JHetitw GEouraut Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ondergang van onze Spoorwegen? Het Belgische Parlement ontbonden Nieuwe verkiezingen op 2 April a.s. FIRMA D. KATZ RYNBENDE Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct. No. 6644 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 56936 DINSDAG 7 MAART 1939 19e Jaargang Abbertentieprijjtn: Van I tot 5 regels I.171/* Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2J0 Elke regel meer .-0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekendƒ0.10 IN ZORG ZIJN Deze uitdrukking heeft tegenwoordig twee beteekenissen: er is een bedrijvende of actieve en een lijdende of passieve vorm. Van iemand, die het moeilijk heeft, kan men zeggen, dat hij in zorg is of verkeert. Maar men gebruikt de uitdrukking ook om aan te geven, dat iemand verzorgd wordt: de armlastige, de werklooze is in zorg, hij .wordt ondersteund. Nu, dat is altijd zoo geweest; met name kerkelijke en particuliere liefdadigheid is altijd beoefend. De overheid, die als politie maatregel wel wat voor de armen deed, dacht vroeger geenszins aan georganiseerde hulpverleening op groote schaal. Hoezeer daarin in de laatste jaren ver andering is gekomen, blijkt duidelijk uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau .voor de Statistiek, vooral wanneer men de bemoeiing der kerkelijke en particuliere liefdadigheid tegenover die van de over heid stelt. Wie uit deze cijfers leest, dat in 1936 dia conieën en particuliere instellingen bijna 25 millioen aan armenzorg besteedden en de burgerlijke instellingen voor dit doel ruim 100 millioen; die is misschien ge neigd te meenen, dat de eerste groep toch maar een poover figuur maakt. Wanneer men er dan echter op let, dat "deze cijfers in 1908 resp. ruim 10 en nauw- lijks 11 millioen waren, die krijgt reeds een ander inzicht In nog geen 20 jaar is het totale bedrag van 21 millioen tot 125 mil lioen gestegen. Men behoeft hierbij niet uit het oog te verliezen, dat men tegenwoordig minder schroom heeft om naar Diaconie of Maatschappelijk Hulpbetoon te gaan dan vroeger, toen die schroom wel eens wat al te groot was; doch vast staat het feit, dat de nood schrikkelijk gestegen is. De diaconieën zijn daarbij niet onbewo gen gebleven. Ze hebben juist in crisistijd hun uitgaven veel meer dan verdubbeld. Dat zij de overheid niet bij konden houden, pleit volstrekt niet tegen de milddadigheid der kerkleden en particuliere weldoeners. Zelfs in 1908 stond de overheid nog bijna op één lijn met de andere verzorgers der armen. In 1879, dus nu precies 60 jaar geleden, xvas de verhouding nog geheel anders. Ker kelijke en particuliere Instellingen deelden toen bijna 7 millioen uit; de overheid be hoefde slechts 5 millioen beschikbaar te stellen. Zij deed dus veel minder. Van meet af hebben de diaconieën haar roeping verstaan; al geschiedde de bedee ling wel eens op een zonderlinge, om niet te zeggen krenkende wijze. Doch hoe het zij: er werd wat gedaan; er werd geofferd. Een bedrag van 7 millioen was zestig jaar geleden een geweldige schat. En de massa der kerkleden behoorde tot de kleine lui den. Terwijl de particuliere liefdadigheid, het zonder gerucht steunen van den naaste, ook groot van omvang was. De offervaardigheid, hoe ook geoefend, kon echter de uitbreiding van het aantal ondersteunden niet bijhouden. Met name de werkloosheid heeft het aantal van hen, die in zorg genomen moeten worden, tel kens verdubbeld. Wij mogen dankbaar zijn, dèt er zooveel voor hen gedaan kan worden .en dat ons volk geleerd heeft te offeren. Minister Colijn naar Amerika? Een uitnoodiging, waarop nog geen beslissing genomen is Enkele bladen hebben het bericht ge bracht, dat minister Colijn binnen* kort een reis