JUrtuur £dhsrtjr (üouraitl Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken I ï°'tr» I abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling fcöSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Cf. No. 6631 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 MAANDAG 20 FEBRUARI 1939 19e Jaargana abbrrtentieprijjen: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer022'/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels220 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekendQ.iO BETEUGELING VAN UITWASSEN Het is jammer, dat de wet, welke de los bandigheid op vereenigingsgebied eeniger- piate beperken zal, met een stemming van zuiver rechts tegen linies aangenomen is en zulks ondanks het feit, dat de Minister een jen ajndermaal tottegemoetkoming bereid Svas, vooral tegenover de sociaal-democraten. Nu is dat op zich zelf niet zoo erg. Er zijn in deze eeuw meermalen „dwangwetten" aangenomen, waarvan de tegenstanders later verklaarden, dat ae werking hun zeer was meegevallen. We noemen slechts de Drankwet en de Stakingswetten van Dr. Kuyper, de Zedelijkheidswet van mr. Regout, 'de Godslasteringswet van Mr. Donner. Eerst felle oppositie, later vaak instemming. Zoo zal het hier ook wel mee gaan. Want érnstige vereenigingen zullen onder de be perkende bepalingen niet lijden en het was noodig om uitwassen te beteugelen. Dat de communisten en de nationaal-socialisten zulks niet wenschen, is te begrijpen; maar 'dat anderen mèt hen optrokken tegen oe regeering is verwonderlijk. Niet het minst yan de liberalen, die telkens bij de overheid op het nemen van maatregelen aandringen .en haar voorhouden: Regeering, regeer!" Doch dit geldt ook van de sociaal-demo craten. Zij maakten er bezwaar tegen, dat vereenigingen konden verboden worden welke ten doel hebben verstoring van oe openbare orde of de goede zeden, of welker feitelijke werkzaamheid dat teweegbrengt". Dat laatste moest er af. En de Minister er kende, dat hierdoor overigens onschuldige vereenigingen getroffen konden worden. Daarom nam hij een amendement der so ciaal-democraten over, waardoor de laatste woorden gewijzigd werden in „bf welker feitelijke werkzaamheid gericht is op". Nu, dat is toch niet te veel gevraagd, zou men meënen. Jawel, want met een harts tocht een betere zaak waardig komt men tegenwoordig op voor het goed recht van de Neo-Malthusiaansche actie, ook al sympathi seert men er geenszins mee. „Het gaat om het recht", heet het dan. En ieder moet voor zich zelf maar uitmaken of deze propaganda zedelijk dan wel onzedelijk is. Dat de Ghris- telijke zede er zich tegen verzet, maakt yooral op sociaal-democraten geen indruk. Een tweede ding waarmee men zich c mogelijk kon vereenigen was de eisch, dat vreemdelingen niet door lidmaatschap of op andere wijze mogen deelnemen aan een Nederlandsche staatkundige vereeniging, terwiijl de werkzaamheid van een Neder landsche vereeniging zich niet mag uit strekken tot het buitenland. Ook dit verzet begrijpen we niet in een tijd nu buitenlanders dagelijks op pad zijn om ook in ons land een ideologie (fraai Woord voor een leelijke zaak) te prediken, welke rechtstreeks tegen ons volkskarakftr ingaat De vrijzinnigen van alle richting hebben Ondanks alles tegen de wet gestemd. Het is jammer, omdat zij daardoor niet een zoo danig nationaal karakter heeft gekregen als men gaarne zou wenschen; maar ook hierbij zal de tijd het j'uiste inzicht der rechterzijde .wel bewijzen. En, die rechterzijde heeft blijkbaar nog wel reden van bestaan. De Internationale tentoonstelling Parijs 1937 AMSTERDAM, 20 Febr. In het Stedelijk Museum zijn Zaterdagmiddag de onderschei dingen uitgereikt, die door de Nederlandsche inzendingen op de internationale tentoonstel ling 1937 door de internationale jury wer den toegekend. De uitreiking geschiedde door den commissaris-generaal, ir. J. d e B i e Leuveling T j e e nk, die ter inleiding Verklaarde, dat de bekroonden wel lang