•ttinunr geitertw CToitrant N Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Chamberlain zoekt: „Vrede door kracht!" FISK safti-flight, een bijzondere b I V StontiimEMsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per weekq.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad VU CT. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 gtïrtjertentitprtjjen: Van t tot 5 regels I.171/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 NO. 6634 DONDERDAG 23 FEBRUARI 1939 19e Jaargang KRASSE AFWIJZING Men laat van sociaal-democratische zijde geen gelegenheid voorbij gaan om de Roomsoh-Kath. Staatspartij er op te wijzen, 'dat zij slechts één woord heeft te spreken om hechte samenwerking tusschen deze twee grootste politieke partijen in ons land te verkrijgen en daarmee de oplossing van het moeilijkste probleem, dat der werkloos heid, mogelijk te maken. Een enkel roomsoh-katholiek orgaan is blijkbaar onder de bekoring van dit telkens herhaalde aanbod gekomen. Het schijnt een groot parlementair conflict te willen forcee- ren, in de hoop, daarna te kunnen geraken tot een zgn. program-ministerie, Rood- Roomsch van origine, in staat en bereid om zoowel het vraagstuk der werkloosheid als dat van het benarde onderwijs tot oplossing te brengen. Deze bom is echter precies verkeerd ge- Sprongen. Het overig deel der Roomsch-Kath. pers schijnt juist door deze suggestie de mogelijkheid van rood-roomsche samenwer king verder van zich ai te werpen dan ooit het geval is geweest. Met name de Neerlan- 'dia-pers, welke een breed terrein in ons land bestrijkt, drukt zich zeer kras uit als ze spreekt van een „onmogelijke samenwer king". Zeer zakelijke argumenten worden voor Üeze krasse afwijzing aangevoerd. Zeker, men heeft bezwaren tegen de Regeerings- politiek, maar „een Roomsch-Rood Kabinet is o.i. onder 'de gegeven omstandigheden niet in staat 't .vraagstuk der werkloosheid tot een oplos sing te brengen, doch bovendien zou een dergelijk samengaan van principieele tegen standers de parlementaire democratie in ons land onderwerpen aan een krachtproef, [waartegen zij niet bestand zou blijken". Voorts mag men niet vergeten, dat roode leiders geen ministersportefeuille kunnen aanvaarden zonder toestemming van een 150 partij-propagandisten en vakvereenigings- bestuurders. Het Kabinet zou in feite (men lette op België) steeds onder oontróle staan [van dit „socialistische romipparlemient"; over zijn lot zou niet in de Kamers, maar in de socialistische partij vergaderingen be slist worden. Ooik mag tegenwoordig niet vergeten wor den, dat zoo'n kabinet „ons land al dade lijk ook op het terrein der buitenlandsche politiek, 2»u steken in een wespennest, waar bij ons onafhankelijk bestaan als volk groot gewaar zou loopen". De conclusie luidt dan ook zeer positief: „Niet alleen uit liefde voor de reohtsche Samenwerking derhalve, die overigens op principieele gronden onze voorkeur ver dient, maar om nog vele andere redenen achten wij een samenwerking met sociaal democraten onder de huidige omstandig heden verwerpelijk. Ook de leiders der S.D.'A.P. zullen bij rustig nadenken wellicht begrijpen, dat dc kans op samenwerking met de katholieken blijkbaar voor goed verkeken Is". Een prettige boodschap is dit niet voor het e.k, roode congres. Een centraal vliegveld Toch bö Leiderdorp? Minister van Dijk heeft gisteren in de Eerste Kamer een mededeeling gedaan, die er op schijnt te wijzen, dat, na de uitspraak van de Tweede Kamer inzake de Vliegveld- kwestie, de Regeering zidh heeft beraden over haar stanpunt en een modius-vivendi' gevonden heeft. Zooals bekend, heeft Defensie besloten tot <ien aanleg van