binnenland kerk en zending gwlpwöï L&zonïn onderwijs uit de a.r. partij rivierberichten DONDERDAG 9 MAART 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 PRINCIPIEEL VERSCHIL Naar aanleiding van wat wij schreven over de Zondagsheiliging bij de carnaval- zotternij én spotternij, heft men in een deel der vrijzinnige pers de weeklacht op, dat wij blijkbaar niet zoo spoedig van anti-pa- pisme beschuldigd worden als zij. Het is best mogelijk; maar om de ver klaring te vinden, lette men dan ook op het karakter der critiek. Parallel met deze verzuchting loopt klacht, welke het bestuur der Evangelische Maatschappij slaakt in een artikel, waar aan het „Vrijzinnig Christelijk Weekblad" blijkbaar gaarne plaats verleende. In dit artikel wordt voor de zooveelste keer en met telkens herhaalde argumenten op „de aanmatiging en de toenemende oveiheersching" der Dooms ch-Katholdeken in ons land gewezen. Hierbij doet weer op geld het meermalen als onjuist gekwalifi ceerde vertelsel, dat nu reeds 52 pCt van onze jeugd lager onderwijs op Roomsch- Katholioke scholen ontvangt. Voorts wordt gewezen op de vereeniging „Brabontia Nostra", die inderdaad soms wat uit het lood hangt; op de uitsluiting van Protestanten in overwegend R.K. gemeenten en op het feit, dat de „Katholieke Actie" ook door beelden zooveel propaganda mag ma ken als zij wil; maar als iemand er op wijst dat dat J> „afgoderij" of „beeldendienst" is, dan r maakt die iemand zich aan betreurens- F waardig antipapisme schuldig. (Hier is toch kennelijk een misverstand^ [Wij wijzen op wat wij zelf meermalen schrijven; speciaal wat het laatste betreft Vestigen we bijv. de aandacht op het laat ste nummer van „Anti-revolutionaire Staatkunde". Zonder Rome te sparen, maar ook zonder Rome te kwetsen wordt daarin een pleidooi gevoerd tegen het plaatsen van „heiligenbeelden" in raadszalen. In onze kringen zwpjgt men, als het pas geeft, waarlijk niet over de iverschilLen tus- schen ons en Roomsch-Katholieken. Allcten maar, wij onthouden cms van schimpen en schelden, wij voeren geen Hetze en ons oor- 'deel is niet louter negatief: er ligt ook Waardeering in. En vooral: we verwijten Piet aan Rome, wat eigien schuld is. Wanneer straks misschien meer dan de Kei ft onzer jeugd op R. K. scholen gaat, ofschoon het waarlijk nog niet zoo ver is, dam is dat het gevolg van het droevige feit, 'dat het aantal kinder-arme, ja kinderlooze gezinnen in Protestantsche kringen angst wekkend toeneemt. Hieraan voegen wij toe, 'dat in Roomsche kringen hetzelfde euvel, zij het nog in mindere nrate, zich begint te openbaren. De overwegend Roomsche landen Frankrijk en België en het vroegere Oosten rijk zijn onzen Nederlandschen R.K. burgers fen voorbeeld. Als we mét de „Evangelische Maatschap pij" zeggen: „Het onbegrijpelijke is He onverschillig heid van vele Protestanten, en de laks heid der voorgangers;" Öan denken we meteen aan de voorpagina .Van het blad, waarin het bewuste artikel is opgenomen en dan zien wie daar onder de aankondiging van predikbeurten in vrij zinnig-Christelijke kringen, dat er vaalt hiets valt aan te kondigen, amldat er zelfs Op Zondag „geen dienst" is. W ij vergoelijken niet, zooals men suggd- reert, wat er o.i. fout is in leer en levten tvtan Rome; maar wij prediken evenmin haat en vervolging indien dit mogelijk ware in het vrije Nederland tegenover hen, wier godsdienstige overtuiging bij veel overeen komst, toch in menig opzicht van de onze afwijkt* Gemeenteraad van Amsterdam In de gistermidag gehouden zitting van den gemeenteraad van Amsterdam is besloten 'de Ned. Herv. Kerk te Oud-Sloten terrein in erfpacht uit te geven voor den bouw eener kerk. Het nieuwe gebouw komt op een ter rein, begrensd door Andreas Schelfhoutstraat, Wjjsmul lerstraat, Floris Versterstraat en Haarlemmermeerstraat. in het nieuwe West dus, het stadsgedeelte van de vroegere lande lijke gemeente Sloten, waar reeds vele jaren een kerkgebouw staat. Een legaat van f25 mille voor liefdadige doeleinden, alsmede een verzameling insec ten, z|jn in dank aanvaard. Vastgesteld werd een nieuwe verdeeling in stemdistricten en stemlokalen voor de a.s. Verkiezingen. Voor f 