OudeBoll LAATSTE NIEUWS tot de atre DONDERDAG 9 MAART 1939 TWEEDE BLAD PAG. 7 N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR HYPOTHECAIR CREDIET IN NEDERLAND (waarmede vereenigd de N.V. MaastrichLche Hypotheekbank voor Nederland) GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE NASSAULAAN 23 VERKRIJGBAAR: 31/24 Pandbrieven met 2 uitloting per jaar: 1001/4 31/2 Pandbrieven met 2 uitloting per jaar: 991/4 Conversie resp. 100 en 99 Vrijwillige conversie resp. 99% en 99 perceelen sectie B, onderscheidenlijk no. 4255 en 4253, dat zij zullen medewerken aan de opheffing van de erfdienstbaarheid van uitpad. De onder I, II, 111, IV en V bedoelde gron den aullen ingebracht worden in het grond bedrijf. GESLAAGD Voor den cursus Bloemisterij, aifdeeling 'éénjarige en vaste planten, te Wassena.u slaagden onze plaatsgenooten: de heercn ,W. F. van Spronsen en W. J. Brauckman met diiploma met zeer veel vruaht; O. Rijs dijk en Vlekkert met diploma met veel [vrucht on P. v. d. Krocht miet diploma miet yrucht. BOEKEN EN GESCHRIFTEN in belangrljk- men de fantasie vrö spel, dan zeer goed mogelök. dat wordt gevormd. „Vröe Westfriezei boek. Oude archie; UT een historie-getrouw _j vergeelde famllle- len de bouwstof voor dit ver- lier zich het proces voltrekken van het loslaten der Calvinistische beginselen 3n het hulselUk, kerkeülk en staatkundig leven, totdat daardoor elndelUk heel het volksleven In al zijn schakeeringen 'n vruchtbare akker Is geworden voor de revolutie-gedachte. ïrlUk beperkt zich dit boek tot een Inkhulzen. Een roman, kan niet families en personen be- t optreden van te veel personen 1 zou trouwens te veel vermoeien, heeft de auteur terecht zorgvul- spreekt als vanzelve, dat ent niet ontbreekt. Anders aanspraak kunnen maken ook een geschiedkundige romantisch el< zou dit werk gee op den titel v wwwMaar dit Is het mooh dat "de" lezer" nooit" met den vinger *- jg bladzijde kan aanwü „u„w waarop de fantasie ongebreideld bezig is geweest. Er «tin voldoende spannende momenten die 'de lezers tot voortdurend doorlezen blijven prikkelen Maar het doel blijft immer, ons een Btuk leven te laten zien ln West-Friesland uit Oen weinig bekenden tijd. •t Is geen boek. om in den trein te lezen. Men moot er een paar rustige avonden aan be- Bteden en dan de radio afzetten. Maar wie dat er voor over heeft, zal zijn kennis verrbkt hebben van een bladzijde onzer historie, een bladzijde, welke ons wijst op het gevaar en de pchade van geestelijke en zedelilke verslapping. Dat kan heilzaam werken. En zoo geeft 'deze roman ons meer. oneindig meer dan enkele uren van amusement. Burgerlijke Standen 'ALKEMADE Bevallen: M P v d VeerWes Selman zn J C v BerkelWinnubbst dr J M v Dijkv Zoen dr J Th M Schr'jvers Hog boom zn AM Schouttenv Ruiten zn •- W J v HeekKoeken zn Overleden: C Turk m. 75 Jr J V d Meer Jn. 75 Jr HILLEGOM. Bevallen! E M A "WetJers—-v d Dussen z; L P KalkersEchteld z: B Lacnmers Korsse z: M G E RusmanPennlngs d ONDERTROUWD: W ten Hoope en H Eilts; J de Rooi j en J M van Blezen Getrouwd: IC de Groot en W Ktlhl; L M v d Putten en A M Bender Overleden: Th H Pijpers 24 J; W H M Jonk man 16 dg; Wed. J. BoumanMeyneke 79 j. HAZERSWOUDE. Bevallen: M Voskuil—Wens veen z; C P van der MeerOverdevest d; A J Bosv a Maat