naar Amerika zou maken. In dezen vorm is dat bericht niet juist. Wel heeft Dr Colijn een uitnoodiging ontvangen, om naar Amerika te komen, doch ten departemente is nog niets be^ kend omtrent een beslissing. Het is wel een van de wenschen van den heer Colijn, nog eens een bezoek aan Ame rika te brengen en daarom Is het niet onmogelijk, dat hij de uitnoodiging zal aanvaarden. Of dit inderdaad zal ge-, beuren hangt van allerlei omstandig heden af. Het Nederlandsche paviljoen op de We reldtentoonstelling te New-York zal op 4 Mei geopend worden door den Minister van Economische Zaken, mr M. P. L. Steenberghe, die zich daartoe met de „Nieuw Amsterdam" naar de Vereenigde Staten zal begeven. Ernstig ongeval te Vlaardingen Zondagmiddag half 1 liep een dame met eenige meisjes achter elkaar op den Schied. dijk ter hoogte van den Parkweg, toen twee auto's passeerden. De eerste werd bestuurd door Dr. de Koning en de tweede was afkom stig uit Oud-Beijerland. De 9-jarige Ali van der Plant uit Vlaardinger-Ambacht schijnt de tweede auto niet te hebben bemerkt en was na het passeeren van Dr. de Koning naar het midden van den riiweg gegaan. Zü werd toen "door de andere auto aangereden en tegen de 6traat geslingerd. Zij brak haar rechter-onder been en is door Dr de Koning naar het zii kephuis gebracht. „Geen verstandig man, die het wenscht", zegt Prof. Goudriaan De bus zij niet vijand maar bondgenoot ROTTERDAM, 7 Maart. In de heden ter gelegenheid van den verjaardag der Ka mer van Koophandel gehouden vergadering, die o.m. door de Ministers Dr. H. C o 1 ij n cn Mr. Dr. Ir. A. M. van Buuren werd bijgewoond, heeft Prof. Dr Ir J. Gou driaan Jr., President-Directeur van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, een rede gehou den over „De toekomst der Nederlandsche Spoorwegen". Prof. Goudriaan zeide, dat over 1938 het verlies der Nederlandsche Spoorwegen ver moedelijk nog 22,5 millioen zal zijn (1935 28, 1930 30 en 1937 32 millioen). Voor opti misme is daarom echter geen enkele re den. Ook na de reorganisatie zullen de Ned Spoorwegen een hoogst eigenaardige financieele structuur behouden. Wanneer zij uitsluitend met aandeelen-kapitaal gefi- nancieerd werden, zou het werkelijk be drijfsverlies slechts 7.2 millioen zijn, waar bij dan nog een post zou zijn begrepen van 2 millioen aan wachtgelden. Bovendien is 84 pet. van het personeel 40 jaar en ouder en een veel te groot percen tage staat op het maximum. Spr. gaf voorts cijfers over de dalingen van het goederen- en personenverkeer en zeide in dit verband, dat de bussen voor en groot deel bondgenooten zijn, .v.m. hun zorg voor het verkeer loodrecht op de spoorlijn, maar ook evenwijdig daar mee, want het snelle en frequente verkeer dat thans eisoh is, kan niet langs de rail tot stand worden gebracht, indien langs den zelfden rail ook de stoptreinen moeten wor den vervoerd met hun veel geringere gemid delde snelheid, waarhij nog komt, dat de kleine stations veelal op geruimen afstand liggen van de Ibebouiwing, zoodat het belang Prof. Goudriaan van spoorwegbedrijf en publiek in dezelfde mate wordt gediend, wanneer men dit ver keer overdraagt aan de bus. Het belangenconflict ontstaat eerst wan neer de bus. met de eerste twee taken niet tevreden, zich voor een kleiner of grooter deel tracht meester te maken van het ver keer tusschen de spoorwegstations, en dit gevaar wordt nog ernstiger, wanneer de bus zich om de bediening der tusschengelegen plaatsen in het geheel niet bekommer!, maar zich uitsluitend bezig houdt met het vervoer tusschen twee plaatsen, welke ook rechtstreeks door den spoorweg worden be diend De verspilling is dan in vollen gang. Dat de spoorweg deze anti-economische ontwikkeling niet uit eigen kracht kan be strijden, is