Jlteniw JTritosrijr Courant AFGHAN Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken PEREZ I.G.B. !3t)onnentcntspnjö Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling lose nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» et No. 6647 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 10 MAART 1939 19e Jaargang ®rt>ertentirprij?tn: Van 1 tot 5 regelsIJ7'/i Elke regel meer v»0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 230 Elke regel meer »-»*•• 0.45 ,Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 et Scheveninger getuigenis De motie, van den Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Sche- veningen, die een getuigenis inhoudt, tegen den Zondagsarbeid onder visschers op zee, is weer MINISTER STEENBERGHE TE BERLIJN Groote ingenomenheid met zijn bezoek Zaterdag houdt Z.Exc. 'n causerie voor de Nederlandsche kolonie een nieuw bewijs hoe noodig het is, dat de Christelijke pers al onze gezinnen gaat beheerschen. Het getuigenis tegen den Zondagsarbeid kan alleen dan vrucht dragen, zegt de Kerkeraad, als er weer geleefd wordt, onder de tucht van het Evangelie. Welnu, door dat beginsel wordt ons werk gedragen. Allen aan den slag nu, waar dat nog niet het geval is, de menschen te overtuigen van de noodzakelijkheid van 't Chr. Dagblad m m OVERBELASTING SCHAADT. i hebben zich afgevraagd, waar om de regeering in een tijd van verhoo ging van beschermende rechten, plotseling (het invoerrecht op sigarettenpapier van t 1.50 per duizend stuks op lZVz ct terug brengt Staat de schatkist er dan zóó goed [voor, dat de Minister zonder eenig bezwaar pen zeer verdedigbare weeldebelasting af schaft?, Daar is natuurlijk niets van aan. Dit in voerrecht wordt eenvoudig tot bijna niets [teruggebracht, omdat gesmokkeld sigaret Itenpapier publiek verhandeld werd alsof er geen luchtje aan was. Kleine jongens liepen in opdracht van (hun vaders of groote broers b.v. een manu facturenwinkel binnen en brachten in tegenwoordigheid van allerlei publiek de (boodschap over: „Breng morgen duizend Stuks sigarettenpapier mee"4 En het ge schiedde. De politie stond machteloos tegenover fteze wetsovertredingen, welke zoo gemak kelijk uit te voeren zijn. Daarom is het regeeringsbesluit, hoe zon derling het ook moge schijnen, Zeer begrij pelijk. Wanneer de schatkist er toch koud van blijft, is het beter het moreele kwaad te bestrijden door het loonend bedrijf der Smokkelaars onmogelijk te maken. Het gaat er net mee als met den drank accijns. Men kan tegen hooge accijnzen op Zich zelf geen enkel bezwaar hebben en toch [voor verlaging van drankaccijns pleiten, en kel en alleen om daardoor het immoreele smokkelen van (bovendien vaak minder waardige) foezel tegen te gaan. Wanneer een fiscale heffing een zekere grens te boven gaat, spreekt men van jpverbelasting; de smokkelhandel wordt Harr zóó winstgevend, dat ook de meest intensieve controle ontoereikend blijkt te Zijn en Verlaging der accijnzen zoowel in (het financdeele voordeel der schatkist als in het moreele belang der bevolking is. „VACANTIE VOOR TREK DIEREN" De gemeenteraad van Zagreb (Zuid-Sla- vië) heeft een vrijen dag per week voor paarden en ossen bevolen, door te verbie den tusschen Zaterdagavond 7 uur er Maandagmorgen met door dieren getrokken voertuigen op straat te verschijnen. Men noemt dit „vacantie voor trekdie ren". wat eigenlijk minder juist is. En het voorschrift zou ook niet noodig zijn, als men zich hield aan de wet des Heeren, die een rustdag ook voor het dier beveelt: „Dan zjult gij geen werk doen; gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienst knecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch eenig