Jlieuuit griï&dyt GTuurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ?ortThrrrv I &bonnemtntsprij£i: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 N°. 6625 MAANDAG 13 FEBRUARI 1939 19e Jaargang SKrtjer tentieprij?en Van I tot 5 regels f t J7'/i Elke regel meer .m f (X22'h Ingezonden Mededeeüngeo van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0,10 TERUGKEER Het besluit van het bestuur der Katholiek Democratische Partij om terug te keeren tot de Roomsch Kath. Staatspartij is in de krin gen der laatste begrijpelijkerwijs met vreugde ontvangen. Wij zijn niet geheel onbekend met ide interne moeilijkheden in eerstgenoemd; partij, welke mogelijk van invloed zijn op het genomen besluit; maar wij mogen in deze jdingen niet meer zijn dan belangstellende toeschouwers. Een oordeel wordt van ons piet gevraagd. Toah is het duidelijk, dat deze terugkeer ons toespreekt, want ook wij kennen de 6mart der verdeeldheid. Niet minder dan drie of vier groepjes uit eigen kring voortgeko men, stelden zich tegenover de groote Protes- lantsch Christelijke partijen; in het bizonder heeft de Anti. rev. partij onophoudelijk cri- iiek te verduren van de Chr. Dem. Unie en de Staatk. Geref. Partij. Van de Herv. Geref. Staatspartij, die zich meer tot de Chr. Hist Unie „aangetrokken" gevoelde, zal deze partij (wel niet veel last meer hebben. In de C.D.U. en S.G.P. zit op dit oogenblik hog het meeste leven. Wij durven niet de hoop koesteren, dat de leiders van deze bewe gingen zich binnenkort evenals de voorman pen der Kath. Dem. Partij met steeds grooter zorg zullen afvragen wat straks het lot van jNederland van de (Christelijke) Kerk in ons land zal zijn, om te concludeeren: „De tegenwoordige tijd roept, neen, Bchreewt om eenheid op allerlei gebied, om samenwerking van alle beschikbare en goed willende krachten tot leniging der stoffelijke maar vooral ook der geestelijke nooden, tot heil van het Vaderland, maar vooral ook der Kerk." Deze terugkeerende groep erkent, dat het militaire vraagstuk in onze dagen geen reden tot staatkundige verdeeldheid meer mag zijn; doch de C.D.U. maakt jui6t van het anti- militarisme een geloofstuk. Deze klove is niet te overbruggen. Met de S.G.P. staat het misschien niet veel beter, maar todh wel andere. Meer nog dan landere afgevallen groepen leeft hier de leiding van zuiver negatieve critiek. Vorige tveek hield deze partij haar als steeds beslo ten jaarvergadering. De pers mag er niet meer van hooren dan een uittreksel uit de openingsrede. Wij gaven daarvan ditmaal slecht een ïragment. Want het was 'n monotone herha ling van hetgeen honderd keer gezegd, doch nimmer bewezen is. Slechts op één zonder linge verdediging van 'n onvoorzichtige aan sporing tot verzet, vestigden wij de aandacht. De tekst luidt nu: „Houdt de crisis-ambtena ren van uw erf"; en de uitleg is: „Stemt op de S.G.P.!" Wie aerhalve afgaat op de houding der leiders, kan niet de minste hoop koesteren op terugkeer naar de moederpartijen. En toch zijn we niet geheel zonder verwaohting. Wij kunnen ons niet indenken, dat de meest slaafsche volgelingen jaar uit jaar in naar eenzelfde louter afbrekende litanie kunnen luisteren, zonder ooit zich zelf af te vragen: Wat willen onze voormannen nu eigenlijk; Wat bouwen zij op, want afbraak alleen kan geen nut doen. Zij kunnen ook niet gelooven, dat de voor mannen hunner beweging voortdurend ge- gesmaad en gehoond worden door. anderen, terwijl zij zelf nooit anders dan met Christe lijke zachtmoedigheid zouden oordeelen. De werkelijkheid is andere en daarom lijkt Set ons niet onmogelijk, dat steeds meer ©ogen zullen opengaan voor de dwaling, Waarin men verstrikt zit. Politieke Hereeniging De K.D.P. naar de R.K.S.P. In het laatste nummer van Onze Vaan, Set weekblad der Kath. Dem. Partij, vindt men een volledig overzicht van de onder handelingen, welke zullen leiden tot ophef fing van de K.D.P. en terugkeer der leden paar de R.