een gevolg van de zeer lage tarieven der wilde bussen. Deze exploitee- ren hun bedrijf niet meer efficient of eco nomischer, doch hun arbeidsvoorwaarden zijn eenvoudiger, maar ook dat is niet de hoofdzaak. Het verschil zit uitsluitend in de vullingsgraad, door een veel groo ter aantal passagiers per bus kilometer. Spr. zet dit nader technisch uiteen en zegt, dat het parasitaire vervoer van de wilde bussen alleen goedkooper is, zoo lang de spoor nog rijdt en waarschijnlijk duurder dan het spoorwegvervoer zal wor den, wanneer de spoor wordt opgeheven, dat door de spoorwegen bestreden wordt. Het spoorwegverkeer heeft er geen belang bij om "via dochterondernemingen het auto vervoer van personen ter hand te nemen, indien daar tegenover slechts de muurvaste en duurzame zekerheid bestond, dat het parasitaire deel van het busvervoer radi caal werd onderdrukt. Mocht deze zekerheid niet kunnen worden verkregen aldus spr. dan vrees ik. dat de directie der N S in een tamelijk snel tempo voorstellen zal moeten indienen tot rigöreuze inkrimping van het spoorwegnet. Men mag het publiek niet in den waan la ten dat het auurzaam mogelijk zal zijn beide middelen van vervoer in vrije concurrentie naast elkaar op eenzelfde traject op econo mische wijze te exploiteercn Spr beprak in het vervolg van zijn rede het vraagstuk van liet additioneele ver dat in aanzienlijke mate kan bijdragen tot verbetering van de resultaten der spoor wegen Een eerste stap op dezen weg is gezet door de invoering der avondretours en goedkoope kaarten op bepaalde dagen en dat hierbij het voorbeeld van de moderne vastrechttarieven van de electriciteitsbedrijven gevolgd zal wor- Ook op ander gebied zijn maatregelen in voorbereiding, die kunnen worden samen gevat in de formule: grooter snel heid, grootere frequentie- klei nere eenheden. Voor de uitvoering van dit program zal het noodig zijn te beschik ken over een meer gevarieerd park van rol lend materieel, waarin ook plaats aan den enkelen wagen wordt ingeruimd. Het ligt in de bedoeling het electrische mate rieel van den lijn AmsterdamDordrecht zoodanig te verbouwen, dat er ruim zitplaatsen komen. Ten aanzien van de controle wil men gaan in de riah- r besloten is tot ontbinding der beide een senrijven van kamers van het parlement, de zaak Martens opgeschort zal blijven en dat Oen IxOning de thans aan 't bewind zijnde regee ring geen gevolg zal geven aan haar voornemen een commissie van onder zoek samen te stellen. Koning Leopold De Belgische minister-president heeft gisternamiddag op het departement van buitenlandsche zaken te Brussel een communiqué voorgelezen aan de vertegenwoordigers der pers, dat als volgt luidt: „De regeering heeft, na de beide laatste dagen te hebben gewijd aan het zoeken van elementen voor een oplos sing van de tegenwoordige politieke moeilijkheden, met algemeene stemmen het besluit genomen, dat het noodzake lijk was, den koning voor te stellen de kamers te ontbinden. De koning heeft zoo juist het ontbin dingsdecreet onderteekend. Zijne Majesteit heeft tegenover mij verklaard, dat hij het ontslag der re geering niet aanvaardde. De regeerinj zal dus tot de verkiezingen in functie blijven. De verkiezingen zullen op 2 April worden gehouden." In over het algemeen goed ingelichti kringen is men van meening, dat daar Een schrijven van den Koning Koning Leopold heeft in verband met deze parlementsontbinding een schrijven aan Pierlot gericht, dat als volgt luidt: Mijn waarde Eerste minister, Zooeven heb ik het besluit tot ontbinding der kamers, dat mij door mijn regeering werd voorgelegd, onderteekend. Op het oogenblik dat men zich bovenal zou moeten inspannen om de eendracht van het land te verstevigen, is het besluit tot ontbinding