heb ben moeten wachten op de uitreiking der diploma's, doch dat dit zijn oorzaak vond in het zeer omvangrijke werk, dat verricht moest worden. De tentoonstelling n.l. be stond uit niet minder dan 150 paviljoens. Voor Nederland moesten 229 diploma's wor den uitgeschreven en er waren 42 deelne mende landen. Bond voor Geref. Jeugdorganisatie De 27e jaarvergadering Naar we vernemen zal de 27e jaarlijk- sche algemeene vergadering van den Bond voor Geref. Jeugdorganisatie Woensdag 12 April a.s. te Utrecht in K. en W., onder presidium van den heer Joh. C. Francken, van Zeist, worden gehouden. De mougenvergadering is gewijd aan de behandeling van huishoudelijke zaken. In de middagvergadering zal als referent op treden Prof. Dr. K. Dijk, hoogleeraar aan de Theol. Hoogeschool te Kampen, met het onderwerp: „Vorming van persoonlijkheid en karakter". Ds. C. M. v. d. Loo, Geref. predikant te Rijnsburg, zal de opwekkende rede houden. GEESTELIJKE EN MOREELE HERBEWAPENING IN OVERIJSSEL ZWOLE, 20 Febr. Naar wij vernemen, heeft de Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel de burgemeesters in deze provincie uitgenoodigd tot een be spreking op Donderdag 9 Maart a.s. in de Statenzaal van het Gouvernementsgebouw, ten einde te overwegen op welke wijze aan den oproep van H.M. de Koningin tot gees telijke en moreele herbewapening zal kun- iïen worden voldaan, DE BRITSCH-DUITSCHE HANDELSBESPREKINGEN Een energieke poging tot toenadering De Britsoh-Duitsche handelsbesprekingen welke volgende maand aan de orde zijn, zullen volgens den diplomatieken medewer ker van de „Times" op veel ruimer schaal gevoerd worden dan tot dusver werd aan gekondigd. Twee Britsche ministers de minister van Handel, Stanley en de par lementaire onderstaatssecretaris voor den Overzeeschen Handel, Hudsun zullen zich ongeveer tegelijkertijd met de missie van de Federatie der Britsche industrie naar Berlijn begeven. Intusschen zullen voorbereidende bepre kingen gevoerd worden door den commer- cieelen staf aan de Engclsche ambassade te Berlijn verbonden en door Ashton-Gwat kin, het hoofd van de economische afdee- ling van het Dep. van Buitenlandsrhe Za ken, die zooals gemeld evem naar de Duitsche hoofdstad zal vertrekUcn. Ofschoon het bezoek der Britsche minis ters aan Berlijn nog niet officieel bevestigd is, verneemt Reuter, dat de plannen in feite gereed zijn. Het feit, dat twee Engelsche ministers zich tot het houden van dergelijke bespre kingen naar de Duitsche hoofdstad zullen begeven, wijst er op, dat de Britsche regco- ring een energieke poging onderneemt om te komen tot een opheldering in de han delsrelaties tusschen Engeland en Duitsoh- land. Hoewel men te Berlijn ten volle het be lang beseft van de op handen zijnde onder handelingen, is men toch niet geneigd do mogelijkheden er van te overschatten, zoo lang de besprekingen 't voorbereidend sta dium nog niet gepasseerd zijn. Een zegsman van de Duitsche rijksgroep voor de Industrie, verklaarde, dat het van belang is, dat eenige practische mannen uit Groot-Brittannië ipractische mannen uit Duitschland ontmoeten, om gezamenlijk na te gaan, in welke takken van nijverheid onderhandelingen begonnen kunnen wor den met kans op bevredigende resultaten. Het feit, dat de besprekingen op het punt staan te beginnen, niettegenstaande de moeilijkheden op politiek terrein nog aller minst van de baan zijn, wordt te Berlijn uiterst bevredigend geacht. NED. MARINE-COMMISSIE IN AMERIKA Aankoop van vliegtuigen? Het Deutsche Nachrichten Büro meldt uit Washington: Eerst thans is bekend gewor den, dat sinds Dinsdag in Washington een Nederlandsche Marine-commissie vertoeft, welke met het Amerikaansche Ministerie van Marine besprekingen voert over den aankoop van oorlogsmateriaal. Het Neder landsche gezantschap te Washington deelds mede, dat Nederland watervliegtuigen, tor pedobooten, luchtdoelartillerie en machine geweren noodig heeft Waarschijnlijk zullen 100 vliegtuigen gekocht worden. Bij informatie ter bevoegder plaatse ver namen wij in aansluiting op dit telegram, dat een technische commissie is uitgezon den tot het instellen van eeri onderzoek naar eenig materiaal en in het bijzonder naar de mogelijkheid van aankoop van een zeer be perkt aantal vliegtuigen. De in het D.N.B.