JMruiur (üourant Een communistisch verzet te Madrid abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken No. 6645 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 WOENSDAG 8 MAART 1939 19e Jaargang atrtjertentieprijjen: Van 1 tot 5 regelsf.17'/» Elke regel meer022'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 220 Elke regel meer 0.45 ,Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Een kloek getuigenis a j. Een motie van een kerkeraad 7 Kerkeraden gaan zioh als regel niet te buiten aan het opstellen en aannemen van moties. Gelukkig en terecht. Het getuige nis der kerk kan en moet op andere wijze le tot de massa spreken. Maar ieder, die het wel meent met de handhaving van het vierde gebod van Gods heilige Wet, zal het Van harte toejuichen, dat de algemeene Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te v Scheveningen, waarschijnlijk voor het eerst en zeker bij hooge uitzondering van zijn overtuiging in een motie blijk gaf. Het vraagstuk der Zondagsrust leverde vroeger op de schepen- die ter haringvis- scherij voeren, geen uitwendige moeilijk heden op. Velen, misschien wel zeer velen, lc althans van Scheveningen en Katwijk, yjschten gedurende vijf nachten iper week, zoodat de arbeid op Zondag volkomen stil ül lag. En het mag hier wel eens gezegd: de schippers- die uit .principieele overwegingen zich streng hielden aan het gebod, maak ten meestal niet de laagste besomming. Op Zondag werd dan regelmatig kerk: dienst aan boord gehouden, waarbij de iet schipper voorging; men bad gezamenlijk, zong psalmen en las een preek of andere stichtelijke lectuur. Het valt niet te ontkennen, dat in latere 5 jaren verslapping op godsdienstig gebied rl. intrad, zoodat een zee-dominé onlangs rklaagde: de Bijbel is vervangen door de .Vara; inplaats van te lezen in Bunyan zit tn men te kaartspelen. h- W(ij kunnen niet oordeelcn over de juist heid van deze klacht. Maar vast staat, dat reeds vóór 1914 menig schipper op de .vraag, wanneer hij vischte, ten antwoord gaf: „als het donker is". Dat beteekende, dat hij zeker zes (zooals te Vlaardingen :lr. regel schijnt te zijn), misschien wel zeven nachten de vleet uitzette-, men moest toch concurreeren met de stoomloggers van IJmuidcn, waarop men nimmer wist of het Zondag dan wel een door de weeksche dag .was. Gedurende de oorlogsjaren is menigeen nog tot het oude gebruik teruggekeerd; i 3 maar als we ons niet vergissen, zijn er thans op Scheveningen nog een viertal schippers, die slechts vijf nachten de netten overboord hebben en te Katwijk enkele meer. In elk geval is de toestand nu zóó ge worden, clat de lie: vormde Ichevenmjjsch'? Kerkeraad in klare, kloeke taal zijn diep leedwezen uitspreekt over de verachting, de ontrouw en do overtreding van Gods ge- j boden: „over het wegnemen van Gods ria Woord uit het openbare leven". Men leze deze motie één en andermaal, •en want in gespierde taal wordt hier de zonde aangewezen, maar ook de roeping van t0 schipper en bemanning. En zonder zich te im. mengen in technische kwesties van het be- 'drijf wordt allen op het hart gebonden om ir" terug te keeren naar de oude en beproefde snt paden. Verstaan we de motie wel, dan vraagt de Kerkeraad om op de haringvisscherij in feite gedurende 5% nacht (Zondagnacht n& 12 uur de vleet over boord zetten) en bij de Kanaalvisscherij slechts vijf nachten te Vissdhen, want dan pas kan een Zondag geheel vrijgemaakt worden. Naar wij vernemien werkt de Christelijke Schippersvereeniging