Idieuure ^Viïtódjt (tfnuraut Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ruim 500 millioen pond voor Engelands bewapening HENRY JASPAR f Luitenant-Generaal Röell over weermachtsversterking A V A N G gjbonnementspnjs: Per kwartaal in Leiden en in pTaafsefl waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse mimmers 5 ct. met Zondagsblad 7'/> cl. NO. 6628 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 DONDERDAG 16 FEBRUARI 1939 19e Jaargang abbertentiepripen: Van 1 tot 5 regels f.171/» Elke regel meer 0.221 /a Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels.*.»..-..# ƒ2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0,10 CHRISTELIJKE SOLIDARITEIT Het is verheugend'," dat ook in de moder ne, d.w.z. roode arbeidersbeweging de over tuiging groeit: patroons en arbeiders heb ben elkander noodig, al staan ze in een be langenstrijd wel eens tegenover elkaar. Het is verheugender, dat de Christelijke Arbeidersbeweging Gods Woord aanvaardt pen mitsdien den klassenstrijd verwerpt" en dat de Christelijke patroonsorganisatie hetzelfde doet, al wordt het met andere .woorden gezegd. Deze mentaliteit heeft er toe geleid, dat laatstgenoemde organisaties zelfs in deze moeilijke tijden uitbreiding der sociale wet geving niet bij voorbaat afwijzen met de opmerking: de bedrijven zijn reeds te zwaar belast Na over de voorgestelde kinderbij- slagverzekering in een vijftal artike len gehandeld te hebben, geeft de „Christe lijke Bouwvakpatroon" als zijn oordeel, „dat de invoering van kinderbijslagverze kering op Christelijk-solidaire gronden toe juiching verdient maar dat de lasten daar van niet uitsluitend op het bedrijf moeten Worden gelegd". Want dit is de bedoeling der wet, al zal het lang niet-altijd mogelijk rijn. Van ó'e bereidheid tot medewerking kan men slechts met vreugde kennis nemen. Vele bedrijven hebben [het zwaar en andere gaat het goed, zoo betoogt de redactie; maar men moet naar geen van beide zijden over drijven. Dat groote ondernemingen het laatste jaar rijke winsten hebben gemaakt, zegt voor vele anderen niets; maar er staat ook tegenover, dat vele kleine bedrijven zonder personeel werken en dus geen premie te betalen hebben. De moeilijkheden zijn het grootst voor de oonintensieve bedrijven en vooral daarom dringt de Chr. Bouwvakpatroon er op aan, dat de lasten voor de bedrijven eenigszins verlicht worden door premie-verhaal op de arbeiders toe te passen. Nieuw is dit niet. Bij de Ziektewet gebeurt Eet ook. kén het althans gebeuren. De In- valiöiteits-, de Ongevallen- en de Land- en Tuinbouwongevallen-wet verbieden echter premieverhaal. Systeem zit er dus niet in; al ,valt het bij de Ongevallenwet, waar de Werkgever het „risico van den arbeid" sohept, zeer wel te verdedigen, dat de pa troon de geheelo premie moet betalen. Intusschen, de vraag heeft reden van be staan of de Christelijke solidariteitsgedachte niet vordert, dat niet alleen de patroon aan de premie meebetaalt, maar ook de arbeiders voor hun collega's en voor hun eigen gezin. DE WILDE BUSSEN BLIJVEN DOORRIJDEN Haagsche politie maakt processen-verbaal op fe-GRAVENHAGE, 16 Febr. Het eewjj- zigde R A.P., dat gisteren in werking is getreden, heeft de exploitatie van de wilde bussen nog niet gestuit. Daar de verschillende ondernemingen hier ter stede nog geen aanzegging van de politie hadden gekregen haar bedrijven stop te zetten, zijn de bussen op de gewone tij den uitgereden. Aanvankelijk was aan niets te bemer ken, dat het nieuwe R.A.P. zijn werking was begonnen, doch later op den dag werden enkele bussen door de Haagsche politie aangehouden en werd er proces verbaal op gemaakt. De bussen konden na het opmaken van deze processen- verbaal weer gewoon doorrijden. - Ook heeft de politie