ridjOD Opheffing personeele belasting op Motorrijtuigen Bondsavond van het NJ.V. Nederlandsche Meubelfabriek Wageningen N.V. DONDERDAG 9 MAART 1939 Motorrijtuigen-belasting daartegenover iets verhoogd De kanalisatie van den IJssel Verschenen is de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de ontwerpen van wet tot vaststelling van de begrooting van waterstaat voor 1939, de begrooting van het verkeersfonds voor 1939 en de begroo- ti-Tig van ae staatsmijnen in Limburg voor 1939. De regeering zou bij het uitwerken van haar belastingplannen overwegen, aldus de Memorie, de personeele belas ting voor motorrijtuigen aanzienlijk te verminderen of deze heffing af te schaf fen met gelijktijdige invoering van een geringe verhooging van de andere be lastingen, welke op het motor rij tui gen- verkeer drukken. Die overweging heeft ertoe geleid, dat in de belastingvoorstel len van den Minister van Financiën zal worden opgenomen een voorstel tot afschaffing van de personeele belasting naar den grondslag motorrijtuigen, waarbij voor plm. 30 pet. van de op brengst dier belasting compensatie zal worcen gezocht in een verhooging met 12Yz Pct- van de motorrijtuigenbelasting voor de voor personenvervoer ingerichte motorrijtuigen. Hierbij wordt er op ge rekend, dat afschaffing van de perso neele belasting voor motorrijtuigen een niet onbelangrijke toeneming van het aantal personenauto's tot gevolg zal hebben, waardoor reeds een aanzienlijk gedeelte van het verlies door vermeerde ring van de opbrengst van andere be lastingen (motorrijtuigenbelasting, ben zinebelasting en invoerrechten) zal wor den gedekt. De toestand van 's Rijks financiën laat een vermindering van de overige lasten, welke op het motorverkeer arukken, nfet toe. Het rapport van de commissie-de Vries betreffende de kosten van den weg is ver schenen. Lndien na het in werking treden van de nieuwe verkeersregeling, neergelegd in we genverkeerswet. wegenverkeersreglement en wegonverkeersbeschikking, zou blijken, dat de bepalingen onvoldoende zijn om gevaar op den weg te keeren en daarvoor een snel heidsbeperking ook op de groote wegen noodzakelijk zou blijken, dan zal naar het oordeel van den Minister de tijd gekomen zijn om het opnemen van zoodanige snel heidsbeperking ennstig in overweging te nemen. Scheepvaart AmsterdamLek Het nieuwe kanaalgedeelte tusschen Utrecht en Vreeswijk zal vermoedelijk in September van dit jaar kunnen worden opengesteld, waarna de scheepvaart tus- schen Amsterdam en de Lek nog slechts te Vreeswijk zal behoeven te schutten. Ver wacht wordt, dat de verruiming van het Merwndekanaal tusschen Amsterdam en Utrecht einde 1942 gereed zal zijn. Van hel nieuwe kanaalgedeelte tusschen Jutphaas en Wijk bij Duurstede zal de openstelling vermoedelijk in de eerste helft van 1943 kun nen plaats vinden en van het Betuwepand omstreeks einde 1943. Indien tot kanalisatie van den Gelder- schen IJssel wordt besloten, past in het ka nalisatieplan een stuwcomplex in een bocht- afsohijding van de rivier bij Doesburg. De vaste brug bij Doesburg zal dan over de ■nieuwe bedding van de rivier komen te liggen, terwijl in de tegenwoordige beading een dam zal kunnen worden gelegd, waar over de weg kan worden heengevoerd. In- tusschen is het overleg over deze