te Scheveningen met a circulaire en lijst om dit streven te steu- ton pen en voor de zooveelste maal moeten wij s"£het betreuren, dat de massa der matrozen 0i_het vorig jaar gevangen is in het net van 1de moderne vakbeweging. Zeker- ook deze etkan uit sociaal oogpunt ijveren voor Zon- 4 'dagsrust in de bedrijven; maar zij kan geen Amen zeggen op het verzoek van /jtien Kerkeraad „aan de schippers, om en. hun priesterlijke roeping gehoorzaam te üet zijn door dagelijksch onderzoek van Gods jor Woord en door het houden van godsdienst oefening op den Zondag" en op de uitnoo- 'diging tot de bemanning, „om zich gehoor- aa zaam te onderwerpen aan de geestelijke lei- pf Iding van hun schippers Opdat het Woord Gods zijn loop hebbe, 8e Heilige Geest niet bedroefd en uitge- gebluscht worde, de zielen worden ge sterkt en opgebouwd in het geloof, zoodat ,en Gods zegen kan worden afgewacht in den 'bt. arbeid voor het dagelijksch brood". Hun weerstand met de wapens bedwongen Hoe Negrin c.s. ontkwamen Hr Ms „Gelderland" J uit Curacao terug DEN HELDER, 8 Maart. Om negen uur Vanmorgen is het artillerie-instructieschip Hr. Ms. „Gelderland", na een verblijf van l ongeveer een half jaar in Curagao, onder i commando van kapitein-luitenant ter zee P. B. M. van Straelen in de haven van j Nieuwediep teruggekeerd. Reeds gistermiddag was het schip op de reede aangekomen, waarna de marine- commandant, de schout-bij-nacht H. Jolles, zich met een motorsloep naar de „Gelder- land" begaf voor de inspectie. 3 Voorts nam de „Gelderland" gistermiddag i nog deel aan marine-manoeuvres, welke op de reede werden gehouden. Gisteravond mocht het gedeelte van de bejnanning, dat geen wachtdienst had, naar den wal. 3 Ondanks den kouden wind en het i> ge uur waren vanmorgen veel belangstel- 1 lenden van de binnenkomst in de haven getuige. Vestigingsverboden tbj De Minister n Economische Zaken heeft op grond van de Vestigingswet Kleinbedrijf ien bepaald, dat hti zonder vergunning van de ins zen Minister Vórixulen is inrichtingen te ves- se' tigen in het rijwielbiedrijf, den brandstoffen- ïiandel en het schildersbedrijf: De toestand in Spanje Dinsdagochtend bij het aanbreken van den dag werd de bevolking van Madrid op geschrikt door het geknetter van geweren, dat afkomstig scheen te zijn uit de voorste den. Drie uur lang werden de knallen soms zeer krachtig gehoord. Weldra werd vernomen, dat zekere com munistische elementen geprobeerd hadden te reageeren tegen het aan het bewind ko- van den verdedigingsraad. Bovendien hebben, over de geheele stad verspreid, elementgn op huizen gevuurd. Het verkeer, dat werd stilgelegd, werd later hersteld. Reeds spoedig bleek, dat de in verzet ge komen elementen te weinig talrijk waren, het hoofd te kunnen bieden aan de troepen van het garnizoen, die zich ter be schikking van den verdedigingsraad stel den. In het begin van den middag werd medegedeeld, dat de beweging volkomen onderdrukt was. Tijdens de incidenten hebben tot drie keer toe de sirenes geloeid, om te waar schuwen voor dreigende aanvallen van de luchtmacht van Franco. Een boodschap van den verdedigingsraad Voor de Madrileensche radio is een bood schap voorgelezen van den republikein- schen verdedigingsraad, waarin o.a. werd gezegd: „Soldaten van de republiek, de na tionale raad staat op zijn post in Madrid. Madrid weet niet, waar zich de gevluchte regeering, noch Negrin bevinden. De natio nale verdedigingsraad wil verhinderen, dat de republikeinsche