HONDERD JAAR! H.H. PREDIKANTEN BELIJDENIS PLAAT ZEER BELANGRIJKE VERKOOPING Werftabonné'svooronsblad BOERDERIJ Vegter MKl'WE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG g MAART 1939 Alle familie-advertenties opgegeven aan de Nieuwe Leidsche Courant worden zonder prijsverhooging opgenomen in De Rotterdammer, Dordtsch Dagblad, Nieuive Haagsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Nieuwe Utreclitsche CourantOp deze Wijze bereikt men het grootato deel van het Christelijk publiek in Nederland. fik In ulaats van kaarten. Verloofd: C. LUGTIGHEID en RINSKE H. G. vJIJSEN. Nijomirdum. Past. Geref. Kerk Den Haag. Lubeckstraat 61. Thuis: Den Haag. Lubeckstr. 61 Vriidne 10 Maart. Verloofd: E. MOENE J. ELKERBOUT. Alphen a.d. Rijn, Zaalbergstr. 23 Leiden, De Ruvterstraat 21. 10 Maart 1939. Thuis: Zijlsingel 6, Leiden 11 Maart a.s. van 16—17.30 uur. Heden overleed in de Hope des Eeuwigen Levens, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- moeder. Groot- en Over grootmoeder, Zuster en Tante, Mej. KLAASJE EUSER, geb. Saly, in den ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, C. EUSER. Barendrecht, 8 Maart 1939. Voordijk A 222 b. De teraardebestelling zal plaats vinden op Maandag 13 Maart a.s. Vertrek van het sterfhuis nam. 1 uur. Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, onze ge liefde Vrouw, Moeder en Grootmoeder, SJIEUWKE ROOSENBOOM geb. Van der Wel in den ouderdom van 68 jaar. S. ROOSENBOOM N. VAN DER BURG— Roosenboom H. VAN DER BURG H. ROOSENBOOM L. ROOSENBOOM— Vermeulen J. H. ROOSENBOOM H. ROOSENBOOM— Zuydam en Kleinkinderen. Hillegersberg, 8 Maart 1939. Jul. v. Stolberglaan 45. De teraardebestelling zal plaats vinden Maandag a.s. te Hillegersberg. Vertrek van het sterfhuis te half twee. Voor de vele bewijzen van mee leven, ons betoond tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen innig geliefden Man en zorgzamen Vader, Behuwd-, Grootvader, AART OVERGOOR, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, W. OVERGOOR—de Jong en Kinderen. Dordrecht, 8 Maart 1939. Heden overleed, zacht en kalm. na een langdurig, ge duldig gedragen lijden, m zijn Heer en Heiland, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de I-leer JOHANNES MAAGDELIJN in den ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam: Wed. M. MAAGDELIJN— Van Rhijn Kinderen en Kleinkinderen. Katwijk a. d. Rijn, 8 Mrt, '39. Commandeurspad. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 13 Maart den Rijn. ïr, te Katwijk Voor de blijken van belangstel ling, ontvangen bij het over lijden van onzen geliefden Man. Vader. Behuwd- en Grootvader, zeg ik mede namens mijn kin deren en kleinkinderen, harte lijk dank. P. WESTERHOFF—v. Leusden. Voorburg, 8 Maart 1939. Wegens huwelijk der tegenwoor dige gevraagd,-April: EEN FLINK MEISJE, zelfstandig kunnende werken. SISTERMANS,Hoofdstraat 109, HILLEGOM. 5 pr. Pedaalorgels, 2 klav. niddelgr. v.a. t 1 100 tal plano-s; f Te huur: 2 Huizen MET GARAGE EN TUIN Ingericht naar den c!3ch. Waar van één zeer eeschikt voor tand arts of d.g.l. Mooiste stand dorp in Geld. Brieven onder nr 5529 bureau Nwe T"'- Crt D-"ft 1" Utrecht VRIJ DAIRIE HALEN Uw Kappen is A. GALJAARD, 3-OCTOBERSTRAAT 16 Tarief: Heeren knippen 25 cent. abonn. 