$lieum GTnurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken PALACE HOTEL abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevesligd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling LoSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 VRIJDAG 17 FEBRUAR11939 19e Jaargang abbertrntieprijjen: Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 022'la Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 NP. 6629 EEN VERPLICHTE ARBEIDSDIENST? Van roomsoh-katholieke zijde blijft men betoogen, dat een verplichte arbeidsdienst al thans voor jeugdige werkloozen van 18 tot 24 jaar op confessioneelen grondslag nood zakelijk is. De vrijwillige arbeidsdienst wekt bij de jongere werkloozen en hun ouders zelf geen voldoende animo. Slechts 17 pCt. van de jeugdige werkloozen werd in 1937 'door de jeugdwerkloozenzorg bereikt; 83 pCt., dus de overgroots meerderheid hield zioh verre van dit sociale werk. En dan dringt zich ook de vraag op: moet hier geen dwang worden toegepast? Abnormale mis standen vorderen nu eenmaal abnormale middelen. Wiij willen dat onderschrijven, maar dan 'dient men het eerst eens te zijn over de mate der abnormaliteit. Is die mate reeds zoo hoog, dat naar het ongewone middel moet worden gegrepen? Wij kunnen deze vraag vooralsnog niet toestemmend beantwoorden. De Rggeering voelt er nog niets voor om dit gevaarlijke pad op te gaan. Wel acht zij drang noodza kelijk. Hoe zij dit middel wenscht toe te passen, is nog niet gebleken. Maar gezien de genomen maatregelen is zij in dit opzicht niet werkeloos. Het vraagstuk der werklooze jeugd leidde immers tot de vorming van een zelfstandige afdeeling aan het departement onder leiding van een hoofdambtenaar, die pp het terrein der steunverleening zijn spo ren heeft verdiend. Wjj zijn als we ons niet vergissen Indertijd de eersten geweest, die er op wezen, dat deze hoofdambtenaar blijken: zijn publicaties een voorstander is van een verplichten arbeidsdienst. Doch wij hebben er niet dezelfde conclusie uit getrokken als de roode pers, die het blijkbaar onmogelijk vindt, dat'deze ambtenaar zich houden zal aan de meening der regeering. Deze vrees deelen wij geenszins. De amb tenaren in Nederland zijn gewoon hij de uit voering van hun taak hun persoonlijke mee ning ondergeschikt te maken aan het be ginsel, dat de verantwoordelijke magistraat verdedigd heeft en op loyale toepassing mag men rekenen. Geschiedde dit niet, dan zou zoo ongeveer kunnen gebeuren, wat wij van nabij hebben gadegeslagen, dat een sociaal- democratisch wethouder zelf een prae-advies opstelde, omdat de ambtenaar zijn persoon lijk inzicht niet voldoende op zij kon zetten. Men neme echter niet als regel aan, dat ambtenaren met deze mentaliteit bezield zijn. Aan het Departement van Sociale Za ken is trouwens een algemeen bekend so ciaal-democratisch hoofdambtenaar werk zaam, die dag aan dag tegenover de S.D.A.P volhoudt, dat de Regeering op 't terrein der werkloosheidsbestrijding doet, wat mogelijk is. Doch geeft dit iemand het recht de goede trouw in twijfel te trekken? Wij denken er niet aan. VOORUITGANG In het „Algemeen Weekblad voor den Mid denstand", d.wjz. het orgaan der z.g. neu traal georganiseerde middenstanders is de vraag aan de orde gesteld of men het met, dan wel zonder politiek kan doen. En heusch, er 6óhijnen daar nog men- sohen te zijn, die droomen van „een zuivere middenstandspolitieke partij, welke alleen de belangen van die groep zou behartigen, want daarvoor moet elke middenstander naar voren treden, zonder dat het publiek en de cliënten het hem kwalijk zouden ne men". Zonderlinge redeneering. De klanten zou den er bezwaar tegen hebben als hun leve rancier opkomt voor Christelijke politiek, ,voor handhaving der Zondagsrust, voor sociale gerechtigheid; maar zij zouden het goedkeuren als hij uitsluitend zoekt de belangen van hem en zijn confraters! Men geve toch aan dergelijke waandenk beelden niet toe. Ze moeten afgewezen wor den. Kleine zielen mogen