kanalisa tieplannen nog niet beëindigd. Het ligt inderdaad in de bedoeling om voorloopig niet tot den aanleg van de in het rijkswegenplan opgenomen oostelijke omlegging om Rotterdam, waarin de brug bij den Stormpolder, en van den ontworpen weg AmsterdamBodegraven, over te gaan. Afgewacht zal moeten worden in hoeverre de nu in aanleg zijnde tunnel met toegangs wegen te Rotterdam in de behoeften van het doorgaande verkeer zal kunnen voorzien, alvorens een beslissing omtrent het tijdstip van den bouw van de brug bij den Storm polder, welke met bijkomende werken waar schijnlijk rond f 8.000.000 zal kosten, zal kunnen worden genomen. De regeering kan erkennen, dat door tot standkoming van een Nederlandsch ludht- verkeer met Noord-Amerika, gewichtige verkeers- en economische belangen kunnen worden gediend. Zij is bereid aan desbetref fende plannen haar steun te geven mits vol doende waarborgen kunnen worden ver strekt met betrekking tot de uitvoerbaar heid, niet slechts uit een oogpunt van eco nomie, doch ook uit een oogpunt van vlieg technische en organisatorische mogelijk heden. Het vervoersvraagstuk De Minister nam met belangstelling ken nis van oe principieele bescfhouwingen, welke nopens het vervoersvraagstuk in het Voorloopig Verslag zijn vervat. Een vergunningsstelsel is onmisbaar te achten. Zooals hieruit volgt ziet de Minister dit vergunningsstelsel geenszins als een ddel om het gebruik van de autosnelwe gen tegen te gaan of om eenzijdig ten bate an het railverkeer passagiers en goederen aan het wegverkeer afhandig te maken. De aanwezigheid van voor het snelverkeer bruikbare wegen behoeft edhter geenszins aanleiding te geven om daarover een onbe perkt verkeer toe te laten. Het gebeurde met de wilde bussen" wijst er ook naar het oordeel van den Minister op, dat een levendig verlangen bestaat naar goedkooper vervoer, aat met name op de drukke hoofdverbindingen mogelijk zou zijn. De Minister is gaarne bereid te overwegen, of aan dit verlangen kan worden voldaan, en, bij bevestigende beantwoording van die vraae medewerking in dien zin te verlee- Daar de Minister dezer dagen het rapport van den economischen raad inzake het denkbeeld de spoorwegbrug te Velsen door een spoorwegtunnel te vervangen heeft ont vangen, verwacht hij binnenkort in staat te zijn een beslissing over deze aangelegen heid te knunen nemen. Het Nederlandsche paviljoen op de New-Yorksche tentoonstelling Versiering van de eere-hal 's GRAVENHAGE, 9 Maart. Voor de ver- Aiering van de eerehal van het Nederland- scthe paviljoen op de wereldtentoonstelling te New York, zijn ingevolge opdracht van de regcering, door de firma Gcbr. van Oven te 's Gravenhage, zes op zijde geborduurde standaards vervaardigd, ontworpen door Prof. H. Rosse te Rijswijk, naar motieven van in het Rijksmuseum aanwezige stukken uit de 16de en 17de eeuw. Gekozen zijn vaandels van lichamen die factorijen in „Nieuw Amsterdam" hadden, nl. van de West Indische Compagnie, de Vereenigde Nederlanden; de Provincie Hol land, de Schepenen van Goes en die van Amsterdam en verder de Geuzenvlag, die in dien tijd door onze vloot gevoerd v Als stokbekroning van de standaards is een spits gemaakt, ontleend aan die van het admiraalschip van De Ruyter. Voor de Hofstad-bloemtentoonstelling wordt