Ilieuiue Itriltsrijr (£onrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leideren Omstreken Regeeringscrisis in Belgie I.G.B Abonnementsprijs!: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/j ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 VRIJDAG 10 FEBRUARI 1939 19e Jaargang atibertentitprijjen: Van 1 tot 5 regels tf.171/» Elke regel meer 0.22'/» Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend .......4. Q. 10 ■No. 6623 ROODE MEI-LEUZEN Roocle Mei-leuzen hebben wel eens snaren doen trillen in cle harten van duizenden. Maar die tijd is al lang voorbij. Dat in vroe ger jaren geroepen werd om een Acht-uren- dag. Staatspensioen, Algemeen Kiesrecht en zulke grijpbare idealen meer, is menigeen nog niet vergeten. Maar wie weet nog. waar voor S.D.A.P. en N.V.V. in de jaren 1935 193S bv. gedemonstreerd hebben? Toen had men ook leuzen, doch de inhoud ontbrak. En nu? Alsof men vreest te laat te komen, terwijl men toch geen concurrentie behoeft te vreezen, verscheen thans reeds het parool: Op 1 Mei dient men te demonstree- ren voor Vrede, Vrijheid, Arbeid! Schoone klanken, voorwaar. Doch datmien heil zocht in een drieklank, bewijst reeds gebrek aan een gespierde leuze, welke be slag op de massa kan leggen. De roep „Vrij heid" zegt ons geslacht wat en de kreet om „Arbeid" ipakt ook. Doch dat er iets speci fieks sociaal-democratisch in zou zitten, zal toch niemand beweren. De vrijheid wordt juist in Nederland niet in bijzondere mate belaagd en „arbeid voor ons volk" was reeds voor ecnige jaren dc verkiezingsroep van een andere partij. Dus zocht men een combinatie. Maar is het niet wat al te vrijmoedig om daarbij den „Vrede" te voegen en dezen nog wel voorop te schuiven? Heeft de S.D.A.P daartoe het recht? Houdt zij dan in het ge heel geen rekening met haar eigen geschie denis? Zöker, nu nog te herinneren aan de leuze: „geen man en geen cent", is meer eerlijk dan vriendelijk; maar er is thans ook meer .reden voor de vraag, of de S.D.A.P. geen ge vaar oplevert voor den vrede! Op verschil lende symptomen ware daarvoor te wijzen; in hetzelfde nummer van de roode pers, waarin de Mei-leuzen worden gepubliceerd kan men een boekbeoordeling vinden van de hand van den hoofdredacteur, welke op ditzelfde gevaar wijst. De bekende literator A. M. de Jong, die met zijn nog al ruwe romans de sociaal democratie steun bood, schreef nu een bro chure over „De dans op de vulkaan waar tegen de recensent ernstige bezwaren heeft. Deze wijst er op, dat er zooveel vaart in de brochure zit, dat de schrijver èl te vaak derailleert: „Geweld, dat overwint", zoo lezen wij bij voorbeeld, „wordt weer recht, als voor dui zend. voor tienduizend jaar". De geschied kundige is geneigd, hier een nulletje weg te schrappen: en dan nog En verder: „Als de schrijver ,,'t betreurt, dat de demo cratische volken niet hebben „ingegrepen", toen fascisme en nationaal-socialisme hun heerschappij vestigden, zijn wij geneigd, de vraag te stellen, welk resultaat zulk een op treden zou hebben opgeleverd". Dat is een nuchtere vraag van den recen sent; maar dat ze gesteld moet worden, be wijst toch maar al te duidelijk., dat er straks zonderlinge „vredemakers" mee zullen demonstrecren voor Vrede, vrijheid en -arbeid. „VRIJZINNIG MIDDENSTANDER" In de middenstandsbeweging heeft de heer E. G. Schürmann, op 1 Februari 1.1. over leden, een belangrijke en verdienstelijke rol gespeeld. Wij zijn daarvan ten volle over tuigd en hebben het vroeger nimmer ver- 'awegen. Wij hebben echter ook nooit nagelaten, wanneer zulks te pas kwam, om onze Chris telijke middenstanders te verma-nen zich niet te voegen bij de organisatie, welke dooi den heer Schürmann geleid werd, hoe voor treffelijk dit ook geschiedde. De juistheid van