een middenstan der, een werkman het recht op een eigen politieke overtuiging ontzeggen; ook in dit opzicht komt er verruiming van begrip en begrijpen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de po litieke dwaasheid om een neutraal-politieke middenstandspartij op te richten. In het Algemeen Weekblad zelf keurt men dit pogen af. Warm eer, zoo wordt heel logisch opgemerkt, er reeds drie midden standsbonden bestaan, omdat „diverse gods dienstige groepen" niet samen kunnen wo nen, dan behoeft men niet te hopen op één middenstandspartij. Deze zou slechts oppo sitie kunnen voeren en niets bereiken. Een ander schrijven in genoemd week blad zegt het nog principieeler: „Nooit mag men aan een parlements lid den eisch stellen op te treden voor een bepaalde groep en hem als zoodanig aan een instructie binden. Ieder lid van het parlement, dat is het ideaal, zij volksvertegenwoordiger in den vol len zin i^s woords, die de belangen van het geheete volk voorstaat en dat doet in het licht zijner staatkundige overtuiging; vooral dit laatste moet ook tot den mid denstander doordringen." Dat is gezonde taal en wij zijn benieuwd of dit zoo langzamerhand communis opinio geworden is in „neutrale" middenstands kringen? De Japansch-Chineesche oorlog De bezetting van Hainan Dreigende taal van Japansche pers Ook Nieuw-Guinea wordt genoemd Op een desbetreffende vraag van een buitenlandschen journalist heeft de woord voerder der Japansche admiraliteit ver klaard, dat de bezetting der voornaamste punten van het eiland Hainan voldoende is om de Japansche marine in staat te stel len snel te handelen bij het onderscheppen van wapentransporten. Volgens vice-admiraal Kanazawa, chef van liet persbureau der admiraliteit, heeft de Japansche landing op Hainan zich zon der bloedvergieten voltrokken. De Chinee- sche militaire macht op Hainan bestond uit anderhalve divisie Kantoneesche troe pen en 5000 andere militairen, waarvan een deel gevlucht is naar het Chineesche vaste land, voordat de Japanners landden, en waarvan de rest de bergen ingetrokken is. Hainan als drukmiddel In de Japansche bladen is een campagne begonnen om de Japansche regeering er toe te brengen Hainan te gebruiken als middel om druk uit te oefenen op Frank rijk en Engeland. Tezelfdertijd wordt de minister van buitenlandsche zaken A r i t a heftig becritiseerd door zekere bladen we gens de gematigdheid van zijn antwoord op de stappen van den Franschen ambassa deur, Jules Henry, en den ambassadeur van Engeland, C r a i g i e, gedaan na de ontscheping van troepen op Hainan. De Osaka Asaki laat zijn ge bruikelijke reserve varen en schrijft: „Met Hainan bezet te houden, bezitten wij het recht van leven en dood over Hongkong en brengen wij Indo China in onze werkingssfeer. Frankrijk en En- land zijn voortaan niet meer in staat een krachtige houding tegen ons te hebben. Zij zullen meer en meer gevoelen, welken hinder de bezetting van Hainan door de Ja panners voor hun rijken beteekent. Een ander land zal het eveneens voelenNederland, dat zich meester maakte van Nederlandsch- Indië zonder met de minste opof fering voor de verwerving ervan te betalen. Laat ons afwachten tot dat dat land, zich bewust van den nieuwen toestand, ons den verkoop van Nieuw Guinea zal voorstellen." De Asahi (Tokio) juicht toe, dat Hong kong. Indo China, Singapore en Birma bin nen het bereik der Japansche luchtmacht liggen. De zeer bekende publicist Tokoedomi, die lid is van het Hoogerhuis, schrijft in de Nitsji Nitsji: Wij moeten Hainan zoo weten te verdedigen, dat wij het nimmer meer zullen verliezen. China's geestelijke mobilisatie Het officieele orgaan „Central News", al dus meldt het Chineesche telegraaf-agent- schap, heeft een beweging van het „Natio nale Pact" op touw gezet, ten behoeve van een geestelijke mobilisatie van geheel China. Tevens is het doel dezer beweging, een concreter definitie te geven van de fun- damenteele plichten van iederen burger jegens de campagne tot gewapenden