JMetture £HitsrIjr (foumnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken UIT DENZELFDEN WORTEL DE ERKENNING VAN FRANCO Sfjonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'A ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 NO. 6636 ZATERDAG 25 FEBRUARI 1939 19e Jaargang Jliibertrntieprijjeit: Van I tot 5 regels Elke regel meer 0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan *t bureau wordt berekend 0.10 Eenige deining heeft in de Eerste Kamer veroorzaakt de mededeeling van den anti revolutionairen afgevaardigde den heer Briët, dat volgens hem het fascisme en het jiationaal-socialisme uit denzelfden wortel opkomen als het liberalisme en het socia lisme. Staatssouvereiniteit en volkssouve- reiniteit, zoo meende deze spreker, liggen dichter bij elkaar, dan aanhangers van beide opvattingen als regel willen aan nemen. Prof. Kranenburg verzette zich tegen het bijeenvoegen van liberalisme en fas cisme, en waar hierbij ook het socialisme ter sprake was gebracht, haastte de heer iVorrink zich, te verklaren, dat de sociaal- democratie zich tegenwoordig niet baseert op de volkssouvereiniteit, doch op de rechtssouvereiniteit. We zouden de vraag willen stellen, welke beteekenis hier aan het recht wordt toegekend en wie het recht heeft te bestellen. Maar overigens laten WC deze kwestie thans rusten en gaan thans uitsluitend na, of het juist gezegd is, dat liberalisme en fascisme vanuit den zelfden wortel voortkomen, zulks temeer nu Uet socialisme zich ten aanzien van de Staatsbeschouwing nauw verbonden weet met het liberalisme. Immers, zoo schreef de socialistische Dr. M. van der Goes van Naters: „In het Nederlandsche moderne Socialisme is de continuïteit te vinden met de geestelijke verdraagzaamheid van het liberalisme, met de geprononceerde anti- jtotalitaire Staatsopvatting van Thorbecke, en met zijn oneindige waardeering der on belemmerde ontwikkeling en vrije uiting van de menschelijke persoonlijkheid". De uitspraak van den heer Briët heeft den schijn tegen zich. Neemt .het fascisme niet juist positie tegenover het liberalisme, evenals het liberalisme zich van het fas cisme afkeert? Een schrijver over de fas cistische staatsleer, de heer J. F. Otten, uitte zich als volgt: „Het Fascisme geeft aan het probleem van de verhouding indi vidu-gemeenschap een tegenovergestelde oplossing als het Liberalisme; voor 't Fas cisme is de gemeenschap van primair, het Jndividu van secundair belang". Mussolini zei op 14 September 1929: „Wij zijn de eersten, die tegenover het demo-liberale [(voor de N.S.B. een bekend woord!) indi vidualisme hebben beweerd, dat het indi vidu slechts bestaat voorzoover het deel uitmaakt en ondergeschikt is gemaakt aan de eischen van den staat". Voor de were Duitsche auteurs is het met de zaak weinig anders gesteld: „Was de staat voor het liberalisme een noodzakelijk kwaad en beteekende hij politieke willekeur tegen over een in beginsel onbegrensde particu liere sfeer, zoo sprak het vanzelf, dat op dit fundament geen nationaal-socialistisch Staatsrecht opgebouwd kon worden", Schreef een hunner. Heeft de uitlating van den heer Briët echter meer dan den schijn tegen zich? Wij meenen van niet. Wel wordt de beant woording van deze vraag niet vergemak kelijkt door de omstandigheid, dat niet nauwkeurig kan worden aangegeven, wat onder liberalisme moet worden verstaan. In den loop der tijden heeft men hierom trent namelijk verschillende gedachten aangehangen. Zoo wil het nieuwe libera lisme niet vereenzelvigd worden met het „achttiende-eeuwsche staatkundig indivi dualisme", zooals het genoemd wordt in „De voorgenomen Grondwetsherziening il937 naar liberaal inzicht". Het vellen van een oordeel wordt nog bemoeilijkt, doordat de liberalen zich niet al te zeer hebben bekommerd om een uit gewerkte staatsleer, iets, waartoe hun veel al negatieve staatsopvatting zeker aanlei ding gaf. Bijvoorbeeld is niet duidelijk aan te geven, hoe het liberalisme van nü denkt over de leer van het maatschappelijk ver drag, een leer, waarmee het historisch zeker verbonden is, al wil Thorbecke niets weten van Rousseau en van de verdrags- leer. Hoewel de verhouding van „het" libera lisme tegenover den staat dus niet nauw keurig in weinige woorden is aan te geven, toch kan men in het algemeen wel zeggen, dat het zich baseert op den mensch, op den enkelen mensch. De bevordering van diens vrijheid staat voorop. Mr. P. W. A. Cort van der Linden schreef: „Voor den liberaal is inderdaad slechts één maatstaf mogelijk, waarnaar hij zal beoordeelen of een voorgenomen regeling of een bestaan de toestand al of niet is in het publiek belang. De eenige vraag die hij te beant woorden heeft is deze: wordt de individu- eele vrijheid bevorderd of niet"? En in het reeds genoemde geschrift over de Grondwetsherziening 1937 staat letterlijk, dat de liberale staat de bijzondere taak heeft, „bij het bepalen van die grenzen, (n.l. tusschen gezag der Overheid en vrij heid der burgers) de vrijheidssfeer, in elke cultuurperiode dier samenleving zoo groot mogelijk te maken". Zoo vindt de staat de begrenzing van zijn bevoegdheid in den maatstaf van „het algemeen belang". Doch dit laatste begrip juist slaat de brug naar het fascisme, wil het geen prin- «ipieele omlijning bezit. En daarom kan de liberalistische leer geen wezenlijk yerweer bieden tegen de opdringende idee van den totalitairen staat. Karakteriseerend is dan ook een uitlating als van Mr. L. Ed. Len- ting, dat bij het liberalisme in zijn latere ontwikkeling, een ontwikkeling overigens, die men geen onnatuurlijke kan noemen de staat „boven alles verheven" is. In „The Young Calvinist" publiceerde or eenigen tijd Prof. Dr. Henry J. van Andel een artikel onder den titel: „The golden mean of Calvinism", en hierin kan men dezelfde gedachte in de volgende woorden terugvinden: „Philosophisch ge sproken geloof' het gematigd liberalisme niet, dat de verschillende levenskringen als staat, maatschappij, school, kunst, kerk, op ééne hoogte staan, maar het belijdt de su prematie van den staat, al kan het hier twee kanten uit, de eene, dat de overheid zelfstandig uitmaakt wat op een gegeven oogenblik recht is, wat tot fascisme leiden kan: de andere, dat het recht bepaald wordt door een meerderheid van stemmen, die op haar beurt beïnvloed wordt door politieke propaganda, wat tot socialisme of zelfs communisme leiden kan". Zoo is er 'n band tusschen Liberalisme en fascisme, een band, die 't gevolg is van ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ.-MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN het voortkomen uit dezelfde bron, den afval van Gods Woord en de miskenning van de souvereiniteit Gods en de souverei- niteit in eigen kring. Juist door zijn souvereiniteitsgedachte stelt het Calvinisme den staat niet boven al en bestrijdt het de suprematie van den eenen levenskring boven den andere. Zeker brengt de structuur van den staat mede, dat hij steeds moet handelen in het algemeen belang, doch dit moet geschieden met eerbiediging en handhaving van het beginsel der in hun eigen kring souvereine levensverbanden als kerk, gezin, school, bedrijf. Hieruit volgt, dat aan de staats- bevoegdheid nog andere grenzen gesteld