z; G van orpKoetsier z; L van Kuilenburgvan Diggele z Ondertrocwd: J L Bleiienberg 29 J en J Sta ding 28 J; A v Elswijk 27 J en W A v Vliet 20 J LISSE. Bevallen: W v d Vossen—v Dongen z; M P NederstlktVIaar z; E J van Esolivan Veen z; G SmitVis z; Gevestigd; Meft A. M. Berbee van Lelden; G. Westering en gcein van Hlllegom; G. J. H ierkhout van Haarlem Vertrokken: Th Wildenburg nr Haarlemmer neer; J Ruigrok en gezin naar Leiden; P v d jans en gezin nr Sossenhelm; mej E L Huttig ir Duitschland; mej. P. Aaldera nr Amersfoort LEIDERDORP Bevallen: M ZijlstraiWagena- RIJNSBURG Overleden: D den Haao, 90 j; C Hogewonlng 75 J. Bevallen. A GoudrlaanZandbergen d; C Noortde Mooi) d Ingekomen: J C v Delft uit Den Haag Vertrokken: A E v Iterson nr Noordwük; D Hogewonlng, nr Lelden; G Vletter met echtg. en 10 kind., nr Oegstgeest; G Evoraarts nr VOORSCHOTEN - Bevallen: M v d Luit Zwaan zn ZOETERWOUDE. Bevallen: M Lelieveld—v d Zaan d; J M Lelieveldvan Veen d; P A v d PoelDobbe z; C M BerhaagenMej er z; P M van Crenten—van der Hoeven d: A M A van der PostDuinisveld d; D v Leeuwen—Koert z M J P Zwetsloot—van der Hoeven z; B M van der HamOnderwater d; E M Schuurde Bra bander z: M W de Vrind—TUssen d. Gehuwd: W P v d Werf en H M Klijn; W J de Jong en A M Olsthoorn Overleden: M J Piel 81 Jr; H J van Loon 74 J; C DalleKleün 59 J AMSTERDAM TENTOONSTELLING STADIHUIS- I'LANNEN De expositie van entwerpen voor het nieu we stadhuis in het Stedlijk Museum is ver lengd tot 19 Maart. Ongerveer 19000 bezoekers hebben de tentoonstelling tot heden bezocht. OPENBARE EERBAARHEID Ter bescherming van de openbare eerbaar heid hebben B. en W. scherpere bepalingen uitgevaardigd, geldig voor de in aanmerking komende deelen der stad. TIENJARIGE CIJFERS Vanweg het Gem. Bureau van Statistiek is een uitvoerige statistiek verschenen over den loop der bevolking, scheepvaart, buitenland- sche goederenbeweging, werkloosheid, mis drijven, gemeentebedrijven, enz., alles over de jaren 1929 tot 1938. Ned. Middernachtzendingvereen. De jaarvergadering van de Prov. Afdee- ling Zeeland van de Ned. Middernacht Zen ding Vereeniging zal pp Donderdag 23 Maart a.s. te Middelburg worden ge houden. In de middagvergadering zal na afhandeling der huishoudelijk, werkzaam heden Mr. P. B. Bouman te Rotterdam spreken over :„Het Neo-Malthusianisme en zijn bestrijding", In de openbare avond samenkomst zal de heer J. N. van Munster secretaris van het Hoofdbestuur, een rede uitspreken over het onderwerp: „In t'jden van zedelijk gevaar'. SCHOOLNIEUWS EXAMEN PAEDAGOGIEK M.O. B 's GRAVENHAGE, 9 Maart. Geslaagd: H. J. Osse, Den Haag; A. A. E. van Driel, Den Haag en G. J. Westgeest, Wassenaar. GEREF. GYMN. KAMPEN Tot leeraax is benoemd de heer J. Bosch te Haarlem, Drs Ned. Letteren. FAILLISSEMENTEN Uitgesproken: AMSTERDAM. T. Hoogland, Amsterdam, Spaarndammerstraat 2. R.-c. mr P H Smits; cur mr J J Romein. L. ICoperberg, teekenaar, Amsterdam, Bors- senburgplein 4L R.-C. mr als voren; cur mr C L van Mourik. HAARLEM. N.V. Rubberol Exploitatie Maat schappij, gevestigd te Heemstede. kantoor- houdende te Bloemendaal, Dennenweg 5. R.