5 m. 1,— Scheren 121/2 ct., abonnement (10 m.) 1. Kinderen verlaagd tarief. Alle werkdagen wordt geknipt. Eau de Cologne, per maatje, 100 gram, 0.75. Vraagt alvorens te bestellen bij ons eerst een proefex. aan van onze nieuwe uitgave Van Kralingen's Uitgeverij LEERDAM Op Woensdag 15 Maart a.s. te elf uur zal in een der leslokalen worden AANBESTEED door het Bestuur van de Verecniging „De Ambachtsschool" te Leiden: Het VERBOUWEN van het schoolgebouw en het AAN BOUWEN van een nieuwen vleugel bevattende 12 les lokalen, diverse bergplaat sen, hoofdingang met nieuw trappenhuis, garage, loods, enz. aan den Haagweg No. 4 aldaar. Bestek en 10 teekeningen tegen betaling van 15,(restitutie 10,—) verkrijgbaar uitsluitend ten kantore van de N.V. Wed. J. Ahrcnd Zoon, Toussaint- kade 51, den Haag. Aanwijzing ter plaatse Maan dag 13 Maart a.s. te elf uur. BERN. BUURMAN, Arch. BNA, Cronesteinkade 18, Leiden Spaart plaatjes voor het nieuwe album Het Water op!" Aanbesteding Vooraanst. buitenlandsche Koelmacliinefabriek zoekt voor Nederland een HOOFDVERTEGENWOORDIGER voor den verkoop van diverse soorten KOELINSTALLATIES, voorna melijk voor middelbare tot de grootste capaciteiten, voor land- en scheepsdoeleinden. Gezocht wordt een reeds op koelgebied ingewerkte serieuze technische VERTEGENWOORDIGER, welke de belangen van de fabriek op verdienstelijke wijze kan behartigen. Sollicitaties aan Bergedorfer Eisenwerk A. G. Astra-Werke, Astra-NIEMEYER- Schiffsanlagen, HAMBURG—BERGEDORF. Duizenden zijn reeds in het bezit van een COMPLEET ingebonden jaargang van ons Zondagsblad. Dit is alleszins begrijpelijk, want zoo'n bezit heeft niet alleen NU waarde, maar de waarde wordt telkenjare grooter, niet in 't minst door de honderden schitterende foto's, waaronder méér dan 30 van onze kleine Prinses, die er in zijn opge nomen. Mochi U niet alle nummers van de jaargang 1938 bewaard hebben, dan kunnen wij U waarschijnlijk nog wel aan de ontbrekende nummers helpen. Dan is Uw jaaargang 193S dus compleet en kunt U tegen het geringe bedrag van f 0.65 een band met volledig register ontvangen. Vul onderstaand biljet in en zend het omgaand aan het Bureau van ons blad. Ondprgeteekende bestelt hiermede een BAND voor den Jaargang 1938 van het ZONDAGSBLAD a 65 cent met GRATIS VOLLEDIG REGISTER. Het bedrag is per giro aan U opgezonden. NAAM STRAAT PLAATS Datum 's GRAVENHAGE 1939 Firma HENDRIK VAN ESSEN, G. K. REDERING, beëedigd makelaar in machinerieën en metalen te Rotterdam, zal op WOENSDAG 15 Maart 1939, des v.n ten 10 uur precies in VAN DIJKZAAL aan de Hoogs Nieuwstraat No. 11 (bij de Kneuterdijk) te 's-GRAVENHAGE ton overstaan van Deurwaarder J. H. VAN DALEN te 's-Gravcnhage PUBLIEK VERKOOPEN: BELANGRIJKE PARTIJ MACHINERIEëN en GEREEDSCHAPPEN VOOR METAALBEWERKING zich bevindende in het pand le van de KUNSTSTRAAT No. 210, te 's-GRAVENHAGE. Hierbij komen voor: Radiaalkolomboormachine een- schijfsaandrijving „Halier"; Draaibanken; Kolomsnel- boormachines; Beugel- en