tegen stand van China. Wie geld heeft, aldus het orgaan, moet beloven, geld te geven, doch tevens belo ven, geen Japansch onderdaan, of Japansch werktuig te worden. De gedachte aan een beweging van het „Nationale Pact" is ontleend aan het Turk- sche „Nationale Pact". Het orgaan schrijft, dat dit pact de mas- t verder zal opwekken tot vaderlands liefde en het vertrouwen zal versterken in de uiteindelijke overwinning van China. Jac Smits 75 jaar Kweeker van wereldnaam De hoer Jac. Smits, de nestor dor Ne derlandsche kweekers, die in Naardien aan het hoofd staat van een kweekerij, welke hij een wereldnaam wist te bezorgen, her dtenkt vandaag zijn 75sben verjaardag. Jacobus Smits, als zoon van een Ned. Herv. predikant te Baarn geboren, nam ruim een halve eeuw geleden een kleine kweekerij over, die sindsdien door hem een uitstekende reputatie verkreeg en steeds verder kon worden uitgebreid. Over heel de wereld heeft hij zijn relaties; meer rian twintig maal bezocht hij de Vereenigde Staten. Daarbij is hij een polyglot, die acht of negen talen meester is. Als voorzitter van den Bond van Plan- tenhandelaren van den Nederlandschen Tuinbouwraad, oprichter van den Bond van Boomkweekers, bestuurder van de Sierteeltcentrale, Dendrologische Vereen, enz., heeft hij een domineerende positie in de tuinbouwkringen. Geen tentoonstelling van belang of de heer Smits zit in bestuur of jury; menigmaal doet de regeering op he<m, die vice-voorzitter is van de Fédéra- tion Internationale Horticole et Profession- nelle, een beroep om ons land op congres- te vertegenwoordigen. In zijn benoe ming tot officier van de Oranje Nassau- orde werd de waardeering van zijn werk op kweekerijgebied uitgedrukt De Joego slavische regeering voegde hieraan toe na de tentoonstelling te Zagreb het offi cierskruis van de orde van Sint Sava. De Rijksmiddelen in Januari Opbrengst ruim f 5 millioen hooger dan vorig jaar Omzetbelasting sterk gestegen Een goed begin De Rijksmiddelen hebben in Jan. opge bracht 38.402.287.— tegen ƒ33.340.613.— in Januari 1938 en 36.810.417.als 1/12 der raming. Wat de kohierbelastin- gen betreft was eind Jan. 39.897.912. op't kohier gebracht tegen ƒ36.810.194.— op 31 Januari van het vorige jaar. Een nieuw begin, een nieuw geluid! Met recht geldt dat voor de opbrengst van Rijksmiddelen in de eerste maand van het nieuwe jaar. En al kan natuurlijk uit de opbrengst van de Januari-maand nog geen enkele definitieve conclusie getrokken wor den voor het verder verloop van 1939, toch is het een verheugend verschijnsel dat de raming met 1.5 millioen kon worden overschreden. Des te verheugender stemt dit, wanneer we daartegenover stellen de opbrengst van Januari 1938, welke toen met 33.340.621— ca 2.4 millioen beneden de raming bleef voor die maand. Nog duide lijker komt de vooruitgang van de afgeloo- pen maand naar voren, als we in herinne ring brengen, dat de opbrengst in Januari 1937 heeft bedragen 30.364.281.— en Januari 1936 27.743.568.—. Tot het zoo gunstige resultaat van Louw maand heeft veel bijgedragen de O belasting, welke met een onbrengst van 9.136.681.— ruim 2.9 millioen boven de maandelijksche raming en zelfs ƒ5.379.635. boven de opbrengst van Januari 1938 uit kwam. Ook de invoerrechten hebben zich lang niet slecht gehouden. Zij droegen met 7.954.414.tot het totaal-resultaat bij, het geen 9 ton meer is dan vorig jaar, doch welk bedrag nog juist enkele tienduizenden guldens onder de raming van 8 millioen blijft. Behoudens een vooruitgang van 2 ton bij de zegelrechten en van 6 ton bij de wisselvallige suikeraccijns is het accres bij de overige middelen miniem. Een kleine vooruitgang valt op te merken bij het statistiekrecht, de geslac'h't en wijnaccijns, de belasting gouden en zilveren werken en loodsgelden. Daarentegen hebben de registratie rechten en de successierecht een flinke veer moeten laten. De registra tierechten daalden van f 2.127.220.tot f 1.382.613.