72.300 wordt in de Zeven Provin- ciënstraat in het nieuwe deel van West (Land lust), krachtens (besluit van den Raad, een zittingslokaal van den Q.G.D. gebouwd. Het vroeger toegestane crediet van f 575.000 voor het verder in bouw- en ex ploitatie brengen van gronden in Bosch en Lommer (Landlust) is verhoogd met f 3.284.000. Verdeir sdhool-4 en erfpachtsv'oordnacHten^ benoemingen en een paar andere hamer stukken. (Verstoring van Neo- Malthusiaansche vergadering Studenten werden veroordeeld ARNHEM, 9 Maart. De kantonrechter, mr. G. J. van Brakel, heeft schriftelijk vonnis ge wezen in de zaak tegen een viertal r.k. stu denten, nl. den 20-jarigen H. J. van L., den 23-jarigen R. C. J. M. R, beiden uit Nijmegen, den 25-jarlgen G W. A. M. V. uit Arnhem en den 25-jarigen P J. H. C. uit Wageningen, dio op 17 November van het vorige jaar te Arnhem een bijeenkomst van den Neo- Malthusiaanschen Bond hadden verstoord. De ambtenaar van het O. M., mr. dr. J. C. Maris, die het optreden van deze jongelui buitengewoon ergerlijk vond, eischic, de ver oordeeling van ieder der vier verdachten tot f 15 boete, subs, tien dagen hechtenis. De student R. C. J. M. R. werd veroordeeld tot f 15 boete, subs. 6 da een hechtenis, G. W. A. M. V. eveneens tot f 15 boete, subs, zes dagen hechtenis, H. J. van L. tot f 10 boete, «ubs. .vijf dagen hechtenis en P. J. H. C. werd Vrijgesproken, Urker botter in ernstig gevaar Juist op tijd door de „Dorus Rijkers" gered DEN HELDER, 9 Maart. Tijdens den hevigen storm van gisteravond, die te Den Helder een windkracht had van 8 tot 9 en die de golven tot over de boule vard opjoegen, geraakte de Urker botter U. K. 44. sohipper A. Post, die zich op weg naar de Noordzee bevond, doch door het stormweer genoodzaakt was de haven van Nieuwediep weer op te zoeken, in groot gevaar. Het schip kreeg door de stormzeeën water binnen, waar door de motor defect geraakte. Ook werd het roer onklaa» Door den vloed werd de botter steeds meer naar de kust gedreven, hetgeen be merkt werd door op den dijk staande vis- schers. Nadat op assistentie was aangedrongen, voer de „Dorus Rijkers" met schipper Coen Bot uit. Tengevolge van den storm' was de Urker botter op vijftig merter afstand van de stcenen dijkglooiing gedreven. Het wa op dat oogenblik. dat de „Dorus Rij kers" ter plaatse kwam. Was de boot later aangekomn, de botter zou zeker tegen den dijk te pletter zijn geslagen. Na anderhalf uur vergeefsahe pogingen slaagde men er in vast te maken, waarna de U.K. 44, waarop zich behalve schipper Post nog twee menschen bevonden, de ha ven van Nieuwediep werd binnengesleept, waar men om half twee aankwam. De loodsdienst werd gestaakt Nadat de loodsdienst voorgaats van den Waterweg gistermorgen reecis eenige uren was gestaakt geweest, moest in verband met het ruwe weer deze dienst gistermiddag omstreeks 4 uur weer worden stopgezet. Eerst hedenmorgen kwart over 6 was de zee weer kalmer geworden, zoodat toen de dienst weer werd hervat. Eenige schepen, w.o. het Nederlandsche s.s. Schokland, zpjn in dien tijd zonder loods naar binnen ge komen. In de Rotterdamsdhe havens heeft de storm niet veel onheilen veroorzaakt In de Maashaven is het Eng. s.s, Collegian van paal 13 losgewaaid, terwijl op de rivier het s.s. Hopemount van z'n trossen werd losge slagen. Beide schepen zijn later weer vast- Torpedo-volgboot raakte zoek in den storm In veiligheid op Terschelling DEN HET .DER, 9 Maart. Gistermiddag verkeerden de marine-autoriteiten in Den 'Helder eenigen tijd in ongerustheid over heit /an een (torpedo-volgboot, behoorende by het inaohiettbedTijf van de Schorpioen, (welke volgboot, .ter voldoening van een op dracht Dinsdagmorgen naar Terschelling was «vertrokken en vandaar Woensdagmiddag om kwant over een was vertrokken. Toen het verwachte bootje uitbleef verliet de sleep boot Amsterdam van de fa Weismuller de haven, om naar het vermiste bootje te zoe ken, waarvan men vermoedde, dat helt in den geweldigen Westerstorm was vergaan. Tegen zes uur in den avond echter kreeg en te Nieuwediep bericht, dat het vermiste schip, dat op weg was maar Den Helder,, rwegens het sJedhlte weer rechtsomkeert had gemaakt