Cirkelzaag Machines; Sterke- armschaaimachine; Nieuwe Laschtransformatoren 220- en 3S0 volt 140 Amp.; Slijp- en Polijstmachines; Electro- motoren; Drijfwerken; Drijfriemen; Takels; Domme krachten; Aambeelden; Boren; Fraisen; Beitels en Beitelhouders; Zagen; Bankschroeven; Slijpschijven; Meenemers; Boortol; Bont- en Moercalibers; Vijlen; Luchtklinkrevolvers; Kisten nieuw Snijgereedschap; Amer. Teekentafel; Grondbascules; Gewichten enz. enz. Alsmede Belangrijke Partij Nieuwe Fitting; Sanitair; Radiatoren; Afsluiters; 2 Handbrandspuiten en een BENZINEMOTORLOCOMOTIEF De goederen zijn te bezichtigen op Zaterdag 11, Maan dag 13 en Dinsdag 14 Maart 1939, telkens van 94 uur, alsmede op den dag der verkooping van 8—uur in het pand le van de Kunststraat 210 te 's-Gravenhage. Uitgebreide catalogus is op aanvrage gratis verkrijg baar bij de Firma HENDRIK VAN ESSEN, Beukels- dijk 17a, ROTTERDAM, Telefoon 36420. TE KOOP: omgeving DEDEMSVAART Groot 30 H.A. Prima grasland. Aanvaarding 1 Mei 1939w KOOPSOM 37000.Groote hypotheek beschikbaar.. Buiten wonen in Voorburg (op zandgrond) 20-minuten-dienst op Rotterdam, 8-minuten-dienst op Den Haag. De reis (in verwarmde wagons) duurt niet langer dan van menige buitenwijk naar het stadscentrum. Vraag voor woongelegenheid in Voorborg (zandgedeelte) en wat U verder weten wilt (Vegtors' WoriTngfatrrecru, oreer. 1924) G. J. GRAAUW Boekhandel Keizersgracht 168 Amsterdam-C. Telefoon No. 44505 Postgirorekening 48605 ^WAMERS'l'r^ J^CELS i "ORDENBOEK I Nevenstaande woordenboeken tijdelijk verkrijgbaar in een prachtige WEELDE UITGAAF gebonden in fraaie blauwe synthetische saffiaanleren XI band, prijs per deel slechts Y (dezelfde prijs dus als voor de gewone uitgave) Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-Jarig bestaan van den uitgever. BETAALBAAR, ZONDER PRIJSVERHOGING, MET: slechts F|b p. maand De Weelde Uitgave wordt alleen bij complete stellen geleverd. Losse delen worden uitsluitend in kunstlederen band gezonden. De Weelde Uitgave wordt slechts geleverd zolang de voorraad strekt, omgaande bestelling is daarom gewenst. Ieder Woordenboek 1200 pag. C.R. BESTELBIUET KRAMERS' Woordenboeken frans-Nederl. Nederl.-Frans Duits-Nederl. Nederl.-Duits Engels-Nederl. Nederl.-Engels Tevens nog verkrijgbaar KRAMERS' WOORDENTOLK f 2.25 Bevat meer dan 35000 vreemde woorden K. ter Laan Encycl. Woordenboek f 2.90 30.000 Artikelen 1400 Kolommen Doorhalen s.v.p. wat niet wordt verlangd en invullen welk bedrag per maand betaald zal worden. Ondergetekende wenst franco te ontvangen van Boekhandel G. J. GRAAUW, Keizersgracht 168, Amsterdam-C., Telefoon 44505, Postgirorekening 48605. Gem. Giro G 2021 1 ex. Kramer's Frans-Duits-Engels A 4.per deel 1 ex. Kramers' Woordentolk 2.25 1 ex. K. ter Laan, Encycl. Woordenboek h 2.90 Keurig gebonden, betaalbaar met f per maand Volledig adres Handelsberichten (Medegedeeld door A. Makkreel. Makelt™. Rott Ver. voor den Termjjnhandel tn granen. Vroegk. Slotk. Vor. -Sloi Maart 91— 90% 91% Mei Juli 87% 89% 87— 90% 88% September Dagomzet 8 Maart 18 contr. van 50.000 kg. TAK WE. (Op termijn). Not. per 100 Kg. Vroegk. Slotk. Vor. Slot Maartt 3.40 3.37% 3.40 Mei 3.55 3.55 3.57% Juli 3.80 3.77% 3.82% September 3.90 3.87% 3.92% Dagomzet 8 Maart 17 contr. van 100 000 kg. MEEL. Inlandsche tarwebloem f 12.95 per 100 kg franco bakkerij Roterdam. Patenten f0.6a ROTTERDAM 9 MAART MAIS op termen. Vroegkoersen van heden: Maart 89%, Mei 89, Juli 86%. Septt. 