Jüktutrr £Hitsrijr CTouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken RYNBENDE FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles b'ij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 NO. 6632 DINSDAG 21 FEBRUARI 1939 19e Jaargang TE HARD VAN STAL Indien het voegzaam is aldus van raadsman der Kroon te spreken, dan zou den we willen zeggen, dat de Minister van .Onderwijs bij de verdediging van zijn be grooting: dezer dagen in de Eerste Kamer te hard van stal is geloopen. Drie dingen staan voor ons vast. Ten eprste, dat dit departement wel eenige uit gaven doet, welke niet strikt noodzakelijk zijn en o.i. in schril contrast staan met de werkloosheid, welke er onder de onderwij zers heerscht Ten tweede, dat de Minister slechts door linancleele overwegingen wordt gedwongen om met name de leerlingenschaal ongewij zigd te laten. Ten derde, dat hij op veelszins voortreffe lijke wijze zijn beleid heeft verdedigd tegen vaak onbillijke critiek, welke met de finan cieels factoren geen rekening houdt, en die zich od onbehoorlijke wijze beriep op de verslagen der onderwijsinpectie. Deze verslagen winden er meestal geen 'doekjes om. Menig inspecteur spreekt on verbloemd van het groote nadeel der .volle klassen en prijst de kweekelingen met acte en veel arbeidslust, doch zonder rede lijke vergoeding, als helpers in den nood. Zonder deze hulp-onderwijzers zou in menige school van behoorlijk onderwijs geen sprake kunnen zijn. Dat zeggen de inspecteurs ronduit; en wij zien niet in, dat zij hierbij hun bevoegd heid en hun opdracht om hun meening over het peil van het onderwijs te zeggen, overschrijden. Maar de critici gaan te ver, als zij deze beschouwingen tegen den mi nister uitspelen, want de inspecteurs bezien de dingen alleen van hun standpunt en laten de mogelijkheid om verbetering te brengen onbesproken. Het ligt niet op hun weg om over de financieele uitvoerbaar heid van klasse-verkleining te spreken. Wanneer dus de Minister de Kamer voor houdt, dat deze de uitingen van de ambte naren niet mag misbruiken om hem te be strijden, dan zeggen wij: „accoordl" Maar de bewindsman gaat o.i. te ver als hij zegt: wanneer men deze verslagen aldus ge bruikt, .zal ik aan de ambtenaren opdracht moeten-geven,an.ders. te_schrijven, omdat ik niet verkies als Minister door mijn eigen Ambtenaren tuaschen dg beenen te worden geloopen". Wij zouden willen vragen: wat beteekent 'dit dreigement? Wil de Minister aan de in specteurs opdragen om voortaan te schrij ven: „de klassen zijn volstrekt niet te groot om goed onderwijs te kunnen geven en de kweekelingen met akte zijn totaal over bodig?" Dkt kunnen wij ons niet voorstel len. Het constateeren van nadeel ten ge volge van bezuinigingsmaatregelen is geen critiek op het beleid van den Minister; dit zou het zijn als in de verslagen de nood zaak der bezuiniging ontkend werd of wan neer men de regeering verwijten deed. Maar >vij gelooven niet, dat zóó over deze dingen geschreven wordt. Ambtenaren gaan soms verder. Vergissen We ons niet, dan heeft een thesaurier-gene raal van Financiën wel eens betoogd, dat de regeering te slap was in het bezuinigen en men heeft het hem niet kwalijk ge nomen. De Arbeidsinspectie heeft er meer dan eens op gewezen, dat het toezicht onvol doende was en het aantal ongevallen dus toenam wegens ingevoerde bezuinigingen. Niemand neemt hier aanstoot aan, om- 'dat het beleid der regeering niet aangeval len wordt. En dit geschiedt ook niet, in dien een onderwijsinspectie de aandacht vestigt op de noodlottige gevolgen der be zuiniging, zonder zich uit te laten over de noodzakelijkheid daarvan. De minister zelf is' overtuigd van dit nadeel; hij be strijdt deze stelling ook niet, doch toont al leen aan, dat het thans niet anders kan. Maatregelen tegen de ambtenaren zijn 3an ook niet noodig. Werkzaamheden aan den Noordoostpolder hervat