iHrutue teefje(iïott runt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken HET VACANTIE-VERBLIJF VAN H.M. DE KONINGIN Parijs en Londen erkennen Franco De Poolsch-Duitsche incidenten te Danzig FIRMA D. KATZ RYNBENDE gHsonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 4- portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 28 FEBRUARI 1939 19e Jaargang Sbbertcntiepriptn: Van I tot 5 regels f f.171/» Elke regel meer0.22'li Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 NO. 6638 Wie zich heden als jaar-abonné op ons blad laat inschrijven, ontvangt de tot 1 APRIL a.s. verschijnende nummers met inbegrip van Zondagsblad en Vrouwenbladen gratis. DE ADMINISTRATIE Hondrich, een rustig, klein vacantie-oord Op korten afstand van Grindelwald Het plaatsje Hondrich, waar H.M. de Koningin zich thans voor een vacantie van een paar weken bevindt, is wel een bij uit stek rustig vacantie-oord, dat ook heel wei nig bekend is, zoo lezen we in de Msb. Het is een heel klein plaatsje op 760 M. hoogte gelegen, een tiental minuten per auto het bekende Spiers. Hondrich telt slechts 350 inwoners. Het bezit twee kleine hotels waarvan het groot ste is het hotel en pension „Hirschen", waar onze Koningin met de leden van Haar ge volg thans verblijft. In dit hotelletje kunnen 25 personen logeeren doch in deze weken, gedurende het verblijf onzer Koningin, wordt, behalve haar gevolg, geen enkele hotelgast aangenomen. De directeur van het hotel, die drie jaren in dienst is, heeft een drukke week achter zich. Eerst acht dagen ge leden vernam hij welk hoog bezoek hem te wachten stond. Hij heeft toen in allerijl de kamers moeten inrichten. Dat daarbij, overeenkomstig het geheele ka rakter van Hondrich groote eenvoud werd betracht, was ook in overeenstem ming met het verlangen van onze Ko ningin. Hoe Koningin Wilhelmima op de gedachte gekomen is juist naar het onbekende Hon drich te gaan? Men moet hiervoor teruggaan naar een paar jaar geleden, toen H. M. te Bad Weis- senburg eveneens in het Berneroberland ge legen, gelogeerd heeft. Op een rijtoer zag H. M. toen Hondrich liggen en reeds toen schijnt bij de Koningin het voornemen ont staan te zijn ook daar eens Haar rust te gaan genieten. Zij werd toen ook door de fraaie ligging van het hotel „Hirschen" ge troffen Het hotel is, om zoo te zeggen, het eerste huis van het dorpje, wanneer men van Spiers komt. Het ligt op een hoogte met een schitterend, volkomen vrij uitzicht op Het hotel „Hirschen" te Hondrich in Zwitserland, waar H.M. de Koningin thans vertoeft. het meer van Thun en op de besneeuwde bergen van het Berneroberland. Een van de redenen, die H.M. tot de keuze van Hondrich geleid zullen hebben, zal zeker ook wel zijn, dat van daar uit Grin delwald, waar Prinses Juliana verblijf houdt, gemakkelijk te bereiken is. Inder daad kan men van Hondrich uit per auto in niet meer dan een uur langs een zeer goe den weg Grindelwald bereiken. coördinatie van het goederenvervoer Adres van de Prot. Chr. Werkgevers Voorstel in zijn huldigen vorm onaanvaardbaar Het Verbond van Prot Chr. Werkgevers in Nederland heeft zich met een adres be treffende het wetsontwerp Coördinatie goe derenvervoer tot den Minister van Water staat gewend. Blijkens het adres acht het bestuur het onjuist, de coördinatie-regeling te baseeren op den grondslag der Bezuinigingswet en het zou aan regeling van deze materie bij een afzonderlijke wet verre de voorkeur geven. Ernstig bezwaar wordt gemaakt tegen de gewaagde blanco-machtigingen. Het wetsvoorstel wordt in zijn huidigen vorm onaanvaardbaar geacht. MINISTER DE WILDE VERLAAT HEDEN „BRONOVO" DEN HAAG, 28 Febr. Minister de Wilde heeft vanmiddag omstreeks 3 uur de Diaconesseninrichting „Bronovo" ver laten. De hechtsels zijn gisteren uit de hoofd wond verwijderd. De gebroken rib vormt nog wel een gevoelige plek, maar des niettemin heeft Mr. de Wilde reeds gis teren weer even geloopen. Verdere ge nezing zal nu in eigen huis worden af gewacht. Wij wenschen den Minister een spoedig volkomen herstel toe. 's-GRAVENHAGE. 