$lfcum ^riïtórljr dournut 1 Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken H.DIEMER DE OVERNEMING DER LANDBOUWCRISIS MAATREGELEN Het bezoek van H.M. de Koningin aan Koning Leopold VOORJAARSMODELLEN _0 'inim.tPenn - N0T0R0ILS - Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77» CT. NO. 6627 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 WOENSDAG 15 FEBRUARI 1939 19e Jaargang aM)ertentieprij?en: Van 1 tot 5 regels Elke regel meer Ingezonden Mededeeüngen van 1—5 regels Elke regel meer f.17'/» ƒ022'/, 230 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend <2.10 PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTI ÉN ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden werd 13 Februari 60 jaar Onze directeur-hoofdredacteur mocht 13 Februari jL zestig jaar worden. Evenals in 'April 1937, toen de heer Diemer zijn 25-jarig directeurschap herdacht, wenschte hij ook thans dezen datum zonder huldebetoon te 'doen voorbijgaan. Dit is niét gelukt Ver- - schillende kranten brachten de mededeeling, en natuurlijk, er zijn altijd vrienden en relaties, welke zulke data goed noteeren. Dit bleek wel zeer duidelijk. Daarom worden hier ook enkele woorden aan het feit gewijd. Bij den heer Diemer, die zich Zaterdag voor enkele dagen buiten zijn woonplaats Botterdam begaf, meldde zich op dien dag een deputatie uit het personeel der Vijf Samenwerkende Christelijke Dagbladen met de mededeeling, dat het zijn voorman een portret wenschte aan te bieden, vervaardigd door een schilder, ter keuze van den jarige. De heer Diemer oordeelde dit uit het hart komend aanbod niet te mogen weigeren. Op den jaardag zelf wist waarlijk een af vaardiging van den Christelijken Drukkers- patroonsbond de heeren A. van Haeringen en W. Wagenaar, beiden te den Haag de verblijfplaats van den heer Diemer te ont dekken en stond zoo maar midden in den familiekring. Namens dezen Bond, waarvan de heer Diemer vanaf de oprichting voor zitter is, werd hem uit dank voor de erkenning, dat hij deze groep, mede met anderen, een gewaardeerde plaats bezorgd had in den bedrijfskring, een zware gouden vulpen aangeboden, met een fraai album, bevattende de namen der deelnemers. In groote spontaniteit hadden de leden hieraan meegewerkt. Daarnevens ontving de heer Diemer, toen het geheim eenmaal geschonden was, vele bloemen, telegrammen, brieven en ander soort gelukwenschen uit den kring van geestverwanten, doch niet minder van niet- geestverwante zijde, uit allerlei politieke partijen, zoowel van werkgevers en werk nemers. Dat daarbij het dagblad- en druk- kersbedrijf, met zijn vele organisaties en 'instanties, een groot aandeel leverde, be grijpt ieder, die weet, dat de heer Diemer, vanaf zijn jeugd den strijd voert voor be drijfsorganisatie, om op deze wijze de klove tusschen kapitaal en arbeid te overbruggen, en recht de plaats te doen innemen van macht. In aansluiting op wat andere bladen gaven, volgt thans, vooral voor de jongere lezers, die niet met het oudere geslacht zijn opge groeid, iets over de loopbaan van den heer Diemer. Hij werd geboren in de Friesche gemeente Wijmbritseradeel, waar zijn vader predikant was. Na het M.U.L.O.-onderwijs gevolgd te hebben, werd de voortdurende zelfstudie, tot den dag van heden, benut voor het volvoeren van de levenstaak. Op 26- jarigen leeftijd kwam de benoeming tot directeur van de Coöperatie „Voorzorg" te Rotterdam. Twee jaar later volgde het lid maatschap van den Rotterdamschèn Raad. In dit college heeft de heer Diemer drie perioden doorgebracht, van 19071917, van 19191922 en van 19311935. Vrijwillig werd telkens afscheid genomen van den Raad. Van 1919 tot 1923 kwam hierbij het lidmaatschap van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In 1909 werd de heer Diemer gekozen tot eersten voorzitter van het Christelijk Natio naal Vakverbond. In dien tijd was hij ook voorzitter van den Christelijken Besturen bond te Rotterdam. In latere jaren