JMntitn? (ürmraiil Goebbels over Duitschlands moeilijkheden Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Republikeinsch Spanje wordt roerig I SttonnementsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a ct. No. 6643 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 MAANDAG 6 MAART 1939 19e Jaargang Ibbertentiepripen: Van 1 tot 5 regelst.171/» Elke regel meer0-22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wprdt berekend ƒ0.10 Regeering Negrin aan den kant gezet Opstand te Cartagena Te Madrid heeft zich tijdens het week einde een nationale verdedigingsraad ge vormd, bestaande uit kolonel Cassao, als vertegenwoordiger van het republikein- sche leger; en de heeren Besteiro, Caril- lo, Saenz, Bala en Gonzalez Maru, om trent wier antecedenten geen medede:- lingen worden gedaan. Het is de bedoe ling van dezen raad het bewind van N e- g r i n over te nemen, wien men verwijt dat hij de republiek slecht heeft geleid, evenals het niet nakomen van gegeven beloften. Het merkwaardige is, dat juist in het Staatsblad een mededeeling van het mi nisterie van Landsverdediging was ver schenen, onderteekend door Negrin, waarin deze een vérgaande reorganisatie van het regeeringsleger aankondigde. Daarin verklaarde de premier, dat de huidige organisatie van de legers in het centrale en Zuidelijke gebied ontbonden zoü worden en dat zoowel de bestaande als de nieuw te vormen legercorpsen voortaan van hem afhankelijk zouden zijn door tusschenkomst van den genera- len staf. In het per radio uitgezonden manifest, 'dat voorgelezen werd door den anarchist Me da, wordt o.a. gezegd: „De nationale defensie raad heeft de leiding in handen ge nomen in de zone, welke aan haar lot was overgelaten door" de regeering, waarvan Ne grin als premier optrad. De defensieraad ls reeds hedenavond mét zijn werkzaamheden begonnen. Het oogenblik is gekomen de geheele waarheid te vertellen. Als revolution- naire Spanjaarden en anti-fascisten konden ■wij niet langer een toestand aanzien, waarin aJle leiding en organisatie ontbrak en de re- geering-Negrin absoluut niets deed. Wij zijn nu verplicht het stilzwijgen te Verbreken. Wij kunnen niet langer de teleur stellingen aanvaarden. Wij kunnen geen ver trouwen hebben in mannen, die zich nog de regeering van Spanje noemen, maar die niemand gelooft of vertrouwt. Terwijl het gewapende volk zijn leven opofferde, verliet die regeering haar post, vluchtte laf, zelfs ten koste van haar waardigheid. Dat kan niet toegestaan worden. Terwijl zij om voortzetting van het verzet vragen, bereiden eenige bevoorrechten hun vlucht naar het buitenland voor. Om desertie op jhet kritielcste oogenblik te vermijden, is van daag deze nationale defensieraad opgericht. De mannen, die den nationalen defensieraad vormen, nadat zij de macht hebben overge nomen van Negrin, zijn zich ten volle be wust van hun verantwoordelijkheid. Wij wenden ons tot het geheele Spaansche volk. Volgens de grondwet bestond er geen enkele juridische basis meer voor Negrins regeering, hem ontbrak ook de kalmte, welke noodig is voor iemand, die zich aan het hoofd van een land als Spanje wil plaatsen. Wij vragen rnu den steun van alle Spanjaarden. Niemand, absoluut niemand, zal ontkomen aan den plicht zijn taak te vervullen. Wij zullen ons radden of gemeenschappelijk om komen, heeft Negrin eens gezegd. De natio nale defensieraad neemt die woorden als motto over. Wij zullen den strijd voortzetten, tot onze krachten uitgeput zijn. Spanjaarden, leve Spanje, leve de republiek". Waf gebeurde te Cartagena Naar verluidt zou Zaterdag te Cartagena de basis der rcpublikeinsche vloot, een op stand onder de schepelingen