JUronrr (ümtraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Engeland is met Frankrijk solidair —PEREZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl. No. 6635 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 VRIJDAG 24 FEBRUARI 1939 19e Jaargang a&bErtentieprijjttt: Van 1 tot 5 regels f 1.17'/» Elke regel meer 022'It Ingezonden Mededeelingco van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 De foto's van 't verblijf van 't Prinselijk paar te Grindelwald worden door ons volk met bijzondere belangstelling ontvangen. En die belangstelling geldt vooral Prinses Beatrix, die er zoo kostelijk uitzietNog een aardige opname van 't Prinsesje in gezelschap van haar Moeder en den grooten St. Bernhardshond, met wien zij blijkbaa r de beste maatjes is „Zonder eenigerlei onuit gesproken voorbehoud", verklaart Halifax In antwoord op de vraag van het lid der labouroppositie, lord Addison, of de regeering een verklaring kon afleggen betreffende de betrekkingen tusschen Frankrijk en Engeland, heeft lord Hali fax een rede uitgesproken in het Hoo- gerhuis. Hij zeide o.m.: Het zou een groote dwaling zijn te ver onderstellen, dat eenigerlei onuitgespro ken voorbehoud van eenigerlei aard ge paard ging met Chamberlains woorden betreffende de solidariteit met Frankrijk. Die verklaring was duidelijk en on dubbelzinnig. i. Wanneer ik 't in de bewoordingen van een huiselijke 'vergelijking zou mogen zeggen, dan was de verklaring van den aard dier borden, die wij thans op vele gevaarlijke punten in het land zien: „Halt! Kruising met .voorrangsweg". En dat was de bedoeling er van, aldus Halifax. Er bestaat geen verschil van mee ning over eenig onderwerp tusschen ons en Frankrijk. Bijgevolg was er noch in Frankrijk, noch in dit land eenigerlei verbale bevestiging {van onze solidariteit ojpnieuw noodig. Binnenkort zullen wij de gelegenheid heb ben de solidariteit in het licht te stellen, wanneer wij het hoofd der FransChe repu bliek verwelkomen. Er is nog een punt, waarop ik den nadruk zou willen leggen, n.l. dat de Engelsoh Fransohe solidariteit niet de bedoeling heeft en nooit heeft gehad om eenigerlei bedrei ging van welken aard ook te vormen jegens een derde partij. De staat van dienst der beide regeeringen en de pogingen, die de beide regeeringen in het werk hebben gesteld tot handhaving van den vrede, leveren, naar ik hoop, vol doende bewijs voor de waarheid van deze verklaring. De Italiaansch—Fransche geschillen Wat de ItaliaanschFransche geschillen betreft is het aan den eenen kant zoo, dat deze ons primair niet aangaan. Maar aan den anderen kant hebben zij rechtstreeks betrekking op dit land en nauwe betrek king, omdat wij met Frankrijk de relaties onderhouden, waarover wij zoo juist spra ken en omdat "«dj tevens verheugd zijn, onze betrekkingen met Italië te hebben hersteld en verlangend zijn die te handhaven op een grondslag van zoo volledige hartelijk heid als mogelijk is. Ik moet er op wijzen, aldus minister Ha lifax verder, dat noch de Fransche, noch de Italiaansche regeeringen getoond hebben, verlangend te zijn naar de bemiddeling van een derde partij en natuurlijk kan niets van dien aard verwacht worden, tenzij en totdat beide partijen die wenschen. In feite heeft op dit oogenblik de Italiaan sche regeering nog niet formeel aangeduid wat naar haar meening de nauwkeurige punten zijn van geschil tusschen Italië en Frankrijk. De kwestie is, dat de positie van dit land Vrij vaak in het buitenland verkeerd voor gesteld wordt. Ik heb gezien, dat in het bui tenland verklaard is, dat wij niet alleen wapenen