jUruure Qhntmnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken GEESTELIJKE WAPENRUSTING Sbonnimcntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per weekf 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 i Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad T/zd. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 ZATERDAG 18 FEBRUARI 1939 19e Jaargang No. 6630 Strikt genomen kan men van Bijbelge- loovigen geen geestelijke herbewapening teischen. Zij bezitten immers de geheele wapenrusting Gods, waarvan de Apostel Zingt in het laatste briefgedeelte aan Efeze, dat wie deze aangedaan heeft, Staande kan blijven tegenover alle booze jnachten. Het klinkt eenigszins profaan, ïnaar in gewone taal zou men kunnen zeg gen: deze bewapening is af; herbewape ning nastreven zou beteekenen, dat wij in jdeze tijden niet genoeg hebben aan het Zwaard des Geestes, dat is Gods Woord. En het omgekeerde moet het geval zijn: 'juist nu kan en zal levensbehoud alleen mogelijk blijken, wanneer de Wet van God grondregel voor al ons denken en idoen is. Geestelijke herbewapening Is daaren tegen noodzakelijk voor allen, die meen den in het licht der Rede te kunnen wan delen: die menschelijke wijsheid boven de Schrift stelden. En wij mogen er ons over verheugen, dat juist uit die kringen de roep naar levensvernieuwing kwam. Het ïs de erkenning, daj: naar Gods wil ook op aarde gevraagd dient te worden, zal er levensverheffing mogelijk zijn. Het is een bouwen van het altaar voor den onbe kenden of vergeten God en niemand onzer kan zeggen tot welke geestelijke refor matie of reveil dit leiden zal. Der Christe nen taak is slechts om met Paulus dien onbekenden God te verkondigen aan een Verslagen, zuchtende en zoekende wereld. En dan willen we ook voor levende Christenen de leuze van geestelijke en moreele herbewapening wel overnemen. Want al mag van nieuwe wapens geen 'sprake zijn, de bewapening moet dage lijks herzien worden. De Christenen, die zich vastklemmen aan het Woord, bezit ten wapens, welke onberispelijk zijn; maar 'de hanteering van 't zwaard des Geestes laat steeds heel veel te wenschen over; 't pantser der gerechtigheid wordt menig maal zoo onhandig, erger, zoo zorgeloos gedragen; de voeten zijn menigmaal niet geschoeid met bereidheid om het Evange lie des vredes te brengen. De belijdenis, d.w.z. de wet Gods, ïs volmaakt, maar de belijders staan met alle anderen in de schuld voor God en zóó gezien kan tot allen de eisch van geeste lijke en moreele herbewapening komen. Maar dan mag er ook verder over de be- .teekenis geen misverstand bestaan. Reeds gaven we met een enkel voor beeld aan hoe er met deze dingen gesold wordt; de eigenwillig-godsdienstige com mentaren, welke eerst sporadisch voor kwamen, zijn van lieverlede tot een serie uitgedijd. Het is geenszins onze bedoeling elk dwaalbegrip hieromtrent te bestrijden, inaar op een paar algemeene richtlijnen dient wel de aandacht gevestigd. De Minister van Financiën heeft van een staatsburger, die onbekend wenschte te blijven, onder het motto „moreele her bewapening", een bedrag van tweehon derd gulden ontvangen. De veronderstel ling ligt voor de hand, dat dit te weinig betaalde belasting is en vroeger noemde men zulke „offers" eenvoudig gewetens- geld. Ongetwijfeld zal het voor sommige ccxn- 'tribuabelen een zelfoverwinning van betce- kenis zijn, wanneer zij eerlijkheid tegen over den fiscus betrachten en wil men ïn zoo'n geval van „verbeterde