zijn uitgebro ken, waaraan- later ook de burgerbevolking zou hebben deelgenomen. Ceëischt werd, dat de stad aan Franco zou worden overge geven. Volgens in de verschillende grensplaatsen ontvangen berichten de radiozender van Cartagena is eenigen tijd in handen van de opstandelingen geweest zouden de repu blikeinen de orde nog niet hersteld hebben en zou de vloot kans hebben gezien de haven van Cartagena met onbekende be stemming te verlaten. Madrid (maakt daar entegen officieel melding van een vlugge onderdrukking van de revolte. Nationalisti sche schepen zijn uit Cadiz naar Cartagena vertrokken. Naar United Press en D.N.B. vernemen, werden de gebruikelijke Uitzendingen van den marinepost te Cartagena, Zaterdagmid dag om 12.15 plotseling gestaakt. Zondag morgen om halftien liet de zender zich weer hooren, doch het was een aanhanger van Franco, die het woord voerde. Hij vroeg hulp van de nationalistische troepen, aan gezien een groot deel van de schepen der Spaansche republikeinsche vloot naar gene raal Franco wide overgaan. De bevolking werd aangespoord zich bij den opstand aan te sluiten on zich bij de kazernes van de marine te melden. Hij eindigde met het lied der Spaansche phalanx en met „Arriba Espana". Even na tien uur liet de zender zich weer hooren. De kustartillerie, aldus de omroeper had zich bij de revolte aangesloten en een ultimatum gericht tot de afzijdig gebleven schepen, om de witte vlag te hijschien, daar anders gevuurd zou worden. Even later volgde weer de mededeeling, dat de mari niers te Cartagena, de bemanningen van eenige oorlogsschepen en de bevolking van de stad in oostand waren gekomen. Behalve de kustartillerie hadden ook de bezettingen van de kustf?rt?n Galeras Moros en San Julian z.ich v:; 'V beweging aangesloten. In aansluiting hierop meldden de natio nalistische zenders, dat straatgevechten ge leverd werden- waarbij de aanhangers van Franco eenige successen hadden behaald. De nationalisten verzochten om hulp van oorlogsschepen, die troepen aan land zou den moeten zetten. De beweging onderdrukt? Ofschoon later door de radio het republi keinsche bericht kwam, dat het oproer te Cartagena zou zijn onderdrukt, verluidt uit andere bron, dat in de omgeving der stad hevig zou worden gevochten. Te Madrid wordt officieel medegedeeld, dat het bij den opstand om een beweging van enkele op zichzelf staande personen ging. Door maat regelen van de militaire autoriteiten en den commissaris-generaal van defensie, slaagde men er in deze beweging van geringen om vang te onderrukken. De schuldigen zijn onmiddellijk terechtgesteld. De commissa ris-generaal Osorio Tafall was direct naar Cartagena gegaan, om zich met de com missarissen der vloot in verbinding te stel len en uiteen te zetten, dat het thans niet het oogenblik is, meeningsverschillen te Vier maal over den kop geslagen Drie personen ernstig gewond HOOFDDORP, 6 Maart. Zaterdag-avond omstreeks kwart voor zeven heeft zich op het gedeelte var den rijksweg Amsterdam- Sassenheim tusschen den Vennepenveg en den Lisserweg een auto-ongeluk voorgedaan waarbij drie personen ernstig gewond wer den. Drie personenauto's reden achter el kaar in de richting Den Haag. De achterste wagen stak, om de andere auto's te passee- ren, zijn linkerrichtingaanwijzer uit en zwenkte naar links. Toen hij echter naast de tweede auto gekomen was. ging deze «•vcneens naar links om den voorsten wa gen voorbij te gaan. De achterste auto, welke zich juist naast dezen tweeden wagen bevond, werd door deze onverwachte ma noeuvre gedwongen naar de uiterste linker zijde van de autobaan uit te wijken. Het voertuig vernielde hierbij een bermplankje en