86% KATOEN. (Vereen, voor den Katoenbandel) Amerik Loco middling universal 28 mm. staple f 0.21 per kg. (vor. not fO.21%) Indische Katoen (ex pakhiils) Superfine Sinds nom. f 0.15% (vor. not. 0.15%); Pine Bengal nom. 0.14 (vor. not f 0.14)Fine Oomrah I nom f 0.15% (vor. not. 0.15%) per kg. Marktberichten BARNEVELD, 9 Maart Pluimvee. Prlizen oude kippen 30—90 ct; idem per kg 34—38 ct. oude hanen f 0 501; jonge hanen 4)80 ct; ld per kg 5060 ct;N.H. Blauwen perkg 75—85 ct; jenge hennen fl1.40; duiven per paar 3040 ct; tamme eenden 2055 ct; ganzen f 22 30: kalkoenen per kg 5060 ct; tamme konijnen f 0.75—1.35; wilde konijnen 30—40 ct per stuk. Aanvoer 12.500 stuks. Handel verdeeld Eieren. Prijzen: witte extra f3.25—3.35; ge mengde f 3.353.45; bruene f 3 503.75; eenden f2.60—2.70 per 100 stuks. Aanvoer 2 244.000 st. Handel Iets vlugger Veemarkt. Prijzen: zeugen f 45—70; dr. zeugen f 6085; schrammen f 2030; biggen f 1418 per stuk;zware varkens 2223 ct. zou ters 2124 ct; vette kalveren 2028 ct p pond nuchtere kalveren f3—5; mestkalveren f 10—15 per stuk. Handel redelijk DELFT, 9 Maart. Vee .Aanvoerden en prijzen: 3 paarden 80150. 74 runderen, kalfkoeien 1 160280,varekoelen f 80175. 4 graskalveren. 250 nuchtere kalveren f 312, 444 magere var kens f 1440. 39 biggen fS24.50, lo schapen of lammeren f 20—22. 6 bokken of geiten f 3—9. alles per sttuk; rundvleeseh 706050 ct p. kg. Boter f 1.65 per kg. Aanvoer 10 kg. Handel vlug. GOVDA, 9 Maart. Vee. Aangevoerd ln totaal 1786 stuks, waarvan: 36 slachttvarkons. vette 23 —24 ct per pond. levend met 2 korting: 529 magere varkens f2535. 647 biggen f814, ld zwaardere f 14—18, 1 rund, 563 nuchtere kalve ren f 3.50—5.50. 10 bokken of gelten f26. alles per stuk. Handel redelijk. Kaas Aangevoerd 65 partllen met R.M. Pr3- zen: le srt f25—26. 2e srt f 23—24. alles por 50 kg. Crisisaftrek 8.2 centt. Handel matig. Boter Aangevoerd 224 pond. Prezen: goe- boter 75—80 ct. welboter 70—75 ct. per pona Handel vlug. Eieren. Aangevoerd 201 000 stuks Prijzen kipeieren f 2.95—3.25. eendeiêron f 2.60—3. per 100 stuks. Handel willig. Coöp. Zuldholl. Elervelllng: Aanvoer 158 200 kipelercn: Prijzen: 56/60 kg. 3.05—3 10. 60/62 kg. 3.10—3.20. 62/70 kg. 3.20—31.70. bruine 58/72 kg. 3.15—3.95, kleine t 3. per 100 stuks. Aanvoer 1000 eendeneieren, 2.502.85. alles p. 100 stuks. Ganzeneieren 8 ct. ner stuk. VOORSCHOTEN, 8 Ma i 0.400.44 per kg. i 0.520.56, Leidsche GROENTEN- EN FRUITVEILINGEN selderij 5.20—5.70. eieren 3.60—3.80. prei 9.50 ir.90. peterselie 8.40 radüs 2.70—5.90, kelen 45 pei J00; komkommers 26. 2e srt 19 ct per stvk' postelein 4351. dunsel 78. Spinazie 13 .