der orde, spoedig weer zouden inrukken. Tegenover den Weonschen correspondent van „Un. Press" heeft Toplansky nog klaard, dat de oorzaken van de regeerings- veranderingen in Slowakije deels van per soonlijken, deels van politieken en culturee- len aarc, geweest waren. „Ons volk wenscht geen priesters aan het hoofd van den staat". De nieuwe leider van de regeering, Sivak, bevond zich in verband met de komende kroning van den Paus in Rome toen hem het bericht van zijn benoeming bereikte. De garnizoenscommandant van Bratislava generaal Viest, zal in het nieuwe Slowaak sche kabinet worden benoemd tot minister van binnenlandsche zaken. Ghwalkovsky heeft den Italiaanschen ge zant Fransoni ingelicht over dc ontwikke ling van den toestand in Slowakije. Het radiostation te Weenen heeft in het Duitsch en in het S'owaaksch omgeroepen, <xat het ontslag van Tiso onwettig is. nieuwsberichten in Weenen vermelden ook Tiso -nog als minister-president, alsof er geen veranderingen zijn aangebracht. Meening der Duitsche pers De gebeurtenissen in Slowakije worden door de Duitsche pers op opvallende wijze gepubliceerd. De „Lokalanzeiger" is van oordeel, dat de berichten uit Slowakije in zooverre niet ais een verrassing zijn gekomen, dat reeds ge ruimen tijd sterke meeningsverschillen tus schen Praag en Bratislava bestonaen De „Nachtausgabe" verklaart, dat de door Praag gegeven uiteenzetting van de oorza ken der crisis niet kan bijdragen tot een Verzachting der stemming in Slowakije. Praag tracht den indruk te wekken, alsof thans gearresteerde leiders der Slowaken een separatistische beweging hebben doen ont staan en de grondwet overtreden hebben. De bevolking van Slowakije oenkt daar zeker geheel anders over. Ook de Praagsche be wering, dat Tiso ejgener beweging is afge treden en dat zijn afzetting slechte een for- meele daad is geweest is niet in overeen stemming met de feiten. Het „Hamburger Fremdenblatt" spreekt over een binnenlandsch politieke daad van geweld van den Tsjedhischen president der republiek, waarmede hij een einde gemaakt heeft aan de grondwettige onderhandelingen met de Slowaken. Omtrent de staatsmanswijsheid dezer maatregelen loopen de meeningen in Tsje- choslowakije zeer sterk uiteen. Volgens de arbitrale uitspraak van Weenen, aldus dit blad verder, heeft de centrale regeering te Praag zich met drievoudigen ern6t de taak gesteld om binnen het kader van den gehee len staat volledig rekening te houden met de wenschen der Slowaken en der Oekrai- ners. De Slowaaksche eischen zijn, voor zoovei bekend is, niet onbillijk geweest: herziening van de financieele vereffening van den ge heel en 6taat in den zin van een vergaandt Slowaaksche financieele autonomie, verhou dingsgewijze vertegenwoordiging in 't corps diplomatique en in het leger van den ge- heelen staat. Op grond van de Praagsche onderhande lingstactiek is de indruk ontstaan, dat tegen over den wil van Bratislava tot een minne lijke overeenstemming door Praag een ulti matieve houding gesteld is. De financieele hulpverleening van den geheelen staat Slowakije is aan voorwaarden vastgeknoopt, die hierop neerkwamen, dat het autonome streven naar zelfstandigheid van Slowakije uitgelegd werd als illoyaliteit jegens den geheelen staat Het blad herinnert in dit verband ook het „ingrijpen", dat van den kant der cen trale regering in Praag geschied is in de aangelegenheid van de autonome Karpathi- sche Oekraine. Dezelfde methoden, aldus schrijft het blad, die thans toegepast wor den tegenover Bratislava, zijn ook in Chust gebruikt. Men zal de verdere ontwikkeling moeten afwachten. Treedt Duitschland tusschenbeide? Naar Havas uit Berlijn verneemt, verklaart men aldaar in politieke kringen, dat het Rijk de nieuwe Slo waaksche regeering niet zal erkennen en het kabinet-T i s o zal beschouwen als de eenige wettige Slowaaksche regeering. Voorts wijst men er op, dat de crisis spoedig „op de een of andere wijze" zal worden opgelost. Tenslotte wordt de mogelijkheid voor een krachtig ingrijpen van Duitschland niet buiten beschouwing gelaten. N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/2 Pandbrieven a 100% (Koers van omwisseling 100% (Reel) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De Eerste Kamer heeft de begrooting van Sociale Zaken behandeld. In de behuizing van P.T.T. zal een radicale wijziging worden gebracht. De gemeenteraad van Renkum heeft besloten tot het stichten van een natuur reservaat. De gemeenteraad van Ermelo heeft het voorstel inzake een centraal vluchtelingen kamp aangenomen. De Bond van Prot. Chr. Kweekscholen heeft te Utrecht vergaderd. De brug over de Oude Maas bij' Dor drecht zal vermoedelijk in het laatst van Juni geopend worden. De regeeringsomzetting in Bratislava; de onrust houdt nog aan. Een algemeene Europeesche conferentie nog dit najaar? Weinig verandering Voor het geheele land: meest zwakke, veranderlijke wind, later uit zuidelijke richtingen, afwisselend be wolkt Later toenemende bewolking, aan vankelijk droog weer, later wellicht eenige kans op regen, des nachts tempe ratuur om het vriespunt tot lichte vorst, overdag weinig verandering in tempera tuut. B AR OMETERST AND Stand vanmorgen half twaalf 770.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 5.2 C. 12 Mrt. Zon op 6.25 uur, onder 5.56 uur 12 Mrt Maan op vm. 1,15 u. ond. vm. 9,47 U Laatste kwartier nam. 9,57 uur FIETSERS LICHT OP: 12 Mrt. Van 'sav. 6,26 u. tot 'smorg. 5,53 u 13 Mrt. Van 's av. 6.28 u. tot 's morg. 5,50 u kV SPECIAL DRY Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilbur» (Reel.) WOTR WJKS-TCUFOON STPOOMEND VARM CAR EN KOUD WATtR OP AL1.C KAMERS KAMERS MET ONTBUT-f-3-MET BADKAMER -f-4- De fraude te Doornspijk DOORNSPIJK, 11 Maart De bevolking van Doornspijk heeft gisteren een nieuw vraagstuk te verwerken gekregen. Na de opzienbarende gebeurtenissen van Donder dagavond, toen de gemeente-secretaris ge arresteerd werd en de gemeente-ontvanger bekende, dat er kas-tekorten waren en dat hij zich aan valschheid in geschrifte had schuldig gemaakt, is thans de gemeente ontvanger P. wederom op vrije voeten ge steld. De gemeente-secretaris, de V. is, in afwachting van het nadere onderzoek, inge sloten in de marechaussee-kazerne te We* zep en is door het college van B. en W. ge schorst Het onderzoek heeft uitgewezen, dat in zijn boekhouding, die hij voor den gemeente-ontvanger voerde, belangrijke on regelmatigheden geslopen zijn. De algemeene raad van den Chr. Metaalbe- werkersbond heeft voor de benoeming van een vrijgestelde van den bond uit het zes tad dat het hoofdbestuur heeft opgemaakt 96 sollicitanten op het tweetal geplaatst <ie heeren H. B ij k e r te Eindhoven en IL Peters te Hengelo (O.). De komende alge meene vergadering zal uit dit tweetal een keuze doen. fijn I die ken ik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1