28 Febr. Gistermiddag is de 40-jar. Visscherman Jr., wonende aan de Boeistraat te Scheveningen, van een -iV2 nieter hoogen muur der Scheveningsche buitenhaven op de bazaltsehoeiing gevallen De man, die aan toevallen lijdende was. is met schedelbasisfractuur in zeer ernstigen toestand naar het Roode-Kruis Ziekenhuis vervoerd. Chamberlains verklaring in het lagerhuis Amerika zal spoedig volgen nieuwe regeeringscrisis in belgie Kabinet Pierlot demissionair Het Belgische kabinet-P i e r 1 o t is af getreden, aangezien de socialisten in den gisteren gehouden ministerraad hebben te kennen gegeven, dat zij hun medewerking aan deze regeering niet kunnen voort zetten. Het struikelblok, waarover men is ge vallen is het bezuinigingsplan van den mi nister van financiën G u 11. Deze wilde, in overeenstemming met den premier, de openbare uitgaven met 5 pet drukken, o.a. door een algemeene salarisverlaging voor het overheidspersoneel in te voeren. De socialisten wenschten hem daarin niet te ondersteunen; in de kamer is trouwens reeds gebleken dat voor Gutt's plannen niet licht een meerderheid zal te vinden zijn. België zit dus weer eens midden in gen nieuwe crisis! De Fransche ministerraad heeft met algemeene stemmen besloten de regee ring van Franco de jure te erkennen. Inmiddels heeft Chamberlain in het Lagerhuis mededeeling gedaan van het overeenkomstige besluit der Engelsche regeering. Zeer binnenkort zullen Parijs en Lon den ertoe overgaan, in overleg met de Spaansche regeering te Burgos, ambas sadeurs te benoemen. In de motiveering van het Britsohe be sluit verklaarde Chamberlain, dat de regeering de positie van Spanje en de ge dragslijn, die zij had te volgen in het licht der gegevens, waarover zij beschikte, zeer nauwkeurig heeft overwogen. Als gevolg van den val van Barcelona en de verovering van Catalonië, is Franco thans in het bezit van het grootste deel van Spanje, zoowel op het vasteland, als daar buiten. In het door hem beheerschte gebied bevinden zich de meeste industrie-centra en de meeste bronnen van productie Zelfs wanneer de republikeinsche strijd krachten in den zuidelijken sector eenig vertoon van tegenstand zouden blijven bic den, is het aan geen twijfel onderhevig, dat het hier een laatste faze van den strijd zou betreffen, waarvan slechts verder verlies aan menschenlevens het gevolg zou kunnen zijn. Bovendien lijkt het de Britsche regeering onmogelijk de republikeinsche regeering, die verstrooid is en geen gevestigd gezag meer uitoefent, als Spaansche regeering te erkennen. In dezen zin heeft men gisteren formee- le stappen gedaan. De Britsche regeering, aldus Chamber lain, heeft met voldoening kennis genomen van Franco's openlijke verklaringen, vol gens welke hij en zijn regeering vastbeslo ten zijn. de traditioneele onafhankelijkheid van Spanje te verzekeren en slechts maat regelen te nemen tegen degenen, die van crimineele delicten beschuldigd worden. De verklaring van Chamberlain werd door de meerderheid met gejuich, door de oppositie met gejoel en kreten als „schan de" ontvangen. Een Fransch communiqué sche zaken heeft aangaande de Fransch- Het Fransche ministerie van buitenland- Spaansche toenadering het volgende com muniqué gepubliceerd". De gedachtenwisselingen, die te Burgos in een sfeer van de openhartigste hartelijk heid gevoerd zijn tusschen Jordana en Bérard, hebben de beide regeeringen in staat gesteld tot overeenstemming te komen over de haar interessecrende kwesties. Bijgevolg heeft de Fransche regeering zich bereid verklaard, de nationale regee ring den terugkeer te vergemakkelijken ivan de aan de Spaansche natie behoorende goederen. De beide regeeringen hebben haar ge- moenschappelijken wil bevestigd, om be trekkingen van goede nabuurschap en '•riendschap te vestigen. Te Burgos werd een overeenkomstige me dedeeling afgekondigd. De houding der Ver. Staten Het staatsdepartement te Washington heeft bekend gemaakt, dat de Amerikaan- sche ambassade voor Spanje, die tijdelijk was gevestigd te Perpignan, thans is ge sloten. De zaakgelastigde, Thurston, zal zich voegen bij den Amerikaanschen am bassadeur in Saint Jean de Luz, waar deze verblijf heeft gehouden sedert den aan vang van den