Jlkuiue £eiïtsrlK (ütntrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken CHAMBERLAIN WIJST ATTLEE TERECHT Sbonneimntsprijs: Per kwartaal in Leidtn en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche sending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 56936 WOENSDAG 1 MAART 1939 19e Jaargang 9bbertentieprif?fn: Van I tot 5 regels f t.17'/» Elke regel meer 0.22 Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels f Z30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 buxeat) woidt berekend 0.10 No. 6639 PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSUR ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden Het was tijd, Franco officieel te erkennen Was er nog een republikeinsche regeering in Spanje? In het Lagerhuis heeft Attlee, de leider der labour-oppositie, de aange kondigde motie van wantrouwen in de regeering ingediend, waarbij hij we derom critiek uitoefende op het feit, dat Chamberlain het huis niet eerder in kennis had gesteld van het besluit tot erkenning van Franco. De poging van Chamberlain, om zich te rechtvaardigen was volgens spr. een „weefsel van halve waarheden, hetgeen erger is dan leugens". Voortgaande gaf Attlee als zijn mee ning te kennen, dat er metterdaad een re geering met een daadwerkelijk leger van een half millioen man in republikeinsch Spanje aanwezig is. Dat zijn geen om standigheden, welke een erkenning van Franco rechtvaardigen. Spr. vroeg, welke verzekering Chamber lain had ontvangen, dat Franco, wanneer zijn regeering eenmaal erkend was, zich niet onmiddellijk zou aansluiten bij de as Rome—Berlijn. In zijn antwoord verklaarde Chamber lain o,m.: „Wij voeren debatten over een onderwerp van groot belang: het besluit der regeering om een andere regeering te erkennen, die langen tijd in bitteren strijd gewikkeld was. Het lijkt mij niet in over. eenstemming met onze waardigheid, dat die bespreking zou ontaarden in een soonlijk krakeel". Chamberlain verklaarde, niet in staat te zijn, het huis te misleiden of debatten te ontwijken, zelfs wanneer het onderwerp de regeering in verlegenheid zou brengen. De regeering was van meening, dat hetoogen- blik gekomen is voor de erkenning van Franco. Zij wenschte echter in nauwe over eenstemming te blijven met de Fransche regeering en had de toekenning van de er kenning niet voorbereid, vóór zij ervan overtuigd was, dat de Franschen ermede accoord gingen. De Britsche regeering kon omtrent de Fransche houding geen zekerheid hebben .vóór Vrijdag. De definitieve beslissing kon eerst na Vrijdag genomer worden en werd dus in feite gedurende het weekeinde ge nomen. Sprekende over het verwijt, dat de er kenning een grove inbreuk vormde op het .volkenrecht, zeide Chamberlain: Het is niet 'de eerste daad van dien aard. Er zijn pre cedenten. Spreker citeerde autoriteiten in het constitutioneele recht, ten bewijze dat de erkenning gerechtvaardigd is door het gebruik. Chamberlain besprak vervolgens den toe stand na den val van Barcelona. Had Franco toen, ja of neen, een redelijke kans op een blijvend bewind en superioriteit? vroeg de premier. Kon de republikeinsche regeering beschikken over een voldoende hoeveelheid munitie, of zelfs levensmidde len om den strijd gedurende een lange periode of met een redelijke kans op suc ces voort te zetten? Niemand kan zeggen, hoeveel van de re publikeinsche regeering nog over is, of >vaar zij gevonden kan worden. De presi dent, die niet in Spanje vertoeft, is afgetre den. Sommige ministers zijn in Frankrijk, sommigen in Spanje. Spr. geloofde, dat vele vrienden en mili taire raadgevers van Negrin aandrang op hem uitoefenden, om de vijandelijkheden te staken. Het is twijfelachtig, of die regeering wel .kan worden beschouwd als een wettige macht. Het is er verre van, dat de erken ning een inbreuk vormt op de internatio nale tradities, het zou een inbreuk daarop zijn, wanneer