Iliromr $xifcsdjr (üoumnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leidenen Omstreken De beer De Raad in Brussel aangekomen «EAGER« gfoonnenunteprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling. LoSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a CT. NO. 6624 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 ZATERDAG II FEBRUARI 1939 19e Jaargang aütotrtentiepriptn: Van I tot 5 regels t.171/» Elke regel meer -•«%..»%• 022'lt Ingezonden Mededeelingen van J—5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'i bureau wordt berekendf 0.10 VOORZICHTIG BELEID GEBODEN Wat. de geestverwante „waarnemers"; gepubliceerd hebben over de Kaderdagen der Anti-rev. partij heeft natuurlijk aan leiding gegeven tot allerlei persbeschou wingen. Deze concentreerden zich echter alle om het tweede onderwerp. Aan het eerste, hoe belangrijk ook, werd voor zoover wij weten geen aandacht ge schonken. Dit bewijst wel hoezeer ons volk dag aan dag bezig is met het vraagstuk der werkloosheid. Gelukkig, want er blijkt uit, dat de wel gestadige, maar ook geringe daling van het aantal werkloozen ons niet doet berusten in het droevige feit. dat voortdurend honderdduizenden tevergeefs naar arbeid zoeken. Onjuist en onbillijk is dan ook het ver wijt door één (of meer) bladen der R.K. Neerlandia-pers, rechtstreeks of zijdelings '(dat is niet geheel duidelijk) aan ons adres gericht in de volgende bewoordin gen: „Onder het motto, dat het zondige menschdom geen paradijs op aarde mag verwachten, schijnen er krachten aan het werk, die alle nieuwe dingen tegenhouden, met het gevolg, dat honderdduizenden onschuldige volksgenooten met geheel hun gezin niet uit de hel der werkloosheid worden verlost". Deze leer der fataliteit vindt in onze kringen geen aanhangers en heeft in we zen niets te maken met de stelling, dat alle uitgaven, ook die voor werkverschaf fing, betaald moeten worden uit het volks- ïnkomen. Deze eenvoudige waarheid stemt ieder in abstractie toe, doch nauwelijks komt de practijk aan de orde of het schijnt, dat deze regel volgens sommigen uitzonderingen lijdt. Natuurlijk is het zoo niet en de tegenstelling is ook minder groot, dan sommigen voorgeven: het gaat over de vraag of alle uitgaven tot bestrij- ding der werkloosheid contant betaald moeten worden of dat de overheid er voor mag leenen. Eigenlijk is het onderscheid nog ge ringer, want wij kennen niemand, die alle lasten op het tegenwoordige geslacht wil leggen. Ook op de bedoelde Kaderdagen heeft niemand deze stelling verdedigd; het ging om meer of minder. Öe sterkste uitspraak, welke wij gehoord hebben, is deze: laat 'de regeering niet verder gaan met het verschuiven van de lasten naar de toekomst, want dat kan ons staatsbudget niet dragen. Anderzijds echter werd de stelling verkondigd, dat een vlotte lee- ningspolitiek niet het minste gevaar op levert. Nu is het eigenaardig, dat de critici van 'deze tegenstelling zoo goed als geen ge wag maken en dat zij de vermaning om voorzichtig te zijn zoo scherp toespitsen, dat de Anti-rev. partij tegenover elke andere en tegenover de regeering komt te staan. En dan is de conclusie gauw ge trokken: „Wij bevinden ons thans in een heillooze situatie"; ja, dan gaat een R.K. Dagblad schrijven over „de bezorgdheid, waarmede men, gelukkig niet alleen in katholieken kring, het gebrek aan door tastendheid bij het Kabinet, het tekort aan actief toezicht bij de Staten-Generaal en in het algemeen den sloomen gang van het parlementair democratisch regeerings- stelsel gadeslaat". Welk nut kunnen dergelijke exclamaties nu toch afwerpen? Heeft het zulke critici dan niets