regeering van Spanje definitief in handen valt van de commu nisten, die het volk tyranniseeren. De strijd is aangebonden. Het is een strijd tegen de communistische tyrannie en het is uitslui tend de schuld der communisten, die, dert zij aan de macht kwamen, begonnen waren te strijden met medewerking van elementen, die onze troepen binnengedron gen waren. De eenige wettige regeering der republiek is de nationale verdedigings raad", De houding van Burgos In Burgos acht men het waarschijnlijk, dat de nieuwe verdedigingsraad de situatie te Madrid niet volkomen meester is. Men gelooft, dat er voor Miaja slechts twee mo gelijkheden bestaan, om den toestand het hoofd te bieden: de troepen van Franco te hulp te roepen, om de orde te herstellen, of het offensief van Franco af te wachten. De nationalistische pers verklaart een stemmig, dat Franco op geenerlei voor waarde zal ingaan en de algeheele over gave van de republikeinsche strijdkrachten blijft eischen. De troepen van Franco staan gereed om Madrid binnen te rukken, zoodra daartoe bevel wordt gegeven. Men acht het name lijk niet uitgesloten, dat het nationalisti sche militaire commando in verband met de straatgevechten, die zich te Madrid af spelen, zich genoodzaakt zal zien, snel te grijpen. Inlusschen concentreeren de nationalisten het machtigste leger, dat Spanje ooit ge zien heeft, langs het vijandelijke front, klaarblijkelijk in het geloof, dat de bedrei ging van zoo'n overweldigende strijdkracht voldoende zal zijn, om een einde te maken de vijandelijkheden met een minimum van strijd. Franco heeft reeds een nieuwen burge meester en raadsleden voor Madrid aan- „Geen amnestie" In eèn radiorede heeft de officieele woordvoerder van het nationalistische Spanje verklaard, dat Franco geen verdrag en geen overgave noodig heeft, om Madrid binnen te rukken, zooals hij Barcelona i: binnen gerukt. Franco zal de Middelland- sche Zee bereiken, zooals hij de Fransche grens heeft bereikt. Nu de generalissimus heeft gezegd, dat hij geen enkele voorwaarde zal aanvaarden kunnen de groote democratieën zich alle humanitaire manoeuvres sparen. Deze verklaring is de eerste reactie van de Spaansche regeering op de gebeurtenis sen in het republikeinsche Spanje. Wij nationalisten, aldus voegde de woord voerder hieraan toe, zien de dingen helder. De rooden hebben een reeks opmerkelijke redevoeringen afgestoken. De beleedigingen aan het adres van Negrin en zijn commu nistische trawanten verhullen een verra derlijke bedoeling, welke wij, dank zij de openhartigheid der democratische pers, met het grootste gemak kunnen doorzien. Wij staan tegenover de laatste bemidde lingsmanoeuvres. De groote democratieën willen met huichelachtige vriendelijkhed de vleugels kortwieken van Franco's ove: ning en haar onvolledig laten. Wederom willen onze nieuwe vrienden Franco de legenheid verschaffen, om wat zij noemen grootmoedig te zijn. Het verraderlijke woord amnestie wordt weer gehoord in de democratische pers en gisteren vroegen ac tieve vrienden van Chamberlain of de Brit- sche regeering bereid was te bemiddelen. Het is de gebruikelijke ervaring, aldus verklaarde de woordvoerder tenslotte. Zij, die een gevleugelde overwinning vreezen, pogen, nu zij die vleugels niet kunnen kort wieken, tenminste ze te kluisteren met het lood der amnestie. Vluchtelingen ln Algiers Zes schepen met 200 uitgewekenen, onder wie 50 vlootoffieieren en onderofficieren van het arsenaal te Cartagena, zijn Dins- te Oran