zich ertoe bepaald, tegen slechts één bus van elke onder neming proces-verbaal ap te maken, zoo dal de andere bussen van eenzelfde maatschappij hun tocht ongestoord kon den voorzetten* Van voren af aan? Ook te Amsterdam zijn eenige processen verbaal opgemaakt. Naar het zich laat aan zien, zal nu eerst weer in verschillende rechterlijke instanties de zaak uitgevochten moeten worden, zoodat we weer van voren af aan beginnen. Of zou er een ministerieele maatregel komen, die kort en goed aan alles een einde maakt? DOOR AS VAN EEN MOLEN GEGREPEN GULPEN, 16 Februari. Gistermiddag om 1 uur werd de achttienjarige dienstbode, mej. Noteborn, werkzaam bij den molenaar Engelen alhier, doordat haar kleeren door de as van den molen werden gegrepen, eenige malen in het rond geslingerd en ont zettend verminkt Enkele oogenblikken oa het gebeurde is het slachtoffer overleden. BURGEMEESTER VAN DINXPERLO GESCHORST Het ziekteverlof, dat aan den burgemeester van Dinxperlo verleend was in verband met vermeende onregelmatigheden, is thans gewijzigd in een schorsing, voorloopig voor drie maanden. TRAGISCH ONGELUK Het 7-jarig zoontje van K. N. in wijk D. te Sliedrecht viel spelenderwijs van een tiental treden van de trap. De val was zoo hevig, dat de knaap aan de gevolgen is over leden. Het witboek inzake de defensie Meer dan 200 millioen voor de luchtmacht Minister Simon heeft in het lager huis het Engelsche verdedigingspro gramma besproken en daarbij verwe zen naar het zoo juist verschenen des betreffende witboek, hetwelk de kosten der defensie voor het jaar 1939/40 schat op 523 millioen pond sterling. De uitgaven voor de landsverdedi ging bedroegen in 1937/38 262 millioen en voor het loopende jaar worden de uitgaven geschat op 388 millioen. Aldus bedragen voor de eerstkomende drie jarige periode, waarvoor de leenings- bevoegdheid was vastgesteld op 400 millioen, de uitgaven voor de lands verdediging 1173 millioen. Daarbij wordt dan geen rekening gehouden met de bijkomende uitgaven voor de ver dediging der burgerbevolking. Zij heeft slechts betrekking op de luchtmacht van leger en vloot. De totale uitgaven daarvoor zullen het volgend jaar millioen bedragen. Wat de vloot aangaat, aldus Simon, In het program voor 1939 zullen nog twee slagschepen worden opgenomen, zoodat in het geheel negen dezèr schepen in aan bouw zullen zijn. Het program voor 1939 voorziet in den bouw van twee nieuwe torpedojagerflottiel- jes, twintig snelle escorteeringsvaartulgen van een nieuw type, die bestemd zijn voor de bescherming der scheepvaart tegen duikboot- en luchtaanvallen. Er zal nog een vliegkampschip worden gebouwd, waarmede dit aantal op zes wordt ge bracht, de voltooide „Ark Royal" niet mede gerekend. Er zullen vier groote kruisers komen met zesduimsgeschut en eenige kleinere schepen. De modemiseering der bestaande slagschepen gaat gestadig voort. Er wordt voortgang gemaakt met de ver sterking der bewapening tegen aanvallen uit de lucht bij andere schepen. Groote voortgang wordt gemaakt bij de uitrusting van het leger. Wat de luchtmacht betreft zal, volgens Simon, gedurende het loopende finan- cieele jaar de maandelijksche aflevering meer dan verdubbeld worden en zij zal Ook verder aanzienlijk worden uitgebreid. Omstreeks 31 Maart zal het aantal vlieg tuigen der eerste linie tot 1750 zijn geste gen, overeenkomstig het oorspronkelijke program. In Mei 1938 was deze bouw aan gekondigd, terwijl in November nieuwe be stellingen werden aangekondigd. De capa citeit der industrie is belangrijk uitgebreid Belgisch Minister van Staat plotseling overleden De Belgisch© minister van Staat Henry Jas par, op wien nog eenige dagen gele den door koning Leopold een beroep werd gedaan om een nieuw© regeering samen te stellen, is