van uw vee". Dit staat in Deuternomium 20 en om tot dezelfdie conclusie te komen heeft men niet de dwaize redeneering noodig, welke in het laatste nummer van „Dierenrecht" gevolgd wordt: „evengoed als het dier een sohepsel Gods is en van denzelfden oorsprong als de mensch en deel uitmaakt van heel de tuur. zoo ook i6 het dier onderdaan van den Staat en maakt deel uit van- het so ciale levien^ Wij hebben het humanisme niet noodig om te leeren, dat de mensch tegenover het dier verplichtingen heeft; maar wij mogen 'enmin het ongeloof toegeven, dat mensch en dier op eenzelfde leviensvlak staan. De oorkonde van 's menschen geboorte leert het ons anders. Zeker, „God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee, dat met hem in de ark was"; doch daarop volgt: „al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid". „Zij zijn in uw hand gegeven". MOREELE SCHADE DOOR ZONDAGSRUST Niet iedereen zal het verstaan' en toe geven, dat bevordering der Zondagsrust lichamelijke, maar ook moreele schade on- Ider ons volk zal aanrichten. De secretaris Van het Nederlandsch Olympisch Comité [verdedigt deze stelling echter in het zoo juist verschenen jaarverslag van dit li chaam en de vrijzinnige pers maakt er met vette letters gewag van. De gedachtengang is deze: een dreigen de, donkere wolk hangt ons boven het hoofd; de regeering denkt er over de Zon dagswet te herzien en mocht dit gebeu ren, dan zal ongetwijfeld de sportbeoefe ning in het gedrang komen en daarmede Zal zeker moreele en lichamelijke schade [worden aangericht. Men is wellicht geneigd, hiertegen aan te [voeren, dat de sportbeoefening nogal eens leidt tot lichamelijke schade, blijkend in bebloede koppen en gebroken ledematen en 'dat ook menigeen klaagt over de geestelijke (verwildering, welke van sportwedstrijden het gevolg is. Zelfs politieke vechtpartijen Zijn niet ongebruikelijk. Maar dit alles belet bedoelden secretaris piet te vreezen, dat meer Zondagsrust [(wamt dit „gevaar" maakt hem ongerust) moreele en lichamelijke schade onder ons Volk zal aanrichten. De Bijbel leert ons wel, dat de wet des Heeren volmaakt is, verlichtende de oogen én dat in het houden daarvan groote loon Is; maar de sportliefhebbers verklaren reeds bij voorbaat, dat het de geestelijke herbewapening schade zou doen, als des Zondags meer tijd voor kerkgaan en min der voor sportbeoefening beschikbaar Zijn. Zóó ver is het in Nederland dus geko men. Er is wel eens gesproken van paganisti- sche factoren in ons volksleven; wij twijfelen er geen oogenblik aan, dat wie er in dit verband op doelen zou, door de „Christenen", die het sportveld boven de kerkbank verkiezen, voor een farizeeër ge scholden zou worden. Mislukte staatsgreep in Slowakije Men wilde los van Praag PRAAG, 10 MAART (Reuter). In den af- geloopen nacht heeft de Centrale Regeering te Praag vernomen, dat radicale Slowaak- sche elementen een staatsgreep voorbereid den, met het doel een onafhankelijken Slo- waakschen staat te stichten en zich van Praag af te schelden. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om de orde te hand haven; alle garnizoenen werden versterkt en de belangrijke gebouwen en strategische punten werden gedurende den nacht bezet. De Slowaaksche Hlinka-garde, werd ont bonden. een deel van de leden werd naar Moravie gezonden, eveneens onder mili taire bewaking. De commandant van de Hlinka-garde en de leider van den Slo- waakschen propaganda-dienst werden ge arresteerd. De regeering van Slowakije was niet meer in staat de orde en rust te handha ven. Gisteren hebben zich in talrijke plaat sen van Slowakije antisemietische ongere geldheden voorgedaan, waarbij talrijke Joodsche