voor veiligheid, maar vcor een preventieven oorlog en er is ook gezegd, dat de regeering wel voorstandster van den crede kan zijn. maar dat er anderen zijn, die voor een oorlog zijn. Een ieder moet zich er thans van bewust zijn, dat er in dit land geen oorlogspartij ls, aldus spreker. Dat wil niet zeggen, dat de menschen ln dit land of Frankrijk zich er van zouden weerhouden om met geweld weerstand te bieden tegen iedere bedreiging van hun leven of onafhankelijkheid, of van wat wij gelooven, dat hun vitale belangen zijn. In dit verband citeerde spreker, hetgeen Hitier geschreven heeft in „Mein Kampf' over de Duitsche vooroorlogsche misreke ningen ten aanzien van den Engelschman en zijn rijk. „Onze hulpbronnen", zoo voegde Halifax hieraan toe, blijiven ontzaglijk en de geest van ons volk is niet gewijzigd. Wij verlan gen geen krachtproef, omdat wij gelooven, dat, terwijl oorlogen in staat zijn meer in wanorde te brengen dan zij ooit geregeld hebben, er geen problemen bestaan, die niet. wanneer goede wil aanwezig is, tot een op lossing kunnen worden gebracht door open hartige besprekingen. De Britsche regeering zou niets liever wil len dan dat de omstandigheden zich zoo zou den ontwikkelen, dat behandeling van de vele kwesties, waarbij wij betrokken zijn, mogelijk zou worden. Aan den anderen kant zal niemand, die den Britschen geest kent. er aan twijfelen, dat, mocht de noodzakelijkheid ons ooit worden opgedrongen, ons volk heden ten dage niet minder hardnekkig zijn vrijheid zal blijken te verdedigen dan ooit tevoren (toejuichingen). Vraagt Uw leverancier „St.Raphaër QUINQUINA 0e fijnste apéritif. DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Holl. Ontbijt vanaf -f 4.— Rustige sfeer in het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Ha» g e k e <-l e |aa» geopend Wat voor de Marine in aanbouw is Een overzichtelijk schema Tal van proeftochten in het vooruitzicht DEN HAAG, 24 Febr. We ontleenen aan een schema over in aanbouw zijnd mate riaal der marine, welk schema is bewerkt door den luitenant ter zee 1ste klasse B. G. van der Werff en is opgenomen in het „Marineblad", dat 2 kanonneerbooten van 126S ton zullen worden gebouwd bij P. Smit te Rotterdam. De proeftochten van deze booten zullen vermoedelijk plaats hebben onderscheidenlijk in September en Novem ber van het volgend jaar. De snelheid zal 13 mdjl bedragen, terwijl de bewapening zal bestaan uit 4 kanonnen van 12 cM in 2 dubbele torens, 4 mitrailleurs van 40 m.m. op dubbelen affuit en 4 mitrailleurs van 12.7 eveneens op dubbelen affuit. Verder zal eenzelfde kanonneerboot wor den gebouwd op de werf Gusto te Srhiedain van welke boot de proeftocht waar-"chijnlijk zal worden gehouden op 2 Januari 1941. Voorts komen nog in aanbouw 20 motor- tonoedobooten van ongeveer SO ton met een snelheid van plus minus 42.5 .nvli f n oen vermoedelijke bewapening van nonnen en 2 mitrailleurs. Een van deze booten wordt me! gebouwd, terwijl de overige wel!- Ver te Jande in licentie worden gebouwd nn stapel zullen worden gezet bij de werf Gusto te Schiedam. Van het verdere reeds in aanbouw zijnde nieuwe materieel kan worden medegedeeld dat de vermoedelijke proeftochten zullen worden gehouden: in Juni 1940 van den bij do Nederlandsohe Scheepsbouw Mij. te Am sterdam in aanbouw zijnden flottieljeleider, resp. op 1 Mei en 1 September 1940 van twee bij de Rotterdamsche Droogdokmaat schappij in aanbouw zijnde torpedoboot ja gers en op resp. 1 Juli en 1 November van het volgend jaar vantwee torpedoboot jagers, waarvan de bouw geschiedt door de Schelde te Vlissingen, begin