morali teit" spreken, het is ons wel. Maar voor de rubriek „moreele herbewapening" komt zoo'n daad o.i. niet in aanmerking. Op hooger plan, doch niet op het Schriftuurlijke, komen wij met een op roep van verschillende zijden gedaan en Welke samen te vatten is in deze woorden: „Wij moeten komen tot een levenshou ding, waarbij met verloochening van het eigen ik, weer gevraagd wordt naar de waarachtige beteekenis van den eisch Gods: hebt uw naaste lief als u zelf, wat hetzelfde is als Hem lief te hebben". Het lijdt geen twijfel: wanneer deze levenshouding algemeen werd aange nomen, dan zouden de maatschappelijke toestanden een zegenrijke verbetering ondergaan. Veel levenssomberheid zou weggevaagd worden; economisch en sociaal herstel zou allerwege intreden. Maar mogen wij dit geestelijke herbe wapening noemen? Is dit het aandoen van „het borstwapen der gerechtigheid"? Wil men het een geloofsbelijdenis noemen, het is ons wel; maar het is dan de confessie van het humanisme. Het is een radicale verloochening van de samenvatting van Gods Wet. zooals Christus ons deze ge geven heeft: het eerste en grootste gebod is God liefhebben; het tweede gebod spreekt over den naaste. Neen, zegt de humanistische levensbe schouwing, de mensch gaat voorop; den naaste liefhebben is hetzelfde als God liefhebben. Dit lijkt iets op de vermaning van den apostel Johannes, die betoogde, dat God liefhebben en den naaste haten, niet kan samengaan; maar het is in werkelijkheid gansch iets anders. De Apostel stelde immers nadrukkelijk vast: BEWAKER VAN MUSSOLINI'S VILLA NEERGESCHOTEN Waren de kogels voor den Duce bestemd Volgens uit Rome ontvangen be richten werd Woensdag de aandacht van den agent, die op post stond voor villa Torlonia, het verblijf van Mussolini, getrokken door een man, wiens houding verdacht scheen.. Toen hij naar de papieren van den man vroeg, trok deze een revolver en loste twee schoten. De agent werd ernstig gewond. Andere politiebeambten schoten toe en arresteerden den dader, die, naar men zegt, niet geheel toereken baar scheen. De aanval op den detective bij de villa Torlonia vond plaats enkele minuten vóór Mussolini zich Woensdag naar het Palazzo Yenezia zou begeven. De detective kreeg een schot in de maag streek en viel op den grond. De politie heeft den dader van den aanslag geïdentificeerd. Het is een man, die vorige week uit een krankzinnigengesticht is ontslagen. In zijn zakken vond men o.a. papieren, die aantoon den, dat hij indertijd ontoerekenbaar was verklaard. Zoowel de naam van den dader als die van den gewonden detective worden geheim gehouden. Naar verluidt, is Mussolini's detective zóó ernstig gewond, dat men niet gelooft hem in loven te kunnen houden. Do man die den aanslag gepleegd heeft, hield zich op op het trottoir van de via No- inentana, waaraan de villa Torlonia achter een hoogen muur gelegen is. Toeschouwers zijn er niet geweest. De villa ligt aan een weg, waar practisch nimmer voorbijgangers komen en zoo zijn de leden der huishouding de eenigcn geweest, die iets van den aanslag gezien hebben. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ/MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN (Reel.) De stijging der groentenprijzen Tijdelijke opheffing der monopolieheffing verzocht AMSTERDAM, 18 Febr. In verband met het feit, dat ten gevolge van de periode van strenge vorst in December jl. de prijzen van versche groenten thans zóó hoog zijn. dat een groot gedeelte der bevolking van de hoofdstad deze levensmiddelen bezwaarlijk kan koopen, hebben B. en W. na ingewonnen advies van de met den levensmiddelenraad verbonden commissie voor aardappelen, groenten en fruit, den minister van econo mische zaken verzocht te willen bevorderc:- dat tot den tijd, waarop wederom voldoende versche Hollandsche groente aan de markt komt, de monopolieheffingen op de daarvoor in aanmerking komende versche groenten en bilkgroenten vervallen, onderscheidenlijk dat aan de importeurs van die artikelen de monopolieheffingen worden terugbetaald. KONINKLIJKE GIFT VOOR RESTAURATIE FRANEKER, 18 Febr. Het comité tot res tauratie van de Martinikerk te Franeker heeft van H. K. H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard een belangrijke gift mogen ontvangen. cn}t1o&ernc^c|)tUcryenX). Paarftes &«cl;enute£$? lel: uw Jüotteidara, De steun in natura aan kleine tuinders Contanten gevraagd ROTTERDAM, 17 Febr. De Nederland- sche Tuindersbond heeft een schrijven ge richt aan den Minister van Economische Za ken, waarin deze organisatie er op wijst, dat door de plotselinge verandering van de gedeeltelijke uitkeering in natura in plaats van in contanten voor de kleine B-steun- tuinders deze tuinders in groote moeilijk heden zijn geraakt Bij het doen van de noodzakelijkste be- drijfsinkoopen komen deze tuinders nu voor de moeilijkheid te staan, deze niet te kun nen betalen daar zij voor een groot gedeelte hun steun nu niet in contanten ontvangen. Is voor de kleine boeren en de kleine tuin ders, vallende onder de bloemisterij, deze maatregel van minder ingrijpenden aard, omdat deze categoriën uit hun bedrijven mo menteel nog eenige ontvangsten hebben, voor de kleine groententuinders, die mede door de strenge vorst momenteel absoluut zonder bronnen van inkomsten zijn, is deze veranderde maatregel, doordat deze mien- schen vooraf daarop in het geheel niet wa ren voorbereid, funest, hoe gced een steun in natura in andere omstandigheden ook voor hen had kunnen werken. Daarom verzoekt de Nederlandsche Tuin dersbond den Minister, althans dit voorjaar den nieuwen maatregel voor bovengenoemde categorie tuinders ongedaan te maken en de oude steunregeling te laten voortbe staan. Zijn bewaker opgesloten en zelf gevlucht Een bewoner van Enschede is er op avontuurlijke wijze in geslaagd, uit de ge vangenis te Gronau te ontvluchten. De man was daar sinds Dinsdag opgesloten wegens overtreding van de Duitsche deviezenbe- palingen, en wetende dat hij een flinke 6traf zou krijgen, peinsde hij op middelen om te ontvluchten. Donderdagavond vroeg hij aan een be waker, om in zijn cel te komen, omdat de kachelpijp, die voor verwarming door de cel loopt, zoo rookte. Toen de bewaker de pijp ging controleeren, greep de Nederlander hem aan en duwde hem heelemaal de cel in. Met één sprong was hü op de gang, gooide de deur achter zich dicht en schoof aan den buitenkant den grendel ervoor. Hij moest echter nog twee gesloten deuren pas- seeren. Gelukkig voor hem staken de sleu tels nog in het slot Op straat gekomen greep de vluchteling een fiets en rende er mee in de richting van de grens, bij Glane. Den grensover gang bewaakt ziende, reed hij op een boe renerf toe, liet daar de fiets in den steek en bereikte, na door twee beken te zijn ge waad, Nederlandsch gebied. Doornat kwam hij in een winkel te Glane terecht, alwaar hij een taxi opbelde, die hem naar En schede en naar huis bracht dit gebod hebben \\yj van