-K. Staaspartij. Er blijkt uit, dat de K.D.P. de middelen blijven ontbreken om een positie van betee- kenis in het staatkundig leven in te nemen. Voorts erkende men, dat staatkundige ver deeldheid van in godsdienstig opzicht gelijk gezinden, nauwlijks kan worden aanvaard, terwijl ook het militaire vraagstuk _in feite uitgeschakeld is door de gespannen "verhou dingen in de wereld. De grootste moeilijk heid voor de K.D.P. lag in de sociaal-econo mische vraagstukken en men zal deze niet uit het oog verliezen, men blijft ijveren voor èen progrg m-ministerie. De R.K.S.P. van haar kant zal bij de ko mende verkiezingen, voorzoover het nog mo gelijk is, zittende leden der K.D.P. een goede plaats bezorgen op de candidatenlijsten en voorts de schuld der K.D.P. tot ten hoogste f 1000 overnemen. Het bestuur is echter ni.it bereid den secretaris der K.D.P., den heer C. D. Wesseling een bezoldigde functie aan te bieden, wat niet door hem, noch met zijn voorkennis, maar door zijn medelxi- stuursleden gevraagd en door den bemidde laar, Mr. Marchant, ondersteund was. Op 19 Februari a.s. zal nu wel besloten Worden tot opheffing van een partij, die met enthousiasme is opgericht doch met moei te in het leven werd gehouden. WOONHUIS AFGEBRAND TE HOÖGEZAND HOOGEZAND, 13 Febr. Gisternacht tegen twaalf uur ontdekten voorbijgangers brand in de woning van den heer D. Bosch aan den Oudeweg te Westerbroek, gemeente Hoogezand. Dc brandweer, die spoedig ter plaatse was, bestreed het vuur met vier stralen, doch kon niet verhinderen, dat de geheele woning een prooi der vlammen Werd. De Belgische regeeringscrisis Spaak geeft zijn opdracht terug Jaspar met kabinetsvorming belast Minister Spaak heeft de opdracht tot oplossing van de Belgische regee- ringscrisis niet kunnen vervullen en haar derhalve aan Koning Leopold terug gegeven. De Koning heeft thans den minister van staat, Henri Jaspar, met de sa menstelling van een nieuwe regeering belast. Jaspar Eenige dagen geleden heeft Dr. M a r- tens, rond wiens (benoeming tot lid der Koninklijke Vlaamsohe Academie dit lieele kabaal is ontstaan, een schrijven gericht tot den heer Spaak, waarin hij o.m. zegt: Zonder te willen treden in de redenen van den strijd, die zich rondom mijn benoeming ontwikkeld heeft, moet ik u zeggen, dat ik de vinnigheid daarvan diep betreur. Het komt mij voor, dat twintig jaren, uitsluitend gewijd aan de beoefening van mijn beroep en aan wetenschappelijk werk, kunnen vol staan om mijn benoeming bij de Vlaamsche Academie zonder protest aanneembaar te maken, zelfs door diegenen, die de beweeg redenen van mijn vroegere politieke werking niet kunnen (begrijpen. Ik had ook gedacht, de in 1929 verleende amnestie voor de beneficienten de mogelijkheid moest omvat ten zich opnieuw in het nationale leven in te schakelen. Verder brengt Dr. Martens hulde aan den minister-presdent voor de wijze, waarop hij hem in de Kamer heeft verdedigd. Hij hecht ook aan te verklaren, dat hij tijdens den rlog nooit een Duitsohe loopgraaf heeft gezien, Slechts een misleidende tekst, dien ik heden voor de eerste maal heb gezien, aldus Martens verder, kan tot deze interpretatie aanleiding hebben gegeven. Ik ben gelukkig dat ik niet de man ben geweest, door Mr. Mundeleer afgeschilderd. Deze identiteit wijs ik beslist van de hand. Door mij te be- ïoemen hefot u mij behandeld als een man, •an wien u heel zeker het geheele politieke •erleden niet hebt goedgekeurd, doch van vien