LEMMER, 21 Febr. Met de hervatting der inpolderingswerkzaamheden van den Noordoostpolder is te Lemmer- weer een aanvang gemaaku Het ligt in de bedoeling van het syndi caat Noordoostpolder dat, na de gunning van nog 4 k.m. aansluitenden ringdijk, nu nog 5 k.m. moet leggen, dit jaar met dat werk gereed te komen. Bovendien moeten er nog 3y2 k.m. kanaal, deel uitmakend van het hoofdkanaal, door den polder, worden gebaggerd. Aan de M.U.Z. (Maatschappij tot uitvoe ring van Zuiderzeewerken) is de baggering van 35 k.m. van dit kanaal opgedragen, terwijl den heer IJ. van Wijngaarden, deel genoot in bovengenoemd syndicaat, het bag peren van ongeveer 25 k.m. kanaal, als mede de bodemverbetering van een opper vlakte grond, waar in de toekomst het hoofddorp zal worden gebouwd, is toege wezen. Voor dit werk moet er 3Vfe mdllioen M3 grond verwerkt worden. 's-GRAVENHAGE, 21 Febr. H. M. de Ko ningin is gisteravond omstreeks half elf per auto van Het Loo op het paleis Noord- einde aangekomen. Minister de Wilde gewond Bij auto-botsing te Montfoort Geslipt door gladheid van den weg MONTFOORT, 21 Febr. Op den provincialen weg Montfoort De M e e r n, op de brug over den IJssel, zijn vanmorgen omstreeks half negen, twr auto's, doordat een der wagens gevolge van de gladheid van den weg slipte, tegen elkaar gebotst. In een der wagens, komende uit de richting Den Haag, zaten de mi nister van Financiën, Z.Exc. mr J. A. d e W i 1 d e en de administra teur, hoofd van den rijksgebouwen dienst, J. C. E. baron van Lyn- d e n, die zich op weg naar Gro ningen bevonden. Minister de Wilde liep eenige snijwonden aan het voorhoofd op, terwijl baron van Lynden klaagde over inwendige pijnen. In de andere auto, een militaire auto, komend uit de richting Utrecht, zaten eenige miVtairen. Geneeskundige hulp uit Mont foort was spoedig ter plaatse. De Departementsauto werd ernstig be schadigd. De verwondingen, welke Z.Exc. heeft op- geloopen, zijn gelukkig niet van ernstigen aard. De Minister en baron Van Lynden werden ondergebracht in de nabij de p van 't ongeval gelegen boerderij „Reehorst". Daar heeft dr F. V e r h e ij d e n, uit Mont foort, den Minister en baron Van Lynden voorloopig onderzocht Hij heeft toestemming gegeven, dat beide heeren naar Den Haag terugkeeren. De Minister zou per gewone auto kunnen reizen, doch daar baron Van Lynden over pijn in den rug klaagde, achtte men het beter, dat de terugkeer per ziekenauto zou geschieden. Met een dergelijk voertuig zou den ae heeren daarop naar de residentie terugkeeren. Jongen onder zand bedolven en gedood BAKEL, 21 Febr. Giste ra ami didiag wi oen ige jongens op den Zandeoheberg te Bakel aan het spelen. De knapen hadden een kuil gegraven. Plotseling zakte een heuveltje boven de gegraven kuil in, waar door de 12-jarige K., die zich daar in bevond, werd' bedolven. Zijn makkers waarschuwden omm.iddeJ.lijk de buurtbewoners, diie- spoedig ter plaatse waren en alle pogingen in het werk stelden, dien jongen te bevrijden. Intusschien was ook een geneesheer gewaarschuwd. Toen deze ter plaatse kwam, had men den knaap be vrijd. Geneeskundige huilp mocht echter niet meer baten. De dokter constateerde dien dood door verstikking. Arbeider in brand geraakt en ernstig gewond MONTFOORT, 21 Febr. De 26-jarige pom- per W. de Vries, uit Montfoort, in dienst Van de Amsterdamsche Ballast-Mij, welke firma werken uitvoert voor de wegverbete- ring Den Haag—Utrecht, had vannacht dienst bij deze werken in de buurtschap Achthoven. Zijn werk bestond in het leeg pompen van een put De man is met een gasolinelamip in een wachthuisje gaan zit ten en in slaap gevallen. Door nog niet be kende oorzaak is brand ontstaan, met het gevolg, dat De Vries vanmorgen bewuste loos en met ernstige brandwonden overdekt werd aangetroffen. Het slachtoffer, wiens toestand hoogst ernstig is, is naar het Rijks klinieken te