-C. mr J H P E Mijnssen; cur memr mr L M I L van Taalingen Dols. N.V. Exploitatie maatschappij De Sparren- gevestigd te Heemstede, kantoorhoudende te Haarlem, Pijnboomstraat 33. R,-c. als voren; cur mr K A F J Pliester. EEN ZELDZAME „TERECHTZITTING" Bovenstaande foto brengt een gebeurtenis in beeld welke uiterst zelden voorkomt! 'Het betreft hier een openbare terechtzit ting" van het Kantongerecht te Rotterdam öp de plaats waar verleden jaar in Augustus een ernstig ongeluk gebeurde. Op den Schie- damscheweg (vroeger Rotterdamsche dijk) hoek Gustoweg, werd nl. de motorrijder v. jd. B. aangereden door een auto, bestuurd ooor mevr. v d K.-v. Z, De motorrijder werd zwaar gewond opgenomen en heeft nog steeds niet het ziekenhuis kunnen verlaten. Gistermiddag om half vijf ia de automobi- Jongste bediende op avontuur Met 5000 drie maanden op stap geweest Thans heeft hij zichzelf aangemeld AMSTERDAM, 9 Maart. Op 30 November jl. moest de 17-jarige jongste bediende van een im- en exportfirma aan de Keizers gracht kwitanties innen tot een totaal be drag van f 4840. De jongen kwam dien dag niet meer op het kantoor terug en een in gesteld onderzoek bracht aan het licht, dat hij de geldbedragen bij de diverse adressen had geïnd. Alle nasporingen van de politie waren vergeefsch; de jongen was en bleef spoorloos. Gisteravond kwam hij zich, nu vergezeld van zijn grootmoeder, bij wie hij gisteren platzak en berouwvol was teruggekeerd, op het bureau Marnixstraat aanmelden. En nu volgde een lang verhaal van zijn omzwervingen en de wijze waarop hij het geld had verteerd. De eerste maand was hij in Amsterdam gebleven. Hij had gedurende de maand December bij een vriend, die een postzegelzaakje in de Gasthuismolensteeg heeft, gewoond en in ruil voor de verleende gastvrijheid had hij de buiit met dezen vriend gedeeld. Toen de jongen zich zoo'n beetj'e aan het heerenleventje, dat men met een paar duizend gulden op zak leiden kan, had aangepast, nam hij afscheid van zijn vriend en trok van het eene pen sion naar het andere, eerst iin de hoofd stad, later van stad naar stad. En omdat hij vond dat je gezelliger met z'n tweeën leefde, had hij een meisje mee op stap genomen. Zij bezochten onder andere Deventer, Den Bosdh, Rotterdam en maakten flinke verte ringen. Hij had het meisje verteld, dat hij een rijke planterszoon uit Australië was en zij nam dus zijn fraaie geschenken te goe der trouw aan en wist niet, dat zij het vlotte leventje met een avonturier in dop leidde. De jongen is nu op het bureau ingesloten. Zijn 22-jarige vriend is vannacht in zijn woning in de Spuistraat aangehouden. Dit jongmensoh had zuiniger geleefd. Van de f 2400 waren nog f 1650 over. Zeshonderd gulden had hij op zak, toen hij op het bu reau arriveerde, het overige geld heeft de politie bij huiszoeking gevonden. Ook hij is ingesloten. Auto in het Hoendiep geraakt De inzittende verdronken GRONINGEN, 9 Maart. Gisteravond is de heer B. de Vries te Groningen, vermoedelijk tengevolge van den hevigen storm, met zijn auto in het Hoendiep geraakt. De wagen werd hedenmorgen, toen bekend werd, dat de heer De Vries vermist werd, onder de ge meente Groningen in het Hoendiep gebon den. Het lijk van den heer De Vries bevond zich nog in de auto. Het slachtoffer was 40 jaar oud en gehuwd. Haar kind onverzorgd achtergelaten Rechtbank gelast nieuw onderzoek ROTTERDAM, 9 Maart. De Rotterdamsche rechtbank heeft vandaag een