—, met welk bedrag zij nog juist de maandelijksche raming haalden. Dat i: niet het geval met de successierechten, die f 3.220.413— opleverden (v. j. f 3.942.885.—) terwijl geraamd was f 4 millioen. De dividend- en tantiemebelas- ting wordt verantwoord met f 711.985.— (v. j. f 1.028.795.De maandelijksche ra ming is gesteld op f 2.250.000—, hetgeen rijkelijk aan den hoogen kant is, want 1939 zal voor dit middel niet zoo goed worden als het vorige jaar. Zoowel de zout-, als de bier- en ge distilleerd accijns zijn in Januari tegenover het vorige jaar teruggeloopen. Het verschil is echter niet groot. Om be kende oorzaken loopt ook de coupon belasting terug. Over het geheel genomen is er echter al lerminst reden om over den inzet van het nieuwe jaar te klagen. We beginnen al met een „reserve" boven de raming, en dat is al heel wat waard. Wat de directe belastingen, be treft kan worden medegedeeld, dat het zui ver bedrag der kohieren per uit. Januari jl. bedroeg f 39.897.912.— (v. j. f 36.810.194). -Deze toeneming is uitsluitend te danken aan de inkomstennelasting, welke in verge lijking met het vorig jaar f 4.500.988.hoo ger staat genoteerd. Alle andere belastingen waren lager dan het vorig jaar en wel: de grondbelasting 769.584.de vermogensbelasting f 84.319, de verdedigingsbelasting f 278.194.— en de belasting van de doode hand f 281.172.—. DE KON. MARINEKAPEL 75 JAAR In verband met het 75-jarig bestaan van de Kon. Marine Kapel op 1 April a.s. heeft zidh een comité gevormd tot huldiging van dit Korps waarin vele vooraanstaande bur gers hebben plaats genomen. Dit comité zal de plannen die er voor de huldiging bestaan nader uitwerken. ELIXIR DAMVER5 UCCGF'JNE LIKEUR Trompenberg's Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend De secretaris van het Haagsche Co mité voor Volksfeesten, de heer L. F. van der Hegden. vierde gisteren on der groote belangstelling zijn 70sten verjaardag. De jubilaris leest een hem door H.K.H. Prinses Juliana gezon den eigenhandig geschrevèn geluk- wensch voor. DE STIJGENDE PACHTPRIJZEN Bezorgdheid van Eerste Kamer leden Groote nood onder de koude grond tuinders Blijkens het voorloopig verslag van de Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot vaststelling van de begrooting Land bouwcrisisfonds 1939 achtten enkele le den het tegenwoordig stelsel van steun verleening aan den landbouw zeer scha delijk. Onjuist en voor de economische ontwikkeling des lands zeer belemmerd is het naar hun meening, dat de door den stenn veroorzaakte druk op den minst draagkrachtige en in vele gevallen ook direct op het bedrijfsleven wordt ge legd. Met bezorgdheid zagen deze leden de stij ging van de pachtprijzen, niet alleen omdat deze het verzet tegen verhooging van do richtprijzen der agrarische producten ver groot, maar vooral omdat zij een te groot deel van de bodemopbrengst aan den grond eigenaar doet toekomen, ten koste van boer en arbeider. Gevreesd werd, dat de pachtkamers en/of bureaux bij het vaststellen van de pachtprij zen rekening zullen houden met de sterk ge stegen koopprijzen, wat deze leden onjuist en onbillijk zouden achten. Sommige leden waren van oordeel, dat de herhaalde verhooging van monopolieheffin- gen op granen, speciaal om den richtprijs van de rotrge en gerst te steunen, niet altijd tot gewenschte resultaten had geleid. Huns inziens ware het beter, indien de regeering rogge uit de markt zou nemen. Het plan-Westhoff Verscheidene leden zagen in uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond, gelijk die, naast de inpoldering van de Zuiderzee, bij uitvoering van het zgn. rapport-Westhoff mogelijk zou worden, een groot voordcel ter bestrijding van de werkloosheid ten platte- lande en ter tegemoetkoming aan den land- honger. Het bezwaar, dat als gevolg hiervan een nog grooter export van zuivelproducten tegen lage prijzen noodzakelijk zou worden, wenschtcn zij niet te onderschatten. Zij meenden evenwel dat aan dit bezwaar voor deel zou kunnen worden tegemoet geko men door omzetting van wei- in bouwland. Zij