IHrttro? £Viïlsd)r <£mrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken RYNBENDE abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week 0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a ct. No, 6626 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 DINSDAG 14 FEBRUARI 1939 19e Jaargang abberttntieprijjrn: Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer0.22'/j ngezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meerf 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0,10 De Belgische regeeringscrisis Jaspar kan geen kabinet samenstellen yJaamsch manifest inzake cultureele autonomie De Waalsche liberale oud-mini9ter J a s p a r is er niet in geslaagd, 'n nieuw Belgisch kabinet samen te stellen en heeft deswege aan koning Leopold verzocht hem van de betreffende op dracht te ontslaan. Intusschen heeft een aantal Vlaam- sche kamerleden, onder wie zich de hee- ren Huijsmans, Vermeijlen en Van Cau- welaert bevinden, een manifest tot het land gericht, waarin zij aandringen op .Vlaamsche en Waalsche cultureele auto- nomie, de benoeming van Dr Martens beschouwen als een „feit" en aandringen op een zich onthouden van Vlamingen en Walen van bemoeiingen met de res- pectievelijke cultureele opvattingen. iDe benoeming van Dr Martens tot lid van de KoninikLijke Vlaamsche Academie, zoo wordt in dit manifest o.m. gezegd goedgekeurd door het Vlaamsche land door de Vlaamsche pers met instemming be groet. Deze daad der regeering had de toe juiching van de meest invloedrijke persoon lijkheden. De amnestiewet moet een spons over het verleden halen. De aan activisten opgelegde straiten werden uitgeboet. In vele gevallen waren deze straffen betwistbaar, zoowel wat de strengheid daarvan, als wat de rechtvaardigheid van de aanleiding daar toe betrof. Ook is dit een reden om het ac tivistische verleden voorgoed uit te wisschen. Twintig jaar na het activisme moet men van zekere zijde de amnestie-wet niet trachten ongedaan te maken. De groote meerderheid der Vlamingen stond vijandig tegenover activisme, doch een nog grootere meerderheid is van oordeel, dat Vlaanderen niet langer tegen zichzelf verdeeld mag blijven. „Vlaanderen, aldus nog het manifest, zou tot een verscheuring van België kunnen leiden. Dit is ook de meening van de meer derheid der Vlaamsche oud-strijders. Het Vlaamsche volk is er absoluut van overtuigd, dat het activisme een gevolg is geweest van verdrukking. Er zijn Belgen, die grootere fouten tegenover het Vlaamsche volk hebben bedreven dan de activisten. De Vlamingen kunnen thans niet langer meer dulden, dat de taalwetten verkracht worden en met hun gegronde grieven geen rekening wordt ge houden". Van de Walen vergen de Vlamingen niet, dat zij de benoeming van dr. Martens als een gelukkig feit zullen beschouwen, doch laten zij, aldus het manifest, het aannemen als een „Vlaamsch feit". Het is verklaarbaar in het kader van het gevoelsleven van Vlaan- deren en van de Vlaamsche cultuur. Het principe der cultureele autonomie zal moeten worden toegepast. „Anderzijds, zoo luidt het tenslotte in het manifest, wil Vlaanderen aan de Waalsche cultureele problemen Waalsche oplossingen zien geven." DE ECHTELDSCHE MOORDZAAK Arbeider tot 15 jaar veroordeeld 'ARNHEM, 14 Febr. Hedenmorgen heeft fle rechtbank te Arnhem uitspraak gedaan in de zaak tegen den dertigjarigen werkloo- ,zcn arbeider uit Echteld, die op 31 Januari j.l. terecht stond als verdacht van doodslag op de 43-jarige mej. van Hattum uit Ech teld en van diefstal van een hoeveelheid geld, toehehoorende aan den broer van het slachtoffer. Zooals men zioh herinneren zal ontkende cle verdachte bij de openbare behandeling m.et groote beslistheid schuldig te zijn aan den moord, dien hij bij het vooronderzoek