Jlimiur (ümirant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het Zilveren feest van den Chr. Landarbeidersbond V MORGEN PALACE HOTEL I.G.B. Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 a Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a CL Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6641 VRIJDAG 3 MAART 1939 19e Jaargang abbertentieprijjen: Van I tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer (X227» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels f 2JO Elke regel meer «v. 0,45 .Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0,10 CARNAVAL EN DIERENTUIN De combinatie doet nipt vreemd aan, Uoch heeft een andere oorzaak, dan men jnisschien zou vermoeden. Het Roomsche zuiden heeft weer zijn 'carnaval gevierd. Ook op plaatsen, waar het in de laatste jaren niet meer gebruike lijk was en vaak op een wijze, waarover men zich in eigen kring schaamt en waar tegen de „geestelijke overheid" ernstig ge waarschuwd heeft Maar in menige plaats heeft de stedelijke overheid haar goedkeurende sanctie gege ven aan het dwaas gedoe; ja zij ging vaak yoorop hij de Zondagsontheiliging. In een plaats als Breda, waar men aan de zotternij ontgroeid was, liet de burgemeester niets na om het straatlawaai te vergrooten; de leiders van de pret werden op het stadhuis ontvangen en de burgemeester kreeg zelfs een blikken ridderorde met een dronke- Misschien schaadt zulks in het zuiden het gezag niet; in de noordelijke provincies zou bij dergelijk optreden het prestige der overheidspersonen een ernstige deuk krij gen. Doch. hoe het zij, men kan in geen geval beweren, dat hier de Zondagswet na geleefd werd. De overheid ging integen deel voorop om de wet te overtreden; ter wijl het niet-Katholieke deel der bevolking, 'dat toch in menige plaats tot een niet ie Verwaarloozen percentage gegroeid is, moedwillig werd gekwetst in zijn gods- (dienstige overtuiging. Het behoeft ook niet te verbazen, dat men ïn vrijzinnige kringen schampere opmer kingen maakt over „Christelijke" autoritei ten, die zóó den Zondag heiligen. En het is evenzeer begrijpelijk, dat b.v. de Vrij- h e i d een vergelijking maakt tusschen carnaval en Dierentuin. Neen, de redactie heeft er geen enkel bezwaar tegen, dat het roomsche zuiden' op zijn wijze feestviert. Maar wat zij wel grievend onrechtvaardig zou achten, „en tevens bijkans farizeesch, is de voltrekking van het dreigement van 'de ministers Van Boeijen en Goseling, die in het komende voorjaar te 's-Gravenhage proces-verbaal willen laten opmaken, als dan ook in de afgesloten ruimte van den Dierentuin op Zondagmiddag de voorjaars- Jtermia voortgang heeft." Naar onze meening is deze redeneering zakelijk onjuist. Wanneer iets op zich zelf te veroordeelen is, dan mag men er niet ii berusten, omdat iets dergelijks, of zelfs iets ergers, elders niet te keeren is. Maar dat men carnaval en Dierentuin met reden kAn 'fcombineeren, moet voor hen, die door deze .vergelijking getroffen worden, wel pijnlijk Zijn. Gelijk wij het pijnlijk vinden, dat men een volksgroep met welke wij zoo gaarne en zoo van ganscher harte samenwerken, 'de carnavalsschandalen kan toerekenen. Z.E. Pacelli tot Paus gekozen Hij neemt den naam van Pius XII aan Gistermiddag heeft het Conclave te Rome tot Paus gekozen den kardinaal Eugenlo Pacelli, tot dusver Staatssecretaris van het Vaticaan. De nieuwe Paus, die juist gisteren zijn 63en verjaardag vierde, heeft den naam van Pius XII aangenomen. (Zie verder blz. 2.) .Centraal