Utrecht overgebracht. RHODOS, 21 Febr. De Sportvliegers Rous en Heymans zijn gistermiddag op hun vlucht naar Indiè tot Rhodos gekomen. Des morgens om half zeven startten zij uit Brin- disi. Zij zetten hun vlucht voort naar Athene waar zij een tusschenlanding maakten. Van hier vlogen zij verder over de Egeische zee- en daalden om vijf minuten over half vier op het vliegveld van Rhodos. Zware regen buien waren oorzaak, dat. zij hun vlucht niet verder vervolgden. Achteruit in de Ring vaart gereden Twee broers uit Lisse verdronken Andere inzittenden wisten 'zich te redden LISSE-, 21 FebT. Om drie uur van nacht is van den Lisserdijk een auto in de Ringvaart van de Haarlemmermeer gereden. Twee van de vier inzittenden zijn daarbij verdronken. Aan de?i Lisserdijk staat het café van den heer Faas, waar gisteravond op vroolijke wijze vastenavond werd gevierd. Laat in den nacht wilden de gebroeders Pijpen uit Hillegom, ongeveer 25 en 26 jaar oud, nog een bezoek aan dit café brengen. Zij bestel den hiertoe een taxi uit Hillegom en de chauffeur van dezen wagen nam nog een zijner vrienden een zekeren I. uit Hillegom, mede, die naast hem plaats nam. De gebroe ders Pijpen gingen achter in de auto zitten, welk gedeelte door een tusschenruit van de chauffeursplaats is gescheiden. Toen men om kwart voor drie bij het café van den heer Faas kwam, bleek deze zaak gesloten te zijn. Men probeerde den caféhouder te wekken en hem te bewegen de late bezoekers alsnog toe te laten, doch de heer F. weigerde dit en hield zijn ^aak gesloten. De nachtelijke bezoekers konden daarom niets anders doen dan naar huis terugkeeren en daarvoor trachtte de chauffeur de auto op den dijk te draaien. Waarschijnlijk ten gevolge van den dikken mist is hij bij het draaien echter van den dijk in het water van de ringvaart van de Haarlemmer meer gereden. De chauffeur en zijn vriend wisten zich door het open staand portierraam uit de auto te redden. De beide passagiers, de ge broeders P-, slaagden er echter niet in uit het voertuig te komen en ver dronken. Spoedig nadat de auto te water was ge> raakt, was hulp aanwezig. Met behulp vai een kraanwagen werd de auto gelicht, doch toen het voertuig boven water was gebracht nen de beide inzittenden er uit had ge haald, kon de inmiddels ter plaatse ver schenen geneesheer, Dr J. M. van Dijk uit Lisse, nadat hij door toepassing kunstmatige ademhaling vergeefs had tracht de levensgeesten weer op te wekken, slechts den dood constateeren. Het ongeval heeft in den nacht, doordat zeer velen gealarmeerd werden, aan den Lisserdijk gr00te consternatie veroorzaakt. Nader vernemen wij, dat de chauffeur, een zekere H., zich door het openstaand portierraampje wist te redden. Hierop heeft hij in de gr00te eenzaamheid om hulp ge roepen, waarop een visscher kwam. Deze wist door het toesteken van een stok I., die naast H. was gezeten, uit de auto te be vrijden. Op dezelfde manier probeerde men de ge broeders Pijpen te redden. Dit was echter totaal onmogelijk daar de oever ter plaatse steil is. HET NIEUWE RAADHUIS VAN ALPHEN a.d. RIJN DE SLIKKEN TE EENRUM WORDEN INGEDIJKT Belangrijk object voor werk verschaffing GRONINGEN, 21 Febr. Gistermiddag is met eenige plechtigheid, in tegenwoor digheid van een groot aantal belangstel lenden, de eerste spade in den grond ge stoken voor de uitvoering van de indij- kingswerken van circa 400 H.A. vrucht baar land, gelegen achter Pieterburen, onder de gemeente Eenrum en ressor- teerende onder het buitendijksohe water schap „De Slikken", welk werk ook van greote beteekenis moet worden geacht voor de tijdelijke werkverschaffing. Binnen een tijdsverloop van anderhalfjaar zullen deze werken, waarmede een bedrag van U/2 millioen gulden gemoeid is, gereed komen. In deze kosten wordt door ingelan den van het waterschap voor een half mil lioen bijgedragen, terwijl het Rijk 1 mil lioen