stelden de vraag, of de Minister be reid is een onderzoek te doen instellen naar de mogelijkheid van omzetting van wei- in bouwland en de wijze, waarop deze omzetting zou kunnen worden be vorderd Vele leden achtten het nadcelig prijsver schil tusschen Nederlandsche en Deensche boter op de Engelsche markt, dat gewoonlijk IC ct. en meer per kg. bedraagt, zeer beden kelijk en vroegen zich af, of er wel voldoen de naar wordt gestreefd, dit verschil door verbetering of aanpassing der boedanigheid van het Nederlandsche product aan de in Engeland gestelde eischen op te heffen, het geen ettelijke millioenen minder aan export- uitkeeringen en kans op vermeerdering van den uitvoer zou beteekenen. Armoede onder kondegrondtninders Gewezen werd op den zeer ongunstigen toestand, waarin vele zoogenaamde koude- grond-tuinders verkeeren. Honderden hun- zoo merkten sommige leden op, verkee ren in groote armoede. In het bijzonder geldt zllks ten aanzien van de tuinders in le streek. Kennemerland en de Venen. Deze eden vroegen zich af. of de steun aan den tuinbouw niet te ongelijk wordt verdeeld of ?n heele onvoldoende moet worden geacht Deze leden zouden het op prijs stelien, in dien de Mini-ter opgave zou willen do«n van de bedragen, welke in totaal voor ie glascultuur eenerzijds en voor de koude- "•rondeultiiiir anderzijds worden beschikbaar gesteld. Eenige leden drongen aan op een behoor lijke regeling voor de z.g. markttuinders. MAILSCHIP „SIBAJAK" IN AANVARING Botsing met oorlogsbodem Geen ernstige gevolgen GIBRALTAR, 16 Tebr. Het Neder landsche mailschip „Sibajak" van de Rotterdamsche Lloyd, dat zich op de thuisreis bevindt, is hedenmiddag In de Straat van Gibraltar tijdens een hevigen storm in aanvaring gekomen met den Engelschen torpedobootjager „Somali", waarbij de Sibajak averij zou hebben op- geloopen aan stuurboordzijde van het voorschip en de oorlogsbodem aan den bakboordboeg. De botsing geschiedde doordat de Sibajak als gevolg van den krachtigen wind uit de koers liep. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De reis voortgezet Bij de Rotterdamsche Lloyd zijn de ge wone telegrammen van den gezagvoerder van de Sibajak ontvangen, waaruit blijkt, dat het schip op de normale, in de dienstre geling vastgestelde tijden, Gibraltar en Tan- ger heeft aangedaan en vanavond om zes uur weer van laatstgenoemde plaats vertrok ken is. Aangezien de kapitein geen melding maakt van het ongeval, mag worden aange nomen, dat dit niet van ernstigen aard is ge weest ENGELSCHE HULDE AAN DE GROOT Zeer waardeerend hoofdartikel in de „Times" LONDEN. 17 Febr. Naar aanleiding van de Grotius-herdenking schrijft do „Times" in een hoofdartikel: „Een gast uit Nederland is hier altijd wel kom en mr Patijn de eminente Nederland sche Minister van Buitenlandsche Zaken heeft van zijn bezoek aan Londen gebruik gemaakt om met Lord Halifax de internatio nale aangelegenheden die beide landen be treffen, in den breede te bespreken. Maar het hoofddoel van zijn bezoek was de herden- g. .VaP een der bootste figuren uit een groot tijdperk in de Nederlandsche geschie denis, de Groot, ..den vader van het interna tionale recht", tot wiens nagedachtenis een steen is onthuld in de Hollandsche Kerk te Londen. De Groot was, zooals Lord Macmil- lan het gisteren zeide, een der vroegst ont wikkelde en veelzijdigste genieën van alle tijden. Hij was om beurten staatsman, diplo maat. historicus, theoloog, tooneelschrijvei, philosooph, practizeerend advocaat en jurist- hij werd erkend als een groot man, waar hij ook ging en welken arbeid hij ook aanvatte. Hij ontvluchtte ook de moeilijkheden en de gevaren van zijn grootheid niet. Hij werd in den kerker geworpen en ont kwam slechts door de toewijding en de scherpzinnigheid van zijn vrouw. Hij heeft armoede geleden. Maar zijn christelijk geloof verliet hem nooit: hij heeft ook nooit opgehou den met het verkondigen van de waar heid, die hij het eerst heeft ingezien: dat er, toen de godsdienst meer een