sohoot de berm van den weg in, sloeg vier maal over den kop en kwam terecht od de linker rijbaan. Van de drie inzittenden werd de heer Z. uit Amsterdam uit den wagen geslingerd en ernstig gewond. Ook de overige'inzittenden, de heer en mevrouw K. uit 's Gravenhage, kwamen er niet zonder lichamelijk letsel af. De heer K. liep een hersenschudding op, zijn echtgenoote viel door de voorruit en kreeg ernstige snij wonden. De drie slacht offers zijn per ziekenauto van de gemeente Haarlemmermeer naar de Residentie ver voerd. De bestuurder van de tweede personen auto, die naar men vermoedt, het ongeval veroorzaakt heeft, Ls wel uit zijn wagen ge komen om te zien, wat geschied was, doch is direct daarop doorgereden. hebben. Absolute onderwerping aan de be sluiten van den premier Negrin, aldus be toogde hij, is noodzakelijk. Verscheiden ministers, besloot hij deze eerste officieele mededeeling, die zich te Madrid bevonden, zijn naar de kust vertrokken. Dat ook de Britsche regeering den toe stand te Cartagena als ernstig beschouwt bewijst het bericht, dat aldaar de Britsche torpedojager „Boadicea" is aangekomen. IA/ooacioodeVinaóore/ iberoi vanaf/lïïptleichB Reed/ Dehroond lentooruleHinq Adam 18811 H BOE BEER. Aol770 AM/TERDAM. Lichtseinen op onbewaakte overwegen Gevaarlijke overwegen binnen een jaar door flikkerlichten beveiligd UTRECHT. 6 Maart. Zooals men weet, is gedurende geruimen tijd te Steenwij k een proef genomen met een flikkerlicht ter beveiliging van een onbewaakten overweg. Deze proef heeft in de practijk goed vol daan en het gevolg is dan ook, dat de Ne- derlandsche Spoorwegen besloten hebben deze beveiliging te gaan toepassen op een groot aantal onbewaakte overwegen. Thans zijn bij de Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij 75 flikkerlichten besteld. Voorts waren er den laatsten tijd reeds vijf in gebruik, terwijl er twaalf in uit voering zijn. In totaal kan men dus ruim 90 overwegen van zoo'n nieuwe installatie voorzien, waarbij dan zijn inbegrepen de 20 installaties, die door de K.N.A.C. in over leg het de Ned. Spoorwegen worden ge plaatst. Men heeft aangedrongen op een spoedige levering, zoodat er gegronde hoop bestaat, dat binnen een jaar althans de ge vaarlijkste overwegen eenigermate beveiligd zullen zijn. Zoo afdoende als bij een bewaak te overweg zal men óp deze manier natuur lijk het verkeer niet kunnen beschermen, doch in ieder geval is er een groote voor uitgang vergeleken met de onbeveiligde overwegen, die al zoo heel veel ongelukken veroorzaakt hebben. Wanneer men veilig kan oversteken, zal de nieuwe installatie 45 flikkeringen van wit licht per minuut geven; nadert een trein dan komt een rood signaal in werking, dat 90 flikkeringen per minuut telt Indien het apparaat defect raakt en weigert is een geel licht te zien. Dan moet men dus dub bel uitkijken. Bij de opening van de Leipziger Messe Duitschland moet leven van zijn uitvoer „De Engelschen zouden onze krachtige pogingen moeten steunen De Duitsche propaganda-minister Goebbels heeft te Leipzig de voorjaarsbeurs geopend met een rede, waarin hij den nadruk legde op den moeilijken economischen toestand, waarmede Duitschland heeft te kampen, omdat het bij de verdeeling van de rijkdommen der aarde niet zijn deel heeft gekregen. Ons economisch program, zoo zeide spreker, is het programma van het gezond verstand. In geen geval mogen wij meer invoeren, dan wij kunnen uitvoeren. Duitschland kan slechts zooveel in het buitenland koopen als aan Duitsche producten in het buitenland wordt gekocht. Het Engelsche volk zou goed doen, niet te spotten over de wanverhou ding tusschen Duitschland en Engeland bij