zijn dan die, welke gevormd worden door de landsgrenzen. Parijs zal Maandag de officieele stap nemen Waarschijnlijk Londen In de Vrijdagmiddag gehouden kamerzitting heeft minister-president D a 1 a d ie r het parlement verzocht, de behandeling van de interpellatie, welke was ingediend door den voor zitter van de parlementaire groep voor Fransch-Spaansche vriend schap, Forcinal, ten aanzien van de vertegenwoordiging van Frankrijk in nationalistisch Spanje, uit te stel len. De premier stelde daarbij, zoo als verwacht werd, de kwestie van vertrouwen. Tot besluit van een kort debat, dat hierop volgde en waaraan o.a. werd deelgenomen door Forcinal zelf, den socialist Szard en den communist Florimond Bonté, legde Daladier de volgende verklaring af: „Ik ben voornemens den minister raad Maandag voor te stellen, de re geering van Franco te erkennen. Florimond Bonté heeft gesproken over de veiligheid van een derde grens. Over een lengte van 600 K.M. van deze grens is Frankrijk thans in contact met het Spanje van Franco. Dat is de reden,waarom de Fran- sdhe regeering betrekkingen van goede nabuurschap met de werke lijke regeering moet onderhouden en dat is van nu af de regeering van Franco". enkele weken weerstand kan bieden? Is dat niet de meening van Azana zeiven? Daladier gaf vervolgens uitdrukking aan de ontroering van geheel Frankrijk ten aanzien van de situatie van president Azana. Azana, zoo zeide de premier, overwoog reeds lang, dat de strijd hopeloos was. Hij raadde de regeering van Negrin aan, vrede te sluiten met generaal Franco. De Britaohe regeering was het niet moge lijk de meening van de geheele republi- keinsche regeering te vernemen met het oog op aan de Spaansche republikeinen te verleenen hulp. Den 22sten Februari werden wij door de Britsche regeering erop attent gemaakt, dat het uur gekomen was Eerste lustrum van het Maison Descartes te Amsterdam AMSTERDAM, 25 Febr. Gisteren heeft het Institut de France te Amsterdam het feit her dacht, dat zijn Tehuis in de Nederlandsche hoofdstad, &at een centrum is voor de uitwis seling van Fransche en Nederlandsche kunst en wetenschappen en een trefpunt voor alle vrienden der fransche cultuur in ons land, het Maison Descartes aan het Museumplein te Amsterdam, vijf jaar be staat De aanwezigheid van dit eerste lustrum droeg een bijzonder karakter door de aan wezigheid van den .Franschen Minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen, Jean Zay. Minister Jean Zay, die voor het eerst de eereteekenen droeg van de hem gistermid dag verleende Koninklijke onderscheiding, n.l. die van Groot-officier van de Orde van Oranje-Nassau, heeft in deze bijeenkomst medegedeeld, dat de President oer Fransche Republiek had benoemd tot Ridder van het egioen van Eer den Wethouder van Onder wijs van Amsterdam, den heer E. Boek man, en tot Officier de L.Academie den secretaris van het Maison Descartes, dra F. prince. Een vlootrevue op de Maas Op 29 April voor Rotterdam ROTTERDAM, 25 Februari. Naar wij vernemen, bestaat het voornemen, dat op Zaterdag 29 April a.s., naar aanleiding van den verjaardag van Prinses Juliana, op de rivier de Maas. voor Rotterdam een revue van Marine en Luchtmacht zal wor den gehouden, zulks op uitnoodiging van Rotterdams Comité voor Nationale Belan gen. Verschillende daartoe geschikte een heden zullen daartoe samenwerken en zelfs zullen er, voorzoover dit op en boven de rivier mogelijk is, gevechtsdemonstra ties gegeven worden. Een en ander zal on getwijfeld een grootsch schouwspel op leveren. Het oude Spoorboekje in eere hersteld Dienstregeling voor autobussen