volledig bekend had en die nu volgens zijn verklaring een dag na den door hemzelf wel gepleegden diefstal zou hebben plaats gehad. Ondanks deze ontkennende verklaringen van verdachte, deelde de rechtbank de zienswijze van den officier van justitie, dat verdachte schuldig was aan doodslag en diefstal beide en veroordeelde hem daarom tot een gevangenisstraf van vijftien jaar met aftrek van ruim acht maanden preventieve hechtenis. Autobus-concessies voor lange routes aangevraagd Schadevergoeding van de Spoorwegen Naai' het Hlbld. verneemt, heeft de N.V. Lindbergh-touringcaronderneming te Am sterdam concessies aangevraagd voor auto busdiensten op de routes AmsterdamArn hem, AmsterdamGroningen, Amsterdam JJmuiden, AmsterdamAntwerpen. De dienst op Groningen ia aangevraagd via Zwkolle of via Alkmaar over den Afsluitdijk dan wel via den Rijksweg door de IVierin- Üwolle of via Alkmaar over den Afsluitdijk De onderneming üjdt al sedert geruimen lijd op een aantal dezer routes z.g. wilde 'dionsten. Zij meent een goede kans te ma ken, de concessies toegewezen te krijgen, daar zij in de aanvrage de bereidverklaring beeft ingelasclit aan de Ned .Spoorwegen Vergoeding te betalen voor de schade die het '.spoorwegvervoer tengevolge van de bus diensten op diezelfde routes ondervindt. PLAATSELIJKE VRIJWILLIGE LUCHTAFWEER De beste en meest logische oplossing Vragen omtrent luchtafweer in Friesland beantwoord Op de vragen van het Eerste Kamer'id P o 11 e m a betreffende het luchtafweerge schut in Friesland hebben de Minister van Algemeene Zaken, van Buitenlandsche Za ken en van Defensie geantwoord, dat de landsverdediging zich richt op de handha ving van de zelfstandigheid van den Staat, netgeen niet insluit de bescherming ran de in het land aanwezige bedrijven individueel ook niet wanneer deze bedrijven uitgaan van publiekrechtelijke organen. Het risico van de gevolgen van lucht aanvallen dient ten laste te komen van deze bedrijven zelf, al mag in die ge vallen, waarin met de instandhou ding van de bedrijven publieke belan gen gemoeid zijn, ook een beroop worden gedaan op de medewerking van den Staat. Op dien grond is het alleszins redelijk te achten, dat in een bepaald geval het bedrijf er toe overgaat de af werende materieele hulpmiddelen tegen luchtaanvallen aan te schaffen, terwijl de bediening dier hulpmiddelen ge- schiodt door daarvoor in het leven ge roepen bijzondere organisaties die deel zullen uitmaken van de nationale weer macht In aansluiting aan deze algemeene opmer kingen antwoordt de regeering op de gestel de vragen o.a. dat op verzoek van den com missaris der Koningin in de provincie Fries land, de daartoe door den minister van De fensie aangewezen deskundige autoriteit met de betrokken instanties overleg heeft ge pleegd, teneinde na te gaan welke aantallen en soorten vuurmonden het meest geëigend zouden zijn om het provinciaal Electrici- teitsbedrijf tegen luchtaanvallen te bescher men, en welke kosten daaraan verbonden zouden zijn. De regeering heeft kennis genomen van de bezwaren, welke in Het Volk van 24 Januari jl. en de Standaard van 1 Februari jl. z:jn ontwikkeld. Zij is van oordeel, dat de De fensie inderdaad uitsluitend rijkszaak oe- hoort te blijven, doch dat bet geenszins in strijd is te achten met dit beginsel, wanneer bedrijven, door het aanschaffen van afweer geschut uit eigen middelen, /ziclh tegen het risico van luchtaanvallen dekken. Plaatselijke vrijwillige luchtafweer Mede omdat de regeering van oordeel is, dat tegen de door den Minister van Defensie gestelde regelen noch grondwettige, noch practisohe bezwaren bestaan, acht zij het waarschijnlijk, dat het stelsel van plaatse lijken vrijwilligcn luchtafweer ingang zal vinden. De volkenrechtelijke positie der