nieuw onder zoek gelast in de zaak tegen de 21-jarige N. v. d. B., tegen wie door het O.M. 9 maan den gevangenisstraf was geëisdht, omdat zij op 31 December haar 20 maanden oud kindje onverzorgd op een onverwarmde zolder in haar woning te Krimpen a.d. Lek heeft achtergelaten. Enkele teenen van het kindje waren bevroren. Na behandeling in het kinderziekenhuis te Rotterdam is het kindje hersteld. De nationale marschen rond Den Haag Wisselbekers van het Prinselijk Paar 's-GRAVENHAGE, 9 Maart. Behalve HJC.H. Prinses Jufliama heefit ook Z.K.H. Prins Bernlbaind een zilveren wisselbeker be schikbaar gesteld voor de vijfde nationale mamschen rond den Haag, weMoe op 10 April (tweeden Paaschdeg) door „de Princevlag" te 's-Gnavenhage zijn uitgeschreven. Terwijü de wisse-lbeker van HJC.H. Prinses Juiliiaina bestemd is voor de beste burgengnoep otf -vereendigtitnjg, heeft Z.K.H. Prins Berrnhiard aan het bestuur van „De Priimoevlag" dien wensdh te kennen gegeven, zijn wisselt te bestemmen voor de beste mdMtaóre groep bij de nationale marsohen rond den Haag. Wervelstorm boven de gemeente Mill Veel schade werd aangericht MILL, 9 Maart. Gisteravond heeft tijdens een hevig onweer, gepaard gaande met ha gelbuien, een wervelwind danig huisgehou den in de Peel onder de gemeente Mill. De kap van de woning van den landbouwer H. Gijsberts werd gedeeltelijk afgerukt en een binnenmuur van den stal werd' omgewor pen. De schuur van den landbouwer W. Feiten werd tegen den grond geslagen en veel schade werd aangericht aan de daken van verschillende woningen. Van een school gebouw werden dakpannen weggeslagen. De kracht van den storm heeft zich gede monstreerd in het ontzetten van ramen en balken en het scheuren van muren van de school. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. ILste terwijl het stormde en regende geen pretje! op de plaats van het ongeluk een verhoor afgenomen. Daartoe was de Schie- damscheweg eenigen «tijd voor het verkeer afgesloten. De „zitting" duurde ruim een half uur. Men ziet haar hier aan den gang. De dame in het midden is de verdachte, tegenover haar .itaat (vrijwel onzichtbaar) de kantonrechter Mr T. de Jong Tzn., links KERKNIEUWS van haar de verdediger. De verdere behan deling van deze zaak zal plaats vinden a.s. Dinsdag 14 Maart, POLITIEKE DAG VRIJE UNIVERSITEIT De rector van het Studentencorps is niet die heer P. A. Diepenhorst), zooals in het slag stand, maar Mr. I. A. Diepenho GEREF. GEMEENTEN Beroepen: Te Vlaardinge», H. Ligten- berg te Lisso. EERSTE KAMER Begrooting van Justitie In de heden gehouden vergadering van de Eerste Kamer was aan de orde de voortzet ting van de begrooting van justitie. De Minister, de heer G o s e 1 i n g, consta teert met voldoening, dat niemand heeft ge sproken over het vreemdelingenrecht. Niet temin zal spr. dit onderwerp met voortva rendheid ter hand nemen. Er wordt door den Minister bijzondere aandacht gewijd aan een efficiente werkver- deeling. Twee niet genoemde onderwerpen heeft spr. ter (hand genomen. En wel de regeling van de inning van onbetwiste (of kleine) vorderingen; deze is reeds zoover gevorderd, dat weldra een oplossing kan worden gevonden voor de bezwaren. Het andere onderwerp is het vreemdelingen- Spr. veroordeelt de zienswijze, dat iedere