Maart van den O 20, die op stapel staat bij Wilton-Fijenoord, 10 De cember 1939 van den 0 21 (de Schelde): 10 Maart 1940 van oen O 22 (de Schelde); 10 Maart 1940 van den O 23 (Rott. Droogdok Mij.); 10 Juni 1940 van den O 24 (Rotterd. Droogdok Mij.); 10 October 1940 van den O 25 (Wilton-Fijenoord); 10 September 1940 van den O 26 (Rott. Droogd. Mij.); 1 Febr. 1941 van den O 27 (Rott. Droogdok Mij.), en op 25 Augustus a.s. van een mo- torloodsvaartuig (hulpmijnenlegger), dat in aanbouw is op Boele's Scheepswerven. Ten slotte zal het bij de Rott. Droogdok Mij. sinds 11 September 1937 in aanbouw zijnd artillerie instructieschip „Van Kins- bergen" dat 5 Januari te water is gelaten, waarsohijnlijk begin April van dit jaar zijn proeftocht houden, terwijl de proeftocht van hot op 15 December j.l. bij de Ned. Droogdok Mij. te Amsterdam te water gelaten mijnen legger-instructieschip „Willem v. d. Zaan" op 1 April a.s. is vastgesteld. Dezer dagen hebben wjj medegedeeld, dat verzoeken tot verbindendverklaring van de C.A.O. voor het Schildersbedrijf en voor de Bouwbedrijven waren ingediend. De minis ter van Sociale Zaken maakte thans bekend, dat bezwaren tegen de inwilliging van deze verzoeken resp. vóór 9 en 12 Maart bij hen kunnen worden ingediend. ERKENNING DE JURE VAN GENERAAL FRANCO'S BEWIND Door de Nederlandsche regeering 's-GRAVENHAGE, 24 Febr. De regeeringspersdienst deelt mede, dat aan den agent der regeering bij het bewind van Generaal Franco opdracht is verstrekt, aan dat bewind mede te deelen, dat het door de Ne derlandsche regecring de jure wordt erkend als de regeering van Spanje. Locomotor valt op een schip Door openstaande spoorbrug gereden Geen persoonlijke ongelukken MUNTENDAM, 24 Febr. Gistermid dag is nabij het station Meeden Muntendam een raneeerende locomo tor door de opengedraaide spoorbrug over een der kanalen aldaar gereden, in de diepte gestort en terechtgekomen boven op een passecrcnde tjalk van den schipper J. Amerika, welke op weg was van Veendam naar Winscho ten. De machinist wist nog tijdig van den locomotor te springen en zich al dus in veiligheid te stellen. Het dek van het schip werd zwaar beschadigd, doch van de opvarenden kreeg nie mand eenig letsel. Het ongeluk schijnt te mooten worden toegeschreven aan het feit, dat de machi nist niet, of pas op het laatste oogenblik, heeft bemerkt, dat het brugseln op onveilig stond en de brug was geopend. De brug wachter, die zag wat er ging gebeuren, trachtte den machinist nog te waarschuwen doch tevergeefs. Het sjxiorwegverkeer op de lijn Stadska- naal-Zuiclhrcck, dat over enkel spoor gaat, werd ernstig gestagneerd. De passagiers in beide richtingen moesten voor de plaats van het ongeval den trein verlaten en over een andere brug naar de overzijde loopen, waar zij in een anderen trein hun reis konden voortzetten. Uit Utrecht werd met spoed een kraan wagen ontboden, daar die van Groningen den zwaren last niet kon tillen. Gemeente Kampen contra Pachtkamer KAMPEN. 23 Febr. De gemeenteraad van Kampen kwam in spocdeischende raads vergadering bijeen, teneinde een voorstel van B en W. te behandelen inzake het in beroep gaan bij het gerechtshof te Arnhem tegen de uitspraak van de pachtkamer bij het kantongerecht Zwolle, waarbij 34 pacht- contracten van stadsen-en nietig w, verklaard. Na een bespreking in besloten zitting werd het voorstel van B. en W. met 15 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Het verschil in pachtopbrengst van de 34 erven volgens de door den gemeenteraad vastgestelde regeling en de uitspraak van de pachtkamer bedraagt in totaal rond 19.500.