naar Terschelling, in afwachting (van kalmer weer. Staking in tapijtindustrie te Hilversum HILVERSUM, 9 Maart. De samenwerken de organisaties van textielarbeiders nl. de Moderne Textiel arbeidersbond „De Een dracht"; de Ghr. Bond „Unitas" en de R.K. Bond „St. Lamibertus" melden het volgende: Maandag jl. is bij de onderneming van de N.V. Corn, van den Brinks tapijtfabrieken te Hilversum een staking uitgebroken. Van Juli 193S of is de directie dezer on derneming bezig met reorganisatie-maat regelen in te voeren, hierin bestaande, dat de moquette-, cango- en forta-wevers op imeer getouwen geplaatst worden. Hoewel de besturen der drie arbeiders organisaties Unitas, De Eendracht en St. Lambertus met de hiedbij betrokken arbei ders reeds bij de invoering der nieuwe werk methode in Juli 1938 den werkgever zeer na drukkelijk (hebben doen weten, dat deze z.g. rationalisatie-maatregelen op een misluk king moestem uitloopen, hpbben deze wevers zich toch nog op advies der hoofdbestu- tot tweemaal toe bereid verklaard, de proef met enkele maanden te verlengen. De proef wordt als mislukt beschouwd en een onpartijdig onderzoek iB niet meer noodig. Vandaar dat de hoofdbesturen en de hiedbij betrokken arbeiders in dit bijzondere geval geen aanleiding kanden vinden, om de staking uit te stellen of het ultimatum andermaal op te schqrten. TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN SCHOONHOVEN, 9 Maart, Gistermiddag is uit de Groote Gracht alhier het lijk opge haald van de 76-jarige mevr. M. Rippel Slabbekoorn, wonende in de Koest ïfiat al hier. De bejaarde dame werd sinds Dinsdag- ond vermist Naar alle waarschijnlijkheid is zij door de duisternis misleid te water geraakt Officïeele Berichten ONDERSCHEIDING De goluiden eere-madiallle, verbonden aan d® Orde van O ran j«-Nassau, ls toegekend aan J. Beet, te Hilversum. ONDERWIJSRAAD Aan Ir R. Druoker te Wassenaar, ls eervol ontslag verleend als lid van den Onderwijsraad. VOLKSHUISVESTING i de wettelijke ls belast met de handlhavlng i als zoodanig werk HOOFDSTEMBUREAU Eervol ontslag ls verleend aan dten heer Ir L, Drleasen. oud-directeur van gemeente- erken tie Lelden als lid van heit hoofdstem- bureau voor de verkiezing van de leden vam de Tweede Kamer der Stat-an-Generaal In den kieskring Vil, met dankbetuiging voor de als loodanlg beiweaen drtiensibeiu, en ls bij voormeld hoofd'stembureau benoemd tot lid d» beer D. L. architect te Lelden. MARINE De luitenants ter zee 3e kL J. A. v. Beuse- koro, J. C. -K. Lee kam a en T. Vemieljdlen, die- $10 „Gelderland", «fln NED. HERV. KERK Beroepen: Te Opheusden, J. Spelt te Rijssen. GEREF. KERKEN IN H. V. Beroepen: Te Amsterdam-Zuid (vac. Buskes), E. L. Smelik te Hilversum. HULPPREDIKER Can-d. L J. G o e d e te Landsmeer is be noemd tot hullppred. bij de Geref. Kerk van PapendrechL BEROEPBAAR VERKLAARD Door de Classis Amsterdam vam de Geref. Kerken is in haar vergadering van 8 Maart jL préparatoir geëxamineerd en met alge- meone stemmen beroepbaar verklaard cand. A. Schweitzer Jr, theoL cand. aan de Vrije Universiteit Het adres van Cand. A. Schweitzer Jr is Amsteldijk 83 bov., Am- sterdam-Zuid, telef. 94478. Hij is gaarne be reid de Kerken te düenien en zal een e.v. beroep terstond in overweging nemen. AFSCHEID, BEVESTIGING, INTREDE Naarden De Classis der Go.. Kerken van Hilversum heeft peremptoir geëxamineerd en met al gemeen e stamanen toegelaten tot den dienst des Woords. Cand. C. H. Lindeboom te Utrecht beroepen predikant te Naarden. De bevestiging zal plaats hebben D.V. door Ds J. H. Tel kamp te Utrecht op Zondag voorma ddags 2 April im het kerkgebouw te Naarden. Des avonds zal de intrede plaats hebben. EMERITAAT Ds. G. G. J. BLEEKER. Het Brov. Kerkbestuur vam Utrecht heeft aan Ds. G. G. J. Bleek ei\ Ned. Herv. pred. te Abcoude, op zijn verzoek eervol emeri taat verleend meft im@ang vam 16 Juni as. Ds. Bleeker wend 28 Febr. 1871 te Appinge- dam geboren waar zijn vader predflkamit was. Hij studeendte aan de R.U. te Groningen. In 1895 camdidhat geworden im Friesüamd werd Ds. Bleeker 12 April 1896 ie Mast dloor zijn vader in zijn eet vestagd, in 1901 vertrok Ds. Bleeker naiar Oudedkeak