de ontginning van de rijk dommen van de wereld, of onze methoden te critiseeren. Integendeel, de Engelschen zouden deze krachtige pogingen moeten steunen, welke slechts de spanningen kunnen verminderen, welke in Europa steeds grooter worden. Wij doen dan ook een beroep op het Duitsche volk om ons bij te staan in den strijd tegen al die moeilijkheden, waarvoor wij nationaal* sodalisten niet verantwoordelijk zijn. Het Duitsche standpunt tegenover alle problemen van het nationale en internatio nale economische leven, is als volgt: De vitale behoeften der volken zijn be langrijker dan verouderde en onnatuurlijke economische ideologieën. Men kan Europa niet meer genezen met theoretische pro gramma's. Er is een practisch, gezond en georganiseerd stelsel noodig, dat de theo rieën moet vervangen, die Europa geruï-- neerd hebben. Ons economisch program is er een van het gezonde menschelijke. ver stand. Duitschland moet leven en het zal leven. Een volk van tachtig milioen menschen in het hart van Europa, kan niet zonder meer van de lijst der volken geschrapt wor den. Men kan ook niet de spanning negee- ren en trachten door de volken eenvoudig te klasseeren in de bezittende en niet-bezit- tende, van dat feit zwijgend kennis te nemen, zonder aanstalten te maken daarin iets te veranderen. Vandaar dat alle inter nationale versperringen tegen een gezon den ruilhandel met Duitschland zinneloos, om niet te zeggen politiek misdadig zijn. Wij bezitten nog geen koloniën, waardoor wij onze behoefte aan grondstoffen kunnen dekken. Men tracht onzen uitvoer naar andere deelen der wereld onmogelijk te maken. Wil men misschien Duitschland den goeden raad geven, zidh in eere te laten verhongeren? Gelooft men in allen ernst, dat een volk van tachtig millioen zich er ten slotte bij zal neerleggen, dat de basis van zijn leven en zijn economie te smal is en niet voldoende is voor zijn dagelijksch brood? De wereld m.oet inzien, dat Duitschland een overvloed heeft van prima industrieele voortbrengselen. Dit is te danken aan de Duitsche vlijt en de in de geheele wereld bekende en beroemde Duitsche vindingrijk heid. Duitschland heeft van elke gelegenheid gebruik gemaakt, om de wereld mede te doelen, dat het bereid is zijn producten te ruilen tegen goederen en grondstoffen- waar aan het gebrek heeft. Het is echter een levensnoodzaak van het Duitsche economi sche leven, dat wij, gezien de beperktheid van onze financieele positie, in geen geval meer mogen invoeren dan wij exnorteepen. Het logische gevolg hiervan is. dat Duitsch land in het buitenland slechts zooveel kan koopen. als het aan prima Duitsche produc ten verkoopen kan. Wanneer wij trachten deze kwestie, ge heel afgezien van politieke machtsverhou ding. op te lossen, dan komen wij tot een volkomen faire en behoorlijke verzoenings mogelijkheid Dat is de wereld nog eens bewezen in de rede, die de Fiïhrer op 30 Jan. 1939 voor den Duitschen Rijksdag heeft gehouden. Wij zijn bijgevolg genoodzaakt en ook vastbesloten, den uitvoer van Duit sche goederen te doen stijgen. Onze economische plannen en successen worden weer op de voorjaarsbeurs te Leip- Goebbels ?Ag voor de geheele wereld ten toon gesteld. De jaarbeurs te Leipzig overtreft al derge lijke manifestaties elders, wat omvang, veel zijdigheid en kwaliteit betreft. Zij is qen plaats van samenkomst van kooplieden uit alle landen en reeds daardoor wordt be wezen, dat de bewering, dat wij streven naar een zuiver-autarkisoh economisch be wind, tot het rijk der fabels behoort. a te hebben verklaard, dat het toe nemende gebrek aan arbeiders een van de dringendste problemen van de Duitsche economische leiders