de Houtrusthal te Den Haag be kleed met lakensom het directe licht af te schermen. Huishoudkampen voor meisjes van Geref. beginselen Het eerste Huishoudkamp, georganiseerd door het comité „Huishoudkampen" voor meisjes van Geref. beginselen, werd jl. Dinsdag gesloten. De officieele sluiting vond Maandagavond plaats door mevrouw Kui per s—R i e t b e r g, terwijl mede aanwezig waren mej. v. d. Berg, secretaresse van dit comité, en mej. Buys. Er mag geconstateerd worden, dat dit eerste kamp zeer tot bevrediging verloopen is. Er is hard gewerkt, gekookt, genaaid, gezongen, zooals dit ook in elk gezin op zijn tijd moet plaats vinden. Het was een reden tot vreugde te mogen zien, wat de deelneemsters op huishoudelijk gebied in veertien dagen systematisch bij gebracht kan worden. Een tentoonstelling van de gemaakte jurken, schorten, pantof feltjes. enz. liet ons dit zien voor het vak „naaien". Ook wat omgangsvormen aangaat, heb ben de deelneemsters veel geleerd. Het heerlijkst is te mogen hooren uit de monden der meisjes dat ze zoo dankbaar Noodelooze ongerustheid De nieuwe Zondagswet en de sport De secretaris van het Nedenlandsch Olym pisch Comité maakt zich in zijn jaarverslag noodeloos ongerust, wanneer hij daarin het volgende schrijft: Het vorige jaarverslag maakte nog ge wag van een, althans voorloopig, overge dreven donkere wolk, doelende op een mogelijke wijziging van de z.g. Zondags wet. Dit was niet te voorzichtig uitge drukt, in aanmerking genomen de ge ruchten, welke ons thans wederom be reiken over het voornemen van de re geering, om inderdaad spoedig met de in diening van een nieuwe wet te komen. En dat dan de sportbeoefening in het gedrang zal komen en daarmede moreele en lichamelijke schade zal worden aan gericht, is waarschijnlijk een niet al te sombere voorspelling." Deze voorstelling van zaken lijkt ons niet geheel juist. Ze hoeft althans niet juist te zijn. Want wanneer in de nieuwe Zondags wet inderdaad de sportbeoefening op Zon dag „in het gedrang" zou komen, dan zou den er ook maatregelen genomen kunnen worden om die Zondagssport voortaan des Zaterdags te beoefenen. Men wil daar tot nu toé in neutrale sportkringen niet aan, maar heusch, het kan heel goed. Het bewijs is al meermalen geleverd. Daarom b e - hoeft de secretaris van het N.O.C. zioh niet ongerust te maken, want mocht de Zondagssport in de toekomst onmogelijk ge maakt worden we zouden niets liever willen dan kunnen er gemakkelijk we gen gevonden worden onyle sportbeoefening te verplaatsen naar den Zaterdagmiddag. Lichamelijke schade zal op die manier niet aangericht worden. Wat de moreele schade betreft, die lijkt ons op het oogenblik, nu de Zondag door velen ontheiligd wordt, grooter, dan ze zou zijn onder een nieuwe Zondagswet, waarbij meer rekening gehou den wordt met de gevoelens van het Chris telijk volksdeel. De voetbalincidenten op 5 Febr. Ministers ontkennen de gebeurtenissen Op vragen van den heer Van der Zaal in verband met incidenten, welke op Zon dag 5 Febr. 1939, bij voetbalwedstrijden zou den hebben plaats gehad, hebben de heeren Goseling en Van Boeyen, ministers van Justi tie en van Binnenl. Zaken, geantwoord, dat dergelijke gebeurtenissen niet hebben plaats gehad; in strijd met de werkelijkheid heeft een dagbladbericht