te zeggen, dat de woordvoer- ders der regeering slag op slag verzeke ren: „inzake de bestrijding van de werk loosheid en het financieele beleid is het Kabinet volkomen homogeen?" En wan neer we afgaan op de redevoeringen en circulaires der ministers, dan concludee- ren wij: de regeering houdt meer rekening met de financieele mogelijkheden en met de capaciteit van het overheidsapparaat om eenige duizenden werkloozen aan arbeid te helpen, dan vele critici doen, ook al heeft men partijgenooten in de re geering. De jongste circulaire van der Minister van Sociale Zaken legt daarvan weer getuigenis af. Wij willen niet overdrijven. Wie op grond van de stijgende staatsschuld in de laatste kwarteeuw zou betoogen, dat we geen streep verder mogen gaan, die ziet over het hoofd, dat de bevolking in dat zelfde tijdperk zeer sterk gestegen en de waarde van den gulden teruggeloopen is, en dat de Staat er vele waardevolle bezit tingen bij verworven heeft. Maar wie anderzijds de koopkracht wil opvoeren door mooie, zwevende bankbiljetten in om loop te brengen, die kan in het buitenland leeren, hoe deze politiek tot verarming voert. Hoe men nu nqg in ernst kan beweren, dat de koopkrachttheorie in andere lan den zegenrijker gevolgen voor de bevol king heeft afgeworpen, dan de zoo ge smade aanpassingspolitiek van de ministe- ries-Colijn is ons een raadsel. Bijna overal in de wereld is het aantal werkloozen weer toegenomen, terwijl het in ons land geleidelijk bleef dalen (hoe gering ook), ondanks de sterke bevolkingsaanwas; en daaraan verandert het peuterwerk van sommigen niets, d^e becijferen, dat de da ling hier slechts gevolg is van defensie uitbreiding enz., want die factoren werken elders ook. Volgens deze critici moet minister Spaak wel een zeer onbekwaam regeerder zijn. want het was de roode pers in ons land zelf. die schreef, dat hij worstelt met economische en financieele moeilijkheden en dat, terwijl nog maar weinig jaren ge leden het in België alles even rooskleurig was. Doch misschien zal De Man van het Plan, die onlangs immers poogde een spaak in het regeeringswiel te steken, het aakje nu wel opknappen, want Spaak is er uit. Voorshands houden wij het met het voorzichtig beleid van onze regeering, al durft deze niet te beloven, wat sommigen, misschien wel velen, eischen: een oplossing van het werkloosheidsvraagstuk. Moede loos defaitisme is verkeerd, aanpakken is de boodschap, maar wie een radicale en definitieve genezing van een internationale kwaal predikt, die bedriegt de schare. Wij leven in een bezeten wereld en wij moeten dat weten. Tot rectificatie bereid Op gezag van „Friesch Dagblad" schre ven wij, dat de Radio-rede van de Koningin verminkt in de Kollumer Courant was opgenomen. Dit was ook volkomen juist, maar het was onzen Frieschen col lega ontgaan, dat in het volgend nummer het slot der toespraak woordelijk was op genomen. De verklaring der verminking is zeer eenvoudig. De Kollumer C r t. verschijnt Vrijdag- en Dinsdagmiddag. Op 't laatste nippertje kon de redactie nog iets van de rede Qpnemen, wanneer tijdens het aan- hooren een kort resumé opgeschreven en onmiddellijk gezet werd. Geheel te goeder trouw eh zonder de minste bijbedoeling kwam vooral het slot in het gedrang. Deze uitleg is o.i. volkomen begrijpelijk en aanvaardbaar, en dus brengen we gaar ne deze rectificatie aan. Onze conclusie vervalt hiermee natuurlijk ook. Postbode, die de brieven niet bestelde ASSEN (0.), 11 Febr. De hulpbe steller van de P.T.T. in Emm er-C om i prascuum had in de maanden Novem ber en December meermalen een gedeel te van zijn post niet bezorgd en in zijn fietstasch