—17 witlof 20—22; uien 1%—2 per kg; peen 28"; rabarber 6-7 per bos. ICATWIJK AAN DEN RIJN, 8 Maart. Uien 4—4.50, "Witlof 21—24, pe peen 11.85, Kro: kist 20 kg. LEIDEN, 8 Maart. (Coöp. Groenten- en Fruit veiling) Prijzen: Roode kool 7.40—7.70, sav. kool 6.10—6.90, rapen 2.10—3.70, prei 41-J.50 kroten 1.10—3. idem gekookt 5—11. uien 1.70 —5. peen 3—9.10. spruiten 1026. andijvie 31—32, sla 3.604.70. witlof 8—23. poste- lei 16—22, per 100 kg.: Radijs 3—7.30. sel derie 5.9012.50, rabarber 68, raapstelen 1.5.9—2.70, per 100 bos. LOOSDI'INEN, 8 Maart (Coöp. Groentenv ei- ling) Prijzen: Kaskomkommers 23.80-/.S.70, idem 2e srt 19.50—23.90, komkommers 14 20— 16.50, per 100 stuks; komk-sLek grof 3744 ld. fijn ƒ15—18. prei 11.60—13.90, per 100 kg.; spinazie 0.57—0.90 per 4 kg.; salade 6.20—10.50 2e srt 3.90—5.10, per 100 krop; peen 31—32, radijs 4.8'97.60. raapstelen 0.701.60, per 100 bos; stoofsla 1.38—1.57 per 6 kg. .rdappelen groote POELDIJK, 8 Ml ndje; komkommers 1621 4.907.40, peterselie 7.50- "1. radijs 2.1 f 1.15 per andje; komkommers 1621 per 100 stuks; selderij 4.90—" 8.10. kelen 0.70—1.45; —6.20, rabarber 6.50—7 per 100 boe. seneeren le srt 1519 per 100 kg; prei 10 —15; Spruiten 3.60. boerenkool 65—90. per kist; dunsel 8—15. spinazie 13—25. witlof 20 ct per kg; andijvie -0.451.25 per bak. RIJNSBL'KG, 8 Maart. (Tuinbouw) Prijzen: Waschpeen 1.25—1.75. grof. 11.25. kroten 0.55—0,75. uien 0.50—0.70 per 20 kg.; roode be- waarkool 5.206.70 per 100 kg. 9* CSMBW VEILINGEN BOSKOOP 8 Maart (Coop. Vereen. De Bos- koopsclH- \ei:i;ic). Aug Noack 4062. Azalea 100250. Seringen 4082. Rhododendron Pl.ik Pearl 609» Moi.onle 12—24. Rhododendron cataroolonse Si. w'tw Amandelen 17—30; Ce- rasus Hisakura 120—23-9 Prunus triloba 40— Cr. alle.-- per bos; Genista 20. Clematis 21, Azo 13 alles per tSDIJK 8 Ma: >g.) Spet t. Cer Vestl. V isscherij besomming en werd van IJmuiden, Den Helder en elders 450 kisten versche, 2 kistjes lev. pa ling, 20 kistjes spiering 275 kistjes panha ring. 10 kistjes ger. sprot, 14 kistjes harde bokking, 12 kistjes kippers, 10 groote bussen en 200 kleine blikjes rolmops. Prüze*; Groote tong 45—55. middel tong 55—65. kleine tong 50—60. slips tong 20— 30. middel tarbot 18—30. kleine tarbot ƒ12 —20. middel griet 16—30. kleine griet 12— ml6, groote schol 8—12. middel schol 12— 20. kleine schol 612. puf schol 4—5 kabeljaTiw 7—14, middel schelvisch 12—16, kleine schelvisch 811, makreel 68, gr. gullen ƒ8—11, kleine gullen 7—9. wijting 47, schar 48 bot 36, spiering ö.St» 1.10, kuit 812, versche haring 4.306, per kist; middel paling 0.35—0.42. per bond. harde bokking 0.800.90, sprot 1.051.10, panharing 1.75—2. Idem kleine 0.60—1. kippers 1.20—1.40, per kistje. Rolmops 1.301.50 per blik. kg.; grocte schol 1-0. midd. schol kl. scrol 4.20—7, schar 5—6.50, bot 3—6. wijting 4.80—5, per 40 kg.. kabeljauw 0.80— 8 pond baars 11 IJMUIDEN, 9 Maart. Heden kwamen aan den afslag: 5 stoomtrawlers, 3 cnotorloggera en 5 Deensche kotters. Aangevoerd aan den afslag 790 kisten ver sche haring. Besomming trawlers: IJM 44 (385 manden) 2800. IJM 31 (400 m.) 2820. IJM 19 (990 m.) f2730, IJM S (325 m. f1950. IJM 71 (300 m> 2760. Eesommlng kotters: E 436 f 1250. E 96 680. 480. KW 138 940. Prijzen: tarbot 80—72 ctt, totng f 1.38—0.76, heilbot f1120.82, alles per kg.