aangekomen. Hun werd de toegang geweigerd en zij werden verwezen naar de naburige haven Merselkebir. Later werd nog een volgend schip met 60 vluch telingen en een bemanning van 45 koppen naar dezelfde haven geleid. Naar verluidt, werd de toegang gewei gerd. omdat de kleine haven van Oran reeds vol is. Veertien republikeinen, onder wie twee kapiteins, vijf luitenants en een sergeant van het 93ste regiment, zijn opgepikt op 40 mijl buiten Oran. Zij zijn te Algiers ge ïnterneerd, alvorens te worden overge bracht naar het interneeringskamp bij Per- pignan. Zij waren ontsnapt na den val van Barcelona. Twee weken leefden zij in het bosch, waarna zij zich wisten meester te maken van een motorboot, waarmede zij Oran wilden bereiken. Na vijf dagen rond zwalken op een ruwe zee raakte hun ben- op. Zij werden gered door het Neder- landsche s.s. „Ulysses", dat de motorboot aan boord heesch en de wapens der man- in zee wierp, vrouwelijke agitator Pasionaria, die zich naar Oran had begeven, is inmiddels •andaar naar Marseille vertrokken. fregrin ternauwernood ontsnapt 1 Een passagier, welke met een vliegtuig in Toulouse aankwam, heeft aan Havas ver teld onder welke omstandigheden het mi- nisterie-Negrin dezer dagen uit Albacete gevlucht is. Het nationale comité van de Republikeinsche Unie was het onmiddellijk met den verdedigingsraad te Madrid een: de vliegtuigen van de Spaansche luchtvaart maatschappij werden onder bewaking ge steld. Dit gebeurde niet alleen te Albacete, maar ook te Madrid, Valencia en Cartagena. Men wilde tot eiken prijs het vertrek van Negrin en de andere ministers verhinderen stond op het standpunt, dat de leden der regeering voor den krijgsraad moesten ver schijnen. Er heerschte echter gedurende ver scheidene uren verwarring, doordat de staatsgreep slechts bij eenige ambtenaren bekend was. Zoo hoorden de piloten eerst van den staatsgreep, toen zij te Toulouse aankwamen; hun passagiers hadden hen niet van in kennis gesteld. Zij waren erin geslaagd, ondanks de bewaking van de vliegvelden in Spanje op te stijgen. Eén vliegtuig werd eohter vastgehouden en de passagiers werden gearresteerd. Republikeinsche vloot voor Bizerte Voor de reede van de Fransch-Tunesische oorlogshaven Bizerte is gistermiddag .1e republikeinsche vloot aangekomen. Naar schatting bevonden zich 5000 Spanjaarden aan boord, waaronder vele vrouwen. De Spaansche eenheden zijn geneutrali seerd door de wegneming van de sluitstuk ken en grendels der kanonnen, de wapens de munitie. De schepen staan onder toezicht van eenige Fransche oorlogsbodems. Nederlandsch schip door vliegtuigen gebombardeerd Boven- en onderbrug beschadigd Niemand werd gewond TANGER, 7 Maart (Havas) Het Nederlandse he stoomschip „Aurora" zou door onbekende vlieg tuigen aangevallen zijn. Het schip heeft oorlogsschepen verzocht assis tentie te verleenen. De „Aurora" heeft als zijn positie opgegeven 37 gr. 6 min. N.B. en 37 gr. W.L., da ten Westen van Azoren. De „Aurora" is een schip van 1697 ton. dat toebehoort aan de K. N.S.M. De „Aurora" was op w:g naar Genua, gisteren Gibraltar ge passeerd. Het zou geen Spaansche havens aandoen. Bij de Kon. Nederlandsche Stoom boot Mij- te Amsterdam is gister avond omstreeks kwart voor tien via Scheveningen-Aavtn een tele gram van den kapitein van de „Au rora" ontvangen, waarin deze meldt dat zijn schip werd „aangevallen door zes vliegtuigen rood". De posi tie, waar deze aanval geschiedde werd niet genoemd. Boven- en on derbrug werden door bomsplinters beschadigd. Niemand werd ge wond. Het schip zette zijn reis naar Genua voort. Ook volgens berichten van het Britsche ministerie van Marine, heeft het Nederland sche ss. .Aurora" S.O.S.