aA Aanstel, welke sdamdlpllaaitfe 1913 met UCthuizenmeeden verwisseld werd. In 1923 kwam hij te Abcoude. Ds. Bleeker heeft zich in al zijn gemeenten op verschiiililiendl gebied 'bewogen. In Masten broek was hij voorzitter vam de Chr. Jonge- lïmgsver. en vam de ZondlagBschool. In Ouder kerk él d. Aanstel bekleedde hij diezelfde functies terwijl hij ook voonznltber was vam de zendamgBvereenigding en vam de afd. vam de Nat. Chr. Geh. Onith. Ver. Im Udlbhuikenmee- den bekleedde dB. Büeeker dezelfde functies alB in zijn eerste gemeente en was vervolgens lealcïer vam de Ghr. Meisjesver., idem vam dl aifll van den Ohr. NaA. Werkmansbond, voor- zoltlbar van de Herv. school-vereendgfiinig, idem vam dte Ghr. Zangveaeenigiang. Tijdens de mo bilisatie heeft dB. Bleeker r manschappen dïe aam' den Eeansddjk bij de moHen GoMaith gieflegeaid wanen, godsdtenst- oefenlimgen gehouden. Im rijm tegenwoordige gemeente is ds. Bleeker voorznlWer vam de Chr. bewaarschool üdtean vam dte Chr. wijikvenplegimig, idlem van dte Ver. tot bestrijdtog dier T3.C„ idem vam die Ghr. sdhoolYer-, van die Chr. zangver., alsmedte eere-voormiJtfter vam die afd. van den Chr. Nat. Werkmansbond, vam de CJ.M.V, alsmede van dte Zanda©ssdhoolver. Im Mas tenbroek was hij sec. lid vam het classicaal beötuiur vam Kampen en lalbar heb. Evenzoo tijdens zijm verblijf te OudJarkerk vam heit classicaal besituur vam Amsterdam en Hater vam heit Ptnov. kerkbestuur vam Noord'-Hollamd en lldi vam de dassdoale zer Thams is dB. Bleeker lid) vam bet olassdoaal bestuur vam Uitrecht, bestuursflüJd) eeniigimtg Kiindlarziorg im de prov. Utrecht, sindls 1924 taeukviisliltaitor am die prov. Utrecht en seer, vam die afd. Loenen vam het Ned1. Bij belgenootschap, gelijk hij im UitthuizermeedJen penningmeester dier afcfeelSmg was. Begrafenis Ds J. L. de Vries DEVENTER, 9 Maart. Gistermorgen had de droeve plechtigheid plaaits van het ter aarde bestellen van het stoffelijk hulsel van Ds J. L. de Vries in leven Chr. Geref. predikant aldaar. Om twaalf uur had een rouwdliensrt) pl'aalts in die kerk, dte geleid' wendl door Ds. J. Jongeleerd vam Apel doorn, consulent der gemeente Deventer. Nadait de kist in de kerk was opgesteld, speelde het orgel Psalm 130, waarna de fa milie binnentrad. Ds. Jongeleen opende dezen rouwdienst met voor te gaan in geibed en las vervolgens Psalm 103 818. Spreker memoreerde den overledene als een man, die veel voor de kerk is geweest. Voorts richtte spr. zich tot de weduwe en de kinderen, voor wie de slag helt grootst is; mogen zij op Hem zien, gelijk God gezegd heeft: „Ik ben de man der weduwen en een Vader der weezen". Voorta werd het woord gevoerd, door ouderling Boerrigter, namens den kerkeraacL De heer Boerrigter schetste den overledene in wat hij geweest is voor de ge- meent. Hij was de man, aldus spr., die op ziekenbezoek trooett bradht, hij wist wat hij moest geven. Spr. zeide tot de weduwe, dat de overledene de eerete plaats had ingeno men en zij de tweede, maar dat zij nu de eerste plaats innam in de kerk. Verder spraken nog Ds C. v. d. Z a a 1, lid der Tweede Kamer, als amibitcrvoorganger, Ds L. S. de Boer van Arnhem namens de classis Apeldoorn, ouderling R ij k s'e n na mens de depu/taten van de kas der em.-pre- diikants-weduwen en -weezen, waarvan de overledene penningmeester was, en ten slotte sprak Prof. L. H. v d Meiden, van Apeldoorn, namens de Theologische School en de predikantenvereeniging. Spreker her dacht den overledene als een discipel der school; spr. eindigde met erop te wijzen, dait God hem heeft opgenomen in Zijn heerlijk heid en God hem weer zal opwekken. Voorts waren nog aanwezig, verscheidene predikanten der Ghr. Geref. Kerk, de bur gemeester van Devenlter, mr H. W. W11 e- waal, de burgemeester van Rijnsburg, Boachgiet e.r, in welke gemeente de overledene, het eerst het Woord heeft be diend. Dr Pr i n s en Ds Mulder, predi kanten der Geref. Kerk, Ds Spliethoff, van de Evang. Luth. Kerk. en verder alle studeriten der Theologische School uit Apel doorn. De rouwddenot werd beëindigd door het zangen van Psalm 42 3. By het verlaten van de kist uit de kerk, speelde het orgel „Blijf bij ons