u verwacht, dat hij in de toekomst nog diensten kan bewijzen aan de nationale ge meenschap. Het activisme, dat ik heb mee gemaakt, heeft diepgaande en ingewikkelde oorzaken gehald. De grondslag ivan deze beweging was die thans door ieder erkende onrechtvaardigheid, begaan tegen 't Vlaam sche volk. Tenslotte schrijft Dr. Mariens nog, dat 't zijn bedoeling is aan de verwezenlij king van een vreedzame oplossing binnen 't raam van een nieuw België mee te werken. Dubbele treinramp bij Barcelona Ruim 30 dooden en 190 gewonden Een en dertig personen zijn gedood en ongeveer honderd gewond bij een dubbele treinramp, die zich in de onmiddellijke nabijheid van Barcelona afspeelde. Een trein, die uit Tarassa was vertrok ken, botste Zaterdagmorgen omstreeks negen uur op een trein, die uit de tegenoverge stelde richting kwam. De botsing was zoo hevig, dat een der treinen daarop in groote snelheid een berg helling afreed en tegen den ingang van den tunnel van Sarria botste. De slacht offers zijn allen burgers. Het waren voor het meerendeel arbeiders, die zich naar Barcelona begaven. Het ongeluk is ver moedelijk te wijten aan het feit, dat de remmen van den trein, die de eerste bot sing veroorzaakte, weigerden, juist op het oogenblik, dat hij een helling afdaalde. Te Cawnpore (Br.-Indië) hebben zich bot singen voorgedaan tusschen Hindoes in Mohammedanen, waarbij drie personen wer den gedood en vijftig gewend. ze botsingen vormden het hoogtepunt een sedert eenige dagen bestaande span ning, welke veroorzaakt was door de door de Mohammedanen gemaakte bezwaren, dat de Hindoes tegenover de Moskee muziek maak ten. Tijdens de ongeregeldheden werden ver scheiden winkels geplunderd. De politie is den toestand thans meester. De bewoners moeten na een zeker tijdstip binnen hun I(woningen blijven. Engelsch oorlogs vliegtuig valt op woningblok Ongeluk veroorzaakt hevigen brand Een viertal dooden Zaterdagmiddag is een Britsch ge vechtsvliegtuig, waarin alleen een piloot zat, neergestort op een woning blok te Brighton. De benzinetank barst te en zette onmiddellijk het gebouw in vlammen. Vier personen zijn bij dezen brand om het leven gekomen. Eerst na ruim twee en een half uur blus- schingsarbeid slaagde men erin, het vuur eenigszins te beperken. Toen werden de stoffelijke resten van de omgekomenen ge vonden. Dit waren de piloot van het ver ongelukte vliegtuig en een vrouw en haar beide kinderen, die de verbrande flat be woonden. De vrouw, wier man tijdens het ongeluk niet thuis was, werd bij een om geslagen gaskachel gevonden. Haar beide kinderen waren blijkbaar op het tijdstip van het neerstorten van het vliegtuig aan het spelen met speelgoed. Andere personen, die in het gebouw wonen, bleven ongedeerd Voordat het vliegtuig neerstortte, kwam het uit een dikken mist te voorschijn, welke den top van het hoogste punt van Brigh ton, den Racehill, omhulde. Eerst vloog het toestel tegen een broeikas in een tuin, die geheel werd vernield en botste vervolgens tegen het blok flatwonin gen. Met uitzondering van den staart ver dween de geheele machine in het gebouw, dat er uitzag alsof het door bommen ver nield was. Een vrouw, die in de buurt woont, zeide, dat zij een ontzaglijk geraas hoorde. Toen zij zich op straat begaf, zag zij het vliegtuig op zeer korten afstand van den grond. Daarna hoorde zij een vreeselijk gekraak, gevolgd door het uitslaan van vlammen en rookwolken. Tientallen menschen snelden naar de plaats ^jes onheils, doch waren niet in staat om hulp te bieden vanwege de groote hitte en de dikke rookwolken. Een politieagent werd gewond doordat hij door stukken van het brandende dak getroffen werd. DELFTSCHE TRAM TEGEN AUTOBUS OPGEREDEN