gistemamiddag te Brussel plotse ling overleden* Jaspar, die aan een ingewandsziekte leed, moest in den nacht van Dinsdag op Woens dag met spoed naar een kliniek worden overgebracht, om een dringende operatie te ondergaan. Zijn toestand was daarna bevre digend; hij kon zelfs nog bezoek van den koning ontvangen. In den namiddag werd hij echter getroffen door een beroerte, die een einde aan zij leven heeft gemaakt. De overledene, die 69 jaar oud is geworden, was jarenlang r.k. afgevaardigde voor Luik; hij heeft ook meerdere malen een ministers ambt bekleed. Sedert Mei 1936 nam hij aan de actieve politiek practisch niet meer deel. en de moeilijkheden bij de productie zijn overwonnen. Alle drie diensten der land- verdediging krijgen nu voorraden van alle soorten en der laatste modellen. De pro ductie zal nu op de vergroote schaal voort gaan. De begrooting voor de luchtvaart zal voor 1933 de 200 millioen te boven gaan. Verleden jaar zijn ruim 37.000 recruten toegetreden tot het leger, drie maal meer dan het voorafgaande jaar en een record in de recruteering na den oorlog. 77.000 recru ten traden toe tot het territoriale leger, ver geleken met 45.000 in 't voorafgaande jaar. 31.000 man namen dienst bij de luchtmacht, onder wie 1700 piloten, terwijl gedurende het begrootingsjaar, dat in Maart eindigt, het totaal gesteld kan worden op 35.000. Twaalf scholen voor vliegopleiding zijn opgericht, tenvijl binnenkort nog drie in Schotland worden geopend. Ruim 2500 vrij willige reservisten worden thans tot piloten opgeleid. Het tweede Regiment Huzaren-Motorrijders Intocht in 's-Hertogenbosch 's-HEP.TOGENBOSCH, 16 Febr. Gistermid dag heeft het tweede reg. huzaren motor rijders, onder groote belangstelling, zijn in tocht gedaan in 's-Hertogenbosch. Om kwart over één werd het nieuwe regi ment aan de grens der gemeente welkom ge- heeten door den gamizoens-commandant, luitenant-kolonel H. C. v a n d e r B ij 1. Daar na werd gedefileerd voor den generaal-ma- joor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, commandant der lichte brigade, den generaal-majoor A. A. van Nij nat ten, bevelhebber in de derde militaire af- deeling, den garnizoenscommandant, den commissaris der Koningin in Noord-Brabant jhr mr dr A. B. G. M. v a n R ij c k e v o r s e l den burgemeester van 's-Hertogenbosch, Mr F. J van Lanschot, en het dagelijksch bestuur der stad. Na het défilé werd het corps toegesproken door den commandant der lichte brigade, ge neraal-majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, waarna burgemeester van Lanschot het nieuwe regiment een hartelijk welkom toeriep. Mevr. van lanschot van Meeuwen, de echt- genoote van den burgemeester, bood het corps namens de burgerij acht klaroenen aan. Om vier uur arriveerde het corps op hei terrein der nieuwe Frederik Hendrikkazerne waar het werd verwelkomd door ritmeester W i 1 b r e n n i n k. Twee nieuwe grensdivisie- groepen gewenscht De kosten het overwegende struikelblok Waarom 3 of 4 slagschepen voor Indië noodig zijn Jhr W. Röell Naar aanleiding van enkele passages in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake de Defensie-begrooting voor 1939, waarin ook de naam genoemd werd van den oud-commandant van het veld leger Jhr W. Röell hebben wij ons tot generaal Röell gewend. Wij vroegen hem allereerst: „Wat is uw hoofdindruk van de thans in bespreking zijnde defensiezaken, speciaal met het oog op de daarin be sproken, door u op 17 Dec. jJ. getrokken con clusies?" „Deze is zeer i eenvoudig en zelfs bij 'n thans nog niet tot uit voering komen belangrijk, want de memorie van antwoord van mi nister van Dijk geeft blijk, met de principieele strekking van 't hoofddoel van mijn betoog in te stemmen, ja, hier en daar reeds schreden