zaken werden geplunderd. Slowaaksche regeering afgezet Naar Havas uit Praag verneemt is de crisis in Slowakije geëindigd met het afzet ten van de Slowaaksche regeering door de Centrale Regeering te Praag. De president der republiek heeft den nister-president T i s s o, den minister van verkeer en openbare werken Durcans- ky, van hun functie ontheven. De vroegere vice-ministerpresident van Slowakije, Sivaj, is benoemd tot minis ter-president, Teplansky de minister van financiën, blijft op zijn post, evenals Sidor, de vice-president van de centrale regeering. De nieuwe regeering omvat der halve drie ministers. In officieele Tsjecho-Slowaaksche krin gen wordt er op gewezen, dat deze maatre gelen zijn genomen omdat het noodzakelijk is de eenheid van Tsjecho-Slowakije te handhaven. De autonomie van Slowakije wordt er niet door aangetast, evenmin als de overeenkomst welke tusschen Tsjechen en Slowakea jvas gesloteg. (Van onzen Duitschen correspondent)' Dat de gastvrijheid in het Derde Rijk niet onderdoet voor die in het vroegere Duitsch- land is een feit, dat wel eens vermeld dient te worden. Gaat het daarbij om een officieel bezoek, dan wordt niets ongedaan gelaten, om den bezoeker een zoo gunstig en duidelijk mogelijk beeld te geven van alles, wat zijn interesse verdient. Men ver wacht daarvoor weliswaar geen enkele te genprestatie, maar valt het eindresultaat anders uit dan men verwachtte, dan is de teleurstelling begrijpelijk. Wij herinneren in verband hiermede aan de grootsche ont vangst, welke Lloyd George enkele jaren ge leden in alle deelen van Duitschland werd bereid, hoe de kranten volstonden van zijn vriendelijke verklaringen omtrent alles, wat hij te zien en te hooren had gekregen. Maar dit enthousiasme ging over in begrij pelijke verontwaardiging, toen dezelfde Lloyd George, eenmaal thuisgekomen, felle kritiek leverde op Hetgeen hij in Duitsch land had meegemaakt! Gelukkig hebben we hier met een geval van uitzondering te doen en speciaal wan neer bezoek uit Nederland wordt gekondigd, dan spreekt het als het 1 vanzelf, dat daarbij van een ontgoocheling geen sprake kan zijn. Want het ligt nu eenmaal in onzen volksaard, dat we ons niet zoo maar door onze eerste indrukken laten beïnvloeden. Met de vereischte kalm te en zakelijkheid wordt alles bekeken het eindoordeel wordt of niet uitgespro ken, of in een vorm, die stellig geen belee- diging zal inhouden voor hen, die hun deur zoo wijd en zoo „gastfreundlich" hebben Groote ingenomenheid Ziedaar dan de eigenlijke aorzaak, waar om men in toonaangevende kringen met groote ingenomenheid vernam, dat onze minister van Economische Zaken, mr M. P. L. Steenberghe, voornemens was, om vanuit Leipzig, waar hij eenige dagen ver toefde de eerste voorjaarsmesse van Groot-Duitschland grondig te bezichtigen, ook een bezoek aan Berlijn te brengen. Plotseling zag men in alle Duitsche kran ten het portret van Z.Exc. rondwandelend op de Technische Messe of een bezoek bren gend aan den Nederlandschen stand in het Ringmessehuis. En van heden af zullen pr waarschijnlijk verschillende opnamen gepu bliceerd worden, welke hem weergeven in de Rauchstrasse, waar de Nederlandsche gezant resideert, of in gezelschap van de Duitsche autoriteiten, welke hem op zijn bezoek zullen geleiden. Voor ons, de Nederlandsche kolonie, is het een bijzondere attractie, dat mr Steen berghe voornemens is, voor de leden van „Nederland en Oranje" aan den Hohenzol- lerndam a.s. Zaterdag een causerie te hou den en al wordt omtrent het thema niets naders gezegd, toch meenen wij te weten, dat deze voordracht in nauw verband zal staan met de indrukken, welke onze minis ter tijdens zijn