een militair vliegveld bij iValkenlburg, tusschen Leiden en Katwijk, nu, in verband met de houding van het Rotter- damsdhe Gemeentebestuur, de bestemming daartoe van Waalhaven onzeker was gewor den. Tevens was .bekend, dat de Regeering al had uitgemaakt, dat van een centraal vlieg veld bij Leiderdorp niets meer kon komen, omdat dit te dicht in de buurt van het mili taire vliegveld van Katwijk zou liggen. De te voren tot uiting gekomen bezwaren tegen de bodemgesteldheid bij Leiderdorp werden hieihij niet meer tot uiting gebracht. De mededeeling van Minister van Dijk, dat besloten is voor het vliegveld te Valkenburg een bepaald type vliegtuigen aan te wijzen, waardoor de burgerluchtvaart onder Leider dorp geen bezwaren van de nabijheid van een militair vliegveld zal ondervinden, wekt het sterke vermoeden, dat er thans binnen kort wel een oplossing zal worden aangege ven, die aan het verlangen der Tweede Ka mer voor een werkelijk centraal vliegveld Voldoet. Wij nemen aan, dat het de bedoeling is op het militaire vliegveld te Valkenburg dan meer eenvoudige typen van militaire vlieg tuigen te stationneeren, zulke machines nl., die alleen bij goed zicht vliegen en dus in ongunstiger omstandigheden nimmer de bur gerluchtvaart kunnen hinderen of in gevaar brengen. yiieger-officier overleden Geval van hondsdolheid? BANDOENG, 22 Febr. TAneta)'. Gister avond overleed in het militair hospitaal te Tjimahi de 28-jarige le luitenant-vlieger P. M. C. Dee'leman, van Kalidjati, naar gemeld aan de gevolgen van hondsdolheid. Aneta informeerde bij het militair hospi taal, dat echter geen bijzonderheden kon verstrekken, doch mededeelde, dat de diag- hose niet £gker is. Het slachtoffer werd niet Hoor bet instituut Pasteur behandeld, Schip getorpedeerd bij de Azoren? Een geheimzinnig radiobericht CHATHAM (Massachusetts), 22 Februari. Een schip, dat aangeduid wordt als P.E.C.C., heeft draadloos geseind, dat het getorpedeerd is door een onbekenden onderzeeër op 200 mijl ten zuiden van de Azoren. De letters P.E.C.C. zouden de draadloo- ze roepletters kunnen zijn van het schip, ofschoon niets gevonden kan worden in de bestaande nomenclatu ren ten aanzien van zoo'n sein. Het bovenstaande bericht is opgevangen door de Radio Marine Corp. Het was afkom, stig van het s.s. „Tulsa", dat hier nog aan toevoegde, dat het schip in zinkenden toe stand verkeert op een plaats, die aangeduid wordt als 32 graden 10 min. n.b. en 37 gra den w.l. De Tulsa heeft het zinkende schip, dat S.O.S.-signalen uitzond om 13 uur Green- wichtijd, niet geidentificeerd. De Tulsa tracht weer met het schip in verbinding te komen. Het Marinehoofdkantoor van Boston merkt op, dat roepletters die met een P beginnen, gewoonlijk gebruikt worden door Nederlandse he schepen. Intusschen deelt men ons te bevoegder plaatse te Den Haag het volgende mede: De roepletters P.E.C.C. waren tot Mei 1936 de roepletters van de„Flandria", toebehoo- rende aan de Kon. Hollandsche Lloyd. De „Flandria" is in Mei 1936 in Italiaanschc handen overgegaan en sindsdien is aan geen enkel Nederlandsdh schip deze roepnaam gegeven. Om deze reden kon onze zegsman niet aannemen, dat in dit geval van een Neder- landsch schip sprake zou zijn. Een mystificatie? Het Britsche mailschip „Empress of Austria" en het Grieksdhe s.s. „Mount Pelio" hebben draadloos gemeld, dat zij zich op weg naar de plaats hebben begeven, weike in het S.O.S.