van zoodanige gebeurte nissen melding gemaakt. Van een voetbalincident te Almelo op 5 zijn dit Huishoudkamp meegemaakt te heb- j Febr. 1939, tengevolge waarvan maatrege- ben, om op deze wijze toegerust te worden ien tot beveiliging van spelers tegen het publiek zouden zijn getroffen, is geen sprake voor de komende taak. Met verlangen zij er naar uit, geplaatst te worden in de Internaten voor huishoudelijke beroepen, uitgaande van de Centrale voor Werkloozen- zorg Het comité is voornemens een tweede kamp te openen. Opgave en aanvraag om een invulformu- lier bij het secretariaat: Vloeddijk 104. te r\ampen. Alle meisjes van Geref. beginse len van 1626 jaar, die werkloos zijn of uit werkloozc gezinnen komen, of uit gezinnen die door de crisis getroffen zijn, komen hiervoor in aanmerking. Het comité verwacht vele aanvragen. geweest; de politie is dien dag slechts gebruikelijke wijze tot handhaving der orde opgetreden. DE RADIOREDE VAN MINISTER ROMME De radiorede van den Minister van Soci ale Zaken over het onderwerp: „De organl- satie der geestelijke en lichamelijke, ontwik- j jn keling van werkloozen ter vervanging van ben Concurrentie tusschen spoorwegen en beurtvaart Vragen aan den Minister Het Tweede Kamerlid, de heer Duymaer van Twist heeft aan den Minister van Waterstaat de volgende vragen gericht: Is het juist, dat een concurrentiestrijd gaande is tusschen de Nederlandsche Spoor wegen eai het Groningsch beurtvaartbcdrijf henevens oe Groningsche binnenvaart als gevolg van de sterke verlaging der vracht tarieven van de Spoorwegen? Zoo deze vraag bevestigend beantwoord wordt, kan de Minister dan mededeelen, of de Nederlandsche Spoorwegen met de ver laagde tarieven beneden oen kostprijs gaan, en zoo dit het geval mocht zijn, of daarvan niet het gevolg zal zijn, dat het beurtvaart- bedrijf en de binnenvaart van het vervoer van goederen worden uitgeschakeld? Wat. is dén Minister bekend van de moeilijkheden, welke in den laatsten tijd zich bij het vervoer van strookarton, aard appelmeel en dextrine uit de Veenkoloniën in dit verband voodroen? Is de Minister bereid, zoo deloyale concur rentie tusschen de Nederlandsche Spoorwe gen en het vervoer te water plaats heeft, aan deze concurrentie eon einde te maken? Verkeersongevallen in 1938 te Amsterdam Grootcndecls aan bestuurders te wijten AMSTERDAM, 8 Maart. In het jaar 1938 werden alhier 9268 verkeersongevallen geteld tegen 88:10 in 1937, dat is dus 5 pCt. rneer. Het aantal daarin begrepen ongeval len, dat den dood, ernstig letsel of zware materieele schade tot gevolg had, bleef ech ter nagenoeg gelijk, n.l. 1302 tegen 1308 ir 1937. Hoewel het aantal slachtoffers ver meerderde, nam het toch niet in gelijke mate toe als het totaal aantal ongevallen. Het bedroeg n.l. 2590 tegen 2572 in 1937, dat is dus een vermeerdering met slechts 0.7 pCt.. Hiervan vonden 55 den dood (v. j. 4S), terwijl 714 (v. j. 707) ernstig en 1835 (v. j. 1803) licht werden gewond. Het aantal kinderen beneden 14 jaar (in bovenstaande cijfers begrepen), dat slacht offer van een verkeersongeval werd. be droeg 344 (v.j. 334), waaronder 13, die ge dood (v.j. 6) en 105 die ernstig werden ge wond (v.j. 110). De cijfers van de kinderen in den schocigaanden leeftijd (6 t/m 13 jaar) afzonderlijk waren