vervalt Zooals wij in een deel onzer oplage gister meldden, zal de „Officieele reisgids der Ne- derlandyche spoorwegen" in zooverre weer zijn ouden vorm terugkeeren, dat de het vorig jaar daarin opgenomen dienstregelin gen voor autobusdiensten welke niet aan de verwachtingen hebben beantwoord, komen te vervallen. Het oude spoorboekje zal dus in eere worden hersteld. Bij een enquête onder de reizigers inge steld is nl. gebleken, dat er slechts zeer geringe belangstelling bestond voor de dienstregelingen voor autobusondernemin gen. De directie der Nederlandsche Spoor wegen achtte daarom de grootere uitgave >r het opnemen van deze dienstregelingen het spoorboekje niet meer verantwoord. Thans wordt er evenwel naar gestreefd het oude spoorboekje een aangenamer aanzien te geven, door o.a. een aantrekkelijker om slag te laten ontwerpen en er een enkele practische rubriek om ate gaan wat bepaalde practische rubriek om na te gaan wat be paalde reizen kosten, in op te nemen. Wat nu de autobusdienstregelingen treft, deelt men ons van de zijde van den Nederlandschen Bond van Autobusdienst- ondernemingen mede, dat het plan bestaat een afzonderlijk gidsje voor de autobussen Franco te "erkennen, en "dat wij Eet niet uit te geven. Dit zal eohter niet eerder dan voorbij moesten laten gaan. Ik meen dan ook j in het najaar, dus met de winterdienstrege- te kunnen zeggen, dat Engeland besloten i: 1 1"": heeft de volgende week de regeering van Franco te erkennen. Wij zullen dus, dank zij de samenwerking met Groot-Brittannië, een politiek van edel moedigheid kunnen voeren en, zoo noodig waken voor het behoud van de onafhanke lijkheid van Spanje. Wij hebben groote be langen in Spanje. En vooral met l :t oog op de internationale politiek, moeten wij een vertegenwoordiger bij generaal Franco hebben. Dat is ook het standpunt van onze nationale veiligheid. Ik ben er van overtuigd dat nog dit jaar de vrede met waakzaam heid zal moeten worden verdedigd. Frank rijk moet te Burgos tegenwoordig zijn, in plaats van er afwezig te zijn. Toen de communisten hierop protesteer den, richtte Daladier zich als volgt tot hen: „Ik pretendeer niet u te overtuigen. Ik besluit met u de beslissing mede te deelen, welke ik genomen heb. Ik ben vastbesloten er voor te zorgen, dat Frankrijk in de Spaansche aangelegenheden niet geïsoleerd wordt, evenmin als het dit in eenig ander deel ter wereld mag zijn. Deze politiek verdedig ik buiten ieder politiek partijver band, vrij van iederen druk. Ik heb slechts de veiligheid van Frankrijk op het oog." Daladier werd levendig toegejuicht' door de afgevaardigden van rechts, het centrum 1 links. Nadat de socialist Vincent Auriol nog ver klaard had. niet te accepteeren, dat men Dinsdag voor een voldongen feit zal worden geplaatst, werd het voorstel om de inter pellatie uit te stellen, waarbij de regeering, zooals gezegd, de kwestie van vertrouwen thad gesteld, in stemming gebracht. Met 323 tegen 261 stemmen werd Dala- diers voorstel aangenomen. De kamerzitting werd daarop verdaagd tot Dinsdag. Door de stemmen-verhouding heeft zij feitelijk reeds bij voorbaat de formeele erkenning van de Burgos-regeering gi gekeurd. Men verwacht, dat de Britsche regee ring Maandag een overeenkomstigen stap zal nemen. EEN PRACHTIGE VERKIEZINGSPLAAT OP KOMST! Een zeer goede verkiezingsplaat is natuurlijk weer bij ons op komst. Zij is ontworpen door Machiel Wilmink, en geeft in teekening en in opschrift precies weer, wat de anti-revolutionaire partij 'den kiezers wil inhameren, en wat zij van zich zelf durft verklaren: Een veilig anker voor ons land. Binnen enkele dagen volgen nieuwe mededeelingen omtrent formaten, prijzen, enzoovoort. Het voordeeligst is, dat de besturen der Staten-kieskringen voor de aangesloten vereenigingen inkoopen. Over al straks dezelfde, fraaie, inslaande plaat De uitgeefster, DRUKKERIJ LIBERTAS. ling kunnen verschijnen. Vergadering van den R.