Hem, dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe". Hier valt alle nadruk op het gebod, ter wijl het humanisme de braafheid van den mensch voorop schuift en zijn broeder liefde: waaruit, het zij met eerbied ge zegd, God mag afleiden, dat hij Hem ook liefheeft. Maar deze godsdienst is ijdel en deze geestelijke herbewapening legt de wapen rusting van Gods1 Woord' naast zfch neer. Een Indie-vlucht met hindernissen Avontuurlijke dag van Heymans en Rous Zeer geslaagde noodlanding in den mist TOURNUS, 18 Febr. (A.N.P.) De Indië- vliegers Heymans en Rous, die gister morgen om 7.40 uur van het vliegveld van Vlissingen opstegen met bedoe ling 's avonds T u r ij n te bereiken en daar te overnachten, hebben hun voor nemen niet kunnen volbrengen, door het voortdurende slechte weer, Reeds boven België begonnen de moeilijk heden in den vorm van grondmist en een laag wolkendek. De vliegers zagen zich hier door genoodzaakt op een hoogte van 1500 M. te vliegen. Na zeven kwartier ontwaarden zij door de lage wolken het stadje Chalons sur Marne, zoodat zij na driehonderd kilometer te hebben afgelegd elkaar konden vertellen goed koers te hebben gehouden. De weers omstandigheden werden echter niet beter, zoodat zij probeerden onder de lage wolken door te vliegen. Dit lukte echter niet best door het zeer slechte zicht. Zeer hoog kon den zij ook niet komen, aangezien zij op 1200 meter boven de bergen last kregen van ijs afzetting. Het eind van het lied was, dat zij zich genoodzaakt zagen terug te keeren naar Chalons-sur-Marne, waar zij om 9 uur 45 op het militaire vliegveld Folie neerstreken. Nu begon een andere categorie moeilijk heden. Het bleek, dat dit vliegveld in het ge heel geen bezetting had, cn toegesnelde gen- darnuen en politie beletten den heeren Hey mans en Rous weder op te stijgen. Eerst na een oponthoud van 3 uur werd hun toege staan hun tocht per vliegtuig voort te zetten. Het weer was er inmiddels niet veel beter op geworden. Er was een vrij dichte mist komen opzetten, waardoor de vliegers ge dwongen waren nog een tusschenlanding te maken te Chatillon sur Seine, waar zij om streeks 2 uur des middags de P.K.—W.D.R. neerzetten. Na oen half uur oponthoud ste gen zij vol goeden moed op in de richting van Dijon, dat zij vrij gemakkelijk konden bereiken door de spoorlijn te volgen. Om half vier des middags (Nederlandschen tijd) landden zij hier. In Dijon overnachten stond hun niet aan en een half uur later zaten zij weer in de lucht met den blik op de spoor lijn, welke zij wilden volgen om Lyon te be reiken. Weer een half uur later hingen de Indic-vliegers tusschen de heuvels in een buitengewoon dichten mist, zoo dicht, dat zij tot een noodlanding moes ten besluiten. Dit geschiedde bij het 450 inwoners tellende dorpje Gratey, waar piloot Rous de kist op onnavolgbare wijze neerzette op een uiterst klein veld. Door deze prachtige landing liep het toestel in het geheel geen schade op, en de vliegers stapten voor den zooveelstcn keer uit hun kist. Vandaag hoopte men den tocht voort te zetten. Teneinde het gewicht van de machi ne te verminderen en een start gemakkelij ker te maken, zou de heer Heymans „over den grond" naar het nabijge'egen Macon reizen, met zooveel bagage en ballast, als hem mogelijk is. De heer Rous zou zijn reis genoot dan daar met het vliegtuig ophalen. GRAANMAALDERIJ EN VEE VOEDERFABRIEK VERWOEST Felle brand te Ouderkerk aan den IJssel Brandweer streed met 10 stralen OUDERKERK AAN DEN IJSSEL. 