Zeven personen licht gewond 's-GRAVENHAGE, 13 Febr. Gisteroch tend omstreeks tien uur is een autobus van het reisbureau Stoop op het Spui tegen een uit Delft komende tram gere den met het gevolg, dat bus en tram ernstig werden beschadigd en zeven per sonen licht werden gewond. De autobus had zich juist op weg begeven van haar standpaats met bestemming naar Rotterdam en wilde daartoe linksaf de Hout markt inrijden. Van rechts kwam de tram uit Delft en blijkbaar heeft de chauffeur afstand en snwheid onjuist geschat, want nog vóór dat de bus van de tramrails af was, was de tram genaderd, die met een ge weldigen klap tegen den zijkant van de bus reed. Aanvankelijk leek het er op, of er ernstige gevolgen zouden zijn. Zeven passagiers had den kneus- en snijwonden opgeloopen en werden door den G.G.D. naar het ziekenhuis aan den Zuidwal overgebracht. De verwon dingen bleken evenwel mee te vallen. Nadat alle gewonde passagiers verbonden waren, konden zij naar huis worden gestuurd. Tram en bus waren vrij ernstig bescha digd. Het verkeer op het Spui ondervond geruimen tijd vertraging. DOOR LOSSE LOCOMOTIEF AANGEREDEN Twintigjarig meisje zeer ernstig gewond BUNNIK, 13 Febr. Gistermiddag om streeks vijf uur is op den onbewaakten overweg nabij het blauwe huis in de gemeente Bunnik het twintigjarig meisje R. D., dat per rijwiel de rails overstak, aangereden door een losse lo comotief en hoogst ernstig gewond. Het meisje, afkomstig uit het internaat op het buiten Heemstede te Houten, was le fiets op weg naar dit internaat. Het slachtoffer bemerkte niet dat een losse loco motief den overweg naderde. Zij kreeg een klap van de machine en erd met groote kracht weggeslingerd. Zwaar gewond vond men haar langs de spoorlijn liggen. Dokter Brevee uit Bunnik erleende de eerste hulp. Het meisje, dat verscheidene ernstige verwondingen en een zware hersenschudding had opgeloopen, is per ziekenauto in hoogst zorgwekkenden toestand naar het Stads- en Academisch Zie kenhuis overgebracht Voor haar leven wordt gevreesd. De machinist van de locomotief, welke om 16.51 uur uit Utrecht was vertrokken in de richting 's-Hertogenbosch, heeft vertfioede- lij k door den neerslaanden rook van het on geluk niets bemerkt en reed door. Toen later een groep meisjes, die met een zuster had den gewandeld, den overweg passeerde, von den zij het deerlijk gewonde meisje langs de spoorbaan liggen. Gisteravond was haar toestand zeer critiek. KIND LIEP TEGEN EEN BUS Oosterbeek liep een zesjarig knaapje tegen een passeerende autobus. Het bekwam een hersenschudding, waarmede het naar het ziekenhuis te Arnhem werd vervoerd. Aldaar is het jongetje Zater dag aan de gevolgen overleden. Eischt van Uw leverancier" HB.DE BEER. Aol770AM/TERDAM. (Reel.) Naar de „Tel." verneemt, is de gep. vice- admiraal M. H. van Duim, vergezeld eenige deskundigen, scheep gegaan naar Amerika in verband met eventueele maat regelen, rakende de verdedigingsmiddelen op Curacao. Wandschildering voor het nieuwe politiebureau te Rotterdam Dokkums burgemeester gaat heen De heer T. Nauta, burgemeester van Dok- kum heeft tegen 1 Mei ontslag uit zijn ambt gevraagd. De heer Nauta werd 2 Juni 1872 te Ezinge (G.) geboren en na zijn schooljaren in zijn geboorteplaats opgeleid in de ge meente-administratie, waarna hij aldaar in 1894 tot ambtenaar ter secretarie werd be noemd. Twee jaar daarna volgde zijn be noeming tot gemeente-secretaris te Ezinge Ruim 1 y2 jaar daarna Juni 189S werd hij in gelijke functie benoemd in Ferwerderadeel. In 1901, werd hij gekozen als lid van de Prov. Staten van Friesland en spoedig werd hij de leider der A. R.