dit standpunt wordt in direct bewezen door dit citaat uit het jong ste nummer van De V r ij h e i d De liberale staatspartij heeft hem ook meermalen op haar Kamercandidatenlijst gebracht. In het hoofdbestuur heeft hij eveneens zitting gehad. Vrij zinnig middenstander heeft hij intuïtief ge voeld. bij welke richting dc middenstand op warme sympathie kon rekenen. „Vrijzinnig middenstander"Wij dach ten zoo, dat volgens de neutraliteitsleer een middenstander enkel middenstander was en "dat hij voorzoovcr het zijn vakbelafigen en organisatie betreft noch met een gods dienstige, noch met eenige politieke rich ting rekening hield. Zooals wij ook nog wel liberale middenstanders ontmoeten, die voor de raadsverkiezingen met een lijst „Gemeen tebelang" uitkomen. Misschien schreef de Vrijheid het in een onbewaakt oogenblik neer, doch we 'weten nu, dat er heusch „vrijzinnige mid denstanders" zijn, die intuïtief voelen, dat ze behooren aan te leunen tegen de libe rale staatspartij en dus ook onwillekeurig hun organisatie in die richting heenbuigen. 't Is goed. dat organisatorisch verdwaalde „Christelijke middenstanders" hiervan nota nemen. Naar wij vernemen, zullen de in ons land geïnterneerde Spanjaarden eerst daags nngr hun land terugkeeren. Zij die de terugreis zelf kunnen bekostigen, mo gen reeds thans naar Spanje teruggaan. Liberalen bleken onverzoenlijk in de kwestie Dr Martens De kwestie van de benoeming van den voormaligen Vlaamschen activist Dr. Martens tot lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie van Wetenschappen, die reeds in het Belgische parlement zoo veel stof heeft opgeworpen, heeft thans tot een regeeringscrisis te Brussel geleid. Gistermiddag vergaderde de kabinets raad van kwart over twaalf tot vijf minuten voor half drie. Aan het einde van deze bijeenkomst heeft min.-president Spaak het volgende communiqué voorgelezen: „De liberale ministers hebben den raad doen weten, dat indien dr Martens geen ontslag zou nemen als lid der Vlaam sche Academie het hun onmogelijk zou zijn hun medewerking aan de regeering te blij ven voortzetten. De minister-president, van meening, dat deze houding hem verhindert te regeeren, heeft besloten den koning het ontslag van het kabinet aan te bieden. De ministers Balthazar en Van Aspre- mont Lynden hebben den kabinetsraad niet bijgewoond. Het communiqué der liberalen De liberale ministers hebben na afloop van den Kabinetsraad eveneens een communiqué uitgegeven. Het luidt: De heeren Mx, Ilenricot en Cou- lonveaux, onderscheidenlijk voorz. van den linkervleugel der liberale Kamergroep, van den linkervleugel der liberalen in den Senaat 011 van den Nationalen Raad der partij, hebben tegenover de heeren J a n s on, D i e r c k x en Jannissen tijdens een hun op 8 Februari göbraoht bezoek medege deeld, dat indien Dr. Martens niet ont slag zou nemen als lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, zij van meening zijn, SPAAK dat de samenwerking der liberale ministers met de regeering onder deze omstandighe den onmogelijk zou worden, bij gebrek aan iederen steun der liberalen in het Parlement. Dc heeren Janson. Dierckx en Jannissen hebben den heer Spaak gevraagd den Koning te verzoekpn hun ontslag te willen aanvaar den als lid der Regeering. Spaak toegejuicht Spaak heeft zich gistermiddag naar het Koninklijk paleis begeven, om den Koning het ontslag van het Kabinet aan te bieden. Hij werd belast met de afwikkeling der loopende zaken. Vervolgens heeft hij een kort bezoek ge bracht aan de Kamer, waar hij door een deel der afgevaardigden langdurig werd toe gejuicht, terwijl de Vlaamsch Nationalisten riepen: „Ontbinding". Wie is de nieuwe man? Onder de namen van persoonlijkheden, die naar voren gebracht worden ter .oplos