vrij- willigers-bedieningsmanschappen is vastge legd, doordat deze bedieningsmanschappen een verbintenis sluiten bij het nieuw-opgc- richte vrijwillig landstormcorps luchtafweer- dienst. Immers, door het sluiten van zoo danige verbintenis zijn deze menschen, in geval van oorl»g. in alle opzichten mahtair, ook in d°n zin van 'iet volkenrecht. Wil de opstelling van luchtafweerschut bij een be drijf tot het beoogde doel leiden, dan is het noodzakelijk, dat de bedieningsmanschap pen bij dreigend gevaar in den kortst moge lijken tijd hun plaats bij het geschut kunnen innemen; het is uit dien hoofde feitel'jk on- ermijdeiijk, dat deze manschappen behoo- ren tot het personeel van het te beschermen bedrijf. Dat zulks invloed zou uitoefenen op de volkenrechtelijke positie dier manschap pen, komt de regcering ondenkbaar voor. Het Limburgsche vliegveld Aanleg bij Beek staat thans vast MAASTRICHT, 14 Febr. In de gisteren ge houden vergadering van de Commissie van Bijstand van het Economisch Technologisch Instituut in Limiburg, heeft de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, Mr Dr W. G. A. van Sonsbeeok, medegedeeld, dat de keuze van het terrein voor den aanleg van eten vliegveld in Zuid-Limburg thans onomstoofelijk vaststaat. Het nieuwe vlieg veld zal komen bij BeekGeverik, enkele kilometers ten zaiiden van S i 11 a r d. Verscheidene Limburgsche gemeenten heb ben haar steun toegezegd, zoodat men mag aannemen, dat het vliegveld thans weldra tot stand zal komen. Doodelijk ongeval met een lift Jongen was er boven op gaan staan AMSTERDAM, 14 Febr. Gistermiddag is in de electrisc-he Apparatenfabriek aan den Omval een ernstig ongeval gebeurd, dat een veertienjarigen in de fabriek werkzamen jongen het leven heeft gekost. Een aantal jongens had tijdens het schaft uur vertier gezocht bij een goederenlift. De liftkoker was in reparatie en zoo was het mogelijk boven op de lift te gaan staan. Een van de jongens beging, toen de lift reeds weer in volle vaart omhoog schoot, de on voorzichtigheid zijn hoofd naar buiten te steken om de achtergeblevenen iets toe te roepen. Daarbij geraakte hij met zijn hoofd tegen een steenen uitbouw. Het slachtoffer werd met verpletterd hoofd dood opgenomen Het stoffelijk overschot is naar het Gast huis -vervoerd. H.M. de Konin gin bracht gister een bezoek de nieuwe ka zerne aan den Waalsdorper- weg te den Haag in verband met het 125-jarigf be staan van het derde halfregi- ment huzaren. De Koningin tij dens de inspectie Groote bloemen tentoonstelling te Den Haag Bloemenweelde en schoonheid als nog nimmer vertoond werd De „Hofstadbloem II" van 30 Maart tot 10 April a.s. Van 30 Maart—10 April zal in den Haag de bloemenkoningin Flora resi- deeren. Als paleis wordt daartoe inge richt het gebouw „Houtrust", waar ook in 1937 het bloemenfestijn werd gehou den, onder den naam „Hofstadbloem I". Dit jaar zal de „Hofstadbloem II" ech ter over nog veel meer ruimte kunnen beschikken, daar ook de thans als kunstijsbaan gebruikte ruimte van Houtrust in beslag genomen zal worden. Het plan van aanleg is van den heer G. P h. Haverman te Den Haag, terwijl de heer S. G. A. Doorenbos, directeur der Haagsche Gemeenteplantsoenen, zijn advie zen daarbij gaf. De uitvoering zal berusten bij den welbekenden heer W. B. Teunis- s e n. Het moeilijk vraagstuk om beide hallen tot één geheel te maken is door den heer Haverman schitterend opgelost. De afdee ling bloemsierkunst waar ongetwijfeld de verschillende bloemisten (niet alleen uit den. Haag) hun beste kunnen zullen toonen komt in het z.g. ijsrestaurant De bedrijfs- stands blijven geheel van de bloemen tentoonstelling afgescheiden, wat een goede maatregel is. Alles wat niets met den tuin bouw te maken heeft wordt geweerd. Flink zoo! De snijbloemen