-K. Staatspartij Voldoening over arbeid van het Kabinet 's-GRAVENHAGE, 25 Febr. In den Dieren tuin alhier is de Partijraadsvergade ring van de R.-K. Staatspartij aangevangen. De partijvoorzitter, Mr. T. J. V e heeft in zijn openingsrede zijn verheuging uitgesproken over het feit, dat de K.D.P. zich weer bij de R.-K. Staatspartij heeft gevoegd. Hij wees er op, dat de Koningin sprak van elkander begrijpen en begrepen worden op dit Koninklijke woord roepen wij, aldus spr.: Present. Te pas en te onpas staat ech ter een groot deel van ons volk gereed om zich tegen het Roomsche volksdeel te keeren. Inferieur is het gehalte dier aanvallen, neer het tegen personen gericht is, In welk verband spr., zonder diens naam te gebrui ken, vooral doelde op den Minister van Justitie, die de R.-K. S.P. hierom nog dubbel zoo lief geworden is. In het verdere van zijn rede wees Mr. Ver schuur er op. dat er aan de ordening op het oogenblik gewerkt wordt. Indien men meent, dat de ordening nog verder moet voortschrij den, dan kan daarover gepraat worden, mits men het maar niet verwacht van „den" maatregel voor „het" euvel. Het tegenwoor dige Kabinet heeft in verschillende opzich ten zijn bekwaamheid getoond. Dat daar bij wrijving optreedt, doet aan overtuiging niet af, aldus spr., al "oldoet het tempo waarin gewerkt wordt ons niet altijd. Vervolgens heeft Mr. Wit tem an, die gedurende 4% maand het voorzitterschap heeft waargenomen, mededeelingen gedaan over de verzoening met de K.P.D., die volgens hem nu bijna in kannen en kruiken is. De voorstellen, in verband met deze kwestie door het partijbestuur gedaan, werden bij acclamatie aangenomen. Er werd een aantal voorstellen van schillende kringen ter tafel eebracht. O.a. was er een voorstel -Den Bosch tot het instel len eener commissie betreffende vervroegde nrbeiderspensionneering. Eenige stemmen gingen op ten gunste van Staatspensioen cn wel ter bestrijding der structureele werkloos heid. Het partijbestuur adviseerde zich te beperken tot het raadplegen der sociale or ganisaties ten deze. Na uitvoerig debat - erd het advies van het partijbestuur gevolgd. De kring ArnhemNijmegen kwam op voor een spoedige invoering van wettelijke maatregelen tegen de machtspositie var groote concerns. Het partijbestuur adviseerd' het den betrokken Minister over te laten wanneer hij deze materie in zijn wetgeven- den arbeid wil betrekken. Zilveren jubileum van het laboratorium der B. P. M. AMSTERDAM, 25 Febr. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan Laboratorium der N.V. Bataafsche Petro leum Maatschappij aan de overzijde van het IJ. alhier, is het personeel, dat meer dan duizend personen telt, gisteren in het recreatiegebouw bijeengekomen, waar de leider van het Laboratorium, ir. G. L. J. C a v i e t, een herdenkingsrede heeft eo houden. TSJECHISCHE DIENSTBODEN NAAR ONS LAND Naar wij vernemen zal over ongeveer een maand een aantal Tsjechische dienstboden naar ons land komen. Van grooten omvang zal deze maatregel niet zijn, doch mocht er werkeliik ernstig gebrek acn dienstmeisjes ontstaan, dan zullen deze dienstboden van veel nut kunnen zijn. Opening van de Boekenweek Gala-avond in den Stadsschouwburg AMSTERDAM, 25 Februari. Onder zeer 'groote belangstelling is gister de Boeken week met een gala-avond in den stads schouwburg geopend. Na een woord van welkom door den voor zitter van de Boekenweekcommissie, den heer D. Zij ls tra, sprak de voorzitter van de P.E.N.