sing van de Regeeringscrisis, komen voor die van den liberaal Janson, oud-premier en Minister van Buiten!andsehe Zaken in het afgetreden Kabinet; den conservatieven katholiek Pierlot en Van Zeeland. Een reis langs de gerechtshoven Zijn straf liep in enkele maanden tot twaalf jaar op Meer dan dertig maal veroordeeld ARNHEM, 9 Februari. Ongetwijfeld had de Duitscher F. W. H., die heden voor het Gerechtshof alhier in hooger beroep kwam. een veel bewogen leven. Hij is een insluiper eerste klas, die im zijn „Duitschen tijd" een 20-tal ver oordeelingen daarvoor achiter den rug heeft en nu in Nederland het aantal 10 al weer ver heeft oversohreden. De man werd al lang door verschillende politiekorpsen gezocht en intu&sctoen ging hij op klaarlichten dag maar door met zijn in9luipers\verk. Inzonderheid had hij het op dokterswoningen voorzien. Daar staat als regel een deur voor patiënten open. Hij tip pelde naar binnen en ging brutaalweg aan liet zoeken naar geld en kostbaarheden. Tot dat hij erin liep, in Juni 1938 te Zwolle, waar hij op deze wijze Dr F. bestal. Toen hij gearresteerd was, kwam zijn zondlenregister eerst los, en zoo had dien in de laatste maanden vele rechtbanken met diezen man te doen. Assen gaf hem 4 jaa,r, Alkmaar 3 jaar, Den Haag 2 jaar, Rotterdam 6 maan den, Zwolle 3 jaar. ft In totaal had-hij in de laatste maan den een straf verzameld van 12 jaar en 6 maanden. Tegen al deze veroordeeflingen kwam ver dachte in hooger beroep en nu hebben de gerechtshoven de taak dezen man te be rechten. Arnhem was nogal gewillig tegenover hem. De advocaat-generaal vroeg althans een vermindering van de Zwolsche s'raf van 3 op 2 jaar. Wellicht viel het onzen vriend niet tegen. Maar hij is er nog niet Va.i Arnhem ging hij met 6ipoed naar Haarlem, waar hij vanmiddag terecht staat Meisje aangerand te Blaricum Dader veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf AMSTERDAM, 10 Februari. De Rechtbank veroordeelde twee jongemannen, W. F. R. en H. D. J.. die op de heide bij Blaricum een 16-jarig meisje hadden aangerand, ieder tot drie jaar gevangenisstraf en ter beschik kingstelling van de regcering na verloop van den straftijd. BRIEFKAARTEN MET HOLLANDSCHE MOLENS Door het Postbedrijf wordt een nieuwe reeds geïllustreerde briefkaarten met een zegelafdruk van 7% cent verkrijgbaar ge steld. De serie bestaat uit 24 briefkaarten, welke over de geheele keerzijde fotografi sche afbeeldingen van verschillende Hoi- landsche molens vertooncn. De omschrij ving van de afbeelding is in het Neder- landsch en in het Esperanto op de adres zijde aangebracht, Vechtpartij met doodelijken afloop Dader tot twee jaar veroordeeld 's-HERTOGENBOSCH, 10 Febr. De recht bank te 's-Hertogenbosch heeft vonnis gewe zen in de zaak tegen den chauffeur J. J. v. d. V. uit Eindhoven, die aldaar in den nacht van 17 op IS October j.l. tijdens een vechtpartij den arbeider L. S. met eenige messteken van het leven heeft beroofd. Op 26 Januari heeft de officier van justitie tegen v. d. V. wegens doodslag vier jaar ge vangenisstraf geëischt. De rechtbank heeft v. d. V. wegens mis handeling, den dood tengevolge hebbende, heden veroordeeld tot twee jaar gevangenis straf, met aftrek van voorarrest. Recht van vereeniging en vergadering Nieuwe nota van wijziging verschenen Er is een nieuwe nota van wijziging ver schenen betreffende het wetsontwerp tot wij ziging en aanvulling van de wet van 22 April 1855, Staatsblad nr. 32. tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, en van eenige daarmede verband houdende artike len van de wetboeken van strafrecht en strafvordering. In het ontwerp van wet wordt de volgen de wijziging gebracht: In artikel VIII wordt het eerste lid van het voorgestelde artikel XIX gelezen als volgt: „De politie heeft vrijen toegang: 1. tot. a)le openbare vergaderingen; 2. indien het belang der openbare orde dat bepaaldelijk vordert: tot niet-openbare vergadering yan meer dan tien personen, uitsluitend of mede door vreemdelingen bij gewoond". Vraagt Uw leverancier „St.Raphaël" QUINQUINA De fijnste apéritit. Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele laar geopend BRACKS DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl Holl. Ontbijt vanaf-f 4. Rustige sfeer in her centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40651 De Japanners bezetten Hainan Onaangename situatie I voor Fransch Indo-China In Tokio wordt officieel meegedeeld, dat de Japansche troepen geland zijn op het eiland Hainan, gelegen in Zuid- China, tegenover Fransch Indo-China. Tegen den ochtend hebben eenige eenheden van het Japansche- leger in nieuwe samenwerking met de vloot, met goed succes eenverrassende lan ding verricht. Zij zeiden, dat zy hun posities wilden consolideeren en zich over het eiland vérder zullen versprei- dc.i. De woordvoerder van het Departe ment van Buitenlandsche Zaken heeft aan de pers verklaard dat de ontsche ping geschied is uit militaire noodzaak. Hy voegde hieraan toe, niet te kunnen zeggen of het hier een blijvende of een voorloopige bezetting betrof. Hij gaf toe, dat Frankryk van deze actie niet op de hoogte was gesteld. Op de vraag, of Japan Duitschland en Italië gewaar schuwd had, antwoordde de woord voerder „natuurlyk" Geestelijke en moreele herbewapening Nationaal fonds voor bijzondere nooden 's-GRAVENHAGE, 10 Februari. Het Na tionaal fonds voor bijzondere nooden schrijft ons: H. M. de Koningin heeft in Haar radio rede, van 27 Januari j.l. de bijzondere aan dacht van het Ncderlandsehe volk gevraagd voor de nooden van groote groepen der be volking. die onder de gevolgen der huidige economische omstandigheden gebukt gaan. Richt de oproep van Hare Majesteit zich tot de geesten en harten van alle Nederlan ders, ook met de daad moet naastenliefde in nationalen zin en samenwerking bovgh ver deeldheid worden nagestreefd. Velen voelen zich geroepen om het initia tief te nemen tot nieuwe organisaties, men kan echter ook de bestaande instellingen, die nationaal en neutraal in den besten zin hul)) bieden, op breede schaal steunen ïn haar streven. Voor nieuwe en stille armen, voor mid denstanders, die in moeilijkheden zijn ge raakt, werkt het Nationaal fonds voor bij zondere nooden, een voorbeeld van de door de Koningin, beschermvrouwe van 't Fonds, bedoelde nationale samenwerking. Wie zich geroepen voelt, na het woord van Hare Majesteit een daad van naastenliefde te verrichten, kan door zijn steun aan het Nationaal Fonds (giro Den Haag 272727) bijdragen tot leniging van bijzondere nooden in nationaal verband. Nieuwe K.L.M.-dienst op Trinidad geopend Nog dit jaar een dienst op Suriname? 's-GRAVENHAGE, 10 Februari. In den aanvang van deze maand heeft de K.L.M. een nieuwe lijn toege\oegd aan haar luchtnet in de West. Het is de verbin ding CurasaoTrinidad—Barbados. De dienst op Trinidad zal eenmaal per week worden gevlogen. Het traject loopt nagenoeg geheel over zee. Dc afstand tusschen Curasao en Port of Spain, de havenstad van Trinidad, bedraagt 850 K.M. Van Trinidad uit vindt een drie maal wekelijksche dienst plaats op P'~ bados, een eilandje in Engelsch bezit in de nabijheid van Martinique, dat tot nu toe van alle luohtverkeer verstoken was De inwoners van Barbados stellen deze luchtverbinding uiteraard op hoogen prijs. Het geheele luchtnet in de West bedraagt 2500 K.M. en ër staan nog verschillende uit breidingen op het progrgmma. Zoo kan het weer waarschijnlijk worden geacht, dat Su riname reeds in den loop van dit jaar aangesloten zal worden op