18 Febr. 1 ijdagavond omstreeks half zeven is brand uitgebroken in de graanmaalderij en vee voederfabriek van de N.V. Gebr. Baas in de Kromme alhier. De fabrieksgebouwen zijn gelegen aan do rivier. De terreinen waarop zij gebouwd zijn beslaan een oppervlakte van 150 x 100 M. Het personeel had juist om zes uur de fa briek verlaten, toen zij, die in de buurt woonden, te 6.20 werden gealarmeerd door de onheilspellende tijding dat er brand was uitgebroken. De brand schijnt op de eerste verdieping begonnen te zijn en toen het per soneel bij de fabriek kwam, sloegen de eer ste vlammen reeds uit de kap. Weldra stegen geweldige vlammen op, die de nieuwe vlak in de nabijheid staande 28 meter hooge silo met nieuwe maalderij. <1ie nog niet voltooid is, in hellen gloed zette. De beide motorspuiten uit de gemeente wa ren spoedig op het terrein aanwezig en wel dra kwamen ook spuiten uit de omliggende gemeenten Berkenwoude en Krimpen aan den IJssel op het terrein. Het bleek al spoedig, dat de brandende gebouwen niet te redden waren en dat de brandweer, die gezamenlijk met pl.m. 10 stralen het vuur bestreed, slechts de belen dende gebouwen kon behoeden. Dit waren de reeds gemelde nieuwe graansilo en aan de andere zijde de houtzagerij en schaverij van de firma H. P. H. Heuvelman, waar juist heel veel hout lag opgeslagen. Geluk kig was de wind naar de rivierzijde, zoodat geen onmiddellijk gevaar voor verdere uit breiding bestond. Wel maakte de geweldige vonkenregen het noodzakelijk, dat het dak van de woning van don landbouwer H. A. Hoogendijk, welke woning juist in de rich ting van den vonkenregen zeker hemels breed over den IJssel 500 meter van den brand gelegen is, moest worden nat gehou den. Den geheelen nacht door heeft het vuur, allengs afnemende, gewoed. Omtrent de oorzaak van den brand heeft niemand een definitieve meening. Sommigen denken aan kortsluiting, ande ren aan graanbroei. Dc schade zal niet ver ran de f 200.000 bedragen, doch wordt door erzekering gedekt. Dat het bedrijf ook tegen bedrijfschade is verzekerd, kon ons niet wor den bevestigd. Vijftien a 20 man personeel is door den brand voorloopig werkloos geworden. Van de autoriteiten was burgemeester Mr. F. J. van Beeck Calkoen een van de eersten die op het terrein van den brand aanwezig was en die ook onmiddellijk de leiding van het blusschingswerk op zich nam. H.M. DE KONINGIN NAAR HET LOO 's GRAVENHAGE, 18 Febr. Gistermiddag om 5 uur is H.M. de Koningin per auto uit de Residentie naar bet Loo vertrokken. DE EMMAKERK TE AMSTER DAM (WATERGRAAFSMEER) Heden in gebruik genomen De Ned. Herv. Gemeente te Watergraafs meer (Amsterda m-0 0 s t) is vandaag een kloek kerkgebouw, haar eerste zelf ge bouwde, rijk geworden, een sieraad voor dit deel der stad. Het massieve kerkgebouw met den er naast staanden toren, 31 m hoog, is geheel uit baksteen opgetrokken. De vorm van de Emmakerk want zoo heet het gebouw is rechthoekig met twee lagere zijbeuken. In den toren is een luidklok, cadeau van een aantal gemeente leden, aangebracht, terwijl eerlang een ver licht uurwerk, aangeboden door het ge meen tebestuur, de vooruitgeschoven stads wijk zeer zal gerieven. Met inbegrip van pastorie, kerkeraadszaal, kerkmeestprskamer met ingebouwde kluis, catechisatie- en vergaderzaal, beloopen Je totale kosten f 170.000. waarin eveneens be grepen zijn de koop van 1100 M2 grond en het interieur. Dat interieur doet op het eerste gezicht wat koel aan vanwege