in de door mij ge vraagde richting te doen, doch alleen om der kosten wille aan de genoemde nood zakelijkheid nog geen gevolg te kunnen geven. „Ook het betoog van Zijne Excellentie dekt zich met mijn argumenten, als men bijv. leest: „Het onmenschelijke karakter van het huidige oorlogsbedrijf „De verdediging van ons volksbestaan is een uniek belang, dat elk ander publiek belang in waarde overtreft". „Vóór alles zal de weermacht ge schikt gemaakt moeten worden voor haar taak." „Omdat wij leven in een overgangs tijdperk, het noodige person «Tel eerst ge leidelijk ter beschikking, en het mate rieel afhangende van de leveringsmoge lijkheden bij de overbelaste indus trieën". „Van aanmerkelijke versnelling van de mobilisatie van het deel der troepen zonder vredeskernen voor de uitwen dige veiligheid kan in het huidige legerstelsel geen sprake zijn." „De opgedane September-ervaringen toonden aan, dat het noodig is, het aantal (ik lees er uit: parate) troepen voor de grensbeveiliging aanzienlijk uit te breiden, waarvoor bevelen zijn ge geven." „Met het maken van terreinverster kingen (gevechtsdekkingen, versperrin gen, vernielingen) wordt voortgegaan." De grenstroepen. „Indien do genoemde aanzienlijke uitbrei ding der troepen voor de grensbeveiliging werkelijk de steeds aanwezige grensbatal- jons aangaat, zooals ook uit een persbericht dezer dagen was op te maken, dan vraag ik mij af, of wij langzamerhand nog ver af zijn van de mogelijkheid van hun samen voeging tot de door m ij bepleite twee nieuwe grensdivisie-grocpen (legerkorpsen). „Hoeveel grooter nog ware dan de pre ventieve beteekems en hoe zouden zij te vens als georganiseerde nieuwe groote een- heden voorzien in de nooddruft van het te zwakke veldleger ten aanzien van zijn multiple titanentaak bij de strategische verdediging van ons grillig gevormde va derland. Een en ander ongeacht nog de waarde van de hierdoor te bereiken regel matige vredes- en oorlogsbevelvoering in één hand." „Maar dan uw conclusies?" „Zijne Excellentie kon er onder de hui dige omstandigheden en gelet op hetgeen met 's lands iinanciën thans bereikbaar is, niet mede instemmen. Indien ik dit goed mag begrijpen, is er dus wel instemming met de in mijn betoog gestelde desiderata en zelfs met hun urgentie, doch thans al leen afstuitende op de kosten. „De mogelijkheid van aanleg van enkele niet uitgebreide ondergrondsche vliegtuig- bedrijven vond haar suggestie in lucht vaartkringen met het oog op den biijpen- duinvoet, welke door inbouw van beton- dakken (met duinzand weer af te dekken) voor zulke niet te kostbare ruimten een door de eeuwen gestabiliseerden bodem zou bieden." Slagschepen voor Indië „Maar hoe staat het dan met uw conclu sie over. 3 a 4 slagschepen voor Neder- landsch-Indië?" „Ik geloof hier een parallel te mogen trekken, wat den totaal gewijzigden poli tiek strategischen toestand in den pacific aangaat, met dien in West-Europa, nadat aldaar de basis aan de weermachts beper kingen van 1922 tot 1934 toegebracht, ont vallen was. De „grondslagen", waarop de maritieme verdediging van Aziatisch en Australisch Nederland berusten en van het zgn. plan-Deckers toch hoe waardevol als springplank na het gevaarlijke afstem men van de vlootwet ook slaan evenmin nog op den huidigen toestand als de Euro- peesche weermacht dit sedert 1934 deed. „De waardevolle aanvulling met vliegdiensten en het licht materieel bleven allen in het kader van het over onzen Archipel te strekken spinneweb (liever gezegd malienkolder), in welk web echter naar een geestig marine slogan de spin mankeert En die spin is een steunende en opnemende kracht aan de zwaarste artillerie, dus de slag schepen en de steunpunten. In land- strategie omgezet, is de toestand te ver gelijken met