het luchtnet der K.L.M. Hiertoe zal de lijn naar Trinidad doorgetrokken worden tot Paramaribo, een afstand van 900 K.M. De nieuw geprojecteerde luchtverbinding zal voor de Nederlandsche gebiedsdeelen in de West stellig van veel belang zijn. De bootreis van Curacao naar Paramaribo duurt altijd nog 5 a 7 dagen, per vliegtuig wordt de reis tot 7 uur bekort. Aanvankelijk zal de ze dienst één keer per week worden gevlo gen. Het zal van de toekomstige ontwikke ling afhangen, in hoeverre de frequentie zal worden verhoogd. Het eindpunt van de lijn naar Paramaribo zal de „Zanderij" zijn, hetzelfde terrein, waarop Hondong in 1934 de „Snip" neer zette. na zijn vlucht over het zuidelijke ge deelte van den Atlantischen Oceaan. Be scheiden voorzieningen zullen getroffen wor den om dit terrein voor kleinere vliegtuigen, zooals Lockhceds, geschikt te maken. GEZONKEN MOTORSCHOKKER GELICHT MAASSLUIS, 10 Fel^. De motorschokker M.A. 14, die Woensdag bij Poortershaven was gezonken, is Donderdag door Van der Tak's Berkingsbedrijf met een bok gelicht. Het scheepje is natuurlijk nogal gehavend; de mast is gebroken Ook is de MA. 14 lek geslagen en daarom heeft men hel scheep je langs den Waterweg op het droge gezet. De bij den schokker hehoorende motorvlet is niet gevonden. Het kuilnet is door het bergingsvaartuig Bruinvisch opgevischt, Het zoeken naar de „Maria de Larringa" Wrakhout gevonden Het s.s. „Veendam", van de Holland— Amerika-lijn, is Woensdag j.l. op het daar toe onvangen verzoek om hulp van het En- gelsche s.s. „Maria de Larrinaga" naar ,1e opgegeven plaats gestoomd en aldaa- Don derdagochtend aangekomen. In samenwer king met de „Aurania en de „Scanmail" werden onder slechte weeromstandigheden de opsporingen verricht. De „Scanmail" voer in westelijke richting, de „Aurania" van het oosten naar het westen en de „Veendam' van het westen n^ar het oosten. '£en nader hericM meldt, O-u de „Veen dam"' talrijke wrakstukken passeer le. In de richting van den wind werd toen door de „Veendam" wederom 20 mijl opgestoomd en daarbij passeerde het schip de „Aurania Daar er toen geen hoop meer bestond om reddingb-ooten aan te treffen.zette de „Veen dam" om half zes nam. haar reis voort. 'n Boeiende •re I11 li stil in Tiendui in weel de film en bewon- a er „hun lievelingssterren" als de verpersoonlijking van hun charme- of schoonheidsideaal. Maar hoe met men? Is o woning het telkens Ie achtergrond-motief eigen, echt-doorleefde lard, e baar boeiende geluksfilm van te maken? Wat dacht U van 'n nieuw behang, een R&D behang? De R&D collectie 1939 biedt 'n ongeëvenaarde rscheidenheid der mooiste behang sels, i „Fix klei geen De lage prijzc nus meer. Uw oud behang t< en. Blader de R&D stalenl 9 door Uw behanger ze EENIGE FABRIKANTEN: Rath &I>oodeheef ver RIETMATTENFABRIEK TE MOORDRECHT AFGEBRAND Vuurzee, die ver in den omtrek te zien was Brandweer was geheel machteloos MOORDRECHT, 10 Febr. Gisteravond Is de rietmattenfabriek „Moordrecht", al hier tot den grond toe afgebrand. Het was omstreeks negen uur, toen het vuur ontdekt werd in ihet op een Uiterwaard langs den Hollandschen IJssel gelegen gebouw, een 28 bij 9y2 meter groote loods, welke uit hout en riet bestond en een even groot afdak had. In en tegen de fabriek lagen in to taal 5000 matten en 300 bossen riet opge slagen. Na enkele oogenblikken stond het bedrijf in vollen gloed, welke door de groote brand baarheid van den inventaris een dergelijke afmeting aannam, dat de brand tot ver in de omgeving, tot zelfs in Rotterdam toe, zichtbaar was en o.a. te Gouda een ware uit tocht van nieuwsgierigen, meerendeels op dc fiets veroorzaakte. Door de open ligging de loods en door de omstandigheid, dat de wind ln de richting van de rivier woei, be- stond geen