van het parlement een daad waarvan de diepe ernst mij niet ontgaat. Maar de onmogelijk heid waarin ik mij heden bevind een duur zame regeering samen te stellen, die de staatszaken zou kunnen beheeren in over eenstemming met een vaste parlementaire meerdertieid in de huidige omstandig heden dringend vereischt biedt geen an deren uitweg dan beroep te doen op de natie. Zoo vorderen het de grondwettelijke regels en de bestendige overleveringen van ons puibliek recht. Het land werd in dien toe stand gebracht door de politieke dwalingen van dezen laatsten tijd, dwalingen die der wijze werden verergerd, dat ze de opeen volgende mislukkingen van de laatste regee- ringsformateurs hebben veroorzaakt. Zooals ik het tot mijn spijt heb moe'-.n vaststellen tijdens een onlangs gehouden ministerraad worden de grondwettelijke beginselen, die tot nog toe de vastheid van onze instellingen hadden gewaarborgd, leer en meer miskend: de verantwoor delijkheden worden verplaatst, de scheiding der machten wordt niet meer geëerbiedigd, organen zonder wettelijk mandaat oefenen hun invloed uit op de vorming en de in storting van de regeeringen, de uitvoerende macht wordt niet meer uitgeoefend in over stemming met de grondwettelijke regels, het tshoofd op gevaar af zichzelf te ont dekken bevindt zich meermalen in noodzakelijkheid beslissingen te bekrachti gen, die buiten hem genomen zijn. Indien de beginselen van ons nationaal charter op die wijze worden verwaarloosd, kan het staatshoofd niet langer de rol be houden, die hem beschoren is, en zeer ten onrechte wordt de kroon betrokken bij ge vallen, waarin alleen de ministers voor de kamers de verantwoordelijkheid hebben te dragen van acten, van c1handteekening -'ar den koning voorzien. Deze politieke en juri dische verantwoordelijkheid van de ministers te willen overschaduwen door een soort zede lijke verantwoording, die de koning zelf zou dragen, het ware een valscihe opvatting, wel aanvaard om de openbare meening te ver leiden. Zij die in zekere gevallen kwaad willige of eenvoudig tendentieuze geruchten verspreiden, zouden, zonder er zich misschien zelf rekenschap van te geven, een onrecht vaardigheid kunnen begaan, ten opzichte vai den eenigen rijksburger, aan wien de midde len worden ontzegd waarover ieder mensch beschikt om zijn meeningen en handelingen te verdedigen. Niet om redenen van persoon lijken aard druk ik mij der wijze uit. word hierin alleen bezield door overleveringen, die mijn voorgangers in het belang zelf van het land hebben bevestigd. Evenals zij heb ik bij mijn troonsbestijging gezworen de grondwet en de wetten Belgische wik te eerbiedigen, d'e nationale onafhankelijkheid en de onschendbaarheid het grondgebied te handhaven. Evenals zij sta ik er op, getrouw te blijven aan mijn eed. Bij de raadpleging van het kiezerscorps, waartoe thans werd besloten noodig ik myn medeburgers uit hun gedachten en wenschen te richten naar de oplossing van cje vraag stukken, die de toekomst van hel «landnd- •heerschen: binnenlandsch evenwii^de li" telijke samenwerking in een gi^J loyale wederzij dsche verstandhoucie arti- dienste van de nationale eenheid, s B. F. righeid ten overstaan van de intern1 ir- J- problemen die een zeer nabije toekor^311^^ inische len kan. Mogen mijn medeburgers tijdens mende weken het voorbeeld indac van onze dappere soldaten, die one Vjin koning Albert destijds den f grond en het zedelijk en stoffelijk goed van het vaderland verdedigd Het lot van België ligt in de harv^aI^^ Belgen zelf. Laten zij een blik sf aa de grenzen. Zij zullen overtuigd zij gronden noodzakelijkheid aan het land onve^°D£ran~ parlement te schenken, dat in er geest van rechtvaardigheid en gel nationale eenheid vereenzelvigt, net post- op