voor zijn rekening neemt. Bij deze indijking zullen niet minder dan 1200 a 1300 man te werk worden gesteld, waarvan ook de stad Groningen een niet onbelangrijk aantal zal kunnen leveren. Ook ■gedurende den winter 1939-'40 zal hier nog een 30(Mal arbeiders werk kunnen vinden, welk aantal in het voorjaar van 1940 tot 600 a 700 zal kunnen worden verhoogd. Men hoopt in hèt najaar van 1940 met het geheele werk gereed te zijn. Bij de plechtigheid van gisterenmiddag voerden verschillende sprekers het woord. VECHTPARTIJ IN CAFE TE 's HERTOGENBOSCH Caféhouder door messteek levensgevaarlijk gewond 's HERTOGENBOSCH, 21 Febr. Gistermid- g is in het café „De Vergulde Hoed" een steekpartij voorgevallen. Omstreeks vier kwam een groepje personen dit volkscafé binnen. De stemming van deze heeren was mn dien aard, dat de caféhouder zijn per soneel verbood hun te tappen. Dit was den nieuwen bezoekers niet naar den zin en er ontstond oen woordenwisseling, gevolgd door een handgemeen met de kellners en den caféhouder. Er word met bierglazen ge smeten en ruiten werden Moor deze projec tielen vernield. Plotseling zakte de ca!.'li ouder ineen en verloor het bewustzijn. Het bleek, dat hem een diepe messteek in den rug was toege bracht. Onmiddellijk ontruimde do politie het café en zij arresteerde drie personen T. W. A., de V. en van H. alle drie uit Den Bosch. De caféhouder werd naar 't groot Zieken- gasthuis overgebracht. Zijn toestand is le vensgevaarlijk. Scheepvaart door mist stilgelegd ROTTERDAM, 21 Febr. Wederom heeft een dikke mist het scheepvaartverkeer tus- schen Rotterdam en Hoek van Holland vol komen stilgelegd. Sedert half acht gister avond tot hedenmiddag is geen enkel schip den Waterweg binnengekomen of uitgeva ren. De schepen welke voor dat tijdstip wa ren binnengekomen konden eveneens Rot terdam niet meer bereiken en waren ge dwongen op den Waterweg voor anker te gaan. In den loop van den ochtend liet het zich nog niet aanzien, dat de mist spoedig zal optrekken. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE De firma Ruys en Co., Hoofd-agente van de N.V. Rotterclamsche Lloyd meldt, dat de boottrein aansluiting gevend op het 24 dezer van Marseille vertrekkend m^. „Baloeran", der 23stcn dezer om 15.56 van Den Haag S.S., om 16.20 van Rotterdam D.P. en om 17.17 van Roosendaal zal vertrekken. Coöp. landbouwersbank en handelsvereen. te Meppel Ir, J. M, L. Otten wordt directeur DEN HAAG, 21 Febr. Naar wij vernemen zal de heer J. Hendrikse te Meppel, directeur der Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereeniging aldaar, eerlang als zoo danig aftreden. In zijn plaats is benoemd de heer Ir. J. M. L. Otten te Wageningen, Inspecteur van den landbouw en oud-lid der Eerste Kamer. Middenstandsbonden sym'pathi- seeren met de N.A.P.A. Men kan zich echter niet onder leiding van het comité scharen De contact-centrale der drie Nederland- sche Middenstandsbonden deelt mede, dat de hoofdbesturen hebben besloten, ten aan zien van de houding tot het Nationale anti poliep-actie-comité, aan hun afdeelingen er» aangesloten vakorganisaties het volgende gemeenschappelijke advies te geven: „Het onderwerp van de actie van het N. A.P.A.-comité, nl. het voeren van verweer tegen de gevaren, welke voor de maat schappij in het algemeen en het zelfstandig middenstandsbedrijf in het bijzonder kun nen voortvloeien uit de toenemende con centratie in de verschillende indrustrieele hedrijfstakken, heeft reeds geruimen tijd de volle aandacht van de drie Nederlandscbe middenstandsbonden. Genoemde bonden zijn er van doordron gen, dat het op hun weg ligt, aan dit ver schijnsel bij voortduring groote aandacht te wijden en evenlueele maatregelen te ramen, om ongewenschte sociale, oecono- mische en staatkundige gevolgen te vermij den. Hieruit volgt, dat genoemde bonden in beginsel sympathiseeren met de doelstel ling van het N.A.P.A.