burgeroorlog. De Spaansche republikeinsche ambassadeur in de Ver- eenigde Staten heeft een bespreking gehad met Huil. Diplomatieke kringen gelooven, dat de Amerikaansche ambassadeur naar Madrid zal gaan ter heropening van de ambassade daar, wanneer de Vereenigde Staten Fran co zullen erkennen. De algemeene indruk in welingelichte kringen is. dat de Vereenigde Staten, hoe wel zij waarschijnlijk eventueel denzelfden koers zullen volgen als Groot-Brittannië en Frankrijk, zich moeite geven niet den in druk van ongepaste haast te wekken. Men herinnert er aan, dat de Vereenigde Staten de Spaansche republikeinsche regeering eerst vier dagen na Groot-Brittannië en Frankrijk hebben erkend. Engelsche bemiddeling gevraagd Reuter verneemt, dat de Spaansche re publikeinsche autoriteiten stappen bij de Britsche regeering hebben gedaan inzake de kwestie, welke represailles Franco zou ne men bij een eventueele overgave aan do nationalisten en eveneens werd om Britsche hulp gevraagd bij de evacuatie van hen, die zich niet getroffen achten door Franco's toe zeggingen. Naar verluidt zou de Britsche re geering zich het antwoord hebben voorbe houden en nog geen instructies dienaan gaande naar Hodgson hebben gestuurd. Niettemin wil de Britsche regeering uit humanitaire overwegingen doen wat ze kan cm aan de verlangens der republikeinen te- fgemoet tg komen. Polen overweegt tegen maatregelen Reuter meldt uit Danzig, dat door Pool- sche en Duitsche studenten opnieuw wan ordelijkheden zijn ontstaan aan de poly technische school, alwaar de Duitsche stu denten poogden de Polen te verwijzen naar de achterste banken van de college-zaal, waarop een gevecht ontstond, dat eindigde met de verdrijving der Polen uit het ge bouw. Vier Poolsche studenten werden in arrest gesteld. Over dit nieuwe incident wordt van Pool sche zijde gemeld, dat de gearresteerde Poolsche studenten weer in vrijheid zijn gesteld. Het Poolsche commissariaat-generaal stelt een onderzoek in en heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de houding van de politie. Blijkt passiviteit van de autoriteiten te Danzig, dan zal de Poolsche regeering daaruit consequenties moeten trekken, al dus een te Warschau uitgegeven communi qué. De Poolsche regeering heeft reeds stopzetting van de colleges aan de poly technische school geëischt Reuter meldt uit Warschau, dat daar geen aanwijzing is gegeven omtrent den aard der stappen, welke Polen eventueel zal nemen als het antwoord van de autori teiten te Danzig onbevredigend is. Men houdt het voor mogelijk, dat dan scherpe maatregelen zullen worden genomen tegen Duitsche studenten in Polen, wellicht wor den zij van de Poolsche universiteiten uit gesloten. De houding der Poolsche regeeringspers De Poolsche regeeringspers publiceert naar aanleiding van de anti-Duitsche be- toogingen klaarblijkelijk door den minister van buitenlandsche zaken geïnspireerde ar tikelen. „Nooit zal de straat invloed kun nen uitoefenen op de politiek van de regee ring", aldus in genoemde pers. „De Pool- chf regeering heeft alle maatregelen geno men, om in de toekomst een einde te ma ken aan alle onzinnige betoogingen in zekere Duitsche kringen te Danzig. De re- gcering beschikt over voldoende middelen, om haar wil op te leggen, doch de betoo gingen in Polen hebben de taak der regee- ring bemoe'lijkt. De betoogers hebben Polen een slechten dienst bewezen, want hun optreden zal door een pers. welke Polen vijandig gezind is, worden misbruikt. Zonder twijfel zal men binnenkort een nieuwe serie aanvallen op de buitenland sche politiek van Polen zien". De jeugd werd tenslotte aangespoord dit voor oogen te houden en een bewijs te geven van nationale discipline, in plaats maar raak te manifesteeren. Nieuwe burgemeester van Asperen en Heukelum Met ingang van 15 Maart a.s. is tot bur gemeester van Asperen en Heukelum benoemd de heer J. v an Meeuwen, thans secretaris-ontvanger van Bleskensgraaf De heer van Meeuwen wqrd 23 Maart 1902 Leerdam ge boren. Zijn vor ming in de ge meente-admini stratie verkreeg hij als volontair verschillende secretarieën, o.m. te Noordeloos, Daarna was hij ambtenaar te