- griet f 27.50 16. midd. schol f21, zetschol f 26—22, kl. schol f 24—7.10, bot f6.10—3. schar f 11.50—3 50, tong schar f 3622.50, poontjes f6.506, gr. schelv. flS—17, gr. midd. ld. f 17—14, kl. ld. ld. f 16—13, kl. ld f 15—7.50, gullen f 9—7.60, wijting t 6 50— 3.1-9, makreel f 13—3.40, versche haring f3.70— 3.20, alles per 50 kg.; kabeljauw f 4417.50 per 125 kg.; leng f2.30—0.75, koolvlsch f 1.04—0.22, levende kabeljauw f 3.401.25. alles ptr stuk Scheepvaartberichten STOOMVAARTLIJNEN HOLLAND—AMERIKA LIJN LOCH MONAR v Vancouver nr Rotterdam 8 te Balbao BLOMMERSDIJK 8 (vm.) v R'dam te Norfolk VEENDAM 8 (nm.) v Rotterdam te New-York. vertr. 11 nr Rotterdam EDAM v N -Orleans nr R'dam 9 te Antwerpen ROTTERDAM v West-Indlë nr New-Orleans 8 (nm.) te Kingston (Ja.) BURGERDIJK 8 v Rotterdam n N.-Orleans 9 te Antwerpen LOCHGOIL Rott n Vancouver 6 v Cramperlcn ROTTERDAMSCHE LLOYD BUITENZORG (uitreis) 9 te Singapore KERTOSONO 9 vm. 3 u. v Hamburg via Bremen nr Rotterdam SITOEBONDO (uitreis) p S nm. 11 u. Kaap Bon WELTEVREDEN (thuisreis) p 9 vm 2 u. Oues- sant en wordt 10 vm. 8 u. te R'dam verw. TOSARI (thuisreis) 8 v Belawan KOTA NOPAN (uitr.) 9 (12 u.) v Port-Said STRAAT SOENDA (u.) p 7 (12 u.) St Vine,:. SIBAJAK (u.) was 8 (6.40 n.) in zee KOTA BAROE (uitr.) p 8 (12 uur) Point ö- Galle STOOMVAART MIJ. „NEDERLAND»» JOHAN VAN OLDENBARNEVELT (thuisreis) wordt 11 vm. 8 u. te IJmuiden en 's midd. 12 u. te Amsterdam verwacht POELAU BRAS (thuisr 8 te Marseille POELAU LAUT (u.) 9 V Suez ROTTERDAM—Z. AMERIKA LIJN SIRRAH 8 v Santos nr Rotterdam ALCYONE (thuisreis) 8 v Funchal HALCYON LIJN STAD ARNHEM 8 v CIvïta Vechcia te Morphou- ai. voor Rotterdam of Vlaardingen HOLLAND—OOST-AZ1E LIJN KON. NED. STOOMBOOT MIJ. ORPHEUS v Amsterdam nr Kopenhagen 9 vit 8.30 u. v IJmuiden AGAMEMNON v Amsterdam nr Hamburg 9 vrr 8.6-3 i AGAMEMNON 8 (nm.) v Amsterdam n Hamburg CRIJNSSEN v Amsterdam n Barbados 8 v Dover HEBE 8 v Vigo nr Malaga SATURNUS 8 v Tunis nr Alexandria VENUS 9 vm 7 u. v Hamburg nr Amsterdam HERCULES 8' Fethlye n Izmir EUTERPE 8 v Bordeaux te Amsterdam RHEA 8 v Venetië te Amsterdam OKPHEUS 8 v Amsterdam te IJmuiden JUNO Stamboul n Amsterdam 8 op 180 mdi ZW. v Ouessant MEYER CO'S SCHEEPVAART MIJ. AGAMEMNON 9 (vm.) v Jap 1 v Londen te Rotterdam NEDERL. EN VREEMDE SCHEPEN ALKAID 8 v Londen nr Hamburg ARGO 7 v Hartlepool n Grimsby ACTINIA Hull n Blyth p 6 Flamboro Hd ALK O 7 v Antwerpen te Londen ARGUS 5 v Falmouth n Truro AGIENA 6 v Falmouth n Truro ALPHARD Schiedam n Rangoon 7, 40 mijl O. v Niton ATE LONE CASTLE 7 v Southampton to Durban ALCYONE 7 te Pontrleux, v< BORNEO 7 v Delfzijl nr Gi BU6SUM 8 v Narvik nr Em louth BORNRIF 5 v Arbroath n Brightlingsea BRAGELAND Rott n Beyrouth 8 v Alexandrië BEVERWIJK 8 (7 n.m) v Mytilene tc R'dam CATHARINA (Soli.) 9 v A'dam te Westport COLYTTO v Cienfuegos nr Queenstown v.o. was 7 (12 u.) op 680 mijl WZW v Fayal CARNARVON CASTLE 9 v Southampton n Durb CORNELIA B 3 v Coleraine n Arklow CRESCENDO 5 v, Langston Harbour te Shoreh DA COSTA 5 v Elyth te Portsmouth DESPATCH Plmouth n Elling p 7 