als volgt: gedood 7, ernstig gewond 86- licht gewond 172, to taal 265, tegen resp. 4, 95, 161 cn 260 in 1937 Ten aanzien van de oorzaken der onge vallen blijkt, dat van de 9053, waarvan deze bekend werden, niet minder dan 7430, d.i. 82.1 pCt aan overtredingen van de regelen van het verkeer door bestuurders van voer tuigen moesten worden toegeschreven, ter wijl 701, d.i. 7.7 ipCt., door onvoorzichtighe den en fouten van voetgangers (veelal zelf slachtoffer) ontstonden. It IJ DAG. 10 MAAItT 1U3B ILVERSUM I 1875 cn 301,5 M. S.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 4.00 VARA. 7.30 VPRO. 0.00 VARA 10.40 VPRO. ll.OO-i VARA. 8 00 Gram muziek. (Om 8.16 Berich ten) 10 00 Morgenwijding. 10.20 Orgelspel* 11.00 Declamatie. 11.20 Fantasia 12.00 Avro- Amusementsorkest. AVRO-Girls en solist (opn.) 1.45 Gram.muziek 2.30 Modepraatje. 2.50 De Palladians. en gram.muzlek. 4.00 u. Gram.muziek. 4.30—5.00 De Ramblers. 6.05 u Voor de kinderen. 5 30 Gram.muziek. 6.00 u, „Esmeralda" 6.28 Berichten. 6.30 Lit. cause rie. 5.50 Hammond-orgelspel. 7.00 VARA-ka- lender 7.05 Causerie „De gemeente en da Volkshuisvesting". 7.23 Berichten ANP. 7 30 Berichten 7.35 Causerie „Levenswaarden V jch Kamer een strükensemble. 8.30 Causerie i Fragmenten e Corneville". 10.10 Causerie „Welk dialect werd er gesproken?" 10.30 Berichten 10 40 AvondwUdlng. 11.00 u. Sportreportage. 11.30 Jazzmuziek ,(Gr. pi.)] 11.55—12.00 Gram. muziek. rvorgd c de NCRV, 8 00 Schriftlezing meditatie s ro Berichten, gram.muziek. (9.30 —9 45 Gelukwenschen). 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram muziek. 11.16 Cellovoordracht met lek 12 30 „Quintolla'* ranimuzlek. 2.30 Chr. pianobegeleiding en chten. 12.15 Gracn.r i gram.muziek. 2.0{ ïctuur. 3 00 Zang i iziek. 6.0( damsch Salonorkest en gram.muziek. 6.30 Be richten. causerie voor tuinliefhebbers. 7 00 u* Berichten 7.15 Lit. causerie. 7.43 Gram.mu ziek 8 00 Berichten ANP. herhaling S.O.S.- Berichten. 8.15 Arnhemsche Orkestvereeni-. ging en soliste, en gram.muziek. 9.30 u. Be* richten ANP. actueel halfuur. 10.05' Causerie „Gezins- en huwelijksmoeilijkheden". 10.35 u. Plarovoordracht en gram muziek 11.10 Gr. muziek. 11.50—12.00 Schriftlezing. DROITWICH 1500 M. 12.10 Orgel. 12.35 Orkes^. 1.20 Causerie. 1.35 Ensemble. 4.55 Radiotoo- neel 5 20 Cembalo. 5.40 Orkest 6.45 Causerie. 7.05 Parlementair overzicht. 7.2o Koor- en Orkest. 8.05 Variété. 8.50 Reportage. 9 45 U. Causerie. 10.05 Orkest. 10.35 Strijkkwartet. RADIOPARIS 1648 >1. 12.30 Zang. 1.05 Orkest. 2.35 Zang. 3.35 Piano. 3 50 Zang. 5.05 Viool 5 25 Trio. 6 35 Zang. 7.20 Orkest. 8.35 Cello. 8 50 Radlotooneel. 11.20 Nachtconcert. KEULEN 450 M. 6.30 en 7.60 Orkest. 11.20 Or kest 12.35 Orkest. 1.30 Pop. concert. 3 20 a Orkesten. 4 35 Solisten. 6.20 Winterhulp-pro- 7 30 Kamerorkest. 8.20 Opera. 