critiek op zijn beleid wordt gezien als cri- tiek op 's ministers persoon en geestver wanten. De Minister zal zijn taak in ver draagzaamheid, doch met overtuiging vol brengen. Dringender dan herziening van het bur gerlijk wetboek, lijkt spr. een vervolmaking van het wetboek van strafrecht. Een gewich tig punt lijkt den Minister de wijziging var art. 45 W. v. S. betreffende de poging. Een belangrijk verschil van het Neder landsche .zeerecht met dat van andere lan den, zal verdwijnen, wanneer het binnen- vaartrecht zal zijn gewijzigd. Nu het cognossementsverdrag door bijna alle landen geratificeerd is, kan Nederland niet achterblijven. Spr. overweegt, aan de reedersvereeniging en de vereeniging voor zeerecht te verzoeken het departement van advies te dienen terzake van de noodzake lijke wijziging van het wetboek van koop handel. Het is des Ministers volle overtuiging, dat het opvolgen van den raad, opgesloten in ae critiek ten aanzien van 's Ministers beleid inzake de wilde bussen, het gezag heeft on dermijnd. Er hebben vervolgingen plaat. Men kan nu eenmaal niet alles vervolgen. Het niet altijd wijs zijn tot vervolging over te gaan. Men vergete het reclame-element niet. Het aanvullen van de strafbepalingen ligt in 's Ministers voornemen. De voorbereiding is al zoo goe dals gereed. Men dient er ech ter voor te zorgen, dat met het vuile bad water der excessen niet het schoone kind der democratische vrijheden wordt wegge gooid. Eerlijke critiek is geoorloofd, niet echter leugen en laster ten aanzien van gezag en be volkingsgroe pen. Spr. erkent, dat uitbreiding van bedoelde strafbepalingen zidh wel eens kan uitstrek ken naar een kant, waarvoor zij niet be doeld is. Dit is nu eenmaal de schaduwzijde van het democratische stelsel. Groote zelf beperking is geboden. Men mag de rol van 6trafwetgever en rechter op dit gebied niet overschatten. De oplossing ligt in de regeneratieve krachten van het volksbewustzijn. Spr. wil niet vooruitloopen op de behan deling van de wijziging der wet op de eeniging en vergadering. In dit verband wil hij niet spreken over den Nieuw-Malthu- siaanschen Bond. Reeds in de Tweede Kamer Iheeft de Minister gesproken over het geval Dr Borms. Op een vraag van den heer Vorrink ant woordt de minister dat het moeilijk is te zeggen, of het aantal toegelaten vluchtelin gen groot genoeg is. Er zijn meer dan 9500 vluchtelingen toegelaten. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden moet de grens gesloten zijn. Spr. maakt een vergelijking met Zweden, waar veel minder vluchtelingen werden toe gelaten dan bij ons, nl. 4000 van de 13000 vluchtelingen die toelating vroegen. Het is een misverstand, dat het centrale kamp te Ermelo uitsluitend bestemd is voor illegale vluchtelingen. Op den duur zal geen onderscheid gemaakt worden in de behan deling van legalen en illegalen. Nog een kamp zal worden ingericht voor illegalen, die later over de grens komen Ten aanzien van vestiging van vluchtelin gen hier te lande, volgt de minister de ad viezen van de departementen van Sociale en Economische Zaken. Ten aanzien van de toelating van vrouwen en kinderen van vluchtelingen moeten wij ons afvragen, wat voor het gezin het beste is. Spr. ziet geen aanleiding om aan de grens kampementen of barakken in