bewaard. Op Oudejaarsdag was de tasch echter zoo vol geworden, dat hij besloot den inhoud in een sloot te deponeeren, onder de sneeuw. Dit werd echter ontdekt en deswege moest hij zich nu voor de Asser Rechtbank ver antwoorden. Hem was ten laste gelegd, dat hij de post had weggemaakt als ambtenaar van de P.T.T. Uit de getuigenverklaring van den directeur van het Póstkanoor te Em- men, den heer G. van Holthoon, bleek ech ter, dat hulpbestellers geen ambtenaren zijn doch zijn aapgcsteld op arbeidscontract. Daarom zag de Officier van Justitie, die het feit hoogst ernstig vond, zich genood zaakt vrijspraak te vragen. Een verzoek van den verdediger, Mr. M. S. Kalma uit Assen, tot onmiddellijke invrij heidstelling werd na raadkamer afgewezen. Uitspraak over veertien dagen. Op onbewaakten overweg door trein gegrepen Autobestuurder licht gewond ZEVENBERGSCHENHOEK, 11 Febr. Gisteren is een personenauto, bestuurd door den handelsreiziger J. de V. uit IJ s s e 1 - m o n de, op den onbewaakten overweg in de wijk Drie Hoefijzers, onder de gemeente Zevenbergsch cnhoe kdoor een trein uit Breda gegrepen. De bestuurder kreeg lichte verwondingen. Nadat hem door dokter Ver haak de eerste hulp was verleend, is de heer de V. per auto naar zijn woning vervoerd. Zijn wagen werd geheel vernield. Het trein verkeer had eenigen tijd vertraging. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT fJOORDHOLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN GEESTELIJKE EN MOREELE HERBEWAPENING Conferentie van H. M. de Koningin met de Commissarissen der Koningin 's-GRAVENHAGE. 11 Februari. Men meldt ons van officieele zijde: H. M. de Koningin heeft gister ten paleize Noordcinde een bijeenkomst gehouden met de Commissarissen der Koningin in de provinciën ter bespreking van de mogelijkheden, welke zouden kunnen leiden tot practische uitvoering* van de denk beelden ten grondslag liggend aan de geestelijke en moreele herbewa pening. De minister van Binnenlandsche Zaken was bij deze bijeenkomst te genwoordig. Ontploffing op Kunstzijdefabriek Een arbeider licht gewond NIJMEGEN, 11 Febr. Gistermiddag werd men in de omgeving van de kunst zijdefabriek „Nijma" aan den. Weurt- schenweg opgeschrikt door een ontplof fing. In een der chemische afdeelingen waren chemische praeparaten tot ont ploffing gekomen. Gelukkig wanen de gevolgen niet zoo ernstig als gevreesd werd. Het glas vloog uit een deel van het dak. Ofschoon er verscheidene arbei ders in deze afdeeling werkten, werd er slechts één door een weggeslagen stuk lijzer licht aan het been gewond. De materieele schade viel nog al mee. Automatiseering van de Rijkstelefoon De nieuwe kengetallen 's-GRAVENHAGE, 11 Februari. Het in 1932 vastgestelde automatiseeringsplan der Rijkstelefoon voorzag in automatische ver keersmogelijkheid tusschcn alle netten bin nen hetzelfde telefoondistrict, zoomede met nog acht andere telefoondistricten. Bij dit systeem pasten de uit één ,,K" of nul en drie cijfers in totaal, derhalve uit vier cijfers be slaande kengetallen. Daar ons land in twintig districten ver deeld is, bood dit systeem slechts beperkte verkeersmogelijkheid. Door eenige techni sche voorzieningen, waardoor buiten de „K" of nul nog 4 cijfers moeten worden gedraaid om automatisch interlocaal te telefoneeren, het zgn. vier-kencijfersysteem zal op den duur zonder eenige beperking automatisch telefoonverkeer tusschen alle Nederlandsche telefoonnetten mogelijk zijn. Het automatisch verkeer concentreert zich op 5 zgn. groepscentralen: Amsterdam, Rot terdam, Zwolle, Arnhem en 's-Hertogen- bosch. In welk net men zich ook bevindt, zal men door de „K" of