-seinen uitgezon den, waarin gemeld werd, dat het schip werd aangevallen. De Britsche torpedojager .Ivanhoe", die op weg was van Palma de Majorca naar Gibraltar, heeft toen opdracht gekregen een onderzoek in te stellen, doch deze bodem ter plaatse aankwam, be vond hij. dat de „Jupiter", een mijnlegger van de vloot van Franco, de „Aurora" had gepraaid. Later werd vernomen, dat men het Ne derlandsche schip had toegestaan zijn '•eis naar Genua te vervolgen. MR BARON VAN WIJNBERGEN De man der coalitie Mr A. I. M. J. baron wan Wijnbergen, die heden zeventig jaar is geworden, is een man uit één stuk, een ridder zonder vrees of blaam in het belijden van zijn overtui ging, in het zeggen van zijn meening. Rij een groot deel van zijn geloofsgenooten heeft hij deswege als politiek voorman afge daan, want hij acht de samenwerking tua- schen de Christelijke ipartijen van grooter beteekenis dan economische verschilpunten. Ja, er is een tijd geweest, dat in een deel der Roomsoh Katholieke pers zijn naam slechts met onverholen afkeer werd ge noemd. Baron van Wijnbergen deed alsof hij het niet merkte. Zonder de minste aarzeling riep hij in de pers en op vergaderingen zijn geloofsgenooten weer op om tocih vóór alles op de geestelijke zijde der vraagstukken te letten en het woord der Koningin „Christus voor alles" was immer weer zijn uitgangs punt. Ongetwijfeld zal hij op zijn verjaardag met vreugde constateeren, dat in breeder R K. kring dan eenige jaren geleden de on mogelijkheid wordt ingezien om op politiek terrein principieel samen te werken met hen, die getheel andere levensbeginselen zijn toegedaan; hij zal zidh verheugen, dat zijn geloofsgenooten steeds meer tot geestelijke zelfstandigheid zijn gekomen. Zoowel de gelijkstelling van openbaar en confessioneel onderwijs als de stichting van de eigen Universiteit te Nijmegen hebben hieraan meegewerkt en niemand zal ont kennen dat baron van Wijnbergen daarbij een groote, vaak beheerschende rol heeft gespeeld. Met taaie vasthoudendheid heeft hij de rechten van het R. K. Volksdeel en niet van dit alleen verdedigd. Voeg daar nu bij, dat baron Van Wijnher- rgen ook principieele lijnen trok op het ter-. Alfen heeft nu een net raadhuis Nu moet ook 't publiek nette manieren leeren ALFEN a. d. RIJN. 8 Maart. Voor de eerste trouwpartij, die gisteren in het raadhuis plaats vond, bestond uiteraard zeer veel belang stelling. De burgemeester verrichtte de plechtigheid maar overigens vond er niets b'jzonders bij plaats. Dat de burgemeester het ditmaal zelf deed kon intusschen ook in reden van goede nabuurschap gelegen zijn geweest. Toen het publiek, waaronder zeer vele dames, bij het raadhuis aange komen was, sloot men achter de stoet aan om de plechigheid mee te maken. De fietsen werden fluks voor het gebouw gezet. Maar dat staat toch niet voor een net raadhuis. Terwijl de dames en heeren bin nen waren zijn al die fietsen, pl.m. 30, netjes door de politie opgebor gen en achter slot en grendel gezet. Toen de plecfotighpid afgeloopen was, draafde daar een 30-tal men- schen door el'kaar om zijn fietsen te vinden, zonder resultaat. Men kwam bij de politie terecht om daar te hooren dat men een slordige beweging rondom het raad huis veroorzaakt had. De bergplaats voor fietsen is a c h t e r het