-club Dr J, D. Bi er ens de Haan de openingsrede uit. Vervolgens hield de lettekundige Mr F. 0 r d e w ij k een causerie over „Schrijver 1 publiek". De verhouding van schrijver tot publiek is zeer verbeterd. In groote lagen van de samenleving worden veel boeken gelezen. Het tegendeel te beweren is niet juist, de mensch leeft zoo snel dat hij tijd tot lezen overhoudt. Wel leest hij soms wat vluchtig, .aar dat is toch beter dan niet-lezen. De reclame voor het boek heeft zeker de belangstelling voor het boek bevorderd. De reclame, zoowel van uitgever als van boek handelaar, staat op een hoog peil; men is zich daar bewust van de standing van het boek. De boekenweek zelf is reclame in een vorm die slechts kan worden toegejuicht. Men mag ook wel de aandacht van het publiek op den schrijver vestigen, mits de schrijver komt na het boek. Het publiek moet niet te veel belang in den persoon van den schrijver stellen, dat is voor hem, voor zijn letterkundige productie ook in den regel minder gewenscht. Nadat Charlotte Kohier „Maria Lecina" in J. W. F. Werumeus Buning had gezegd, bracht het „Avant-Garde Tooneel" onder leiding van Ad. Hooykaas, met veel succes twee korte spelen ten tooneele, nl. „Aria da capo" harlequinade van Edna St Vincent Nullay en „De coulissen der "iel", mono-drama van Nicolas Eireinof. G.A.O. voor het Amsterdamsche Bakkersbedrijf Werknemers vragen een conferentie AMSTERDAM, 25 Febr. Bij de verbindend verklaring van een minimumprijs voor brood heeft de minister van Economische Zaken de ondernemers de afsluiting van een arbeidsovereenkomst in overweging gegeven, omdat ook daarvan een saneerende werking xtr het bakkerbedrijf valt te verwachten. De Alg., R.-K. en Chr. bakkersgezellenbon- den hebben zich thans tot de patroonsveree- nigingen in het bakkersbedrijf gewend, met de mededeeling, dat zij naar aanleiding van deze wenk van den Minister overleg van patroonszijde hadden verwacht, doch nu dit uitblijft op een conferentie aandringen. Bandijzer tegen het hoofd gekregen Monteur in een garage gedood HAARLEM, 25 Febr. In een garage den Wagenweg is gistermiddag een ongeluk gebeurd, dat den 37-jarigen monteur L. van B. het leven heeft gekost Van B. had een band van een auto gerepareerd en had bij het opzetten gebruik gemaakt van z.g. bandijzers, die tusschen den band ai de velg worden geklemd. Plotseling schoot een der ijzers los en trof den monteur met groote kracht tegen het hoofd, waardoor hij een schedelbreuk op liep. In hoogst ernstigen toestand werd hij naar de Maria-Stichting vervoerd, waar h;j gisteravond is overleden. Boeiketting in de schroef MAASSLUIS, 25 Febr. Het Deensche vrachtschip „Signe" heeft gisteren tijdens mist de ketting van de boei van het vuur schip Maas in de schroef gekregen. Het bergingsvaartuig Bruinvis heeft de boei en het anker, waaraan deze bevestigd was, aan boord van de Signe gebracht Het Deensche vaartuig is daarna door de sleepbooten ..Maas" en „Hoek van Holland" vastgemaakt en 's middags den Nieuwen Waterweg binnengesleept De sleep is op de reede van Maassluis voor anker gegaan. Met behulp van een duiker heeft men de ketting uit de schroef verwijderd. Daarna heeft men de reis voortgezet VOORNAAMSTE NIEUWS flit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De erkenning van het Franco-bewind wordt in de Eerste Kamer bij de begroo- ting van Buitenlandsche Zaken besproken. In de Tweede Kamer wordt de Indische begrooting verder