-bericht van het .getorpedeerde" schip werd genoemd. De „Empress of Austria" heeft later ge seind, aldaar te zijn aangekomen, maar geen spoor van eenigie wrak hebben gevonden! Een Engelsche tankboot? NEW-YORK, 23 Febr. (Reuter). De Radio Marine Corporation heeft medegedeeld, dat het signaal „Pecc" vermoedelijk verkeerd is verstaan. Wellicht is bedoeld het Britsche petroleum tankschip „Pecten", dat eigendom is van de Anglo Saxon Petroleum Company. Niet breed gezien Een gemeenteraad had besloten aan agenten van politie een toelage van ló per jaar te verleenen voor het bezit van het diploma eerste hulp bij ongelukken. De minister van Binnenlandsche Zaken heeft laten weten dat hij tegen dit besluit bezwaar heeft, daar volgens hem het bezit van de noodige vaardigheid en geschikt heid in het verleenen van eerste hulp bij ongelukken mag gerekend worden tot de gewone eischen aan een ambtenaar van politie te stellen en een toelage voor het bezit van het bewuste diploma hem niet juist voorkomt Deze opvatting, zoo schrijft de r.k. Volkskrant van den minister, lijkt ons aan den smallen kant Ze is eei afschrikkend dan opwekkend tot het venverven van kundigheden, die men nu wel tot de gewone eischen van den politiebeambte kan rekenen, maar die aan de betrekking allesbehalve inhae rent zijn. Wat een gemeentebestuur in het belang van de burgerij wenscht aan te moedigen tegen iets meer dan een kwartje in de week. moest de minister uit verkeerd be grepen zuinigheid niet schrappen. AUDIËNTIE VAN H.M. DE KONINGIN 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. H.M. de Ko ningin heeft gistermiddag te vijf uur audiën tie verleend aan een vijftigtal officieren van zee- en landmacht die aan H.M, werden Voorgesteld, De kleine Prinses Beatrix in den kin* der wagen op sledeijzers tijdens een tochtje met H.K.H. Prinses Juliana in de fraaie omgeving van Grindelwald. Een ongeval, dat goed afliep IJSSELMONDE, 23 Febr. De 24-jarige bouwarbeider W. V., in dienst bij de firma Gebr. C. en W. Oudenaarden alhier, is bij zijn werkzaamheden als door een wonder aan den dood ontsnapt. V. was bezig de stelling rond het in aan bouw zijnde woonhuis van den heer J. de L., aan den Oostdijk. een z.g.n. „stelling hoogte" hooger te leggen. Hij hield daarbij een z.g.n. korteling boven zijn hoofd. Hier bij is de korteling uit zijn hand gevallen en op zijn hoofd terecht gekomen, waar door hij het bewustzijn verloor. De man gleed uit, doch schoot met zijn beenen tus schen het dwarshout der stelling en een plank en bleef hierdoor boven den grond hangen, met zijn hoofd naar beneden. Na dat hij ongeveer 20 minuten zoo gehangen had, werd hij door een der omwonenden gevonden, en direct uit zijn benarde positie gered. V. heeft een lichte hersenschudding bekomen. Zijn toestand is thans vooruit gaande. Waarschijnlijk zal hij geen nadee- lige gevolgen van dit ongeluk ondervinden. Opdracht van veertien millioen voor Nederlandsche onderneming CARACAS, 23 Febr. Op 16 Febr 1939 werd te Caracas de aanbesteding gehouden voor een zeer groot waterbouwkundig werk, n.l. de verbetering en uitbreiding van de haven werken te La Guaira (Venezuela). Hiervoor schreven tien firma's in, onder wie twee Ne derlandsche ondernemingen. Ondanks de scherpe buitenlandsche con currentie wist een Nederlandsche firma, de N. V. Aannemersbedrijf v. h. Firma T. ten Breejcn van den Bout te Berg en Dal de be langrijke opdracht te verkrijgen. Het werk zal drie jaar vorderen. De kos ten zullen omgerekend in Nederlandsche valuta ongeveer veertien millioen gulden bedragen. Een bestaande pier moet verlengd worden, e«n tweede pier moet geheel wor den gebouwd en voorts moeten twee kaden worden aangelegd terwijl de haven oip een bepaalde diepte moet worden uitgebaggerd. Alle ingenieurs, die het werk leiden zul len Nederlanders zijn, evenals het overige technische en opzichthoudende personeel voor de bediening van het materiaal, dat uit Nederland naar Venezuela zal worden over gebracht. Spoorwegboomen in Amsterdam te vroeg geopend Bestuurder van dieseltrein voorkomt catastrofe AMSTERDAM, 23 Febr. Gisten.