gebouw. De inspecteur var. politie heeft het publiek die netheid bij willen brengen. En om herhaling te voor komen werd voor alle zondaars als straf uitgesproken dat de fietsen achter slot bleven tot drie uur, waar na men den gang naar Canossa mocht maken om zijn eigendom in ontvangst te nemen. Dit was dan tevens de oorzaak dat een groot aantal dames en hee ren gistermiddag te laat op het werk gekomen is! rein der middenstandsbeweging en ook deze groep een gepast gevoel van eigen waarde heeft bijgebracht; dan hebben we slechts iets genoemd van zijn arbeid op ver schillend terrein, doch voldoende om aan te geven, dat hij zijn tijd en roeping heeft verstaan. Vrijzinnigen mogen met de noodige woord verdraaiing hem schelden als zeloot, die anderen beleedigde: wij danken God dat Hij zulke mannen aan ons volk schonk; mannen, die op kerkelijk gebied ver van ons af staan, doch in de belijdenis van Christus als Zoon van God en aller Koning naast ons optrekken om de Christelijke grondslagen van ons volksleven te bewaren en te versterken. God zegene dezen zeventigjarige, die nim mer zweeg over Christelijke staatkunde als spreken plicht was. CHR. WERKGEVERSCLUB De Rijnlandsche, Rotterdamsche en Haag- sche Chr. Werkgeversclubs zullen op Vrijdag 17 Maart een gecombineerde vergadering houden in Hotel Paoilez te Den Haag. Dr. P. G. Kmiibbe zal daar spreiken over: De ont wikkeling van de lamd/booiwerisispoli'ipk in verberud met haffKM en nijverheid. Na faillissement geen nieuwe vestigingsvergunning vereischt Principieele uitspraak van kantonrechter 's GRAVENHAGE, 8 Maart. Op 21 Febr. had zich voor den Haagschen kantonrechter de bakker H. V. te verantwoorden terzake, dat hij zijn bakkersbedrijf, na afloop van zijn faillissement op 13 Augustus van het vorig jaar. zelf had voortgezet zonder de daartoe ingevolge de vestigingswet klein bedrijf vereischte vergunning. Het betrof een principieele kwestie. De eisch luidde zes grilden boete, de raadsman, Mr H. S. Zwa renstein, had vrijspraak gepleit. Gisteren heeft de kantonrechter schrifte lijk vonnis gewezen. De kantonrechter achtte bewezen hetgeen verd. bij dagvaarding is ten laste gelegd doch hij achtte het feit niet strafbaar. De: wege ontsloeg hij den verd. van alle rechts vervolging te dier zake. Na faillissement is dus geen nieuwe ves tigingsvergunning vereischt. indien do dernemer tijdens zijn faillissement bet be drijf voortzet. Ruim twee millioen voor den tuinbouw De Staatscourant van 7 Maart no. 47 bevat :n beschikking van den Minister van Eco- nomisohe Zaken, waarin bepaald wordt, dat uit het Landbouwcrisisfonds aan hen, die als teler van gewassen van den tuinbouw zijn aangesloten bij de stichting Nederland sche Groenten- en Fruitcentrale en op den dag der uitkeering hun bedrijf nog uitoefe- steun zal worden verleend tot een be drag van ten hoogste f 2.100.000. De steun zal worden verleend per hoe- eelheid producten, welke in een telkens oor elk product aangegeven tijdvak in 1937 of 1938 zijn geveild. De steuntoeslag wordt niet verleend op producten, welke administratief zijn geveild, op contract zijn verkocht, afwijkend van kwaliteit waren of op een andere dan de erplichte veiling geveild. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Eerste Kamer heeft aangenomen het wetsontwerp tot wijziging en aan vulling der Hooger Onderwijswet en dat tot wijziging en aanvulling van de wegeni wet en de waterstaatswet. Verschenen is de Memorie van Ant-. woord aan de Eerste Kamer over de be* grooting van het Landbouwcrisisfonds. Verschenen is de Memorie van Anti woord aan de Eerste Kamer over de bei grooting van Economische Zaken. Gisteravond heeft Minister van Boeyen, voor de radio gesproken over de luchtbei scherming. Minister Steenberghe is naar Duitschi land vertrokken. In de Middellandsche Zee is een Nei derlandsch stoomschip door vliegtuigen gebombardeerd. Conferentie van de Evangelische Allii antie te Amsterdam. Te Madrid heeft men een communisi ten-opstand moeten onderdrukken. De republikeinsche vloot wordt voor de Fransche oorlogshaven Bizerte ontwapend De immigratie-besprekingen inzake de Duitsche Joden maken vorderingen. Spoedig definitieve voorstellen inzake Palestina? Wind; tijdelijk regen Voor het geheele land: meest krachtige, in het Noorden wellicht tijde lijk stormachtige westelijke tot noordwes telijke wind, zwaar bewolkt tot betrok ken, tijdelijk regen, vooral in het Noor den, iets zachter des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 761.6 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7,2 C. a Mrt. Zon op 6.32 uur, onder 5.51 uur 9 Mrt. Maan op nm. 11,09 u., ond. vm. 7,51 Q MET EEN BAKSTEEN OP HET HOOFD GESLAGEN Familiedrama te Den Helder DEN HELDER, 8 Maart. Gistermiddag vervoegde zich zekere J. R„ die in e« gement te Den Helder verblijf houdt, ten huize van zijn familielid H. te Huisduinen, met wien hij geruimen tijd om een erfenis kwestie in ommin leeft Na een woordenwis seling kregen de verwanten hevige ruzie, waarbij de 60-jarige J. H. den heer H. met een baksteen op het hoofd sloeg, zoodat deze hevig bloedend ineen zakte. Toege schoten buren verleenden hem de eerste hulp, waarna dokter Thorbecke uit Den Helder dem man verbond. De politie, die ook terstond gewaar schuwd was. arresteerde dem aanvaller, die in het hoofdbureau van politie werd inge sloten. De toestand van den getroffene Is redelijk. Hij verkeert niet in levensgevaar. Het drama te Koedijk voor de rechtbank ALKMAAR, 8 Maart De Alkmaarsche rechtbank zal op 14 Maart a.s. in openbare zitting de strafzaak behandelen tegen den arbeider B. uit Bergen, cie ervan beschul digd wordt op 2 Januari van het vorige jaar opzettelijk met een auto in het Noord- Hollandsch Kanaal te zijn gereden, om zich van zijn gezinsleden, vrouw en vier kinde ren te ontdoen. Bij dit dit ongeluk kwamen zijn vijf-, vier- en driejarige dochtertjes om het leven. De vrouw kwam er goed af, ter wijl de baby Ln het ziekenhuis herstelde. B. zou terwille van een huishoudster in Schagen, met wie hij een verhouding zou hebben gebao. tot zijn daad besloten hebben. Aangezien verd. blijft ontkennen en ook zijn echtgenoote in zijn onschuld gelooft, staat do officier van justitie voor de moei lijke taak zijn dagvaarding door verklarin gen van getuigen, die slechts aanwijzingen kunnen zijn. aannemelijk te maken. Ruim twintig getuigen zijn in deze zaak gedag vaard, phinceSS ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN voorradig H.J.VAN BLADEL, Waalwijk RESTAU RANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf 1.75 LUNCH f 125 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf f 0.50 Koffie 0.15. (Reel) CENTRAAL VLUCHTELINGENKAMP BIJ APELDOORN? Naar we vernemen zijn onderhandelingen van regeeringswege gaande tot het ran- koopen van een groot terrein in de nabijheid van deze gemeente, om hier een centraal kamp voor alle illegale vluchtelingen op tg i richten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1