dien van een veldleger, alleen uit drie lichte divisiën be staande." „En de kosten?" vroegen wij. „De weermacht zelve brengt, als alles- beschermende werkgeefster, tevens arbeids- object, blijkens de practijk overal waar zij is, in breeden kring zooveel welvaart, dat Werner Sombart zelfs zeide, dat van elk persoon in de weermacht dooreengenomen twee en drie gezinnen leven. De tweejaarsch'e eerste oefening „Maar daarnaast is er in het huidig economisch bestel der werkloosheid nog iets bijzonders. Wat de verhoogde man kracht in Europa aangaat, ben ik n.l. zeer getroffen geweest door het plan van den heer Walrave Boissevain te Amsterdam, in het kort inhoudende de gedachte om het leger dienstbaar te maken aan de dringende noodzaak om het vakkundig ongeschoold pauperisme van een groot deel onzer rijpe jeugd te keeren door een tweejaarschen eersten oefentijd in het leger in te stellen en wel aan een lichting van ongeveer 55000 man en in dien ty'd de militaire opleiding en blijvende paraatheid te verbinden met vak- en ambachtsonder- wijs in den ruimsten zin, zooals de mo bilisatie dit al in het klein deed zien. „De kosten hiervan, inbegrepen van den langeren eersten oefentijd en contingents- verhooging. welke laatste mogelijk wordt door minder weelderige keuring en minder Vandaag viert de heer J. M. Littig, Dor- drechts oudste inwonerin goede gezond heidzijn 102den verjaardag. Een aantal vrienden heeft hem als verjaarsgeschenk zijn portret aangeboden, op zeer geslaagde wijze vervaardigd door den kunstschilder P. Veenenbos te Bussum. Werkloosheidspercentage in de laatste week van Januari 27.7 Sinds 1932 was het niet zoo laag 's-GRAVENHAGE, 16 Febr. De directeur van den Rijksdienst der werkloosheidsverze kering en arbeidsbemiddeling deelt mede, dat blijkens door het centraal bureau voor de statistiek verstrekte voorloopige gegevens in de week van 23 tot en met 28 Januari 1939 bij gesubsidieerde vereenigingen met werkloozenkas waren aangesloten 572.338 personen (waaronder 75.134 landarbeiders)* Van de 497.204 verzekerden, buiten de land arbeiders, was het werkloosheidspercentage 26.9 (in de vorige verslagweek, 9 tot en met 14 Januari 1939, was dit percentage 29.3). Van de 572.338 verzekerden, met inhegri-p van de landarbeiders, was het werkloos heidspercentage 27.7 (vorige verslagweek 31.7). In de overeenkomstige verslagweek van Januari was het werkloosheidspercentage voor alle verzekerden in de laatste jaren als volgt (tussehen haakjes zijn vermeld de per centages, indien de landarbeiders buiten be schouwing worden gelaten) 1932: 29.2 (28.0); 1933: 39.7 (36.8); 1934: ?A2 (31.8); 1935 36 0 (35.2): 1936 38.0 (36 8): 1937: 36.1 (34.4); 1938 31.0 '30.3); 1939 27.7 (26.9). Op 28 Januari 1939 waren bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschre ven 422.934 werkzoekenden, waarvan er 404.407 werkloos waren (nl. 389.139 mannen en 15.268 vrouwen). Blijkens voorloopige opgave van den di recteur-generaal van de werkverschaffing en steunverleening bedroeg op 28 Januari 1939 het aantal tewerkgestelde werkloozen 66.067 en het aantal gesteunde werkloozen 157.333, tezamen 223.400 verzorgden. Elijkens mededeelinsr van het werkfonds waren op 28 Januari 1939 hij werken, die met behulp van dit fonds worden uitgevoerd, di rect en indirect werkzaam plm. 6.440 arbei ders. Bovendien is voor een aantal arbeiders dat kan worden geraamd op ruim 3.200 als gevolg van bedoelde werken werkgelegen heid ontstaan. Gaat burgemeester Colijn naar Bussum? ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 Februari. Hoewel, reeds meerdere malen dergelijke berichten van allen grond ontbloot bleken te zijn, gaat thans wederom het gerucht, dat burgemeester Co lij n ernstig in aanmer king komt voor de binnenkort te verwach ten benoeming van een burgemeester voor de gemeente Bussum. Burgemeester Colijn zelf heeft een en an der ditmaal niet ontkend. Bij vorige geruch ten heeft hij wel eens de verzekering g _~e- ven dat hij niet heen zou gaan voor het nieuwe Raadhuis geopend zou zijn. Dit feit staat thans voor de deur en zal dus thans geen beletsel meer vormen. IJSSELMONDE, 16 Februari. Gisteravond om zeven uur is de 71-jarige weduwe F i e g« bij het oversteken van het kruispunt rijks wegKoninginneweg door een personenauto uit Rotterdam aangereden. Enkele oogenblik ken na het ongeluk is de vrouw ter plaatse overleden. vrijgevigheid met broederdienst zouden naar de ambtelijk getoetste gegevens des voorstellers, ruim opgewogen worden door het vrijkomen van steungelden in velerlei vorm tot een bedrag van tegen de 40 mil- „Overigens heb ik de gedachte aan een laag rentende weermachtsleenine gekoes terd, zeker, 300 millioen kosten, 9 millioen rente per jaar. maar het ongerept behoud van het vaderland, hier en overzee, is het gebruik van een klein deel van het thans in allé. banken renteloos opgetaste geld wel waard. „En hiermede zijn uw vragen over mijn cnnrinc7Ps van 17 December, te berde ge- vSr I? 1? Vereehiging voor Nationale Veiligheid, zij het summier, afgedaan". SCHOENEN HET BETERE MERK 3 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De oud-commandant van het Veldleger, Jhr W. Röell, over de thans in bespreking zijnde Defensie-zaken. Een onderhoud van een onzer redacteur ren met den heer G. de Raad. De Eerste Kamer heeft de begrooting van Onderwijs goedgekeurd. Daarna ifl een aanvang gemaakt met Binnenlandsche Zaken. De Tweede Kamer heeft de begrooting van Suriname goedgekeurd. De onthulling van een gedenksteen voor Hugo de Groot in de Hollandsche Kerk te Londen. Gisteravond is te Amsterdam Dr B. A!« Knoppers in verband met zijn ambtsjubte leum gehuldigd. Engeland heeft in principe besloten dfl regeering Franco de facto te erkennen. Het Engelsche witboek inzake de deferi* sie is verschenen. De Belgische Minister van Staat Jaspai overleden. OPKLAREND WEER Voor het geheele land: meest matige westelijke tot noordwestelijke wind aanvankelijk nog zwaar bewolkt tot be* trokken, later opklarend, mogelijk enkele regenbuien, iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 767,5 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 6.8 C, 17 Febr. Zon op 7.15 uur, onder 5.13 uur 17 Febr. Maan op vm. 5.58 u. ond. un. 3.43 Q DE DORDRECHTSCHE ONDERLINGE CREDIETVEREENIGING N.V, DORDRECHT Groenmarkt 64 Anno 1871 B O U W C R E D I ET E N EFFECTEN (Ree l) T ij d e I ij k 20 korting OP ALLE P R IJ CHEMISCH REINIGEN PALTHE-ALMELO] (Reel) HET RESTAURANT VAN I „SEINPOST" SCHEVE NINGEN is ook gedurende de wintermaanden geopend# Wij verzorgen steeds met zorg Uw menu. (Reel) VOOR SLECHTS 17, CENT noodig om deze annonce uitgeknipt In open envelop alt drukwerk aan ont op ta zen den, ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI Varmaldl (Jw naam ta «drai op da achtariqda dar (Ron.) anvaloppa an adrauaart aan. Or. H. NANKING'# Phtm. Fabriek N.V., OEN HAAG Wielrijder ernstig gewond AMSTERDAM, 16 Febr. Gistermiddag ls een veertigjarige wielrijder bij de kruising Adm. de Ruyterweg— Jan van Galenstraat aangereden door een auto. De man. die of schoon hij voorrang had, weifelde bij het oversteken, zoodat de naderende automobi list meende, dat hij hem eenst wilde laten passeeren en daarom doorreed, botste tegen de auto op. De fiets bleef aan den voorbumper van oe auto hangen en de wielrijder kwam op de motorkap terecht, vanwaar hij op straat viel De man werd bewusteloos opgenomen en met een schedelbreuk in het binnengasthuis opee nomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1