een regeering zal kunnen steuné"Gr«>ote- machte is den eerbied af te dwingest H- A* moreele gezag van België hoog te Dit zijn, mijn waarde eerste min overwegingen, die ik meende, dat ik en toe- deelen moest bij gelegenheid van hiftam. dat ik goedgekeurd heb. Indien gij oordeelt, dat zij van het welzijn van het vaderland te bei*1®^^; laat ik u toe haar openbaar te mat vooys"' Inmiddels blijf ik, waarde eerste uw zeer toegenegen Leopold. WIE URK BEZOEKT, MOET io CENT BE LASTING BETALEN Bevordering van het toerisme De gemeenteraad van Urk heeft besloten, een zoogenaamd ..kop- pengeld" te heffen. Iedere toerist, die het eiland bezoekt, zal 10 cent belasting moeten betalen. De wijze van inning was natuurlijk een moeilijk punt. doch men heeft een practische methode gevonden. Men kan uiteraard Urk alleen bereiken per schip, en daarom zal de kapi tein van het schipdat de bezoe kers te Urk brengtdeze belasting moeten betalen. De consequentie zal dus wel zijn. dat de tarieven met 10 cent ver hoogd zullen worden. Een merk waardig besluit in een tijd. waarin men het toerisme op alle mogelijke manieren tracht te bevorderen En hoe zal het gaan in strenge winters, wanneer men Urk over het ijs kan bereiken? ting van het Zwitsersche .stelsel, om niet alleen de ingangscontrole, maar ook de uitgangscontrole op de stations heel op te heffen, wat echter slechts be reikt kan worden wanneer alle rijtuigen zijn voorzien van op elkaar aansluitende doorgangen. Spr. gaf ook een overzicht van de mogelijk heid waardoor een deel van het goederenver keer weer bij de Spoorwegen terug kan ko men, waarbij het streven van de Spoorweg directie cr telkens op gericht zal zijn, alles wat niet zuiver railvervoer is zooveel moge lijk over te geven aan derden. Voor de toekomst der Ned. Spoorwegen is het volstrekt noodzakelijk, dat zoo spoe dig mogelijk de rentabiliteit van het bedrijf wordt hersteld. Men mag daarbij geen duimbreed afwijken van de beproefde beginselen van gezond en so- lied bedrijfsbeheer. Spr. zegt nog nooit een verstandig man te hebben ontmoet, die in gemoede overtuigd was, dat hij zijn land een dienst bewees, indien hij aanstuurde op den ondergang van het Ned. Spoorwegbedrijf. Dit zou een ont zaglijke terugval beteekenen in de evolutie van het geheele vervoerapparaat. Geen ander vervoermiddel kan met de uitvinding van Stephenson concurreeren voor wat betreft vervoerskwaliteit, b e- drijfszekerheid en veiligheid. Het aantal jaarlijks op den weg gedoode personen loopt tusschen de 700 en 800. Het aantal gedoode spoorwegreizigers heeft in geen jaren de 5 overschreden. Niets zou spr. aangenamer zijn, dan wanneer men er toe wilde medewerken om de eenige smet, die op het veiligheidsblazoen van de spoor:' wegen kleeft, nl. de 40 k 50 gedooden per jaar op de onbewaakte overwegen, te doen verminderen door het op groote schaal aanbrengen der automatisch lichtbeveiligingen. Spr. besloot met te zeggen," dat het Neder landsche bedrijfsleven in talrijke opzichten aan de spits staat. Laat ik u mogen zeggen aldus eindigde prof. Goudriaan zijn rede dat wij er een eer in stellen van de N.S. het beste spoorwegbedrijf van de wereld te maken. Meer kan men van ons niet ver langen. KLEEDINGMAGAZIJN DOOR BRAND VERWOEST Schade op 100.000 geschat DIDAM, 7 Mrt. Omstreeks 4 uur is gister middag door nog onbekende oorzaak brand ontstaan op dc zolderverdieping van het kledingmagazijn der Firma F. Gilsine alb;"c ct-pm ei?'