- bericht opgegeven bijzonderheden nopens den aankoop blijven geheel voor rekening van dit bureau. Nieuwe directeur A.N.V.V. H. W. K. de Waal benoemd Tot opvolgeir van Mir H. M. Planten als diireoteur van de Alg. Ned. Vereen, voor Vreemdelingenverkeer is benoemd de heer H. W. R. de Wlaal. De heer De Waal is thans werkzaam op het hoofdkantoor van de Philips fabrieken te Eindhoven. Te Ouderkerk a. d. IJssel werd de gr aanmaalder ij en veevoederfabriek van de N.V. Gebr. Baas door brand verwoest. Toen het vuur eindelijk was uitgewoed, was er van de verschil lende gebouwen niet veel overge bleven HBOE BEER, Aol770 AM/TERDAM DE UNIFORM VAN DEN NEDERL. SOLDAAT Wederom proef met een nieuwe veldjas Vorig jaar zijn proeven genomen met eenige nieuwe modellen veldjassen voor de militairen bij de Landmacht welke proeven evenwel geen beyredi- gr d resultaat hebben opgeleverd. Bin nenkort zullen nu opnieuw proeven ge nomen worden met een nieuw model veldjas. Een campagne van het 6e regiment ii fanterie te Breda en een batterij van de veldartillerie te Bergen op Zoom zullen, naar het „Algemeen Militair Waakblad" mededeelt, als proefkonijnen fungeeren. Dat zal een voortzetting van de proefne mingen zijn, welke indertijd bij een paar legeronderdeelen in Den Haag zijn gehou den met twee modellen veldjassen. Het ging toen tusschen een model met neergeslagen revers, waarbij een overhemd en das ge dragen moesten worden en de z.g. „Indische tuniek" met gesloten „up and down" kraag. Na deze proefneming waren de deskundi gen het nog niet over den besten vorm van de nieuwe veldjas eens. En thans heeft dan de minister van De fensie een nieuwe proefneming bevolen te Breda en te Bergen-op-Zoom, waar resp. een heele compagnie en een heele batterij met nieuw model veldjassen zullen worden gekleed. Hoe dit nieuwe pakje er uit zal zien, is nog niet bekend, maar van deskun dige zijde wordt ons medegedeeld, dat dit het meest zal gelijken op de Indische, tu niek, want het idee van de open jas met overhemd en das heeft men inmiddels la ten varen, omdat heel wat soldaten niet gewend zijn een das te dragen in het bur gerleven en dit zou tot gevolg kunnen heb ben, dat zij er slordig uit gaan zien en dat de das heel spoedig als een „touwtje" om hun hals zou hangen. Wanneer deze proefneming slaagt, dan zullen geleidelijk alle legeronderdeelen met de nieuwe veldjas worden gekleed, zoodat er voortaan geen afzonderlijke infanterie-, cavalerie- of artilleriejassen meer zullen be staan. Distinctieven zullen ook niet meer op'de mouwen worden aangebracht, maar op de kraag. Wereldbol voor het Nederlandsch paviljoen te New York AMSTERDAM, 20 Febr. Naarmate de da tum van de opening van de wereldtentoon stelling te New-York nadert, vorderen de werkzaamheden aan de onderdeeLen van het Nederlandsche paviljoen. Zaterdag is de door de machinefabriek „Voorwaarts" N.V. vervaardigde wereldbol, welke door de Ne derlandsche Reedersvoreeniging in het pa viljoen geplaatst zal worden, opgeleverd. Het is een geweldige bol met een middel lijn van 3.50 M., welke den bezoeker van de (tentoonstelling een overzicht zal geven van jile verschillende Nederlandfeche scheep vaartroutes. Deze routes zijn met roode en iVitte lichtjes naar gelang zij bevaren worden door passagiers-, tank- of vracht schepen aangegeven. De bol zal draaien met een snelheid van één omwenteling per minuut In het begin van de volgende maand zal het gevaarte naar Amerika worden ver voerd. Groot aantal vervoervergunningen geweigerd 's-GRAVENHAGE, 20 Febr. De commis- sie-vervoervergunningen, welke volgens art. 6 van het R.A.P. (reglement autovervoer personen) beslist over het verleenen van concessies aan exploitanten van auto busdiensten, heeft een groot aantal aanvra gen om autobudiensten te exploiteeren over de trajecten AmsterdamDen HaagRot terdam en enkele andere trajecten afgewezen Slechts zijn verleend de volgende aanvra gen: Van de NV. 