Needles DUURSWOLD 6 v Boston (L.) n Rye DE RUYTER 6 v Guernsey te Penryn DRIEBERGEN 8 (n.m) v Pepel te R'dam DUNLUCE CASTLE 7 v East-London t. Lon-ie- F.LAND Fowe n Hamburg p 7 Wight EEMSHORN 6 van Tees te Odense FARNSUM v R'damnr Pepeel 8 v Dakar 1 BEAN m. 7 v Brunsbuttelkoog te Hami,- FLORES 5 v Rouaan tc Appledore CRADA 6 v Londen te Charlestown GRIETJE 5 v Rotterdam te Sligo GROENLO Rott n Casablanca p 7 Dung<-> HASKERLAND 8 v Leith te Harlingen HAVIK 4 v Rotterdam te Pillau HONTESTROOM 8 v Londen n A dam HOENDIEP 6 v Par n Snodland HELENA 6 v Frederilcsund te Gt. Yarmout HASEW1NT p 6 Dunnet Head om de West IMRANUEL 7 v Antwerp te Exeter JOS. MARIA 6 v Kopenhagen n Norlcopin? JUTLAND Blyth r. Truro p 7 Prawle Pt JAVA 6 v Cardiff n Limerick KOERT *1 (vm.) v Rotterdam te Drogheda, vertr. 9 jnn.) nr Llanbearog KATWIJK v R'dam nr Susak p 8 Finisterre KARANAN 5 v Fur te Brightlingsea KULMERLAND Rott n Japan p 8 Gibraltar LEERSUM 8 v Rosario n Colon LENA m, Svendborg n Antw. p 8 Brunsb. iA 6 v Qulmper nr Hcnnebout MIES 9 v Kopenhagen te Danzig MAARTJE 8 (n.m) v Londen te R'dam MADO m. 5 v Whitstable te Nleuwpoort MARY Dublin n Londen p 6 Prawle Point MUDO 7 v Plymouth n Londen MONTE PASCOAL Hamburg n B.-Ayres p 7 Finisterre M1DSLAND 9 v Rotterdam te Lelth MAAS 9 v Rotterdam te Hamburg MONTE SARMIENTO B-Ayres nr Hamburg 7 te Santos NOTTINGHAM 9 (vm.) v R'dam te Kingslynn NOORDPLEIN v Antw. n Hamburg 9 (v.m) van Vlisslngen NEDERLAND 6 v Sydney n Bahrein NEIDENFELS Rott n Bombay p 6 Perim ORANJE 7 v Plymouth n ICingsbridge OOSTVLA ANDEREN m„ 7 v Dulnk. n Tyne PRINS WILLEM VAN ORANJE v Jaffa nr Glasgow p 8 Malta PRETORIA Rott n Lor. Marques 7 v Kaapstad PAX I 7 v Southampton n Bridport POLARIS 7 v Hamburg te Liverpool PASCHOLL 6 v Portsmouth n Shore ham R03SUM 9 v Vondelingenplaat nr Dakar (was 0.45 i zee) RIJN 9 v Dakar nr Bordeaux ROERDOMP m, Danzig n Leewater p 7 Brunsb. ROSLIN CASTLE 6 v Kaapstad n Southampton RIJNSTROOM 6 v Acnst. te Newport REIGER 6 v Newhaven te Tor baal REMARK 6 v Danzig nr Southampton ST PHILIPSLAND 8 v de Tyne nr HambMrg SLIEDRECHT v Vlisisngen n Abadan p 8 Perlm SERVUS m. Klaipeda n Ldn p 7 Brunsbuttel SCHOKLAND 8 (9 n.m) v Newcastle te R'dam STIRLING C Durban n Southpt 6 v Madeira THEANO 9 (vm v Belfast te Fowey, vertr. 10 (nm.) nr Amsterdam TROMP v R'dam nr Aarhuus p S Holtenau TEXELSTROOM 7 v Amsterdam te Eastham TWENTE 6 v Grangemouth n Montrose THOR 6 v Hamburg te Southampton TROJA Rott n Gremantle 7 v Durban USSUKUMA Rott n Belra 6 v Las Palmas VENUS 6 v Norwich te Middlesbro VOORRWAARTS 6 v Penryn n Prthoustock VECHTSTROOM S v Hull n A'dam VIKING 6 v Portsmouth te Port Talbot WESTLAND 5 v Falmouth n Dundalk WESTLAAN Aberdeen' n Exeter P 6 W^ht WEST VLAANDEREN 8 (n) v Londen te Antw WATERWEG 6 v Köping n Par IJSTRjOOM 9 v Leith te Amsterdam ZEELAND 6 v Shoreham n Southampton GEMENGDE BERICHTEN SLEEPBEDRIJF De sleepboot INDUS op reis van Maassluis naar Toulon, bevond zich 4 Maart (12 uur midd op 43 gr. 36 mill. N. en 9 gr. 31 min. W. De sleepboot SCHELDE kwam 6 Maart van Kings Lynn te Gr. Yarmouth aan. De sleepboot GANGES