is, vervolgde Goebbels: Nooit te voren was het zoo noodzakelijk als thans, de wereld tot bezinning aan te manen en haar duidelijk te maken, dat de Duitsche maatregelen op economisch ge bied niet voortvloeien uit een plotselinge opwelling of willekeur, doch tot op zekere hoogte uit de uit onze dwangpositie komen de onafwendbare consekwenties van de levensnoodzakelijkheid van Duitschland. Zou men bepaalde stemmen in het bui tenland willen gelooven, dan zou Duitsch land op het oogenblik een van zijn zwaar ste economische crises beleven. In werke lijkheid kan daarvan in het geheel geen sprake zijn. Het Duitsche economische leven heeft zich geweldig ontwikkeld. Wan neer wij daarbij grooten economischen moeiijkheden het hoofd moeten bieden is dat een gevolg Van de geografische en be perkte positie, waarin het Duitsche volk zich bevindt. Duitschland. zoo eindigde Goebbels, staat trouw achter zijn leider. Laten wij hopen, dat ook in de toekomst de jaarbeurzen van Leipzig de mijlpalen zullen blijven van de geweldige economische ookpmst vnn ons land. DE BURGEMEESTER VAN BRUINISSE GING HEEN BRUINISSE, 6 Maart. Zaterdagmorgen heeft de burgemeester van Bruinisse, de heer S. Hage, afscheid genomen als zooda nig, na een ambtsperiode van 30 jaar. Daar toe was een speciale zitting van den Gemeen teraad belegd, waarin, behalve de Raadsle den. aanwezig waren de familie van den scheidenden burgervader, alsmede vele be langstellenden. Burgemeester S. Hage Nadat enkele huishoudelijke zaken waren afgehandeld, heeft wethouder W. v .d. Berg, die als loco-burgemeester optreedt, in het kort het werk van den heer I-Iage in de afgeloopen dertig jaar gereleveerd. Groote dingen zijn er in die jaren in Bruinisse niet gebeurd, maar ondanks dat heeft de bur gemeester veel goeds voor de gemeente ver richt. Daarvoor, alsmede voor de aangena me samenwerking, bracht spr. den heer Hage hartelijk dank. mede namens den Raad. Wethouder F. D. van Vessem heeft in denzelfden geest gesproken, eveneens woor den van waardeering en dank uitende, waar op de gmeente-secretaris, de heer B. J. van Oeveren, gewezen heeft op de steeds prettige samenwerking ter secretarie. Mede namens alle ambtenaren van de gemeente heeft spr. daarvoor den heer Hage dank gezegd. Een oud-lid van den Gemeenteraad, de heer C. Hoogerheide. die ook was te genwoordig geweest bij de installatie van den burgemeester, dertig jaar geleden, heeft de beste wenschen voor den heer Hag? uitgesproken, hem dankende voor het goede wérk dat hij verricht heeft. Burgemeester Hage heeft daarop tenslotte woorden van dank gesproken voor alle goe de woorden en wenschen, tot hem gericht, waarop de officieele Raadszitting werd ge sloten. Daarna hebben nog verschillende andere sprekers het woord gevoerd, en wel de bur gemeester van Zierikzee, namens de Ver- eeniging van Burgemeesters, Secretarissen en 'Ontvangers op Schouwen en Duiveland, waarvan de heer Hage tot nu toe voorzit ter is. Ds. Marsman, Ned. Herv. pred. al hier, de oud-burgemeester van Burg, de heer Boot, en oud-kapitein Roth van het veer NumansdorpZijpe. die sprak namens de buurtschap Zijpe. Een gezellig samenzijn ten huize van den burgemeester heeft deze plechtigheid besloten. 