kamp voor yluch telingen Naar ons ter oore komt, zijn bij de regee- ïïng plannen in overweging om een centraal kamp in te richten voor de vluchtelingen, die op illegale wijze ons land zijn binnenge komen. In dit verband wordt als plaats waar het kamp zal komen, de Veluwe genoemd, doch zekerheid daaromtrent was nog n'ot te verkrijgen. De drukbezochte buitenge wone algemeene vergadering Groot aantal geiukwenschen zoowel mondeling als schriitelijk Het C.N.V. bood een voor zittershamer en een klok aan UTRECHT, 3 Maart. De buitengewone al gemeene vergadering van den Ned. Chris- tclijken Landarbeiders Bond ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan gistermiddag in het gebouw voor C.S.B. te Utrecht ge houden, was in alle opzichten „buitenge woon". Daartoe werkte in de eerste plaats mede de gezellige sfeer welke verhoogd werd door de aanwezigheid van een groot aantal bloemstukken, en vooral ook door het feit dat vele afgevaardigden van andere vakorganisaties eii sociale bonden acte de presence gegeven hadden. De secretaris had een stapel schriftelijke geiukwenschen voor zich en moest zijn voornemen om alle brieven en telegram men voor te lezen, later op den middag prijs geven daar het anders te veel tijd zou kosten. De aanwezigen begrepen voldoende dat de belangstelling voor het zilveren feest van den N.C.L.B. bijzonder groot Er was o.m. een schrijven ingekomen van Z.Exc. Minister J. R. Slotemaker de Bruine, van den secretaris van het Departement van Sociale Zaken mr M. van Rhijn van den heer G. Drevel, oud secr.-penning- meester van den bond, die echter wegens lichamelijke ongesteldheid verhinderd was aanwezig te zijn. De voorzitter stelde voo* den heer Drevel een telegram terug te zen den, Toespraken Op de rede van den voorzitter den heer R.' Siemons (waarvan wij gisteren reeds verslag gaven) volgden toespraken door afgevaardigden. Een lange rij sprekers wil de uitdrukking geven aan haar medeleven met dit heuglijke feest Eerste spreker wiui de heer De Boer uit Leeuwarden, die het woord voerde na mens den Ledenraad. De heer de Boer richtte zich eerst tot den voorzitter, die nu 25 jaar achtereen het presidium voert en daarna tot den heer Oudekerk die nu twin tig jaar de belangen van den Bond behar tigt. Na een gelukwensch aan het bestuur in het algemeen, deed de heer de Boer de mededeeling dat reeds in 1937 de ledenraad besloten had om bij dit jubileum het bondsbestuur te verrassen met de aanbie ding van een bedrag voor het Ouderdoms- fonds. De bedoeling was de organisatie van de inzameling geheim te houden, maar dat ging nu eenmaal niet daar vele leden in hun nuchterheid soms vroegen aan be stuursleden „hoe het mét de inzameling stond. Deze opmerking van den heer de Boer ontlokte in de vergadering groote vroolijk- heid. Men kon die vroolijkheid begrijpon vooral toen hij er de mededeeling aan vast koppelde dat een bedrag van ruim 2500.— bij elkaar gebracht was. In aanmerking nemende dat er nog vele giften te wachten zijn, geloofde spr. dat een drieduizend gul den toch zeker wel gehaald zal worden. Het C.N.V. en de N.C.L.B. De heer A. Stapelkamp sprak hier na namens het Dagelijksch Bestuur van het Chr. Nationaal Vakverbond. Na eerst te hebben stilgestaan bij het dubbele jubileum (n.l. de voorzitter en de Bond) merkte spr. op dat er alle reden is te zeggen dat God groote dingen gedaan heeft Het C.N.V. is den N.C.L.B. altijd tot grooten steun ge weest en die steun is dan ook immer ge waardeerd. Namens het C.N.V. overhandig