— of 17,4 procent INVAL IN EEN SPEELHOL TE AMSTERDAM AMSTERDAM. 24 Febr. Reeds langen tijd had de politie van het bureau Singel net vermoeden, dat er in het perceel Keizers gracht 639 dingen gebeurden, die niet geheel in orde waren. Bij een inval gisterenmiddag betrapten rechercheurs in een kamer zes mannen, die zich hier om de roulette hadden verzameld, en zichtbaar schrokken, toen zij de politie plotseling voor hun neus zagen staan. Het gezelschap werd meegenomen naar het bureau Singel en nadat proces-vërbaal was opgemaakt, weer op vrije voeten gesteld. Uit de verhooren is göbleken, dat het ge zelschap in het bewuste perceel een kamer had gehuurd om hazard te kunnen spelen. WERKLOOSHEID IN DE WEEK VAN 6 TOT 12 FEBRUARI Percentage dalende Werkloosheid onder jongere mannen 's winters telkens gedaald De directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemid- aeling deelt mede. dat blijkens door het Cen traal Bureau voor de Statistiek verstrekte voorloopige gegevens in de week 6 tot en met 11 Februari 1939 bij gesubsidieerde ver- eenigingen met werkloozsnkas waren aan gesloten 573.604 personen (waaronder 75381 landarbeiders). Van de 498.243 verzekerden, buiten de landarbeiders, was het werkloosheidspercen tage 273 (in de vorige verslagweek, 23 tot en met 28 Jan. 1939. was dit percentage 26.9). Van de 573.604 verzekerden, met inbegrip van de lanoarbeiders. was het werkloosheids percentage 27.0 (vorige verslagweek 27.7). In de overeenkomstige verslagweek van Februari was het werkloosheidspercentage voor alle verzekerden in de laatste jaren als volgt (tusschen haakjes zijn vermeld de percentages, indien de landarbeiders buiten beschouwing worden gelaten): 1932: 30.0 (32.1); 193S: 2S.S (29.3); 1939: 27.0 (212). Op 1 Januari 1939 heeft weder een telling plaats gehad van de bij de gemeentelijko organen der arbeiasbciniddeling ingeschre ven werkloozen, gesplitst naar leeftijdsgroe pen. Uit de hierbij verkregen cijfers blijkt, dat het totaal aantal ingeschreven manne lijke werkloozen in den winter geregeld is gedaald, in het totaal over het drie-jarig tijd vak met 7.7 pet. de daling onder de jongere werkloozen (30 jaar en jonger) was echter veel grooter, n.l. 21.4 pet. Daartegenover steeg het aantal van 31 jaar en ouder met 13 procent. Nog merkwaardiger zijn de cijfers, als men de jongste groepn afzonderlijk beschouwt. De daling bedroeg bij de groep 18 tot en met 24 jaar 26.9 pet en bij de groep jonger dan 18 jaar zelfs 33.6 pet. Radio-reportage uit Grindelwald GRINDELWALD, 24 Febr. Ten behoeve .an de Ned. Chr. Radiovereeniging en de Phohi werd te Grindelwald gisteren t en radio-reportage vervaardigd van het vorste Ujk bezoek aan Grindelwald. De reporters Dr. Max Senger van de Zwitsersche Verkeerscentrale te Zürich, en Fred. Rombach, Nederlandsoh journalist in Zwitserland waren o.a. in de gelegen heid gesteld om enkele opnamen te ver vaardigen aan de lunch der hooge gasten, terwijl eveneens een gesprek werd opge nomen met Hermann Steuri, den privé-ski- leeraar van Prins Bernhard, die het een en ander over zijn leerling vertelde. De Phohi-uitzending voor Oost-Indië ge schiedt Maandagmiddag, de uitzending van de N.C.R.V. vindt plaats Maandagavond a^, te 10 uur. Het verdachte sterfgeval te Rotterdam Baby overleed aan een stuip tengovolge van verkeerde voeding ROTTERDAM, 24 Februari. Eenigen tijd geleden is in een woning aan de Zoutzieder- straat een baby van zes maanden onder ver dachte omstandigheden overleden. Het kind werd dood in het wiegje gevonden, en aan vankelijk had men den indruk dat het