Mo lenaarsgraaf en werd hij bij de benoeming van den heer G. R. Vonk tot burge meester te Aspe ren in diens plaats secretaris van Bleskensgraaf, terwijl hij tegelijkertijd ook ontvanger werd. Een bijzonderheid is het dus wel dat hij ook nu den heer Vonk weer opvolgt als burgemeester van Asperen- Heukelum. In den vorigen zomer vierde de heer Van Meeuwen zijn 12%-jarig ambtsjubileum ir Bleskensgraaf en duidelijk is toen de waar deering naar voren gekomen, welke in dt gemeente voor zijn persoon, gezin en werk leefde. Op verschillend terrein bewoog hij zich en steeds was hij bereid zijn steun aan nuttige zaken in het algemeen belang te geven. Behalve de functie van secretaris-ontvan ger bekleedt hij ook die van ambtenaar var den Burgerlijken Stand, correspondent der arbeidsbemiddeling, secr.-penningm. van dc B.V.L., idem van de Burgerwachten. Daar naast is hij secr. der Interc. Commi sie voor Werkverschaffing en Werkverruiming, be stuurslid der Ver. voor Ziekenhuisverple- ging, bestuurslid van de Dr P. Ingelse- stichting voor uitzending van tbc-patiënten en bestuurslid van de Oranjevereeniging. Vooral de burgerwacht heeft zijn bijzo dere sympathie en het is vooral aan zijn initiatief te danken, dat de actief werkende leden in uniform werden gestoken bezit van een keurig vaandel kwamen. Ook bij de organisatie van de luchtbescherming is hij een zeer actief leider. De heer Van Meeuwen is penningmeester der A.R. Kiesvereeniging en mede-oprichter van de plaatrelijke Arja. De nieuwe bur gemeester is een belangstellend en warn meelevend lid der Ned. Herv. Kerk. Zijn echtgenoote gaf zich in de moeilijke jaren met groote liefde voor de extra-ve zorging der minder bedeelden in den wi: ter, waartoe destijds een comité werkzaam Bijgaand kaartje van Polen geeft met eer zwart b\okje aan in welke steden anti- Duitsche betoogingen hebben plaats gehad, aanleiding van de Poolsch-Duitsche studenten-ruzies te Danzig. Een oificieuse Duitsche «ncening De Deutsche Diplomatisch Politische Kor- respondenz schrijft over de gebeurtenissen ie Danzig, dat de interne strijd tusschen Danzigsche en Poolsche studenten, ondanks provoceerende uitlatingen dezer laatsten, het rijk gelaten" ter kennis zijn genomen. Weinig zelfverzekerdheid hebben daar entegen zekere Poolsehe kringen aan den gelegd, die het hebben klaar gespeeld de excessen der Poolsche studenten te provoceeren. Het zou echter wel de opvatting van alle ch van hun verantwoordelijkheid bewus te politici zijn, aldus de Korrespondenz, dat het niet aan studenten is, politieke richt lijnen te geven, vooral wanneer deze hun politieke o-irpijheid zoowel door hun pro gram als door het spectakel, dat zij maken, bewijzen. Voor het overige, aldus vervolgt de Kor respondenz, heeft men er in Duitschland kennis van genomen, dat de Poolsche mi ster van buitenlandsche zaken direct na de incidenten tegenover den Duitschen am bassadeur het leedwezen en de veront schuldiging der Poolsche regeering heeft uitgesproken en de verzekering heeft gege- ;n, dat een herhaling van dergelijke in- denten zou worden verhinderd. Ook is vast te stellen, dat een groot deel der Poolsche pers de excessen scherp ver oordeelt en dat reeds de eerste maatregelen zijn genomen, om de schuldigen ter verant woording te roepen. Duitschland en Polen, d.w.z. niet slechts een van beide naties, hebben er in ieder geval een welgemotiveerd belang bij, dat hun politiek, die door vooruitziende staats ie Ion ten bate van hun landen werd inge leid. niet wordt doorkruist door onverant woordelijke of onrijpe vredeverstoorders, doch wordt voortgezet, niet om te misluk ken door moeilijkheden, welke zeer zeker oestaan, doch om deze te overwinnen en op te lossen- WIND MET REGEN Voor het geheeleland: krach tige, tijdelijk stormachtige, zuidelijke tot zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken met eenigen regen, iets zachter, des nachts, overdag iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 752,3 TMORMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7,2 C. 1 Mrt. Zon op 6,50 uur, onder 5.37 uur 1 Mrt. Maan op nm. 0,32 u. ond. vm. 3,36 U FIETSERS