werd hij o.m. voorzitter van de Christelijke Werk- geversvereeniging, en voorzitter van den Christelijken Drukkerspatroonsbond, welke functie nog wordt waargenomen. Uit dien hoofde is de heer Diemer tweede voorzitter van de Federatie van Werkgeversvereeni- gingen in de Typografie, voorzitter van het rechtscollege „de Centrale Commissie", en werkgever-voorzitter van het Typografisch Pensioenfonds. Verder is de heer Diemer lid van den Raad van Beheer van het A.N.P. 1 April 1912 werd de heer Diemer be noemd tot directeur van de N.V. Dagblad „De Rotterdammer", waarna een tijdperk van grooten bloei intrad. In den loop der jaren werd een vast verband gelegd, achter eenvolgens met De Nieuwe Haagsche Cou rant, Nieuwe Leidsche Courant, Dordtsch Dagblad en De Nieuwe Utrechtsche Courant. Onder den naam De Vijf Samenwerkende Christelijke Dagbladen treedt dit concern naar buiten uit. Sedert 1 Januari 1928 is de heer Diemer tegelijk hoofdredacteur. Verschillende oublicaties verschenen /an de hand van den heer Diemer. Vraagt men hem, aan welke publicatie hij het meest zijn liefde verpand heeft, dan volgt zeker het antwoord: aan „De ontwikkeling tot Be drijfsorganisatie", verschenen in 1918 met een voorwoord van den heer H. Colijn. Van dit boek verschenen meerdere drukken, doch het voornaamste zit hierin, dat wanneer het boek heden geschreven zou worden, dezelfde groote lijn zou kunnen worden getrokken. De noodzakelijkheid van prac- tisch Christendom voor het vrije maat schappelijk leven, waarbij doelstellingen naar voren komen, waarop menschen van goeden wil uit allerlei stand en levens opvatting kunnen samenwerken. Dat de heer Diemer tot heden met werklust, waarvoor God te danken is, practisch mag werken aan de vervulling van enkele zijden van dit ideaal, zal hem de grootste vreugde geven. Temidden van een groot getal medewerkers en vrinden, over de grenzen van den meer engen eigen levenskring tot elkaar gebracht, te mogen arbeiden, heeft zijn leven steeds verrijkt. Het- algcu.-.en belang wordt ook gediend door het z:ih richten naar de rechtsnormen uit het Woord Gods. 's-GRAVENHAGE, 15 Februari. Heden is bij de algemeene landsdrukkerij verschenen een rapport betreffende overneming der landbouw-crisismaatregelen door de bedrijfs- genooten. Over het ontstaan van dit rapport ernemen wij van bevoegde zijde het vol gende: In een bespreking van de drie centrale landbouw-organisaties met den Minister hebben deze organisaties zioh bereid ver klaard met het college van regeerings-rom- missarissen in overleg te treden omtrent het overnemen der landbouw-crisismaatregelen. Er werd een kleine commissie gevormd, be nde uit twee leden van het college (den voorzitter, Mr. Dr. A. A. van R h ij n en den ondervoorzitter, Ir. S. L. Lou w e s) en twee vertegenwoordigers van elk der drie organisaties (ir. T. P. Huisman en do heer Blink voor hel Landbouw-comité, de heer H. Ruyter Mr. II. van Haas- er t voor den K.N B. en de .ïcer Chr. an den-Heuvel-en Mr. W. Rip /oor den C.B.T.B.). Deze commissie heeft na een aantal besprekingen ten rapport opgesteld. Daar het den Minister van Economische Zaken gewenscht leek. dat de publieke opinie zich over de als proeve in dit rapport neergelegde richtlijnen zal kunnen uiten, heeft deze besloten het te publiceeren en den eeoncmischen raad verzocht hem na rerleg met den nijverheidsraad en den middenstandsraad advies uit te brengen. Intusschen zal het college van regeerings- commissarissen besprekingen houden met den Industrie- en Handelsraad voor land en tuinbouw, over de algemeene beginselen ■an de overneming. Het ligt in de bedoeling van den Minister dat het college over eenigen tijd overleg zal plegen in zake de over neming van bepaalde regelingen. In dit overleg, dat dus telkens over onderdeelen van de landbouw-crisismaatregelen zal handelen, zullen dan mede de organisa ties worden betrokken, die zoowel aan de zijde van den landbouw als aan die van