-Partij in die provincie. Ook thans weer is hij zooals, zoo vele malen reeds no. 1 van de eandidaten- lijst Van 1 Aug. 1910 tot Juli 1913 was hij lid van Ged. Staten en legde hij zijn functie als gemeente-secretaris van Ferwerderadeel neer. In Juli 1915 werd hij benoemd tot bur gemeester van Dokkum. De heer Nauta is ook voorzitter van het Friesch Nationaal Comité van den B.V.L. Zijn verdiensten werden erkend door rijn benoeming eerst tot ridder, later tot of r "n de orde van Oranje-Nassau. Het wrak van de „Jaguar" op sleeptouw genomen ROTTERDAM, 13 Febr. Men zal herinneren, dat in Januari het Noorsciie motortankschip „Jaguar" tijdens hevig stormweer tusschen de Bermuda-eilanden en de Azoren in tweeën brak. De beman ning werd met groote moeite door het s.s. „Duala" gered. Het achterschip, waarin zich o.a. nog 5000 ton olie bevinden, bleef drijvende. Zaterdagmiddag, ruim drie weken na de scheepsramp, heeft de Nederl. sleepboot „Thames" van L. Smit en Co's Internatio nalen Sleepdienst, op 37 gr. 4 min. N.br. en 29 gr. 15 min. W.l. een eind beoosten de plaats, waar de ramp geschiedde aan 't wrak kunnen vastmaken. De „Thames" heeft het op sleeptouw genomen, terwijl de Duitsche sleepboot „Seefalcke" de sleep escorteerde. Van de „Seefalcke" gingen drie man op het wrak over. De „Thames" zal het wrak op de Azoren trachten binnen te brengen en nadat hier pompen op het wrak zijn geplaatst, pogen, tezamen met de „Seefalcke" het achter schip van de „Jaguar" naar een Engelsche haven te transporteeren. LIJK GEVISCHT ONDER NIJMEGEN NIJMEGEN, 13 Febr. Uit de Waal onder Beek bij Nijmegen is opgehaald het lijk van den ongeveer 26-jarigen J. uit Rotter dam. Vermoedelijk een opvarende van een der Rijnschepen. EEN OPLICHTENDE UITGEVER MIDDELBURG 13 Febr. Te Nieuw-Am sterdam is aangehouden en aan de justitie te Middelburg voorgeleid zekere B. een uitgever die vroeger te Goes heeft gewoond viens eigenlijke verblijfplaats niet be kend is. De man heeft in de laatste maan den verschillende zakenlieden in Zeeland opgelicht. Advertenties die op raambiljetten met aankondigingen van voetbalwedstrijden zouden verschijnen, werden hem vooruit be taald, doch de biljetten zijn nooit versche nen en niet alleen de zakenlieden, maar ook erschillende voetbalclubs zijn de dupe ge worden van B.'s handelingen. De man /s naar het huis van bewaring overgebracht. Schepen, die in den mist bij Urk vastliepen URK, 13 Febr. Zaterdagmiddag omstreeks twee uur is in dikken mist het motorschip „Nijverheid 1" van Gebr. Ouwehand, meten de 130 ton, en beurtvaart onderhoudende tusschen Rotterdam en Steenwijk, op de droogte „De Vormt" vastgeraakt Daar het met behulp van motorbotters en sleepboo- ten niet gelukte het schip vlot te brengen, is men overgegaan tot het overladen van de lading. Ook het motorschip „Albatros", metende 128 ton en geladen met steen, liep tenge volge van den mist vast Urker motorbot ters slaagden er echter in het schip los te trekken en behouden de haven van Urk binnen te sleepen. Motorrijder en duo-passagier ernstig gewond Tegen een bus gebotst TILBURG, 13 Febr. Zondagmiddag is de motorrijder E. M. uit de Veestraat alhier te gen een bus van de onderneming „Vitesse" te Moergestel gebotst. De man kwam te val len en kreeg een arm- en beenbreuk, zware verwondingen aan het hoofd en een hersen schudding, terwijl zijn duo-pasagier, F. S. uit de Oerlschestraat, een dijbeen brak. Bei de slachtoffers zijn in het St. Elizabeth-zie- kenhuis opgenomen. Diefstal en heling te Deventer Vijf mannen aangehouden en ingesloten DEVENTER, 13 Febr. De marechaussee te Deventer heeft in de laatste dagen vijf per sonen aangehouden, die zich aan oplichting, heling en diefstal hebben schuldig gemaakt. De vorige maand slaagde een hunner er in een oude