zullen opgesteld worden in vazen van de pottenbakkerij „De Rijn" te Leiderdorp. Vrijwel dezelfde collectie als op de Wereldtentoonstelling te New- York zal gebruikt worden bij de Neder landsche inzending. Naast de omvangrijke representatie der verschillende cultures zal de a.s. tentoon stelling een bijzondere attractie rijk zijn ip den vorm van een aantal met zorg gekozen en met zorg en overleg geplaatste tuin beelden en -plastieken. Daartoe aangemoedigd door een speciale prijsvraag, uitgeschreven door het Gemeen tebestuur van den Haag. wordt door een tiental beeldhouwers uit den Haagschen Kring met ijver gewerkt aan een aantal toepasselijke tuinbeelden en tuinplastieken. Een speciale commissie onder leiding van Dr. II. E. van Gelder, Directeur van het Gemeentemuseum, heeft deze inzending voorbereid, waarbij nog vermelding ver dient, dat het eventueel bekroonde ontwerp in blijvend materiaal zal worden uitgevoeru en zal worden aangekocht door het Ge meentebestuur om in een der Haagsche stadsparken te worder geplaatst. Wij twijfelen niet of de Hofstadbloem II zal, gezien het succes, dat men in 1937 had, weer een evenement worden. Nog grootscher van opzet, met een ruimte van c.a. 9000 M2 (een oppervlakte als nog nimmer in Nederland voor een „binnen- tentoonsfelling" is benut), en met mede werking van de groote cultuurcentra uit ons land zal deze tentoonstelling het mooi ste geven van wat ons land op het terrein der bloemkweekkunst kan bieden. En dat is niet weinig. He meest bekende Roskoopsche kweekers komen. De bloemenkweekers uit Aalsmeer Rijnsburg. Utrecht en het Westland zullen collectief inzenden. De bekende orchideeënkweekers zullen in groote verscheidenheid de tropische weelde der betooverend-schoone orchideeën laten zien. De Bloembollencultuur zal nog mooier voor den dag komen dan voor twee jaar. In een woord: het zal een schitte rend Florafeest worden daar in Houtrust. van 30 Maart tot 10 April a.s. Tegelijk wordt in den Haag gehouden hei Iweojnnrlijksche congres van de internalio nale bloemenwinkel iersorganisatie „Fleur- op"4 een organisatie, die c.a. 10.000 leden. DOOR AUTO AANGEREDEN BIJ HET OVERSTEKEN Wielrijder aan gevolgen overleden NAALDWIJK, 14 Febr. Gisteravond om zes uur wilde de zestigjarige wielrijder A. van der Kruk uit 's-Gravenzande, ko mende van zijn land, den Leeweg overste ken naar het rijwielpad. Tegelijkertijd na derde uit de richting Westerlee met vrij gi-oote snelheid een personenauto, welke be stuurd werd door een inwoner van Naald wijk. De wielrijder werd door den wagen aangereden en tegen den grond geworpen, waarbij hij een schedelbasisfractuur opliep. In levensgevaarlijken toestand werd de man naar het ziekenhuis „Bethel" te Delft overgebracht, waar hij later aan de gevolgen is overleden. De auto, welke na de aanrijding tegen een hoorn botste en een stoenen paaltje omver reed, werd slechts licht beschadigd. Verzekeringsplicht ingevolge de Invaliditeitswet Wijziging van eenige artikelen Tot nu toe was volgens de Invaliditeitswet niet verzekeringsplichtig de arbeider, wien door het Rijk pensioen is verzekerd. Deze bepaling gold onder alle omstandigheden, dus ook wanneer deze arbeider slechts nevenwerkzaamheden voor het rijk ver richtte, die een zeer gering pensioen op leverden. Aangezien deze bepaling niet juist geacht wordt, is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp aanhangig gemaakt, dat deze materie regelt. De betreffende artikelen van de Invaliditeitswet zullen volgens dit ont werp gewijzigd worden in dien zin, dat het verrichten van werkzaamheden, ter zake waarvan door het Rijk pensioen is ver zekerd, de. verzekeringsplicht inzake de Invaliditeitswet niet opheft Motorongeval in Indië Twee militairen gedood BATAVIA, 13 