de regeering geweigerd had, Franco te erkennen. Wat zou men door die weigering gewon nen hebben? Zou de niet-erkenning de re publikeinsche regeering aangemoedigd heb ben, den weerstand voort te zetten? Wan neer dat zoo is, zou zij in strijd zijn met alle eischen van menschelijkheid. Ieder, die kortelings betrouwbare verslagen gehoord lieeft over de toestanden in Madrid, kan zeker niet wenschen, dat die langer zullen duren dan noodig is. Het inhouden van de erkenning zou de re- publikeinschie regeering of de bevolking >an Madrid niet helpen, maar de Britsche be trekkingen met de nieuwe Spaansche regee ring verbitteren. Ten aanzien van Attlee's vrees, dat Brit sche strategische belangen zouden kunnen worden benadeeld door het aan de macht komen van Franco zeide Ghamberlain: Wil Attlee zeggen, dat het een goed ding is, Franco te drijven naar gevoelens van vijan digheid jegens Groot-Brittannië en hem den indruk te geven, dat wij hem vernederen tn onrechtvaardig behandelen? Kunnen wij niet door de vestiging van vriendschappe lijke betrekkingen met Franco hopen, dat de Britsche belangen niet benadeeld zullen worden. Het is volstrekt onmogelijk inwilli ging van voorwaarden te eischen, zooals Attlee die-voorstelde, tenzij wij bereid waren len oorlog te trekken. Wij hebben overigens herhaalde verzeke- lïngseri- ffekregen- op al» puntert van1 Franc®. Er is één punt waarbij wij zoo bijzonder be trokken zijn, dat wij het noodig achtten Franco wederom te vragen zijn verzekerin gen te herhalen. Dat was de kwestie dt-i représailles. Wij hebben er op aangedron gen, dat er geen algemeene représailles zou den komen wegens politieke overtredingen. Wij hebben die verzekeringen verkregen Het is niet redelijk Franco te vragen te' vo ren volledige amnestie af te kondigen, óók voor mannen, die schuldig staan aan de af schuwelijkste misdaden. Chamberlain las vervolgens een telegram voor van Franco, waarin gezegd wordt, da> het nationale Spanje den oorlog heeft ge wonnen en dat het aan de overwonnenen was, om zich onvoorwaardelijk over te ge ven. Voorts werd in dit telegram gezegd, dat de edelmoedigheid, die betoond is in de bevrijde gebieden, een hechten waarborg vormt voor alle Spanjaarden, die geen mis dadigers zijn. Thans is staking der vijandelijkheden noo dig en de Britsche regeering zal volgaarne alles dotn. wat er toe bij kan dragen, da+ een wapenstilstand tot stand komt. waarbij besprekingen gevoerd kunnen worden tus schen vertegenwoordigers van beide kanten Wanneer de gevechten eenmaal ten einde zijn, hopen wij, dat alle Spanjaarden zich aaneen zullen sluiten, om de vernieling te herstellen, de wonden te heelen en tezamen een voorspoedig en gelukkig land op te bou wen, dat zijn eigen roemrijke verleden waar dig zijn zal. Porto-Rico Amerikaansche vlootbasis Hooge Amerikaansche vloot-autori- teiten deelen den inhoud mede van plannen, om Porto-Rico te maken tot een onneembare defensie-basis als sleutel-stelling in het Amerikaansche defensie-program voor het Westelijk halfrond. De plannen voorzien in een uitgave van circa vijf-en-twintig millioen dol lar met inbegrip van den onmiddel- ljjken aanleg van lucht- en vlootbases op het eiland Isla Grande, terwijl het departement van oorlog plannen heeft uitgewerkt voor een luchtbasis, waar van de kosten geraamd worden op tien tot vijftien millioen. Goudverlies voor Nederlandsche Bank Egalisatiefonds nam voor 30 millioen over Groote dollarverkoopen Er was een tijd, dat iedere vleug onrust op de wisselmarkt onmiddellijk tot uiting kwam op de weekstaat van de Nederlandsche Bank in den vorm van een toeneming of verminde ring van den goudvoorraad. Dat was onder het regiem van den gouden standaard. Toen eenmaal de gulden van zijn gouden voetstuk was losgemaakt en het Ega lisatiefonds in het leven was geroepen, werd de toestand anders. Het directe inzicht in den gang van zaken