te richten. De minister acht het in het belang van de kin deren, dat zij zoo lang mogelijk in de tehui zen vertoeven. Het valt den minister moeilijk zich niet te laten verleiden om over Oss te spreken. Onverzwakt staat spr.'s zeker heid, dat hij naar eer en geweten zijn plicht heeft gedaan op het juiste tijdstip en op de juiste wijze en dat hij de rechtsgoederen van alle Nederlanders heeft beschermd. Algemeen weerbericht Uit het gisteren gemelde daalgebied van den luchtdruk boven Schotland ontwikkelde zidh een diepe secundaire depressie, die met groote snelheid in oost-zuidoostelijke rich ting over de Noordzee trok en in een groot gebied storm bracht Hedenmorgen waren oe barometers in het westen alle weer ge stegen en lag het gebied van lagen lucht druk met verschillende kernen in het oos ten van Centraal Europa. Het gebied van hoogen luchtdruk ten zuiden van Ierland houdt stand, evenzoo het Arktisdhe gebied van hoogen lucht druk boven Groenland. Over de Noorsche Zee vormt zich een ver binding van deze beiden. Een diepe depres sie bedekt het westelijke deel van den Oceaan. De Oceaan-depressies blijven ver in het westen. Een uitgestrekt gebied van la gen luchtdruk beslaat het geheele noord westelijke deel, met centrum tusschen Groenland en New Foundland, over het zuidwestelijke deel hecrscht hooge lucht druk. De depressie bracht langs haar baan buiig weer met veel regen en zware stormen Te De Rilt werd te 17.48 uur bij een hevige bui een windstoot van 33.5 meter per sec. (120 K.M. per uur) geregistreerd. De bui ging vergezeld van weerlicht onweersverschijnselen. Ook enkele stations in het buitenland maakten gisteren melding van .weerlicht en onweer, De inval in het speelhol Wijdvertakte organisatie ontdekt Nog enkele arrestaties ROTTERDAM, 8 Maart Men zal zidh herinneren, dat vorige week de politie on verhoeds een inval heeft gedaan in een wo ning aan de Aelbrechtstraat, waar gelegen heid werd gegeven tot hazardspel. Een aan tal personen werd verbaliseerd en ook slaagce men er in den vroegeren Hagenaar R. te arresteeren, die beschouwd werd als de organisator van het heele geval. Naar wij thans vernemen is de politie met de aanhouding van dezen verdachte op het spoor gekomen van een wijdvertakte organisatie, die op verschillende plaatsen in de stad gelegenheid gaf tot hazardspel. Het spel werd gespeelc. volgens de offi- cieele spelregels, zooalt die in het buiten land geldig zijn. De samenkomsten waren voor iedereen toegankelijk. Men behoefde geen entree te betalen; wèl was een intro ductie noodig van een der spelers, die tot de kern van de „Club" behoorde. Er waren samenkomsten van de zgn. „Groote Club", waar per middag een slordige vijf zeshon derd gulden werd vergokt, èn van de „Kleine Club", waar de maximum-inzet slechts een dubbeltje bedroeg. De sai komsten van de „Kleine Club" werden ook wel door werkloozen bezocht, Intusschen kreeg tijdens het onderzoek de politie sterk vermoeden, dat niet de vroe gere Hagenaar R., maar een ander achter de schermen werkte. Dit vermoeden bleek juist te zijn, want men kon overgaan tot de aanhouding van den 42-jarigen C. B. Tevens werden gearresteerd drie menschen uit één gezin, nl. zekeren J. G. V. Sr, J. G. V. Jr en J. V. Deze laatste drie zijn werkloozen en vormden