han'del en nijverheid op dat speciale gebied haar belangen hebben. Over den inhoud van het rapport kunnen wij het volgende mededeelen. In een uitvoerige inleiding wordt de wen- sohelijkheid betoogd, dat de landbouw crisismaatregelen door de bedrijfsgenooten worden overgenomen. Na een uiteenzetting, dat de landbouw economisch veel kwets baarder is dan de meeste andere bedrijfs takken en de Overheid dus, evenals overal ter wereld, geschiedt, aan de.i landbouw bijzondere aandacht moet scheuken, worden de fouten van de huidige regeling besproken, waarbij de Overheid primair en het bedrijf secundair is. Deze regeling, waarbij de overheid zeer veel van bovenaf vaststelt, moet op den duur leiden tot verstarring, veravnbte- lijking en verslapping der verantwoorde lijkheid van het bedrijfsleven. De cenige mogelijkheid om deze bezwaren tegen te gaan is, dat de Overheid terugtreedt en het georganiseerde bedrijf op den voor grond wordt gesteld. Wegens het zeer groote aantal bedrijfsgenooten kan de landbouw evenwel niet, zooals vele an dere bedrijfstakken, tot vrijwillige eco nomische samenwerking komen. Doot aan organen, die door het bedrijfsleven zullen worden gevormd, bepaalde ba- voegdheden te geven, zal de landbouw in staat worden gesteld, de regeling van Overheids-ingrijpen leidt tot verstarring Richtprijzen maken plaats voor prijsgrenzen Een belangrijk rapport het bedrijf zelf in handen te nemen i zijn economische positie te versterken. Het voordeel van zulk een regeling, waar bij het bedrijf primair en de Overheid se cundair is, is vooral, dat de levenwékkende krachten, die den landbouw in vorige de cennia steeds vooruit hebben gebraent, doch die door het huidige systeem ernstig wor den belemmerd, zich weder kunnen ont plooien. De verantwoordelijkheid en het risico van het bedrijf zullen wederom meer en meer op het bedrijf zelf moeten worden Het zetgebieden naast rationaliseering van het bedrijf, die den kostprijs verlaagt, zullen tot de belangrijkste problemen behooren, waarvoor het bedrijf zich gesteld zal zien. Voorts zal moeten worden onderzocht, of nieuwe be- en verwerkingsmethoden een op lossing kunnen brengen, b.v. melkwol, aard- appelvlokken, gedroogde bieten. Wel zal de Overheid hierbij van voorlichting moeten dienen en veelal financieèlen steun moeten verleenen om de technische mogelijkheden van een nieuwe vinding te onderzoeken, maar de verbreiding daarvan en de verant woordelijkheid voor de toepassing moeten bij het bedrijf zelf blijven. In de naaste toekomst zullen ongetwij feld nog talrijke maatregelen van economi- schen aard voor den landbouw noodig zijn. Gebondenheid blijft dus noodig, doch deze zal niet moeten zijn ambtelijk, maar van wege organen van het bedrijfsleven, niet centraal, maar gedecentraliseerd. Ongetwijfeld zullen aan de leiders van, den landbouw veel hooger eischen worden gesteld dan tot dusverre. Maar er zijn uit nemende krachten. In een zevental hoofdstukken worden de grondslagen voor een regeling door het ge organiseerde bedrijf ontvouwd. Blijkens het eerste hoofdstuk wordt voor de overneming het huidige systeem van verplichting tot aansluiting bij krachtens een wet aan te wijzen bedrijfsorganen aan bevolen. Het crisis-organisatiebesluit zal gewijzigd moeten worden in dien zin, dat aan deze bedrijfsorganen andere vereischten kunnen worden gesteld, dan thans voor de crisis instellingen zijn voorgeschreven. Het volgend hoofdstuk, over de organen, beschrijft in de eerste plaats den organisa- torischen opbouw, welke in groote lijnen gelijk zal kunnen zijn aan den opzet van den huidigen landbouw-crisisdiensL Van de bedrijfsorganen, waarvoor de ver- eenigingsvorm de voorkeur verdient, zullen de organisaties der bedrijfsgenooten de le den zijn, terwijl de bedrijfsgenooten als aan geslotenen zullen toetreden. De besturen zullen door de leden worden benoemd, doch het rapport acht het raadzaam, dat in voorkomende gevallen ook aan de