werd in niet geringe mate bemoeilijkt, omdat de operaties van het Egali satiefonds geheim zijn. Intusschen blijkt uit de thans verschenen weekstaat van de Nederlandsche Bank, dat de 'onrust op de wisselmarkt vorige week niet gering is geweest, en dat het Egalisatiefonds in belangrijke mate een beroep heeft moeten doen op de circulatiebank. Zooals men weet, heeft het Egalisatiefonds vorige week en vooral j.l. Maandag zeer veel dollarmateriaal moeten afgeven, zoodat het Amerikaansche devies zelfs tijdelijk tot 1.88% steeg. Daarna is echter een reactie in- getreden en de spanning sterk verminderd. De druk op den gulden is vooral het gevolg geweest van het omzetten van de opbrengst der Fransche conversieleening en de leening Bataafsche in buitenlandsche valuta. Daarne vens is ook eenige kapitaalvlucht in het spel geweest. Uit de weekstaat blijkt, dat de post belee ningen èn de goudvoorraad èlk met 30 mil lioen zijn verminderd, waaruit dus kan wor den afgeleid, dat in de afgeloopen week transacties werden afgewikkeld tot een be drag van ca. f 60 millioen. Bij de enorme goudvoorraad van de Ne derlandsche Bank, die thans nog op de week staat paraisseert met een bedrag van f 1431 millioen, is het verlies van de vorige week van geen beteekenis. Dit blijkt o.a. uit het verloop van de geldmarkt, waar de tarieven in geen enkel opzicht eenige wijziging hebben ondergaan. Uit het bedrag aan rentelooze saldi anderen dat nog altijd f 620 millioen (v.w. f 680 millioen) blijkt wel, dat de geld- ruimte in ons land onveranderd voortduurt. De saldi van het Rijk bedragen bovendien nog f 139 millioen (v.w. f 162 millioen). De rekening-courantsaldi mogen dus in totaal met f 85 millioen terug zijn geloopen, aan te nemen valt, dat een deel hiervan wel weer naar de Bank zal terugkeeren. Van de overige posten in de weekstaat moet worden vermeld de biljettencirculatie welke thans f 991 millioen bedraagt of f 25 millioen meer dan vorige week. Wat de discontomarkt betreft, valt weinig te vermelden. In Nederlandsch schatkist papier gihg weinig om. Meer belangstelling bestond er voor Fransch schatkistpapier (met dollarclausule). Voor Belgisch papier minderde de belangstelling in verband met den onbevredigenden politieken toestand bij ónze Zuiderburen, Ned. Herv. Kerk en Nat.-socialisme Buitengewone vergadering van den Amsterdamschen Kerkeraad Bezwaren tegen Ds Ekering Gisteravond heeft de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam een buiten gewone vergadering gehouden, die belegd was naar aanleiding van bezwaren, die sinds geruimen tijd bij dit college tegen de op de doeleinden der N.S.B. gerichte politieke be moeiingen van Ds. Mr. L. C. W. Ekering waren ingekomen. Aan deze vergadering, welke door den voorzitter van den Kerkeraad, Ds .J. P. van Bruggen gepresideerd werd, was, naar het Hbld. vernam, de naam van een discus sieavond gegeven met twee inleic':,'gen, een pro en een contra het nationaal socialis me. Het verloop was zoo, dat Ds. Ekering zelf de eerste inleiding over het onderwerp hield en daarin het nationaal-socialisme ver dedigde. In een betoog van pl.m. een uur heeft Ds. Ekering trachten aan te toonen, dat de grond-idee van het nationaal-socialisme met de Gereformeerde beginselen niet in strijd, maar juist in overeenstemming is; spr. be riep zich daarbij op Voetius en op kopstuk ken der confessioneele richting, zooals Hoe- demaker, en onderscheidde drie verhoudin gen, die tusschen Kerk en Staat mogelijk zijn: de negatieve, de neutrale, de positieve. De laatste (de Staat naast de Kerk) is de verhouding, welke spr. wenscht en die ook de. Geref. theologen z. i. hebben gezocht Dr. Miskotte aan het woord In een betoog van ge.lijken tijdsduur heeft Dr K. H. Miskotte daarna aangetoond, dat de Kerk, mede blijkens duidelijke >or- beelden in het buitenland, het nationaal- socialisme streng moet afwijzen; immers, deze