dame in de omgeving van Deven ter voor een flink bedrag op te licliten. Met zijn vrienden zette hij het geld om in drank. Om nog meer geld los te krijgen, telefoneer de een van hen met de dame, voorgevende, dat hij een bekende predikant uit Deventer was. Hij verzocht opnieuw een bedrag te geven, aangezien de betrokkene daardoor een goede betrekking zou krijgen. Deze list faalde echter. Later bleek, dat een dezer personen zich met twee anderen ook schuldig had ge maakt aan diefstal van een tasch, inhouden de ruim vierhonderd gulden uit een melk fabriek te Velp. Allen hebben een volledige bekentenis afgelego. Zij zijn voor de justitie geleid en ingesloten. Lijk van vermiste vrouw gevonden Door duisternis misleid te water geraakt ZWOLLE. 13 Febr. Voorbijgangers zagen Zaterdagmiddag een damesfiets, ter hoogte van het kantoorgebouw der waterleiding maatschappij Overijssel, onbeheerd langs den dijk van de Willemsvaart liggen. Zij waarschuwden de politie, die in dit feit aanleiding vond om te gaan dreggen er enkele uren het lijk ophaalde van een streeks 30-jarige vrouw. Men vermoedt Kier te doen te hebben met het stoffelijk over schot van mej. V. te Zalk, omtrent wie reeds dc mededeeling was ontvangen, dat zij. terugkeerende van haar werk in Zwolle, Vrijdagavond niet in haar woning was aan gekomen. Men neemt aan. dat het slacht offer door de duisternis misleid te water is geraakt en verdronken. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Bij een botsing tusschen een tram eH een autobus in Den Haag zijn zeven per* sonen licht gewond. De Bond van Ned. Herv. Mannenvew eenigingen heeft Zaterdag te Gouda de zesde jaarvergadering gehouden. Te Bunnik is een twin tig-jarig meisje door een locomotief aangereden en zeer ernstig gewond. De republikeinsche Spaansche regeering thans te Madrid gevestigd. Uit Catalonië keeren soldaten en burgerg terug naar Spanje. Tsjang Kai Sjek over de bezetting vafl Hainan. WIND MET REGEN OF HAGEL Voor de kuststrook: aanvankelijk nog tijdelijk stormachtige, later krachtige tot matige noordelijke tot westelijke wind* regen of hagelbuien, wisselende bewol- king, zelfde temperatuur. Voor het binnenland: krachtige tot matige noordelijke tot westelijke wind* enkele regen- of hagelbuien, wisselende bewolking, zelfde temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 760,2 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 5,4 C. FIETSERS LICHT OP: 14 Febr. Van 'sav, 5,38 u. tot 'smorg. 6.49 U *V| BLOM BANDEN ROTTERDAM DEN HAAG TEL. 28000 TEL. 770038 (Reel.) (Reel) BOEKHOUDING BALANS BELASTINGZAKEN JOH. A. RIENKS^cor C00LSINGEL 71 ROTTERDAM Telefoon 13634 (Reel.) De ramp aan de Valkensteeg te Rotterdam ROTTERDAM, 13 Febr. Naar de „Msb." verneemt, is het onderzoek door politie en justitie naar aanleioing van de instortings- ramp aan de Valkensteeg, thans beëindigd en aan de betrokken ambtenaren van den Gem. Techn. Dienst is mededeeling gedaan, dat tegen geen der ambtenaren een straf- •ervolging zal worden ingesteld, op grond an aansprakelijkheid voor de instorting. DE GENUA-EXPRESS AMSTERDAM, 13 Febr De N.V. Stoom vaart-maatschappij Nederland meldt, dat de speciale trein met passagiers en post in aansluiting op het d.d. 17 Februari a.s. van Genua vertrekkende m.s. „Marnix van St. Aldegonde", Donderdagmorgen 16 Februari te 10.27 van Den Haac S.S. zal vertrekken. Vertrek van Utrecht CS. 11.23, van Arnhem 12.12, van Nijmegen 12.36. Vertrek van den aansluitenden trein naar Utrecht: Van Amsterdam C.S. 10.00 of 10.30, van Amsterdam W.P. 10.43, de aansluitende trein Rotterdam (Maas) vertrekt om 10.23. Aankomst te Genua Vrijdagmorgen a.s. te 8.50 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1