-comité, doch zij zijn anderzijds van meening, dat zij als centrale organisaties van het middenstandsbedrijfs leven eigen verantwoordelijkheid hebben te dragen, hetgeen medebrengt, dat zij al leen op zuiver organisatorische basis naar buiten wenschen op te treden en derhalve zich niet onder de leiding van het N.A.P. A.-comité kunnen scharen. Het ligt in hun voornemen om het ter zake reeds geopende overleg met de cen trale landbouworganisaties voort te zetten en verder in onderling overleg zelfstandig deze materie op te treden. Dit sluit in, dat afdeelingen en bij .de middenstandsbonden aangesloten vakorga- saties zich behooren te richten naar net hierboven uiteengezette standpunt" NIET VOLGZAAM Men meldt ons: Terwijl landelijk de Katholiek Democrati- he Partij besloot weer terug te keeren tot. de R K. Staatspartij heeft de afdeeling "indhoven van de K.D.P ••ne-vem be oten dit niet te doen. Het raadhuis te Alphen a.d. Rijn. een schepping van architect Blaauw te Haarlem, die ook het nieuwe Leidsche raadhuis bouwt, is bijna gereed ge komen. Wij geven hierboven het ex terieur van dit fraaie gebouw. In de gisteravond gehouden Raads vergadering heeft de burgemeester medegedeeld, dat de opening van het nieuwe Raadhuis zal plaats hebben op Zaterdag 4 Maart, 's middags om half drie. door den Minister van Staat Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Jhr Mr H. A. van Karnebeek. Vallende mast raakt twee werklieden Ernstig gewond naar het ziekenhuis Ernstig ongeluk bij Vlaardingen VLAARDINGEN, 21 Febr. Tengevolge van den mist, is vanmorgen op de Nieuwe Maas nabij Vlaardingen een ernstig ongeluk ge beurd. Om kwart voor zeven voer de schipper Valster uit Vlaardingen met een. motorboot werkvolk van Vlaardingen naar de Petro leumhaven te Pernis. Het zicht was zeer slecht. Aan de boeien van de Steenkolen Handelsvereen. welke zich aan den anderen kant van de Nieuwe Maas, onder de ge meente Rotterdam bevinden, lag een Rijn aak voor anker, welke gezien noch gehoord werd. De motorboot kwam hiermede in aanva ring. De mast raakte de ankerketting van het voor anker liggende Rijnschip, waar door deze afknapte en met donderend geraas omlaag viel. Aan boord bevonden zich onge veer 25 werklieden, van wie twee door den neervallenden mast werden getroffen en zeer ernstig aan hoofd en borst werden ge wond. Het waren de 28-jarige v. Dussel- d o r p uit Gorcum en de 43-jarige T h i e uit Schiedam. De motorboot voer direct naar Vlaardingen terug, waar van Dusseldorp, die aan de borst gewond was, op advies van dokter Dwars- huis per ziekenauto van den eersten hulp dienst naar het ziekenhuis te Vlaardingen werd vervoerd. Thie is met een ernstige schedel basisfractuur naar het gemeente ziekenhuis te Schiedam overgebracht. DOOR MIST DEN TREIN NIET GEZIEN Autobestuurder op onbewaakten overweg gedood HOOGEVEEN, 21 Febr. Vanmorgen is op den onbewaakten overweg nabij Koekange een vrachtauto door den Dieseltrein, die te 7,54 uur uit Meppel naar Groningen ver trekt, verpletterd. De bestuurder van den wagen, de heer J. Muil in ge, werd op slag gedood. Het treinverkeer ondervond ongeveer een half uur vertraging. Mist is waarschijnlijk de oorzaak van het ongeval. De moeilijkheden bij de Talma-stichtingen Volgens de mededeelingen van onzen Apeldoornschen correspondent ontkent de penningmeester Mr. F. v. d. B. het recht van de algemeene vergadering hem als penning meester te ontheffen van zijn functie. Wel had hij plan binnenkort te bedanken, omdat samenwerking met het bestuur hem niet meer mogelijk bleek. Mr v. d. B. is sinds 1937 penningmeester der Vereenïging. Zijn bedoeling was, naar hij onzen correspondent mededeelde, den Augiasstal, die het oude bestuur geschapen had, te reinigen. Hij wenschte zich niet neer te leggen bij de maatregelen van het bestuur, waarhij men de oude toestanden in het be heer terug