politieke geestesrichting wil den Staat over de Kerk doen heerschen. De Kerk en haar dienaren, aldus Dr Miskotte verder, moeten zich verzetten tegen elke politiek, die niet in waarheid Christelijk, d. i. in overeenstemming met Gods Woord is; dus ook tegen de z.g. Christelijke politiek, gelijk wij die in ons land kennen; alleen de criti- sche, profetische houding tegenover de >u- ten der politiek past de Kerk. en schromelijk is zij daarin te kort geschoten. Nog geen uitspraak Na deze inleiding heeft men ongeveer een uur lang gediscussieerd; tot een uitspraak is het niet gekomen. De voorzitter sprak de meening uit, dat men, gezien de verantwoor delijkheid die op den Kerkeraad in li-zc dingen rust, met dit vraagstuk nog niet ge reed was, en op zijn voorstel zullen de be sprekingen in een volgende vergadering worden voortgezet. MINISTER DE WILDE (INCOGNITO) OP REIS Vermoedelijk Maandag weer op het Departement 's-GRAVENHAGE, 28 Februari. Nauwe lijks was hedenmiddag minister de Wilde thuisgekomen na zijn verblijf in 't Bronovo- ziekenhuis, of de voorbereidingen werden voltooid voor een kort oponthoud buiten de etad. Al gaat het namelijk uitstekend, wat den gezondheidstoestand van den minister betreft, ook van de rib heeft hij niet al te veel last meer eenige rust is nog wel gewensebt, en zoo is ook bezoek, hoe har telijk welkom overigens, nog niet toegestaan. iVandaar dat Mr de Wilde voor eenige dagen op reis is gegaan en wel „incognito". We konden bij informatie niet te weten komen waar minister de Wilde vertoeft, lals we het wisten, zouden we het toch niet mogen zeggen.... In elk geval wordt in de landelijke rust ijverig in 's lands belang gearbeid, want de minister heeft allerlei materiaal meegeno men. in verband staande met zijn werk. Zooals de zaak zich op het oogenblik laat aanzien, zal dan Maandag a.s. de arbeid op het departement voortgezet kunnen worden. Met andere woorden: dan gaat de minister, naar we hopen geheel hersteld, weer naar het departement. In scheepsruim gevallen en gedood AMSTERDAM, 1 Maart. Gisteravond kwart voor tien is aan boord van het bij de Nederlandsche dok-maatschappij alhier liggende ss. Crynssen van de K.N.S.M. de 26-jarige V. uit Rotterdam, ambtenaar van het classificatiebureau Unitas, aldaar, in het ruim gevallen en vrijwel op slag gedood. De geneeskundige dienst heeft het stoffe lijk overschot naar 't Binnengasthuis over gebracht. Nederlandsche waarnemer ongedeerd Naar ontvangen berichten van de „Boa'-d for non-intervention" te Londen, zou het Grieksche ss. „Loulis" in de Spaansche wa teren vergaan zijn. De zich aan boord bevin dende Nederlandsche „Observing officer", Van Echten, bleef ongedeerd. De kleine prinses Beatrix in het middelpunt der belangstelling tijdens het verblijf van het Prinselijk gezin te Grindelwald. Over den kinderwagen ge bogen onderscheidt men H.K.H. Prinses Juliana. Op den achtergrond Z.K.H. Prins Bernhard. De heer De Hoog overleden Een markante sociale en politieke figuur BATAVIA, 1 Maart. (Aneta). De voorzit ter van het Indo-Europeesch verbond, de heer F. H.deHoo g, is in het ziekenhuis te Bandoeng, waar hij, nadat hij door een be roerte was getroffen, werd opgenomen, overleden. De heer Frederik Hermanus de Hoog werd 16 Juni 1881 te Ambon geboren. In Neder land volgde hij de H.B.S. en te Leiden legde hij het grootambtenaarsexamen voor amb tenaren Binnenlandsch Bestuur in Indië af. Daarna werd hij benoemd tot stationschef en vervolgens tot hoofdambtenaar bij de S.S.T. In 1924 volgde zijn benoeming tot lid van den Volksraad, in 1927 werd hij gede legeerd lid en tweede plaatsvervangend voorzitter en in 1930 voorzitter der tweede sectie van het college van gedelegeerden. „Dick" de Hoog, zooals de leider van het Indo-Europeesch Verbond in Insulinde algemeen genoemd werd, was in de Oost een populaire figuur. Reeds zeer jong trad hij in functie bij