het feit. dat de kerk geheel van beton is gebouwd en het meubi lair is uitgevoerd in Limha-hout uit de Belgische Congo, 't Is een kerk, waaraan men even wennen moet Reeds aanstonds viel ons intusschen op de doelmatige inrichting van dit bedehuis met zijn strakke lijnen cn sobere symboliek Op het liturgisch podium vormt de preek stoel met het monumentale orgel, het doop vont en de vaste avondmaalstafel, één tre- heel. Iets nieuws zagen wij in de speeltafel voor het orgel, die gelijkvloers met den kan sel rechts een plaats heeft gekregen. In de tien ramen aan weerskanten is licht genuanceerd glas-in-lood gevat. De overkap ping rust op zeven ijzeren balken, elk 5560 kg zwaar. Het totaal aantal zitplaatsen is 1000, waar van beneden 780- De catechisatiekamer biedt plaats aan 50 personen en is van een smaakvol interieur voorzien door de Her vormde Jongeren, die hier ook hun eigen lokaal hebben. Kanselbijbel, electrische klok en de beide psalmenhorden zijn cadeaux van gemeenteleden. Het orgel, geleverd door de firma H. Spanjaard te Rotterdam, is een bijzon der melodieus instrument, hetwelk in deze kerk met haar gelukkige accoustiek zeer tot zijn recht zal komen. Vermelden wij nog dat de kerk centraal verwarmd wordt door een oliestookinstal- latie. Architect ïs Ir. G. Friedh'off. B. N. A. Van de bouwkosten werden f75.000 uit eigen middelen gevonden, terwijl voor f 95.000 een 30-jarige obligatieleening werd aangegaan. De eerste predikant 'dezer in 1925 zelfstan dig geworden gemeente was Ds. G. Groot- ja n s, thans sedert eenige jaren bijge staan door Ds. A. D. M e e t e r. Laatstge noemde bewoont de bij het nieuwe kerkge bouw behoorende pastorie. Vanmiddag is de nieuwe kerk onder veel belangstelling, ook van officieele zijde, in gebruik genomen, een plechtigheid waarop wij nog terugkomen. Van morgen af worden de diensten voor loopig alleen in de Emmakerk gehouden, aangezien het oude kerkgebouw in de Wak- kerstraat wordt gerestaureerd. Wij lezen bijna dagelijks over de bezet ting van het eiland Hainan door de Japan ners, welke 10 dezer jl. een feit geworden 1. Het eiland dat een oppervlakte heeft van tweemaal Nederland, is gelegen in de golf Tonkin en ligt in de onmiddellijke in vloedsfeer van de Fransche, Engelsche en Amerikaansche bezittingen. Een blik op de kaart is voldoende om dit te doen inzien. De bezetting van het eiland heeft een diepere beteekenis dan men wel kan vermoeden; Japans streven in Zuid- China moet wellicht verklaard worden uit het samenvallen van politieke actie door sommige landen, alhoewel Japan beweert dat de bezetting geen internationaal karak ter draagt. Toch heeft de inneming van het eiland (dat de Golf van Tonkin beheerscht) Enge land en Frankrijk verontrust, omdat de vi tale verbindingen van beide landen gevaar loopen en omsingeling van de Philippijnen hierdoor vergemakkelijkt zou worden. Het geheel wordt een nieuw probleem van den Stillen Oceaan Veel stof is er opgewaaid toen Japan de Paracel-eilanden wou bezetten (zie de kaart)het eiland Hainan waar gemakke lijk een Japansch vlootsteunpunt kan aan gelegd worden, is een veel ernstiger kwestie. Als antwoord annuleerden de Philippijnen de pachtverdragen in de provincie Davao, waar uitsluitend Japanners wonen. Op de kaart zijn aangegeven het nieuwe Fransche vlootsteunpunt Kamrahn, dat de Franschen even sterk willen maken als het Engelsche Singapore. Ook de Vereenigde Staten hebben onlangs de credieten goedgekeurd om het