schei- dingbrengende dan een vereenigende kracht tusschen menschen en volken was geworden, nog een wetboek van goed en slecht bestond, dat a'.s jus com mune had te gelden in het verkeer tus schen de onafhankelijke staten. Interprovinciale lucht beschermingsoefening in de drie noordelijke provinciën In den nacht van 27 op 28 Maart LEEUWARDEN, 17 Febr. Naar wij ver emen zal evenals het vorige jaar met machtiging van den Minister van Binnen landsche Zaken in Drente, Friesland en Groningen 'n interprovinciale luchtbescher mingsoefening worden gehouden en wel van 27 28 Maart a.s. Tusschen zonsonder gang en zonsopgang zullen alle maatrege len inzake lichtdooving en tegengaan van lichtuitstraling, die bij werkelijk lucht- gevaar worden afgekondigd, van toepas sing zijn. A. W. R0EL0FS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT "Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De regeering heeft besloten hier te lande „cursussen handelsbescherming" iit het leven te roepen. - De opening van de tentoonstelling der Amsterdamsche Raadhuisplannen. Het mailschip „Sibajak" is in de Straat van Gibraltar in aanvaring geweest. De gevolgen waren niet ernstig. Japansche pers uit dreigende taal tegert Frankrijk, Engeland en Nederland. Een nieuwe tens? svending in de zaak-Mar* Werkloosheidsdebat Lagerhuis. het Engelsche BLIJFT BESTENDIG Voor het geheele land: meest matige in het westen later toenemend westelijke tot zuidelijke wind, aanvanke lijk licht tot half bewolkt, later toene mende bewolking, weinig of geen neer slag, later toenemende kans op eenigen regen, weinig verandering in temperatuur* BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 762.7 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 5.6 C. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN Oneenigheid in de Antwerpsche haven Het collectief contract opgezegd ANTWERPEN, 17 Febr. (Belga). Daar dc geldigheidsduur van het collectief contract voor de haven van Antwerpen is afgeloopen, zijn door het nationaal comité voor de haven van Antwerpen besprekingen gevoerd. Aangezien de werkgevers van oordeel wa ren, dat de 40-urige werkweek voor de ha ven een groot nadeel is, hebben zij voorge steld, weder den 8-urigen werkdag in te voe ren. Doch de arbeidersafgevaardigden heb ben dit voorstel van de hand gewezen. De werkgevers hebben daarop voorgesteld, de tusschenkomst van den koning in te roe pen, doch ook dit voorstel werd van de zijde der arbeiders afgewezen. De werkgevers, die tot de conclusie zijn gekomen, dat onder deze omstandigheden een accoord niet mogelijk is, hebben nu het tot dusver van kracht zijnde collectief con tract opgezegd. Het nationaal comité blijft echter de kwestie bestudeeren; in den tusschentijd blijven de arbeidsvoorwaarden van het oude contract nog van kracht. De Indische zedenaffaire De berechting van den resident van Batavia BATAVIA, 17 Febr. (Aneta). Aneta ver neemt, dat in begin Maart de berechting door het hooggerechtshof kan worden ver wacht van de zaak tegen den vroeger in functie zijnden resident van Batavia. Verder is nog een datum bepaald voor de behandeling van de zaak tegen een der preventief gestelde Europeanen. Een ander Europeaan is in vrijheid ge steld, in afwachting van zijn eventueelo berechting. Verder verneemt men nog, dat het niet is uitgesloten, dat ook tot in vrijheidstel ling van andere preventiefgestelden zal worden besloten, indien het bewijs bij na dere bestudeering en toetsing zwak zou blijken. Aan de in vrijheid gestelden wordt geenerlei beperking opgelegd, zoodat bijv. hun alleen paspoortmoeilijkheden zouden kunnen beletten het land te verlaten. EX NOTARISKLERX VEROORDEELD AMSTERDAM, 17 Febr. De Rechtbank ver oordeelde gistermiddag een ex notarisklerk uit Naarden wegens verduistering van een aanzienlijk bedrag ten nadeele van zijn pa troon tot een jaar gevangenisstraf. Dc Of ficier van Justitie had een jaar en vier maanden gevorderd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1