behandeld. De Fransche Minister van Onderwijs Zay is in ons land aangekomen. Het Financieel overzicht behandelt o.m* de hervatting der handelsbesprekingen. Gaat Engeland een tweede „Sueza kanaal" graven In feite heeft Parijs Franco erkent* Londen zal Maandag volgen. Het kabinet-Pierlot in gevaarlijke positie Goebbels over de vooruitzichten op oor* log. Arbeider onder zand gestikt NAARDEN, 25 Febr. Gistermiddag om half vier is de 19-jarige Meyer uit 's-Graveland, die werkzaam was bij een zandafgraving tusschen Naarden en Huizen, onder afval lend zand gekomen en gestikt. Twee arbei ders, die bij hem in de put stonden, waren tijdig weggekomen. Toen zij M. niet zagen, hebben zij met behulp van een derden arbei der getracht den jongeman te bevrijden. Voordat zij de juiste plaats gevonden had den en met het uitgraven gevorderd waren, was een kwartier heengegaan. Een inmid dels gekomen arts kon slechts den dood constateeren. DOOR HEIBLOK GETROFFEN EN GEDOOD D1EMEN, 25 Febr. Aan het einde van Zeeburgerdijk nabij het pontje over Diem onder deze gemeente, waar grondwer ken in uitvoering zijn, is in den laten na middag een ernstig ongeluk gebeurd. Een 35-jarige arbeider, afkomstig uit Utrecht, is hiervan het slachtoffer geworden, man, die werkzaam was bij een heistelling, werd op een gegeven moment door het neer vallend heiblok getroffen en op slag ge dood. POOLSCH NEDERLANDSCH HANDELS BESPREKINGEN DEN HAAG. 25 Febr Begin Maart zullen hier ter stede Poolsch-Nederlandsche onder handelingen beginnen, welke de basis moe ten leggen voor een nieuw handel saccoord tusschen beide landen. N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBAN; VOOR NEDERLAND gerestlgi te GRONINGEN De Bank geeft uit: 3'/2 Pandbrieven a 100% (Koers van om wisse lina lOOVfc (Reel.) OPKLAREND Voor het geheele land: Aan vankelijk betrokken met regen later ge deeltelijk opklarend met nog eenige buien Krachtige tot matige Zuidwestelijke tot Westelijke wind, weinig verandering in temperatuur. STORMWAARSCHUWINGSDIENST Hedenmorgen te 11.10 uur werd ge seind aan alle posten: „Weest op uw hoede". BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 759,2 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 4.6 C. Febr. Zon op 6.56 uur, onder 5.31 uur Febr. Maan op vm. 9,43 u., ond. vm. 0.35 U Eerste Kwartier voorm. 3.46 uur FIETSERS LICHT OP: 26 Febr. Van 's av. 6.01 u. tot 's morg. 6.24 u 27 Febr. Van 's av. 6.03 u.. tot 's morg. 6,22 u GUNNING KANTOORGEBOUW P.Z.EJÏ. MIDDELBURG, 25 Febr. De afbouw van het kantoorgebouw-j,-an de N.V. Prov. Zeeuw- sche Electriciteits Mij. te Middelburg is Vrijdag gegund aan A. J. Hubers te Dor* dreaht, den laaesten inschrijver bij de open bare aanbesteding op 8 Febr. j.l. en wel voor f 139.870. Een postbode, die de brieven niet bestelde Tot flinke gevangenisstraf veroordeeld ASSEN, 25 Febr. De hulpbesteller van do P.T.T. te Emmer Compascuum A. S. had op oudejaarsdag een hoeveelheid poststukken laten verdwijnen door ze onder de sneeuw in een sloot te deponeeren. Deswege had hij voor de Asser rechtbank terecht gestaan Wegens gebrek aan bewijs had de officier van justitie vrijspraak geeischt De rechtbank achtte het ten laste gelegdo echter wel bewezen en veroordeelde verd. tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar en aftrek van preventie ve hechtenis. Wijnhandel André Kerstens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen RIJKS-TELEFOON STROOMEND WARM EN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS HET ONTBIJT-f3-MET BADKAMER -f-4- fijn I die ken ik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1