Heer", waarna de stoet zich in stroomenden regen naar de algsmeene be graafplaats begaf. Aan de groeve Zoowel in de kerk als op de begraafplaats waren nagenoeg alle gemeenteleden aan wezig, om hun geliefden predikant de laatste eer te bewijzen. Op het graf sprak Ds Jon geleen nog enkele woorden, waarna hij den aanwezigen verzocht te zingen het geiiefde lied van den overledene, Psalm 84 6. Ten slotte dankte een zwager van den overledene, allen die het woord hadden gevoerd Evangelische Alliantie De Amsterdamsche conferentie AMSTERDA M,10 Maart. Aan ons verslag omtrent de jaarlijksche conferentie van de Evangelische Alliantie, gehouden in het Parkhotel te Amsterdam, kan worden toege\oegd, dat in de huishou delijke vergadering de verslagen zijn uitge bracht, Huishoudelijke zaken Blijkens mededeelingen van den secreta ris, Ds G. W. van D e t h, van Overveen, telt de Nederlandsche Afdeeling van de Alliantie totaal rond 1550 leden, waarvan 300 in Indië. Van de aftredende bestuursleden is Prof. Dr P. S t e g e n g a, zooals wij reeds meld den, herkozen. Mej. S. M. Hoekstein stelde zich niet meer herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen de hee- ren Ds A. T. W. de Kluis, van Rotter dam, en W. W a g e n a a r, van 's-Graven- Na een gemecnschappelijken maaltijd heeft de conferentie gistermiddag haar werkzaamheden voortgezet. Een tweetal on derwerpen zijn behandeld. Eén zijn met God Dr J. D. D o z y, Doopsgezind predikant te Amsterdam, was de eerste spreker in deze middagvergadering, die behandelde het onderwerp „Eén zijn met God". Wij Christenen, aldus spr., durven de realiteit onder de oogen te zien, omdat wij staan tegenover God, Wiens heiligheid de scheiding vormt tusschen Hem en ons. Toch is de eeuwige God één met den nie- tigen, vergankelijken mensch, want dat leert ons het Evangelie, waarin de Vader ons door den Zoon aanspreekt en zoo de kloof heeft overbrugd tusschen Hem en ons. Door Zijnen Heiligen Geest geeft Hij ons het geloof dat wij mogen belijden met Hem één te zijn, Die ons deel maakt in het lichaam van Christus. Wanneer God in Christus de wereld na dert, wordt alles nieuw, terwijl Hij toch in ieder geloovige op eigen wijze werkt, zoo als dit ook door de Evangelische Alliantie wordt neleden. Eén zijn roet elkander De tweede spreker, Ds P. J. de Jong, Ned. Herv. predikant te Amsterdam, had tot thema gekozen „Eén zijn met elkander". Menigeen, ving spr. aan, verschuilt zich in eigen levensburcht en voelt zich daar. eenzaam. Uit dit isolement kan hij worden verlost door ruimte te geven aan de ge meenschap aller Christenen Geloof is wel iets persoonlijks, doch geestelijk sepa ratisme is zonde en als particulier bezit gaat dit te gronde. Op weinig levensterreinen vinden wij die eenheid met elkander. Er zijn verschillende opvattingen over den Bijbel, Zondagsvl ring, Christus' wederkomst, kerk en poli tiek, en meer dergelijke vraagstukken. Bij zaken worden meermalen, zei spr., als hoofdzaken beschouwd, doch wij behooren tot de algemeene kerk van Christus. Voor al in het Avondmaal wordt de eenheid aller Christenen beleefd. Christus is de harteklop van het Evan gelie. Laten wij, besloot spr., ons elkander in Hem meer mogen vinden en de burcht van ons eigen ik openbreken, opdat wij in Hem ook anderen moeen ontmoeten. Met gemeenschappelijk gezang en dank zegging werd de conferentie besloten. DE KRONING VAN DEN PAUS Voor die kroning van Paus Pius XII op Zondag a.6. zijn, wat de plechtigheden bin nen den St Pieterskerk betreft, 250.000 toe gangskaarten gevraagd. Er is plaats voor pü.m. 50.000 personen. In April zal de nieuwe Paus een consis torie beleggen waar hij eenige nieuwe kar dinalen zal benoemen. Er zijn nog 7 zetels vacant ZESTIG JAREN ORGANIST Den lOen Maart as. zal de heer P. D ij k* stra te Sloten (Fr.) den dag herdenken, waarop hem zestig jaar geleden als 16-jarig jongmensch de fuqctie werd opgedragen organist in de Ned. Herv. Kerk aldaar. Hij werd opgeleid door zijn vader, die reeds vijftien jaar die betrekking bekleedde. Be halve organist was hij timmerman aan de zuivelfabriek en gemeente-opzichter, van welke functies hij reeds eenige jaren is ont