gevaar voor de omgeving. Aan blusschen viel evenwel niet te denken. De brandweer van Moordrecht, die met twee stralen water gaf, stond voor een hopclooze taak# Na een uur had de vuurzee alles ver nield. Het bedrijf, waarin aaht personen werk vonden, behoorae toe aan de heeren P. J. Cleiren en D. C Beyen, beiden uit Goude rak. De schade bedraagt ongeveer 8.000,— Zij wordt door verzekreing gedekt. De oorzaak van den brand is niet bekend. Ds K. O. Finkensiepcr, Ned. Herv. predikant te Oosthem (Fr.), die benoemd werd tot directeur der Heldringgestichten VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De Tweede Kamer heeft gisteren de behandeling van het wetsontwerp inzake het recht van vereeniging en vergadering voortgezet. De Eerste Kamer heeft gisteren de al« gemeene beschouwingen over de Rijksbe-» grooting beëindigd. Verschenen is het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer over de begrooting van Sociale Zaken. De Ned. Chr. Landarbeidersbond her-» denkt deze maand het 25-jarig bestaan Te 's-Gravenhage is vandaag een be- sturencongres van Spoor- en Tramweg-» personeel gehouden, waar de coöridnatie van het vervoer besproken is. De K.L.M. heeft in West-Indië een nieuwe lijp geopend. Hedenmorgen is Paus Pius XI te Rome overleden. De rechtsche troepen bereiken bij Le Perthus de Fransche grens. De Spaansche nationalisten hebben het eiland Minorca bezet. Nieuwe regeeringscrisis in België. Het kabinet-Spaak is tengevolge van de kwes-» tie-Martens afgetreden. Japansche troepen bezetten het Chinee-» sche eiland Hainan. ZACHT WEER MET MOTREGEN Voor de kuststrook: zacht weer, meest zwaar bewolkt, nu en dan eenige lichte regen of motregen, matige, tijdelijke krachtige zuidwestelijke wind. Voor het binnenland: zacht weer, meest zwaar bewolkt, nu en dan eenige lichte regen of motregen, meest matige zuidwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 771.9. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 10.0 C. 11 Febr. Zon op 7.27 uur, onder 5.02 uur 11 Febr. Maan op vm. 1,27 u. ond. vm. 10,26 a Laatste Kwartier voorm. 4,32 uur FIETSERS LICHT OP: 11 Febr. Van 'sav. 5,32 u. tot 'smorg. 6,55 u PERZISCHE TAPIJTEN 's-GRAVENHAGE, NOORDEINDE Nieuwe Zendingen aangekomen bezichtigt onze etalage TEN I IE 140c I omen. I lage I Slol.r, „n Bronion Roman Dauran Kozv^nan Ploolwerlten en UzerconsbucHas letae*c N.V. ComUch. w.rMocL .r> riocL.fobnal. I-O'S Ontslagaanvrage Mr A. baron van Wijnbergen Naar wij vernemen heeft Mr A. I. Af. J, Baron van Wijnbergen, voorzitter van den Centralen Raad van Beroep te Utrecht, als zoodanig ontslag aangevraagd tegen 1 April a.s., zulks in verband met -het feit dat hij op 8 Maart a.s. 70 jaar wordt Sedert 1932 is de heer van Wijnbergen voorzitter van den Raad. A.-R. CANDIDATENLIJST ENSCHEDE De A.-R. candidatenlijst voor de Staten verkiezing is in den kieskring Enschedé als volgt samengesteld: 1. A. F. Kok; 2. A. Sein; 3. W. Nu gieren; 4. A. Bootsma; 5. J. Vunderink; 6. A. Buvse; 1. K. Boersma; 8. A. Schmal; 9. A. Schutte. Glanerbrug; 10. J. v. d. Stelt. Voor zoover niet anders vermeld, wonen alle candidaten te Enschedé. NED. BOND VAN CHR. GEREF. JONGEL.-VEREEN. IN NEDERLAND De Bondsdag 1939 van den Bond van Chr. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland zal, naar wij. vernemen. Woensdag 2 Aug. a.s. onder leiding van Prof. L. H. v. d. Mel den, van Apeldoorn, worden gehouden. Da morgen vergadering is gewijd aan de behan deling van huishoudelijke zaken. In de mid dagvergadering. die per radio zal worden uitgezonden, zal als referent optrer^n Ds. h.rempi\ chr. Geref. predikant ie Leeu warden, waarna Ds. D. Henstra, idem tg Haarlem-Noord, de opwekkende rede hou den zal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1