de staatsspoorwegen, al waar hij spoedig goede promotie maakte. Toen echter werd besloten, dat de hoogere personeelsrangen slechts door academisch- gevormden zouden mogen worden bezet, was dit voor zijn carrière geen beletsel. Van een jaar Europeesch verlof wist hij ge bruik te maken hij was toen reeds drie- en-dertig! om in Leiden het groot-ambte naars-examen te presteeren. In Indië terug gekeerd werd hij de rechterhand van het hoofd van den dienst Beweging en Handels zaken. In 1922 echter legde het I.E.V. besla; op hem; in 1924 nam hij voor het Verbond zitting in den Volksraad. In 1928 volgde zijn benoeming tot voorzitter van het hoofd bestuur dezer organisatie, welker politiek streven erop gericht is om de belangen van de Indo-Europeanen, waaronder ook de in Indië geborenen en de blijvers wor den gerekend, te behartigen. Daarnaast werd door het verbond zeer veel sociale arbeid ter hand genomen: oprichting van scholen, cursussen, studie-beurzen, enz. Ook het voorstaan van kolonisatie voor Indo- Europeanen werd de laatste jaren binnen de werkingssfeer van het I.E.V. getrokken, zij het met niet onverdeeld succes. De Hoogs politiek bestond erin. voor dit alles steun te zoeken bij de sterkste Euro- peesche politieke partij. Zoo werd samen gewex-kt, eerst met den Politiek Economi- schen Bond, later met de Vaderlandsche Club. De „Ind. Crt." wijdde hem in 1931, bij zijn 50sten verjaardag, een feestartikel, waaraan wij het volgende willen ontleenen: „Dat de stem van het I.E.V. in den Volksraad gaarne wordt gehoord en gezag heeft; dat het Verbond, in en buiten het Hertogspark. een organisatie is geworden, waarmede mc rekening houdt; dat de gi gantenarbeid op sociaal-economisch gebied, thans reeds verricht en opgezet, terwijl hier nog steeds onvermoeid wordt voortgegaan zeer veler bewondering en zeker aller sym pathie afdwingt; dit alles, en nog véél meer. mag worden toegeschreven aan Dick de Hoog. In directen, dan wel in indirecten zin. doordat hij in alles de bezielende geest is. die voortstuwt, opzweept, bemoedigt, leidt en het voorbeeld geeft Niemand heeft ooit in de maatschappij der Europeesche blijvers de positie ingeno men, welke de heer De Hoog inneemt. Nie mand zal. vreezen wij. ooit deze plaats, zor ze mocht komen open te vallen, tenvolle kunnen bezetten, zooals ze thans bezet Is. Het moge dan al overdreven zijn, hetgeen eens door een Indisch journalist is gezegd dat met De Hoog ook het I.E.V. zou vallen, er Zit OAT, lf-Arn i-nn Ir,- Dick de Hoog ook het I.E.V. veel zou in boeten van zijn gezag, zijn invloed en zijn stuwende kracht. Men heeft Dick de Hoog, die sinds 20 Mei 1924 in den Volksi-aad zit zeer typeerend, den „ongekroonden koning van het Indo- Europeesch Verbond" genoemd, hetgeen hij ook is. Van de hoogsten tot de laagsten heeft hij aan zich weten te binden: door de macht van zijn persoonlijkheid met haar zeer vele facetten. Hij is, opgeklommen door eigen kracht en kunnen, de eenvoud in persoon geble ven". Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk, dat de Europeesche samenleving in onze Oost, doch in het bizonder het I.E.V., loor het overlijden van den heer De Hqog een aanmerkelijk verlies heeft geleden. Zijn plaats zal door een ander niet gemakkelijk kunnen worden ingenomen! Morgen iets zachter Voor het geheele land: aan vankelijk opklarend met koude nacht. Morgen overdag weer toenemende be wolking en iets zachter dan vandaag. Geen regen van beteekenis, meest matige westelijke tot zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 753.4 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 6,2 C. f 30.000 inkomstenderving per week DEN HAAG. 1 Maart. Blijkens mededee- lingen van de Nederlandsche Bakkerij Stich ting komt de huidige broodoorlog, onzen bakkers te staan op een inkomstenderving van f 30.000. We voegen hier thans ter ver duidelijking nog aan toe, dat dit bedrag