Februari. (Aneta). Gisteren middag heeft op den weg van Batavia naar Tandjong-Priok een zeer ernstig ongeluk plaats gehad, waarvan twee militairen het slachtoffer zijn geworden. Een Menadoneesch fuselier, die daar fietste, werd gegrepen door een achteroprijdend Harley Davidson-mo- torrijwiel. Het motorrijwiel sloeg over den kop met vreeselijke gevolgen. De Europee- solie sergeant D ij k s m a, die zich op de duozitting bevond, maakt een geweldige smak en was op slag dood. De bestuurder, de Europeesche sergeant Stel, werd zwaarge wond, en is later overleden. De Menadoneesche fuselier werd slechts licht gewond. Steun voor Suriname PARAMARIBOe 14 Febr. (Aneta). Bij zijn terugkeer uit Nederl. heeft de Gouv. Suriname een werkprogram voor een structieve politiek ingediend. De bevolking van Suriname is erkentelijk voor het extra crediet aan dit gebied, waartoe Nederland bereid is gebleken. (Vermoedelijk heeft dit extra-crediet betrekking op de steun voor de immigratie en irrigatie, waarvan reeds melding werd gemaakt in de memorie van antwoord van den Minister van Koloniën op het voorloopig verslag inzake de be grooting van Suriname.) H. M. DE KONINGIN FIETST DOOR DE MONSTERSCHE DUINEN Het fietspad dat nu enkele jaren geleden door de Monstersche duinen naar Den Haag is aangelegd, blijkt voor H.M. de Koningin een bijzondere aantrekkelijkheid te bezitten, hetgeen niet te verwonderen valt, omdat dit pad door werkelijk fraai duinland;chap loopt. Het vorig jaar heeft H.M eenige ma len vanuit Monster een fietstocht naar Den Haag gemaakt en ook thans heeft H.M. weer vanaf Ter Heyde naar Kijkduin gefietst. over de geheele wereld verspreid, telt In verband hiermede wordt een uiige breide internationale jury benoemd. Ou dag der opening zullen eenige honderden vooraanstaande personen uit alle branches van de sierteelt uit talrijke landen aan- ezig zijn. Hofstadbloem II belooft een en toonstelling te worden, zoo als nog nimmer in Nederland georganiseerd. Een 102-jarige Dordtenaar DORDRECHT, 14 Febr. De oudste Dordte naar, de heer J. M. L i 11 i g hoopt Donderdag a.s. te behoor en tot de zeer, zeer weinige Nederlanders, die den leeftijd van 102 jaar mochten berei ken. We ver moeden echter, dat hij onder hen toch nog een uitzonde ring vormt, en wel door zijn goede gezond heid en zijn helderheid van geest. Hij kan eiken dag het bed verlaten-, leest zijn lectuur, ont vangt bezoek, luistert naar de radio. Zijn ooren werken nog normaal en zijn oogen heeft hij ook nog steeds tot zijn dienst, hoewel ze den laatsten tijd iets minder wer den. Nog altijd leeft hij in dezelfde opgewekte dankbare stemming, die hem reeds jaren kenmerkt. Een „lastige oude man" is hij hee- lemaal niet. Oud zijn is een kunst. Dat de heer Littig door genade, deze kunst van oud zijn verstaat, zal men willen aannamen, als men weet, dat hij het zoo beschouwt, dat de Heere er een doel mee heeft gehad hem zoo oud te laten worden. Als men eens met den heer Littig spreekt, valt bijzonder op zijn helder geheugen. Hij weet nog haarfijn, alsof het gisteren gebeurde, allerlei uit zijn leven te vertellen, op een rustige onopgesmukte manier. Een makkelijk leven heeft hij niet achter den rug. Een eenvoudig leven van hard werken, sinds 58 jaar alleen, want zijn vrouw is reeds lang geleden heengegaan. De heer Littig doet niets liever dan op har telijke wijze, zooals een kind praat over zajn vader, vertellen, hoe goed de Heere is. Dan straalt zijn gezicht. Voor niets is hij zoo hui verig en geen grooter zonde weet hij dan twijfelen aan Gods liefde, betoond in Christus voor schuldige zondaren. Graa^, citeert hij ten bewijze woorden uit de Schrift: of zegt hij zonder haperen het eerste antwoord van den Catechismus op. Dit is een van de vruch ten van zijn