verblijf in Duitschland heeft Ontvangsten en begroetingen Zooals bekend is Z.Exc. tesamen met H.M.'s gezant, jhr van Haersma de With hedenmiddag per auto van Leipzig naar Berlijn gekomen en al dadelijk nemen de officieele ontvangsten en begroetingen een begin. In den kleinen kring van ongeveer twintig gasten vond hedenavond in Hotel Bristol een diner plaats, uitgaande van de Deutsch-Niederlandische Gesellschaft, waar bij aan tafel het woord is gevoerd door minister Steenberghe en door den president staatsraad Helffrich. Van de Nederlandsche gasten, die mede aan tafel zaten, noemen wij: jhr van Haersma de With, dr Rutgers, consul-generaal van Schreven, de heer van Houten, dr Hirschfeld, terwijl tot de Duit sche genoodigden behoorden: Rijksbank directeur Puhl, prof. dr Runke, staatsraad Weizsacker, en van het ministerie van Bui- tenlandsche Zaken dr Clodius. Naar men ons van bevoegde zijde ver zekerde, staat dit ministerieel bezoek aan Berlijn niet in direct verband met de komende hervatting der handelsbesprekin gen der Nederlandsche commissie met de gevolmachtigden van minister Seldte. Deze nieuwe onderhandelingen zullen dezer da gen worden voortgezet en men hoopt, dat ze tot een gunstige wending zullen leiden. De verhooging der invoerrechten in Neder land beteekent in dezen (natuurlijk ook voor Duitschland een schade, doch niette min schijnt de algemeene verwachting iets minder pessimistisch te zijn dan eenige weken geleden. Volledigheidshalve deelen we nog mede, dat Vrijdagavond in het voor de N.S.D.A.P. historisch geworden. Hotel Kaiserhof een diner gegeven zal worden door Rijksminis ter Funk, den nieuwen President der Duit sche Rijksbank, terwijl Zaterdag het noen maal ten auize van jhr van Haersma de With in intiemen kring zal worden genut tigd. Berlijn, 9 Maart 1939. (Nadruk verboden) ERNSTIGE MALVERSATIES TE DOORNSPIJK Gemeente-ontvanger heeft reeds bekend Ook de gemeente-secretaris gearresteerd Omtrent de fraude te Doornspijk zie ons blad van gister vernemen wij nog het volgende: De burgemeester, de heer U de Vries, constateerde eenigen tijd geleden, dat er met de boekhouding der gemeente iets niet in den haak was. Op zijn verzoek stelde de Provinciale Griffie te Arnhem een onder zoek in en daarbij werd een verschil van ongeveer 50.000 gulden in de boeken van den ontvanger geconstateerd. De boeken van den ontvanger werden voordien immer gecontroleerd door een raadscommissie, doch deze heeft nooit eenige onregelmatig heden kunnen ontdekken. Na vaststelling van het eerste deficit volgde onmiddellijk een uitgebreid onder door den accountantsdienst van de Vereeniging voor Nederlandsche Gemeen ten en daarbij is ook aan het licht gekomen, dat er een tekort was van meer dan 100.000 gulden. Waar dit geld gebleven is, weetmien niet De ontvanger, de heer E. P., was ook kas sier van de Boerenleenbank te Doornspijk, doch de financiën van deze instelling en dit is wel merkwaardig werden door hem steeds zorgvuldig beheerd. Dat het groote tekort niet eerder is ont dekt, is een volkomen raadsel, doch te Doornspijk wordt het toegeschreven aan ge brek aan controle voor de komst van den tegenwoordigen burgemeester, hetgeen ook fouten in de administratie van de steunver- leening tengevolge had, waardoor eenigen tijd geleden een der wethouders gedwongen werd af te treden. De ontvanger, die een welgesteld land bouwer is, ontkent ten stelligste zich iets van de gemeentelijke gelden te hebben toe geëigend. Hij is voorloopig gesehorst. Ook de gemeentesecretaris aangehouden Gisteravond is nog, verdacht van mede plichtigheid, de gemeente-secretaris van Doornspijk, de heer R. de V., aangehouden, die voor P. de