be doeld is per week. Dus door den broodoorlog lijden de bakkers elke week een inkomsten der-ving van f 30.000. AUTO DOOR SNELTREIN GEGREPEN Bestuurder aan den dood ontsnapt ZWOLLE, 1 Maart. Op den onbewaakten overweg te Z a 1 n e, nabij Zwolle, is gister avond een auto, bestuurd door den heer v. d. Bent uit Zwolle, door den sneltrein Gro ningen— Zwolle, die ter plaatse dezen over weg kruist, gegrepen. De heer van der kwam uit de richting van de stad rijden keek. toen hij den overweg naderde, ni links. Hij was in de veronderstelling, dat van dien kant een trein naderde. Deson danks reed hij langzaam den overweg op, zonder te bemerken dat de sneltrein uit Zwolle naderde. Eerst op het allerlaatste oogenblik werd hij dit gewaar en had nog juist gelegenheid om uit den wagen te springen en zich in veiligheid te stellen, Een oogenblik daarna vermorzelde de trein de auto, welke over een afstand van 300 werd meegesleurd. Hoewel de heer van der B. ongedeerd bleef, was hij dermate over stuur. dat men hem naar een ziekenhuis moest brengen om weer op verhaal te ko men Dc trein had ongeveer 15 minuten vertraging. Het schot op den Waddinxveenschen veldwachter De vorige week door de rechtbank te Rot terdam tot 8 jaren gevangenisstraf veroor deelde 36-jarige landarbeider Hendrik R wonende te Waddinxveen, die den rijksveld wachter C .v. d. Hoef nadat deze hem op stroopen in den Zuidplaspolder had betrapt met een schot hagel den rechterarm bov den elleboog had verbrijzeld, heeft tegen dit vonnis beroer» aangeteekend. Naar men weet. werd zijn patroon, de 40-jarige Willem H.. uit de zelfde gemeente, vrijgesproken, na verdacht te zijn geweest op het moment, waarop zijn knecht het schot loste, den veldwachter met zijn lichtbak blind te hebben. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Er gaan geruchten dat Porto-Rico eea Amerikaansche vlootbasis zou worden. Overleden is de heer F. H. de Hoog, voorzitter van het Indo-Europeesch Ver* bond. Nabij Zwolle is een auto door een snel* trein gegrepen, zonder persoonlijke on ge* lukken te veroorzaken. De Tweede Kamer heeft de Indische Begrooting goedgekeurd. De motie-Stok* vis werd met 48 tegen 31 stemmen ver* worpen. Minister de Wilde is „incognito" op reis gegaan en zal vermoedelijk Maandag zijn arbeid op het Departement hervatten. Chamberlain over de erkenning van Franco. De toenemende onrust in Palestina. phince&S ONZE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN H.J.VAN BLADEL, Waalwijk RESTAU RANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanal 1 L75 LUNCH f 1.23 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf I 0.50 Koffie 0.15. (Reel) Op de tramrails uitgegleden Doodelijk ongeluk te Rotterdam ROTTERDAM, 1 Maart. Gisteravond om streeks kwart over acht wilde de 15-jarige Joh. Krijgsman, gewoond hebbend aan de Van Borsselaerrtraat, de Putschelaan over steken. Hij kwam uit de richting Maas haven en begaf zich naar de Dordtichelaan. Op de tramrails in de Putschelaan gekomen, de jongen plotseling uitgegleden, eerst op een zijner polsen gevallen en daarna met het hoofd tegen de tramr-uls geslagen. Hy ge raakte bewusteloos, in welken toestand een voorbijganger hem even later vond. Deze waarschuwde onmiddellijk oen Geneeskun digen dienst, die het slachtoffer naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerde, waar hy by aankomst, zonaei tot het be wustzijn te zyn teruggekeerd, reeds bleek te zyn overleden. Het heeft geruimen tijd geduurd voor men de identiteit van het slachtoffer heeft kun- vaststelien. Vanmorgen om vijf uur vervoegde zich de moedei van den jongeman aan het politiebureau Sandelingplein. Zi| kwam informeeren, daar haar zoon nog steeds niet thuisgekomen was. Spoedig kwam toen vast te staan, aat de jongen, dio zoon ongelukkige val had gemaakt, inder» daad haar zoon was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1