indi- vidueele bedrijfsgenooten eenige invloed op den gang van zaken wordt toegekend. De leden zullen zijn de drie centrale land bouworganisaties (andere landbouw-organi saties zijn overigens niet a priori uitgeslo ten), en voorts de specifiek technisch-eco- nomische organisaties, welker positie voor elk geval afzonderlijk zal moeten worden bezien. Een paragraaf over de taak en de bevoegdheden der organen, welke van die der huidige landbouw-crisisinsellingen aan merkelijk zullen verschillen, omdat de or ganen grooter zelfstandigheid zullen genie ten, besluit dit hoofdstuk. Hoofdstuk III is gewijd aan de methode, welke bij de overneming en vervolgens jaarlijks dient te worden gevolgd. Voorop wordt gesteld, dat zooveel mogelijk ter re geling aan belanghebbenden moet worden overgelaten. Daartoe wordt aanbevolen het systeem van richtprijzen te vervangen door een stelsel, waarbij de overheid zoodanige voorwaarden schept, bijv. door heffingen en financieele bijdragen, dat het bedrijf door het nemen van daarop gerichte maatrege len voor zijn producten een prijs kan be reiken, welke gelegen is binnen, na over leg tusschen overheid en bedrijf vastge stelde, ruime prijsgrenzen. Als zoodanige prijsgrenzen worden bijv. in het rapport genoemd voor rogge en gerst f 7 tot f 9 en voor boter f 1.20 tot f 1.60. Voor het geval de prijs van het pro duct onder de benedengrens mocht zak ken, zal de overheid maatregelen die nen te nemen, dat de landbouwer voor zijn product weder een prijs ontvangt, die boven deze grens ligt Zou de prijs van het product boven de bovengrens stijgen, dan zal het der regeering vrij staan in haar maatregelen zoodanige wijzigingen aan te brengen, dat de prijs weder onder de bovengrens daalt Wanneer Jit systeem wordt aanvaard, zal de gang van zaken bij de overneming der bedrijfsmaatregelen en voorts ieder jaar aldus zijn, dat de regeering en belangheb benden voor elk product besprekingen zul len voeren over de prijsgrenzen en vervol gens, wanneer deze zijn vastgesteld over de maatregelen, die de regeering moet ne men om zoodange voorwaarden te schep pen, dat het bedrijf een prijs kan bereiken welke binnen deze marge is gelegen. In een volgend hoofdstuk wordt het alge meen vernietigingsrecht en goedkeurings- recht van den Minister behandeld, dat deze wegens zijn verantwoordelijkheid uiteraard niet kan ontberen. In zake de financiën vermeldt hoofdstuk V, dat de inkomsten der organen zullen be staan uit heffingen in te stellen bij de be drijfsgenooten en voorts uit bijdragen uit het landbouw-crisis-fonds, waarin de op brengst vloeit van de door de overheid vastgestelde heffingen. De begrooting van het fonds zal van de huidige niet veel ver schillen, behoudens, dat onder de uitgaven in vele gevallen groote subsidieposten zul len voorkomen. Ook de organen zullen be grootingen moeten opstellen, welke de goedkeuring van den Minister behoeven. De financieele en politioneele controle worden in hoofdstuk VI behandeld. Het laatste hoofdstuk behandelt de be slechting van geschillen. Over de admini stratieve geschilen zullen, provinciale com missies beslissen. Voor de bestraffing van overtredingen worden onafhankelijke tucht rechtscommissies het meest gewenscht acht H.M. de Koningin naar Den Haag BAARN, 15 Febr. H.M. de'Koningin is gis termiddag omstreeks kwart over drie ipei auto van Soestdijk vertrokken. De reis ging over-Utrecht-naar de Resi dentie terug. Afweergeschut voor Leeuwarden LEEUWARDEN, 15 Febr. In de namiddag zitting van gisteren hebben de Provinciale Staten van Friesland zich bezig gehouden met het voorstel van Ged. Staten dier pro vincie, om zestigduizend gulden uit te trek ken, teneinde daarvoor afweergeschut aan te schaffen en dit te plaatsen op de centrale van het provinciaal electriciteitsbedrijf te Leeuwarden. Bij de behandeling van dit punt kwam de heer Sikkema, (s.d.a.p.) met het voorstel, het voorstel van Ged. Staten aan te houden tot een