nul te draaien onmid dellijk met één dezer groepscentralen wor den verbonden. Het eenige wat men dient te weten is het kengetal van het op te bel len net, dat in de interlocale naamlijst is opgegeven, voor zoover dit net reeds geauto matiseerd is. Zoolang het automatisch inter locaal verkeer nog niet over het gcheele land voltooid is wat vermoedelijk nog 6 jaar duren zal leze mien daarom steeds zorgvuldig de aanwijzingen bij eiken naam van een net in de naamlijst, waaruit blijkt, of het gewenschte net van de plaats, waar men telefoneert, automatisch bereikbaar is. Bij het sloopen van de gehouwen ter verbreeding van den Hofweg te 's-Gravenhage zijn fundamenten bloot gelegd van een poort, welke vroeger behoord heeft tot het gebouwen complex van het Binnenhof. Wat bij het opruimingwerk te zien is gekomert. Na vele omzwervingen door België heeft hij zich tenslotte bij Ds. Maaskant gemeld Een geestelijke stoornis deed hem het geheugen verliezen Wat de heer De Raad ons zelf mededeelde Het geval van de mysterieuze verdwij ning van den heer G. de Raad, voor zitter van de Christelijke Staatkundige Partij in Indië, die gekozen is tot lid van den Volksraad, heeft thans een onver wachte wending genomen. Terwijl de politie en familie te Utrecht met veel moeite de verblijfplaats trachtten te ont dekken van dezen sinds 14 Januari spoor loos verdwenen Indischen verlofganger, bracht gister een telegram uit B r u s s e de familie de mededeeling dat hij zich in goeden welstand aldaar ophield ten huize van Ds. J. Maaskant, Geref. predi kant aldaar. De familie stelde hiervan de Utrechtsche recherche op de hoogte, die op haar haar beurt van deze mededeeling te Brussel een bevestiging verkreeg. Aangezien wij vanmorgen in Utrecht geen nadere bijzonderheden konden krij gen, hebben wij ons in verbinding gesteld met Ds. J. Maaskant, die in staat was om ons eenige nadere bijzonderheden te vertellen. Ook spraken wij telefonisch den heer De Raad zelf, die zich echter nog niet veel kon herinneren van wat er gebeurd was. Geheugen totaal verloren Ds. Maaskant vertelde ons, dat de heer De Raad zich gisteren bij hem vervoegd had in een zeer nerveuzen toestand. Hij beefde over het geheele liohaam en wist aanvanke lijk bijna niets te zeggen. Ds. Maaskant heeft hem toen zoo gauw mogelijk in bed gestopt om wat bij te komen, en de familie in Utrecht van dit feit in kennis gesteld. Te begrijpen, dat daar groote blijdschap heerschte nu de heer De Raad, die men al bijna had opgegeven, toch nog terecht gekomen was. De heer De Raad was zijn geheugen volslagen kwijt geraakt en hij was nog ge heel overspannen, toen hij in Brussel zich aanmeldde Woluwe St. Pieter, Boulevard du Souverain 406, waar Ds Maaskant woont. Heel langzaam keerde zijn geheu gen terug en bij stukjes en beetjes wist hij iets te vertellen van zijn wederwaardig heden, hoewel alles slechts zeer vaag was. In ieder geval is thans gebleken, dat de heer De Raad geestelijk in de war geraakt is en toen maar in het wilde weg aan het loopen gegaan is. Zoo herinnert hij zich, dat hij in Limburg geweest is en toen wan delend de grens is gepasseerd. Zoo is het natuurlijk ook te verklaren, dat hij zonder pas ons land kon verlaten. Indien de douane hem had opgemerkt, zou dies wellicht heel anders gcloopen zijn. Aan het zwerven in België Vervolgens is de heer De Raad in België aan het zwerven gegaan, dan weer heele afstanden loopend, dan weer eens een eindje met een bus rijdend, terwijl hij 's nachts veelal in hotels logeerde, zonder zich even wel te kunnen herinneren, waar hij geweest is. Alleen wist hij zich tot nu toe te herin neren, dat hij