de de heer Stapelkamp den voorzitter een prachtige voorzittershamer met inscriptie op zilveren plaat en een fraai rookstel voor de bestuurstafel. Mr W. Rip voerde hierna het woord na mens den Chr. Boeren en Tuinders Bond. Spr. trok een vergelijking en zeide dat de C.B.T.B. met zijn 16000 leden toch niet jaloersch is op den N.C.L.B. met zijn meer dan 25000 leden, omdat de eerstgenoemde organisatie nog niet zoo oud is. Wij stellen, aldus mr Rip den N.C.L.B. altijd gaarne tot voorbeeld en weten maar al te goed dat door samenwerking veel bereikt kan wor den. Wij hebben elkaar noodig en in de toekomst ligt er nog een groote taak voor ons. Het verheugde spr. dat de voorzitter in het afgeloopen jaar een Koninklijke onder scheiding heeft ontvangen. Ir Fleschkens sprak vervolgens als vertegenwoordiger van den Ned. Roomsch- Katholieken Boeren en Tuinders Bond en zeide dat hij er zich over verheugde dat de zegen Gods zoo zichtbaar te bespeuren viel. Alle menschenwerk is hopeloos maar als wij het doen in biddend opzien tot Hem dan gaat het crescendo. Spr. hoopte dat het ook in de toekomst zoo het geval zou zijn met den N.C.L.B. De heer Loerakker, voorzitter van den Ned. Roonisch-Katholieken Landarbeiders bond, sprak hierna en stelde de ernstige vraag of bij allen dank aan God voor de ge noten zegeningen het nu wel een tijd is om feest te vieren, nu er nog zoovelen zijn en bijkomen die de beteekenis van de Christe lijke Vakorganisatie onderschatten. Spr. richtte een ernstig vermaan tot de aanwe zigen om trouw te blijven aan de beginse len en ook in het bedrijfsleven elkaar de broederhand te reiken. Dat is een stuk gees telijke herbewapening dat spr. de werkge vers in de eerste iplaats wil aanbevelen. Eendrachtig samenwerken is noodig om het Koningschap van Christus te doen zegevie ren ook in de vakbeweging. Namens alle bij het C.N.V. aangesloten organisaties heeft de heer G. Mol vervol gens een prachtige staande klok en een bloemenmand aangeboden. Het woord was hierna aan afgevaardig den van Chr. Sociale Bonden. De eerete was de heer Joh. Visser uit Haar lem, die sprak voor den Chr. Nat. Werk mansbond. De heer R. Hagoort voerde het woord namens het Wei-klieden Verbond Patrimonium en zeide o.m. dat de N.C.L.B. op het platteland gewerkt heeft aan de lijn die Patrimonium in den beginne getrokken heeft. Achtereenvolgens spraken nog de heeren J a a r sm a uit Anjo, P. Boer, de eerste redacteur van het Bondsorgaan, H. E. V e r- h e u 1 namens het Personeel van het Bonds- bureau, J A. K n e t s, accountant A. W i e- r i n g a, mr. C L. W i e r in g a, de rechts kundig adviseur, en de heer van Dongen namens de vereendgingen in de Haarlem mermeer. Deze laatste spr. had de aardige attentie het bestuur een enveloppe aan te bieden waarin een lijst met niet minder dan 32 nieuwe leden. Verschillende sprekers lieten hun vrien delijke woorden vergezeld gaan van een bloemenhulde. De voorzitter heeft allen har telijk dank gebracht voor de betoonde be langstelling en sloot de vergadering. Des avonds vond een intieme feestelijke bijeenkomst plaats waarin de heer K. Kruithof, oud-voorzitter van het C.N.V., die destijds ook veel gedaan heeft voor den N.C.L.B.. een opwekkend feestwoord sprak. De Jubileumbijeenkomst in Tivoll Hedenmiddag een uur ving in het groote gebouw Tivoli aan de Kruisstraat te Utrecht cle officieele Jubileumbijêenkomst aan. Meer dan tweeduizend personen waren hier bij tegenwoordig. Z.Excellentie Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine hield een feestrede. Wij komen daarop in ons blad van morgen terug. Het bestuut van den jubileerenden Ned. Chr. Landarbeidersbond2e v.r. de heer R. Siemons voorzitter3e v.rde heer H. Oudekerk (secretaris). VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De Christelijke Landarbeidersbond heefÉ te Utrecht een buitengewone algemeene vergadering gehouden. Gister heeft het Conclaaf te Rome kar dinaal Pacelli tot Paus gekozen. Deze zal optreden als Pius XII. In Noord-Holland zijn verschillende personen gearresteerd verdacht van ze* denmisdrijven. Verschenen is de Memorie van Ant* woord aan de Eerste Kamer over de Be-i grooting van Sociale Zaken. Verschenen is het jaarverslag over 19381 an de Twentsche Bank. !Wat er morgen zijn zal, weten wij menschen niet. Morgen kan er van alles gebeuren, maar morgen kan ook nagelaten worden wat men zich heden vast voorneemt te doen. Aan plannen maken is géén einde, maar evenmin is er einde aan 3e vele dingen, die ons bij de handen afbreken. Wat er echter ook moge gebeuren of moge worden nagelaten, naar onze berekening staat dit vast MORGEN zal ons Zondagsblad verschijnen, ons Zondagsblad is on weerstaanbaar in zijn werking en daarom is de Zaterdag bij uitstek geschikt om met uw vrienden en kennissen te spreken over een abonne ment op ons blad. ZATERDAG IS DE DAG voor onze werkers-abonnees, om den zwaar zilveren lepel, die we bij het aanbrengen van een jaar- abonnee uitreiken, te verdienen., ELIXIR D'ANVERS HOOG FJNE lIFtlJR Trompenberg's Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) H»| geheels geopend Vervroegde pensioneering in het typografisch bedrijf Zeer waarschijnlijk op 1 April in werking In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de begrooting van Sociale Zaken deelt de minister mede, dat de regeling inzake de ver vroegde pensioneering in het typo grafisch bedrijf thans zoover is voor bereid, dat naar alle waarschijnlijk heid de regeling met ingang van 1 April aanstaande zal kunnen worden ingevoerd. PETAIN ZAL NAAR BURGOS GAAN De geruchten, dat maarschalk Pétain voorloopig te Burgos zal optreden als Fransch ambassadeur zijn juist gebleken, lu zeer waardeerende bewoordingen heeft de Spaansche regeering aan den maarschalk, met wien Franco tijdens den Rifoorlog samenwerkte, agrément verleend. Ook de Duische pers wijdt aan Pétain woorden van hoogachting. Het feit, dat de maarschalk zich, ondanks zijn hoogen leeftijd, nog voor zijn vaderland ter beschikking stelt, wordt zeer geprezen. In Italië ziet men deze benoeming als een aanwijzing, dat Frankrijk groot belang hecht aan de militaire kwesties. Evenwel ont breekt in de Italiaansche pers de kritiek niet. De Popoio di Roma acht de benoeming een „moreele piossie" en een „handige ma noeuvre". Dit is ook de meening van de Lavoro Fascists, die den nadruk legt op de vriendschapsbanden, welke Pétain en Fran co vei'binden. De Spaansche regeerirxg te Burgos heeft de benoeming van Hodgson tot Britsch zaak gelastigde, zoolang geen ambassadeur be noemd zal zijn, goedgekeurd. Verder is I >r- gesteld den hertog van Alva te benoemen tot Spaansch zaakgelastigde te Londen. De Britsche goedkeuring zou gisteren worden ei"zonden. Havas verneemt in diplomatieke Britsche kringen, dat de naam van den nieuwen Britschen ambassadeur te Burgos reeds aan het agrément van Franco werd onderworpen. De naam is nog niet bekend gemaakt, maar men zegt, dat het hier gaat om een diplo maat, die bijzonder bekend is met de