samen met C. B. de combinatie, die het spel organiseerde. De Hagenaar R. werd door dit viertal als strooman gebruikt en fungeerde steeds als „bankhouder". Papa J. G. V. ging meestal met zijn jong- sten zoon J. V. kamers zoeken, waar het spel werd gespeeld. Meestal speelde men eenmaal, doch hoogstens tweemaal in dezelf de lokaliteit. Men ging steeds geheimzinnig te werk. De spelers wisten nooit, waar zij 's avonds zouden bijeenkomen (men reed er in auto' heen na vooraf verzameld te hebben op een afgesproken punt in de stad) en zij moch ten nooit het huis verlaten voor de roulette en 't andere materiaal waren weggebracht. Dit laatste natuurlijk om te voorkomen.dat iemand, die zwaar verloren had, tijdig de politie ging waarschuwen. Van de winst kreeg oe „bankhouder" R. 20 pet, ook de familie V. kreeg een zeker percentage; de rest verdween in de zakken van C. B., die zelf nooit op den voorgrond Vast staat, dat de organisatie reeds meer dan een jaar werkte. Men kwam ook wel in Den Haag bijeen. Verscheidene spelers de kern van Club zorgde er voor, dat steeds „versoh bloed" werd toegevoerd. „Aanbrengpremii moesten er voor zorgen, dat de menschen „ambitie voor het vak" behielden. Men kwam soms wel vier maal i week bij elkaar. Zoowel C. B., die bekend bookmaker is, de beide zoons van J. G. V. (de vader blijft voorloopig op vrije voeten), als de bankhouder R., zullen ter beschik king van de Justitie worden gesteld. Met het onschadelijk maken van deze wijdvertakte organisatie, heeft de politie uit stekend werk verricht. Minister Steenberghe in Duitschland Receptie bij den Nederl. gezant LEIPZIG, 9 Maart. Ter eere van den Nederlandschen Minister van Economische Zaken, mr Steenberghe, heeft de Nederland se,he gezant, jhr mr A. M. van Haersma de With, een receptie gehouden, waar de Minis ter een toespraak hield. Minister Steenberghe heeft daarbij o.m. gewezen op de beteekenis van de Leipziger- messe voor de bevordering der goede be trekkingen tusschen Nederland en Duitsch. land. De vice-president van he tMesse-Amt, F i c h t e r, wees op den grooten goederen- ruil tusschen de beide landen. Duitschland, zoo zeide hij, heeft in 1938 15 pet van den geheelen uitvoer van Nederland opgenomen. De voorjaarsmesse van 1938 werd door 2600 Nederlandsche zakenlieden bezocht. Staatsraad J. J. Rambonnet 75 jaar DEN HAAG, 9 Maart. Gisteren is vice- admiraal J. J. Rambonnet, oud-Minister van Marine en lid van den Raad van Stafp, 75 jaar geworden, zooals wij gemeld hebben. Admiraal Rambonnet heeft dien dag in den kring van zijn familie doorgebracht: bezoe kers heeft hij niet ontvangen, maar wel zeer vele schriftelijke gelukwenschen en bloemen. Prins Bernhard zond uit Zwitserland een telegram aan den oud-hoofdverkenner der Nederlandsche padvinders. Verder ontving admiraal Rambonnet felicitaties van den vice-president en van de leden van den Raad van Gtnte. van velen uit de padvin dersbeweging uit binnen- en buitenland en van tal van vooraajistaande personen uit het geheele lanch Het besluit tot ontbinding der Belgi sche Kamer heeft veel stof doen op waaien. Voor de dagbladen bestaat thans in de Belgische steden meer dan gewone belsngstelling. BOLL&DUNLOP 3.75 SCHIEDAM RECHTZAKEN Om een erfenis „Een vuige manier van oplichting" zegt