volgende vergadering. Dit werd verwor pen met 37 tegen 12 stemmen. Het voorstel van Ged. Staten werd hierna aangenomen met 32 tegen 15 stemmen. Te gen stemden de leden der Chr. Dem Unie, de S.D.A.P., uitgezonderd de gedeputeerden Geerts en mevr. Besuyen-Lindeboom, mevr. de Jong (v.d.) en Roorda (comm.). Door klap van een veulen gedood Men meldt ons uit Sprang (N.B.): Terwijl het 3y2-jarig dochtertje van P. v. Vucht bij den landibouwer M. de B. speelde, kwam het in de stal, waar het een klap van een veulen tegen het hoofd kreeg In zorgwekkenden toestand werd het kind opgenomen. Enkele uren later is het over leden. MAN VERDRONKEN BIJ NIJMEGEN NIJMEGEN, 15 Febr. Gistermiddag is in 'het Maas- en' 'Waalkanaal bij Nijmegen verdronken de 48-jarige B. uit Nijmegen. Be man was vader .van .vijf kinderen. De heer J. J. van Tijen terug uit Indië AMSTERDAM, 15 Febr. Met het K.L.M.- vliegtuig „Valk" is gisteren uit Ned.-Indië op Schip/hol teruggekeerd, de heer J. J. van Tijen, onder-directeur van de N.V. Nederl. Vliegtuigenfabriek Fokker, die enkele weken geleden naar Indië vertrok voor een kort bezoek, tijdens hetwelk hij besprekingen zou voeren, voornamelijk met autoriteiten der Nederl.-Indische weermacht, over de leve ring van vliegtuigen ten lehoeve van de luchtmacht van marine en leger in Nederl.- Indië. Met den heer Van Tijen keerde ook terug ir P. J. C. V o s. die hem op zijn reis naar Indië had vergezeld. Uiteraard kon de heer Van Tijen weinig bijzonderheden omtrent zijn besprekingen met de militaire autoriteiten mededeelen. Wel verklaarde hij, dat hij bijzonder getrof fen was door de groote veranderingen, die er in de Nederl.-Indische luchtmacht zijn gekomen, sedert hij, tijdens zijn voorlaatst bezoek in 1930, de militaire luchtbases te Bandoeng en te Soerabaja had bezocht. Thans was de luchtmacht opgeleefd en ontzaglijk uitgebreid, terwijl de verdere op bouw nog in vollen gang was. De heer Van Tijen had gevlogen met de voornaamste typen, die het Nederl.-Indische leger en de marine in gebruik hebben, o.a. met de Dor- nier-vliegbooten en de Glenn Martin-bom menwerpers. Toch geloofde hij niet, dat de militaire autoriteiten in Ned.-Indië op het oogcnblik speciaal voor niet-Nederlandsche toestellen geporteerd waren. Indien men tot verdere uitbreiding zal overgaan, zal men naar zijn meening volkomen terecht, uit kijken naar het beste, dat op dat oogenblik op de markt te krijgen is. Tndien de Neder- landsche vliegtuig-industrie dan producten beschikbaar heeft, die in elk opzicht met de buitenlandsche fabrikaten kunnen wedijve ren. is er ge<?n reden om aan te nemen, dat de Nederlandsche militaire vliegtuigen in Nederl.-Indië niet een even groote kans zou den maken als andere buitenlandsche. Twee rijtuigen van internationalen trein uit de rails AMSTERDAM, 15 Febr.. Door een tijdige wisselbedieriing zijn gistermiddag omstreeks half zes op het eerste perron oostzijde van het Centraal Station bij het rangeeren van den trein, welke om 17.47 uur naar Bazel moest vertrekken, twee rij tuigen, een spijswagen en een D-wagon, uit de rails geloopen. Onmiddellijk werden maatregelen geno men om de beide wagons te vervangen. De trein is met een half uur vertraging van het Centraal Station vertrokken. Datum thans officieel vast gesteld op 23 tot 26 Mei 's-Gravenhage, 1 5 Februari Naar van officieele zijde wordt medegedeeld, is thans vast gesteld, dat het bezoek van H.M. de Koningin aan Z.M. den Koning der Belgen zal plaats vinden van 23 tot en met 26 Mei a.s. AUTOBUS TEGEN EEN BOOM GEREDEN Drie personen ernstig gewond Enkele anderen minder ernstig gekwetst BEETSTERZWAAG, 15 Febr. Gistermid dag om vier uur is een autobus van den dienst Heerenveen-Groningen op den weg van Beetsterzwaag naar Lippenhuizen, bij het uitwijken voor een andere autobus, in volle vaart tegen een boom gereden, welke afknapte. De conductrice w.erd zeer ernstig gewond terwijl twee van de twaalf passagiers even eens