Christelijke opvoeding. Met dankbare waardeering denkt hij er aan terug, hoe zijn vader in het tafelgebed steeds vroeg of de zaden der godsvrucht reeds vroeg in de jonge harten der kinde ren mochten worden gelegd, en zeer dank baar is hij er ook voor, dat zijn vader hem tal van psalmverzen en Bijbelgedeelten uit het hoofd liet leeren. Daarvan heeft hij nu nog steeds veel gerief, want gaarne reci teert hij die voor zich zelf, of ook voor de genen die hem bezoeken. Kerkelijk heeft hij haitelijk meegeleefd. Destijds was hij de wijkouderling van Dr. Jonker, den lateren professor. Ook was hij een der oprichter? van de Werkliodenver- eeniging „De Eendracht". Tot Mei 1931 ken hij nog geregeld de kerk bezoeken. Sinds ging dit niet goed meer door een klein lichamelijk gebrek, dat hem overigens echter weinig hindert. Maar toen zijn achterkleinzoon werd doopt was hij toch wee: present Een vrien delijke kennis zorgde voor de aansluiting aan de radiodistributie en nu worden na tuurlijk de radiokerkdiensten beluisterd. Als er tenminste een schriftuurlijke preek wordt geboden. Anders zegt hij tegen zijn 70-jarige dochter, die hem met groote trouw verzorgt: „Schakel het toestel maar uit." Rustig hoopt hij Donderdag in dank bare stemming zijn verjaardag te vieren en de bewijzen van meeleven in ontvangst te nemen die hem ongetwijfeld zullen be reiken. Maar niet om zelf in het middelpunt te staan. Daar moet hij niets van hebben en zelf zal hij wel zorgen, dat Donderdag een Ander het middelpunt der gesprekken vormt H.M. DE KONINGIN NAAR SOESTDIJK BAARN, 14 Febr. H.M. de Koningin is gis termiddag te ongeveer 5 uur per auto ten palede Soestdijk aangekomen. BELASTINGWEZEN VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Van 30 Maart tot 10 April zal in Den Haag een bloemententoonstelling worden gehouden. Het staat thans vast dat het Limburg* sche vliegveld bij Beek zal worden aan* gelegd. In October zullen de Gooische tram* diensten in busdiensten worden omgezet* De Minister heeft geantwoord op de vragen van het Eerste Kamerlid Pollema betreffende het luchtafweergeschut in Friesland. Te Leiden is een nationaal herden* kingscomité Marnix van St. Aldegonde opgericht. De verdachte in de Echteldsche moord* zaak is tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Chamberlain in het lagerhuis over de bezetting van Minorca. Jaspar geeft de opdracht tot kabinets* formatie terug. Rebellie onder de Koreaansche troepen in Kanton. STIJGING VAN TEMPERATUUR Voor het geheele land: stijging van. temperatuur, toenemende bewolking, later eenige regen, toenemende Zuid-Westelijko wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 774.5 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 6.4 C. IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" 4STERDAM ROTTERDAM OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK l VRAAGT TARIEVEN I FIRM£ D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOGRLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend vaD 96 uur. KUNST IN KERAMIEK N.V. BROUWER'S AARDEWERK ..VREOELUST" LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 (Reel.) Mijnwerker wilde zijn meisje van het leven berooven In hooger beroep vier jaar geëischt 's-HERTOGENBOSCH. 14 Febr. Gisteren werd in hooger beroep de zaak behandeld tegen den gedetineerden 21-jarigen mijnwer ker H I_ K. uit Heerlen, dio wegens poging tot doodslag op zijn meisje dror dp recht- hank te Maastricht is veroordeeld tot een gevanzenisstraf van twee iaar en ze« maan den. Tegen dit vonnis heeft K. honger horoen langeteekend De advocaat generaal. Mr H. W. Mnssink. die het misdrijf zeer ernstig noemde, eischte thans wegens pozïne tot doodslag vier jaar gevangenisstraf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1