heven. Met grooten ijver en nauwgezetheid begeleidt de krasse grijsaard nog steeds den kerkzang. Op genoemden datum zal de heer Dijkstra tevens den 76-jarigen leeftijd berei ken. GIFTEN EN LEGATEN De heer B. H oogen dijk, in leven be stuurslid der Verg. tot stichting en instand houding van Scholen met den Bijbel te Ouderkerk a. d. JJssel, heeft aan die Vereeniging gelegateerd f 1000. ORGHBOUWIK LEIDERDORP TtL. LEI DE.n 1790 Hed. fabrikaat STEMMEN CN RESTAUEEE&QI NED. CHR. SCHOOL TE GENT Alen zeradJt ons het die Ned. School met dien Bijbel té Geot, een der belangrijke posten van het Prortestainitsche pionierswerk in het Roomsche land. Wij anit- leenen er eenige mededteelimgen aan, ook, opdat de steun uit ans land: vergroot wordte. Dait men in deaen moeilijken tijd financieel kon rond komen (zondJer subsidie) wil heel wat zeggen. In het begiin van 1938 werd men verblijd met de schenking van school banken., die aan helt lokaal meer het) cachet van school gaveni. Voordien moest men zich behelpen met tafels en stoelen. Ook wenden van verschillende zijden boeken ontvangen, die bij het onderwijs goed van pas komen. Eenige leerlingen konden vorig jaar die school verlaten: ook kwamen er weer nieuwe bij. Zoo bleef het aantal tot nqg toe 16. Het suppletiefonds bedoeüt de helpende hand te bieden voor minvermogende verafwoaenden. De inspecteur van Chr. Nat. Schoolond., de heer K. Huizenga van Middelburg, be zocht de school, en bezielde door zijn raadv- gevingen weer met nieuwen moed. Ook de Belgische Inspecteur gaf van zijn 'belangstel- lang blijk door een bezoek. Enkele ouderavonden werden gehouden, en in Juli in verband met het einde van den cursus een schoolavond. Het bestuur wil nu gaarne in comf aot komen met personen, die als correspondent voor de Gentsche school willen werken. Adres Prop. Commissie, Lange Boomgaardstr. 21, Gent. En het gironummer is 211968. Aoadcm. Examen* Groningen. Cand. wis- ®n natuurkunde (k) de heer L. K. Boererma te Groningen. Amsterdam. Bevorderd tot arts de hoe ren L. D. M. M. Th. Kukenhelm, Amsterdam en W. Th. Tjon-Plan-Gl, Pi Spanbroek Zoölogie: de Leer L H. Bljlm wis- en natuurkunde (G): de heer B. msterdnm. Gesl. G. F. J. Meyea-lnik te Bllthoven e te Oegstgeost. Zestigste Jaarcollecte voor de Scholen met den Bijbel LIJST 26 n HJst 25 74 367 12 - 1275 - - 196 80 - 68.25 - - 81 'olda (Old.) wedde II Nleuwlande Ridderkerk (Prv S 63 1)0 47 ns V rouwepoldei Locale Comité-s 76 996.51 Mr. J, J. HANGELBROEK, Secretaris van de Unie „Een School tnet den Bijbel' Mijnwerker te Heerlen gedood Onder vallend gesteente geraakt HEERLEN, 9 Maart. Woensdagavond legen het einde van den middagdienst om streeks half tien is in de ondergrondsche werken van den Oranje Nassaumijn III te Heerlerhedde een doodelijk ongeluk gebeurd. De ongeveer 40-jarige voorwerker August Schneider was met een me de-arbeider bezig imet het zetten van houten steunbokken, toen het dak instortte. Schneider raakte onder het vallende gesteente en de pers- luahitledding en was op slag dood. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. ZEVEN JAAR WEGENS POGING TOT MOORD LEEUWARDEN, 9 Maart. Wegens po ging tot moord op zijn meisje, dat hij op SL Nicolaasavond na afloop van een dans partij door een messteek ernstig verwondde heeft de rechtbank te Leeuwarden den 19- jarigen boerenknecht P. L. uit Wartena veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf De eisch luidde tien jaar gevangenisstraf. AANBESTEDING ZUIDERZEEWERKEN De hoofdingenieur-directeur van den rijkswaterstaat, belast met cbe uitvoering van den dienst der Zuiderzeewerken, heeft aanbesteed het maken van Ihet vak Etten- landsche Kolk'Vollenihove van het kanaal BlokzijlKadoelen, do waterkeering langs dat vak en bijkomende werken. De laagste inschrijving was van K. Haverland te Farm- eum voor ƒ349.400. ina, StumpfAndalusia, v. d. Eei.mt; Slcipnl e Jonge: Hoop op Zegen, Waardenberg: I üd zal -t leeren. van Wüngaardnn: Gerdlna. iils: Madone, Heüntjens: Java. Breur: 4 G roeders, van Glls; De tijd zal 't leeren. vj a, Overbosch; Naphta 1. Bablt 219. Leuthne: Ora et Laborf Stockhom, Gutjahr: Excelsior. A^en Relnhardt; Edel 15, Sche v dBerge: N< Overloop: Alblcore, de Ridder: Credo, he; Maria, de Meiier: Math. Stlnnee igen Hulp. v d Tlas; Alplna 8, omptoir, Adam LOBITH. 