-. tc 10.40 uur waren de boomen van den spoor wegovergang aan de Linnaeusstraat geslo ten. Nadat een losse locomotief naar het Centraal Station was gepasseerd, werden de boomen welke het verkeer in de richting Watergraafsmeer doorlaten geopend, en ei- bevonden zich reeds een groot aantal per sonen en voertuigen midden op den over weg, toen in volle vaart oen Dieseltrein van Utrecht, welke volgens de gewone dienstregeling den overweg van het Cen traal Station naar het Weesperpoortstation moest passeeren, naderde. De bestuurder van den electrischen trein wist door krachtig remmen een catastrofe te voorkomen. De trein kwam vlak voor den overgang tot stilstand. Het is nog niet uit gemaakt, om welke reden de spoorweg wachter de boomen, waar het hier een te verwachten trein van de dagelijksche dienstregeling betreft, heeft geopend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Door aanhangwagen overreden Jongen te Rotterdam op slag gedood ROTTERDAM, 23 Febr. Gisteravond om streeks half zes werd de zestienjarige J. A. van Groningen, gewoond hebbend aan den Soetendaalscheweg, op de Meent nabij het Postkantoor, toen hij werd aangereden door een onbekend gebleven wielrijder, overreden door een juist passeerenden aanhangwagen, welke was gekoppeld aan een vrachtauto van de Heinikens Bierbrouwerij, welke be stuurd werd door den 36-jarigen chauffeur M. H. aan de AeLbrechtskade. De jongen werd op slag gedood. Het lijk is per auto van den Geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd. DE VROUWEN V.U.HULP EN Dr COLIJN Mevr. VerdamOkma, presidente van het Comité Vrouwen-V.U.-hulp, heeft on langs in een gesprek met dr Colijn gevraagd naar zijn gedragslijn bij den komenden 70en verjaardag t.a.v. huldigingen. ZKxc. heeft geantwoord: „Ge weet, ik wil van eenige huldiging niets weten ,maar voor eén maak ik een uitzondering, dat is Vrouwen V.U. hulp". Op mijn vraag cf ik hieraan bekend heid mocht geven, antwoordde ZKxc. beves tigend. .Onze wapenen bedreigen niemand" Vertrouwen de beste basis voor herstel Chamberlain heeft te Blackhurn een rede uitgesproken, waarin hij een be roep heeft gedaan op Groot-Brittannië, om de politiek der regeering van „vrede door kracht" te steunen. Schepen, geschut, vliegtuigen en muni tie, aldus spreker, verlaten thans in voort durend toenemende hoeveelheden en toene mend aantal onze werven en fabrieken en onze positie is thans, vergeleken bij een paar maanden geleden, geweldig versterkt. Niets wat wij kunnen doen, kan den bur gers volkomen bescherming geven tegen aanvallen uit de lucht, doch wij kunnen veel doen om hun doeltreffendheid te ver minderen, paniek te voorkomen, de ge vechtskracht te verzekeren. Hij zeide te hebben opgemerkt, dat een aantal critici zeer stellig verklaren, dat sta len schuilplaatsen, welke aangeschaft wor den en waarvoor de kosten 20 millioen pond bedragen, geen bescherming geven tegen directe treffers. Deze schuilplaatsen moeten volgens hen worden opgegeven en in plaats daarvan moeten schuilplaatsen worden in gericht, die zóó diep onder den grond lig gen, dat zij door geen enkele bom kunnen worden getroffen. Wanneer men de zaak zou overdenken, zou men zien, dat het niet zoo eenvoudig is. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dergelijke diepe schuil plaatsen binnen te gaan zonder paniek of overijling. Een directe treffer bij den in gang zou veel slachtoffers eischen. De regeering heeft nog geen definitief besluit kunnen nemen over de kwestie van diepe bomvrije schuilplaatsen, doch intus schen is het volgens spreker zeer zeker juist voort te gaan met de splintervrije schuilplaatsen. Chamberlain dankte de vaderlands lievende mannen en vrouwen, die zich reeds hadden opgegeven om deel te ne men aan den vrijwilligen nationalen dienst. Zij helpen het land op drie ma nieren: 1 Door Üe wereld ?e foönerc-, da? wij hier te lande, op vrijwillige dienst neming kunnen rekenen, waardoor dwang niet noodig is. 2. Door de bevolking het vertrouwen te geven, dat indien gnrust zou komen, wij zouden weten, hoe daaraan het hoofd te bieden. 3. Door er op foitelijke wijze aan mede te helpen, den oorlog te voorko men, daar hoe beter wij voorbereid zijn, hoe minder waarschijnlijk het zal zijn, dat iemand ons zal aanvallen. Er zijn echter nog steeds hiaten en Cham berlain liet dan ook een oproep hooren, zich ook verder vrijwillig aan te melden. De groote bedragen, voor de herwapening vereischt, zullen alle de geweldigheid on zer financieele bronnen duidelijk maken, die ons niet alleen in staat stellen, derge lijke kolossale bedragen te vinden, doch ook te overwegen, hoe deze uit te geven zonder op merkbare wijze het vertrouwen te ver storen, dat de basis van onze financieele kracht is. „Wanneer wij nagaan" zoo ging Cham berlain voort, „dat, hetgeen wij thans over wegen, een inspanning voor dit land alleen is, zonder daarbij rekening te houden met de bijdrage, welke, indien de nood aan den man zou komen, door de groote dominions of door onze bondgenooten en vrienden buiten het Britsche rijk zou geleverd kun nen worden, kunnen wij de woorden begrij pen van onzen Shakespeare: wanneer de drie hoeken van de wereld de wapens op vatten, zullen wij hen treffen. Ik spreek deze woorden niet uit pocherij en nog minder in een geest van agressie. Onze wapenen bedreigen niemand en wij hebben ook geen andere gedachte, dan van vriendelijkheid jegens eenig ander volk ter wereld. Mijn eigen meest ourechte wensch is de vestiging van den vrede te zien en het ver trouwen, dat hij bewaard zal kunnen blij ven. Ik geloof, dat zoodra dit vertrouwen in aanzienlijke mate zal zijn verkregen, het mogelijk zal zijn, over te gaan tot do taak der ontwapening door algemecne overeen komst. Geen land gaat voor de aardigheid over tot dezen ruïneuzen vorm van uitgaven. Men doet dat, omdat men bevreesd is voor hetgeen zou gebeuren, indien men ontwa pent. Neem deze vrees weg en automatisch zal ontwapening volgen. De plaag der werkloosheid Sprekende over de jongste toeneming der werkloozencijfers, zeide Chamberlain, dat de werkloosheid, ondanks het bewapenings program, benauwend hoog blijft en dat het niet aan twijfel onderhevig is, dat de be langrijkste reden daarvan gezochtt moet worden in bezorgdheid over den internatio nalen toestand. Opmerkende, dat zelfs een kleine verbe tering in den handel over het algemeen de werkloosheid meer doet afnemen, dan alle kunstmiddelen, verklaarde de premier, dat het een veelbeteekenend feit was, dat de verminderde internationale spanning, na de einde Januari door den Duitschen rijks kanselier gehouden redevoering, direct in alle deelen des lands gelijktijdig een ver betering in de handelsberichten had te voorschijn gebracht Deze omstandigheid, gepaard aan het vooruitzicht op een spoedig einde van den Spaanschen oorlog en verscheidene andere aanwijzingen, moedigen mij, aldus Cham berlain, aan, in de hoop, dat het den han del gegeven zal zijn, zich dit jaar op onge stoorde wijze te ontwikkelen. Ons doel bij onze buitenlandsche politiek is niet alleen een meer gevestigde vrede naar den geest doch ook een toenemende werkgelegenheid. De