LICHT OP: 1 Mrt. Van 'sav. 6.07 u. tot 's morg. 6.17 U Geheimzinnige luchtballon boven Texel Kabels vernield en telefoondraden Op Texel is een groote luchtballon waargenomen die over het eiland trok in de richting Vlieland en Terschelling. Hpt gevaarte sleepte kabels mee, zoodat het ver moeden bestaat dat het ergens losgeraakt is. Het scheen een van de Engelsche kabel ballons te zijn, die voor de luchtbescher ming moeten dienen. De ballon kwam soms zoo laag dat de kabels over den grond sleepten. Zoo werd in het noorden van het eiland een damhek finaal uit den grond gerukt terwijl een groot aantal telefoon- en telegraafdraden het ontgelden moest. De telefoonverbinding met het Noordelijk deal van het eiland is dan ook geheel verbrok POGING TOT MOORD OP ZIJN GEWEZEN MEISJE Rottcrdamsche havenarbeider voor het Hof s-GRAVENHAGE, 28 Febr. Wegens po ging tot moord op zijn gewezen meisje is de 21-jarige haven arbeider A. Z. te Rotter dam door de rechtbank daar ter stede ver oordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, door te brengen in de jeugdgevange nis te Zutfen met aftrek van de preventieve hechtenis. Van dit vonnis kwam hij in hooger be roep en zoo stond hij gisteren voor het Haagsche gerechtshof terecht De verdachte had eenigen tijd omgang gehad met de 18-jarige F. II. S. Toen het meisje aan deze verhouding een einde maakte en met andere jongens uitging, probeerde verd. door dreigementen het meisje weer voor zich te winnen. Ten slotte kwam het zoo ver dat hij de dienstbode aan den Charloischen Lagendijk met een mes verwondde. Verdachte zelf verklaarde, dat hij niet het voornemen heeft gehad het meisje te dooden. Hij was op het beslissende moment in de war geraakt en had het mes naar het meisje toe gegooid. Deze lezing vond weinig gehoor bij den advocaat-generaal, mr J. M. Polman, die in zijn requisitoir de poging tot moord bewe zen achtte. Verri&chte's uitlatingen vóór dien fatalen dag wijzen daar duidelijk op en iedereen weet. dat een steek hij het oor doodelijk kan zijn. Spr. vroeg dan ook be vestiging van het vonnis van de Rotter- voornaamste nieuws Dit Nummer bestaat uit DRIE bladert Verlaging van het invoerrecht op siga rettenpapier. Te Amsterdam is het eerste „Schippers- kamp" geopend van de Stichting „Neder lands Volkskracht". Minister de Wilde heeft hedenmiddag de Diaconesseninrichting „Bronovo" ver laten. Londen en Parijs hebben de regeering van Franco als officieele Spaansche regee ring erkend. Palestijnsche Joden verwerpen de Brit sche bemiddelingsvoorstellen. Het Belgische kabinet is afgetredeif. De Poolsch-Duitsche incidenten duren voort. Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN ITALIAAN- I SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur* (Reel.) „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK 1 VRAAGT TARIEVEN I KUNST IN KERAMIEK BETER AARDEWERK Dat Is BROUWER'S AARDEWERK N.V. BROUWER'S AARDEWERK ..VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 (Reel.) damsche rechtbank (drie jaar gevangenis straf). De verdediger, mr H. S. Zwarenstein, achtte de joging i|t moord niet bewezen. Pleiter drong aan op een voorwaardelijke gevangenisstraf met een langdurigen proef tijd. Uitspraak 13 Maart Het rollend materiaal van de Gooische tram AMSTERDAM, 28 Febr. Op het spoor lijntje Amsterdam, Aalsmeer. Uithoorn, Nieuwersluis is gisteren een prooi geno men met eenige motorwagens, van de Gooi sche Tramwegmaatschappij, welke maat schappij zooals verwacht mag worden haar tramnet binnenkort zal vervangen door autotractie. Het gold hier een zuivere proefneming, welke indien de resultaten tot tevredenheid zullen stemmen hoogst waarschijnlijk opheffing van de spoorweg- tractie tusschen Amterdam en Nieuwersluis ten gevolge zal hebben. Omtrent de resultaten van deze proef neming kon men ons nog niets meedeelon. Deze dienen aan de hand van de instru menten nader uitgewerkt te worden en eerst dan kan antwoord worden gegeven on de vraag of het mogelijk is het straks vrij komende rollend materiaal van de Gooische Tram op dit lijntje te gebruiken of niet,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1