8 Maart 1939. Gepasseerd voor 'a middags 12 uur en bestemd ROTTERDAM: st. Rijp; st. Prins Bernhard; st. Asgard; st. Keulsche vaart 4; st. Flat Vol. 17; st. Nelly; st. Badenla 20: st. Etna;! st. En Avant 7; st. Noordkaap; st. Kenia; st. Constantln 2; st. Theodoras- st. Cornells Prins; st. Leverkus sen- st. Haniel 15; Casslope, Helens: Monte Rosa* Friedman; Rhein Main, Schmitt; Actief. Groen; Rudolf. Haukamp; Ka. •ens; Geja, Dodde; ferschoor; Rhein- v.lles; Rhenus 38. Raab Karcher 29. Kehl: Id. 70. Kramm; id. 14, Maljer; Corjo, Stravers; Alvracht 10. Dolk; Irlng, Trop; Ilse, Brouwer; Theoderich, Hoo- gers; Kriemhllde. de Wit; Risico, de Pree; Ardl Har, v. Wageningen. ELST: De Hoop, Buil; VLIEREEDE: Wolf, Meijer; DORDRECHT: st. Marne; Yves le Tro- gude, Steinhelmer; NIJMEGEN: Irwin, Wijs; PANHEEL: st. Pierer; MAASBRACHT: Vero nese, Vranken; SCHUILENBURGLibra, Brij- der; VLIEREEDE: Presto, Bakker; OLST: oMr- genster, Visser; ZWOLLERKERSPEL: Animo,- Kievit; LOBITH: Madonna, Engelaar; UITER- MEER: Isabella. Zouwen; ANNA PAWLONA- POLDER: Onderneming, v. Veen; ZWOLLER KERSPEL: Eendracht, v. Asperen; Alpha. Sto- rde; MALINGEN: Johanna, v. Bon; DREU- MEL: Johanna. Vermaas- AMSTERDAM: Anna Martha. Seinen; Rival. OudakkerSTEIJN: Mon- tan 9. HolthausAMSTERDAM: Cem 3. Joele; Rehoboth. v. Elburg- BUURMALSEN2 Gebroe- BELGIë: Energie 2. Dlrkse; Cura. Bakx; Sar dinia. Buvks; Industrie 12. Scheidel; Express 3, Michaels; To, LeeuwensteinMachlensteen 19, v. Zanten; M. Stlnnes 37, Volk; Karang, Poot; Holland, Erlenbach; Indiana, de Boot; Carnot, Oskam. ^DUITSCHLAND: st. Prins Hendri; Heemskerk Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd ROTTERDAMst. Bavaria; st. Walsum 2; st. Escaut; st. Maria Cornelia; st. Edmund- st. San Antonie; st. K. Vaart 5; st. Fiat Vol 14; st. Korea; st. Bachus; st. Irmingard; st. Teuna 3; Padang, v. d. Westen; An gele, Smits; Onrust. Wormsbecher; Beethoven. Gubbels; Maria. Moo- ren; v. Dyck. Stoevelaar; J. Schuurmann 7, Vath; Poeldijk. Schell&arsS. H. V. 77. SmaalR. W. 3. Kickel; Express 34. Lemke: Zwerver. Schram; Adesta. Rings; Maria Judith. Jansen; Lead, v. d. Klippe; San Jose, BruininxksPetronella, Knoll; Joseph. Beeckman; Industrie 77. Vrienz; Laurentius, de Bot; Rival, Kamphuizen; Anthe- mal, v. Dongen; Poseidon, Dldler; Drachenburg, Schmitt; Josephine, Landskroon; Lekhaven, Oosterhof; Alvracht 8, Kregting; Homborg. Waar denburg: Walsum 26,Schreuders; Bamberg. Wes ila. A.R. Candidatenlijst in Zeeland De Centraio A.R. kiesvereen. Nederland en Oranje in den Statenkieskring Hulst, stelde vast de lijst voor de Prov. Staten verkiezing in Zeeland: 1. mr. P. Dieleman, Middelburg; 2. mr. H. v. d. Belt, Terneu- zen; 3. S. van Hoeve, Zaamslag; 4. A. J. Fanoy, Axel; 5. J. M. Oggel, Axel. akker; LEIDEN: Engélbert, LltlimeUer; OUDERKERK a VEEN: Gelria 3. Hoogkamp- ARNHEM: Aleidi Grada, de BeUer; ALPHEN a. d. RIJN: Mars Speksnijder; WEURT: Flandra, Engel; Lvon Schouwenaar; ZUTPHEN: Ussel 6. Arts; VLIE. REEDE: Elma. Muller; HELMOND: Madclein. 6. de Jong; STAD a 't HARINGVLIET: Geer tralda Maria. Keizer; DELFT: Maria, Silvius HELMOND: Jacoba. Morsink- MAASBRACHT W. v. Driel 39. v. Petefelen; DORDT: Albi Ghtjsseüs; NIJMEGEN: Infatig&ble 2, Boei OUDE TONGE: Zeeuwsche Stroomen. de Korte DEVENTERMaria, Fernhout; AMSTERDAM Hoop op welvaart. v. d. Hof; STAD a. '1 HARINGVLIET: Jaco, Keizer; SLUISKIL: Ah- gem, Kikkert; VLIEREEDE: Fidueia, Jonker; DORDRECHT: 3 Gebroeders, v. Dijke. BELGIë: Corma, de Haas; st. Succes; Therese Wyckmans; Irena. Verberght; Gemi 2, Smit? Marie, Willems; Merwede, v. Koeverden; Minna Meta, Wernstedt; Trols Freres, Lugthart; 6t, Beta: B. O. B. 4, v. d. Voorde; Eduard. v. d, Sande; Rheinunlon 5. de Koster; st. Energie; Antikirta, Boshuizen; Thijsstad. Somers. DUITSCHLANDst. Hollandia. DUITSCHLAND: st. Harmonie; Emma, Jans- sens. PrudenUa, Simons; st. Annard; Obl, Schol ten; "Aventure, van StriJdonk; PhUegon, de Roeck; Avontuur, Giljam; Marina, Das; st. Walsum I; Diaz, de