verhouding tot Duitschland Chamberlais voegde hieraan toe, dat hij de onlangs tusschen de Duitsche en Brit sche kolenindustrieën gesloten overeen komst welke gevolgd zal worden door on derhandelingen tusschen de vertegenwoor digers der Britsche en Duitsche industrieën, In het algemeen, ten zeerste toejuicht Bovendien zal de minister van handel de volgende maand een bezoek aan Berlijn brengen en op deze wijze door persoonlijk contact, hetwelk reeds zulke kostbare resul taten heeft opgeleverd, deze poging verder bevorderen. Deze toenadering door den handel, waar bij beide partijen gemeenschappelijke be langen hebben, zou wel de snelste en beste manier kunnen blijken te zijn om een beter begrip tusschen Groot-Brittannië en Duitschland tot stand te brengen. „Ik ben het eens met de de vorige maand door Hitier gesproken woorden." aldus Chamberlain, „toen hij zeide, dat samen werking tusschen onze volken in volledig vertrouwen voor elkander voor de geheelc wereld geluk zou beteekenen. Vertrouwen wordt niet in één dag gebo ren en wanneer het eens verstoord is. is er veel tijd voor noodig het te herstellen. Doch een weinig goede wil aan beide zij den heeft een wonderlijk heilzaam effect en ik voor mij bezie de toekomst met dc groote verwachting, dat deze gelukkiger zal blijken te zijn, dan het verleden." VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen De begrooting van Defensie is door dc Eerste Kamer goedgekeurd. In de Tweede Kamer is de behandeling van de begrooting van Ned. Indië voort* gezet, waarbij de motie Stokvis is ver* worpen. Te Amsterdam zal een spoorwegten* toonstelling gehouden worden ter gelegen* heid van het eeuwfeest der Nederlandsche Spoorwegen. Chamberlain spreekt opnieuw over Engelands krachtsinspanning. Is er een onbekend handelsschip ge* torpedeerd? China zorgt voor nieuwe militaire for* maties. WEINIG VERANDERING Voor het geheele land: Aan* vankelijk gedeeltelijk opklarend, morgen weer toenemende bewolking met eenigen regen, meest matige wind uit Zuidelijke richtingen, weinig verandering in tem* peratuur. STORM WAARSCHUWINGSDIENST Hedenmorgen om 8.05 werd geseind aan alle posten: „attentiesein neerhalen'*# BAROMETERSTAND Stand vanmogen half twaalf 744.6 TÏIERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 8,2 C. Voor veeleischenden: T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE - ALMELO (Reel) HET RESTAURANT VAN I „SEINPOST" SCHEVENINGEN is ook gedurende de wintermaanden geopend. Wij verzorgen steeds met zorg Uw menn. (Reel.) Dr. H. Nanning't TAN D PA STA In tuben van 25 en 60 ets. Neerlands beste Tandpasta I 125-JARIGE BIJBELGENOOTSCHAPPEN Dit jaar vieren oanige Bijbelgenootschap pen hun 125-jarig bestaan. Den 29sten Juni 1814 werd het Bijbelgenootschap te Amster dam gesticht. Te Elberfeld werd op 13 Juli 1814 het Bergische Bijbelgenootschap opge richt; te Hannover op 25 Juli het Hannover- sche Bijbelgenootschap; te Berlijn op 2 Aug. het Pruisische Hoofdbijbelgenootschap: te Dresden eind Augustus het Saksische Hoofd bijbelgenootschap: eind 1814 dan nog het Bijbelgenootschap Hamburg-Altona en ten slotte nog te Iserlohn het Markische Bijbel genootschap. Officieele Berichten ONDERSCHEIDINGEN DEN HAAG. 23 Febr. H. M. de Koningin neet» mevrouw de douairière G. O. Gravin van Lyn don van Sandenburg geboren baronesse van NagelLvan AmP,3en' srootroeoetercfi-honoralre mej. J. H. Chambers waarnemend deurwaarder bU de arrondlsse- ments-rechtbank te Arnhem, ter standplaats Terborg. Als zoodanig ls aangewezen A. M. Ro- »Un. candldaat-deurwaarder to Amsterdam. RECHTSWEZEN ls tot griffier bU het Kantonge*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1