ernstige verwondingen opliepen. De chauffeur van de bus bleef ongedeerd. Van de overige inzittenden liepen enkelen snij- wonden van glasscherven op. De drie ern stig gewonden zijn naar het ziekenhuis te Heerenveen vervoerd. Vooral de conduc trice van de bus is er ernstig aan toe. De autobus werd zwaar beschadigd. De gewonden die naar het ziekenhuis te Heerenveen werden vervoerd zijn de onge veer 40-jarige mevrouw Eysinga uit Zutfen, die vrij ernstige verwondingen aan het hoofd heeft opgeloopen en de 19-jarige mej. Stuivenwald uit Heerenveen, de conductrice van de bus, die er erger aan toe is en zeer zwaar aai. het hoofd werd gewond. De derde gewoi n, de heer Het- tinga uit Lemmer, ii met een kleine hoofdwonde het zieken is werd binnen gebracht, kon, na te zijn behandeld, naar zijn woning vertrekken. Drie arbeiderswoningen in de asch gelegd Felle brand te Ammerzoden AMMERZODEN, 15 Febr. Gistermiddag omstreeks vier uur heeft in de buurtschap Horenkamp alhier een felle brand gewoed, welke drie arbeiderswoningen in de asch heeft gelpgd. Het vuur is ontstaan in de woning van de familie de Goey. De vlam men sloegen spoedig over naar de aangren zende woningen van de families Dekkers en van Mil. De brandweer van Ammerzoden was na eenigen tijd op de plaats van den brand aan wezig en bestreed het vuur in samenwer king met enkele burgers. Niettemin werden alle drie woningen een prooi der vlammen. De inboedels konden voor een gedeelte wor den gered. De oorzaak van den brand moet naar alle waarschijnlijkheid worden zocht in een lek in den schoorsteen. l)e schade wordt door verzekering gedekt. De werkzaamheden aan den bouw van de groote verkeersbrug over de Oude Maas te Dordrecht, waarvan de inge bruikneming enkele maanden is uitge steld. Overzicht van de werkzaam heden aan den Zuidelijken toegangs weg. Op den achtergrond de klep van het beweegbare gedeelte van de verkeersbrug en de hefbrug over de Spoorhaven VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Het bezoek van H.M. de Koningin aart Koning Leopold is thans officieel vastge* steld op 23 tot 26 Mei. Minister Patijn heeft te Londen ge-; sproken bij de onthulling van het monu* ment van Grotius. De Eerste Kamer heeft de begrooting van Onderwijs behandeld. De Tweede Kamer heeft het wetsont werp tot wijziging van de wet van 1855. op het recht van vereeniging en vergade* ring goedgekeurd. Daarna kwam de be* grooting van Suriname aan de orde. Verschenen is het rapport omtrent over* name van de landbouwcrisismaatregeleni door de Landbouworganisaties zelf. Chamberlain zal de correspondentie Henry Mahon— Hoessein inzake de Ara* bische politiek publiceeren. Lebruns aanstaande reis naar de Engel* sche hoofdstad. Het kabinet-Imredy is afgetreden. De Waalsche katholiek Pierlot Bel-, gisch kabinets-formateur. WEINIG REGEN Voor het geheele land: meest matige zuidelijke tot westelijke wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, weinig of geen regen, weinig verandering itt temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf. 770.7, THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 6.2 C. FIETSERS LICHT OP: 16 Febr. Van 'sav. 5.41 u. tot 'smorg. 6.45 U pAinceSS ONZE NIEUWSTE voorradig H.J. VAN BLADEL, Waalwijk KAN MAAR DE BESTE ZIJN N.V. „TWENTOL" DEVENTER (Reel) RESTAURANT DIKKER THIJS AMSTERDAM DINER vanal j 1.75 LUNCH f 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 aar: Speciale Plats du Jour vana! 1 0.50 Koffie f 0.15. (Red) CANDIDATENLIJST CHR. DEM. UNIE IN NOORD-HOLLAND AMSTERDAM, 15 Febr. De eandidatenlijst der Chr. Dem. Unie voor de verkiezingen dor "rov. Staten in Noord-Holland is als vmgt samengesteld: J II Wolkers. Amsterdam; G. B. Neering. Duiwndrecht; B. van der Laan, Amsterdam: J. Fris Zaar.dam: Chr A. AL Haarlem; C de Vries. Bennebroek: J, Wentink Amsterdam; W Kamstra. Alkmaar A. Boer, Beverwijk; G. de Bruin, Amsterdanii

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1