's-Gravelandsche Tram wegmaatschappij te Hilversum, voor het traject Bussum's-Graveland; en van M. van Poelgeest NV. te Amstelveen, voor het traject OuderkerkAmsterdam, onder uit sluiting van locaal vervoer binnen de ge meente Amsterdam. De Soesoehoenan van Soerakarta overleden De opvolging nog niet geregeld, Hedenmorgen om half acht is, na een langdurige ziekte, de Soesoehoenan van Soerakarta in zijn kraton overleden. De volledige betiteling van den heenge- ganen zelfbestuurder luidde: Pakoe Boewo- ïo (Spijker der vVereld); Senopa- ti Ingalogo (Aan voerder in den Krijg)Abdoer- rachman (Die naar van den Barmhartiee); Saijidin (Heer van het Geloof) Panoto Gomo f R°- gelaar van den Godsdienst): Ka- Ding Poeloeh (de Tiende). Pakoe Boewo- no X was de be zitter van een zeer groot aantal officieele onderscheidingen. Hij was groot kruis van de orde van don Nederland- schen Leeuw en in de Orde van Oranje- Nassau met de zwaarden; en bezat o.a. ondersrheidingen van Cambodja. Siam. China. Tunis. Annam, Portugal, enz. enz. Zijn Vorstelijke Hoogheid zag het levens licht op 29 Nov. 1866, en werd op drie-jari gen leeftijd tot kroonprins verheven. Op 16-jarigen leeftfjd werd de kroonprins in het Mohammedaansche geloof opgeno men. Op 19-jarigen leeftiid werd hij be noemd tot luit.-kolonel k la suite van den generalen staf, terwijl hij in 1S86 benoemd werd tot voorzitter der Kraton-rechtbank. Op 7 Aug. 1890 trad hij in het huwelijk met Bendoro Raden Adjeng Soemarti, een dochter van den toenmalisjen Mangkoene- goro. Bij zijn huwelijk werd hij benoemd tot kolonel la suite bij den generalen staf. De vader van den thans overledene Soesoehoenan Pakoe Boewono IX over leed 16 Maart 1893; op 30 Maart d.a.v. werd de kroonprins verheven tot Soesoe hoenan met den titel van Pakoe Boe wono X. De Soesoehoenan kreeg verschillende kinderen bij niet-vorstelijke vrouwen, on der wie eenentwintig zonen. Hieruit volgt, dat, waar geen zoon is geboren uit een huwelijk met een vorstelijke gemalin, de opvolging niet gehèel vaststaat Het beleid van vorst Pakoe Boewono X is zegenrijk geweest, niet alleen door zijn verknochtheid aan het Nederlandsch ge zag, en zijn soepelheid waar het samen werking met gouvernementsvertegen woordigers betrof, doch ook omdat de overleden vorst een o,ien oog had voor de behoeften van zijn land en de bevolking, en wel speciaal waar het agrarische aan gelegenheden betrof, de voornaamste welke wel in zijn gebied konden voorkomen. De heer De Raad neemt Volksraadzetel aan BATAVIA, 20 Febr. (Aneta). Het stemkan- toor van den Volksraad heeft bericht ont vangen van den heer G. d e Raad, thans in Nederland vertoevend, dat hij zijn ver kiezing heeft aangenomen. Dr. C o o 1 h a a s heeft voor zijn verkiezing bedankt Centralisatie van politiediensten Plannen cim verschillende centrales naar Den Haag over te brengen Naar het „N.v. d. D." verneemt zijn op het departement van Justitie plannen in voorbereiding betreffende de overbrenging van verschillende politiediensten naar Den Haag. Het zou in de bedoeling liggen o.a. de „centrale ter bestrijding van den handel in verdoovende middelen" en de autocen trale, die thans beide te Rotterdam zijn gevestigd, naar Den Haag over te brengen. Ook de Nederlandsche centrale in zake internationale misdadigers, de Nederland sche centrale in zake falsificatiën en het rijksbureau ter bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen zouden van Am sterdam naar Den Haag worden overge plaatst. Voorts zou het in de bedoeling liggen de rijksrecherche uit te breiden tot een rijksrechercheoentrale. Al deze be langrijke takken van dienst zouden in één gebouw worden ondergebracht en on der leiding komen van twee rijkscom missarissen eerste klasse, terwijl aan deze diensten twee rijkscommisarissen tweede klasse en eenige rechercheurs zouden wor den verbonden. De Katholiek Democratische partij ontbonden Bestuursvoorstel met groote meerderheid aangenomen UTRECHT. 