kind was gestikt. Ofschoon de moeder bleef ont kennen, dat zij schuldig was aan den dood van haar kind, waren de omstandighedi toch van dien aard, dat zij naar het Huis van Bewaring werd overgebracht. Naar wij thans vernemen, heeft de sectie op het lijkje van de baby uitgewezen, dat het kind niet is gestikt, doch gestorven aan een stuip, tengevolge van verkeerde voe ding. Een restant van de voeding dat zich nog in een fleschje bevond, is destijds in beslag genomen en zal Zaterdag a.s. nader worden onderzocht. De vrouw bevindt zich intussohen nog in het huis van bewaring. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen In de Eerste Kamer is voortgezet de be-* behandeling van de begrooting van Bui- tenlandsche Zaken. De begrooting van Ned.-Indië werd door de Tweede Kamer verder besproken. Te Nunspeet is overleden de kunstschil der Arthur Briët De Nederlandsche regeering erkent het bewind van Franco als regeering van Spanje. Halifax over de Britsch-Fransche soli dariteit Londen en Parijs zullen zeer binnenkort Franco de jure erkennen. Pierlots regeringsverklaring en de kwestie-Martens. IETS KOUDER Voor het geheele land: Meest zwaar bewolkt weer, zonder regen van beteekenis. Iets kouder dan vandaag, meest zwakke wind uit uiteenloopende richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 70S.1 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 7.0 C. PERZISCHE TAPIJTEN 's-GRAVENHAGE, NOORDEINDE 1 HANDGEKNOOPTE OOSTERSCHE TAPIJTEN zijn mooi en niet duur. TEN I E 140c I JTEN I Gelijke havenrechten zijn gewenscht Een adres van de vakbonden ROTTERDAM, 24 Febr. De besturen van den Centralen Bond van Transportarbei ders, de Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders en de Ned. R.K. Bond van Transportarbeiders St. Bonifacius, heb ben een adres aan B. en W. van Rotterdam en Amsterdam gezonden, waarin wordt aangedrongen in overleg te treden met do besturen der andere havengemeenten om te trachten overeenstemming te bereiken over de heffingen der gemeenten op het havenkcer. In het adres wordt de aandacht gevestigd op den ongewensctiten toestand, dat de eene gemeente tegen de andere met haven rechten concurreert, en op de nadeelen, die daarvan voor de gemeenschap het gevolg zijn. Adressanten zijn van oordeel, dat het vaststellen der heffingen op zooveel moge lijk gelijken grondslag gewenscht is. Voor het overleg hebben zij in de eerste plaats op het oog de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. DROEVIG ONGEVAL VLAARDINGEN, 24 Febr. Het1^-Jarig dochtertje van P. Groeneveld, waterstoker aan het Westnieuwland alhier, viel Woens dag van de trap in een teil heet water. Met ernstige brandwonden aan het achterlijfje werd de arme kleine naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze gisteren aan de be komen verwondingen is overleden. Gisternamiddag is Ds A. C. Rullmann. missio nair Dienaar des W oor ds van de Geref. Kerk van Rotterdam te Poerwo- kerto en benoemd docent aan de opleidingsschool te DjocJakarta, met zijn gezin per Lloyd Rapide naar Marseille vertrok ken om de terugreis naar Indië te aanvaarden. Vlak vóór het vertrek hebben wij deze foto ge maakt. Op den hoek van de tafel zit Ds Rullmann. naast hem staat zijn echt- genoote. Aan zijn rechter hand zit Ds D. Poll. van Rijsoord. de Zendings- deputaat. Onder de aan wezigen merkten wij ver der op Ds G. Bouwmees ter (staande geheel links en Ds f. Verkuijl. miss. Dienaar des Woords voor de stude rende Oos terlingen. die binnenkort zal vertrekken (zittend naast Ds Poll).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1