10 20 „Geen verflauwing der grenzen" Met de 3 Dampo producten bestpijdt U alle vepkoudheden Dampo-verkoudheids-balsem, Pot 50, Doos 30 ct. Dampo-hoestbonbons, Doos 25 ct. Dampo- neusdruppels, Flacon met druppelspuitje (A De heer H. Gordeau over: „Ons wereldwijde werk" Toespraken van de heeren C.V. Doorschodt en C. Tabak Eerste conferentie van Chr. Wereldjeugd te Amsterdam Het nieuwe Stadhuis van Leiden maakt goede vorderingen. De fraaie lijne{i van den toren zijn tusschen het steigerwerk reeds goed te onderscheiden. ROTTERDAM, 9 Maart In de Nuts- zaal aan de Oppert te Rotterdam werd gisteravond een uitstekend geslaagde Bondsavond gehouden van het Ned. Jongelingsverbond. De samenkomst stond onder leiding van den Bonds voorzitter Dr G. P. van 111 e r zo n te 's-Gravenhage. Door de N.C.R.V. werd deze Bondsavond per radio uitgezon den. De samenkomst werd geopend door Dr G. P. van I tt e r z o n, die een welkomst woord sprak, in gebed voorging en in het kort de beteekenis van dezen Bondsavond uiteenzette. Nadat gemeenschappelijk gezongen was „Lof zij den Heer", liet het Mannenkoor der C.J.M.V. Rotterdam-Delfshaven („Theo- filus") onder leiding van den heer Jac. de Graaf het lied „Christus langs de straten" hooren. De heer C. T a b a k te Amsterdam sprak, nadat het Bondslied gezongen was, over „Ons eigen Bondswerk" De C.J.M.V. is, zoo zeide spr., de vlucht heuvel in het geestelijk snelverkeer van dezen tijd. jongeman vindt er rust en ver trouwen voor het zoekend hart. Sport en ontspan ning alleen zijn immers niet doende. Er méér noodig. Wat gebeurt er nu op de C. J. M. V.? Bijbelbespre king en gedach- tenwisseling, bid den en danken, samenzang en versatie. Het C. Tabak is alles uitermate nings heeft haast, sober, maar ge moet het zien in het licht van vriendschap en vertrouwen. Het beginsel des harten be- heerscht den geest. Het teekent ons werk. Wij willen, aldus spr., in deze moeilijke tijden leeren ons leven te herleiden tot God en te buigen voor de autoriteit van de Hei lige Schrift. Wij willen den Heere Jezus dienen, want de mensch heeft in dezen tijd draagkracht noodig. Ook bezinning en ver dieping, want eindelooze debatten helpen niet. Spr. lichtte dit. alles toe met enkele voorbeelden uit eigen ervaring, waarna hij er op wees dat de C.J.M.V. ook nationaal wil zijn. „Zij is de uitgestoken vriendenhand tot de zonen van het vaderland." Met een groet aan de vrienden in de werkkampen besloot spr. zijn toespraak. Hierna liet andermaal het Mannenkoor zich hooren met „Lente" van A. B. H. Ver- hey, „Een scheepje" van Dr J. P. Heye en „Oho, gij trotsche deerne" van Jan Kroo- nenburg. De heer C. V. Doorschodt van 's-Gra venhage sprak vervolgens over: „De jongemannenwereld rondom ons" Spr. wees er op, dat vanaf de oprichting het doel vanhet Verbond is geweest, de behartiging van de hoogste be langen van de jongemannen van ons volk. Het J. V. heeft nim mer de deur op een kier gezet, maar altijd de deur wijd opend voor hen, die binnen wil den komen. Steeds heeft het Verbond gezien, dat het een taak had t. o. v. jongemannen der ons volk, die leven zonder God en het Evangelie van Christus niet kennen. Wij roepen hun toe, zoo zeide spr., laten we samen den Heiland zoeken. Hem vol gen en dienen om zóó te ervaren, dat Zijn kracht niet tekort schiet, dat alleen r— leven in Zijn dienst zin heeft. Erkend moet worden, dat het N.J.V. het verleden veel kansen heeft verzuimd. Maar tóch: menige jongeman heeft in den loop der jaren den weg naar de C.J.M.V. gevonden en daardoor den weg naar het vaderhart van God. Dit blijft ook in onzen tijd hoofddoel ons pogen op het platteland en in de stad. We krijgen in onze dagen nieuwe kansen, die gegrepen moeten worden. Alle lauwheid cn halfheid moet