'sAvonds hebben de muziekvereeniging „Nu met hope" en de zangvereen. „De Lof- stem" voor het Raadhuis den burgemeester een serenade gebracht, terwijl voorts de ver- eenigingen uit de gemeente voor het Raad huis gedefileerd hebben. Voor al deze hulde heeft de burgemeester hartelijk dank ge zegd. De heer Hage had uitdrukkelijk den wensch te kennen gegeven- dat hem geen stoffelijke blijken van waardeering zouden aangeboden worden. Daarom is alleen na mens den Raad een foto van den Raad aangeboden en namens de ambtenaren een foto van het gemeente-personeel. Verloofd paar aangereden ROTTERDAM, 6 Maart Op den Groenen Kruisweg onder de gem. Rhoon, heeft gis teravond omstreeks 8 uur, een doodelijke aanrjjding plaats gehad. De 25-jarige M. Zevenbergen, wonende te Rhoon, wandelde met zijn verloofde op dezen weg, toen uit de richting Poortugaal een auto naderde, bestuurd door den eige- naar van de verhuurinrichting, die te Poor tugaal gevestigd is. Ofschoon de wagen niet overmatig snel reed de snelheid bedroeg ca. 45 km heeft de chauffeur het paar niet of zeer laat opgemerkt, met gevolg, dat de jonge man gegrepen werd. Hij kreeg een slag mei het reservewiel en werd daarna op den grasberm geslingerd, waar hij bewusteloos bleef liggen. Per auto van den Geneesk. Dienst uil Rotterdam, die telefonisch gewaarschuwd was. werd het slachtoffer naar het zieken- huis aan den Coolsingel vervoerd en daar in ernstigen toestand met een schcdelbasis- fractuur ter verpleging opgenomen. Later is Z. aan de gevolgen van dit onge val overleden. Motorrijder op slag gedood GOUDA, 6 Maart. Op den Rijksweg langs Gouda naar Rotterdam en Den Haag is Zaterdagmiddag onder de gem. Wad- dinxveen, een uit de richting Gouda komen de motorrijder, de 34-jarige aannemer H. van der Loo, uit Rotterdam, tegen een af sluitboom van de brug over de Gouwe ge reden. De heer Van der L. reed tegen het zon licht in en werd hierdoor verblind. Dienten gevolge zag hij niet, dat de afsluitboom van de voor het rijverkeer juist weer vrijkomen de brug. nog niet geheel omhoog was ge haald. De motorrijder, die met een kalmcn gang reed. sloeg er met het hoofd tegen en smakte vervolgens tegen den grond. Hij was op slag dood. ^oTfDa Sigaren Het betere fabrikaat Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Een opstand in Cartagena als nieuwe bedreiging voor Madrid. In republikeinsch Spanje heeft een na- tionale defensie-raad Negrin c.s. ter zijde geschoven. Goebbels houdt openingsrede voor de Leipziger VoorjaarsMesse. Sociale Dag van de Theologische Hoo-* geschool te Kampen. Vier Poolsche Joden die met een vracht auto over de grens trachtten te komen, vielen eraf en werden min of meer ernstig gewond. Dr G. Keizer, Geref. predikant, wordt morgen zeventig jaar. Overleden is Ds J. L. de Vries, Chr< Geref. predikant te Deventer. Verschenen is het jaarverslag van da Friesch-Groningsche en Nederlandsche Hypotheekbank. EEN WEINIG REGEN Voor het Zuiden; betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk regen of mot regen, meest matige westelijke tot zuid westelijke wind, weinig verandering in temperatuur. Voor het Noorden: betrokken tot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, enkele regenbuien, meest matige weste lijke tot zuid-westelijke wind, weinig ver andering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762,6 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 9,4 C. FIETSERS LICHT OP: 7 Mrt Van 'sav. 6,17 u. tot 'smorg. 6,04 U N.V. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" DELFT. Fabriek en Kantoor: Delftweg 33 Telefoon 366. TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ,,PARAPYR" Brandwerende materialen Syth. en CelL Lakken Glanslakken fRecl.) (Reel.) BOEKHOUDING BALANS BELASTINGZAKEN JOH. A. RIENKS^cr COOLSINGEL 71 ROTTERDAM Telefoon 13634 (Red.) Minister de Wilde weer aan 't werk 's GRAVENHAGE, 6 Maart De minister van Financiën, Mr J. A de Wilde, is thans weer zoover hersteld, dat hij zijn werkzaamheden ten departemente vanmor gen heeft hervat Pijp Totok Taconis - Leeuwarden Red)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1