kwam 7 Maart van Dungepess te Liverpool aan. De sleepboot EBRO vertrok 6 Maart van Southampton naar Coléralne met den bagger molen Harbour Morks II op sleeptouw. PROEFTOCHT m.s. BANJOEWANGI Het motorschip Banjoewangi, in opdracht van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Amsterdam, gobouwö fjoor de N.V. Boele s Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes, heeft gisteren zijn officieelen proeftocht ge houden. Het; schip is uitgerust met een Stork Dieselmotor van 800 p.k. waarmee het een snelheid van 10% mijl kan bereiken. TUdens f]en proeftocht Is het schip door de reederU overgenomen. Aan de Lloydkade te Rotterdam wordt het thans klaargemaakt voor zijn eerste reis. Het vertrek naar Java Is be paald op 11 Maart. TRAWLER LADY JEANETTE GEKENTERD Huil, 8 Maart. De Eng. trawler Lady Jeanet- welke juist van de vlsscherij was terug- gekeerf] en op de rivier de Humber voor anker was gegaan, om te wachten tot het de haven kon binnenvaren, is door een hevige storm- laag gegrepen, op drift geslagen en tegen een nodderbank terecht gekomen, alwaar hij ge kenterd is. Acht van de 18 opvarenden, die aan een gedeelte van het schip, dat nog n water uitstak, hadden vastgeklemd, züd door sleepbooten gered. Vlisslngen, 9 Maart. Het Ned s.s. Noordplein, root 752 br. ton, is hedenochtend nab|j Ram-; a.n den grond geloopen, doch ccnigcnl sleepbotohulp weer vlot geko- Hamburg voort- ZOMERREIZEN HOLLAND—AMERIKA LIJN or enkele schepen van de HollandAmerI-, ka Lijn zullen dezen zomer een aantal toeristen n worden gemaakt. Het s Nieuw-Ailister- zal van 7 tot 11 April een'Paaschreis ma- naar de Engelsche en Iersche Riviera, waar bij Torquay en Cobh worden aangeloopen. Voorts zal het s. Volendam van 14 tot 21 Juli een reis naar het Noorden maken, van Rotter-j dam naar de Hardangerfjord cn Kopenhagen,; gevolgd door een reis naar het Zuiden, welke van 22 Juli tot 6 Augustus zal duren. Dakar binnengesleept. RIVIEREN Heden Vorig Keulen 38.92 38.01 Lobitb 10.81 10.49 Nijmegen 8.37 8.19 St An drie? 3.20 3.20 Arnhem 8.40 8.26 Vreeswijk w. 1.40 1.03 Westervoort 9.00 8.83 Deventex 2.95 1.79 Kampen 0.3fi 0.31 Maastricht 43.23 Belfeld ]3.fil 43.33 Venlo 13.16 13.35 Graveslnls 6.19 5.50 LI tb 2.72 2.30 WATERSTANDEN Heden Vorig einfelden 2.83 2.50 i relsach 2.95 3.61 kehl 3.77 3.76 Maxau 6.63 4.44 Mannheim 4.86 3.55 Lobr 0.00 0.00 Mainz 4.10 3.06 Bingen 3.06 2.11 Caub 3.48 2.24 Coblenz 3.61 2.43 Trier 2.92 2.50 Keulen 2.98 2.07 Dusseldort 2.00 1.34 Ruhrort 1.00 0.46 Wesel 0.75 0.30 Fmmerlk 1.94 1.63 BÏNNENL. WATERSTANDEN 9 MAART PannerdenIJsselkop voldoende IJssellcopArnhem voldoende ArnhemWijk bij Duurstede voldoende Wijk b(j DuurstedeVreeswijk voldoende: oogte bü Arnhem 8.40+14 voldoende voldoende voldoonde DeventerKaterveer voldoende HOOGWATER NED. ZEEHAVENS 10 MAART Delfzijl 2.16 14.46 Helievoetsl. 6.06 18,26! Terschellinc 11^4 Willemstad 6.55 19.19 18,32 H. v. Boll. 5.21 17.39 Schevenlngen 5.24 17.43 Rotterdam 7.15 19.53 Wemeldlngc 6.12 18.37< Vlisslngen 4.13 16.41 Terneuzeu 4.49 17.17 Tlansweert 6:33 18.03

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 2