Ilid- dellandsohe Zeekwestie. De eenige aanwij zing, die men heeft ontvangen is, dat aan het voornemen om George Mounsey tc benoemen, geen gevolg is gegeven. Het consulaat-generaal te Tanger Het Spaansche consulaat-generaal in de internationale zone van Tanger ls gisteren, naar Reuter meldt, overgenomen door den rechtschen diplomatieken staf uit Tetoean. Op het consulaat werd alles in de beste orde bevonden, ook de archieven en de radio installatie. De republikeinsche staf verliet het gebouw eerst 20 minuten voor de over neming. Een gioot aantal aanhangers dor rechtsche regeering woonde het hijschon. an de vlag bij. HET LUCHTVERKEER OP EINDHOVEN EINDHOVEN, 3 Maart. Eenigen tijd gele den kon gemeld worden, dat de K.L.M. dezen zomer weder een dubbeldaagschen dienst tusschen Eindhoven, Rotterdam en Amster dam zou vliegen. Van aanmerkelijk grooter belang is het, dat thans kan worden mede- gedeela, dat door ernstige onderhandelingen gevoerd tusschen de directies der K.L.M., der N.V. Philips en de gemeente volle over eenstemming bereikt is over de voorwaar den, waarop de K.L.M. dezen dienst gedu rende 5 (maximaal 7) jaren zomer en win ter vliegen zal. De N.V. Philips heeft daarbij een zeer belangrijke rol gespeeld en daar mede alle belanghebbenden zeer aan zich verplicht Van een plotseling stoppen der diensten kan dus voortaan geen sprake meer zijn en er zullen alleen, maar dan uitsluitend in onderling overleg, tusschentijdsche korte onderbrekingen in het verkeer in het slecht ste jaargetijde mogelijk zijn. Laffe wraakneming Lijk opgegraven van man, die vergiftigd zou zijn, ROTTERDAM, 3 Maart Gistennorgen is op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk op last van de justitie opgegraven het stof felijk overschot van een man, die op 2 Fe bruari j.l. overleden is en op 6 Febr. d.a.v. begraven. Het betreft hier een zekeren G. J. M. B., die in den leeftijd van 58 jaar in zijn woning aan de Rubroekstraat is overleden. In de buurt deden over den dood van B. al lerlei geruchten de ronde, welke tenslotte bij de justitie terecht kwamen, die tenein de sectie te doen verrichten, het lijk heeft lfcten opgraven. De sectie heeft gisteren plaats gevon dene doch heeft uitgewezen dat er geen sprake is van vergiftiging, zooals werd gesuggereerd. Voor alle zekerheid zal men de ingewanden van den overleden man voor nader onderzoek opsturen naar Leiden. De politie heeft gegronde reden om aan te nemen, dat men hier te doen heeft met een laffe wraakneming. Een zekere man zou de weduwe hebben willen treffen door het praatje te verkondigen, dat zij haar man zou hebben vergiftigd. Cafe te Laren in brand gestoken AMSTERDAM, 3 Maart. Op 7 Novem ber van het vorige jaar, des middags tegen half vijf brak onder verdachte omstandig- hedeh brand uit in de zolderverdieping van een café aan het Zevenend te Laren. Aan vankelijk liet de brand zich ernstig aan zien, doch dank zij hét snelle optreden van de Larensche brandweer kon het vuur be perkt blijven tot de zolderverdieping, die echter geheel uitbrandde. Een paar dagen later had het onderzoek van de politie tot resultaat, dat de 54-jarige caféhouder J. W. en de 24-jarige schil der J. W. M. V. werden gearresteerd en ter beschikking van de justitie werden ge steld Beide mannen werden in het Huis van Bewaring ingesloten en gisteren ston den z'j terecht voor de vijfde kamer der Arr Rechtbank, gepresideerd door Mr. W. J. Dons. Officier van justitie in deze zaak was Mr. J W. Bosclx. Eerst behandelde de Rechtbank