20 Februari. De Katholiek De mocratische Partij kwam gisteren in hotel „Thalia" te Utrecht in ccngres bijeen. De vergadering was zoo druk bezocht, dat de zaal te klein bleek Na urenlang, soms hef tige discussies en na een uitvoerige verde diging van bestuurszijde, kwam 't volgende bestuursvoorstel in stemming- Ten eerste: a. tot de ontbinding der Ka tholiek Democratische Partij over te „-ui. b met het bestuur van de R.-K. Staatspartij een regeling te treffen conform het rapport Waterloo; c. de afwerking dezer regeling en de liquidatie der partij op te dragen aan het partijbestuur. Ten tweede: de leden en voormalige leden der K.D.P. aan te sporen zich ten spoedigste ter bevoegde plaatse als l:d der R.-K Staats partij aan te melden. Ten derde: de commissie dank te zeggen voor de bewezen diensten. Dit voorstel werd met vrijwel algemeene stemmen (18 afgevaardigden stemden tegen goedgekeurd, waarna het congres in groote bewogenheid uiteen, is gegaan. DOODELIJK AUTO-ONGELUK TE ZEIST Dronken woesteling richt onheil aan ZEIST, 20 Febr. Zaterdagavond kwar' voor zeven vond op den Driebergscheweg bij de Bunzinglaan een aanrijding plaats met doo- delijk fcevolg. gen auto reed in de richting Driebergen, bestuurd door den 20-jarigen L. uit Doom, oie in beschonken locstand ver keerde. Hij reed in volle vaart op een melk wagen in van T. v. d. Elskamp wonende in de Bunzinglaan. De melkrijder bleef onge deerd. De wagen werd vernield. De auto reed in woeste vaart door en kwam 6en eind verder met een hevigen slag in aanraking met een groen ten wagen. Door den schok sprong het zij portier van de auto open, met het gevolg dat de naast oen auto bestuurder gezeten K. van Driest caféhou der te Doorn, vroeger pachter van het Thee huis Rhijnauwen te Utrecht uit den wagen geslingerd werd. Hij was onmiddellijk dood. Het slachtoffer was zoo verminkt, dat een der armen van het lichaam was afgerukt De dronken autobestuurder reed in dolle vaart verder en kwam te Doom aan, waar hij later op den avond door de Zeister po litie is gearresteerd. Hij is naar Zeist over gebracht en daar opgesloten. Het lijk van den verongelukten caféhouder is in beslag genomen en zal vandaag naar Utrecht over gebracht worden om er sectie op te ver richten. Mislukte staatsgreep in Peru Generaal Rodriguez, minister van bin nen landsche zaken van Peru heeft met een kleine politiemacht welke van zijn minis terie afhankelijk was, gepoogd de Peruaan- sche regeering omver te werpen. President Benavides, die met drie ministers op vacantie was. is onmiddellijk naar Lima te ruggekeerd en heeft de rust aldaar her steld. Er zijn bij de troebelen slechts een zestal dooden gevallen, qnder wie zich ook de opstandige generaal bevond. Het schijnt dat de opstand is mislukt door het onmid dellijk krachtdadig optreden van den officier van de wadht van het paleis. Auto in kanaal gereden De bestuurder verdronken TUBBERGEN, 20 Februari. Gisteravond om half negen is de 30-jarige ongehuwde heer A. ter Beek uit Tubbergen, met zrjn auto in het kanaal in de buurtschap Fleteringen gereden. De bestuurder is daarbij om het leven gekomen. Toen de burgemeester en de gemeenteveld wachter ter plaatse kwamen, a. den be stuurder uit zijn benarde positie wilden ver lossen, bleek hij reeds te zijn overleden. Ver moed wordt, dat de man misleid werd door het feit, dat over-de ter plaatse lig gende brug de weg linksaf gaat. Grijsaard door tram aangereden en gedood Doofheid en onoplettendheid de oorzaak? 