administratie voerde. Hij is eveneens naar de marechausseekazerne te Wezep overgebracht Naar wij vernemen heeft P. bekend zich aan onregelmatigheden en aan valschheid in geschrifte te hebben schuldig gemaakt. Het is niet uitgesloten, dat in de komende dagen nog meer arrestaties zullen volgen. Minister Steenberghe bezocht de bui- tenlandsche tentoonstellingen op de Leipziger Voorjaarsmesse, in gezel schap van den Nederlandschen ge zant, jhr mr Haersma de With en andere autoriteiten. Op den voor grond rechts de heer L. H. Braun uit Rotterdam, hon. secretaris Leipziger Messamt VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen In verband met de malversaties te Doornspijk is ook de gemeente-secretaris gearresteerd. De gemeente-ontvanger heeft reeds bekend. Het Centrale vluchtelingenkamp komt tusschen Elspeet en UddeL Duitschland zal in deze maand eert groot kwantum eieren van ons land afi nemen. Onze Duitsche correspondent schrijft over het bezoek van Minister Steenberghe te Berlijn. Overleden Is het lid der Tweede Kamer de heer W. Drop. De communistische rebellie in republic keinsch Spanje leidt tot nieuwe gevechts-j actie Halifax in het Hoogerhuis over ds Spaansche problemen Engelands begrooting voor de lucht* macht ingediend. WONING AFGEBRAND TE NOORDWIJKERHOUT NOORDWIJKERHOUT, 10 Maart. In den afgeloopen nacht is alhier brand uitgebro ken in de woning, bewoond door de familie Van der Niet en eigendom van de Ned. Herv. Diaconie, en totaal afgebrand. De brand weer die den brand, welke in den schoor steen was ontstaan, met twee slangen op de waterleiding poogde te blusschen, slaagde hierin niet. Huis en inboedel werden een prooi dor vlammen. Het aangrenzende huis, dat niet is bewoond, brandde gedeeltelijk af. De familie Van der Niet was afwezig. Ver zekering dekt dg schade. Vraagt Uw leverancier „St.Raphaël" QUINQUINA 0e fijnste apéritif. DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers Incl- Holi. Ontbijt vanaf f 4.— Rustige sfeer tn het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend EEN PONY VOOR PRINSES BEATRIX Door de rijvereeniging te Baarn aangeboden BAARN, 10 Maart. Een heel jonge pony zal aan Prinses Beatrix als geschenk worden aangeboden door de rijvereeni ging te Baarn ter gelegenheid van een concours hippique. dat op 29 April a.s. samenwerking met de plaatselijke Oranjevereenigingen zal worden gehou den. Prinses Juliana 'deed reeds wetendat zij dit geschenk gaarne voor het Prinsesje zal aanvaarden. Aangezien het aan te bieden dier nog zeer jong zal zijn kan het opgegroeid zijn tegen den tijd. dat het Prinsesje er plezier var, zal kunnen hebben. GERUCHTEN ZONDER EENIGEN GROND Tijdens het debat in het Engelsche Lager huis over de rede van Hore Belisha is ook Nederland ter sprake gekomen. De conservatief Rayner vestigde de aan dacht op de beteekenis van het leger voor de rijksverdediging en diende een motie h •in „het Lagerhuis ,in verband met onze grootere rijksverantwoordelijkheden, de re geering dringend verzoekt, de wensChelijk- heid van vergrooting van ons landleger te overwegen". Lees-Smit (arb. p.) bestreed de motie van Reyner. Wise (.cons.) steunde haar. De mogelijke gevaren, zeide hij o.a., zijn een aanval op Frankrijk of een aanval op Ne derland. Wij kunnen niet verwachten, dat Frankrijk troepen naar Nederlan zendt, tenzij wij een gelijk aantal divisies waarborgen. Als voor de verdediging van Nederland 30 divisies noodig zijn, zouden er 15 moeten leveren. Wise meende, dat het territoriale leger tot een half millioen zou moeten worden vergroot. Ede (arb. p.) zeide: Een der dingen, aarvoor ik bang ben, is dat de volgende zil verling, welke aan de dictators