zou krijgen. Dit heeft tot het con flict geleid. Van wanbeheer of fraude is in geen enkel opzicht sprake. De penningmeester had steeds weinig contanten ter beschikking, vrijwel alle betalingen geschiedden per giro. Mr. v. d. Bosch deelde mee, bij het aan vaarden van zijn penningmeesterschap belet te hebben, dat f 17.000 aan onderhandsche schuldbekentenissen, welke reeds klaar la gen .uitgegeven word. omdat de financiën der vereeniging geenszins gezond waren. Hel archief, dat thans, op verzoek van Mr v. d. B., bij de politie berust en juist daar heen gezonden was, toen het bestuur por auto uit Veen wouden arriveerde om de boe- '31rt)crtentieprijgii: Van 1 tot 5 regels1.171/» Elke regel meer0227» ngezonden Mededeelingen van 1—5 regels2J0 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend0.10 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladert Minister de Wilde is bij een auto* ongeluk gewond geworden. Te Lisse is een auto met vier inzitten* den te water geraakt waarbij twee per* sonen verdronken. Verschenen is het jaarverslag van de Meelfabrieken der Nederl. Bakkerij. Te Utrecht vergaderden de veevoeder* handelaren en -fabrikanten. Minister Simon in het Lagerhuis ovec Engelands bewapenings-inspanning. Pierlot stelt een extra-parlementaïc kabinet samen. „Deutsche Wehr" publiceert bewape* ningscijfers. KANS OP REGEN Voor het geheele land: Zwakke tot matige, later toenemende Zuid-Oos telijke tot Zuidelijke wind, aanvankelijk half tot zwaar bewolkt, later toenemende bewolking, aanvankelijk weinig of geen regen, later toenemende kans op regen,; vooral, des nachts zachter» BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 768,0. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 0 C. FIETSERS LICHT OP: 22 Febr. Van 's av. 5.53 u, tot 's morg. 6.32 U IK SNAK ERNAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERDAM- OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKI VRAAGT TARIEVEN I Reel Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDB TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN* SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel) ken te halen, bevat de verdediging van zijn beleid en tevens het gedrag van het oude bestuur, waarvan toentertijd de heer J. L, voorzitter en in feite penningmeester waa. Vier Nederlanders in Duitschland gevangen genomen De Internationale gezongen „Voorwaarts" meldt uit Boskoop: Zaterdagmorgen kwam een arbeider, die in deze gemeente thuishoort, uit Duitsch- land, waar hij gewerkt had, terug met de medeoeeling, dat vier Nederlanders in een Duitsche gevangenis zijn opgesloten. Het zijn C. Klootwijk uit Boskoop, P. van Oort uit Leiden en twee jongelui die in Groningen wonen. De politie te Boskoop deelde ons mede, dat de oorzaak van de arrestatie der man nen gezocht moet worden in het feit, dat Klootwijk op een mondorgel de Internatio nale gespeeld heeft, welk lied door zijn drio kameraden wera meegezongen. Dit gebeurdo Woensdagavond, den avond voor hun vei* trek naar Holland. Toen de mannen Donder dagmorgen van hun werk kwamen werden zij door een S.A.-man aangehouden. Dez® gaf hen over aan S.S.-mannen. die hen per auto naar de gevangenis brachten. W. van Staalduinen f Te Rotterdam is in den leeftijd van 75 jaaa overleden de heer Willem van Staalduinen, die meer dan 27 jaar afslager is geweest van de veiling 's-Gravenzande. De heer Van Staalduinen, destijds een be kende figuur in het Westland, heeft den tijd meegemaakt van het mondeling mijnen, dat in later jaren met het afslagbord aanmer kelijk vereenvoudigd werd. De toenemende doofheid was er de oorzaak van, dat hy zijn functie 10 jaar geleden heeft neergelegd. By zyn 25-jarig jubileum is hy op harte lijke wyze gehuldigd. De begrafenis is bepaald op Donderdag a.s, half twee op het kerkhof te Charlois-Kotter» dam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1