in Charleroi is geweest en voordien in Roermond. Langzamerhand komt zijn geheugen echter weer terug, zoo dat hiij wellicht later meer zal kunnen ver tellen. Gisteren, zoo had de heer De Raad aan zijn gastheer verteld, was het alsof de nevel weer wegtrok en de oude geest weer boven kwam. Met inspanning van al zijn krachten heeft de heer De Raad toen doorgezet. Hij is het adres van Ds. Maaskant to weten gekomen en is pr tenslotte in geslaagd zijn huis te vinden. De afstand van 8 kilometer die hij hier toe moest afleggen, had hij ook weer heelemaal geloopen. Zooals gezegd, had Ds. Maaskant den zeei vermoeiden en nog overspannen.man gauw naar bed gestuurd. Vanmorgen om een uur of half negen is hij toen '\\ccr opgestaan, ©en heel stuk opgeknapt, nu hij weer wat tot rust kon komen. De familie in Utrecht vanmorgen in Brussel aankomen om zich bij den verloren gewaande te voegen. Ds. Maaskant zeide ons vanmorgen dat hii alle hooD had, dat alles weer terecht zou komen. Naar de oorzaak van dit raadselachtig gebeuren gevraagd, zeide Ds. Maaskant, dat de heer De Raad hem gezegd had. dat d in een kleinigheid gelegen moest zijn. Ziin pensioen was even uitgebleven en daar had hij zich blijkbaar ongerust over gemaakt. In ieder geval is er sprake geweest van een toestand van ziekte, die veel verklaart NI GRONINGSGHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND gevestigd te GRONINGEN De Bank geeft uit: 31/2 Pandbrieven a 100% (Koers van omwisseling 100% (Reel.) Wat de heer De Raad zeil vertelde Vanmorgen was de heer De Raad al in zooverre hersteld, dat hij ons telefonisch een oogenblik te woord wilde staan. De oor zaak van alles was, zooals hij zeide, een be trekkelijke kleinigheid, die gemakkelijk weer in orde te maken was. „Doch deze kleinigheid", aldus de heer De Raad, „heeft een psychische instorting veroorzaakt lijkt mij toe. Ik weet nog niet precies, wat er aan de hand geweest is, doch het is in ieder geval niet ernstig". Op het moment was de heer De Raad zoo wel geestelijk als lichamelijk te zwak om zich nader te verklaren omtrent alles, wat zich rondom zijn verdwijning heeft afge speeld. De meeste dingen wist hij ook nog niet eens. Wanneer zijn familie in Brussel is aangekomen, wil hij ?oo spoedig mogelijk weer naar Utrecht terugkeeren, nadat hij eerst nog wat bijgekomen is. Zoo is nu tenminste al een aantal vra gen opgelost. Naar wij hopen, zal er binnen kort volledige klaarheid in deze zaak-komen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De Eerste Kamer heeft het Noodwetje inzake de wilde bussen aangenomen. Daar-; na werd de begrooting van Finantiënf goedgekeurd. Verschenen is de Memorie van Ant woord op de begrooting van Defensie. De heer De Raad, de voorzitter van de Staatkundige Partij in Indië, over wiens verdwijning men zich ongerust maakte, blijkt zich thans te Brussel te bevinden. Het besturen-congres van Spoor- en Tramwegpersoneel inzake de coördinatie van het vervoer. Finantieel Weekoverzicht. De regeering van republikeinsch Spanje zal zich te Madrid vestigen, en vandaar uit den oorlog voortzetten. De geheele Catalaansch-Fransche grens thans door Franco's troepen bezet. Nader nieuws over de Japansche occu-9 patie van het eiland Hainan. Verkiezingen Prov- Staten De Rotterdamsche Antlrev.-lijst ROTTERDAM. 11 Febr. De Centrale A. R. Kiesvereeniging te Rotterdam heeft in zijn gisteravond gehouden vergadering de candi- datenlijst voor de Provinciale Staten van Z u i d-H 011 a n d in de Staten-sectie Rot terdam als volgt vastgesteld: 1. Th. Heukels, Rotterdam; 2. Krijn Verhoeven, Rotterdam; 3. Mr. P. B. Bourn an, Rotterdam; 4. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, Den Haag; 5. Mr. J. W. N 01 e b 0 o m, Den Haag; 6. Dr. C. Beekenkamp, Leiden; 7. C J. Hoo gend ijk, Ouderkerk a. d. IJ.; 8. P. v. d. Bas. Moordrecht; 9. Mr. G. van Baren, Delft; 10. J. A. J. Jansen, Zwijndreoht; 11. J. C. Diepenhorst, Oud-Beierland; 12. Mr E. J. E. G. V 0 n k e n b er g; Gorcum; 13. Mr T. de Jong T.zn, Rotterdam; 14. V. Ph. Val star, Naaldwijk; 15. G. van And el, Zuidland; 16. A. Reijers, Rotterdam; 17. Dr. J. Hekman, Rotterdam; IS. A. Ho- ge weg, Rotterdam; 19. C. Grashoff, Rotterdam. 20. A. den Boer W.zn., Rot terdam. Patrimoniums Homoeopatisch Ziekenfonds Patrimonium, afdeeling Delfshaven, heeft het als een sociaal belang gezien om fonds op te richten tot verleening van Ho- moeopathische hulp bij ziekte. Daar er op dit terrein der geneeskunst zulk een instan tie niet aanwezig is in Rotterdam, vestigt het stichtingsbestuur de aandacht op de be langrijkheid van dit fonds voor de velen, die de Homoeopath ie zijn toegedaan. Z'j kunnen zich nu Doktershulp waarborgen, zooals die op denzelfden grondslag geregeld zal worden, als bij de algemeen werkende ziekenfondsen. Hiermede zal men dan naast den Homoeopathischen huisarts, kunnen ver krijgen de specialistenhulp, tandartsen e.d. Voor nadere bijzonderheden zie men de ad vertentie in dit blad. Twintig gewonden bij treinbotsing ESSEN, 10 Febr. Op het station is vanmor gen een personentrein in botsing gekomen met een rangeerenden goederentrein. Een twintigtal reizigers werd min of meer ern stig gewond. ZACHT WEER; LICHTE REGEN .Voor het geheele lend: zacht weer, plaatselijk mistig, overigens meest zwaar bewolkt, eenige lichte regen o£ motregen, matige zuidwestelijke tot zuide* lijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 773,9. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7,8 C. 12 Febr. Zon op 7,25 uur, onder 5,04 uur 12 Febr. Maan op vm. 2.29 u. ond. vm. 11,06 fl 13 Febr. Zon op 733 uur, onder 5.06 uur 13 Febr. Maan op vm. 3,25 u. ond. vm. 11,51 FIETSERS LICHT OP: 12 Febr. Van 'sav. 5,34 u. tot 'smorg. 6,53 U 13 Febr. Van 'sav. 5,36 u. tot 'smorg. 6.51 u amCT77-I»M!I 7fPBcnrn 10 WOT£L TEL3I660 CAFf GAft RIJKS-TELEFOON srnOOMEND WARM EN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS MET 0NTBUT-f-3-MET BADKAMER - f-4- SPECIAL DRY GIN Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburg Betreurenswaardig incident N.C.R.V.-propagandist gearresteerd ROTTERDAM, 11 Febr. Donderdagavond heeft de Ned. Chr. Radio-VereenigLng een barer muzikale propaganda-avonden alhier gehouden. Na afloop van den overigens schitterend geslaagden muziekavond heeft zich een be treurenswaardig incident voorgedaan, waar van de heer Bronkhorst, voorzitter van de plaatselijke propaganda commissie, volko men buiten zijn schuld, de dupe werd. Door dat deze uitvoering uiteraard over verschil lende schijven moest loopen, is geheel onop zettelijk verzuimd de muziek-auteursrechten aan het desbetreffende bureau (B.U.MA.) van tevoren te voldoen. Gevolg was, dat door een aantal recher cheurs tegenover den heer Bronkhorst maat regelen getroffen werden, die voor hem van minder aangenamen aard waren. Het spreekt vanzelf, dat alles in het werk gesteld wordt om deze zaak naar recht te regelen en om herhaling te voorkomen. LANDGOED VAN DETERDING AAN DUITSCHE STICHTING VERMAAKT ROSTOCK, 17 Febr. Sir Henry Deterding heeft in zijn testament zijn landgoed Dobbin, met uitzondering van het woonhuis en het park vermaakt aan de „Friedrich Heinrich' stichting" .die zich vooral de opleiding van jonge landbouwers ten doel stelt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1