betaald moet worden, de gift van het Nederlandsche Rijk aan hen zal zyn, opdat zy van onze grenzen zullen afblijven". De motie werd tenslotte teruggenomen. Den laatsten tijd hebben in de buiten- landsche pers meermalen geruchten de ronde gedaan, dat Nederland en Zwitserland gevaar zouden loopen door Duitschland aangevallen te worden. In zooverre is er dus niets nieuws onder de zon. Onze regeering heeft echter wel duidelyk blijk gegeven, dat zij waakzaam is en er is niet de minste reden om aan te nemen, dat deze geruchten ook maar een grond van waarheid zouden bevatten. Veeleer moet men een en ander zien als onverantwoorde lijke stemmingmakerij. Ons inziens i dan ook niet de geringste aanleiding tot ongerustheid over uitlatingen als hierboven weergegeven. Zedenschandaal te Stad-Hardenberg STAD-HARDENBERG, 10 Maart. Al gerui» men tijd gingen hier geruchten dat er met schoolgaande meisjes van 9 tot 13 jaar delijke handelingen werden gepleegd. Ook de politie kwam zulks ter oore en een dezer dagen heeft de gemeentc-politie, in samen werking met de marechaussee, gemeerd te moeten ingrijpen. Een achttal meisjes werd gehoord, met het resultaat, dat de politie een 58-jarige man arresteerde. Hij is aan een scherp verhoor onderworpen en bekende sinds verleden jaar onzedelijke handelingen met een aantal meisjes te hebben gepleegd. Na verhoor is hij naar Almelo gebracht en daar ingesloten. WEINIG NEERSLAG; KOUDER Voor het geheele land: zwakke tot matige later in het noorden wellicht toenemende noordelijke tot noordooste-» lijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen halftwaalf 767.4. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.2 C. Ontvangen vó6r de verhooging der invoerrechten: NIEUWE ZENDING tapijten, die wij étaleeren in al onze étalages 's-GRAVENHAGENOORDEINDE 140c Amsterdam Rotterdam Utrecht (Reel.) Stolen »n Bronzen Ramen Deuren Kozijnen Plooiu-erVen en Uzerconsbucllet lefcaeet N V. Construct., werkplaat» en ttochmefoknek I.G.E H.M. de Koningin Beschermvrouwe van Effatha Het bestuur van Effatha, Chr. Insti tuut voor doofstomme kinderen te Voor burg, ontving de verblijdende meöedee- ling, dat het H. M. de Koningin behaagd heeft, het Beschermvrouweschap van Effatha te aanvaarden. Onze eierhandel Uit ons land zijn de vorige week (28 Febr. tot 6 Maart) uitgevoerd ruim 27 millioen eieren nl. 25.424.000 kippen- en 1.662.000 een deneieren. Van de kippeneieren gingen er bijna 8Yz millioen naar Duitschland en ruim 15 millioen naar Engeland. De markt blijft thans vrij gelijk. De prijs zakte wel iets (5 ct per 100) doch dat is begrijpelijk bij een zoo rustige markt als de Engelsche thans is. Men heeft goede hoop op afname van Duitsche zijde, terwijl ook de Engelsche im porteurs op komst zijn voor contracten over afname van koelhuiseieren. Ook Argentinië vraagt tihans eieren van Nederland. Verleden jaar was Ierland do voornaamste Europeesche leverancier, doch. de eieren van dit land gaan thans weer naar Engeland, nadat de strubbelingen tus schen Ierland en Engeland weer tot oplos sing gekomen zijn. Ook de binnenlandsche afname wordt grooter. Al met al lijkt het met onzen eier handel weer iets beter dan het geweest is. Nadat dit was geschreven lazen ve dat, naar het Hbl. verneemt, Duitschland deze maand op restant-contingenten, voor cen trale levering aan de Reichs Eierstelle via onze Centrale, zal toelaten een extra-hoe- veelheid van dertig millioen Nederlandsche eieren in koelhuisverpakking. Aangezien per wagon 100 kisten 720 stuks worden verla den, geldt het hier een quantum van ruim vierhonderd wagons of ruim twee millioen kilo.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1