uit ons leven gebannen worden. We moeten, aldus spr., opnieuw op verovering uit. God wil ons daartoe ge bruiken in Zijn dienst De zaak des Ko- C. V. Doorschodt De jongemannenwereld rondom H. Gordeau roepen wij toe, aldus besloot spr.: Wilt met ons den weg achter Jezus Christus gaan. Hij is ook uw Heiland. De tijd dringt. Haast u dan om uws levens wil! in Bussum, ,Ons wereldwijde werk" In deze toespraak werd in het bijzonder de aandacht gevestigd op de wereldconfe- velke van 24 Juli tot 2 Augus- poor de eer ste maal te Am sterdam zal wor den gehouden. De christelijke jeugd uit de geheele wereld zal nier ertegenwoordigd :ijn. Ruim 1500 afgevaardigden lit allerlei dee- len van de we reld (waarvan 31 Nederlanders, w.o. 11 van 't N.J.V.) zullen met elkan der leven, den ken, bidden en spreken over de groote problemen van de in tijd. De Conferentie, waarvoor de vijf wereld bonden op het gebied der Chr. Jeugd ver antwoordelijk zijn, bedoelt ©enerzijds sluit stuk te zijn van een reeks voorafgaande conferenties, anderzijds het begin van de verwezenlijking van menschelijke idealen en van wat God zelf heeft bedoeld. Men moet, zoo zeide spr., van deze Con ferentie geen onmiddellijke resulta ten verwachten. Ook geen besluiten of conclusies. Wel is de bedoeling, dat in de komende maanden heel de Chr. wereld jeugd de vraagstukken zal overdenken, die aan de orde komen. De deelnemers aan de Conferentie komen zoodoende beslagen ten ijs. Degenen, die niet deelnemen, moeten een „meedenkende wacht" vormen, die bid dend Gods zegen afsmeeken over het werk, dat. wordt verricht. Ziehier, zoo besloot spr., een stuk wereldwijd werk. God moge er Zijn zegen over geven! De Bondsvoorzitter sloot de sa menkomst, nadat het koor zich nogmaals had doen hooren, tegen tien uur met gebed. Tijdens de vergadering kwamen een zes tal telegrammen binnen uit verschillende plaatsen van ons land, meldend, dat de ontvangst uitstekend was BETIMMERINGEN MEUBELEN Wapeningen telefoon 2013 dlaohit besteed aan 'heit streven van dien Com missaris dar Kemiiniglin in Groningen als Voonailiiter van de „Gironiniger gemeenschap". Volgens onize N. Prov. Gr on. Crt., <üe overigens met instemming van ons artikel gewag maakte, zijn we tegenover dien Com missaris onbillijk geweest. Deze stelt zich n.l. volgens de rodlaotie cp betzelfdle standpunt, dat wij als volgt omschreven: „Voor elk reëel plan, hetzij verdediging onzer nationale anadhiamkelijkheid of krachti ge bestrijding der werkloosheid zijn wij tot samenwerking bereid), maar dan moet kunnen, zordler een offer op het altaar dier z.g. verdraagzaamheid." Wij maken hiervan gaarne en met voldoe ning melding, wamt niets is ons liever dï een onbillijk oordeel terug te nemen. Waarom schreven we zóóals we deden? We hadden in de Vrijheid, het liberale weekblad, een rede van diezen Commissaris gelezen, uitgesproken lang voordat die Ko ningin haar radio-rede hield en wij veron derstelden, diat de Commissaris eenzelfde standpunt 'had ingenomen als voorzatter van de „Groninger gemeenschap". Mèt de N. P. G. C. hadden wij tegen de eerste rede ernsti ge bezwaren. We concludieeren uit wat onze perszuster thans schrijft, dlat de Commissaris als Voorzatter van die Groninger Gemeen- rekemimg hield met principieele bezwaren van