Vries; Annie, Kranendonk, st. Midgard; Goethe, Donck; Maria, Camermans'; Adrien, Dlj- kema; st. Isere; Raymond, Pijl; Comptoir 27, BleyNei Wieringei Wijckmai la; Chopin,d'van MeelHel Beckhai van L&ndeghem; Juliana, van Landeg- Gebroeders, Bult; Morgenster, de Waardt; Vergei I I ECONOMIE EN FINANCIEN De New Yorksche beurs had gister een vast verloop. Aanvankelijk was de stemming weifelend, doch onder leiding van Indus- trieelen en Rubbertflomriisen trad spoedtig een herstel in. In het laatste uur nam de acti viteit toe en trad een verdere stijging in. Een aankoopgolf tegen het slot bracht ver scheidene fondsen op nieuwe hoogSterecondB. De omzet bedroeg 1.050.000 aandeelen. HANSWEERT. 7 Maart Gepasseerd en bestemd voor: ROTTERDAM: orry 6. Verburg; Grejo. Hlet- brlnk; St. Antonlus, Hermans; Cornells, Schets; AMSTERDAM: Preference 8. Teufs; Catharina v d Veen; Geertrulda Johanna. Dubbelman; La bor, Wendt; Gruno. MeUer; Rijn Binnenvaart 20 van Boogaard GRAVE. Scheldezocen. Lockef eer; Elodle, Lockefeer RAVEXSTEIN: Hes Nova. Vorthorn BREDA: Rosalie, Vlscot UTRECHT: Angèle. van AkkeleUen LOBITH: Umberto. de Jong ZU1D-BEIJERLAND: Terneuzen 4, d Dikken VEGHEL: Mon Deslr, v Leeuwen VLAARDINGEN: Coöperatieve 1. Schot AMERSFOORT: Blazina, Quakkelaar BREDA: Aaltje. Brouwer STAMPERSGAT: Favorable, Smeervaert BALGOOY: Trio, Jacobs DEIL: Jan Hendrik den Ouden VENLO: Albatros, Molenaar DUITSCHLAND: Verandering. Rijkers: Pelle- gonn, van Bulck; Neptun 1, Dubbeldam; Diane. Mettlach; Zeldenrust, Hollebrandse: Snar, SchnörrRijn Schelde 7. Verhagen; Erft, van Gaaien: Htbernla, WegenliausenCiterna Apal- liusCornelia. Kuyten BBLGIE: Gotthard, Boer; Scheldeboord. Ver- berght; Arma. Maxlmus; Jaro. Fortter; R'jn I Binnenvaart 25, van Oorschot: Coleta. v. Steen Excelsior, Wissel; Eben Haezer, Eerkens; Bere- n, de K< 11, v. d. Abbeele. Deux Soeurs, v. d. Veld< Louise 2, de Souter; Camee. v. d. M. Wiedersehn, Terjung; Paula, Bi tel; "Prudei fenburg. Gari Westschiffahr Gebroeders, W tiena. Warns; Ardina, Jansen. Anna Maria 2, Maas; st. Flat Vol. 12; st. Flat Vol. 13; Java, Dit&n, Bolijn; Eljo, van Essen; st. Colbert; Mer- kur, Gernert; Lecor, StoutjesdijkSpes, van Dort; August, Bolle; Cura, Bakkeren, st. Win terswijk; Binnenvaart 29, Wlerlnga;' st. Asa- Vlaai-dingen, Bonis; Jan Steen, Diesier; st. Dya! Schulp. Fortuna, Blom; Ang.-lika Helei kowski'; Maria, Geluk; Ora et Labora, Schui- lenburg; Maria, Erdhuizen; Risico, Horjus; Am bulant, de Wachter; Alplna 5. Beirtbach; Porte a Pitre, Jongen. Abro, Salemons; Merwestroom. Blokland; Haringvliet, Kejjzer; Olst, Maas; Dok- kum, Terstege; st. Herdl 2; st, Kronos 2- Geneve, van Geenen; Onderneming, Ten Apcl! Gallla. Maas; Johanna, Vering; st Beta; We'tterhorn, Bussemer; Wilhelm. Baumer; st. Paula Johan, Joosten. Noordster, Ryksen; Petras Antonlus, Zwaans; Johanna, Trouwborst; Dieren, Schut- Pljnacker, Jonker; Pieternella Maria, de Wachter. Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd DUITSCHLAND: Catharina, Wieger»; Energie 8, Veldman; st. Gonda; Ingona. BosmanAdria- nus. Pols; Raplde, Verwey, Olivos 3, 'Jonker. Mars, Gerits; Olivos, Boomsma; Maria, Vort- huizen. Verandering. Rykers; Comptoir 51, Bou- man; Emanuel, van Dongen; Eva 5. Hering; Magd&lena Klaxina, Kleene; Hoop op W elvaart. Stavast; st. Hendrlka 3; Onderneming, Masten broek. Hoop en Vertrouwen. Hoogmoed; st. Keul sche Vaart 15; Duprez, de Keizer; Jan, Schepers; Ferma, Mooy; st Sambre; Atlas 7. Lincltenbach. Noord Brabant Keizer, st. Weseellna- Fritz. Heckhof; Johanna 2, Vrlnten Spica. Zuki-ma- Nassla 2, Schwelbert; Nassia' 1, Gerhard.; st' Paula; Alvracht 12, v. Lier- Margareth.» Lub bers. St. Petras Canislus. van Steen; Konltor- dla, Mecklenburg; Saan, Schnörr; Beliona. Cou pons ;Nieuwendam, Hollenberg; st. Gamma- Scal- dia„ van Wdnsson; Johanna. Sander..; '..Uwl, Swartlok. Hendrlka. Uil; st K. Vaart 17 Desu Regnut, Snoodyk; Johan Anna, Scheers; Vongs. Rietveld; Justina, Gorter; Martina, Boete; Vios Bastiaanse; Diavolezza. Heikomn.t. Fried man. Wetetrhorn, Sprauer; Anna. Muller- Vecht, de Vries; Cornelia, Kuyten; Ryn Schelde 7, Ver bagen; St Petrus, van Steen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1