de zaak tegen den schilder. „U hebt brand gesticht in het café aan het Zevenend, zoodat voor het café en het belendende perceel, een ga rage met auto's gevaar bestond?" vroeg de president. Verd. gaf toe, den brand te hebben ge sticht. De Officier van Justitie, Mr. Bosch, vond het feit hoogst ernstig. Verdachte is al eens eerder voor kleine misdrijven veroordeeld Spr vorderde veertien maanden gevange nisstraf wegens bx-andstichting. De verdediger. Mr. Scheltema Koopman, bepleitte een voorwaardelijke veroordeeling. Vervolgens behandelde de Rechtbank de strafzaak tegen den caféhouder. De Officier van Justitie. Mr. Bosch, acht te in deze zaak de uitlokking van brand stichting bewezien. Verd. is naar spr.'s ning een zeer gevaarlijk man. Hij is al eens in onderhandeling geweest met een groot meester op dit gebied, Fr. B.. toen is het plan waarschijnlijk op financieele moeilijk heden afgestuit. Spr. vorderde tegen den caféhouder ee gevangenisstraf van drie jaar. De verdediger, Mr. Rob. Kokosk, zeide in zijn pleidooi, dat verd. direct be kend heeft medeplichtig te zijn aan deze brandstichting. PI. bestreed, dat het plan is uitgegaan van den caféhouder. De Rechtbank zal 16 Maart vonnis wijzen KIND UIT EEN RAAM GEVALLEN HATTEM. 3 Maart. Mej. Nagelhout nam gistermiddag haar 2V?-jarier dochtertje mee naar den zolder, waar zij het een ei ander te doen had. In een onbewaak oogenblik is het kind, dat aan het spel was, uit een openstaand raam gevallen van een hoogte van ongeveer zeven meter op straat terecht gekomen. Met een scho- delbasisfractuur is de kleine opgenomexj,. i Er ie weinig hoop op herstel. A. W. R0EL0FS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken (Reel). Kans op nachtvorst Voor het geheele land: helder tot licht bewolkt, iets kouder des nachts met kans op nachtvorst, overdag zacht; zwakke tot matige zuidelijke tot zuidoost telijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen hall-twaalf: 764.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 10.4 C. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds SCHOENEN W. L. D. B asalt ine tegels ln alle kleuréh. TROTTOIRBANDEN, enz. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM ^rlplool. «f. Machir..fobn«t I.G.B.B Plootvr»fl<«n »n Uz*rconahvctl«a Ufcaa** IN V.C.r-lUcUw.rkfrlooU I.G-Sl (Reel) Hofmaarschalk aangereden Toestand zeer ernstig 's-GRAVENHAGE, 3 Maart In den afge loopen nacht omstreeks twee uur is de ka merheer en hofmaarschalk van H .M. ie Koningin, Mr. F. F. baron de Smeth. yp de Koningskade, ter hoogte van den Dierentuin, bij het oversteken van den rijweg door een personenauto aangereden en tegen den gxond geworpen. Baron de Smeth brak „ar- bij het rechter been. terwijl het linker been werd versplinterd. Bovendien bekwam hij een schedelfractuur. In zeer ernstigen toestand is het slacht offer door den G.G.D. naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd. 's-GRAVENHAGE, 3 Maart. Naar aanlei ding van de vragen van het Tweede Ka- merlid Krijger in verband met het vragen van zendtijd door den Nederlandsch Her vormden Radio-Omroep heeft de Minister van Binnenlansche Zaken medegedeeld, dat cle beantwoording van deze vragen niet bin nen den gebruikelijken termijn van 30 da gen kan geschieden aangezien het advies, hetwelk hij terzake aan den Radioraad vroeg, nop niet door den minister werd ont vangen en de minister ook overigens de overweging van deze aangelegenheid nog moet voorbehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1