het O. M. ROTTERDAM, 10 Maart 1939, Op 8 Juni van het vorige jaar is een 9ü- jarige inwoner van O u d d 0 rp overleden. Zoncier nu dadelijk te kunnen zeggen, dat de man er warmpjes ingezeten had. wa3 er toch een nalatenschap van eenige beteeke nis. Van zijn kinderen waren nog twee zooi s in leven. Een van hen woont in Ouddorp. Dc andere ging naar Amerika. Voorts waren er nog drie groepen kleinkinderen, die deelge- rechtigd waren in de nalatenschap en een van die groepen leefde eveneens in Amerika, De 39-jarige landbouwer P. M. uit Oud dorp was als kleinzoon ook deelgercchtigd geweest Hij had zich na den dood van zijn, grootvader tot nicht Joosie in Amerika ge wend met een brief waarin hij verslag deed van de bemoeiingen di* hij met grootvader had gehad in de laatste dagen van diens le ven en waarin hij tevens liet doorschemeren, dat de erfenis wel niet bijzonder groot zou zijn. Hij bood de nicht aan, dat hij haar aan deel in de nalatenschap zou koopen voor f 700 en hij verzocht haar een volmacht daarvoor te zenden. Van het verzoek van zijn in Ouddorp wo nenden oom, om diens broer in Amerika met den dood van zijn vader op de hoogte te brengen maakte P. M. gebruik om ook hem oen aanbod te doen van 700 voor zijn aan deel in de nalatenschap. De oom uit Ame rika schreef terug dat hij daar niet aan dacht. Volgens hem zou het maar het beste zijn de bezittingen publiek te veilen. Intusschen had P. M. zich ook ge wen J tot den notaris P. T. v. d. Berg, wien hij me dedeelde, dat hij pogingen deed om voor f 700 de rechten te verkrijgen van zijn Ameii- kaansche nicht Volgens den notaris en zijn klerk waren de goederen der nalatenschap heel wat meer waard dan f 3500, in welk vf- val een aanbod van f 700 juist zou zijn ge weest. Zij kwamen tol een taxatie van f 20.000 en dit was voor den notaris aanlei ding de Amerikaansche nicht in te lichten, die bedankte voor het aanbod van P. M. pii met den Amerikaanschen oom Dimmen van oordeel was dat er maar liever een publieke veiling moest worden gehouden. Inderdaad was dit niet on voordeel ig gebleken, want de totale opbrengst liep daarbij zelfs op tot f 30.000, zoodat het aandeel van ieder der deelgerechtigde groepen f 6000 bedroeg. De landbouwer P. M., die zich op een slinksche manier en voor slechts f 1400 in het bezit had willen 6tellen van 2/5 der na latenschap of f 12000, moest nu terzake van poging tot oplichting terechtstaan. Hij eaf toe niet geweten te hebben dat het aandeel ver boven de f 700 uit zou komen. Het O.M.. waargenomen door mr. J. F. Hoeffelman, vond de handelwijze van ver dachte een vuige manier van oplichting, waarvoor hij een gevoelige straf verdient. Tegen verdachte eischte het O.M. 8 maan den gevangenisstraf. De verdediger, mr. J. G. Scholten, heeft in zijn pleidooi betoogd dat men hier ni> t te doen heeft met een strafbare pogine t^t oplichting, zoodat verdachte zal moeten worden vrijgesproken. Uitspraak 21 Maart, Uitreis: REIGER* Woensdag te Batavia en Ban doeng. NANDOE: Woensdag te Ah xandrië. UIL: Woensdag te Rangoon. EMOE: Donderdag 7.05 v.m. van Amster dam naar Batavia. huisreis: BUIZERD: Woensdag te Athene. WIELEWAAL: Woensdag te Rangoon. PELIKAAN: Donderdag van Batavia naar, Amsterdam,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5