anderen. Overigens voegen we er aan toe, dat de NJP.G.C. evenmin als wij gerust is over het verloop van zaken in de „Groninger ge meenschap"'. INSECTENBESTRIJDING IN BOSSCHEN WAGENINGEN, 9 Maart Het comité tot bestudeering en bestrijding van insecten plagen in bosschen heeft een nuttige circu laire doen uitgeven over verschillende be- strijdiingsmethoden. Deze circulaire is thans op ruime schaal verzonden aan gemeente-, rijks- eoi provinciale diensten en particulie re boschbezitters, teneinde belangstelling voor het werk van het comité en voor de verschillende onderzoeken te verruimen. Orkest BRUSSEL 322 en Orgel. 1.5q Grs 4 M: 32 2 Ml 12.60 en 1.3» muziek. 5.20 Kamermuziek Orkest. 8 50 Radiotooneeli 7.20 Koe 10.00 Orkest. 4 84 Mi 12.50 en Piano. 6.50 Orke: koor. 10.30 Orkest. DlilTSCHLANDSENDER 1571 M. 7.30 'WeenscH Philh. Orkest. 8.20 Gevar maandoverzicht. 9.50 Kwartet. 10.20 Kleinorkest. Aardige vondst Onder het plechtige opschrift „Bij Konin klijke Boodschap" miaiakit hel maandblad voor GerneenlteadtmtoMinaltie van N. Samson N.V. iMeMmig vain die radio-rede der Koningin. Heriinmiemdi wondt aam de foannule, diait een wetsontwerp „bij Koninklijke boodschap'* aam die Sltalten Genie-raai ter overweging wordt aaingelbadan; zoo wijsft de „Koninklijke boodschap" vam 27 Jamiuami ook op een w©1^ weüJke door geheel ons volk behoort nage leefd tie waridlem. Bet eenig artikel vam dezie wet is de ver nieuwde mensch, varmileuwdl iin zijn. betrek king tot zijm naiaste, vernieuwd in zijn rela tie tot God. „Commentaar heeft dleze wet niet van noodle, amendementen evenmin; zij is de consitdlbuitie vam een nieuwe samenüe- Handhaving dezer regelen, bij Koninklij ke boodschap gesteld, warldlt vam ons allen verwacht". Het is een aardige vondst vam de redactie vam heft Maandblad om geheel passend bij het milieu de radiorede der Koningin op deze wijae te i Ds. B. J. C. R ij n d e r s te Oegstgeest ver zoekt ons het volgende op te nemen: Nu de voorjaarsinzameling der Georgani seerde Guldenscollecte weer aanstaande is, mag ik deze zeker wel met klem en warmte hartelijk aanbevelen. Deze collecte, die op vele plaatsen van ons land al ingeburgerd is, heeft nog haar volkomen reden van be staan, en de verschillende zendingslichamen, die uit deze collecte ontvangen, zouden niet gaarne deze inkomsten missen. U wijst dus de trouwe collectanten niet af! Het zqu echter kunnen zijn dat, waar de Samenwerkende Zendingscorporaties te! Oegstgeest een voorjaars-zendingsweek heb ben ingesteld, die gedeeltelijk gelijk valt met de inzameling der G.G.C., gij aarzelen zoudt. Aarzelt u niet! Zóó groot is de nood, dat be/de inzamelingen noodig zijn! Geeft u uw gulden zooals u gewoon zijt, als u de kwitantie der G.G.C. wordt aangeboden èn vergeet Oegstgeest niet. Het volgend jaar hopen Oegstgeest en G.G.C. een regeling 1e treffen, waardoor deze inzamelingen niet met elkander in conflict ikomen. Maar stelt u n u ons niet teleur. Laat de collectanten der G.G.C. niet tevergeefs komen. De zen ding heeft het zoo hard noodig. Prachtexem plaren op de keuring van de bloeiende serin- gentakken, welke gisteren door de afd. Aalsmeer der Kon. Ned. Mij voor Tuin- bouw en Plant kunde werd ge houden om wis- selprijzen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6