-- oegin Juli was de prijs boven het peil van 1937. Daarna trad een gevoelige daling in tot midden December. De gemiddelde prüs was slechts 2 cent boveai die van 1937 (S0.3 tegen 78 cent). Het binnenlandsch verbruik van boter steeg in 1938. Bedroeg deze in 1937 per week gemiddeld 759.000 kg. in 1938 was dit cijfer gestegen tot 812.000. Hierin is niet begrepen de boerenboter, en ook v niet de boter die door margarine is ge mengd. Deze laatste vertoont ook eeni ge stijging. De boteruitvoer voor Duitschland steeg in de eerste helft van 1938 beduidend, doch in de tweede helft van het jaar kwam een terugslag, zoodat de totale uitvoer voor dat land vrijwel gelijk bleef, terwijl Denemar ken, Finland en Lithauen hun uitvoeren naar Duitschland belangrijk konden opvoe- De afzet van kaas is in de laatste maan den zeer slecht geweest. Het ziet er voor de kaasexport niet florissant uit De totale uit voer van dit zuivelproduct bedroeg in 1938 iets meer dan 62 millioen kg. tegen bijna 67 millioen kg. in 1937. CHRISTELIJKE BOEREN- EN TUIN- DERSBOND AFD. OVERIJSSEL Op de bestuursvergadering van de af dee ling Overijssel van deu C.B.T3. kwam o.m. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladert Rede van Prof. Goudriaan voor de Rotterdamsche Kamer van Koophandel. Te Didam heeft brand gewoed in eeiï kleedingmagazijn, waardoor groote schade is veroorzaakt. Mejuffr. Lücy Tou brengt als vertegen-* 'oordigster van Mevrouw Tsjang KaJ Sjek een bezoek aan Nederland. Koning Leopold ontbindt het Belgische parlement: algemeene verkiezingen op 2 April a.s. Een proclamatie van de nieuwe repm blikeinsche regeering in Spanje Negrin en Del Vayo naar Toulouse uitgeweken. Hevige strijd in de Chineesche provin-* cie Hoepei. BUIIG EN IETS KOUDER Voor de kuststrook: wisselende bewolking, enkele buien, krachtige tot matige westelijke tot noordwestelijke wind iets kouder. Voor het binnenland: wisselen-* de bewolking, plaatselijk enkele buien,; meest matige westelijke wind, iets kouder, BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.5 FIETSERS LICHT OP: 8 Mrt. Van 's av. 6,19 u. tot 's morg. 6.02 a Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel.) IK SNAK ERNAAR „BLAUFRIES' AMSTERDAM ROTTERDAM- OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKI VRAAGT TARIEVEN I (Reel) stond gealarmeerde brandweer machteloos tegenover den inmiddels tot een laaiende vuurzee geworden brand. Het pand, dat een oppervlakte van 40 bij 25 meter beslaat en drie verdiepingen telt, stond van onder tot boven in lichter laaie. Krachtig sloegen de vlammen naar buiten en aan blusschen viel niet te denken. Het geheele gebouw werd een volkomen prooi der vlammen. De inventaris, waaronder zich de nieHSgüm ree'd'naar .iêJf6 hevond' werd me('*Veg. Bij het hooren van wingssignaal van de hem achtert*{it_gescvat, auto werd hij blijkbaar zenuwachtig en plotseling stak hij over naar rechts. Het gevolg was. dat hij werd gegrepen en dooi de auto overreden. De man laat een vrouw en een kind achter. Naar het schijnt treil den bestuurder geen schuld. PAARDEN Nederiandsch kampioenschap terreinrijden 1939 AMSTERDAM, 7 Maart. De nationale bond voor ruitenvedstrijden heeft het Neder landsch kampioenschap terreinrijden vast gesteld op Zatarda# 29 April. Dc Twentsclio jachtvereeniging zorgt voor dc organisatie van de wedstrijden welke in de buurtschap Driene, gelegen ten oosten van Hengelo, worden verreden. Het kampioenschap ne- staat uit een samengcstclden wedstrijd en onderverdeeld in een persoonlijken wed strijd voor leden der bij den N.B.V.R. aange sloten vereenigingen tot een maximum van vijf per district; in p*n wedstrijd voor equi pes, ieder een district vertegenwoordigende en ter sterkte vr» t ve of drie personen, aan te wijzen ut. i u.irs aan den per soonlijken wedstri en in een voorberei denden wedstrijd voor de Olympische spelen, open voor hen, die in training zijn voor de Olympische spelen en niet hebben inge schreven voor den persoonlijken wedstrijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1