's GRAVENHAGE, 30 Febr. Gisterochtend tegen twaalf uur werd een bejaard man door een motorwagen van lijn elf ter hoogte van de Newtonstraat aangereden en op slag ge dood. Het stoffelijk overschot werd door den G.G.D. naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van het slachtoffer, welke aanvankelijk onbekend was. Later bleek dat de man een 81-jarige bewo ner was van het gemeentelijk bestedelin- genhuis aan het Westeinde. De man bekwam geen uitwendige kwet suren. Naar men vermoedt zijn de oorzaken van het ongeval doofheid van het slachtoffer en onoplettendheid bij het oversteken. Bedwelmende gassen te Naaldwijk Ben meisje onwel geworden NAALDWIJK. 20 Februari. In de Prinses Julianastraat alhier werd Vrijdagavond een meisje onwel tengevolge van een doordrin gende lucht, welke in het huis hing. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek In en constateerde, dat dezelfde onaangename bedwelmende lucht in verschillende ..uizen van deze straat hing. Aangezien in Decem ber van het vorige jaar te Honselersdiik, lat tot de gemeente Naaldwijk behoort, twee personen door een lek in de buitengasleiding om het leven zijn gekomen, gelastte de po litic de bewoners van de Prinses Juliana straat met open ramen te gaan slappn. Mid delerwijl werd de gastoevoer naar deza straat Vrijdagavond en Zaterdag gesloten Zaterdag werd het wegdek opengebroken en nu bleek, dat een bewoner van de Prinses Julianastraat een groote hoeveelheid carbo- lineum in het riool had geworpen en dat het gas hiervan verbonden met het rioolgas, eenige huizen was binnengedrongen. De Naaldwijksche brandweer heeft het riool doorgespoten. De dampen zijn daarop niet niet meer waargenomen. Het meisje, dat Vrijdagavond onwel werd, weer geheel opgeknapt MIJNWERKERSBOND VRAAGT LOONSVERHOOGING HEERLEN, 20 Febr De Alg. Ned. Mijn- werkerdnond hield dezer dagen een bonds vergadering. waar de loon positie der mijn werkers een punt van bespreking uitmaakte. De bondsraad constateerde, dat den mijn- VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Onze staatsschuld is tot recordpeil ge- stegen. De Soesoehoenan van Soerakarta is hedenmorgen overleden. Wederom zal een proef genomen wor- den met een nieuw model veldjas voor onze militairen. De regeering heeft geen bezwaar tegen de bebouwing van 't Midden-Damterrein. Te Montreux heeft zich een drama af-« gespeeld, waarbij twee Nederlanders be-i trokken zijn. Doodelijk auto-ongeluk te Zeist. President Roosevelt opent de werelds tentoonstelling te San Francisco. Nader nieuws omtrent den aanslag op Mussolini De a.s. Britsch-Duitsche handelsbespre* kingen. LICHT TOT HALF BEWOLKT Voor het geheele land matige tot zwakke Noordelijke tot Westelijke wind, aanvankelijk licht tot half bewolkt, later toenemende bewolking, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vries punt des nachts, overdag weinig veran dering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 769,3 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 1,8 C. FIETSERS LICHT OP: 21 Febr. Van 's av. 5.51 u. tot 's morg. 6.35 U N.V, BETONBOUW v.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantooi HOOGKERK (Gron.i Telefoon 1766 Bijkantooi DEVENTER, Telel. 3865 Uitvoering van Beton Utiliteits-, Burger en Water bouwwerken. Groote voor raden Betonartikelen. ook met asphalt geïmpregneerd oi gepenetreerd tegen agressieve invloeden. BETON EMAILLE en ARTILUX- MATERIAAL voor muurbepleistering on gevclstukken. Lezers van dit blad, laat het 11 niet weer houden, ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door het geheele land. (Reel.) werkers van de vrij groote winsten, die de mijnondernemingen over 1938 hebben ge maakt, een onvoldoende deel is toegekend. Noch ten aanzien van werktijdverkorting, noch ten aanzien van een uitkeering ineens zijn de mijndirecties in het jaar 1938 aan de wenschen van de mijnwerkers tegemoetge komen. Daarom besloot de bondsraad liet hoofd bestuur op te dragen om bij de beëindiging der loonovereenkorast op 31 Maart a.s. aan de mijnondernemers voor te stellen de loo- nen met tien procent te verhoogen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1