eiland Palawan (Philippijnen) te versterken, waar mee reeds een aanvang is gemaakt. Wij herinneren de lezers ook nog aan dt jongste berichten over den hoogen toon is de Japansche pers. aangaande hun vertroe belen van de werkingssfeer van Engeland en Frankrijk in de Zuid-Chineesche Zee. Verder vindt men op de kaart de vloot- steunpunten der diverse mogendheden en wat Japan in de Zuid-Chineesche 7.ee bezet heeft. ®ttrt)crtEnttcprfj?en Van 1 tot 5 regelsIJ71/» Elke regel meer f 0.22'I» Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend ƒ0,10 N.V. GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/8 Pandbrieven 100% (Koer» van omwisseling 100% (Red.) VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit DRIE bladert en het ZONDAGSBLAD In de Tweede Kamer is de behandeling van de Indische begrooting voortgezet. Te Amsterdam is de bekende Rijks advocaat Mr C. D. Asser Jr op 73-jarigen leeftijd overleden. Er is een commissie ingesteld inzake de financiering van de sociale verzekerings^ fondsen. Financieel weekoverzicht. Voortgaande bewapeningsroes. Een mislukte aanslag op Mussolini? Franco's broeder over Italië-Spanje. Chineezen doen inval in Tsjahar, WEINIG VERANDERING Voor het heele land: Aanvan kelijk matige, tijdelijk krachtige noordwes telijke tot noordelijke, later afnemende en krimpende wind, aanvankelijk helder tot licht of half bewolkt, later weer toene mende bewolking, weinig of geen regen* des nachts temperatuur om het vriespunt, zelfde temperatuur overdag. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 759,5 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 5,6 C. 19 Febr. Zon op 1.11 uur, onder 5.17 uur 19 Febr. Maan op vm. 6,46 u. ond. nm. 5,52 tl Nieuwe Maan voorm. 8.48 uur FIETSERS LICHT OP: 19 Febr. Van 'sav. 5,47 u. tot 'smorg. 6,39 u 20 Febr. Van 'sav. 5,49 u. tot 'smorg. 6.36 u RES A- VELP Bekende Schriftelijke Cursus wordt, wegens uitbreiding, met ingang van 1 Maart VERPLAATST naar EUSEBIUSBUITENSINOEL16 te ARNHEM De nieuwe Zondagsschoolrooster van Uitg. bur. en Kerkbkh. Johs.Vlaanderen Oldenzeel, le O.p.str. 212, A'dam-O. is töch practischer. (Reel.) De ramp in de Valkensteeg te Rotterdam Officieel van de baan ROTTERDAM, 17 Februari. Door een von nis van de Rechtbank is thans ook officieel een einde gekomen aan het drama in de Valkensteeg te Rotterdam. Reeds eenigen tijd geleden werd bekend, dat de gemeente tot overeenstemming was gekomen met de weduwe J. M. Kok-den Dunnen, wier man bij de ramp is omgeko men en die van de gemeente een schadeloos stelling had geëischt. Aan de weduwe Kok zou worden toegekend tot aan haar dood of eventueel tot aan haar hertrouwen, pen be drag van f 30 per week en aan haar 5-jarig zoontje tot zijn meerderjarigheid een bedrag van f 6.50 per week, te rekenen van den da tum van de ramp, 11 Mei 1938, af. In feito was daarmede aan het proces een einde ge komen. Nu de Rechtbank deze overeenkomst heeft goedgekeurd en daarbij de gemeente in do kosten van het geding (f 125) heeft veroor deeld. is de zaak officieel van de baan. Voorts is eenige dagen geleden een bericht verschenen dat het O M. geen strafvervolging zou instellen tegen de voor het ongeluk ver antwoordelijk te stellen ex-gemeente-ambte naren. Officieel is hiervan echter nog ..der niets bekend. WOTfL tcl3i660 laft rijks-telefoon str oomend warm 6Ak en koud water od alle kamers KAMERS MET ONTB'JT-f 3-MET BADKAMER - f 4-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1